Reglement OHRA Pensioenrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement OHRA Pensioenrekening"

Transcriptie

1 OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West Tel Fax OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg Reglement OHRA Pensioenrekening Artikel 1 Definities 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam; b OHRA Pensioenrekening: de rekening die in het kader van de Overeenkomst op naam van een Rekeninghouder bij de Bank is geopend; c Openingsformulier: een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier van de Bank waarbij de Overeenkomst wordt aangegaan; d Overeenkomst: de tussen een Rekeninghouder en de Bank gesloten Overeenkomst OHRA Pensioenrekening bestaande uit het Openingsformulier, dit Reglement, de op deze Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen van het Reglement Beleggersgiro, het Reglement Zelfstandig Beleggen en de overige daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen waaronder de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank; e Reglement: het onderhavige Reglement OHRA Pensioenrekening; f Rekeninghouder: de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst natuurlijke persoon met de leeftijd van 18 tot 70 jaar op wiens naam de OHRA Pensioenrekening gesteld is; g Rente: het van tijd tot tijd geldende percentage op grond waarvan de Bank over het positieve saldo van de OHRA Pensioenrekening de aan de Rekeninghouder te vergoeden rente berekent; h Tegenrekening: een (post)bankrekening op naam van de Rekeninghouder bij enige bank gevestigd in Nederland; en i Wet IB 2001: de Wet op de Inkomstenbelasting De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement zowel in de meervoud- als in de enkelvoudvorm gebruikt. Waar in dit Reglement de meervoudsvorm is gebruikt, kan de enkelvoudvorm zijn bedoeld en omgekeerd. 3 Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een artikel betreft dit een artikel in dit Reglement, tenzij expliciet anders is aangegeven. Artikel 2 Algemeen 1 De OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de banksparen regeling zoals deze geldt binnen het raamwerk van de Wet IB Het tegoed van de OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 1.7 juncto artikel 3.126a lid 4 Wet IB 2001 en, overeenkomstig de in het vierde tot en met zevende lid van artikel 3.126a Wet IB 2001 opgenomen voorwaarden, uitsluitend worden uitgekeerd in termijnen. 2 Een OHRA Pensioenrekening kan uitsluitend op naam van één Rekeninghouder worden gesteld. 3 Een aanspraak op het tegoed van de OHRA Pensioenrekening is niet persoonlijk overdraagbaar en kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen anders dan op grond van artikel 3.126a, tweede lid, onderdeel c, onder 2 Wet IB 2001, of ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990, alsmede de met een zodanige aanspraak verband houdende aanspraak op winstuitkeringen. 4 De Rekeninghouder is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de voorwaarden die de Wet IB 2001 (aan de banksparen regeling) stelt. De Rekeninghouder aanvaardt dat de Bank geen controle of onderzoek doet naar de fiscale gevolgen van de uitvoering van het Reglement voor de Rekeninghouder, behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 3. 5 Voor alle belastingen en heffingen die de Bank met betrekking tot de OHRA Pensioenrekening is verschuldigd dan wel waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, zal de Bank deze verhalen op de Rekeninghouder. Dit zal in bovengenoemde gevallen geschieden door een inhouding op het uit te keren bedrag. 6 De Bank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien mocht blijken dat de Rekeninghouder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden die de Wet IB 2001 in het kader van de banksparen regeling stelt. Artikel 3 Openen van een OHRA Pensioenrekening 1 De Bank opent een OHRA Pensioenrekening zodra zij een volledig door de Rekeninghouder ondertekend Openingsformulier en de overige door de Bank gevraagde bescheiden heeft ontvangen. De Bank kent een nummer toe aan de OHRA Pensioenrekening. 2 Een Rekeninghouder dient één Tegenrekening op te geven. 3 Ter identificatie van de Rekeninghouder zal de Bank direct na openen van de OHRA Pensioenrekening 1,- van de Tegenrekening incasseren en boeken op de OHRA Pensioenrekening. Indien op grond van deze incasso de identiteit van de Rekeninghouder niet of niet voldoende kan worden vastgesteld, zal identificatie plaatsvinden door middel van een door de Rekeninghouder uitgevoerde storting afkomstig van een andere (nieuw op te geven) Tegenrekening. De Bank vergelijkt de tenaamstelling van de Tegenrekening met de gegevens op het Openingsformulier. 4 Ingeval er een incasso of storting heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel [3.3] maar de incasso of storting voldoet niet aan de vereisten in dit artikel, zal de Bank een eventueel saldo op de OHRA Pensioenrekening terugstorten. De Bank vergoedt over dit saldo geen Rente. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst FD (i) De Overeenkomst komt tot stand door middel van het zenden van het rekeningnummer van de OHRA Pensioenrekening aan de Rekeninghouder. De Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de Bank de Rekeninghouder overeenkomstig artikel [3] kan identificeren binnen een door de Bank te bepalen periode na ontvangst van het Openingsformulier.

2 Artikel 5 Uitvoering Banksparen regeling en stortingen 1 De Rekeninghouder stort een eenmalig of periodiek geldbedrag op de OHRA Pensioenrekening en draagt er zorg voor dat de stortingen en/of het saldo aan de fiscaal toepasselijke voorwaarden van de Wet IB 2001 voldoen. Het betreft stortingen die als uitgave voor inkomensvoorziening in mindering op het inkomen kunnen worden gebracht op grond van artikel 3.127, eerste en/of tweede lid van de Wet IB 2001 (maximaal de wettelijk toegestane jaarruimte en/of reserveringsruimte). 2 De Rekeninghouder kan geldbedragen, die elders door hem als lijfrentekapitaal zijn opgebouwd onder de Wet IB 2001 toegestane voorwaarden, overdragen naar de OHRA Pensioenrekening. De Rekeninghouder dient hiertoe een verzoek tot overdracht bij de desbetreffende uitvoeder (bank/verzekeraar) in te dienen. 3 De Rekeninghouder kan geldbedragen afkomstig uit stakingswinst en/of oudedagsreserve conform de daartoe gestelde fiscale regelgeving storten dan wel zorgdragen voor storting op de OHRA Pensioenrekening. 4 De Rekeninghouder is niet bevoegd om over de OHRA Pensioenrekening te beschikken anders dan als bepaald in dit Reglement. 5 De Bank vergoedt éénmaal per jaar Rente aan de Rekeninghouder over het saldo van de OHRA Pensioenrekening conform artikel 7. Deze Rente wordt door de Bank geboekt op de OHRA Pensioenrekening. 6 De Rekeninghouder heeft enkel via de elektronische dienst OHRA Bank Online toegang tot het rekeningoverzicht van de Pensioenrekening onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. 7 De Bank activeert de effectenfunctionaliteit van de Pensioenrekening zodra de Rekeninghouder een vragenlijst heeft ingevuld via de elektronische dienst OHRA Bank Online, voldoet aan de overige door de Bank gestelde voorwaarden en een elektronische bevestiging van voornoemde heeft ontvangen. Artikel 6 Deblokkering van de OHRA Pensioenrekening 1 Na opening is de OHRA Pensioenrekening geblokkeerd voor opnames door de Rekeninghouder. Deblokkering van het bancaire lijfrente tegoed is mogelijk op verzoek van de Rekeninghouder indien deze aangeeft dat de OHRA Pensioenrekening omgezet dient te worden naar een Lijfrente uitkeringsvariant bij OHRA of een andere uitvoerder. 2 De Bank gaat over tot deblokkering van de OHRA Pensioenrekening ingeval van overlijden van de Rekeninghouder zoals genoemd in artikel 12, na een ingewilligd verzoek tot overdracht zoals genoemd in artikel 11 en beëindiging van de Overeenkomst conform artikel Tegoeden van beperkte omvang mogen afgekocht worden zonder de fiscale sanctie van revisierente. Hiervoor gelden wettelijke eisen en maxima. Indien het opgebouwde lijfrentekapitaal in aanmerking komt voor deze afkoopregeling mag het gehele tegoed ineens uitbetaald worden aan de Rekeninghouder. Op het uit te betalen tegoed zal de Bank overeenkomstig artikel 2.5 wel de verschuldigde belastingen en heffingen inhouden. De Bank gaat over tot deblokkering van de OHRA Pensioenrekening indien de Rekeninghouder schriftelijk aangegeven heeft tot de zojuist beschreven afkoopmogelijkheid van het opgebouwde lijfrentekapitaal over te willen gaan. 4 De OHRA Pensioenrekening kan geen negatief saldo hebben. Artikel 7 Rente 1 De Rente wordt gespecificeerd op het rekeningoverzicht dat geraadpleegd kan worden via de elektronische dienst OHRA Bank Online. De Bank kan de Rente naar eigen inzicht aan de marktsituatie aanpassen. 2 De Bank hanteert voor zowel debiteringen als crediteringen op de OHRA Pensioenrekening één valutadag. Inkomende bedragen worden bijgeschreven volgens de formule vereveningsdatum + 1 werkdag, voor uitgaande bedragen wordt de formule vereveningsdatum - 1 werkdag gehanteerd. Bijschrijving van de rente op de OHRA Pensioenrekening vindt jaarlijks plaats doch uiterlijk in januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend. 3 Rentewijzigingen worden door de Bank op het rekeningoverzicht via de elektronische dienst OHRA Bank Online en/of in (een) landelijk(e) dagblad(en) en/of aan het adres van de Rekeninghouder bekend gemaakt. Artikel 8 Omzetting in effecten 1 Het is de Rekeninghouder toegestaan om met het saldo van de OHRA Pensioenrekening te beleggen in Effecten nadat de Rekeninghouder het Openingsformulier ondertekend aan de Bank heeft geretourneerd en de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit van de OHRA Pensioenrekening elektronisch heeft geactiveerd. 2 De Bank activeert op verzoek van de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit Zelfstandig Beleggen van de OHRA Pensioenrekening. 3 De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Beleggersgiro zijn de artikelen 1, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20a t/m i, 21 en De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Zelfstandig Beleggen zijn de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5. 5 Dividend wordt door de Bank herbelegd.

3 Artikel 9 Omzetting in deposito 1 Het is de Rekeninghouder toegestaan om (een deel van) het saldo van de Pensioenrekening te storten in een deposito. De Rekeninghouder kan een deposito eveneens via de elektronische dienst OHRA Bank Online openen. Een overzicht van de deposito s met verschillende looptijden en rentes zal door de Bank beschikbaar gesteld worden. 2 Na het verstrijken van de looptijd van de deposito wordt het vrijgevallen saldo bijgeschreven op de OHRA Pensioenrekening. 3 De rente wordt jaarlijks na een periode van twaalf maanden na de datum van inleg op de deposito geboekt en is vervolgens rentedragend. 4 Na het beëindigen van de looptijd van de deposito wordt het vrijgevallen saldo, inclusief rente, bijgeschreven op de OHRA Pensioenrekening. 5 Indien de Rekeninghouder gedurende de looptijd het gehele (of gedeeltelijke) saldo van de deposito wenst terug te storten op de OHRA Pensioenrekening, zal de Bank een boete wegens vervroegde opname in rekening brengen. 6 De Bank zal na een schriftelijk verzoek daartoe van de Rekeninghouder een opgave sturen van de hoogte van de in lid 5 van dit artikel bedoelde boete. De Rekeninghouder dient binnen veertien dagen na het verzenden van de opgave schriftelijk in te stemmen met de hoogte van de boete in welk geval het saldo daarna zal worden teruggestort. Indien niet binnen de gestelde termijn een schriftelijk akkoord is ontvangen door de Bank wordt het saldo van de deposito niet vrijgegeven en dient de Rekeninghouder desgewenst opnieuw een verzoek tot vervroegde opname toe te sturen. 7 De boete als bedoeld in lid 5 van dit artikel zal worden berekend over het vervroegd op te nemen bedrag. De boete is gelijk aan het hierna bedoelde verschil in de contante waarde van het te ontvangen bedrag aan rente gedurende de resterende looptijd van het deposito. Om dit verschil te bepalen worden de te ontvangen rentes enerzijds verdisconteerd tegen het voor het deposito geldende rentepercentage en anderzijds vergeleken met en verdisconteerd tegen een dagrentepercentage. Het dagrentepercentage is opgebouwd uit de interest rate swap vermeerderd met twee procent. De interest rate swap wordt vastgesteld en overgenomen van het laatst daarvoor gepubliceerde rentepercentage in het financiële dagblad, de dag voorafgaand aan de ontvangst van het verzoek bij de Bank. In geval van overlijden van de Rekeninghouder vóór het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt geen boete in rekening gebracht. Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 1 De Overeenkomst kan te allen tijden met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (a) door de Rekeninghouder (indien en voorzover toegestaan door de Wet IB 2001) of (b) door opzegging van de Bank. Een beëindiging van de Pensioenrekening, zonder dat het opgebouwde tegoed wordt overgeboekt naar een Lijfrente uitkeringsvariant bij OHRA of een andere uitvoerder heeft fiscale gevolgen. De Rekeninghouder wordt geconfronteerd met negatieve uitgaven inkomensvoorziening en revisierente. 2 Ingeval de Overeenkomst wordt opgezegd door de Bank, zal zij op verzoek van de Rekeninghouder, de reden voor de opzegging mededelen. 3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van het jaar waarin de Rekeninghouder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 4 De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van de Rekeninghouder. Bij overlijden van de Rekeninghouder geldt voorts wat is bepaald in artikel [12]. Artikel 11 Overdracht saldo naar andere uitvoerder/echtscheiding 1 De Rekeninghouder kan de Bank schriftelijk verzoeken het gehele saldo in geld op de OHRA Pensioenrekening over te dragen aan een andere uitvoerder. Alvorens een verzoek tot overdracht in behandeling wordt genomen dient de Rekeninghouder eerst zijn eventuele effecten te verkopen en/of zijn eventuele deposito terug te laten storten op de OHRA Pensioenrekening. De Bank behoeft het verzoek tot overdracht niet uit te voeren, zolang niet tot haar genoegen is aangetoond dat hier sprake is van een overboeking naar een bij een andere uitvoerder geblokkeerde rekening van de Rekeninghouder als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet IB 2001 of naar een lijfrente als bedoeld in artikel van de Wet IB 2001.Voormelde overdracht van lijfrentekapitaal kan zonder fiscale afrekening geschieden, mits het tegoed rechtstreeks van de Bank naar een andere uitvoerder (bank of verzekeraar) wordt overgemaakt. De Rekeninghouder dient bij dit schriftelijke verzoek aan de Bank te overleggen een getekende verklaring van de Rekeninghouder waarin hij aangeeft tot overboeking/overdracht te willen overgaan; De Bank draagt zorg voor de afwikkeling met de andere uitvoerder waar de opbouw wordt voortgezet. 2 Bij echtscheiding is het toegestaan om (een deel van) het saldo op de OHRA Pensioenrekening zonder fiscale sancties toe te delen aan de ex-partner. Een verzoek tot toebedeling van (een deel van) het saldo dient schriftelijk te geschieden door zowel de Rekeninghouder als de ex-partner onder vermelding van de reden van toebedeling. De Bank kan naar aanleiding van dit verzoek nadere bewijsstukken verlangen. Voor de ex-partner wordt in dat geval een nieuwe OHRA Pensioenrekening geopend bij de Bank. Een verzoek tot toebedeling wordt geacht mede een opdracht te zijn tot verkoop van eventuele effecten voor zover die aan de ex-partner worden toebedeeld alsmede een opdracht tot terugstorting van (een deel van) het saldo van een eventueel deposito op de OHRA Pensioenrekening voor zover (een deel van) dat saldo aan de ex-partner wordt toebedeeld.

4 Artikel 12 Overlijden rekeninghouder 1 Het overlijden van de Rekeninghouder dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Bank. Het saldo op de Pensioenrekening komt toe aan de (wettelijke) erfgenamen van de Rekeninghouder. De Pensioenrekening wordt geblokkeerd voor stortingen en opnames tot er een notariële verklaring van erfrecht is overlegd. Zolang geen notariële verklaring van erfrecht is over-gelegd, is de Bank niet gehouden beheersen/of beschikkingshandelingen ten aanzien van de Pensioenrekening toe te staan. 2 a Het saldo op de Pensioenrekening van de overleden Rekeninghouder wordt door de Bank in vaste en gelijkmatige termijnen overgemaakt naar de erfgenamen overeenkomstig de vereisten zoals de Wet IB 2001 stelt. Bij directe uitkering aan de (erfgenamen van de) overleden Rekeninghouder is de Bank inhoudingsplichtig. In geval van overlijden van de Rekeninghouder dienen de termijnen binnen 12 maanden na het overlijden van de Rekeninghouder in te gaan en te worden uitgekeerd aan een natuurlijk persoon conform artikel 3.126a lid 4 sub b Wet IB In een dergelijk geval dienen de aanwezige gelden overgeboekt te worden naar een door de erfgenaam nieuw te openen Direct Ingaande Lijfrenterekening bij OHRA of naar een uitkeringsvariant bij een andere uitvoerder. 2 b Indien de nabestaanden bloed- en aanverwanten zijn, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn en zij ouder zijn dan 30 jaar, bedraagt de duur van de periode waarin de termijnen moeten worden uitgekeerd, minimaal 20 jaar. 2 c Indien nabestaanden bloed- en aanverwanten zijn, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn en niet ouder zijn dan 30 jaar, dan bedraagt de duur van de periode waarin de termijnen moeten worden uitgekeerd, hetzij minimaal 5 jaar doch nooit meer dan het aantal jaren dat deze persoon jonger is dan 30 jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn, hetzij tenminste 20 jaar. 2 d Indien de termijnen bij overlijden toekomen aan de partner of gewezen partner van de belastingplichtige, dan bedraagt de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste 5 jaar. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1 De Bank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: (I) het niet of niet tijdig uitvoeren van een Opdracht; (II) gehele of gedeeltelijke onjuistheden in de verstrekte informatie en/of berekeningen met betrekking tot de Rekening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Bank. 2 De Bank is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst, of schade die het gevolg is of samenhangt met enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onrechtmatige daad van de Rekeninghouder. Artikel 14 Privacy 1 De Bank zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft u de Bank bij voorbaat toestemming uw persoonsgegevens te verwerken en eventueel te verstrekken aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern, met inachtneming van onderstaande doelstellingen. Uw persoonsgegevens zullen op een zodanige wijze worden verwerkt, dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. 2 De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, voor de navolgende doelstellingen: - het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer; - analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; - het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden, waarvoor tevens persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern; - veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de financiële sector, het Delta Lloyd concern, De Bank zelf, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; en - het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Artikel 15 Overig 1 De Bank kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekken. 2 De Bank zal conform de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten een opdracht die verstrekt wordt via de elektronische dienst OHRA Bank Online slechts aanvaarden indien deze opdracht in combinatie met de beveiligingscode wordt gegeven. Indien een opdracht aldus gegeven wordt, zal deze opdracht geacht worden verstrekt te zijn door de bij de beveiligingscode behorende Rekeninghouder en zal de opdracht de Rekeninghouder binden en zullen aan de opdracht dezelfde rechtsgevolgen verbonden zijn als aan een op andere wijze door de Rekeninghouder aan De Bank geldig verstrekte opdracht. De Bank zal bevoegd zijn de aldus gegeven opdracht uit te voeren zonder terzake enig nader onderzoek te verrichten. 3 In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de beveiligingscode of formulieren dient de Rekeninghouder, na ontdekking, onverwijld de Bank te verzoeken de OHRA Pensioenrekening te blokkeren voor het uitvoeren van opdrachten. De Bank zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de OHRA Pensioenrekening terstond (doen) blokkeren en indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. De Rekeninghouder is verplicht een telefonische melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Bank te bevestigen. De Rekeninghouder is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de beveiligingscode of de formulieren in de periode tot aan het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven.

5 Artikel 16 Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst 1 De Bank is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst en de aan de Overeenkomst verbonden nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. De Bank zal hierbij de fiscale regelgeving in ogenschouw nemen. Een wijziging van de Overeenkomst gaat pas in nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Rekeninghouder dan wel na publicatie in één of meer (landelijke) dagbladen of op de internetpagina van de Bank dan wel na mededeling per aan de Rekeninghouder. 2 Wijziging van het woonadres of andere relevante wijzigingen dienen onverwijld, schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend door de Rekeninghouder aan de Bank te worden gemeld. 3 Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Rekeninghouder pas zullen ingaan dertig dagen nadat de Rekeninghouder van deze wijzigingen in kennis is gesteld. 4 In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet en/of waarin onduidelijkheden bestaan over de uitleg van deze Overeenkomst, ligt de beslissing bij de Bank, waarbij deze rekening zal houden met de relevante bepalingen van de Wet IB Voor zover bij of krachtens wet- en regelgeving, nadere eisen gesteld worden aan de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing van de Overeenkomst, zal een dergelijke wijziging automatisch deel uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van de Rekeninghouder of de Bank is vereist. 6 De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het niet, te laat of onjuist opgeven van voornoemde wijzigingen en/of aanpassingen. Artikel 17 Werkingssfeer Indien de inhoud van dit Reglement inhoudelijk tegenstrijdig is met andere bepalingen van de Overeenkomst, zullen de bepalingen uit dit Reglement prevaleren.

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie