Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016"

Transcriptie

1 Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere Inhoud 1. Inleiding van atelier naar uitvoeringsagenda 1 2. Visie en Strategie 1 De Uitvoeringsagenda WWZ 2 3. agendapunten 3 4. Tijdspad en Kosten 7 Een coproductie van Gemeente Almere / Kernteam Wonen, Welzijn, Zorg (DSO, DSD) (penvoerder) Woningbouwcorporatie De Alliantie Woningbouwcorporatie Ymere Woningbouwcorporatie Goede Stede Zorggroep Almere St. Philadelphia Zorg Amerpoort Kwintes Triade Vitree s Heerenloo Leger des Heils Achmea Zorgkantoor De Schoor VMCA WMO Raad Huurdersvereniging Goede Stede Huurdersbelangen Alliantie Almere Huurdersvereniging Almere (Ymere) Katholieke Ouderenbond Kernteam WWZ, Rosita Mertens, Joukje de Groot, Jan Klopstra, Almere, oktober 2013

2 1. Inleiding van atelier naar uitvoeringsagenda Het beleidsveld Wonen, Welzijn en Zorg is in beweging. Door de extramuralisering zullen meer mensen met een zorgvraag, jong en oud, zelfstandig blijven wonen en zorg aan huis ontvangen. De decentralisatie van een substantieel deel van de AWBZ naar de WMO maakt de gemeente leidend in het toewijzen van zorg, ondersteuning en begeleiding. Hierbij moeten meer taken worden uitgevoerd met minder middelen. De nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, die vanaf 2015 van kracht gaat, stelt dat gemeenten nadrukkelijk, meer dan tot nu toe, verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van het zelfstandig wonen van mensen met een beperking en voor het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimte. De gemeente Almere is op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen om klaar te zijn voor deze veranderingen. Dit kunnen we niet alleen. Om de beleidslijnen voor Wonen met Welzijn en Zorg te kunnen realiseren is een intensieve samenwerking gestart met zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties. In mei 2013 organiseerde de gemeente Almere het atelier Wonen met Welzijn en Zorg. Gedurende twee weken is door experts en professionals van zorgorganisaties, welzijnsorganisatie, corporaties en gemeente gesproken over de opgave voor Almere op het gebied van Wonen met Welzijn en Zorg. In het atelier zijn drie thema s uitgediept: (1) seniorenhuisvesting, (2) begeleid zelfstandig wonen en (3) intramurale woonzorgcentra. De opgave is in beeld gebracht, knelpunten zijn geïnventariseerd en mogelijke oplossingen bedacht. Het eindrapport van het atelier is op 3 september 2013 goedgekeurd door de verantwoordelijke Wethouders Henk Mulder (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) en Ineke Smidt (Participatie, Zorg en Inkomen). Zij hebben besloten een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg op te stellen. Zij vinden het van essentieel belang dat gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties intensief samenwerken op dit thema. Tijdens het Atelier is de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorg- en maatschappelijke partners verder bestendigd. De Uitvoeringsagenda is de volgende stap in deze samenwerking. In een aantal bijeenkomsten in september en oktober is in samenwerking met de partners een Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. De resultaten uit het atelier vormden de basis voor deze Uitvoeringsagenda, die concrete acties bevat die de partners gezamenlijk ter hand gaan nemen in de periode Het doel is een woningvoorraad die geschikt, beschikbaar en betaalbaar is voor ouderen en mensen met een beperking en een leefomgeving die mensen in staat stelt te participeren. Op deze manier maakt Almere zich op voor een toekomst waarin vergrijzing, extramuralisering van de zorg en de verandering naar een participatiesamenleving centraal staan. 2. Visie en strategie Het beleidskader wordt gevormd door de volgende door de raad vastgestelde documenten: - Woonvisie Almere 2.0 (2010 DSO): Ambitie 4: Almere is een zorgzame en leefbare stad (H5) - De Kracht van Almere in 3D (DMO 2012): Programmaplan Transitie Sociaal Domein. - Leidraad Werken aan Wonen met Welzijn en Zorg (DMO 2010). In Almere hebben we de ambitie omarmd van de inclusieve stad en de participatiesamenleving; om iedereen mee te laten doen en om iedereen zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren; Almeerders moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde woonomgeving. 1

3 Visie op Wonen met Welzijn en Zorg In ieder stadsdeel zijn wijken of buurten, waarin ouderen of mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen en participeren. In de stadsdelen zijn optimale condities geschapen voor wonen met zorg en welzijn. Er is een combinatie van fysieke en sociale maatregelen op het terrein van wonen en woonomgeving, welzijn en zo nodig passende ondersteuning. Strategie Wonen met Welzijn en Zorg: DE UITVOERINGSAGENDA Deze visie vraagt om een gedragen uitvoeringsstrategie. Voldoende geschikte woningen en een uitnodigende woonomgeving voor senioren en mensen met een beperking kunnen immers alleen worden gerealiseerd als de partijen de handen ineen slaan. Daarom zijn zes concrete acties geformuleerd die we in de periode willen realiseren. Deze acties worden nader onderzocht en verder uitgewerkt, o.a. door de Uitvoeringsagenda in december aan college en raad voor te leggen. DE UITVOERINGSAGENDA 1. Kwantificeren van de gevolgen van de extramuralisering, per thema en per doelgroep; 2. Samenwerking en prestatieafspraken met corporaties op de thema s Seniorenhuisvesting, Begeleid Zelfstandig Wonen en Intramurale Woonzorgvoorzieningen nieuwe stijl; a. Nieuwbouw kleinschalige woonprojecten voor senioren; b. Opplussen woningcomplexen voor senioren. c. Begeleiding / bouwen van (groeps- of geclusterde) woningen voor initiatieven uit de markt voor begeleid zelfstandig wonen. 3. Door de raad vastgesteld beleid omgevingsrecht: Bestemming Wonen met Zorg is in principe overal toegestaan waar de bestemming Wonen is toegestaan. 4. Huisvestingsverordening/Woonruimteverdeling: a. Voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor senioren die binnen de eigen wijk naar een geschikte woning verhuizen. b. Urgentie voor bewoners die bereid zijn te verhuizen in plaats van een beroep te doen op WMO Woningaanpassingen boven een bepaald bedrag. Hierbij geldt een quotum, zodat de verdringing van andere urgenten en van gewone woningzoekenden zeer beperkt blijft. Voorstel voor het quotum: 3% van alle woningtoewijzingen per jaar. 5. Het opzetten van een experiment met een Woonservicegebied in Almere, in aansluiting op de pilot Waterwijk Seniorproof. 6. Versterking van de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties en zorgkantoor. Per actie wordt een werkgroep gevormd waarin de verschillende partijen deelnemen. Rol van de gemeente Bij de opgave voor Almere ziet de gemeente voor zichzelf een rol waarbij ze: - Regisseert: initieert de gezamenlijke aanpak en biedt overzicht op stedelijk niveau; - faciliteert: neemt knelpunten in regelgeving weg en denkt mee op een manier ja, tenzij. - Verbindt: verbindt partijen, concepten en ideeën. 2

4 3. agendapunten 1. Kwantificeren van de gevolgen van de extramuralisering, per thema en per doelgroep Om adequaat te kunnen anticiperen op de urgente opgave van extramuralisering en vergrijzing, is het noodzakelijk om inzicht te bieden in de huidige capaciteit en een inschatting te maken over het benodigd aantal woningen tot Tijdens de Atelierweken en de besprekingen van de concept Uitvoeringsagenda is gebleken dat bij partijen verschillende gegevens beschikbaar zijn. Deze moeten worden samengebracht en geanalyseerd om een totaalbeeld voor Almere te creëren. Om de opgave op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in beeld te krijgen, is het van belang dat kwantitatieve gegevens van corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en zorgkantoor worden samengebracht. Per thema/doelgroep resulteert dat onder meer in de volgende vragen: (1) Seniorenhuisvesting: Aantal beschikbare seniorenwoningen in de sociale huursector in Almere. Bevolkingsprognose senioren in Almere tot Hoeveel senioren met een ZZP 1 t/m 3 en eventueel ZZP 4, komen er per jaar bij? Kunnen we een prognose maken voor de groei van de vraag naar seniorenwoningen tot 2030? (2) Begeleid zelfstandig wonen: Aantal inwoners met een beperking in Almere en ZZP indicaties die daarbij horen. Huidig aanbod groeps/geclusterd wonen voor mensen met een beperking. Hoeveel inwoners met een beperking komen er per jaar bij (+ ZZP indicaties)tot 2030? Kunnen we een prognose maken voor de groei van de vraag naar groeps/geclusterd wonen voor begeleid zelfstandig wonen? (3) Intramurale woonzorgcentra: Aantal intramurale plaatsen in Almere. Hoeveel plaatsen verdwijnen en op welke termijnen? Aantal mensen met een indicatie voor dagbesteding in intramurale setting. Kunnen we een inschatting maken van de benodigde intramurale woonzorgcentra i.c.m. zelfstandige woningen tot 2030? Algemeen: Hoe groot is de vraag naar ondersteuning aan huis en in de wijk in de nabije toekomst? Het kernteam WWZ denkt aan een samenwerking met het Transitieteam en aan een opdracht aan O+S. O+S coördineert en partijen leveren een inspanning om de benodigde gegevens te verzamelen en te analyseren. Eventueel wordt voor onderdelen een extern bureau ingezet. (bijv. ABF Research i.v.m. het Fortuna model en beschikbaarheid van data op Rijksniveau (CIS, CAK). De kosten van kwantificering worden geschat op

5 2. Samenwerking en prestatieafspraken met corporaties op de thema s Seniorenhuisvesting, Begeleid Zelfstandig Wonen en Intramurale Woonzorgvoorzieningen nieuwe stijl; a. Nieuwbouw kleinschalige woonprojecten voor senioren; b. Opplussen woningcomplexen voor senioren. c. Begeleiding / bouwen van (groeps- geclusterde) woningen voor initiatieven uit de markt voor begeleid zelfstandig wonen. In het kader van het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) maken gemeente en corporaties prestatieafspraken over o.a. de bouwproductie en aanpassingen in de sociale woningvoorraad. Onlangs is het overleg over Prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties gestart. Dit moet leiden tot een afgerond afsprakenkader in november Hierbij wordt ook het bouwen voor de drie thema s van wonen en zorg geagendeerd. In de Uitvoeringsagenda WWZ maken we op hoofdlijnen afspraken met de woningbouwcorporaties. Deze afspraken worden in de prestatieafspraken uitgewerkt en vertaald naar concrete aantallen. Gemeente Almere, te weten de Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en de directies van de drie woningbouwcorporaties: De Alliantie, Goede Stede en Ymere. 3. Door de raad vastgesteld beleid omgevingsrecht: Bestemming Wonen met Zorg is in principe overal toegestaan waar de bestemming Wonen is toegestaan Particuliere woonzorginitiatieven ondervinden vaak belemmeringen vanuit bestemmingsplannen, omdat wonen met zorg in het bestemmingsplan niet mogelijk is op de bestemming wonen. Bij deze afspraak zegt de gemeente de inspanningsverplichting toe om de raad een voorstel voor te leggen om te besluiten dat de bestemming Wonen gelijk wordt gesteld met de bestemming Wonen met Zorg aan huis. Hierbij worden ook andere aspecten en normen als de parkeernorm, brandveiligheid, milieuvoorschriften en veiligheid betrokken. Kern van de afspraak is om zo veel mogelijk belemmeringen voor zelfstandig wonen met begeleiding weg te nemen. Dit neemt niet weg dat per casus specifieke aandacht vereist is om overlast voor buurtbewoners te voorkomen. De gemeenteraad stelt deze beleidsrichtlijn in het omgevingsrecht vast. 4

6 4. Huisvestingsverordening/Woonruimteverdeling We willen stimuleren dat senioren en mensen met een beperking kunnen verhuizen naar woningen die meer geschikt voor hen zijn. a) Uit vele onderzoeken blijkt dat senioren niet verhuisgeneigd zijn. Als zij al willen verhuizen, dan binnen de eigen wijk, zodat het bestaande sociale netwerk - huisarts etc. - behouden kan blijven. De gemeente kan het verhuizen van senioren binnen de eigen wijk bevorderen. De gemeente wil in de Woonruimteverdeling een maatregel opnemen die senioren, die naar een geschikte woning willen verhuizen binnen de eigen wijk, voorrang verleent boven andere woningzoekenden. b) Daarnaast doet de situatie zich voor dat mensen een beroep doen op de WMO voor woningaanpassing, terwijl verhuizen naar een levensloopbestendige woning een gelijkwaardig alternatief biedt. Dit laatste bespaart geld voor de gemeente. Urgentie voor bewoners die bereid zijn te verhuizen in plaats van een beroep doen op de WMO kan hier uitkomst bieden. Hierbij geldt een quotum, zodat de verdringing van andere urgenten en van gewone woningzoekenden zeer beperkt blijft. Voorstel voor het quotum: 3% van alle woningtoewijzingen per jaar. De gemeente en woningbouwcorporaties; ouderenbonden, huurdersvereniging, WMO Raad. 5. Het opzetten van een experiment met een Woonservicegebied in Almere Een woonservicegebied is een wijk waar kwetsbare bewoners zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen. Gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties werken samen om tot een goed afgestemd aanbod te komen van wonen, welzijn, zorg en voorzieningen. Kenmerken van woonservicegebieden zijn: - zorg- en dienstverlening, georganiseerd in een multifunctioneel wijkzorgcentrum; - levensloopbestendige woningen, woonomgeving met een goed voorzieningenniveau. Uit landelijk onderzoek (o.l.v. Prof. George de Kamp, Universiteit Nijmegen) naar 10 proeftuinen voor Woonservicegebieden blijkt dat het wonen in een WSG het welbevinden verhoogt en het mogelijk maakt daadwerkelijk langer zelfstandig te blijven wonen. De sociale infrastructuur van Almere met gezondheidscentra per wijk biedt vaak al via natuurlijke weg een clustering van ondersteunende diensten en voorzieningen. Daarom leent Almere zich bij uitstek voor een experiment voor een woonservicegebied. In Waterwijk (Almere Stad) loopt een pilot Waterwijk Seniorproof. Een uitgebreid onderzoek naar wat senioren nodig hebben en wensen is uitgevoerd, het piramidemodel is toegepast voor onderzoek naar de geschiktheid van de woningvoorraad, en er zijn plannen om de openbare ruimte aan te passen aan de wensen van senioren. Waterwijk voldoet hierdoor al aan veel uitgangspunten van een woonservicegebied. De gemeente wil graag een experiment uitvoeren in hoeverre Waterwijk voldoet aan een woonservicegebied en wat hiervoor nog nodig is Alle in het gebied opererende partijen op het gebied van wonen en zorg en bewoners. 5

7 6. Versterking van de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties en zorgkantoor. De deelnemende partijen aan het Atelier WWZ werken al op een aantal thema s samen met elkaar en met de gemeente. Om nu duidelijke voortgang en resultaten te boeken bij dit vraagstuk, is het essentieel dat we integraal werken aan deze gemeenschappelijke opgave van Wonen met Welzijn en Zorg. Dat levert een meerwaarde op voor de stad en haar bewoners. Het tijdig zorgen dat iedere inwoner van Almere geschikte en betaalbare woonruimte heeft is een complexe opgave. In de huidige ontwikkelingen van overdracht van AWBZ taken naar gemeenten, rijksmaatregelen voor de woningbouwcorporaties, zorgorganisaties die met scheiding in financiering van zorg en wonen te maken krijgen, kunnen we als individuele organisaties dit vraagstuk niet adequaat aanpakken. Uitwisseling van informatie, verdergaande samenwerking en het leggen van minder voor de hand liggende, innovatieve verbindingen bieden kansen en oplossingen. Gemeente, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties, zorgkantoor. 6

8 4. Tijdspad en kosten Begin 2014 wordt de Uitvoeringsagenda ter vaststelling aan het College aangeboden. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd en wordt de agenda met de Raad besproken. Daarna zullen partijen de uitvoering ter hand nemen en voortzetten. Hierbij zal onderstaande planning worden aangehouden. Vanuit de gemeente coördineert het kernteam Wonen met Welzijn en Zorg de taken. De uitvoeringsagenda zal, m.u.v. de kwantificering, investeringen van de corporaties, en het experiment met een woonservicegebied, binnen bestaande capaciteit en middelen tot uitvoering worden gebracht. Agendapunt Partijen Planning Kosten 1. Kwantificeren van de gevolgen van de Eerste helft extramuralisering, per thema en per doelgroep 2014 Gemeente en zorgpartijen Dekkingsvoorstel: Gemeente (DSD, DSO, PBS) en betrokken zorg actoren 2. Samenwerking en prestatieafspraken met corporaties op de thema s Seniorenhuisvesting, Begeleid Zelfstandig Wonen en Intramurale Woonzorgvoorzieningen nieuwe stijl 3. Door de raad vastgesteld beleid omgevingsrecht: Bestemming Wonen met Zorg is in principe overal toegestaan waar de bestemming Wonen is toegestaan 4. Huisvestingsverordening/Woonruimteverdeling 5. Het opzetten van een experiment met een Woonservicegebied in Almere 6. Versterking van de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorgorganisatieswelzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, zorgkantoor Gemeente en corporaties Gemeente 2014 Gemeente 2014 Alle betrokken actoren Alle partijen Eerste helft Investeringen van corporaties bij nieuwbouw en opplussen 7

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

(G)OUD IN ALMERE. Goed Wonen Gezond Oud worden Januari 2017

(G)OUD IN ALMERE. Goed Wonen Gezond Oud worden Januari 2017 Januari 2017 Goed Wonen Gezond Oud worden 2017-2025 COLOFON Gemeente Almere, december 2016 / Een coproductie van DSO, PBS en DSD Eindredactie Rosita Mertens, Rian Lelieveld Productiebegeleiding Nestas

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Workshop Gebiedsgerichte aanpak Context samenwerking wonen welzijn zorg 1. Dubbele vergrijzing: 75-plus verdubbelt, elke week een weekend

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

# wzgld. Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen. Wonen en zorg

# wzgld. Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen. Wonen en zorg # wzgld Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen Wonen en zorg Procesaanpak vraag en aanbod wonen en zorg in balans Bijeenkomst wonen en zorg Provincie Gelderland, 15 juni 2016 Patrick Gering,

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Bavel woongebied 14

Gebiedsbeschrijving Bavel woongebied 14 Gebiedsbeschrijving Bavel woongebied 14 1. Inleiding De gebiedsbeschrijving Bavel is opgesteld met als doel om betrokkenen in de woongebieden eenduidige informatie te bieden over de diverse woonvormen,

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Zuid Oost woongebied 3

Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Zuid Oost woongebied 3 Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Zuid Oost woongebied 3 1. Inleiding De gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Zuid Oost is als doel om betrokkenen in de woongebieden eenduidige informatie te bieden over

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Habion Kennisdeler Verzorgd Wonen

Habion Kennisdeler Verzorgd Wonen oktober 2015 Met de Habion Kennisdeler over actuele thema s op het gebied van ouderen en wonen delen we onze ervaringen en signalen. Om onderwerpen onder de aandacht van betrokken partijen te brengen en

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Princenhage/ Heuvel woongebied 9

Gebiedsbeschrijving Princenhage/ Heuvel woongebied 9 Gebiedsbeschrijving Princenhage/ Heuvel woongebied 9 1. Inleiding De gebiedsbeschrijving Princenhage/Heuvel is opgesteld met als doel om betrokkenen in de woongebieden eenduidige informatie te bieden over

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Noord West woongebied 2

Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Noord West woongebied 2 Gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Noord West woongebied 2 1. Inleiding De gebiedsbeschrijving Haagse Beemden Noord West (NW) is opgesteld met als doel om betrokkenen in de woongebieden eenduidige informatie

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Projectleider Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw - Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90 - Geleid

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Workshop 1: doelen en effecten van woonservicegebieden

Workshop 1: doelen en effecten van woonservicegebieden RIGO RESEARCH EN ADVIES DE RUYTERKADE 139 1011 AC AMSTERDAM WWW.RIGO.NL Workshop 1: doelen en effecten van woonservicegebieden RESEARCH EN ADVIES 13 oktober 2011 Henriëtte Rombouts RIGO RESEARCH EN ADVIES

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Centrum/Belcrum woongebied 7

Gebiedsbeschrijving Centrum/Belcrum woongebied 7 Gebiedsbeschrijving Centrum/Belcrum woongebied 7 1. Inleiding De gebiedsbeschrijving Centrum/Prinsenbeek is opgesteld met als doel om betrokkenen in de woongebieden eenduidige informatie te bieden over

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Lorentz genootschap 2013 Zorginstelling woningcorporatie Veranderingen in de zorg Proactief Lorentz zaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00507 Datum: 24 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012 Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Zorgen voor Morgen Presentatie door: Klaas van den Berg gemeente Groningen Anne Nipius ketenondersteuner

Nadere informatie

Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen

Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen Opgesteld voor Habion Kenniscafé op 23 september 2015 (voor beleidsmakers en beslissers van gemeenten en woningcorporaties in de regio Veluwe Noord/Twente)

Nadere informatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie De laatste bouwsteen van de co-creatie 1 Inleiding Dit document is de laatste bouwsteen vanuit de co-creatie voor de Kwalitatieve Woonvisie 2030. Het bevat de reacties (bouwstenen) die de co-creanten in

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Wonen-zorg in regio Rivierenland Wonen-zorg in regio Rivierenland Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland www.ruimtevoorzorg.nl Henk Nouws, 27-03-2016 Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0011229. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/15.0011229. Datum uw brief Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10 november 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Habion Kennisdeler Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen

Habion Kennisdeler Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen december 2015 Met de Habion Kennisdeler over actuele thema s op het gebied van ouderen en wonen delen we onze ervaringen en signalen. Om onderwerpen onder de

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Gebiedsgerichte aanpak 1 Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 3124 12 januari 2016 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei Workshop. Bestuurders Trix van Os & Jan Windey

Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei Workshop. Bestuurders Trix van Os & Jan Windey Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei 2017 Workshop Bestuurders Trix van Os & Jan Windey Agenda Welkom Wonen en zorg in de Hoeksche Waard: acties en inhoudelijke lijnen Aanleiding deelname experiment Hoeksche

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Opplussen Nieuwe Stijl

Opplussen Nieuwe Stijl Opplussen Nieuwe Stijl Sabine Verkroost Verkroost Advies 10 Inhoud de aanleiding. terugblik opplussen opplussen nieuwe stijl wat gebeurt er allemaal uw belang bij opplussen 11 Zelfstandig wonen voor iedereen

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Inhoud Resume uitgangspunten extramuralisering Effecten voor de Stadsregio Ontwikkelingen vraagkant Ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

VITAAL OUD WORDEN IN UTRECHT

VITAAL OUD WORDEN IN UTRECHT VITAAL OUD WORDEN IN UTRECHT STEDELIJKE AGENDA OUDEREN 2015-2018 30 september 2015 José Jeltes en Ellen van der Vorst Welke antwoorden hoopt u in deze workshop te krijgen? Programma - Film - Stedelijke

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Een prognose van de vraag naar geschikt en verzorgd wonen. Een kwalitatief onderbouwde ondergrens bij de vraagprognose

Een prognose van de vraag naar geschikt en verzorgd wonen. Een kwalitatief onderbouwde ondergrens bij de vraagprognose Een prognose van de vraag naar geschikt en verzorgd wonen Een kwalitatief onderbouwde ondergrens bij de vraagprognose Aanleiding 1. Behoefte aan een kwalitatief onderbouwde prognose t.b.v. de Ontwikkelagenda

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Reflectie en adviezen enquête Wonen in Amsterdam

Reflectie en adviezen enquête Wonen in Amsterdam Reflectie en adviezen enquête Wonen in Amsterdam 17 januari 2017 Inleiding De enquête van Cliëntenbelang Amsterdam Wonen in Amsterdam laat een aantal ervaringen zien van inwoners van Amsterdam. Ruim tweederde

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden 1. Partners in wonen Gemeente en Woonveste houden regelmatig onderzoeken naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Over

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend Plan van Aanpak Woonvisie gemeente Purmerend d.d. 22 februari 2011 1 Inleiding Purmerend is een woonstad die de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de diverse woningbouwtaakstellingen

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00896 Onderwerp Raadsmededeling over: voortgang Zorgpact - Besluitvormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015 Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam Vrijdag 30 oktober 2015 1. Huidige stand van zaken strategische heroriëntatie De volgende stappen zijn gezet in de strategisch heroriëntatie:

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie