Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening"

Transcriptie

1 Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemeen 2 Artikel 3 Openen van de Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst 3 Artikel 5 Inleg van de Gouden Handdruk 3 Artikel 6 Deblokkering van de Rekening 3 Artikel 7 Rente 3 Artikel 8 Omzetting in effecten 3 Artikel 9 Omzetting in Deposito 4 Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 4 Artikel 11 Overdracht saldo naar andere uitvoerder/echtscheiding 4 Artikel 12 Overlijden rekeninghouder 4 Artikel 13 Aansprakelijkheid 5 Artikel 14 Privacy 5 Artikel 15 Overig 5 Artikel 16 Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst 5 Artikel 17 Werkingssfeer 6 FD (i) OHRA Bank, Postbus 40007, 6803 GD Arnhem, Rijksweg West Tel OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg

2 Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam; b. Deposito: Het saldo dat door de Rekeninghouder voor een bepaalde periode tegen een vooraf overeengekomen rentevergoeding is vastgezet op de Rekening; c. Gouden Handdruk: Een eenmalig bedrag dat is verkregen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in artikel 11a van de Wet (en niet zijnde een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba van de Wet); d. Nabestaande: De (gewezen) echtgenoot van de Rekeninghouder, dan wel degene met wie de Rekeninghouder op het moment van zijn overlijden duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of de op het moment van overlijden in leven zijnde (pleeg)kinderen van de Rekeninghouder die op het moment waarop de Periodieke uitkeringen ingaan de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt; e. Openingsformulier: een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier van de Bank waarbij de Overeenkomst wordt aangegaan; f. Overeenkomst: de tussen een Rekeninghouder en de Bank gesloten Overeenkomst OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening bestaande uit het Openingsformulier, dit Reglement, de op deze Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen van het Reglement Beleggersgiro, het Reglement Zelfstandig Beleggen en de overige daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen waaronder de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank; g. Periodieke uitkeringen: Uitkeringen die zijn aangekocht met de Gouden Handdruk en die dienen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in artikel 11a van de Wet; h. Reglement: het onderhavige Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening; i. Rekening: de geblokkeerde rekening die in het kader van de Overeenkomst op naam van een Rekeninghouder bij de Bank is geopend; j. Rekeninghouder: de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst natuurlijke persoon met de leeftijd van 18 tot 65 jaar op wiens naam de Rekening gesteld is en tevens zijnde de (voormalig) werknemer als bedoeld in artikel 11a van de Wet; k. Rente: het van tijd tot tijd geldende percentage op grond waarvan de Bank over het positieve saldo van de Rekening de aan de Rekeninghouder te vergoeden rente berekent; l. Tegenrekening: een bankrekening op naam van de Rekeninghouder bij enige bank gevestigd in Nederland; m. Wet: Wet op de loonbelasting De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement zowel in de meervouds- als in de enkelvoudsvorm gebruikt. Waar in dit Reglement de meervoudsvorm is gebruikt, kan de enkelvoudsvorm zijn bedoeld en omgekeerd. 1.3 Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een artikel betreft dit een artikel in dit Reglement, tenzij expliciet anders is aangegeven. Artikel 2 Algemeen 2.1 De Rekening kan uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van een stamrechtspaarrekening als bedoeld in artikel 11a van de Wet. Op de Rekening kan uitsluitend een Gouden Handdruk worden gestort. Het tegoed van de Rekening kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van Periodieke uitkeringen bij een Nederlandse bank, verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling. 2.2 De Rekening kan uitsluitend op naam van één Rekeninghouder worden gesteld. 2.3 Een aanspraak op het tegoed van de Rekening is niet persoonlijk overdraagbaar en kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen. 2.4 De Rekeninghouder is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de voorwaarden die de Wet stelt. De Rekeninghouder is zich ervan bewust dat een niet correcte naleving van de wettelijke voorwaarden negatieve fiscale gevolgen met zich brengt. 2.5 Voor alle belastingen en heffingen die de Bank met betrekking tot de Rekening is verschuldigd dan wel waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, zal de Bank deze verhalen op de Rekeninghouder. Dit zal in bovengenoemde gevallen geschieden door een inhouding op het uit te keren bedrag. 2.6 De Bank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien mocht blijken dat de Rekeninghouder niet voldoet aan de voorwaarden die de Wet stelt. Artikel 3 Openen van de Rekening 3.1 De Bank opent een Rekening zodra zij een volledig door de Rekeninghouder ondertekend Openingsformulier en de overige door de Bank gevraagde bescheiden heeft ontvangen. De Bank kent een nummer toe aan de Rekening. 3.2 De Rekeninghouder dient één Tegenrekening op te geven. 3.3 Ter identificatie van de Rekeninghouder zal de Bank direct na openen van de Gouden Rekening 1,- van de Tegenrekening incasseren en boeken op de Rekening. Indien op grond van deze incasso de identiteit van de Rekeninghouder niet of niet voldoende kan worden vastgesteld, zal identificatie plaatsvinden door middel van een door de Rekeninghouder uitgevoerde storting afkomstig van een andere (nieuw op te geven) Tegenrekening. De Bank vergelijkt de tenaamstelling van de Tegenrekening met de gegevens op het Openingsformulier. 3.4 Ingeval er een incasso of storting heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 3.3 maar de incasso of storting voldoet niet aan de vereisten in dit artikel, zal de Bank een eventueel saldo op de Rekening terugstorten. De Bank vergoedt over dit saldo geen Rente Na opening staat de Rekening open voor inleg van een Gouden handdruk als bedoeld in artikel 5 van dit Reglement. Na ontvangst van de inleg wordt de Rekening geblokkeerd voor opnames en stortingen. 2

3 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst 4.1 Bij het openen van de Rekening en een Deposito verleent de Rekeninghouder nadrukkelijk toestemming aan de Bank om onverwijld met de uitvoering daarvan te beginnen. 4.2 De Overeenkomst komt tot stand door middel van het zenden van het rekeningnummer van de Rekening aan de Rekeninghouder. De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Bank de Rekeninghouder overeenkomstig artikel 3 kan identificeren binnen een door de Bank te bepalen periode na ontvangst van het Openingsformulier. 4.3 De Rekeninghouder is bevoegd de Rekening of het Deposito zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Rekeninghouder zulks wenst en daarmee de Rekening of het Deposito wenst te beëindigen dient hij daartoe een schriftelijk verzoek aan de Bank te doen, waarin het rekeningnummer, respectievelijk het Depositonummer wordt vermeld. Dit verzoek moet per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de Rekening, respectievelijk het Deposito is geopend aan de Bank zijn verzonden. Dit ontbindingsrecht heeft de Rekeninghouder niet, indien het de Rekeninghouder is toegestaan om met het saldo van de Rekening te beleggen in Effecten (zie artikel 8 van dit Reglement). 4.4 Indien de Rekeninghouder gebruik maakt van het ontbindingsrecht, dan vergoedt de Bank over het Deposito op dagbasis de rente als bedoeld in deze voorwaarden tot de dag van beëindiging van het Deposito. 4.5 Aan het gebruik maken van het ontbindingsrecht van het Deposito zijn opnamekosten verbonden. De opnamekosten bedragen 100 euro. De Bank brengt de opnamekosten in mindering op het Deposito en stort het restant, inclusief de rente over het Deposito, op de Rekening. 4.6 Aan het gebruik maken van het ontbindingsrecht is geen boete als bedoeld in artikel 9 van dit Reglement verschuldigd. Artikel 5 Inleg van de Gouden Handdruk 5.1 Inleg van een Gouden Handdruk kan uitsluitend geschieden door middel van: a. een overboeking door de (gewezen) werkgever; of b. een overboeking door een advocaat of notaris van zijn kwaliteitsrekening; of c. een overboeking door een in de Wet genoemde verzekeraar, kredietinstelling of (beheerder van) een beleggingsinstelling. Een overboeking is alleen toegestaan, indien er met de Gouden Handdruk nog geen Periodieke uitkeringen zijn aangekocht; of d. een overboeking door een lichaam als bedoeld in artikel 19a lid 1, sub d. en e. van de Wet (stamrecht bv). 5.2 Inleg van een Gouden Handdruk is eenmalig en alleen mogelijk in Euro. Na inleg wordt de Rekening geblokkeerd voor opnames en stortingen. 5.3 De Rekeninghouder is niet bevoegd om over de Rekening te beschikken anders dan als bepaald in dit Reglement. 5.4 De Bank vergoedt éénmaal per jaar Rente aan de Rekeninghouder over het saldo van de Rekening conform artikel 7. Deze Rente wordt door de Bank geboekt op de Rekening. 5.5 De Rekeninghouder heeft enkel via de elektronische dienst OHRA Bank Online toegang tot het rekeningoverzicht van de Rekening onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. 5.6 De Bank activeert de effectenfunctionaliteit van de Rekening zodra de Rekeninghouder een vragenlijst heeft ingevuld via de elektronische dienst OHRA Bank Online, voldoet aan de overige door de Bank gestelde voorwaarden en een elektronische bevestiging van voornoemde heeft ontvangen. Artikel 6 Deblokkering van de Rekening 6.1 Na opening is de Rekening geblokkeerd voor opnames door de Rekeninghouder. Deblokkering van het tegoed is mogelijk op verzoek van de Rekeninghouder indien deze aangeeft dat de Rekening omgezet dient te worden naar een andere uitvoerder. 6.2 De Bank gaat over tot deblokkering van de Rekening ingeval van overlijden van de Rekeninghouder zoals genoemd in artikel 12, na een ingewilligd verzoek tot overdracht zoals genoemd in artikel 11 en beëindiging van de Overeenkomst conform artikel De Rekening kan geen negatief saldo hebben. Artikel 7 Rente 7.1 De Rente wordt gespecificeerd op het rekeningoverzicht dat geraadpleegd kan worden via de elektronische dienst OHRA Bank Online. De Bank kan de Rente naar eigen inzicht aan de marktsituatie aanpassen. 7.2 De Bank hanteert de formule boekdatum = valutadatum. De dagen dat Equens het binnenlandse betalingsverkeer niet verwerkt, worden niet als werkdag meegerekend. Bijschrijving van rente op de Rekening vindt jaarlijks plaats op een door de Bank te bepalen tijdstip. In de praktijk zal dit de eerste werkdag van ieder kalenderjaar zijn. 7.3 Rentewijzigingen worden door de Bank op het rekeningoverzicht via de elektronische dienst OHRA Bank Online en/of in (een) landelijk(e) dagblad(en) en/of aan het adres van de Rekeninghouder bekend gemaakt. Artikel 8 Omzetting in effecten 8.1 Het is de Rekeninghouder toegestaan om met het saldo van de Rekening te beleggen in Effecten nadat de Rekeninghouder het Openingsformulier ondertekend aan de Bank heeft geretourneerd en de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit van de Rekening elektronisch heeft geactiveerd. 8.2 De Bank activeert op verzoek van de Rekeninghouder de effectenfunctionaliteit Zelfstandig Beleggen van de Rekening. 8.3 De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Beleggersgiro zijn de artikelen 1, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20a t/m i, 21 en De op de Overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen uit het Reglement Zelfstandig Beleggen zijn de artikelen 1, 2, 3, 4 en Dividend wordt door de Bank herbelegd. 3

4 4 Artikel 9 Omzetting in Deposito 9.1 De Rekeninghouder kan (een deel van) het saldo van de Rekening storten in een Deposito. Het Deposito krijgt een Depositonummer toegewezen en is te allen tijde raadpleegbaar via de Rekening. De mogelijke looptijden van het Deposito zijn door de Bank beschikbaar gesteld op de website van de Bank. Hieruit dient de Rekeninghouder een keuze te maken. Van de vastgestelde mogelijke looptijden kan niet worden afgeweken. 9.2 Het saldo dat minimaal en maximaal in een Deposito kan worden gestort staat aangegeven op de website van de Bank. 9.3 De rente wordt jaarlijks na een periode van 12 maanden na de ingangsdatum van het Deposito, of zoveel eerder als de overeengekomen looptijd van het Deposito eindigt, op het Deposito geboekt en is vervolgens rentedragend. 9.4 Na het verstrijken van de looptijd van het Deposito wordt het vrijgevallen saldo, inclusief rente bijgeschreven op de Rekening. 9.5 Indien de Rekeninghouder gedurende de looptijd het Deposito voortijdig wenst terug te storten op de Rekening, zal de Bank een boete wegens vervroegde opname in rekening brengen. Terugstorting van een gedeelte van het Deposito is niet mogelijk. 9.6 De boete voor het voortijdig opnemen van het Deposito bedraagt 1 % van het Deposito, berekend per niet volgemaakt jaar met een maximum van 4,5 %. Voor de berekening van de boete wordt een gedeelte van een niet volgemaakt jaar beschouwd als een geheel niet volgemaakt jaar. 9.7 Indien de Rekeninghouder het Deposito voor het einde van de overeengekomen looptijd wenst te beëindigen, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek aan de Bank te doen waarin het Depositonummer wordt vermeld. De Bank brengt de boete in mindering op het Deposito en stort het restant, inclusief de rente over het Deposito, op de Rekening. 9.8 Indien de Rekeninghouder een verzoek tot beëindiging van de Rekening aan de Bank doet, houdt dit automatisch een verzoek tot (vervroegde) opname van het Deposito in, met inachtneming van de (eventuele) boete wegens vervroegde opname. 9.9 Geen boete in de zin van dit artikel is verschuldigd bij overlijden van de Rekeninghouder. Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 10.1 De Overeenkomst kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (a) door de Rekeninghouder (indien en voorzover toegestaan door de Wet) of (b) door opzegging van de Bank. Een beëindiging van de Rekening, zonder dat het opgebouwde tegoed wordt overgeboekt naar een andere uitvoerder heeft fiscale gevolgen. De Rekeninghouder wordt geconfronteerd met revisierente In geval de Overeenkomst wordt opgezegd door de Bank, zal zij op verzoek van de Rekeninghouder, de reden voor de opzegging mededelen De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van het kalenderjaar waarin de Rekeninghouder de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De Rekeninghouder dient het volledige tegoed op de Rekening op deze datum te hebben aangewend ter verkrijging van een aanspraak op Periodieke uitkeringen. De eerste uitkering moet uiterlijk geschieden op 31 december van het kalenderjaar waarin de Rekeninghouder 65 jaar wordt De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van de Rekeninghouder. Bij overlijden van de Rekeninghouder geldt voorts wat is bepaald in artikel Indien er geen tegoed aanwezig is op de Rekening behoudt de Bank zich het recht voor de Rekening te beëindigen. Artikel 11 Overdracht saldo naar andere uitvoerder/echtscheiding 11.1 De Rekeninghouder kan de Bank schriftelijk verzoeken het saldo in geld op de Rekening geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere uitvoerder. Bij een gedeeltelijke overboeking moet een bedrag van tenminste euro worden overgedragen. Alvorens een verzoek tot overdracht in behandeling wordt genomen dient de Rekeninghouder eerst zijn eventuele effecten te verkopen en/ of zijn eventuele Deposito terug te laten storten op de Rekening. Het saldo kan alleen ten behoeve van de verkrijging van een aanspraak op Periodieke uitkeringen worden overgeboekt naar een in de Wet genoemde verzekeraar, kredietinstelling of beheerder van een beleggingsinstelling of een lichaam als bedoeld in artikel 19a lid 1, sub d. en e. van de Wet (stamrecht bv). De Bank behoeft het verzoek tot overdracht niet uit te voeren, zolang niet tot haar genoegen is aangetoond dat de ontvangende partij voldoet aan de eisen die de Wet aan haar stelt en zolang de Bank door haar niet volledig is gevrijwaard voor welke belastingclaim ter zake dan ook. De Bank draagt zorg voor de afwikkeling met de andere uitvoerder waar de opbouw of de aanspraak op Periodieke uitkeringen wordt voortgezet Bij echtscheiding is het toegestaan om (een deel van) het saldo in geld op de Rekening zonder fiscale sancties toe te delen aan de ex-partner. Een verzoek tot toebedeling van (een deel van) het saldo dient schriftelijk te geschieden door zowel de Rekeninghouder als de ex-partner onder vermelding van de reden van toebedeling. De Bank kan naar aanleiding van dit verzoek nadere bewijsstukken verlangen. Voor de ex-partner wordt in dat geval een nieuwe Rekening geopend bij de Bank. Als er voldoende saldo in geld op de Rekening beschikbaar is dan boekt de Bank het aan de ex-partner toebedeelde saldo over op de nieuwe rekening van de ex-partner. Is het saldo niet toereikend, dan moeten eerst eventuele Effecten worden verkocht en eventuele Deposito s worden beëindigd en teruggestort op de Rekening. Een verzoek tot toebedeling wordt in dat laatste geval geacht mede een opdracht te zijn tot verkoop van eventuele effecten alsmede een opdracht tot terugstorting van het saldo van een eventueel Deposito op de Rekening. Aan het voortijd opnemen van het Deposito zijn kosten verbonden. Artikel 12 Overlijden rekeninghouder 12.1 Het overlijden van de Rekeninghouder dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Bank. Het saldo op de Rekening komt toe aan de (wettelijke) erfgenamen van de Rekeninghouder. De Bank dient zo snel mogelijk te vernemen wie de (wettelijke) erfgenamen zijn. Zolang geen notariële verklaring van erfrecht is overgelegd, is de Bank niet gehouden beheers- en/of beschikkingshandelingen ten aanzien van de Rekening toe te staan Als een (wettelijke) erfgenaam voldoet aan de definitie van Nabestaande in dit Reglement dan dient hij het saldo zo spoedig mogelijk maar binnen 12 maanden na het overlijden van de Rekeninghouder om te zetten in Periodieke uitkeringen Als een (wettelijke) erfgenaam niet voldoet aan de definitie van Nabestaande in dit Reglement dan wordt het (deel van het) saldo dat aan hem toekomt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de Rekeninghouder. De Bank keert dit saldo ineens uit na inhouding van verschuldigde belastingen, premies en kosten bij de Rekeninghouder.

5 Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 De Bank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: (I) het niet of niet tijdig uitvoeren van een Opdracht; (II) gehele of gedeeltelijke onjuistheden in de verstrekte informatie en/of berekeningen met betrekking tot de Rekening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Bank De Bank is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst, of schade die het gevolg is of samenhangt met enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onrechtmatige daad van de Rekeninghouder. Artikel 14 Privacy 14.1 De Bank zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft u de Bank bij voorbaat toestemming uw persoonsgegevens te verwerken en eventueel te verstrekken aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern, met inachtneming van onderstaande doelstellingen. Uw persoonsgegevens zullen op een zodanige wijze worden verwerkt, dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, voor de navolgende doelstellingen: - het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer; - analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; - het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden, waarvoor tevens persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern; - veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de financiële sector, het Delta Lloyd concern, De Bank zelf, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; en - het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Artikel 15 Overig 15.1 De Bank kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekken De Bank zal conform de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten een opdracht die verstrekt wordt via de elektronische dienst OHRA Bank Online slechts aanvaarden indien deze opdracht in combinatie met de beveiligingscode wordt gegeven. Indien een opdracht aldus gegeven wordt, zal deze opdracht geacht worden verstrekt te zijn door de bij de beveiligingscode behorende Rekeninghouder en zal de opdracht de Rekeninghouder binden en zullen aan de opdracht dezelfde rechtsgevolgen verbonden zijn als aan een op andere wijze door de Rekeninghouder aan De Bank geldig verstrekte opdracht. De Bank zal bevoegd zijn de aldus gegeven opdracht uit te voeren zonder terzake enig nader onderzoek te verrichten In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de beveiligingscode of formulieren dient de Rekeninghouder, na ontdekking, onverwijld de Bank te verzoeken de Rekening te blokkeren voor het uitvoeren van opdrachten. De Bank zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de Rekening terstond (doen) blokkeren en indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. De Rekeninghouder is verplicht een telefonische melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Bank te bevestigen. De Rekeninghouder is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de beveiligingscode of de formulieren in de periode tot aan het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven De Bank is bevoegd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering daarvan derden in te schakelen. De Rekeninghouder verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Artikel 16 Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst 16.1 De Bank is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst en de aan de Overeenkomst verbonden nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, dan wel de Rekening om te zetten naar een andere stamrechtspaarrekening. De Bank zal hierbij de fiscale regelgeving in ogenschouw nemen. Een wijziging van de Overeenkomst gaat pas in nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Rekeninghouder dan wel na publicatie in één of meer (landelijke) dagbladen of op de internetpagina van de Bank dan wel na mededeling per aan de Rekeninghouder Wijziging van het woonadres of andere relevante wijzigingen dienen onverwijld, schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend door de Rekeninghouder aan de Bank te worden gemeld Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Rekeninghouder pas zullen ingaan dertig dagen nadat de Rekeninghouder van deze wijzigingen in kennis is gesteld In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet en/ of waarin onduidelijkheden bestaan over de uitleg van deze Overeenkomst, ligt de beslissing bij de Bank, waarbij deze rekening zal houden met de relevante bepalingen van de Wet. 5

6 16.5 Voor zover bij of krachtens wet- en regelgeving, nadere eisen gesteld worden aan de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing van de Overeenkomst, zal een dergelijke wijziging automatisch deel uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van de Rekeninghouder of de Bank is vereist De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het niet, te laat of onjuist opgeven van voornoemde wijzigingen en/of aanpassingen Alle informatie behorend bij dit product en/of deze Overeenkomst wordt alleen verstrekt in de Nederlandse taal. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de Bank uitsluitend in de Nederlandse taal communiceren over dit product. Artikel 17 Werkingssfeer Indien de inhoud van dit Reglement inhoudelijk tegenstrijdig is met andere bepalingen van de Overeenkomst, zullen de bepalingen uit dit Reglement prevaleren. 6

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Reglement OHRA Pensioenrekening

Reglement OHRA Pensioenrekening OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 40 40 - Fax 026 400 96 90 OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189 Reglement

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Reglement Extra Spaarrekening

Reglement Extra Spaarrekening Reglement Extra Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement Perlas Banksparen

Reglement Perlas Banksparen Reglement Perlas Banksparen Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Belastingen: iedere belasting, heffing of revisierente die wordt opgelegd door de Belastingdienst ten gevolge

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning. ige

Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning. ige ap Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning ige 1 2 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Kapitaalrekening Eigen Woning Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Kapitaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 1 Algemene Bankvoorwaarden 2 Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 3 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00 Levensverzekering Allianz Design Levensloop L3713.00 1. Omschrijving Allianz Design Levensloop is een rekening waarop u kunt beleggen in de levensloopmodelportefeuille of waarbij u zelfstandig kunt beleggen

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Aanvraag REAAL JaarSparen

Aanvraag REAAL JaarSparen Aanvraag REAAL JaarSparen Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk persoon

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening R Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo RegenBoog Rekening 2 Algemene Bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor de Rabo RegenBoog Rekening 2003 Productkenmerken

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie