ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met KV Juridische Dienstverlening een overeenkomst van opdracht aangaat. c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen KV en Cliënt. d. Partijen: KV en Cliënt gezamenlijk. e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die KV voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. Artikel 2: Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen Partijen overeengekomen zijn. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen Partijen betreft. c. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artikel 3: Overeenkomst a. De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat KV deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan KV slechts worden vertegenwoordigd door een aan KV verbonden jurist. b. Cliënt stemt ermee in dat KV de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door KV of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. c. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van KV een inspanningsverbintenis. d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KV zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van KV niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die 1

2 derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst. e. Cliënt stemt ermee in dat KV digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert. f. Zowel Cliënt als KV is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 4: Uitvoering overeenkomst a. KV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. b. KV neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. c. KV bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. KV zal zo mogelijk rekening houden met tijdig aangegeven en verantwoorde wensen van Cliënt omtrent de uitvoering van de overeenkomst. d. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft KV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. KV zal over het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met Cliënt overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. e. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de overeenkomst uitsluitend ten aanzien van de Cliënt. Tenzij dat door KV uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Cliënt niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. Artikel 5: Geheimhouding a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. KV is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Cliënt ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van KV gelden ook voor de volgens artikel 4 lid d door KV (met medeweten van Cliënt) ingeschakelde derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen KV een informatieplicht opleggen. 2

3 b. KV is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Cliënt verleent KV toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. Artikel 6: Honorarium a. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan Cliënt medegedeelde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend. b. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is KV bevoegd om, ook tijdens de duur van de Overeenkomst, het uurtarief te wijzigen. Tevens behoudt KV zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. c. Voor zover voor het verrichten van een bepaalde Overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van de Overeenkomst leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal KV de Cliënttijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. d. Naast het honorarium zal KV verschotten en andere kosten die de diensten met zich meebrengen aan Cliënt doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de overeenkomst door KV ten behoeve van de Cliënt zijn betaald (zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, uittreksels, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken). e. Behoudens voorzover uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de Cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt, doch in ieder geval telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de Cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten. Artikel 7: Ondernemers abonnement a. Het Ondernemers abonnement geeft Cliënt recht op telefonisch juridisch advies van KV. 3

4 b. Het Ondernemers abonnement geeft Cliënt recht op de inzet van KV tegen een gereduceerd uurtarief in zaken die zich niet lenen voor een telefonisch advies. Het uurtarief wordt met 10% in mindering gebracht. c. Het Ondernemers abonnement heeft een looptijd van één jaar. In afwijking van artikel 3 lid f kan het Ondernemers abonnement slechts opgezegd worden na verloop van het eerste abonnementsjaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. d. Het Ondernemers abonnement wordt aan het begin van ieder abonnementsjaar gefactureerd aan Cliënt. Slechts bij individuele overeenkomst kan maandelijkse betaling overeengekomen worden. e. Op deze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van KV Juridisch Dienstverlening van toepassing. Artikel 8: Betaling a. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens KV gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op de bankrekeningen ten name van Kim Voskuilen KV Juridische Dienstverlening. b. Cliënt is niet bevoegd het aan KV verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen. c. Betaling van declaraties van KV dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan KV een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente. d. Indien KV tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Client met een minimum van 10% van de openstaande declaraties. e. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld. Artikel 9: Aansprakelijkheid a. De aansprakelijkheid van KV jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering 4

5 mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is enige aansprakelijkheid van KV beperkt tot het door Cliënt verschuldigde honorarium over de laatste 3 maanden. b. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van KV zijn. c. Bij het inschakelen door KV van derden en bij het gebruik door KV van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal KV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KV is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door KV bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. d. Indien een beroep van KV op het bepaalde onder lid c in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder lid a. e. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van KV. Artikel 10: Toepasselijk recht Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Artikel 11: Vertalingen In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst. 5

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Brigitte van Geffen van die Diensten aanbiedt op gebied van coaching, (HRM) advies, training of aanverwante werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten. Algemene voorwaarden Van der Meer Advocaten Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Van der Meer Advocaten: ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de daaraan verbonden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. KHB advocaten en mediators: de maatschap KHB advocaten en mediators, ook wel aangeduid

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie