Reglement OHRA Pensioenrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement OHRA Pensioenrekening"

Transcriptie

1 OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West Tel Fax OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg Reglement OHRA Pensioenrekening Artikel 1 Definities 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam; b OHRA Pensioenrekening: de rekening die in het kader van de Overeenkomst op naam van een Rekeninghouder bij de Bank is geopend; c Openingsformulier: een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier van de Bank waarbij de Overeenkomst wordt aangegaan; d Overeenkomst: de tussen een Rekeninghouder en de Bank gesloten Overeenkomst OHRA Pensioenrekening bestaande uit het Openingsformulier, dit Reglement, de op deze Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen van het Reglement Beleggersgiro, het Reglement Zelfstandig Beleggen en de overige daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen waaronder de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank; e Reglement: het onderhavige Reglement OHRA Pensioenrekening; f Rekeninghouder: de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst natuurlijke persoon met de leeftijd van 18 tot 70 jaar op wiens naam de OHRA Pensioenrekening gesteld is; g Rente: het van tijd tot tijd geldende percentage op grond waarvan de Bank over het positieve saldo van de OHRA Pensioenrekening de aan de Rekeninghouder te vergoeden rente berekent; h Tegenrekening: een (post)bankrekening op naam van de Rekeninghouder bij enige bank gevestigd in Nederland; en i Wet IB 2001: de Wet op de Inkomstenbelasting De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement zowel in de meervoud- als in de enkelvoudvorm gebruikt. Waar in dit Reglement de meervoudsvorm is gebruikt, kan de enkelvoudvorm zijn bedoeld en omgekeerd. 3 Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een artikel betreft dit een artikel in dit Reglement, tenzij expliciet anders is aangegeven. Artikel 2 Algemeen 1 De OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de banksparen regeling zoals deze geldt binnen het raamwerk van de Wet IB Het tegoed van de OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 1.7 juncto artikel 3.126a lid 4 Wet IB 2001 en, overeenkomstig de in het vierde tot en met zevende lid van artikel 3.126a Wet IB 2001 opgenomen voorwaarden, uitsluitend worden uitgekeerd in termijnen. 2 Een OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend op naam van één Rekeninghouder worden gesteld. 3 Een aanspraak op het tegoed van de OHRA Pensioenrekening is niet persoonlijk overdraagbaar en kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen anders dan op grond van artikel 3.126a, tweede lid, onderdeel c, onder 2 Wet IB 2001, of ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990, alsmede de met een zodanige aanspraak verband houdende aanspraak op winstuitkeringen. 4 De Rekeninghouder is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de voorwaarden die de Wet IB 2001 (aan de banksparen regeling) stelt. De Rekeninghouder aanvaardt dat de Bank geen controle of onderzoek doet naar de fiscale gevolgen van de uitvoering van het Reglement voor de Rekeninghouder, behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 3. 5 Voor alle belastingen en heffingen die de Bank met betrekking tot de OHRA Pensioenrekening is verschuldigd dan wel waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, zal de Bank deze verhalen op de Rekeninghouder. Dit zal in bovengenoemde gevallen geschieden door een inhouding op het uit te keren bedrag. 6 De Bank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien mocht blijken dat de Rekeninghouder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden die de Wet IB 2001 in het kader van de banksparen regeling stelt. Artikel 3 Openen van een OHRA Pensioenrekening 1 De Bank opent een OHRA Pensioenrekening zodra zij een volledig door de Rekeninghouder ondertekend Openingsformulier en de overige door de Bank gevraagde bescheiden heeft ontvangen. De Bank kent een nummer toe aan de OHRA Pensioenrekening. 2 Een Rekeninghouder dient één Tegenrekening op te geven. 3 Ter identificatie van de Rekeninghouder zal de Bank direct na openen van de OHRA Pensioenrekening 1,- van de Tegenrekening incasseren en boeken op de OHRA Pensioenrekening. Indien op grond van deze incasso de identiteit van de Rekeninghouder niet of niet voldoende kan worden vastgesteld, zal identificatie plaatsvinden door middel van een door de Rekeninghouder uitgevoerde storting afkomstig van een andere (nieuw op te geven) Tegenrekening. De Bank vergelijkt de tenaamstelling van de Tegenrekening met de gegevens op het Openingsformulier. 4 Ingeval er een incasso of storting heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel [3.3] maar de incasso of storting voldoet niet aan de vereisten in dit artikel, zal de Bank een eventueel saldo op de OHRA Pensioenrekening terugstorten. De Bank vergoedt over dit saldo geen Rente. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst FD (i) De Overeenkomst komt tot stand door middel van het zenden van het rekeningnummer van de OHRA Pensioenrekening aan de Rekeninghouder. De Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de Bank de Rekeninghouder overeenkomstig artikel [3] kan identificeren binnen een door de Bank te bepalen periode na ontvangst van het Openingsformulier.

2 Artikel 5 Uitvoering Banksparen regeling en stortingen 1 De Rekeninghouder stort een eenmalig of periodiek geldbedrag op de OHRA Pensioenrekening en draagt er zorg voor dat de stortingen en/of het saldo aan de fiscaal toepasselijke voorwaarden van de Wet IB 2001 voldoen. Het betreft stortingen die als uitgave voor inkomensvoorziening in mindering op het inkomen kunnen worden gebracht op grond van artikel 3.127, eerste en/of tweede lid van de Wet IB 2001 (maximaal de wettelijk toegestane jaarruimte en/of reserveringsruimte). 2 De Rekeninghouder kan geldbedragen, die elders door hem als lijfrentekapitaal zijn opgebouwd onder de Wet IB 2001 toegestane voorwaarden, overdragen naar de OHRA Pensioenrekening. De Rekeninghouder dient hiertoe een verzoek tot overdracht bij de desbetreffende uitvoeder (bank/verzekeraar) in te dienen. 3 De Rekeninghouder kan geldbedragen afkomstig uit stakingswinst en/of oudedagsreserve conform de daartoe gestelde fiscale regelgeving storten dan wel zorgdragen voor storting op de OHRA Pensioenrekening. 4 De Rekeninghouder is niet bevoegd om over de OHRA Pensioenrekening te beschikken anders dan als bepaald in dit Reglement. 5 De Bank vergoedt éénmaal per jaar Rente aan de Rekeninghouder over het saldo van de OHRA Pensioenrekening conform artikel 7. Deze Rente wordt door de Bank geboekt op de OHRA Pensioenrekening. 6 De Rekeninghouder heeft enkel via de elektronische dienst OHRA Bank Online toegang tot het rekeningoverzicht van de Pensioenrekening onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. 7 De Bank activeert de effectenfunctionaliteit van de Pensioenrekening zodra de Rekeninghouder een vragenlijst heeft ingevuld via de elektronische dienst OHRA Bank Online, voldoet aan de overige door de Bank gestelde voorwaarden en een elektronische bevestiging van voornoemde heeft ontvangen. Artikel 6 Deblokkering van de OHRA Pensioenrekening 1 Na opening is de OHRA Pensioenrekening geblokkeerd voor opnames door de Rekeninghouder. Deblokkering van het bancaire lijfrente tegoed is mogelijk op verzoek van de Rekeninghouder indien deze aangeeft dat de OHRA Pensioenrekening omgezet dient te worden naar een Lijfrente uitkeringsvariant bij OHRA of een andere uitvoerder. 2 De Bank gaat over tot deblokkering van de OHRA Pensioenrekening ingeval van overlijden van de Rekeninghouder zoals genoemd in artikel 12, na een ingewilligd verzoek tot overdracht zoals genoemd in artikel 11 en beëindiging van de Overeenkomst conform artikel Tegoeden van beperkte omvang mogen afgekocht worden zonder de fiscale sanctie van revisierente. Hiervoor gelden wettelijke eisen en maxima. Indien het opgebouwde lijfrentekapitaal in aanmerking komt voor deze afkoopregeling mag het gehele tegoed ineens uitbetaald worden aan de Rekeninghouder. Op het uit te betalen tegoed zal de Bank overeenkomstig artikel 2.5 wel de verschuldigde belastingen en heffingen inhouden. De Bank gaat over tot deblokkering van de OHRA Pensioenrekening indien de Rekeninghouder schriftelijk aangegeven heeft tot de zojuist beschreven afkoopmogelijkheid van het opgebouwde lijfrentekapitaal over te willen gaan. 4 De OHRA Pensioenrekening kan geen negatief saldo hebben. Artikel 7 Rente 1 De Rente wordt gespecificeerd op het rekeningoverzicht dat geraadpleegd kan worden via de elektronische dienst OHRA Bank Online. De Bank kan de Rente naar eigen inzicht aan de marktsituatie aanpassen. 2 De Bank hanteert voor zowel debiteringen als crediteringen op de OHRA Pensioenrekening één valutadag. Inkomende bedragen worden bijgeschreven volgens de formule vereveningsdatum + 1 werkdag, voor uitgaande bedragen wordt de formule vereveningsdatum - 1 werkdag gehanteerd. Bijschrijving van de rente op de OHRA Pensioenrekening vindt jaarlijks plaats doch uiterlijk in januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend. 3 Rentewijzigingen worden door de Bank op het rekeningoverzicht via de elektronische dienst OHRA Bank Online en/of in (een) landelijk(e) dagblad(en) en/of aan het adres van de Rekeninghouder bekend gemaakt. Artikel 8 Omzetting in effecten 1 Het is de Rekeninghouder toegestaan om met het saldo van de OHRA Pensioenrekening te beleggen in Effecten nadat de Rekeninghouder het Openingsformulier ondertekend aan de Bank heeft geretourneerd en de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit van de OHRA Pensioenrekening elektronisch heeft geactiveerd. 2 De Bank activeert op verzoek van de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit Zelfstandig Beleggen van de OHRA Pensioenrekening. 3 De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Beleggersgiro zijn de artikelen 1, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20a t/m i, 21 en De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Zelfstandig Beleggen zijn de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5. 5 Dividend wordt door de Bank herbelegd.

3 Artikel 9 Omzetting in deposito 1 Het is de Rekeninghouder toegestaan om (een deel van) het saldo van de Pensioenrekening te storten in een deposito. De Rekeninghouder kan een deposito eveneens via de elektronische dienst OHRA Bank Online openen. Een overzicht van de deposito s met verschillende looptijden en rentes zal door de Bank beschikbaar gesteld worden. 2 Na het verstrijken van de looptijd van de deposito wordt het vrijgevallen saldo bijgeschreven op de OHRA Pensioenrekening. 3 De rente wordt jaarlijks na een periode van twaalf maanden na de datum van inleg op de deposito geboekt en is vervolgens rentedragend. 4 Na het beëindigen van de looptijd van de deposito wordt het vrijgevallen saldo, inclusief rente, bijgeschreven op de OHRA Pensioenrekening. 5 Indien de Rekeninghouder gedurende de looptijd het gehele (of gedeeltelijke) saldo van de deposito wenst terug te storten op de OHRA Pensioenrekening, zal de Bank een boete wegens vervroegde opname in rekening brengen. 6 De Bank zal na een schriftelijk verzoek daartoe van de Rekeninghouder een opgave sturen van de hoogte van de in lid 5 van dit artikel bedoelde boete. De Rekeninghouder dient binnen veertien dagen na het verzenden van de opgave schriftelijk in te stemmen met de hoogte van de boete in welk geval het saldo daarna zal worden teruggestort. Indien niet binnen de gestelde termijn een schriftelijk akkoord is ontvangen door de Bank wordt het saldo van de deposito niet vrijgegeven en dient de Rekeninghouder desgewenst opnieuw een verzoek tot vervroegde opname toe te sturen. 7 De boete als bedoeld in lid 5 van dit artikel zal worden berekend over het vervroegd op te nemen bedrag. De boete is gelijk aan het hierna bedoelde verschil in de contante waarde van het te ontvangen bedrag aan rente gedurende de resterende looptijd van het deposito. Om dit verschil te bepalen worden de te ontvangen rentes enerzijds verdisconteerd tegen het voor het deposito geldende rentepercentage en anderzijds vergeleken met en verdisconteerd tegen een dagrentepercentage. Het dagrentepercentage is opgebouwd uit de interest rate swap vermeerderd met twee procent. De interest rate swap wordt vastgesteld en overgenomen van het laatst daarvoor gepubliceerde rentepercentage in het financiële dagblad, de dag voorafgaand aan de ontvangst van het verzoek bij de Bank. In geval van overlijden van de Rekeninghouder vóór het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt geen boete in rekening gebracht. Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 1 De Overeenkomst kan te allen tijden met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (a) door de Rekeninghouder (indien en voorzover toegestaan door de Wet IB 2001) of (b) door opzegging van de Bank. Een beëindiging van de Pensioenrekening, zonder dat het opgebouwde tegoed wordt overgeboekt naar een Lijfrente uitkeringsvariant bij OHRA of een andere uitvoerder heeft fiscale gevolgen. De Rekeninghouder wordt geconfronteerd met negatieve uitgaven inkomensvoorziening en revisierente. 2 Ingeval de Overeenkomst wordt opgezegd door de Bank, zal zij op verzoek van de Rekeninghouder, de reden voor de opzegging mededelen. 3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van het jaar waarin de Rekeninghouder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 4 De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van de Rekeninghouder. Bij overlijden van de Rekeninghouder geldt voorts wat is bepaald in artikel [12]. Artikel 11 Overdracht saldo naar andere uitvoerder/echtscheiding 1 De Rekeninghouder kan de Bank schriftelijk verzoeken het gehele saldo in geld op de OHRA Pensioenrekening over te dragen aan een andere uitvoerder. Alvorens een verzoek tot overdracht in behandeling wordt genomen dient de Rekeninghouder eerst zijn eventuele effecten te verkopen en/of zijn eventuele deposito terug te laten storten op de OHRA Pensioenrekening. De Bank behoeft het verzoek tot overdracht niet uit te voeren, zolang niet tot haar genoegen is aangetoond dat hier sprake is van een overboeking naar een bij een andere uitvoerder geblokkeerde rekening van de Rekeninghouder als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet IB 2001 of naar een lijfrente als bedoeld in artikel van de Wet IB 2001.Voormelde overdracht van lijfrentekapitaal kan zonder fiscale afrekening geschieden, mits het tegoed rechtstreeks van de Bank naar een andere uitvoerder (bank of verzekeraar) wordt overgemaakt. De Rekeninghouder dient bij dit schriftelijke verzoek aan de Bank te overleggen een getekende verklaring van de Rekeninghouder waarin hij aangeeft tot overboeking/overdracht te willen overgaan; De Bank draagt zorg voor de afwikkeling met de andere uitvoerder waar de opbouw wordt voortgezet. 2 Bij echtscheiding is het toegestaan om (een deel van) het saldo op de OHRA Pensioenrekening zonder fiscale sancties toe te delen aan de ex-partner. Een verzoek tot toebedeling van (een deel van) het saldo dient schriftelijk te geschieden door zowel de Rekeninghouder als de ex-partner onder vermelding van de reden van toebedeling. De Bank kan naar aanleiding van dit verzoek nadere bewijsstukken verlangen. Voor de ex-partner wordt in dat geval een nieuwe OHRA Pensioenrekening geopend bij de Bank. Een verzoek tot toebedeling wordt geacht mede een opdracht te zijn tot verkoop van eventuele effecten voor zover die aan de ex-partner worden toebedeeld alsmede een opdracht tot terugstorting van (een deel van) het saldo van een eventueel deposito op de OHRA Pensioenrekening voor zover (een deel van) dat saldo aan de ex-partner wordt toebedeeld.

4 Artikel 12 Overlijden rekeninghouder 1 Het overlijden van de Rekeninghouder dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Bank. Het saldo op de Pensioenrekening komt toe aan de (wettelijke) erfgenamen van de Rekeninghouder. De Pensioenrekening wordt geblokkeerd voor stortingen en opnames tot er een notariële verklaring van erfrecht is overlegd. Zolang geen notariële verklaring van erfrecht is over-gelegd, is de Bank niet gehouden beheersen/of beschikkingshandelingen ten aanzien van de Pensioenrekening toe te staan. 2 a Het saldo op de Pensioenrekening van de overleden Rekeninghouder wordt door de Bank in vaste en gelijkmatige termijnen overgemaakt naar de erfgenamen overeenkomstig de vereisten zoals de Wet IB 2001 stelt. Bij directe uitkering aan de (erfgenamen van de) overleden Rekeninghouder is de Bank inhoudingsplichtig. In geval van overlijden van de Rekeninghouder dienen de termijnen binnen 12 maanden na het overlijden van de Rekeninghouder in te gaan en te worden uitgekeerd aan een natuurlijk persoon conform artikel 3.126a lid 4 sub b Wet IB In een dergelijk geval dienen de aanwezige gelden overgeboekt te worden naar een door de erfgenaam nieuw te openen Direct Ingaande Lijfrenterekening bij OHRA of naar een uitkeringsvariant bij een andere uitvoerder. 2 b Indien de nabestaanden bloed- en aanverwanten zijn, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn en zij ouder zijn dan 30 jaar, bedraagt de duur van de periode waarin de termijnen moeten worden uitgekeerd, minimaal 20 jaar. 2 c Indien nabestaanden bloed- en aanverwanten zijn, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn en niet ouder zijn dan 30 jaar, dan bedraagt de duur van de periode waarin de termijnen moeten worden uitgekeerd, hetzij minimaal 5 jaar doch nooit meer dan het aantal jaren dat deze persoon jonger is dan 30 jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn, hetzij tenminste 20 jaar. 2 d Indien de termijnen bij overlijden toekomen aan de partner of gewezen partner van de belastingplichtige, dan bedraagt de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste 5 jaar. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1 De Bank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: (I) het niet of niet tijdig uitvoeren van een Opdracht; (II) gehele of gedeeltelijke onjuistheden in de verstrekte informatie en/of berekeningen met betrekking tot de Rekening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Bank. 2 De Bank is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst, of schade die het gevolg is of samenhangt met enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onrechtmatige daad van de Rekeninghouder. Artikel 14 Privacy 1 De Bank zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft u de Bank bij voorbaat toestemming uw persoonsgegevens te verwerken en eventueel te verstrekken aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern, met inachtneming van onderstaande doelstellingen. Uw persoonsgegevens zullen op een zodanige wijze worden verwerkt, dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. 2 De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, voor de navolgende doelstellingen: - het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer; - analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; - het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden, waarvoor tevens persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern; - veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de financiële sector, het Delta Lloyd concern, De Bank zelf, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; en - het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Artikel 15 Overig 1 De Bank kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekken. 2 De Bank zal conform de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten een opdracht die verstrekt wordt via de elektronische dienst OHRA Bank Online slechts aanvaarden indien deze opdracht in combinatie met de beveiligingscode wordt gegeven. Indien een opdracht aldus gegeven wordt, zal deze opdracht geacht worden verstrekt te zijn door de bij de beveiligingscode behorende Rekeninghouder en zal de opdracht de Rekeninghouder binden en zullen aan de opdracht dezelfde rechtsgevolgen verbonden zijn als aan een op andere wijze door de Rekeninghouder aan De Bank geldig verstrekte opdracht. De Bank zal bevoegd zijn de aldus gegeven opdracht uit te voeren zonder terzake enig nader onderzoek te verrichten. 3 In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de beveiligingscode of formulieren dient de Rekeninghouder, na ontdekking, onverwijld de Bank te verzoeken de OHRA Pensioenrekening te blokkeren voor het uitvoeren van opdrachten. De Bank zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de OHRA Pensioenrekening terstond (doen) blokkeren en indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. De Rekeninghouder is verplicht een telefonische melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Bank te bevestigen. De Rekeninghouder is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de beveiligingscode of de formulieren in de periode tot aan het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven.

5 Artikel 16 Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst 1 De Bank is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst en de aan de Overeenkomst verbonden nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. De Bank zal hierbij de fiscale regelgeving in ogenschouw nemen. Een wijziging van de Overeenkomst gaat pas in nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Rekeninghouder dan wel na publicatie in één of meer (landelijke) dagbladen of op de internetpagina van de Bank dan wel na mededeling per aan de Rekeninghouder. 2 Wijziging van het woonadres of andere relevante wijzigingen dienen onverwijld, schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend door de Rekeninghouder aan de Bank te worden gemeld. 3 Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Rekeninghouder pas zullen ingaan dertig dagen nadat de Rekeninghouder van deze wijzigingen in kennis is gesteld. 4 In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet en/of waarin onduidelijkheden bestaan over de uitleg van deze Overeenkomst, ligt de beslissing bij de Bank, waarbij deze rekening zal houden met de relevante bepalingen van de Wet IB Voor zover bij of krachtens wet- en regelgeving, nadere eisen gesteld worden aan de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing van de Overeenkomst, zal een dergelijke wijziging automatisch deel uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van de Rekeninghouder of de Bank is vereist. 6 De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het niet, te laat of onjuist opgeven van voornoemde wijzigingen en/of aanpassingen. Artikel 17 Werkingssfeer Indien de inhoud van dit Reglement inhoudelijk tegenstrijdig is met andere bepalingen van de Overeenkomst, zullen de bepalingen uit dit Reglement prevaleren.

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemeen 2 Artikel 3 Openen van de Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst

Nadere informatie

Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening

Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement OHRA Maand Spaarrekening

Reglement OHRA Maand Spaarrekening Reglement OHRA Maand Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Reglement Extra Spaarrekening

Reglement Extra Spaarrekening Reglement Extra Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening

Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Aard van de Rekening, bevoegdheid 2 Artikel 3 Wijziging gezag 2 Artikel 4 Tenaamstelling 2 Artikel 5 Openen van een Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Reglement ZZP Pensioen LSB Artikel 1 Definities 1.1. In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelfonds een deelfonds van het Fonds; b. Deelnemer de persoon op wiens naam een Geblokkeerd recht van deelneming

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de persoon op wiens naam Participaties worden geadministreerd onder de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Artikel 1 Definities Deze voorwaarden kennen de volgende begrippen: a. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V. b. Deposito: de rekening waarop de rekeninghouder

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Dit zijn de productvoorwaarden van Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Met Aanvullend PensioenSparen zet u geld vast en bouwt u met belastingvoordeel

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement Perlas Banksparen

Reglement Perlas Banksparen Reglement Perlas Banksparen Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Belastingen: iedere belasting, heffing of revisierente die wordt opgelegd door de Belastingdienst ten gevolge

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering

Aanvullende PensioenUitkering Productvoorwaarden Aanvullende PensioenUitkering Dit zijn de productvoorwaarden van de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Met de Aanvullende PensioenUitkering laat u een opgebouwde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productkenmerken en productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen De voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen zijn samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Belegger; T Stichting Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro, gevestigd te D Beleggersprofiel

Belegger; T Stichting Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro, gevestigd te D Beleggersprofiel REGLEMENT Beleggersgiro Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen waaronder de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank; Reglement het onderhavige

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ]..

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ].. AANMELDINGSFORMULIER voor de Spaarloonregeling 1/2... _ Vul dit aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Lever het formulier in bij uw werkgever. Zodra ABN AMRO uw aanvraag heeft verwerkt, ontvangt

Nadere informatie

Reglement GFH Giro - Lijfrentebeleggingsrechten

Reglement GFH Giro - Lijfrentebeleggingsrechten Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Artikel: een artikel van het Reglement; b. Beheerder: Today s Tomorrow B.V. handelend onder de naam GFH Giro en kantoorhoudende te Hilversum,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening Voorwaarden OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Reglement GFH Giro - Vermogensopbouw

Reglement GFH Giro - Vermogensopbouw Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Artikel: een artikel van het Reglement; b. Beheerder: TODAY S Tomorrow B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, zijnde Beheerder

Nadere informatie

22 Werking van deze voorwaarden

22 Werking van deze voorwaarden VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Groeirekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Banksparen OntslagVergoeding

Banksparen OntslagVergoeding Productvoorwaarden Banksparen OntslagVergoeding Dit zijn de productvoorwaarden van Banksparen OntslagVergoeding van Nationale-Nederlanden. Met Banksparen OntslagVergoeding kunt u uw ontslagvergoeding van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015 Productvoorwaarden NN Levensloopplan Artikel 2332-40.1511 Datum 1 november 2015 Inhoud pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Gebruik Levenslooprekening en communicatie 3 4 Tegenrekening 4 5 Storten 4 6

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Pensioen Spaarrekening

Voorwaarden OHRA. Pensioen Spaarrekening Voorwaarden OHRA Pensioen Spaarrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Pensioen Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie