Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2011-2012"

Transcriptie

1 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences I

2 Het premasterprogramma is bedoeld voor studenten met één van de volgende afgeronde, 4-jarige, HBO-opleidingen: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, medisch beeldvormende radiotherapeutische technieken, mensendieck, mondzorgkunde, oefentherapie cesar, optometrie, verloskunde, verpleegkunde en voeding en diëtetiek. Het programma is erop gericht om deficiënties weg te werken, die deze studenten hebben met betrekking tot de gestelde begintermen van de diverse masterdifferentiaties bij Gezondheidswetenschappen. Het premasterprogramma bestaat uit minimaal vijf cursussen, waarmee minimaal 30 studiepunten moeten worden behaald. Het programma wordt in 1 jaar afgelegd. De contacturen worden allen op dinsdagen en/of op vrijdagen gepland. Om na de premaster in te kunnen stromen in de master Health Sciences dienen ten minste 30 studiepunten (EC) te zijn behaald. Daarvan moeten minimaal de vakken zijn gehaald die verplicht zijn gesteld voor de diverse masterspecialisaties. Met behalen van vakken wordt bedoeld dat de vakken met een voldoende (6 of hoger) moeten worden afgerond. Het jaarschema is te vinden op de FALW-website. Alle volledige cursusroosters zijn te vinden op Regels met betrekking tot het aanmelden voor cursussen en tentamens zijn te vinden op de FALW-website. De onderwijs- en examenreglementen zijn te vinden op de FALW-website. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences II

3 Inhoudsopgave Vervallen vakken premaster Health Sciences 1 Specialisatie Infectious Diseases and Health (premaster) 1 Specialisatie International Public Health (premaster) 1 Specialisatie Nutrition and Health (premaster) 1 specialisatie Policy and Organization of Health Care (premaster) 2 Specialisatie Prevention and Public Health (premaster) 2 Specialisatie Research Master (premaster) 2 Research master: kies 1 van deze modules 3 Vak: Beleid en organisatie van de zorg 3 Vak: Cellen en genen 4 Vak: Epidemiologie en kwalitatieve methoden 5 Vak: Gezondheidswetenschappelijk leeronderzoek 6 Vak: Infectieziekten (Premaster) 7 Vak: Kwalitatief onderzoek 8 Vak: biostatistiek I 10 Vak: biostatistiek II (Premaster) 11 Vak: biostatistiek III 12 Vak: Preventie en volksgezondheid 13 Vak: Voedingsleer en onderzoek 13 Vak: Volksgezondheid in internationale context 15 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences III

4 Vervallen vakken premaster Health Sciences Vakken: Naam Periode Credits Code Epidemiologie en kwalitatieve methoden Gezondheidswetenschappel ijk leeronderzoek Ac. Jaar (september) 6.0 AP_ Ac. Jaar (september) 6.0 AP_ Specialisatie Infectious Diseases and Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Cellen en genen Periode AP_ Infectieziekten (Premaster) Periode AP_ biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Specialisatie International Public Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Volksgezondheid in internationale context Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Specialisatie Nutrition and Health (premaster) Vakken: Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 1 van 16

5 Naam Periode Credits Code biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Preventie en volksgezondheid Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Voedingsleer en onderzoek Periode AP_ specialisatie Policy and Organization of Health Care (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en organisatie van de zorg Periode AP_ Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Specialisatie Prevention and Public Health (premaster) Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Preventie en volksgezondheid Specialisatie Research Master (premaster) Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Periode AP_ Opleidingsdelen: Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 2 van 16

6 - Research master: kies 1 van deze modules Vakken: Naam Periode Credits Code Kwalitatief onderzoek Periode AP_1001 biostatistiek I biostatistiek II (Premaster) biostatistiek III Periode AP_ Periode AP_ Periode AP_1002 Research master: kies 1 van deze modules Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en organisatie van de zorg Preventie en volksgezondheid Beleid en organisatie van de zorg Periode AP_ Periode AP_ Voedingsleer en onderzoek Periode AP_ Volksgezondheid in internationale context Periode AP_ Vakcode AP_ () Periode Periode 3+4 Docent(en) dr. J.E. Bosmans prof. dr. J.E.W. Broerse, dr. J.E. Bosmans, prof. dr. M.W. van Tulder, dr. F.R.M. Portrait, dr. mr. B.J.M. Frederiks Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het doel van deze cursus is om premaster studenten voor te bereiden op de masterdifferentiatie Beleid en Organisatie van Zorg. Deze differentiatie geeft een breed beeld van de verschillende aspecten van beleid en organisatie in de gezondheidszorg. De nadruk binnen de differentiatie ligt op het uitvoeren en interpreteren van beleidsondersteunend onderzoek. Deze cursus laat studenten kennis maken met beleidsondersteunend onderzoek. Niveau 1: basiscursus Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 3 van 16

7 In deze cursus staan de relaties tussen patiënt, zorgverlener, zorgverzekeraar en overheid centraal. Studenten leren hoe beleid ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd wordt in het onderdeel Beheer en Beleid. Beleid dient ontwikkeld te worden binnen de geldende wet- en regelgeving. Gezondheidsrecht laat studenten kennis maken met de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg waarbij gekeken wordt naar zowel privaatrecht als publiekrecht. Het is onmogelijk om effectief beleid te ontwikkelen zonder kennis te hebben van hoe de gezondheidszorgmarkt functioneert. Binnen het onderdeel Gezondheidseconomie leren studenten de werking van de gezondheidszorgmarkt begrijpen. Tot slot maken studenten kennis met Doelmatigheidsonderzoek. Dit is een vorm van beleidsondersteunend onderzoek waarin gekeken wordt naar zowel de effectiviteit van medische zorg als naar de kosten daarvan. Hoorcolleges, werkgroepen en zelfstudie Schriftelijk tentaamen Syllabus Verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Cellen en genen Vakcode AP_ () Periode Periode 1 Nederlands dr. J.P. van Ulsen Docent(en) dr. J.P. van Ulsen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Dit blok is speciaal bestemd voor studenten die via het premaster jaar instromen in de masteropleiding Gezondheidswetenschappen. Doel van het blok is de studenten kennis en inzicht in de genetica en celbiologie bij te brengen. Niveau 1: basiscursus Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde zullen komen zijn: Genen: mutagenese en overerving, structuur en functie van chromosomen, DNA replicatie, (regulatie van) expressie van genen. Cellen: vorm en functioneren van cellen en hun onderdelen, de chemie van de cel, de functie van membranen en eiwitten en hun rol in de centrale processen van de cel. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 4 van 16

8 Werkcolleges, computerpracticum, hoor- en/of responsiecolleges. Schriftelijke deeltentamens (ieder voor 50% van eindcijfer). Beide toetsen moeten voldoende worden afgesloten om het vak te halen, dat wil zeggen minimaal een 5. De onderdelen Cellen en Genen kunnen apart worden herkanst. Cell Biology and Genetics, Starr and Taggart, 12th edition, Cengage Learning, Ltd. Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen. De cursus moet met een voldoende worden afgesloten om in het volgende studiejaar aan masteronderwijs te mogen deelnemen. Epidemiologie en kwalitatieve methoden Vakcode AP_ () Periode Ac. Jaar (september) dr. M.J. Westerman Na afronding van de cursus Epidemiologie en kwalitatieve methoden is de student in staat om een geschikte onderzoeksvorm te kiezen bij een gegeven onderzoeksvraag. Tevens kan de student frequentie- en associatiematen berekenen en interpreteren. Daarnaast is de student in staat om diagnostische tests uit te voeren, de kwaliteit van deze tests te beoordelen en een eenvoudig onderzoeksvoorstel te schrijven. Ook weet de student welke onderzoeksvragen zich lenen voor kwalitatief onderzoek, hoe een topic-lijst te maken voor een interview, hoe een interview af te nemen, hoe de data te analyseren en daarover te rapporteren. Niveau 1: basiscursus Deze cursus bestaat uit twee modules; epidemiologie (2/3) en kwalitatieve methoden (1/3). De module epidemiologie bestaat uit: Onderzoeksvormen Frequentie- en associatiematen Meten van ziekte en blootstelling Etiologie en causaliteit Diagnostiek en screening Schrijven onderzoeksvoorstel De module kwalitatieve methoden bestaat uit: Inleiding kwalitatieve methoden Het interview Analyseren van kwalitatieve data Rapporteren in kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 5 van 16

9 Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie Schriftelijk tentamen (ca 70%), twee opdrachten (ca 20%) en een presentatie (ca 10%). Om te slagen voor de cursus dienen alle onderdelen met minimaal 5,5 te worden beoordeeld. Slides behorende bij de colleges L.M. Bouter, M.C.I.M. van Dongen. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem: 2005 (vijfde druk), ISBN De literatuur voor het onderwerp kwalitatieve methoden wordt nader bekendgemaakt Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen. De cursus moet met een voldoende worden afgesloten om in het volgende studiejaar aan masteronderwijs te mogen deelnemen. Gezondheidswetenschappelijk leeronderzoek Vakcode AP_ (450003) Periode Ac. Jaar (september) T. Hoekstra MSc Aan het eind van deze cursus moeten studenten in staat zijn om zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Niveau 2: verdieping Deze cursus is de afsluitende cursus van alle opeenvolgende methodologische vakken die in het premaster traject worden gegeven. De opgebouwde kennis zal worden toegepast bij het uitvoeren van verschillende onderdelen van gezondheidswetenschappelijk onderzoek (onderzoeksplan, data-analyse, mondelinge en schriftelijke rapportage). Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en zelfstudie. Aanwezigheid bij de hoor- en werkcolleges is verplicht. Aan de hand van een probleem en een bestaande dataset wordt een vraagstelling geformuleerd en een onderzoeksplan geschreven dat methodologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Vervolgens wordt de dataset geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling als schriftelijk (in een research letter) worden gerapporteerd. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 6 van 16

10 De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer) en de schriftelijke rapportage (70% van het eindcijfer) dienen allen met minimaal een 5,5 te worden beoordeeld om te slagen voor de cursus. De participatie in werkcolleges zal meewegen in beide cijfers. Er is geen schriftlijk tentamen. J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland ISBN Aanbevolen voorkennis Studenten dienen zowel de cursus Epidemiologie en kwalitatieve methoden als Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I en II (allen PreMsc) te hebben gevolgd. Indien de voorgaande cursussen niet met een voldoende zijn afgerond wordt het afgeraden om deze cursus te volgen. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Infectieziekten (Premaster) Vakcode AP_ () Periode Periode 2 Docent(en) dr. M.R. van Dijk dr. M.R. van Dijk, dr. M. Campos Ponce, dr. M.P. Bergman Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de pathogenese van microbiële infecties. De student wordt vertrouwd gemaakt met de verschillende strategieën die virussen, bacteriën en parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren. Thema's die oa. aan de orde komen zijn: aanhechting, invasie, intra- en extracellulaire overleving, transmissie, interacties met het immuunsysteem en regulatie van virulentiefactoren. Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan werkingsmechanismen van antimicrobiële middelen en resistentie, vaccin ontwikkeling en moleculaire epidemiologie. Eindtermen Aan het eind van de cursus kan de student: - de basisprincipes van infectieziekten zoals pathogeniciteit, virulentie etc. beschrijven - pathogenen classificeren - aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de strategieën die bacteriën, virussen en parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren. - transmissieroutes van besproken pathogenen beschrijven en aan de hand daarvan preventiemethoden aangeven - de werking van antimicrobiële middelen en resistentiemechanismen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 7 van 16

11 beschrijven - methoden van aanpak tijdens/na een uitbraak van een infectieziekten bepalen - bepalen welke instanties van belang zijn tijdens een uitbraak op nationaal- en internationaal niveau - de besproken grondbeginselen van het immuunsysteem beschrijven Niveau 1: basiscursus Tijdens de colleges zullen de belangrijkste bacteriële-, virale- en parasitaire infecties worden behandeld. De nadruk zal liggen op classificatie, virulentie, pathogenese, immunologie en de verschillende transmissieroutes. Daarnaast zal de werking van antimicrobiële middelen en de toepassing van diagnostische technieken behandeld worden alsmede de epidemiologische aspecten van infectieziekten. De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Bijwonen van de werkcolleges is verplicht. Toetsing geschiedt aan de hand van werkgroepopdrachten en een schriftelijk tentamen. Het tentamencijfer kan met een 0,5 punt worden verhoogd indien alle werkgroepopdrachten met een goed worden beoordeeld en voor het tentamen minimaal een 6 is behaald (zonder afronding). Medical Microbiology 4th-Edition HM. Dockrell, I. Roitt, M. Zuckerman, D. Wakelin, RV. Goering, C.A. Mims and P.L. Chiodini. Uitgever: Elsevier Science. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen die de master Health Sciences, specialisatie Infectieziekten kiezen. Overige informatie Als communicatiemiddel zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van Blackboard. Kwalitatief onderzoek Vakcode AP_1001 () Periode Periode 3+4 dr. M.J. Westerman Docent(en) dr. M.J. Westerman, drs. J.T.C.M. de Kruif Werkgroep, Hoorcollege 1. De essentiële kenmerken van kwalitatief onderzoek kunnen benoemen en herkennen. 2. Vanuit een gezondheidswetenschappelijk probleem een Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 8 van 16

12 onderzoeksvraag kunnen formuleren die zich leent voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. 3. Vanuit de vraagstelling een onderbouwde keuze kunnen maken voor een onderzoeksdesign. 4. De sterke en zwakke punten kunnen benoemen van de meest gebruikte kwalitatieve methoden (observatie, interview en focusgroep) en weten voor welke doeleinden ze toegepast kunnen worden. 5. Weten hoe literatuur en/of theorie ingezet kan worden bij kwalitatief onderzoek. 6. De valkuilen in kwalitatief onderzoek kunnen herkennen en weten te vermijden. 7. De kwaliteitscriteria van betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid kunnen definiëren en interpreteren binnen kwalitatief onderzoek. 8. Weten hoe een focusgroep ontworpen kan worden en ervaring op doen met het leiden van een focusgroep. 9. Ervaring opdoen met de voorbereiding en uitvoering van een semigestructureerd interview door middel van een leeronderzoek. 10. De principes van kwalitatieve data analyse kennen en kunnen toepassen op de eigen verzamelde data (transcripten van interviews) 11. Weten hoe kwalitatieve data te interpreteren en daarover te rapporteren in een wetenschappelijk artikel. Deze basiscursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen bij de opzet en uitvoering daarvan. Onderwerpen als de plaats van kwalitatief onderzoek in de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk, de kenmerken van kwalitatief onderzoek, de methoden van dataverzameling, de keuze voor het design (kwantitatief, kwalitatief of mixed methods design), de attitude van de onderzoeker en de methodologische kwaliteit in kwalitatief onderzoek staan op het programma. Daarnaast is er specifiek aandacht voor het semigestructureerde interview en focusgroepen als methode om gegevens te verzamelen. Studenten leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op het leeronderzoek (i.e. het zelf houden van interviews ), o.a. door het leren maken van een interviewleidraad en reflectie op de eigen interviewvaardigheden. De transcripten van de verzamelde data vormen de dataset die zal worden geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de geformuleerde onderzoeksvraag. Over de onderzoeksresultaten wordt een wetenschappelijk artikel geschreven. Hoorcolleges Werkgroepen Leeronderzoek Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer) Schriftelijk onderzoeksverslag (50% van het eindcijfer). Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden beoordeeld, dat wil zeggen minimaal een 5.5. Kwalitatief Onderzoek: Praktische methoden voor de medische praktijk. Lucassen & Olde Hartman (red). H&W reeks. Bohn Stafleu van Loghum, Houten / 2007 / ISBN / 15,00 Reader Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 9 van 16

13 Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen. Iedereen die meer wil weten over de praktijk van het doen van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld omdat men beter een kwalitatief onderzoeksvoorstel of artikel wil kunnen beoordelen, omdat men een kwalitatief onderzoek begonnen is of wil gaan opstarten. Overige informatie Bij het leeronderzoek wordt er samengewerkt met 5 medecursisten. Iedere cursist neemt individueel 2 interviews af. De complete dataset (10 transcripten) vormt de basis voor het onderzoeksverslag. biostatistiek I Vakcode AP_ () Periode Periode 1 dr. L.D.J. Kuijper Docent(en) dr. L.D.J. Kuijper Hoorcollege, Werkgroep Na afronding van de cursus Methodologie & Toegepaste Biostatistiek I (MTBI) is de student in staat om een geschikte veelgebruikte onderzoeksvorm te kiezen bij een gegeven epidemiologische onderzoeksvraag. De student kan bijbehorende frequentie- en associatiematen berekenen en interpreteren, en daarop elementaire verklarende statistiek toepassen. De student beheerst de elementen van de beschrijvende statistiek. Bovendien beheerst de student de kansrekening zodanig, dat hij een onderbouwd oordeel over diagnostische tests kan geven. Ook kan de student de achterliggende concepten van de toetsende statistiek uitleggen, en uiteenzetten hoe kansrekening daarbij een rol speelt. Wekelijks is er één dag gereserveerd voor contactonderwijs, waarop in de ochtend hoorcolleges worden verzorgd en in de middag werkgroeponderwijs is gepland. Het vak wordt afgesloten met een tentamen dat bestaat uit een combinatie van open en gesloten vragen. Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M. en Zielhuis, G.A. Epidemiologisch onderzoek opzet en interpretatie. Bohn Stafleu van Loghum, ISBN Twisk, J.W.R. Inleiding in de toegepaste Biostatistiek. Elsevier gezondheidszorg, ISBN Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 10 van 16

14 Deze cursus is verplicht voor pre-masterstudenten in de gezondheidswetenschappen en maakt deel uit van de leerlijn Methodologie & Toegepaste Biostatistiek. biostatistiek II (Premaster) Vakcode AP_ () Periode Periode 2 prof. dr. J.W.R. Twisk Docent(en) prof. dr. J.W.R. Twisk Hoorcollege, Computerpracticum Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van statistische (regressie-)technieken een antwoord te krijgen op een gezondheidswetenschappelijke vraag. Verder is de student is in staat om zelfstandig statistische (regressie-)analyses uit te voeren met behulp van het statistische programma SPSS. Niveau 2: verdieping De cursus is een vervolg op de cursus biostatistiek 1. In die cursus werden een aantal statische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt met name aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten, en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: t-toetsen en lineare regressie-analyse chi-kwadraattoetsen en logistische regressie-analyse Kaplan Meier analyses en cox-regressie-analyse Hoorcolleges, computerpractica, werkcolleges en zelfstudie Schriftelijk tentamen (50%) en SPSS-toets (50%). Beide onderdelen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Sheets behorende bij de colleges J.W.R. Twisk. Inleiding Toegepaste Biostatistiek, tweede druk. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland (ISBN: ) Vereiste voorkennis Studenten dienen de cursus biostatistiek 1 (PreMsc, AP_470901) gevolgd te hebben. Aanbevolen voorkennis Studenten moeten de cursussen Epidemiologie en kwalitatieve methoden (PreMsc) en biostatistiek 1 (PreMaster) Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 11 van 16

15 gevolgd hebben. Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen biostatistiek III Vakcode AP_1002 () Periode Periode 5+6 T. Hoekstra MSc Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. De cursus is een vervolg op Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II. Er zal een aantal nieuwe onderwerpen aan bod komen: * Predictie modellen versus associatiemodellen * Valkuilen in statistische analyses Daarnaast ligt de nadruk bij deze cursus vooral op het toepassen van de opgedane kennis bij Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I (AP_ ) en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II (AP_470907). Aan de hand van een gezondheidswetenschappelijk probleem en een bestaande dataset wordt een vraagstelling geformuleerd en een onderzoeksplan geschreven dat methodologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Vervolgens wordt de dataset geanalyseerd op een zodanige wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling als schriftelijk (in een kort wetenschappelijk artikel) worden gerapporteerd. Niveau 2: Verdieping Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en zelfstudie. Bij de werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer) en de schriftelijke rapportage (70% van het eindcijfer) dienen allen met minimaal een 6,0 te worden beoordeeld om te slagen voor de cursus. Hoewel er grotendeels in tweetallen aan de opdrachten gewerkt zal worden, zal elke student een individueel cijfer krijgen. Er is geen schriftlijk tentamen. L.M. Bouter, M.C.I.M. van Dongen. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem: 2005 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 12 van 16

16 J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Nederland Vereiste voorkennis De studenten dienen Methoden Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I (AP_470901) en Methodologie en Toegepaste Biostatistiek II (AP_470907) (beiden Premaster) gevolgd te hebben om deel te mogen nemen aan deze cursus. Preventie en volksgezondheid Vakcode AP_ () Periode Periode 5+6 dr. W. IJzelenberg Docent(en) dr. W. IJzelenberg Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Dit blok biedt inzicht in een aantal belangrijke uitgangspunten van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Niveau 1: basiscursus In dit blok komen aan de orde: - Preventie en verschillende vormen van preventie - Theorieën over gedragsverklaring - Het planmatig opzetten van gezondheidsbevordering - De beroepspraktijk van de gezondheidsbevorderaar Hoorcolleges, werkgroepen & zelfstudie Toetsing vindt plaats in de vorm van een werkstuk en een schriftelijk tentamen. Voor beide onderdelen dient een voldoende behaald te worden, dat wil zeggen minimaal een 5,5. Het schriftelijke tentamen telt voor 70% van het uiteindelijke cijfer mee en het werkstuk voor 30%. Reader Verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen Voedingsleer en onderzoek Vakcode AP_ (470820) Periode Periode 4+5 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 13 van 16

17 Docent(en) dr. H.A.H. Wijnhoven dr. H.A.H. Wijnhoven Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum Het verwerven van kennis over de basisprincipes van voeding, inzicht krijgen in de rol van voeding bij gezondheid en ziekte en de resultaten van voedingsonderzoek kunnen interpreteren. Eindtermen De belangrijkste leerdoelen zijn als volgt: - De functie en voedselbronnen van essentiële voedingsstoffen kunnen noemen - Inzicht hebben in de relatie tussen voedingstoffen en gezondheid en ziekte en hier voorbeelden van kunnen geven. - Inzicht hebben in de fysiologie van het maagdarmkanaal - Kunnen uitleggen hoe aanbevolen hoeveelheden worden berekend, deze kunnen interpreteren, en voorbeelden kunnen noemen voor veranderende voedingsbehoeften in de levenscyclus - De belangrijkste voedingsgerelateerde aandoeningen kunnen noemen (in Nederland en wereldwijd) en de gevolgen van hoge of lage inneming van specifieke nutriënten voor de volksgezondheid kunnen beschrijven - Voorbeelden kunnen noemen van voedingstherapie bij de behandeling van ziektes (waaronder hart- en vaatziekten) en de belangrijkste principes van deze behandeling kunnen noemen. - Verschillende methoden om voedselinname te meten kennen en de keuze bij verschillende toepassingen kunnen beargumenteren - Methoden van meting van lichaamssamenstelling kunnen beschrijven en de keuze bij verschillende toepassingen kunnen beargumenteren - Informatiebronnen over voeding kunnen vinden, resultaten van voedingsonderzoek kunnen interpreteren en gebruiken voor het beantwoorden van vragen over de relatie tussen voeding en gezondheid - Onderzoekmethoden en (eigen) onderzoeksresultaten kritisch evalueren en interpreteren. Niveau 1: basiscursus De cursus bestaat uit twee hoofdthema's: Basiskennis van de voedingsleer (biobeschikbaarheid, fysiologische functie, en aanbevolen hoeveelheden van micro- en macronutriënten, voedingsbehoeften in de levenscyclus) en de rol van voeding bij het ontstaan en de behandeling van ondervoeding, overgewicht en chronische ziekten; Voedingsonderzoek: meting voedingsinneming en lichaamssamenstelling, klinimetrische aspecten van gebruikte methoden, opzet en interpretatie voedingsonderzoek. Hoorcolleges, werkcolleges, practica en zelfstudie De opdrachten behorende bij de werkcolleges/practica en het schriftelijk meerkeuze tentamen dienen allen voldoende te zijn (dat wil zeggen minimaal een 5,5) om voor dit vak te slagen. Het cijfer wordt bepaald door de cijfers voor de werkcollegeopdrachten (3 opdrachten, per opdracht 10% van het eindcijfer) en het tentamen (70% van het eindcijfer). Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 14 van 16

18 Gibney MJ, Vorster HH, Kok FJ Eds. Introduction to human nutrition. Blackwell Publishing, 2009 Verplicht voor Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen Volksgezondheid in internationale context Vakcode AP_ () Periode Periode 1 Docent(en) prof. dr. J.E.W. Broerse prof. dr. J.E.W. Broerse, A.J. van der Ham MSc, D.R. Essink MSc, prof. dr. P.R. Klatser, dr. C.W.M. Dedding Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum - Inzicht verkrijgen in de theoretische achtergronden en wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Internationale Volksgezondheid en mondiale gezondheidszorg - Inzicht in de belangen, spanningsvelden en wensen van verschillende actoren die hierbij een rol spelen - Inzicht verwerven in organisatie, management en beleid van volksgezondheid in een ontwikkelingscontext. - Inzicht verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van gezondheidszorg ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken. - Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en toepassingen van onderzoek in Internationale Volksgezondheid. - Inzicht krijgen in de samenhang van de problematiek op landenniveau. Niveau 2: Verdieping In deze cursus verkrijgen je inzicht in volksgezondheidsvraagstukken in internationaal verband. De nadruk ligt hierbij op gezondheidsproblemen in lage- en middeninkomenlanden en de verschillende benaderingen die landen toepassen om met die problemen om te gaan. Er wordt specifiek ingegaan op problemen en interventies op een aantal deelterreinen van de gezondheidszorg zoals infectieziekten, reproductieve gezondheid, en geestelijke gezondheid. Ook komen cross- cutting issues zoals economie, armoede, en globalisatie aan bod. De cursus sluit af met recente trends op het gebied van internationale samenwerking. Dit alles wordt op een transdisciplinaire manier benaderd, waarbij inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines worden geïntegreerd en rekening wordt gehouden met de belangen en relaties tussen verschillende actoren. In de groepsopdracht 'public health portfolio' breng je de theorie van de cursus in praktijk en zal de samenhang van de verschillende subthema's op landen niveau duidelijk worden. Hoorcolleges en groepsopdracht Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 15 van 16

19 Schriftelijk tentamen (50%) en groepsopdracht (50%). Boek: Essentials of Global Health, R. Skolnik. Verkrijgbaar: VU boekhandel. Deze cursus is verplicht voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences Pagina 16 van 16

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2010-2011

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2010-2011 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2010-2011 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2012-2013

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2012-2013 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2012-2013 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2013-2014

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2013-2014 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2013-2014 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2015-2016 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2014-2015

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2014-2015 Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Health Sciences - 2014-2015 I Het premasterprogramma is bedoeld voor

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences

Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences Premaster Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - P Health Sciences - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 I

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 I

Nadere informatie

Registratie eisen Epidemioloog A en B

Registratie eisen Epidemioloog A en B Registratie eisen Epidemioloog A en B Epidemiologie is de wetenschappelijke discipline die het vóórkomen en de verspreiding van ziekten en gezondheidsindicatoren in humane populaties bestudeert, in relatie

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Gezondheidswetenschappen BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - B Gezondheidswetenschappen - 2010-2011

Gezondheidswetenschappen BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Aard- en Levenswetenschappen - B Gezondheidswetenschappen - 2010-2011 Gezondheidswetenschappen BSc Vrije Universiteit Amsterdam - - B Gezondheidswetenschappen - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Gezondheidswetenschappen - 2010-2011 I Gezondheidswetenschappen gaat

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek hogeschool Leiden Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum Master Moleculaire Diagnostiek Hogeschool Leiden Nieuw curriculum Bachelor of Applied Science Major - Biologie en medisch laboratoriuminderzoek

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een Reglement voor de opleiding tot Medisch-Microbiologisch Onderzoeker (MMO) binnen het kader van het Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

Nadere informatie

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek Premasterstudenten & Academische Route studenten (Forensische) Orthopedagogiek 2015-2016 Monique Jongerius & Geke Meessen Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POWL 2 Informatie per traject Onderwijsprogramma

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Public Health. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) GWMINOR Nederlands. bachelor 3 / Gezondheidswetenschappen

Public Health. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) GWMINOR Nederlands. bachelor 3 / Gezondheidswetenschappen Public Health Course information C OURSE GWMINOR1-17 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 3 / Gezondheidswetenschappen C ONT AC T Commencement Period Course schedule T

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Toetsregeling Vaardigheden B1.2

Toetsregeling Vaardigheden B1.2 Toetsregeling Vaardigheden B1.2 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.2 maakt deel uit

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 I De vakken Ontwikkelingen

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 161

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 161 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 161 Inhoudsopgave Een Leven Lang Gezond... 5 Gezondheid en Ziekte... 8 Het Gezonde Lichaam... 11 Wetenschappelijk Onderzoek... 13 Psychology and Health...15 Experimenteren

Nadere informatie

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science

Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164 Inhoudsopgave Een Leven Lang Gezond... 5 Gezondheid en Ziekte... 8 Het Gezonde Lichaam... 11 Wetenschappelijk Onderzoek... 13 Psychology and Health...15 Experimenteren

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Quickscan U voert een quickscan uit om vast te stellen of de vrijstellingsprocedure op grond van praktijkervaring

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Wetenschappelijke lijn het eindwerk

Wetenschappelijke lijn het eindwerk Wetenschappelijke lijn het eindwerk Prof. Dr. Joost Weyler Titularis Wetenschappelijke lijn Epidemiologie en Medische Statistiek Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, UA Schema Eindwerk wetenschappelijke

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Handleiding Deficiëntiecursussen

Handleiding Deficiëntiecursussen Handleiding Deficiëntiecursussen Bestemd voor sportpsychologen in de overgangsregeling tot praktijk sportpsycholoog VSPN Expertisecentrum voor Revalidatie, Ergonomie en Sport Inspanningsfysiologie / Psychologie

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4)

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Jaar: Journalistiek Jaar 2 Blok: Blok 1 Naam cursus + toetscode: Onderdeel: Docenten: Onderzoek & Innovatie (J-21boks4-14) Onderzoek (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

(Forensische) Orthopedagogiek

(Forensische) Orthopedagogiek Schakelstudenten (Forensische) Orthopedagogiek 2014-2015 Samantha Limburg M.Sc. Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW Drs. Marian Haringsma Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW 2 Informatie

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013.

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Universiteit: Universiteit Utrecht, Master Maatschappelijke Opvoedings

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie