Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2011-2012"

Transcriptie

1 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences I

2 Het premasterprogramma is bedoeld voor studenten met één van de volgende afgeronde, 4-jarige, HBO-opleidingen: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, medisch beeldvormende radiotherapeutische technieken, mensendieck, mondzorgkunde, oefentherapie cesar, optometrie, verloskunde, verpleegkunde en voeding en diëtetiek. Het programma is erop gericht om deficiënties weg te werken, die deze studenten hebben met betrekking tot de gestelde begintermen van de diverse masterdifferentiaties bij Gezondheidswetenschappen. Het premasterprogramma bestaat uit minimaal vijf cursussen, waarmee minimaal 30 studiepunten moeten worden behaald. Het programma wordt in 1 jaar afgelegd. De contacturen worden allen op dinsdagen en/of op vrijdagen gepland. Om na de premaster in te kunnen stromen in de master Health Sciences dienen ten minste 30 studiepunten (EC) te zijn behaald. Daarvan moeten minimaal de vakken zijn gehaald die verplicht zijn gesteld voor de diverse masterspecialisaties. Met behalen van vakken wordt bedoeld dat de vakken met een voldoende (6 of hoger) moeten worden afgerond. Het jaarschema is te vinden op de FALW-website. Alle volledige cursusroosters zijn te vinden op Regels met betrekking tot het aanmelden voor cursussen en tentamens zijn te vinden op de FALW-website. De onderwijs- en examenreglementen zijn te vinden op de FALW-website. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences II

3 Inhoudsopgave Vervallen vakken premaster Health Sciences 1 Specialisatie Infectious Diseases and Health (premaster) 1 Specialisatie International Public Health (premaster) 1 Specialisatie Nutrition and Health (premaster) 1 specialisatie Policy and Organization of Health Care (premaster) 2 Specialisatie Prevention and Public Health (premaster) 2 Specialisatie Research Master (premaster) 2 Research master: kies 1 van deze modules 3 Vak: Beleid en organisatie van de zorg 3 Vak: Cellen en genen 4 Vak: Epidemiologie en kwalitatieve methoden 5 Vak: Gezondheidswetenschappelijk leeronderzoek 6 Vak: Infectieziekten (Premaster) 7 Vak: Kwalitatief onderzoek 8 Vak: biostatistiek I 10 Vak: biostatistiek II (Premaster) 11 Vak: biostatistiek III 12 Vak: Preventie en volksgezondheid 13 Vak: Voedingsleer en onderzoek 13 Vak: Volksgezondheid in internationale context 15 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences III

4 Vervallen vakken premaster Health Sciences Vakken: Naam Periode Credits Code Epidemiologie en kwalitatieve methoden Gezondheidswetenschappel ijk leeronderzoek Ac. Jaar (september) 6.0 AP_ Ac. Jaar (september) 6.0 AP_ Specialisatie Infectious Diseases and Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Cellen en genen Periode AP_ Infectieziekten (Premaster) Periode AP_ biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Specialisatie International Public Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Volksgezondheid in internationale context Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Specialisatie Nutrition and Health (premaster) Vakken: Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 1 van 16

5 Naam Periode Credits Code biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Preventie en volksgezondheid Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Voedingsleer en onderzoek Periode AP_ specialisatie Policy and Organization of Health Care (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en organisatie van de zorg Periode AP_ Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Specialisatie Prevention and Public Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Preventie en volksgezondheid Specialisatie Research Master (premaster) Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Opleidingsdelen: Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 2 van 16

6 - Research master: kies 1 van deze modules Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Research master: kies 1 van deze modules Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en organisatie van de zorg Preventie en volksgezondheid Beleid en organisatie van de zorg Periode AP_ Periode AP_ Voedingsleer en onderzoek Periode AP_ Volksgezondheid in internationale context Periode AP_ Vakcode AP_ () Periode Periode 3+4 Docent(en) dr. J.E. Bosmans prof. dr. J.E.W. Broerse, dr. J.E. Bosmans, prof. dr. M.W. van Tulder, dr. F.R.M. Portrait, dr. mr. B.J.M. Frederiks Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het doel van deze cursus is om premaster studenten voor te bereiden op de masterdifferentiatie Beleid en Organisatie van Zorg. Deze differentiatie geeft een breed beeld van de verschillende aspecten van beleid en organisatie in de gezondheidszorg. De nadruk binnen de differentiatie ligt op het uitvoeren en interpreteren van beleidsondersteunend onderzoek. Deze cursus laat studenten kennis maken met beleidsondersteunend onderzoek. Niveau 1: basiscursus Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 3 van 16

7 In deze cursus staan de relaties tussen patiënt, zorgverlener, zorgverzekeraar en overheid centraal. Studenten leren hoe beleid ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd wordt in het onderdeel Beheer en Beleid. Beleid dient ontwikkeld te worden binnen de geldende wet- en regelgeving. Gezondheidsrecht laat studenten kennis maken met de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg waarbij gekeken wordt naar zowel privaatrecht als publiekrecht. Het is onmogelijk om effectief beleid te ontwikkelen zonder kennis te hebben van hoe de gezondheidszorgmarkt functioneert. Binnen het onderdeel Gezondheidseconomie leren studenten de werking van de gezondheidszorgmarkt begrijpen. Tot slot maken studenten kennis met Doelmatigheidsonderzoek. Dit is een vorm van beleidsondersteunend onderzoek waarin gekeken wordt naar zowel de effectiviteit van medische zorg als naar de kosten daarvan. Hoorcolleges, werkgroepen en zelfstudie Schriftelijk tentaamen Syllabus Verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Cellen en genen Vakcode AP_ () Periode Periode 1 Nederlands dr. J.P. van Ulsen Docent(en) dr. J.P. van Ulsen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Dit blok is speciaal bestemd voor studenten die via het premaster jaar instromen in de masteropleiding Gezondheidswetenschappen. Doel van het blok is de studenten kennis en inzicht in de genetica en celbiologie bij te brengen. Niveau 1: basiscursus Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde zullen komen zijn: Genen: mutagenese en overerving, structuur en functie van chromosomen, DNA replicatie, (regulatie van) expressie van genen. Cellen: vorm en functioneren van cellen en hun onderdelen, de chemie van de cel, de functie van membranen en eiwitten en hun rol in de centrale processen van de cel. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 4 van 16

8 Werkcolleges, computerpracticum, hoor- en/of responsiecolleges. Schriftelijke deeltentamens (ieder voor 50% van eindcijfer). Beide toetsen moeten voldoende worden afgesloten om het vak te halen, dat wil zeggen minimaal een 5. De onderdelen Cellen en Genen kunnen apart worden herkanst. Cell Biology and Genetics, Starr and Taggart, 12th edition, Cengage Learning, Ltd. Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen. De cursus moet met een voldoende worden afgesloten om in het volgende studiejaar aan masteronderwijs te mogen deelnemen. Epidemiologie en kwalitatieve methoden Vakcode AP_ () Periode Ac. Jaar (september) dr. M.J. Westerman Na afronding van de cursus Epidemiologie en kwalitatieve methoden is de student in staat om een geschikte onderzoeksvorm te kiezen bij een gegeven onderzoeksvraag. Tevens kan de student frequentie- en associatiematen berekenen en interpreteren. Daarnaast is de student in staat om diagnostische tests uit te voeren, de kwaliteit van deze tests te beoordelen en een eenvoudig onderzoeksvoorstel te schrijven. Ook weet de student welke onderzoeksvragen zich lenen voor kwalitatief onderzoek, hoe een topic-lijst te maken voor een interview, hoe een interview af te nemen, hoe de data te analyseren en daarover te rapporteren. Niveau 1: basiscursus Deze cursus bestaat uit twee modules; epidemiologie (2/3) en kwalitatieve methoden (1/3). De module epidemiologie bestaat uit: Onderzoeksvormen Frequentie- en associatiematen Meten van ziekte en blootstelling Etiologie en causaliteit Diagnostiek en screening Schrijven onderzoeksvoorstel De module kwalitatieve methoden bestaat uit: Inleiding kwalitatieve methoden Het interview Analyseren van kwalitatieve data Rapporteren in kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 5 van 16

9 Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie Schriftelijk tentamen (ca 70%), twee opdrachten (ca 20%) en een presentatie (ca 10%). Om te slagen voor de cursus dienen alle onderdelen met minimaal 5,5 te worden beoordeeld. Slides behorende bij de colleges L.M. Bouter, M.C.I.M. van Dongen. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem: 2005 (vijfde druk), ISBN De literatuur voor het onderwerp kwalitatieve methoden wordt nader bekendgemaakt Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen. De cursus moet met een voldoende worden afgesloten om in het volgende studiejaar aan masteronderwijs te mogen deelnemen. Gezondheidswetenschappelijk leeronderzoek Vakcode AP_ (450003) Periode Ac. Jaar (september) T. Hoekstra MSc Aan het eind van deze cursus moeten studenten in staat zijn om zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Niveau 2: verdieping Deze cursus is de afsluitende cursus van alle opeenvolgende methodologische vakken die in het premaster traject worden gegeven. De opgebouwde kennis zal worden toegepast bij het uitvoeren van verschillende onderdelen van gezondheidswetenschappelijk onderzoek (onderzoeksplan, data-analyse, mondelinge en schriftelijke rapportage). Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en zelfstudie. Aanwezigheid bij de hoor- en werkcolleges is verplicht. Aan de hand van een probleem en een bestaande dataset wordt een vraagstelling geformuleerd en een onderzoeksplan geschreven dat methodologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Vervolgens wordt de dataset geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling als schriftelijk (in een research letter) worden gerapporteerd. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 6 van 16

10 De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer) en de schriftelijke rapportage (70% van het eindcijfer) dienen allen met minimaal een 5,5 te worden beoordeeld om te slagen voor de cursus. De participatie in werkcolleges zal meewegen in beide cijfers. Er is geen schriftlijk tentamen. J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland ISBN Aanbevolen voorkennis Studenten dienen zowel de cursus Epidemiologie en kwalitatieve methoden als Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I en II (allen PreMsc) te hebben gevolgd. Indien de voorgaande cursussen niet met een voldoende zijn afgerond wordt het afgeraden om deze cursus te volgen. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Infectieziekten (Premaster) Vakcode AP_ () Periode Periode 2 Docent(en) dr. M.R. van Dijk dr. M.R. van Dijk, dr. M. Campos Ponce, dr. M.P. Bergman Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de pathogenese van microbiële infecties. De student wordt vertrouwd gemaakt met de verschillende strategieën die virussen, bacteriën en parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren. Thema's die oa. aan de orde komen zijn: aanhechting, invasie, intra- en extracellulaire overleving, transmissie, interacties met het immuunsysteem en regulatie van virulentiefactoren. Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan werkingsmechanismen van antimicrobiële middelen en resistentie, vaccin ontwikkeling en moleculaire epidemiologie. Eindtermen Aan het eind van de cursus kan de student: - de basisprincipes van infectieziekten zoals pathogeniciteit, virulentie etc. beschrijven - pathogenen classificeren - aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de strategieën die bacteriën, virussen en parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren. - transmissieroutes van besproken pathogenen beschrijven en aan de hand daarvan preventiemethoden aangeven - de werking van antimicrobiële middelen en resistentiemechanismen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 7 van 16

11 beschrijven - methoden van aanpak tijdens/na een uitbraak van een infectieziekten bepalen - bepalen welke instanties van belang zijn tijdens een uitbraak op nationaal- en internationaal niveau - de besproken grondbeginselen van het immuunsysteem beschrijven Niveau 1: basiscursus Tijdens de colleges zullen de belangrijkste bacteriële-, virale- en parasitaire infecties worden behandeld. De nadruk zal liggen op classificatie, virulentie, pathogenese, immunologie en de verschillende transmissieroutes. Daarnaast zal de werking van antimicrobiële middelen en de toepassing van diagnostische technieken behandeld worden alsmede de epidemiologische aspecten van infectieziekten. De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Bijwonen van de werkcolleges is verplicht. Toetsing geschiedt aan de hand van werkgroepopdrachten en een schriftelijk tentamen. Het tentamencijfer kan met een 0,5 punt worden verhoogd indien alle werkgroepopdrachten met een goed worden beoordeeld en voor het tentamen minimaal een 6 is behaald (zonder afronding). Medical Microbiology 4th-Edition HM. Dockrell, I. Roitt, M. Zuckerman, D. Wakelin, RV. Goering, C.A. Mims and P.L. Chiodini. Uitgever: Elsevier Science. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen die de master Health Sciences, specialisatie Infectieziekten kiezen. Overige informatie Als communicatiemiddel zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van Blackboard. Kwalitatief onderzoek Vakcode AP_1001 () Periode Periode 3+4 dr. M.J. Westerman Docent(en) dr. M.J. Westerman, drs. J.T.C.M. de Kruif Werkgroep, Hoorcollege 1. De essentiële kenmerken van kwalitatief onderzoek kunnen benoemen en herkennen. 2. Vanuit een gezondheidswetenschappelijk probleem een Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 8 van 16

12 onderzoeksvraag kunnen formuleren die zich leent voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. 3. Vanuit de vraagstelling een onderbouwde keuze kunnen maken voor een onderzoeksdesign. 4. De sterke en zwakke punten kunnen benoemen van de meest gebruikte kwalitatieve methoden (observatie, interview en focusgroep) en weten voor welke doeleinden ze toegepast kunnen worden. 5. Weten hoe literatuur en/of theorie ingezet kan worden bij kwalitatief onderzoek. 6. De valkuilen in kwalitatief onderzoek kunnen herkennen en weten te vermijden. 7. De kwaliteitscriteria van betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid kunnen definiëren en interpreteren binnen kwalitatief onderzoek. 8. Weten hoe een focusgroep ontworpen kan worden en ervaring op doen met het leiden van een focusgroep. 9. Ervaring opdoen met de voorbereiding en uitvoering van een semigestructureerd interview door middel van een leeronderzoek. 10. De principes van kwalitatieve data analyse kennen en kunnen toepassen op de eigen verzamelde data (transcripten van interviews) 11. Weten hoe kwalitatieve data te interpreteren en daarover te rapporteren in een wetenschappelijk artikel. Deze basiscursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen bij de opzet en uitvoering daarvan. Onderwerpen als de plaats van kwalitatief onderzoek in de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk, de kenmerken van kwalitatief onderzoek, de methoden van dataverzameling, de keuze voor het design (kwantitatief, kwalitatief of mixed methods design), de attitude van de onderzoeker en de methodologische kwaliteit in kwalitatief onderzoek staan op het programma. Daarnaast is er specifiek aandacht voor het semigestructureerde interview en focusgroepen als methode om gegevens te verzamelen. Studenten leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op het leeronderzoek (i.e. het zelf houden van interviews ), o.a. door het leren maken van een interviewleidraad en reflectie op de eigen interviewvaardigheden. De transcripten van de verzamelde data vormen de dataset die zal worden geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de geformuleerde onderzoeksvraag. Over de onderzoeksresultaten wordt een wetenschappelijk artikel geschreven. Hoorcolleges Werkgroepen Leeronderzoek Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer) Schriftelijk onderzoeksverslag (50% van het eindcijfer). Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden beoordeeld, dat wil zeggen minimaal een 5.5. Kwalitatief Onderzoek: Praktische methoden voor de medische praktijk. Lucassen & Olde Hartman (red). H&W reeks. Bohn Stafleu van Loghum, Houten / 2007 / ISBN / 15,00 Reader Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 9 van 16

13 Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen. Iedereen die meer wil weten over de praktijk van het doen van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld omdat men beter een kwalitatief onderzoeksvoorstel of artikel wil kunnen beoordelen, omdat men een kwalitatief onderzoek begonnen is of wil gaan opstarten. Overige informatie Bij het leeronderzoek wordt er samengewerkt met 5 medecursisten. Iedere cursist neemt individueel 2 interviews af. De complete dataset (10 transcripten) vormt de basis voor het onderzoeksverslag. biostatistiek I Vakcode AP_ () Periode Periode 1 dr. L.D.J. Kuijper Docent(en) dr. L.D.J. Kuijper Hoorcollege, Werkgroep Na afronding van de cursus Methodologie & Toegepaste Biostatistiek I (MTBI) is de student in staat om een geschikte veelgebruikte onderzoeksvorm te kiezen bij een gegeven epidemiologische onderzoeksvraag. De student kan bijbehorende frequentie- en associatiematen berekenen en interpreteren, en daarop elementaire verklarende statistiek toepassen. De student beheerst de elementen van de beschrijvende statistiek. Bovendien beheerst de student de kansrekening zodanig, dat hij een onderbouwd oordeel over diagnostische tests kan geven. Ook kan de student de achterliggende concepten van de toetsende statistiek uitleggen, en uiteenzetten hoe kansrekening daarbij een rol speelt. Wekelijks is er één dag gereserveerd voor contactonderwijs, waarop in de ochtend hoorcolleges worden verzorgd en in de middag werkgroeponderwijs is gepland. Het vak wordt afgesloten met een tentamen dat bestaat uit een combinatie van open en gesloten vragen. Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M. en Zielhuis, G.A. Epidemiologisch onderzoek opzet en interpretatie. Bohn Stafleu van Loghum, ISBN Twisk, J.W.R. Inleiding in de toegepaste Biostatistiek. Elsevier gezondheidszorg, ISBN Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 10 van 16

14 Deze cursus is verplicht voor pre-masterstudenten in de gezondheidswetenschappen en maakt deel uit van de leerlijn Methodologie & Toegepaste Biostatistiek. biostatistiek II (Premaster) Vakcode AP_ () Periode Periode 2 prof. dr. J.W.R. Twisk Docent(en) prof. dr. J.W.R. Twisk Hoorcollege, Computerpracticum Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van statistische (regressie-)technieken een antwoord te krijgen op een gezondheidswetenschappelijke vraag. Verder is de student is in staat om zelfstandig statistische (regressie-)analyses uit te voeren met behulp van het statistische programma SPSS. Niveau 2: verdieping De cursus is een vervolg op de cursus biostatistiek 1. In die cursus werden een aantal statische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt met name aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten, en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: t-toetsen en lineare regressie-analyse chi-kwadraattoetsen en logistische regressie-analyse Kaplan Meier analyses en cox-regressie-analyse Hoorcolleges, computerpractica, werkcolleges en zelfstudie Schriftelijk tentamen (50%) en SPSS-toets (50%). Beide onderdelen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Sheets behorende bij de colleges J.W.R. Twisk. Inleiding Toegepaste Biostatistiek, tweede druk. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland (ISBN: ) Vereiste voorkennis Studenten dienen de cursus biostatistiek 1 (PreMsc, AP_470901) gevolgd te hebben. Aanbevolen voorkennis Studenten moeten de cursussen Epidemiologie en kwalitatieve methoden (PreMsc) en biostatistiek 1 (PreMaster) Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 11 van 16

15 gevolgd hebben. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen biostatistiek III Vakcode AP_1002 () Periode Periode 5+6 T. Hoekstra MSc Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. De cursus is een vervolg op Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II. Er zal een aantal nieuwe onderwerpen aan bod komen: * Predictie modellen versus associatiemodellen * Valkuilen in statistische analyses Daarnaast ligt de nadruk bij deze cursus vooral op het toepassen van de opgedane kennis bij Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I (AP_ ) en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II (AP_470907). Aan de hand van een gezondheidswetenschappelijk probleem en een bestaande dataset wordt een vraagstelling geformuleerd en een onderzoeksplan geschreven dat methodologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Vervolgens wordt de dataset geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling als schriftelijk (in een kort wetenschappelijk artikel) worden gerapporteerd. Niveau 2: Verdieping Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en zelfstudie. Bij de werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer) en de schriftelijke rapportage (70% van het eindcijfer) dienen allen met minimaal een 6,0 te worden beoordeeld om te slagen voor de cursus. Hoewel er grotendeels in tweetallen aan de opdrachten gewerkt zal worden, zal elke student een individueel cijfer krijgen. Er is geen schriftlijk tentamen. L.M. Bouter, M.C.I.M. van Dongen. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem: 2005 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 12 van 16

16 J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland Vereiste voorkennis De studenten dienen Methoden Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I (AP_470901) en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II (AP_470907) (beiden Premaster) gevolgd te hebben om deel te mogen nemen aan deze cursus. Preventie en volksgezondheid Vakcode AP_ () Periode Periode 5+6 dr. W. IJzelenberg Docent(en) dr. W. IJzelenberg Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Dit blok biedt inzicht in een aantal belangrijke uitgangspunten van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Niveau 1: basiscursus In dit blok komen aan de orde: - Preventie en verschillende vormen van preventie - Theorieën over gedragsverklaring - Het planmatig opzetten van gezondheidsbevordering - De beroepspraktijk van de gezondheidsbevorderaar Hoorcolleges, werkgroepen & zelfstudie Toetsing vindt plaats in de vorm van een werkstuk en een schriftelijk tentamen. Voor beide onderdelen dient een voldoende behaald te worden, dat wil zeggen minimaal een 5,5. Het schriftelijke tentamen telt voor 70% van het uiteindelijke cijfer mee en het werkstuk voor 30%. Reader Verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Voedingsleer en onderzoek Vakcode AP_ (470820) Periode Periode 4+5 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 13 van 16

17 Docent(en) dr. H.A.H. Wijnhoven dr. H.A.H. Wijnhoven Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het verwerven van kennis over de basisprincipes van voeding, inzicht krijgen in de rol van voeding bij gezondheid en ziekte en de resultaten van voedingsonderzoek kunnen interpreteren. Eindtermen De belangrijkste leerdoelen zijn als volgt: - De functie en voedselbronnen van essentiële voedingsstoffen kunnen noemen - Inzicht hebben in de relatie tussen voedingstoffen en gezondheid en ziekte en hier voorbeelden van kunnen geven. - Inzicht hebben in de fysiologie van het maagdarmkanaal - Kunnen uitleggen hoe aanbevolen hoeveelheden worden berekend, deze kunnen interpreteren, en voorbeelden kunnen noemen voor veranderende voedingsbehoeften in de levenscyclus - De belangrijkste voedingsgerelateerde aandoeningen kunnen noemen (in Nederland en wereldwijd) en de gevolgen van hoge of lage inneming van specifieke nutriënten voor de volksgezondheid kunnen beschrijven - Voorbeelden kunnen noemen van voedingstherapie bij de behandeling van ziektes (waaronder hart- en vaatziekten) en de belangrijkste principes van deze behandeling kunnen noemen. - Verschillende methoden om voedselinname te meten kennen en de keuze bij verschillende toepassingen kunnen beargumenteren - Methoden van meting van lichaamssamenstelling kunnen beschrijven en de keuze bij verschillende toepassingen kunnen beargumenteren - Informatiebronnen over voeding kunnen vinden, resultaten van voedingsonderzoek kunnen interpreteren en gebruiken voor het beantwoorden van vragen over de relatie tussen voeding en gezondheid - Onderzoekmethoden en (eigen) onderzoeksresultaten kritisch evalueren en interpreteren. Niveau 1: basiscursus De cursus bestaat uit twee hoofdthema's: Basiskennis van de voedingsleer (biobeschikbaarheid, fysiologische functie, en aanbevolen hoeveelheden van micro- en macronutriënten, voedingsbehoeften in de levenscyclus) en de rol van voeding bij het ontstaan en de behandeling van ondervoeding, overgewicht en chronische ziekten; Voedingsonderzoek: meting voedingsinneming en lichaamssamenstelling, klinimetrische aspecten van gebruikte methoden, opzet en interpretatie voedingsonderzoek. Hoorcolleges, werkcolleges, practica en zelfstudie De opdrachten behorende bij de werkcolleges/practica en het schriftelijk meerkeuze tentamen dienen allen voldoende te zijn (dat wil zeggen minimaal een 5,5) om voor dit vak te slagen. Het cijfer wordt bepaald door de cijfers voor de werkcollegeopdrachten (3 opdrachten, per opdracht 10% van het eindcijfer) en het tentamen (70% van het eindcijfer). Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 14 van 16

18 Gibney MJ, Vorster HH, Kok FJ Eds. Introduction to human nutrition. Blackwell Publishing, 2009 Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen Volksgezondheid in internationale context Vakcode AP_ () Periode Periode 1 Docent(en) prof. dr. J.E.W. Broerse prof. dr. J.E.W. Broerse, A.J. van der Ham MSc, D.R. Essink MSc, prof. dr. P.R. Klatser, dr. C.W.M. Dedding Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum - Inzicht verkrijgen in de theoretische achtergronden en wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Internationale Volksgezondheid en mondiale gezondheidszorg - Inzicht in de belangen, spanningsvelden en wensen van verschillende actoren die hierbij een rol spelen - Inzicht verwerven in organisatie, management en beleid van volksgezondheid in een ontwikkelingscontext. - Inzicht verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van gezondheidszorg ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken. - Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en toepassingen van onderzoek in Internationale Volksgezondheid. - Inzicht krijgen in de samenhang van de problematiek op landenniveau. Niveau 2: Verdieping In deze cursus verkrijgen je inzicht in volksgezondheidsvraagstukken in internationaal verband. De nadruk ligt hierbij op gezondheidsproblemen in lage- en middeninkomenlanden en de verschillende benaderingen die landen toepassen om met die problemen om te gaan. Er wordt specifiek ingegaan op problemen en interventies op een aantal deelterreinen van de gezondheidszorg zoals infectieziekten, reproductieve gezondheid, en geestelijke gezondheid. Ook komen cross- cutting issues zoals economie, armoede, en globalisatie aan bod. De cursus sluit af met recente trends op het gebied van internationale samenwerking. Dit alles wordt op een transdisciplinaire manier benaderd, waarbij inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines worden geïntegreerd en rekening wordt gehouden met de belangen en relaties tussen verschillende actoren. In de groepsopdracht 'public health portfolio' breng je de theorie van de cursus in praktijk en zal de samenhang van de verschillende subthema's op landen niveau duidelijk worden. Hoorcolleges en groepsopdracht Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 15 van 16

19 Schriftelijk tentamen (50%) en groepsopdracht (50%). Boek: Essentials of Global Health, R. Skolnik. Verkrijgbaar: VU boekhandel. Deze cursus is verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 16 van 16

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s VVE onder de loep Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s Elma Nap-Kolhoff Tamara van Schilt-Mol Marjolein Simons Linda Sontag Roel van Steensel

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie