20 juli OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B"

Transcriptie

1 20 juli OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding voor voertuigen van categorie B. De bepalingen van dit koninklijk besluit en de daaraan verbonden hervormingen treden in werking op 1 september De hervorming betreft enkel de scholing en het examen voor voertuigen van categorie B. De hervorming is niet van toepassing op de categorie B+E. De hervorming heeft zowel betrekking op het theoretisch examen, de stageperiode als het praktisch examen. 1. Het theoretisch examen De kandidaat kan het theoretisch examen voortaan afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Een voorafgaande theoretische rijopleiding is niet vereist. 2. Stage met voorlopig rijbewijs Na het slagen voor het theoretisch rijexamen volgt een stageperiode van minstens 3 maanden op basis van een voorlopig rijbewijs. De kandidaat krijgt voortaan de keuze tussen twee voorlopige rijbewijzen: - voorlopig rijbewijs met begeleider of; - voorlopig rijbewijs zonder begeleider. De voorlopige rijbewijzen model M1,M2, M3 en de leervergunning worden afgeschaft Het voorlopig rijbewijs B met begeleider A. Voorwaarden voor de uitreiking van het voorlopig rijbewijs Na het slagen voor het theoretisch examen, komt de kandidaat in aanmerking voor een voorlopig rijbewijs dat 36 maanden geldig is. Om dit document te bekomen moet de kandidaat op het moment van de uitreiking minstens 17 jaar oud zijn, niet vervallen zijn in het recht tot sturen en voldoen aan de Belgische inschrijvingsvoorwaarden voor het bekomen van een rijbewijs. De kandidaat moet het voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd. De kandidaat die bijvoorbeeld op 12 april 2004 slaagde voor het theoretisch examen, moet ten laatste op 12 april 2007 zijn voorlopig rijbewijs aanvragen. De datum van de aanvraag is de datum waarop het behoorlijk ingevuld aanvraagformulier aan de gemeente wordt voorgelegd. Zie in bijlage 1 het model van aanvraagformulier.

2 B. Voorwaarden voor het gebruik van het voorlopig rijbewijs De kandidaat moet de volgende specifieke voorwaarden in acht nemen: 1 De kandidaat moet vergezeld zijn van een begeleider die aan de volgende voorwaarden voldoet : a) hij moet beantwoorden aan de in artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen; b) hij moet sedert ten minste 8 jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs tenminste geldig voor voertuigen van categorie B; c) hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd. 2 De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Deze beperking geldt ook voor kandidaten die 24 jaar of ouder zijn. 3 De kandidaat mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon. 4 De achterzijde van de wagen moet met een L uitgerust zijn. 5 In de wagen is een achteruitkijkspiegel voor de begeleider. 6 De parkeerrem moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de begeleider, tenzij het gaat om een voertuig dat speciaal is aangepast aan de handicap van de bestuurder of het een wagen met dubbele bediening is. De begeleider wordt niet langer vermeld op het voorlopig rijbewijs. De kandidaat kan met meerdere begeleiders oefenen. Met uitzondering van gebrevetteerde rij-instructeurs die houder zijn van brevet II mag niemand de houder van een voorlopig rijbewijs B tegen betaling begeleiden. Het voorlopig rijbewijs geldt enkel voor voertuigen van categorie B. Het voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied. C. Geldigheidsduur Het voorlopig rijbewijs met begeleider is 36 maanden geldig, te rekenen vanaf de afleveringsdatum vermeld op het voorlopig rijbewijs. De datum van aflevering die op het voorlopig rijbewijs wordt vermeld, is de datum vanaf dewelke het voorlopig rijbewijs voor afhaling ter beschikking ligt op het gemeentehuis. De gemeente bepaalt op het voorlopig rijbewijs de datum van zowel de aflevering ( afgeleverd op ) als het verval ( geldig tot ). Ligt het voorlopig rijbewijs bijvoorbeeld ter beschikking voor afhaling op 12 september 2006, dan vermeldt de gemeente op het voorlopig rijbewijs dat het document werd afgeleverd op 12 september 2006 en geldig is tot 11 september Wanneer de geldigheidsduur verstreken is, moet de kandidaat terug slagen voor het theoretisch examen alvorens opnieuw een voorlopig rijbewijs aan te vragen. Dit betekent dat

3 de kandidaat weer van voor af aan begint. Na het slagen voor het theoretisch examen moet hij dus ook opnieuw een stage van minimum drie maanden doorlopen alvorens het praktisch examen te kunnen afleggen. De kandidaat kan deze regel niet ontwijken door nog tijdens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs met begeleider een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aan te vragen. Het voorlopig rijbewijs is immers niet verlengbaar. De kandidaat moet ook in dat geval eerst opnieuw slagen voor het theoretisch examen alvorens een aanvraag tot een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider te kunnen indienen. D. Verval Wanneer de kandidaat veroordeeld wordt tot verval van het recht tot sturen, dan zal de gemeente de geldigheid van het voorlopig rijbewijs voortaan niet meer verlengen. De kandidaat moet binnen de 5 dagen nadat het parket hem de straf heeft meegedeeld, het voorlopig rijbewijs afgeven op de griffie van de rechtbank waar het verval werd uitgesproken. Hij krijgt het voorlopig rijbewijs terug op het einde van de vervalperiode of, in voorkomende geval na het slagen voor de door de rechter opgelegde herstelexamens Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider A. Voorwaarden voor de uitreiking van het voorlopig rijbewijs Na het slagen voor het theoretisch examen, kan de kandidaat een voorlopig rijbewijs zonder begeleider bekomen dat 18 maanden geldig is. Om dit document te bekomen moet de kandidaat op het moment van de uitreiking minstens 18 jaar oud zijn, niet vervallen zijn in het recht tot sturen en voldoen aan de Belgische inschrijvingsvoorwaarden voor het bekomen van een rijbewijs. Hij moet bovendien 20 uur rijles gevolgd hebben bij een erkende rijschool. De kandidaat moet het voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na eerst opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd. De kandidaat die bv. op 12 april 2004 slaagde voor het theoretisch examen, moet ten laatste op 12 april 2007 zijn voorlopig rijbewijs aanvragen. De datum van de aanvraag is de datum waarop het behoorlijk ingevuld aanvraagformulier samen met het bekwaamheidsattest aan de gemeente worden voorgelegd. Zie in bijlage 1 het model van aanvraagformulier. Het feit dat de kandidaat voorafgaand aan de uitreiking 20 uur rijles heeft gevolgd, wordt ten aanzien van het gemeentebestuur dat het voorlopig rijbewijs uitreikt bewezen aan de hand van een bekwaamheidsattest. De rijschool bezorgt het bekwaamheidsattest aan de kandidaat onmiddellijk na het volgen van het laatste uur van de opleiding, wanneer de directeur of diens aangestelde hem geschikt acht zonder begeleider te kunnen rijden op basis van een bekwaamheidstest die tijdens het laatste uur plaats vond. Zie in bijlage 2 het model van attest. B. Voorwaarden voor het gebruik van het voorlopig rijbewijs De kandidaat moet de volgende specifieke voorwaarden in acht nemen:

4 1 Het voorlopig rijbewijs laat de kandidaat toe om zonder begeleider te rijden. 2 De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Deze beperking geldt ook voor kandidaten die 24 jaar of ouder zijn. 3 De kandidaat mag vergezeld zijn van hoogstens één passagier die zelf houder is van het rijbewijs B en minstens 24 jaar oud is. 4 De achterzijde van de wagen moet met een L uitgerust zijn. Met uitzondering van gebrevetteerde rij-instructeurs mag niemand de houder van een voorlopig rijbewijs B tegen betaling begeleiden. Het voorlopig rijbewijs geldt enkel voor voertuigen van categorie B. Het voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied. C. Geldigheidsduur Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is 18 maanden geldig, te rekenen vanaf de afleveringsdatum vermeld op het voorlopig rijbewijs. De datum van aflevering die op het voorlopig rijbewijs wordt vermeld, is de datum vanaf dewelke het voorlopig rijbewijs voor afhaling ter beschikking ligt op het gemeentehuis. De gemeente bepaalt op het voorlopig rijbewijs de datum van zowel de aflevering ( afgeleverd op ) als het verval ( geldig tot ). Ligt het voorlopig rijbewijs bv. ter beschikking voor afhaling op 12 september 2006, dan vermeldt de gemeente op het voorlopig rijbewijs dat het document werd afgeleverd op 12 september 2006 en geldig is tot 11 maart Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is niet verlengbaar of hernieuwbaar. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan slechts één keer worden uitgereikt. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, kan de kandidaat enkel nog aanspraak maken op het voorlopig rijbewijs met begeleider, zoals bedoeld in punt 2.1. van deze omzendbrief. De kandidaat moet op het moment van de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider sinds hoogstens drie jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit betekent dat de kandidaat weer van voor af aan begint. Na het slagen voor het theoretisch examen moet hij dus ook opnieuw een stage van minimum drie maanden doorlopen alvorens het praktisch examen te kunnen afleggen. Indien de kandidaat reeds houder is geweest van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider dan leidt het opnieuw slagen voor het theoretisch examen er niet toe dat hij opnieuw een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zou kunnen aanvragen. D. Verval Wanneer de kandidaat veroordeeld wordt tot verval van het recht tot sturen, dan wordt de geldigheid van het voorlopig rijbewijs voortaan niet meer verlengd.

5 De kandidaat moet het voorlopig rijbewijs binnen de 5 dagen na de kennisname van de straf afgeven op de griffie van de rechtbank waar het verval werd uitgesproken. Wanneer het voorlopig rijbewijs op het moment van de teruggave vervallen is, kan de kandidaat enkel nog een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen Overschakeling tussen de modellen. Overschakelen tussen beide modellen kan. Het nieuwe voorlopig rijbewijs moet worden aangevraagd binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Het model zonder begeleider kan slechts één keer worden uitgereikt en is 18 maanden geldig. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur kan de kandidaat enkel nog een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen, op voorwaarde dat hij op dat moment nog steeds sinds hoogstens drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen, zoniet moet hij eerst opnieuw slagen voor het theoretisch examen ; Rijdt de kandidaat eerst met het model met begeleider en vervolgens met het model zonder begeleider, dan kan hij bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het model zonder begeleider opnieuw het model met begeleider aanvragen indien hij op dat moment nog steeds sinds hoogstens drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen. Het praktisch examen mag slechts worden afgelegd wanneer de kandidaat sinds minstens drie maanden houder is van een voorlopig rijbewijs. Bij de overschakeling van het ene naar het andere model wordt de stageperiode van voor de overschakeling eveneens in rekening gebracht. De gemeente duidt op het nieuw voorlopig rijbewijs de afleveringsdatum van het eerste voorlopig rijbewijs aan. De termijn van drie maanden wordt berekend aan de hand van de afleveringsdatum van het eerste voorlopig rijbewijs. Wie bijvoorbeeld twee maanden rijdt met het model met begeleider en vervolgens omschakelt naar het model zonder begeleider, dient nog één maand met het model zonder begeleider te rijden alvorens het praktisch examen af te leggen. Wanneer de kandidaat op het moment van de aanvraag tot omwisseling evenwel sinds meer dan drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen, dan dient hij eerst opnieuw te slagen voor het theoretisch examen. Het opnieuw moeten slagen voor het theoretisch examen betekent dat de kandidaat weer van voor af aan begint. De afleveringsdatum van het eerste voorlopig rijbewijs heeft dan ook betrekking op het eerste voorlopig rijbewijs dat wordt uitgereikt na het opnieuw slagen voor het theoretisch examen. De kandidaat moet in dat geval opnieuw een stage van minstens drie maanden doorlopen alvorens het praktisch examen te kunnen afleggen. 3. Rijopleiding via de rijschool 3.1. De 6 uren basisopleiding Elke rijschool dient in een aanbod van 6 uur rijopleiding te voorzien. Rijscholen die hierin niet voorzien kunnen geschorst worden of hun erkenning verliezen. Het aanbod van 6 uur rijonderricht wordt als erkenningsvoorwaarden opgenomen in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Deze erkenningsvoorwaarde wordt op 1

6 september 2006 van kracht, en geldt onmiddellijk voor alle rijscholen, ook voor diegenen die ten laatste tegen 1 december 2007 hun aanvraag tot hernieuwing moeten indienen. De 6 uren rijopleiding moet voldoen aan de omzendbrief van 20 juli 2006 met richtlijnen inzake het praktisch onderricht voor voertuigen van categorie B. Onmiddellijk na het volgen van het laatste uur van de opleiding bezorgt de rijschool aan de kandidaat een attest als bewijs van de gevolgde lesuren. Zie in bijlage 3 het model van attest De 20 uren rijopleiding De kandidaat die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider wenst, moet voorafgaand 20 uur rijopleiding gevolgd hebben in een erkende rijschool. Het feit dat de kandidaat voorafgaand aan de uitreiking 20 uur rijles heeft gevolgd, wordt ten aanzien van het gemeentebestuur dat het voorlopig rijbewijs uitreikt bewezen aan de hand van een bekwaamheidsattest. De rijschool bezorgt het bekwaamheidsattest aan de kandidaat onmiddellijk na het volgen van het laatste uur van de opleiding, wanneer de directeur of diens aangestelde hem geschikt acht zonder begeleider te kunnen rijden op basis van een bekwaamheidstest die tijdens het laatste uur plaats vond. Zie bijlage 2 het model van attest (confer supra). 4. Praktisch examen 4.1. Voorwaarden Om het praktisch examen te mogen afleggen moet de kandidaat minstens drie maanden houder zijn van het voorlopig rijbewijs. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn. Hij moet op het moment van het examen houder zijn van een nog geldig voorlopig rijbewijs. Het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs, dat toegang gaf tot het praktisch examen voor kandidaten wiens voorlopig rijbewijs verlopen was, wordt voortaan niet meer uitgereikt. De kandidaat legt het examen af: - ofwel met een eigen wagen die voldoet aan de bepalingen van artikel 6,2 en artikel 38, 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Dit betekent ondermeer dat in geval van een voorlopig rijbewijs met begeleider, de wagen uitgerust is met een achteruitkijkspiegel voor de begeleider. - ofwel met een een rijschoolwagen die voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2005 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Vanaf 1 september 2006 volstaat het dat het voertuig minstens drie plaatsen heeft. Het is niet langer vereist dat het voertuig zowel voor- als achteraan zitplaatsen heeft. De houder van een voorlopig rijbewijs met begeleider moet tijdens het examen, naast de examinator, eveneens vergezeld zijn van een begeleider. De houder van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider moet tijdens het examen, naast de examinator, eveneens vergezeld zijn van een passagier die houder is van een rijbewijs B en minstens 24 jaar oud is. Wanneer de kandidaat zich aanbiedt met een instructeur van een rijschool dan legt hij het examen af met een scholingsvoertuig van de rijschool dat voldoet aan de voorwaarden

7 bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Inhoud Tot 1 december 2006 blijft de inhoud van het examen ongewijzigd. Op 1 december 2006 zullen de manoeuvers op het privéterrein worden geïntegreerd in het examen op de openbare weg. De volgende manoeuvers zullen op de openbare weg worden uitgevoerd: 1. Voorafgaande controles. a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding; b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun; c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn; d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloestoffen, lichten, verluchting richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijs gecontroleerd; e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig. 2. Keren in een smalle straat; 3. Parkeren achter een voertuig. In rechte lijn achteruit rijden behoort niet meer tot het praktisch examen. Deze nieuwe bepalingen met betrekking tot het praktisch rijexamen voor categorie B zullen vanaf 1 december 2006 van toepassing zijn voor alle kandidaten, met inbegrip van de kandidaten die zich reeds voor deze datum hadden ingeschreven Een bijkomende opleiding van 6 uur De kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een erkende rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen. De voor het laatste praktisch examen gevolgde uren rijopleiding worden niet in aanmerking genomen. Na het volgen van de zes uur rijonderricht wordt de kandidaat terug toegelaten op het praktisch examen en dit onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald onder punt 4.1. Onmiddellijk na het volgen van het laatste uur van het onderricht vult de directeur of diens aangestelde het desbetreffende vak in het voorlopig rijbewijs in als bewijs dat de 6 uren werden gevolgd. 5. Overgangsmaatregelen De voorlopige rijbewijzen M1,M2,M3 en de leervergunningen uitgereikt vóór 1 september blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. Deze modellen en de leervergunning worden vanaf 1 september 2006 enkel nog uitgereikt in het kader van een duplicaataanvraag of aanvraag tot vervanging wegens wijziging van de begeleider. De bepalingen inzake geldigheid, verval en toegang tot het praktisch examen die van toepassing waren tot aan de datum van hun uitreiking blijven geldig voor deze documenten.

8 De houders van de voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen uitgereikt vóór 1 september 2006 kunnen hun voorlopig rijbewijs of leervergunning inwisselen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider. Kandidaten die 20 uur rijschool gevolgd hebben komen bovendien in aanmerking voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Hier geldt eveneens dat op het moment van de aanvraag de kandidaat sinds minder dan 3 jaar geslaagd is voor het theoretisch examen. De reeds voor 1 september 2006 gevolgde uren praktisch rijonderricht in een rijschool worden eveneens in aanmerking genomen voor de berekening van de 20 uren, en dit gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop met de lessen werd begonnen. Wie zich met een van de oude modellen op het examen presenteert moet voldoen aan de rechten en plichten zoals voorzien onder de oude regelgeving. De bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 die van toepassing waren op deze documenten voor 1 september 2006, blijven ook na 1 september 2006 van toepassing. Dit betekent ondermeer dat: - de kandidaat met de leervergunning of het rijbewijs model M1 of M3 vergezeld moet zijn van een begeleider die op het document staat vermeld; - de kandidaat niet mag rijden van 22u. tot 6u. s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Deze beperking geldt enkel voor kandidaten die jonger zijn dan 24 jaar. - de kandidaat slechts toegelaten wordt tot het praktisch examen wanneer hij sinds minder dan drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen ; - de kandidaat met het voorlopig rijbewijs M1 of M3 na twee maal niet slagen voor het praktisch examen vier uur rijles moet volgen bij een erkende rijschool en het examen moet afleggen met een voertuig van de rijschool - de kandidaat met het voorlopig rijbewijs M2 het praktisch examen moet afleggen met een voertuig van de rijschool - de kandidaat met een leervergunning of voorlopig rijbewijs M1 of M2, twee uur rijles moet volgen bij een erkende rijschool na de datum van afgifte van zijn voorlopig rijbewijs of leervergunning; - het praktisch examen kan plaats vinden ten vroegste drie maanden (M2), zes maanden (M1), negen maanden (M3) of twaalf maanden (leervergunning) na de datum van afgifte van het document; - in geval van verval van het recht tot sturen, het document verlengd wordt met de duur van het verval. Wanneer de kandidaat verandert van begeleider, of een duplicaat aanvraagt, dan zal hem ook na 1 september 2006 nog het oude model worden uitgereikt. De kandidaat kan op elk moment het voorlopig rijbewijs overeenkomstig het nieuwe systeem bekomen op het gemeentehuis, ongeacht of hij op dat moment al examens heeft afgelegd onder het oude systeem. Vanaf het moment dat de kandidaat een voorlopig rijbewijs heeft in het nieuwe systeem volgt hij de regels van het nieuwe systeem. Wat betreft de minimale oefenperiode van drie maanden, wordt er geen rekening gehouden met de reeds gevolgde stageperiode onder het oude systeem. Voor wat betreft de verplichte bijkomende opleiding van zes uur rijschool na twee maal niet slagen voor het examen wordt enkel rekening gehouden met de examens die werden afgelegd na het bekomen van het voorlopig rijbewijs in het nieuwe systeem. De kandidaat die niet slaagt tijdens de geldigheidsduur van de leervergunning of het voorlopig rijbewijs moet zijn verlopen leervergunning of voorlopig rijbewijs inleveren bij het gemeentehuis en een voorlopig rijbewijs aanvragen overeenkomstig het nieuwe systeem. Dit betekent dat de kandidaat eerst drie maanden moet oefenen met het nieuw voorlopig rijbewijs vooraleer hij zijn praktisch examen kan afleggen (confer supra). Vanaf 1 september 2006 worden dan ook geen attesten van aflevering van een voorlopig rijbewijs zoals bedoeld in 4.1. van deze omzendbrief meer uitgereikt.

9 Reeds voor 1 september 2006 afgeleverde attesten van aflevering van een voorlopig rijbewijs zoals bedoeld in 4.1. van deze omzendbrief blijven geldig. Brussel, 20 juli 2006 De minister van Mobiliteit Renaat LANDUYT

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12 HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...5 1. SOORTEN VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN...5 1.1 Voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12...5 1.2 Voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12 HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M12 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...5 1. SOORTEN VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN...5 1.1 Voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12...5 1.2 Voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 4 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking

Nadere informatie

MAATREGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18, M12 EN M3

MAATREGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18, M12 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18, M12 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONAAL RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONAAL RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 1 oktober 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieexamen, praktijkopleiding en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed einde brengen. Informatie over de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Einde Franstalige versie belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Titel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Op weg met Rijbewijzer

Op weg met Rijbewijzer Op weg met Rijbewijzer Doelgroep Leerlingen van de derde graad. VOET en Gemeenschappelijke stam: 18, 20 Context 1: 13,14 Lesthema Veilig verkeersgedrag steunt op een goede kennis van de verkeersregels

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS?

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? Hoe behaal je in België een rijbewijs? Welke examens moet je afleggen? Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2 en zoek de antwoorden in de tekst op blad 3. Op blad 4

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief verkeersreglementering november en december 2018

Nieuwsbrief verkeersreglementering november en december 2018 Nieuwsbrief verkeersreglementering november en december 2018 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 28.09.2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

VR DOC.0286/2BIS

VR DOC.0286/2BIS VR 2017 3103 DOC.0286/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 1 februari 2019 Alle informatie in dit

Nadere informatie

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B Sire, VERSLAG AAN DE KONING Met de Zesde Staatshervorming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

VR DOC.1379/1BIS

VR DOC.1379/1BIS VR 2017 2212 DOC.1379/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

> Manoeuvres. Legende. Tijdens het uitvoeren van de manoeuvres: 3 GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET MANOEUVRE KEREN IN EEN SMALLE STRAAT

> Manoeuvres. Legende. Tijdens het uitvoeren van de manoeuvres: 3 GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET MANOEUVRE KEREN IN EEN SMALLE STRAAT > Manoeuvres 3 GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET MANOEUVRE KEREN IN EEN SMALLE STRAAT 1 1 U moet het voertuig keren in een straat, aangeduid door de examinator. U mag de plaats kiezen waar u zich gaat

Nadere informatie

Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen.

Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen. Cat. B Het rijbewijs B laat toe volgende voertuigen te besturen: auto s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers,

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen.

Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen. Cat. B Het rijbewijs B laat toe volgende voertuigen te besturen: auto s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers,

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 2 3. Vooraf vereiste categorieën... 3 4. Rijverbod... 3 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B Manoeuvres op het privé-terrein vanaf 5/9/2005 Goca 15-06-05 Fol B-N BESTE KANDIDAAT, De tweede Europese richtlijn zal in België, vanaf 5 september 2005, belangrijke wijzingen

Nadere informatie

Cat. B. Bent u geslaagd voor het theorie-examen?

Cat. B. Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 40 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Optelling van het aantal fouten betreffende de zware overtredingen en deze betreffende de andere overtredingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden :

Algemene voorwaarden : Algemene voorwaarden : Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie