HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP Voor wie en op welk moment Bij het theoretisch examen Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs of het rijbewijs Wanneer de lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden van een bestuurder zijn aangetast Rijgeschiktheidsattest Praktische gevolgen voor de afgifte van het rijbewijs Afgifte van een nieuw aangepast rijbewijs Ongeschiktheid voor bepaalde categorieën Inlevering van het rijbewijs bij het gemeentebestuur Voorbeeld De gratis federale retributie voor de vernieuwingen van het rijbewijs met rijgeschiktheidsattest van groep II. HET BEZOLDIGD VERVOER Voor wie? Omschrijving van het bezoldigd vervoer... 9 III. MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP Wie moet het medisch onderzoek van groep 2 ondergaan? Overzichtstabel Procedure e fase oogonderzoek door een Oogarts naar keuze e fase medisch onderzoek bij een erkend arts Maximale geldigheid van het medisch onderzoek Geldigheidsdatum op het rijbewijs Medische beperkingscodes op het rijbewijs Medisch onderzoek van groep 1 en categorieën van groep Medisch onderzoek van groep 2 en categorieën van groep Medische codes in het kader van een herstelonderzoek wegens een verval van het recht tot sturen IV. NIEUWE MEDISCHE CODES /03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 1

2 I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1 1. VOOR WIE EN OP WELK MOMENT Voor elke bestuurder of kandidaat-bestuurder van een voertuig dat behoort tot een categorie van de groep 1 (AM, A1, A2, A, B, B+E of G). 1.1 Bij het theoretisch examen LEESTEST De kandidaat moet bij het theoretische examen geslaagd zijn voor een door de examinator of de bediende van het examencentrum afgenomen leestest, behalve indien hij al houder is van een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs. Indien de kandidaat niet slaagt voor de leestest, moet hij een onderzoek bij een oogarts naar keuze ondergaan die hem een attest aflevert conform het model, voorzien in bijlage 5-2 van het koninklijk besluit. Het examencentrum duidt het resultaat van de leestest aan op de aanvraag. 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs of het rijbewijs GESCHIKTHEIDSVERKLARING De kandidaat moet een verklaring op eer ondertekenen waarmee hij verklaart dat hij bij zijn weten niet lijdt aan lichaamsgebreken of aandoeningen, vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaring bevat een gedeelte met betrekking tot de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid en een gedeelte met betrekking tot het gezichtsvermogen. Deze verklaring is te vinden op de keerzijde van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs. kader I kader II kader III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met betrekking tot de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te bekomen; hij moet de verklaring in kader I ondertekenen waarmee hij erkent kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6 van het K.B. van 23 maart 1998; indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; PSYCHISCHE EN ALGEMEEN-FYSISCHE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in kader II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen omdat die verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts wanneer de kandidaat zich tot het CARA moet richten. CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen; VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring opgenomen in kader III (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage /03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 2

3 VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN I.V.M. DE MACHTIGING TOT STUREN: Indien de arts, oogarts of het CARA oordeelt dat de machtiging tot sturen moet afhangen van bepaalde voorwaarden of beperkingen of beperkt moet zijn in de tijd, zal dat vermeld worden op het rijbewijs onder de vorm van de codes, voorzien in bijlage 7 van het K.B. van 23 maart Wanneer de lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden van een bestuurder zijn aangetast Indien een, zelfs ervaren, bestuurder een aantasting ondervindt van zijn lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden, moet hij een medisch of oogheelkundig onderzoek bij een arts naar keuze ondergaan. De arts kan oordelen dat de bestuurder zich tot het CARA moet wenden indien hij ernstige functionele stoornissen vertoont; 2. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Er zijn in groep 1 drie modellen van rijgeschiktheidsattesten. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST VAN GROEP 1 BIJLAGE /03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 3

4 RIJGESCHIKTHEIDSATTEST VAN GROEP 1 AFGELEVERD DOOR DE OOGARTS BIJLAGE /03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 4

5 RIJGESCHIKTHEIDSATTEST VAN GROEP 1 AFGELEVERD DOOR HET CARA BIJLAGE 5-3 RECTO VERSO 3. PRAKTISCHE GEVOLGEN VOOR DE AFGIFTE VAN HET RIJBEWIJS De rijgeschiktheidsattesten van groep 1 zijn uitsluitend van toepassing op de categorieën van groep 1. Zij zijn niet van toepassing op het "bezoldigd vervoer" en niet op de categorieën van groep 2; hiervoor is een attest van groep 2 nodig. 3.1 Afgifte van een nieuw aangepast rijbewijs Wanneer de bestuurder een rijgeschiktheidsattest voorlegt (bijlage 5-1, 5-2 of 5-3) waarop de aanpassingen, beperkingen onder de vorm van codes, voorzien in bijlage 7 van het koninklijk besluit, vermeld zijn, worden deze codes overgenomen op een nieuw rijbewijs. Het kan eveneens gaan over een rijbeperking in de tijd. De geldigheidsduur van de categorieën wordt dan aangepast op het nieuw rijbewijs. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 5

6 3.2 Ongeschiktheid voor bepaalde categorieën OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN Als de arts iemand ongeschikt verklaart voor bepaalde categorieën, verliest de bestuurder niet helemaal het recht op deze categorieën die hij niet meer mag besturen. Het nieuw opgestelde rijbewijs vermeldt deze categorieën, maar met een uiterste geldigheidsdatum die overeenstemt met de dag vóór de dag van de ongeschiktheidsverklaring. Een nieuw rijgeschiktheidsattest waaruit blijkt dat de bestuurder opnieuw geschikt is, maakt het mogelijk deze categorieën opnieuw te valideren. Een nieuwe rijgeschiktheidsverklaring op eer kan evenwel volstaan indien de bestuurder niet langer lijdt aan de aandoening die voorheen aanleiding gaf tot zijn rijongeschiktheid voor de betrokken categorie(ën) (vb. geen bril meer nodig wegens operatie aan ogen). De burger is verantwoordelijk voor zijn verklaring. Niettemin dient u hem erop te wijzen dat hij strafrechtelijk kan vervolgd worden als hij een valse verklaring aflegt. Als de arts een rijgeschiktheidsattest aflevert dat beperkt is tot bepaalde categorieën van groep 1 en de andere categorieën van groep 1, waarvan de bestuurder houder is, weglaat, dan worden de weggelaten categorieën door de arts als ongeschikt verklaard. 3.3 Inlevering van het rijbewijs bij het gemeentebestuur Het is ook mogelijk dat de arts oordeelt dat de bestuurder totaal ongeschikt is om een voertuig van elke categorie te besturen. Het rijbewijs wordt dan ingediend bij het gemeentebestuur dat het slechts terug bezorgt na voorlegging van een nieuw rijgeschiktheidsattest. 3.4 Voorbeeld Een bestuurder, houder van de categorieën AM, A1, B en B+E legt een rijgeschiktheidsattest groep 1 voor, afgeleverd door de arts op 27/06/2012 en enkel geldig voor de categorie B tot 25/06/2016 met code (automatische koppeling). Volgend rijbewijs wordt afgeleverd: de categorieën AM, A en B+E zijn geldig tot 26/06/2012, de code wordt toegevoegd naast de categorie B die geldig is tot 25/06/2016. Er verandert niets voor de categorieën van groep 2 of voor het bezoldigd vervoer. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 6

7 Rijgeschiktheidsattest van groep 1 Aanvraag voor een rijbewijs, ingevuld bij de instantie die het aflevert, ondertekend door de houder + 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 7

8 3.5 De gratis federale retributie voor de vernieuwingen van het rijbewijs met rijgeschiktheidsattest van groep 1 (artikel 61 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) De vernieuwing van een rijbewijs, geldig voor één of meerdere categorieën van groep 1 en ook van de categorie G en waarvan deze categorieën beperkt zijn in de tijd door een rijgeschiktheidsattest van groep 1, geeft geen aanleiding tot het betalen van een vergoeding bij de afgifte van een nieuw rijgeschiktheidsattest van groep 1 dat deze categorieën opnieuw beperkt. Deze bepaling is enkel van toepassing in geval van vernieuwing en niet voor de afgifte van het eerste rijbewijs waarvan de categorieën door een rijgeschiktheidsattest van groep 1 zijn beperkt. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 8

9 II. HET BEZOLDIGD VERVOER 1. VOOR WIE? Alle bestuurders van een voertuig van de categorieën A1, A2, A, B of B+E, bestemd voor een dienst van bezoldigd vervoer, moeten een medisch onderzoek van groep 2 ondergaan. Het bezoldigd vervoer wordt vermeld op het rijbewijs. Enkel door het ondergaan van een medisch onderzoek van groep 2 (om de 5 jaar) kan de vermelding "bezoldigd vervoer" op het rijbewijs worden toegevoegd (zie punt III). 2. OMSCHRIJVING VAN HET BEZOLDIGD VERVOER Artikel 43 van het koninklijk besluit van 23 maart De geregelde dienst, de gespecialiseerde diensten en de ongeregelde diensten betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars 2 de taxidiensten 3 de diensten voor het verhuren van auto's met chauffeur 4 de ambulancediensten 5 het bezoldigd vervoer van leerlingen 6 de instructeurs van de rijscholen die praktisch onderricht verstrekken 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 9

10 III. MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 (terug naar punt II.1.) OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 1. WIE MOET HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 ONDERGAAN? Alle bestuurders van een voertuig, behorend tot een categorie van groep 2 (C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E), ongeacht of ze in opleiding zijn voor een rijbewijs of al houder zijn van een rijbewijs (met uitzondering voor de Europese rijbewijzen (zie hoofdstuk 27); Alle bestuurders van een voertuig van categorie A1, A2, A, B of B+E bestemd voor een dienst van bezoldigd vervoer (zie hoofdstuk 4 en pagina's 8 en 9 van dit hoofdstuk); Wanneer de bestuurder van een categorie van groep 2 verminderde fysieke, visuele of psychische capaciteiten vertoont. 2. OVERZICHTSTABEL GROEP 1 GROEP 2 Categorie AM Categorieën A1, A2, A, B en B+E Categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, of D+E BEZOLDIGD VERVOER Geen medisch onderzoek van groep 2 Medisch onderzoek van groep 2 Medisch onderzoek van groep 2 Medisch onderzoek van groep 2 GEEN BEZOLDIGD VERVOER Geen medisch onderzoek van groep 2 Geen medisch onderzoek van groep 2 Uitzondering voor de Europese rijbewijzen en de omwisseling van vreemde rijbewijzen (zie hoofdstukken 27 en 28) 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 10

11 3. PROCEDURE Het medisch onderzoek stelt vast dat de bestuurder beantwoordt aan de medische normen, vastgelegd in bijlage 5 van het koninklijk besluit van 23 maart Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 3.1 1e fase oogonderzoek door een Oogarts naar keuze Verslag van de oogarts, waarvan model in punt X van bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart OPGELET: dit rapport is geen rijgeschiktheidsattest van groep 2. De kandidaat moet de tweede fase volgen om een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 te verkrijgen. Voorzijde attest van de oogarts Achterzijde attest van de oogarts 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 11

12 3.2 2 e fase medisch onderzoek bij een erkend arts De erkende geneesheren zijn: OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 1. een arts van de Sociaal-Medische Rijksdienst (Administratieve dienst van de FOD Volksgezondheid) beroep mogelijk bij de Sociaal-Medische Rijksdienst; 2. een arts van de medische dienst van de federale politie; 3. een arts van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de arts besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen, aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst; 4. een arts van de VDAB, FOREM of ACTIRIS; 5. een arts van het psycho-medisch-sociaal centrum. Deze arts is slechts bevoegd voor de kandidaten die de opleiding "bestuurders van vrachtwagens" of "bestuurders van autobussen en autocars" volgen; 6. een arts van de medische dienst van het leger. De erkende arts reikt een RIJGESCHIKTHEIDSATTEST VAN GROEP 2 UIT. Dit attest bevat: 1. de naam van de Geneeskundige Dienst; 2. het erkenningsnummer van de Geneeskundige Dienst; 3. de naam van de geneesheer; 4. in voorkomend geval (uiterst zeldzaam), de categorieën waarvan de kandidaat houder is en waarvoor hij niet meer rijgerechtigd is (zo niet is het attest geldig voor alle categorieën waarvan de kandidaat houder is; 5. de uiterste geldigheidsdatum van het attest 6. de eventuele voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het gebruik van het rijbewijs volgens de codes voorzien in bijlage 7 Na voorlegging van dit rijgeschiktheidsattest van groep 2, reikt het gemeentebestuur een nieuw rijbewijs uit waarop de geldigheidsdatum, toegekend aan de categorieën van groep 2 (alsook aan het bezoldigd vervoer) en hun eventuele beperkende codes vermeld staan. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 12

13 Dit attest bevat: de gegevens van de kandidaat de naam en het erkenningsnummer van de Geneeskundige dienst de naam van de arts de stempel van de geneeskundige dienst de datum van het onderzoek en van het einde van de geldigheid de vakbekwaamheid moet worden vermeld of de eventuele aanpassingscodes DATUM DIE OP HET RIJBEWIJS MOET STAAN Het einde van de geldigheidsdatum van het medisch onderzoek moet op het rijbewijs vermeld worden bij de categorieën van groep 2. Opgelet: indien de arts een fout heeft gemaakt en een langere geldigheidsduur heeft vermeld dan wettelijk is toegelaten, dan moet een nieuw rijgeschiktheidsattest worden voorgelegd. HET ORIGINEEL VAN HET RIJGESCHIKTHEIDSATTEST MOET WORDEN BEWAARD MET DE AANVRAAG 4. MAXIMALE GELDIGHEID VAN HET MEDISCH ONDERZOEK De arts kan, om medische redenen, beslissen de maximale geldigheidsduur te beperken tot een kortere periode, maar hij kan de maximale geldigheid niet verlengen. 5 JAAR MAXIMUM VOOR IEDEREEN Na deze datum behouden de betrokken personen die het medisch onderzoek van groep 2 niet ondergaan hun categorie(ën) op het rijbewijs maar met een geldigheid tot 31 maart 2004 (ze mogen bijgevolg voertuigen van deze categorieën niet meer besturen). 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 13

14 5. GELDIGHEIDSDATUM OP HET RIJBEWIJS Het rijgeschiktheidsattest van groep 2 laat toe om alle categorieën van groep 2 waarvan de bestuurder houder is, evenals het bezoldigd vervoer, te valideren of te hervalideren. De door de arts op het rijgeschiktheidsattest van groep 2 ingeschreven datum is deze die geldt als geldigheidsdatum voor alle categorieën van groep 2 waarvan de bestuurder houder is en voor het bezoldigd vervoer, behalve indien de arts duidelijk heeft aangeduid dat er onderscheid moest worden gemaakt tussen de categorieën. Rijgeschiktheidsattest van groep 2 Aanvraag voor een rijbewijs, ingevuld bij de instantie die het aflevert, ondertekend door de houder /03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 14

15 6. MEDISCHE BEPERKINGSCODES OP HET RIJBEWIJS Wanneer het rijgeschiktheidsattest van groep 2 medische beperkingscodes vermeldt, zijn zij van toepassing op alle categorieën van groep 2 waarvan de bestuurder houder is en op het bezoldigd vervoer, behalve indien de arts duidelijk heeft aangeduid dat er onderscheid moest worden gemaakt tussen de categorieën. Rijgeschiktheidsattest van groep 2 Aanvraag voor een rijbewijs, ingevuld bij de instantie die het aflevert, ondertekend door de houder De arts heeft de code aan de aanvrager opgelegd De code is verplaatst naast de categorieën van groep 2 waarvan de aanvrager houder is + naast het bezoldigd vervoer 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 15

16 7. MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 1 EN CATEGORIEËN VAN GROEP 2 Het medisch onderzoek van groep 1 is enkel van toepassing op de categorieën van groep 1 en absoluut niet op de categorieën van groep 2 waarvoor men een rijgeschiktheidsattest van groep 2 nodig heeft. De medische normen van groep 1 zijn verschillend van groep 2. Als een bestuurder een rijgeschiktheidsattest met medische beperkingscodes van groep 1 voorlegt maar geen rijgeschiktheidsattest van groep 2 voorlegt, moet er niets veranderd worden aan de categorieën van groep 2. In geval van een wijziging in de fysieke vaardigheden, dient de bestuurder van een vrachtwagen of autobus een nieuw medisch onderzoek van groep 2 te ondergaan. Het is ook mogelijk dat deze persoon heeft besloten om geen voertuigen meer van groep 2 te besturen. In dat geval dient hij geen medisch onderzoek meer te ondergaan. Het rijgeschiktheidsattest is enkel nodig als men werkelijk een voertuig bestuurt van de categorie waarvan men houder is. 8. MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 EN CATEGORIEËN VAN GROEP 1 De medische normen van groep 2 zijn dezelfde voor alle categorieën van groep 2 maar zijn verschillend van de normen van de categorieën van groep 1. (bijlage 6 van het K.B. van 23 maart 1998) Het medisch onderzoek van groep 2 is bijgevolg niet van toepassing op de categorieën van groep 1. Om de categorieën van groep 1 te wijzigen, moet men absoluut een rijgeschiktheidsattest van groep 1 voorleggen. Een nieuwe rijgeschiktheidsverklaring op eer kan evenwel volstaan indien de bestuurder niet langer lijdt aan de aandoening die voorheen aanleiding gaf tot zijn rijongeschiktheid voor de betrokken categorie(ën). De burger is verantwoordelijk voor zijn verklaring. Niettemin dient u hem erop te wijzen dat hij strafrechtelijk kan vervolgd worden als hij een valse verklaring aflegt. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 16

17 9. MEDISCHE CODES IN HET KADER VAN EEN HERSTELONDERZOEK WEGENS EEN VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN. Binnen de procedure van een verval van het recht tot sturen met verplichte herstelexamens is het niet mogelijk de code weg te laten op basis van een rijgeschiktheidsverklaring op eer. Betrokkene zal steeds een nieuw herstelonderzoek moeten ondergaan. Een nieuw rijgeschiktheidsattest met het resultaat van het onderzoek vermeldt welke codes er al dan niet vermeld moeten worden op het rijbewijs. De artsen die de medische herstelonderzoeken uitvoeren, gebruiken vooral de beperkingscode Dit is nu de nieuwe code 68. VOORBEELDEN Iemand verkreeg na een herstelonderzoek naar aanleiding van een verval van het recht tot sturen een rijbewijs op proef dat beperkt geldig was tot en met 31 december 2016 en met de vermelding van code Deze persoon kan een nieuw rijbewijs verkrijgen zonder de vermelding van code (nieuwe code 68) enkel en alleen als hij na een nieuw herstelonderzoek rijgeschikt wordt bevonden en deze beperkingscode niet meer wordt vermeld. Hetzelfde geldt voor iemand die vervallen werd verklaard met de verplichting een medisch herstelonderzoek te ondergaan. Deze persoon wordt rijgeschikt verklaard en onbeperkt in de tijd met vermelding van code (nieuwe code 68). De code mag weggelaten worden op het rijbewijs enkel en alleen als hij een nieuw herstelonderzoek heeft ondergaan met als resultaat rijgeschikt en zonder deze beperkingscode. IV. NIEUWE MEDISCHE CODES Het koninklijk besluit van 14 december 2016 (K.B.) tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs voert de geharmoniseerde codes van de Europese Unie in. De nota RB-PC/MH-MM/ van 27 december 2016 van de FOD Mobiliteit en Vervoer geeft aan de gemeenten uitleg bij deze nieuwe codes. Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe rijgeschiktheidsattesten conform het nieuwe koninklijk besluit. Vanaf 1 april 2017 mogen er geen rijgeschiktheidsattesten aanvaard worden waarop de oude codes vermeld staan. 14/03/2017 Hoofdstuk 07 - Pagina 17

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde:

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht Dr. Edelhart Y. Kempeneers Medisch directeur Vlaanderen & Brussel SPMT-AristA Studievoormiddag 8 oktober 2015 Situering Groep

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs... 2 2. De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 02 OMZNDBRIF AAN D GMNTBSTURN D VRSCHILLND BLGISCH RIJBWIJZN INHOUDSOPGAV (deze documenten bestaan in de 3 landstalen: Duits, Frans en Nederlands) TITL PAGINA I. DOCUMNTN DI NIT MR GLDIG ZIJN...

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95)

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) B e r i c h t ingangsdatum 2 juli 2014 ter herinnering geldig tot nader bericht vervangt Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) Aan alle werknemers houder van een rijbewijs

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Rijgeschiktheid TOA 2007

Rijgeschiktheid TOA 2007 Rijgeschiktheid TOA 2007 1. Algemene bepalingen 1.1. De kandidaat van groep 1 zowel als de kandidaat van de groep 2, behalve als de in artikel 44, 4, bepaalde geneesheer voor deze laatste de vereiste

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER Het stuurbrevet is een verplicht document dat elke stuurman/vrouw moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt. Dit pleziervaartuig is kleiner of gelijk aan 15m lengte en dat kan door een motor aangedreven

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Algemene Vergadering 20 mei 2005 Crowne Plaza, Antwerpen

Algemene Vergadering 20 mei 2005 Crowne Plaza, Antwerpen Aanwezig: Aertssen Kranen nv Mevr. S. Aertssen Aertssen Kranen nv Dhr. J. Deckers Aertssen Kranen nv Dhr. G. Sprangers De Groote nv Dhr. P. De Groote De Groote nv Dhr. A. Bos Devos De Buck nv Dhr. H. De

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.890/VR van 30 september 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Belgische veiligheidsinstantie van de spoorwegen Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of psychologische onderzoeken

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Medische Rijgeschiktheid bij Dementie. de rol van de arts de rol van het CARA

Medische Rijgeschiktheid bij Dementie. de rol van de arts de rol van het CARA Medische Rijgeschiktheid bij Dementie de rol van de arts de rol van het CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? de meeste bestuurders (wie niet: bromfiets klasse A, geboren voor 14/02/

Nadere informatie