Alcohol. 1. Wettelijk kader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol. 1. Wettelijk kader"

Transcriptie

1 Alcohol

2 Alcohol 1. Wettelijk kader Artikel 34 1 van Wet betreffende de politie over het Wegverkeer (WPV) stelt dat gestraft wordt hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, met een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. Artikel hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft. Artikel 35 WPV stelt tenslotte dat diegenen strafbaar zijn die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing en dit in staat van dronkenschap. 2. Afhandeling overtredingen door de politie De politiefunctionarissen kunnen een ademtest opleggen die erin bestaat te blazen in een toestel dat het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeeft: - aan de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij er slachtoffer van is; - aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing; - aan ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen. De te volgen procedure bij een alcoholcontrole: - Ademtest Eerst wordt er een ademtest afgenomen. Deze kan al aanduiding S(afe), A(lert) of P(ositief) geven. Het resultaat ervan heeft op zich geen bewijskracht; daarvoor dient een adem- of bloedanalyse plaats te vinden. Vooraleer de ademtest afgenomen wordt kan de betrokken bestuurder 15 minuten wachttijd vragen. - Ademanalyse Het is niet verplicht om eerst een ademtest af te nemen en dan pas over te gaan naar de ademanalyse. De ademanalyse kan zonder ademtest afgenomen worden. Wanneer er een ademtest afgenomen werd en de uitslag van de test was A of P dan dient de betrokken bestuurder onderworpen te worden aan een ademanalyse. Deze analyse meet de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht. Sinds het KB van 21 april 2007 betreffende de ademtoestellen en de ademanalysetoestellen (in werking sinds 12 mei 2007), kan slechts één keer een wachttijd van 15 minuten gevraagd worden. Indien eerst een ademtest werd afgenomen kan geen tweede wachttijd meer worden toegestaan. Indien de bestuurder niet akkoord gaat met het resultaat kan er onmiddellijk een tweede ademanalyse uitgevoerd worden. Indien het verschil meer bedraagt dan de door de Koning bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften zal een derde analyse uitgevoerd worden. Het laagste resultaat wordt in aanmerking genomen. - Bloedproef De bloedproef wordt uitgevoerd wanneer er duidelijk tekenen van intoxicatie of dronkenschap zijn en er geen ademtest noch -analyse uitgevoerd kunnen worden (te dronken, niet in de mogelijkheid om te blazen,, ). De bestuurder kan hier eventueel zelf om vragen. Hierbij dient een arts gevorderd te worden voor de bloedafname. A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

3 - Verplichtingen opgelegd aan de controlerende ambtenaar: De overheidsagent moet een verpakt mondstuk tonen, hij moet de verpakking openen en het mondstuk op het toestel aanbrengen, zonder het aan te raken. Van zodra het toestel aanduidt dat het klaar is voor een test of een analyse, moet de bevoegde persoon de betrokkenen verzoeken om voldoende hard te blazen in het toestel tot een geldige monsterneming door het toestel wordt aangeduid. Het resultaat moet worden getoond en luidop worden voorgelezen. De bevoegde persoon moet aan de betrokkenen uitleggen dat hij een tweede analyse mag vragen en dat bij een verschil van: 0,03 mg/l voor iedere ethanolconcentratie lager dan 0,4 mg/llucht 7,5 % in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 0,4 mg/l tot 1,0 mg/l 15 % in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 1,0 mg/l tot 2,0 mg/l 30 % in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 2,0 mg/l tot 3,0 mg/l een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsverschillen, een bloedproef wordt uitgevoerd. In geval van overtreding wordt een exemplaar van elk door het toestel gedrukt document bij het proces-verbaal gevoegd dat naar het openbaar ministerie wordt gezonden en een exemplaar van deze documenten wordt bij het afschrift van het proces-verbaal gevoegd dat naar de overtreder wordt gezonden. Als een alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l UAL wordt vastgesteld moet de bevoegde ambtenaar de betrokkene op duidelijke en expliciete manier verwittigen van zijn recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef, die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt bevestigd. De mogelijke gevolgen: Indien de gecontroleerde bestuurder S blies of bij de ademanalyse een resultaat onder 0,22 mg/l had kan hij zijn weg zonder probleem verder zetten. Bij 0,22 en 0,35 mg/l (0,5 en 0,8 promille) wordt het rijbewijs voor een periode van drie uur ingehouden. Na deze drie uur wordt het rijbewijs teruggegeven. Daarnaast zal er een onmiddellijke inning van 137,5 voorgesteld worden. Werd er schade aangericht of is de bestuurder minder dan 2 jaar houder van een rijbewijs B dan wordt altijd PV opgemaakt. Boven de 0,35 mg/l zal het rijbewijs voor een periode van zes uur worden ingehouden en proces verbaal opgemaakt worden. Na zes uur dient een nieuwe ademtest en eventueel nieuwe ademanalyse uitgevoerd te worden. Blijkt dit resultaat nog steeds positief, dan wordt het rijbewijs opnieuw drie of zes uur ingehouden en dit tot op het moment dat er een negatieve ademtest afgelegd wordt. Een bestuurder kan een ademtest of -analyse weigeren. De weigering wordt gelijkgesteld met een positieve ademtest of een ademanalyse van 0,35mg/l UAL. Het rijbewijs van de betrokken persoon wordt ingehouden voor 6uur, er wordt contact opgenomen met het parket om een beslissing inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs te bekomen en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Bij weigering om een ademtest of ademanalyse te ondergaan zal aan de betrokkene een bloedproef worden voorgesteld. Er zal steeds een arts gevorderd worden, eventuele weigering om de bloedproef te ondergaan moet immers gebeuren voor de arts. De boete voor het weigeren van ademtest of analyse kan oplopen van tot euro. - Onmiddellijke intrekking rijbewijs (COL9/2006) Een aantal feiten kunnen in aanmerking komen voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. In volgende gevallen dienen de feiten dan ook aan de procureur des Konings meegedeeld te worden waarbij deze kan beslissen om het rijbewijs in te trekken voor een periode van 15 dagen. 1. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleid met het oog op scholing zich blijkbaar bevindt in de toestand zoals beschreven in artikel 34 2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, nl. indien hij een alcoholopname van tenminste 0,35 mg/l in uitgeademde lucht vertoont, met de bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag; A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

4 2. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing: - ofwel in staat van dronkenschap verkeert; - ofwel, na ademanalyse, een alcoholopname van tenminste 0,65 mg/l in uitgeademde alveolaire lucht vertoont; - ofwel een urinemonster afleverde waarvan een immunoassay een aanwezigheid van een van de stoffen, vermeld in artikel 61bis 2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, aanwijst; 3. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing een ademtest, een ademanalyse of een bloedafname weigert; Belangrijk voor de controlerende politieambtenaar: - Welke verbaliseringsmethode: OI, PV? - Wanneer parket contacteren voor onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (OIRB)? Voor de keuze van de verbaliseringsmethode verwijzen we naar het bijgevoegde schema Organisatie van alcoholcontroles Alcoholcontroles kunnen georganiseerd worden op basis van objectieve vaststellingen (ongevallencijfers, gedragsmetingen, bepaalde buurten, ) of op basis van vragen of klachten van autoriteiten, bewoners, drukkingsgroepen, (zie schema 1 hierbij gevoegd). Alcoholcontroles worden best zoveel mogelijk a-select georganiseerd. Dit betekent dat elke bestuurder die effectief gestopt wordt ook een ademtest aflegt. Op deze manier verhoogt zowel de subjectieve als de objectieve pakkans en wordt de kans om door de mazen van het net te glippen kleiner. Dit betekent echter niet dat selecte, mobiele controles niet doeltreffend kunnen zijn. Ook deze controlevorm draagt bij tot de verhoging van de subjectieve en objectieve pakkans. Daarnaast schrijven de onderrichtingen van het College van Procureurs-generaal voor dat bij elk verkeersongeval, zowel met lichamelijk letsel als met stoffelijke schade, een ademtest dient afgenomen te worden bij iedere betrokken weggebruiker. Documenten die voorschriften i.v.m. de afhandeling door de politie bevatten zijn: o COL 8/ o COL 9/ o COL 11/ o COL 10/1006, herzien op 27 augustus Alcoholcontroles op basis van objectieve vaststellingen Objectieve vaststellingen kunnen zijn: ongevallenanalyse, metingen (bijvoorbeeld gedragsmetingen alcohol), De handhaving van alcohol zal dan ofwel een maatregel zijn die is opgenomen in een actieplan dat werd geschreven in het kader van het zonaal veiligheidsplan, ofwel een fenomeen dat niet als prioritair werd beschouwd of zich als een nieuw probleem aandient. 1 COL 8/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal houdende een eenvormig vaststellings- opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. 2 COL 9/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. 3 COL 11/2007 Omzendbrief van het College van Procureurs-generaal betreffende het rijbewijs en vervallenverklaring van het recht tot sturen - Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B jonge bestuurders. 4 COL 10/2006, herzien op 27 augustus 2007 Omzendbrief van het College Van Procureurs-generaal betreffende de minnelijke schikking A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

5 Alcoholcontroles in het kader van een actieplan Communicatie- en preventie Communicatie maakt een integraal deel uit van de handhaving. Het is minstens zo belangrijk als het toezicht omdat via een goede en brede communicatie aan de weggebruiker zowel de noodzaak van het toezicht als het bestaan van een reële pakkans kan meegedeeld worden. Tips voor de organisator van de handhaving van alcohol in het verkeer. Ga na of de voorziene communicatiematerialen aanwezig en desgevallend technisch in orde zijn (folders, sleutelhangers of andere gadgets, preventieborden, feedbackborden, full graphique panel, ). Leg in de briefing de nadruk op het belang van een correcte, beleefde benadering van de weggebruiker. Bepaal welke gegevens nodig zijn voor een correcte en volledige verslaggeving. Dit is belangrijk voor de communicatie van de resultaten Keuze van de modus Alcoholcontroles kunnen a-select of select uitgevoerd worden. Om de verhoging van zowel de objectieve maar zeker de subjectieve pakkans te beogen gaat de voorkeur uit naar a-selecte controles. Er kunnen -al dan niet grootschalige- controleacties opgezet worden met een vast controledispositief of er kan gekozen worden om kleinere mobiele controles te organiseren. Deze zogenaamde "vliegende "controles, waarbij een ploeg rondrijdt en bestuurders die een verdacht rijgedrag vertonen doen stoppen, kunnen de subjectieve pakkans positief beïnvloeden. Vermits gewerkt wordt in het kader van een actieplan dient de modus vooraf bepaald te zijn. Tips voor de organisator van alcoholcontroles: Neem voor de controle contact met het parket voor het maken van afspraken. Ga na of het personeel beschikt over de machtiging 6 voor het uitschrijven van OI s. Bepaal in het operatieorder duidelijk wanneer welke verbaliseringsmethode moet gebruikt worden en wat er moet gebeuren in geval van weigering (zie schema 2). Vermeld in het operatieorder de afspraken die gemaakt werden met het parket zodat alle controleurs hiervan op de hoogte zijn. Controleer de correcte werking en de geldigheid van de ademtest- en ademanalysetoestellen en ga na of er voldoende mondstukjes zijn. Voorzie voldoende venules voor eventuele bloedafnames en controleer de vervaldatum. Bepaal, gegeven het aantal personen die in het dispositief voorzien zijn en het aantal overtredingen dat statistisch gezien kan verwacht worden, de werkwijze van selecteren van bestuurders. Hou hierbij tevens rekening met de plaats (parkeermogelijkheden?) en het tijdstip van controle, zodat er geen lange files of verkeersonveilige toestanden ontstaan. Wanneer geen parkeerplaats beschikbaar is kan gedacht worden aan de inzet van motorrijders om overtreders te begeleiden naar een veilige controleplaats. Voorzie voldoende signalisatiemateriaal (kegels, lampen, verlichting, ) om de plaats van de interceptie duidelijk te markeren. Eis van al het personeel dat ze de voorziene kledij dragen (verkeersmantel of fluorescerende hesje) en dat ze al het materiaal bij zich hebben dat hun taak noodzaakt (toortslamp, bewapening, radio,.) Bepaal duidelijk wie wat zal doen. Wie stopt de overtreder, wie maakt de PV of OI, wie neemt contact met de parketmagistraat, wie loodst de overtreder terug in het verkeer, 5 Zie hiervoor: M. Adriaensen, S. Delcourt, M. Scheers en F. Vlaminck: Handboek voor het opstellen van de actieplannen verkeersveiligheid, BIVV, Augustus 2004 ( 6 KB 22 december 2003 betreffende de inning en consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten. A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

6 Voorzie steeds dat er problemen kunnen rijzen met dronken bestuurders of verdachte personen. Spreek tijdens de briefing af hoe hierop moet gereageerd worden. Is er in het dispositief geen OBP aanwezig zorg er dan voor dat je deze gedurende de ganse duur van de controle kan contacteren. Leg de nadruk op de eigen veiligheid: de inzet van interceptieploegen (cut-off ploegen) kan soms vermeden worden door een goede plaatskeuze, achtervolging moet afgebroken worden als te veel risico s moeten genomen worden, de controlerende agent mag niet in gevaar gebracht worden door voorbijrijdende voertuigen, denk bij duisternis aan voldoende verlichting, maak het dispositief niet te groot zodat er steeds onderlinge beveiliging en bijstand mogelijk is, Voorzie voldoende mensen in het dispositief. Probeer de controle niet te beperken tot enkel alcohol, maar heb ook oog voor andere overtredingen. Het is aan te bevelen dat elk gestopt voertuig wordt gecontroleerd op de staat van de banden, leesbaarheid van de nummerplaat en verlichting. Controle van verzekering, rijbewijs, technische inspectie en inschrijving vraagt slechts enkele minuten en voorkomt dat overtreders straffeloos een controle kunnen passeren. Het is beter minder voertuigen te laten stoppen dan personen die gecontroleerd worden te laten doorrijden terwijl ze bijvoorbeeld geen geldige verzekering voor het voertuig hebben. Voorzie eventueel een mobiel commissariaat voor een vlotte administratieve afhandeling Handhaving van alcohol voor een niet prioritair of nieuw fenomeen Communicatie en preventie Wanneer alcoholcontroles worden georganiseerd die niet voorzien zijn in een actieplan is het toch steeds van belang om zoveel mogelijk te communiceren. De middelen die beschikbaar zijn voor de controles voorzien in een actieplan kunnen ook bij deze acties zoveel mogelijk ingezet worden. In elk geval zijn handhavingssignalen steeds belangrijk. De controle kan best goed zichtbaar gebeuren met duidelijke aanduiding dat er een alcoholcontrole plaatsvindt (borden die de niet gestopte weggebruiker hierop attent maken zoals Alcoholcontrole, BOBactie, ). Het doel hiervan is het verhogen van de subjectieve pakkans. De tips voor de organisator van de handhaving van alcohol (boven omschreven) in het kader van een actieplan zijn uiteraard ook hier van toepassing Keuze van de modus Wanneer men geconfronteerd wordt met een nieuw fenomeen of een gekend probleem dat niet als prioriteit werd erkend moet de organisator van de handhaving een keuze maken. De keuze die hij maakt zal sterk bepaald worden door de capaciteit en de middelen waarover hij kan beschikken. Is de capaciteit beperkt, wat meestal het geval zal zijn, dan is een combinatie van preventie (bijvoorbeeld door bepaalde doelgroepen te gaan sensibiliseren (uitgangsbuurten, bedrijven, )) en gerichte controle de meest voor de hand liggende oplossing. 3.2.Toevallige controles Een politiedienst kan tijdens de uitvoering van een dienst geconfronteerd worden met een bestuurder die blijkbaar onder invloed van alcohol rijdt. Elke operationele politieambtenaar kan alcoholcontroles uitvoeren. Een ademtesttoestel kan in de voertuigen van de interventieploegen voorzien worden zodat een alcoholcontrole ter plaatse en op elk ogenblik door de interventieploeg mogelijk is. Op deze wijze kunnen er ook niet geplande alcoholcontroles uitgevoerd worden. 3.3.Op vraag autoriteiten of bewoners Soms worden politiediensten geconfronteerd met vragen om alcoholcontroles uit te voeren. Deze vragen kunnen komen uit allerlei hoeken; bepaalde buurten, bepaalde groepen, zelfs vanuit bepaalde bedrijven, Vaak worden plaatselijke autoriteiten ingeschakeld om de vraag kracht bij te zetten. A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

7 In een eerste fase kan de politie hierop reageren door de toestand van naderbij te bekijken. Welke overtredingen gebeuren er, is er een objectief probleem of is het vooral een subjectief onveiligheidsgevoel? Uit de analyse zal blijken of verder optreden nodig is of niet. Blijkt er eigenlijk geen probleem te bestaan dan zal dit aan de vrager worden meegedeeld. Is er wel een probleem dan moet er een keuze gemaakt worden. Ofwel wordt beslist dat er (voorlopig) geen controles komen omdat er geen capaciteit kan vrijgemaakt worden, ofwel wordt geopteerd voor een preventieve aanpak gevolgd door een evaluatie, ofwel wordt een communicatieplan gemaakt ofwel zal repressief worden opgetreden. Uiteraard is er steeds een geheel van maatregelen (preventief en/of communicatie en/of repressief) mogelijk, al dan niet gelijktijdig of op elkaar volgend. Het is belangrijk dat de vragende partij steeds op de hoogte gehouden wordt van de beslissing. Voor tips i.v.m. communicatie en organisatie van repressieve controles verwijzen we naar de paragrafen i.v.m. alcoholcontroles in het kader van een actieplan. 4. Effecten van alcohol Alcohol heeft zelfs in kleine hoeveelheden (vanaf 0,5 promille) effecten op de rijvaardigheid, en gaat daarom niet samen met het besturen van een voertuig. Een paar voorbeelden: - Alcohol beïnvloedt het waarnemingsvermogen. Bestuurders die gedronken hebben, merken minder verkeersaspecten op, (voetgangers, fietsers, verkeersborden, zijstraten, tegenliggers,...). Deze worden bovendien ook later opgemerkt. - Bestuurders onder invloed zijn in complexe verkeerssituaties slechter in staat om diverse zaken tegelijkertijd in de gaten te houden. Hun ogen reageren trager en blijven langer gefixeerd op bepaalde objecten. - Alcohol vernauwt het blikveld. Bestuurders onder invloed hebben de neiging recht voor zich uit te kijken en merken niet wat er zich aan de zijkant afspeelt ( tunnelzicht ). - Alcohol vergroot de neiging om één bepaalde kant op te kijken, wat zelfs kan leiden tot dubbelzien. Bestuurders onder invloed hebben minder dieptezicht en schatten afstanden verkeerd in. - Bestuurders onder invloed hebben meer moeite om in een rechte lijn te rijden, ze beginnen te slingeren op de baan - Alcohol verlengt de reactietijd en vermindert de reflexen - Alcohol vergroot het risico op slaperigheid - Alcohol vermindert de remmingen en maakt dat de bestuurder meer risico s durft te nemen De meeste van deze effecten treden reeds op vanaf een alcoholgehalte van 0,5 promille. Veel bestuurders achten zich echter in staat te rijden zolang ze zich niet dronken voelen. Ze denken ten onrechte dat de alcohol hen na drie à vier glazen nog niet beïnvloedt... De wettelijke alcohollimiet (0,5 promille) is niet uit de lucht gegrepen. Een paar feiten: - Bestuurders die de limiet overschrijden, lopen een veel groter risico op een ongeval. Bij 0,5 promille vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij 0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal... - Rijden onder invloed (vanaf 0,5 promille) speelt een rol in naar schatting 19% van alle ongevallen met gekwetsten en 22% van alle ongevallen met doden en zwaargewonden. - In 85% van de ongevallen met alcoholgebruik is de bestuurder een gelegenheidsdrinker en geen alcoholverslaafde. - Het percentage ernstige ongevallen (met doden of ernstig gewonden) dat te maken heeft met rijden onder invloed varieert sterk volgens de periode van de week. In 2001 varieerde het van 5,3% op weekdagen tot 23,9% op weekendnachten. - 28% van alle bestuurders die naar aanleiding van een ongeval in de afdeling spoedgevallen belanden, zijn onder invloed. Tijdens weekendnachten loopt dit percentage op tot 50%. A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

8 5. Bestraffing Sturen onder invloed van Alcohol (refertes COL 8/2006, COL 11/2007, COL 10/2006 herzien op 27 augustus 2007 en WPW) Uitgeademde Alveolaire Lucht (UAL) of overtreding Boete of straf Opmerkingen 0,22 mg/l UAL < 0,35 mg/l OI van 137,50 OI als geen schade werd aangericht, anders PV Bestuurders minder dan 2 jaar houder van een rijbewijs B: altijd PV 0,35 mg/l UAL< 0,50 mg/l MS van 400 Bemiddeling in strafzaken is mogelijk 0,50 mg/l UAL < 0,65 mg/l MS van 550 UAL 0,65 mg/l UAL 0,35 mg/l en verkeersonveilig gedrag of verkeersongeval met lichamelijk letsel Weigering AT, AA of bloedproef zonder wettige reden 1100 tot Mogelijk VRS van 8 dagen tot 5 jaar Niet betalen OI van 137,50 137,5 tot 2750 Mogelijk VRS van 8 dagen tot 5 jaar Niet betalen van MS van 400 of tot Mogelijk VRS van 8 dagen tot 5 jaar Herhaling (binnen 3 jaar) Nieuwe herhaling (binnen drie jaar na eerste herhaling) 2200 tot en/of gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar VRS minstens 3 maand en ten hoogste 5 jaar of voorgoed 4400 tot en/of gevangenisstraf van 2 maand tot 4 jaar VRS minstens 3 maand en ten hoogste 5 jaar of voorgoed Staat van dronkenschap 1100 tot VRS minstens 1 maand en ten hoogste 5 jaar of voorgoed Parket zal in deze gevallen ingevolge COL 8/2006 in principe doorverwijzen naar de politierechtbank. De hierbij vermelde straffen worden dus door de politierechter uitgesproken. Wanneer een OI of een MS niet betaald wordt kan het parket ook doorverwijzen. Het parket kan eventueel een werkstraf of een probatiemaatregel vorderen. A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

9 Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door de Procureur des Konings is mogelijk: Ten minste 0,35 mg/l + verkeersonveilig gedrag Ten minste 0,65 mg/l In staat van dronkenschap zijn Weigeren AT, AA of bloedproef zonder wettige reden Algemene opmerkingen: De rechter kan rekening houden met verzachtende omstandigheden. De rechter kan bepalen dat het VRS wordt uitgevoerd tijdens het WE of op een feestdag. Iedere bestuurder betrokken in een verkeersongeval moet onderworpen worden aan een alcoholcontrole. Opmerkingen bij het verval van het recht tot sturen (VRS): De rechter kan het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor één of meerdere examens, onderzoeken of specifieke scholingen. De rechter moet een verval uitspreken in de volgende gevallen: Bij gelijktijdige veroordeling voor alcoholgehalte 0,35 mg/l en doding als gevolg van een ongeval: ten minste 3 maanden Bij gelijktijdige veroordeling voor herhaling alcoholgehalte 0,35 mg/l of dronkenschap achter het stuur en doding als gevolg van een ongeval: ten minste 1 jaar Bij gelijktijdige veroordeling voor herhaling alcoholgehalte 0,35 mg/l of dronkenschap achter het stuur en toebrengen van slagen en verwondingen als gevolg van een verkeersongeval: ten minste 6 maanden Het herstel van het recht tot sturen is in deze gevallen steeds afhankelijk van het slagen voor de examens, onderzoeken en speciale scholingen. De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Gebruikte afkortingen BAC bloed alcohol concentratie UAL Uitgeademde alveolaire lucht mg/l milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht AT ademtest AA ademanalyse OI onmiddellijke inning MS minnelijke schikking PV proces-verbaal VRS verval van het recht tot sturen A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

10 OIRB Begeleider VRS mogelijk VRS principieel WPW onmiddellijke intrekking van het rijbewijs persoon die de bestuurder begeleid met het oog op scholing de rechter heeft de mogelijkheid om een rijverbod op te leggen de rechter zal in principe rijverbod opleggen, maar hij kan mits gemotiveerde beslissing hiervan afwijken wet betreffende de politie over het wegverkeer A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

11 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t Betrokken instanties Naast de evidente actoren inzake de opsporing, vervolging en bestraffing (politie, parket en politierechter) zouden volgende organisaties betrokken kunnen worden bij het actieplan: Communicatie en sensibilisatie Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Arnoldus Horeca Verzekeringsmaatschappijen Gemeentebestuur Provincie Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid Responsible Young Drivers Drive Up Safety Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) Infrastructuur Gemeente Gewest De Lijn De provincie 7. Analysegegevens Bobregistratie Sinds de start van de Bobcampagne bestaat er een document voor de registratie van de gegevens van alcoholcontroles. Dit document werd in eerste instantie enkel gebruikt tijdens de eindejaarscampagne. Op dit moment is het mogelijk om de resultaten het ganse jaar door in te brengen waardoor de zones die de applicatie gebruiken automatisch feedback krijgen van DSB. In de toekomst zal Pol Office deze handhavingsstatistiek automatisch genereren. Politiezones die geen gebruik maken van de Bobapplicatie zijn aangewezen op eigen registratiegegevens. 8. Communicatie In het verkeersbeleid onderscheiden zich verschillende soorten communicatie: - Handhavingscommunicatie (actiecommunicatie) Deze communicatie heeft een directe invloed op de perceptie van de pakkans, dus op de subjectieve pakkans. Handhavingscommunicatie kan door: - Handhavingssignalen (communicatie op of langs de weg) blijken bij alcoholcontroles een sterke invloed te hebben op de bekendheid van het project. Mottoborden zijn een zeer effectief handhavingssignaal. Ook het goed zichtbaar uitvoeren van de controles, zodat de weggebruikers effectief kunnen zien dat er wordt gecontroleerd, is een belangrijk signaal. - Handhavingsvoorlichting (communicatie van de handhaving door publiciteit) is eveneens een belangrijk onderdeel van de handhavingsstrategie. Een startmanifestatie, waarop de pers wordt uitgenodigd, markeert het begin van een handhavingsproject. Regelmatig moeten resultaten worden verspreid, zodat het project in de belangstelling blijft. Volgende communicatiemiddelen werden in het verleden reeds met succes gebruikt: Uitdelen van folders. Naast de nationale folders die verspreid worden door o.a. het BIVV kunnen folders met een zeer gerichte boodschap die een lokaal onveiligheidsprobleem

12 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t beschrijven verdeeld worden. Bedoeling van deze folders is om de weggebruikers de reden van de handhaving duidelijk te schetsen. Uitdelen van gadgets aan bestuurders die niet onder invloed zijn. Een combinatie van de handhavingsactiviteit en signalen en voorlichting is noodzakelijk. Daarbij moeten de controles zelf onvoorspelbaar blijven. Wanneer de weggebruikers weten dat op een bepaald traject wordt gecontroleerd hoeven ze niet precies te weten waar en wanneer de controle doorgaat. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het uitvoeren van a-selecte alcoholcontroles de objectieve en subjectieve pakkans vergroot. Elke gestopte bestuurder dient immers een ademtest of ademanalyse af te leggen. Hierdoor wordt de kans om de door de mazen van het net te glippen verkleind. - Beleidscommunicatie (themacommunicatie) Beleidscommunicatie gaat over wat moet worden gehandhaafd en waarom. Deze communicatie heeft een invloed op de perceptie van de weggebruiker van het belang van veilig gedrag. De beleidscommunicatie bepaalt voor een groot gedeelte het belang dat de weggebruiker aan het onderwerp zal toekennen, de kennis van en de mening over de regel die men wil doen respecteren en zorgt daardoor voor de legitimering van de handhaving. Er wordt van uitgegaan dat de perceptie een invloed heeft op het gedrag en op de subjectieve pakkans. Beleidscommunicatie is vooral een zaak van bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten. - Interne communicatie Met interne communicatie wordt de informatie-uitwisseling bedoeld tussen alle bij de handhavingsactiviteiten betrokken personen. Het gaat hier in de eerste plaats om de personen die de verkeerscontroles uitvoeren maar ook de vertegenwoordigers van de parketten, van de wegbeheerders en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van het verloop en de resultaten van de handhavingsinspanningen. Dergelijke informatie is ook nuttig om alle betrokkenen te motiveren. Deze communicatie kan schriftelijk en/of mondeling gebeuren. Een uitstekend middel hiervoor is het stuurbord. Imagocommunicatie Uit het oogpunt van imago is het voor de politie van belang elke vorm van contact met het publiek naar tevredenheid te laten verlopen; Bovendien hangt de effectiviteit en duurzaamheid van handhaving nauw samen met communicatieve vaardigheden. Het is dus belangrijk dat de politie bij controles de weggebruikers met respect benaderd en kort uitleg geeft over het doel van de controle. 9. Interessante informatie, interessante links (safetynet)

13 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t Checklist ter voorbereiding van de controle op het terrein: Activiteit Contact parket Bepalen handhavingsmethode Bepalen wanneer het parket verwittigd moet worden (OIRB) Controle ademtesttoestellen, ademanalysetoestel (keuring en werking), zijn er mondstukken, (eventueel: urinetesten en venules voor bloedafname beschikbaar (geldigheidsdatum?)) Controle communicatiemiddelen en indien nodig controle van de werking (folders beschikbaar, werking full-graphique panel, aankondigingsbord ) Controle beschikbaarheid voorziene parkeerplaats Controle voertuigen (getankt, noodzakelijk materieel aanwezig, werking lichten, zwaailicht, geluidssignaal, ) Controle beveiligingsmateriaal (batterijen lampen, werking lampen, voldoende kegels, verlichtingsinstallatie, ) Controle kledij en persoonlijk materiaal van de deelnemende politieagenten en politieambtenaren (wapen, kledij, toortslamp, boekjes OI, ) Controle of deelnemers de voorziene taken kennen en of ze over de machtiging beschikken voor de uitschrijving van de OI s Controle werking PC s, GSM s, radio s, reservebatterijen Afspraak over het doorgeven van informatie binnen het dispositief Afspraak over de contactname met de parketmagistraat Afspraak met OBP over wijze van contactname indien nodig Afspraken over reactie bij problemen (dronken bestuurders, verdachte personen, ) Afspraken over reactie wanneer iemand de controleplaats wil ontwijken (cut-off, achtervolging, ) Afspraken over de plaats van controle (afstand beperken, vermijden dat controlerende agenten zich te ver van elkaar plaatsen) Afspraken over de controles (welke overtredingen?) Afspraken over de manier waarop de weggebruikers benaderd worden Uitgevoerd

14 SCHEMA 1: ORGANISATIE ALCOHOLCONTROLES Alcohol in het verkeer Op basis van objectieve vaststellingen Toevallig Op vraag autoriteit of bewoners Prioriteit ZVP Geen prioriteit ZVP Vaststellen Niet vaststellen Meten Actieplan Analyse Communicatie en/of Preventief en/of Repressief + - Intern Extern Keuze Info naar vrager Stuurbord Beleidscommunicatie Handhavingscommunicatie Niets doen Repressief en/of Communicatie en/of Preventief Signalen Voorlichting Imagocommunicatie Info naar vrager Zie communicatie actieplan Evaluatie Controles uitvoeren Schema 2 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

15 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t SCHEMA 2: ALCOHOLCONTROLE 1 = Verkeersongeval (art ) 2 = Sturen of begeleiden (art ) 3 = Aanstalten (art ) Ademtest: 1 Uitgevoerd Niet uitgevoerd Onmogelijk Weigering S A P Ademanalyse 2 Uitgevoerd Niet uitgevoerd < 0,22 mg/l 0,22 en < 0,35 mg/l 0,35 mg/l Weigering Onmogelijk - 3 uur inhouden rijbewijs - OI ( 137,5) als geen schade werd aangericht -Minder dan 2 jaar houder rijbewijs B en/of schade aangericht: PV - 6 uur inhouden rijbewijs - OIRB 3 mogelijk - PV - Bloedproef 4 Ademtest = P Ademtest = A - 3 uur inhouden rijbewijs - PV - Bloedproef Ademtest = onmogelijk - Blijkbare toestand van ten minste 0,35mg/l of staat van dronkenschap Ja Nee Geen verdere maatregelen - 6 uur inhouden rijbewijs - OIRB 3 mogelijk - PV - Bloedproef 4 Hertest S of < 0,22 mg/l A of 0,22 en < 0,35 mg/l Verlenging inhouding 3 uur P of 0,35 mg/l Verlenging inhouding 6 uur Geen verdere maatregelen 1 Vooraleer een ademtest wordt afgenomen kan de bestuurder 15 minuten wachttijd vragen. Wanneer er geen ademtest gebeurde en direct een ademanalyse wordt uitgevoerd kan dit ook. Er wordt echter geen tweede wachttijd toegestaan. 2 Voor 1 en 2: 2 de ademanalyse mogelijk op verzoek. Bij ongeldig resultaat moet een 3 de ademanalyse worden uitgevoerd. Indien dit resultaat ongeldig is leidt dit tot de afname van een bloedproef en 3 of 6 uur rijverbod. 3 COL 9/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. 4. De bloedproef kan niet opgelegd worden aan een persoon die aanstalten maakt tot sturen. De bloedproef is verplicht indien 3 de ademanalyse ongeldig is en kan gevraagd worden door de betrokkene als tegenexpertise bij een resultaat 0,35 mg/l.

16 A l c o h o l. B I V V. 1 2 o k t o b e r C o p y r i g h t

Rijden onder invloed van illegale drugs

Rijden onder invloed van illegale drugs Rijden onder invloed van illegale drugs Rijden onder invloed van illegale drugs 1. Wettelijk kader Het artikel 37 bis 1 WPW bepaalt dat het besturen op de openbare weg van een voertuig of een rijdier of

Nadere informatie

Snelheid. Voor de keuze van de verbaliseringsmethode verwijzen we naar het bijgevoegde schema 2.

Snelheid. Voor de keuze van de verbaliseringsmethode verwijzen we naar het bijgevoegde schema 2. Snelheid Snelheid 1. Wettelijk kader Artikel 10.1.1 van het KB van 1 december 1975 1 stelt: Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD.... ix INLEIDING.... xi INVLOED VAN ALCOHOL.... 1 WETTELIJKE BASIS.... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE.... 5 DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN HET OPSPORINGSONDERZOEK.... 7 De voorafgaande fase: alcoholsampling....

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD............................................................... ix INLEIDING.................................................................. xi INVLOED VAN ALCOHOL........................................................

Nadere informatie

4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN

4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN 4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN 46 4.1 Bevoegde personen Bevoegde personen kunnen het verkeer regelen en bevelen geven waaraan je onmiddellijk gevolg moet geven. Dit zijn de belangrijkste: Een arm of beide

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Dossier: rijden onder invloed van alcohol

Dossier: rijden onder invloed van alcohol Dossier: rijden onder invloed van alcohol 1 1. Rijden onder invloed van alcohol bij de jongeren Bij nachtelijke weekendongevallen wordt alcoholgebruik vaak met de vinger gewezen. Er doen heel wat clichés

Nadere informatie

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling van de verkeersovertredingen 14.1 De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren.

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 21 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T Rolnummer 5483 Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63, 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving.

Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving. 12 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer www.mobilit.fgov.be V.U.: C. Van Den Meersschaut, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel D/2004/0779/09 Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving. Verkeersovertredingen:

Nadere informatie

Pak me dan als je kan

Pak me dan als je kan Pak me dan als je kan Vluchtmisdrijf: wie, wat, waarom? Politierechter K. Stinckens Enkele cijfers veroordelingen 2013 2014 Vlucht met doden Vlucht met gewonden Nationaal Leuven Nationaal Leuven 11 1 6

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Gent, 27 februari 2014 Voor de 18 e keer organiseerden de gouverneur en de procureur-generaal een Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. Hiermee wordt

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2010

Handhavingsstatistieken 2010 Handhavingsstatistieken 2010 1 D/2012/0779/5 Auteur: François Vlaminck Verantwoordelijk uitgever: Karin Genoe BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 2012 2 Inhoud Inleiding Vaststellingen

Nadere informatie

DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk

DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk VAB is tevreden dat dankzij een constructieve houding en samenwerking tussen overheid, verenigingen en specialisten, de verkeerswet van 1 maart 2004 een grondige

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2008

Handhavingsstatistieken 2008 Handhavingsstatistieken 28 1 D/211/779/76 Auteur: François Vlaminck BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 211 2 3 Inhoud Inleiding Vaststellingen door politiediensten: Opgestelde onmiddellijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Politiecongres 2013. Mee met de laatste technologische trends? Nieuwe initiatieven voor wegcontroles

Politiecongres 2013. Mee met de laatste technologische trends? Nieuwe initiatieven voor wegcontroles Politiecongres 2013 Mee met de laatste technologische trends? Nieuwe initiatieven voor wegcontroles Politiecongres 2013 Nieuwe technologieën bij wegcontroles: alcoholmeters, snuffeltoestellen Jean-Pierre

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

Vaststellingen Verkeersongeval

Vaststellingen Verkeersongeval Bijgevoegd:. situatieschets(en) Fotodossier PV van verhoor.. (Functie, naam, voornaam, graad) (Functie, naam, voornaam, graad) de politiebeambte, de politiebeambte, Vaststellingen Verkeersongeval Ongeval

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER?

WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER? WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER? 2016 Rijden onder invloed van illegale drugs is verboden. Ook het gebruik van alcohol in het verkeer is gereglementeerd. Wat gebeurt er als men toch

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Strategie voor meer verkeersveiligheid

Strategie voor meer verkeersveiligheid Strategie voor meer verkeersveiligheid Algemene context: de doelstelling = maximum 420 verkeersdoden tegen 2020. Het afgelopen decennium slaagde ons land erin om het aantal doden op de weg met 44% terug

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beveiligingssystemen. Gordel en kinderzitjes

Beveiligingssystemen. Gordel en kinderzitjes Beveiligingssystemen Gordel en kinderzitjes Beveiligingssystemen 1. Strafbaar gesteld gedrag De Belgische wegcode regelt het gebruik van de veiligheidsgordel en kinderbeveiligingssystemen in autovoertuigen

Nadere informatie

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht www.kvvp-urjpp.be Enkele bedenkingen rond verkeersrecht Geregeld brengen de media verslag uit over rechterlijke beslissingen en gaat dit gepaard met doorgaans zeer kritische- beschouwingen en soms met

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Zomer Bob Campagne Provincie: West-Vlaanderen

Zomer Bob Campagne Provincie: West-Vlaanderen Campagne 2017 1. Huidige campagne Uw provincie heeft 31.896 testen uitgevoerd, waarvan 4,18 % een positief resultaat hadden Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal # totaal uitgevoerde testen 18.890

Nadere informatie

Zomer Bob Campagne Provincie: Oost-Vlaanderen

Zomer Bob Campagne Provincie: Oost-Vlaanderen Campagne 2017 1. Huidige campagne Uw provincie heeft 44.572 testen uitgevoerd, waarvan 3,61 % een positief resultaat hadden Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal # totaal uitgevoerde testen 17.987

Nadere informatie

Zomer Bob Campagne Provincie: Limburg

Zomer Bob Campagne Provincie: Limburg Campagne 2017 1. Huidige campagne Uw provincie heeft 17.978 testen uitgevoerd, waarvan 2,71 % een positief resultaat hadden Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal # totaal uitgevoerde testen 6.587 1.367

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Circulaire gericht aan de parketten. Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer. Wet van 16 maart 1999 1

Circulaire gericht aan de parketten. Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer. Wet van 16 maart 1999 1 1 Circulaire gericht aan de parketten Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer Wet van 16 maart 1999 1 1 Wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

< 27 februari 2017 >

< 27 februari 2017 > P E R S B E R I C H T Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 21 ste Verkeersveilige Dag < 27 februari 2017 > Gent, 27 februari 2017 Voor de 21 ste keer organiseerden de Gouverneur en de Procureur-Generaal

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 NOVEMBER 2013 P.13.1178.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1178.F K. A., Mrs. Antoine Leroy en Martin François, advocaten bij de balie te Brussel, tegen C. W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Belgisch Staatsblad van 27 maart 1968 Versie in voege vanaf 1 januari 2017 Alle informatie in dit document is met grote zorg

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. VERKEER. A. Wetgeving. A.4. Inschrijving van voertuigen en technische eisen. A.1. Basiswetgeving. A.5. Vervoer van zaken over de weg

Inhoudsopgave I. VERKEER. A. Wetgeving. A.4. Inschrijving van voertuigen en technische eisen. A.1. Basiswetgeving. A.5. Vervoer van zaken over de weg Inhoudsopgave I. VERKEER A.1. Basiswetgeving K.B. 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (B.S., 27 maart 1968).............................................

Nadere informatie

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015 Bibip Bibip Bibip Best even die GSM uitschakelen, dan word je straks niet gestoord. DE STRAATCODE ***De straat voor iedereen*** **Nieuwe verkeersregels** FILMS\Wie heeft er voorrang.mp4 3 maart 2015 Rudy

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 5/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 5/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 5/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

STATISTISCH RAPPORT 2014 HANDHAVING: CONTROLE EN SANCTIES

STATISTISCH RAPPORT 2014 HANDHAVING: CONTROLE EN SANCTIES STATISTISCH RAPPORT 214 HANDHAVING: CONTROLE EN SANCTIES Statistisch Rapport 214 Handhaving: controle en sancties Statistisch rapport 214 R215-S-2-NL Auteur: Freya Slootmans Met medewerking van Nathalie

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

: 5 2000, 16 1999 16 1968 (B.S.

: 5 2000, 16 1999 16 1968 (B.S. 20.10.2000 Betreft : Richtlijn van de Minister van Justitie dd. 5 december 2000, gericht aan de politiediensten, inzake de wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 Doelgroep Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs VOETen Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Parket CVOM Afdeling Beleid & Strategie 17 december 2015 1 Inleiding De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal

Nadere informatie

< december 2017 >

< december 2017 > P E R S B E R I C H T Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 21 ste Verkeersveilige nacht < 02-03 december 2017 > Afgelopen nacht werd door de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de Arrondissementscommissaris,

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/8 Advies nr 21/2010 van 30 juni 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het omkaderingsprogramma voor het alcoholslot. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de technische specificaties

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no.

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte

Nadere informatie

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch RIJDEN ONDER INVLOED Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Rijden onder invloed. Systematiek wet. Rekenen met glazen in plaats van promilages. Argumenten

Nadere informatie

PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002

PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002 PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002 Sint-Andries, 4 februari 2003 Onze ref.: 2003/DPC/PB/016 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07 Fax 050 40.74.00

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA)

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA) Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie Ronny BEIRINCKX LL.M. parket van de procureur des Konings te Antwerpen a Wolters Kluwer business Inhoud VII Hoofdstuk 1. Definitie en hoofdkenmerken

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid Nr. 2

Nadere informatie

Rolnummer 5020. Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T

Rolnummer 5020. Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T Rolnummer 5020 Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 55 en 55bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie