Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid"

Transcriptie

1 Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanleiding Inleiding Evaluatie prostitutiebeleid Doelstellingen prostitutiebeleid Wet- en regelgeving en beleid Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Gevolgen voor de gemeente Lokaal en regionaal beleid Uitgangspunten in de gemeente Woensdrecht Maximumbeleid Proportionaliteitsbeginsel Bestemmingsplan Vestigingsvoorwaarden Vergunningverlening Persoonsgebonden Voorschriften aan vergunning BIBOB toets Vergunning en voorwaarden Handhaving (Integrale) Controles Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector Controle door de gemeente Handhavingarrangement Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 2

3 1. Algemeen 1.1 Aanleiding Het wettelijk bordeelverbod is in 2000 opgeheven. Doelstelling van deze opheffing was - en is nog steeds - om de sector prostitutie te beheersen, te reguleren en strafbare feiten beter te kunnen aanpakken. Om te zorgen dat deze doelen worden bereikt, kunnen gemeenten een prostitutiebeleid opstellen, dit beleid vastleggen in regelgeving (APV) en de regels vervolgens handhaven. 1.2 Inleiding In 2000 is het Prostitutiebeleid 2000 van de gemeente Woensdrecht vastgesteld. Meer dan tien jaar is inmiddels verstreken. Het prostitutiebeleid van de gemeente Woensdrecht wordt geactualiseerd aan de hand van de inzichten en ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan. Daarnaast anticipeert de gemeente Woensdrecht op het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en bestrijding missstanden seksbranche. Ook de ontwikkelingen binnen de seksbranche zorgen ervoor dat een ander medium -het internet - een afname lijkt te veroorzaken in het fysiek bezoeken van bijvoorbeeld een seksbioscoop. Daarom is het nodig om deze ontwikkelingen mee te nemen in het nieuwe beleid. 1.3 Evaluatie prostitutiebeleid 2000 De nota uit 2000 heeft een aantal belangrijke elementen: 1. Schets van de lokale historische omstandigheden; 2. Seksbedrijven mogen zich niet vestigen in Huijbergen en Woensdrecht ; 3. Maximum aan het aantal en soort seksbedrijven in de gemeente Woensdrecht; 4. Seksbedrijven in de bestemmingsplannen opnemen. Toen en nu 1. Er is weinig verschil tussen toen en nu. De gemeente Woensdrecht blijft sekstoeristen ontvangen uit België. 2. In de twee kleinere kernen (Huijbergen en Woensdrecht) is de situatie niet gewijzigd en zullen ook in het nieuwe beleid niet in aanmerking komen voor vestiging van een seksbedrijf. 3. Het maximum is toentertijd gesteld op 14 bedrijven. Dit is gebaseerd op het aantal bedrijven dat een vergunning had in de gemeente Woensdrecht. Het aantal van het maximumbeleid komt in aanmerking voor aanpassing (middels dit beleid). 4. Er wordt een vestigingsbeleid gehanteerd in het beleid van Uitwerking hiervan wordt in onderliggend beleid aangescherpt. De criteria die zijn verwoord zijn dezelfde die worden gehanteerd bij het landelijke vestigingsbeleid van coffeeshops. De meeste gemeenten hanteren eveneens deze criteria voor seksbedrijven (gemeente Woensdrecht hanteert overigens een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs). De criteria worden in dit beleid gebruikt als good-practice. 1.4 Doelstellingen prostitutiebeleid Deze doelstellingen omvatten de gewenste resultaten van het lokale prostitutiebeleid en zijn in drie categorieën in te delen: 1. De bescherming van het woon- en leefklimaat: het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie. 2. Het beschermen van de positie van prostituees: de prostitutie is een branche die zich soms in een illegale sfeer bevindt. In deze branche kan er sprake zijn van gedwongen prostitutie en prostitutie van illegalen en minderjarigen. Prostituees zijn vanuit deze positie een kwetsbare groep. Zeker gelet op deze achterstandspositie dient de lokale overheid een actieve rol te vervullen in de bescherming en verbetering van de positie van de prostituees, door het stellen van inrichting- en bedrijfsvoeringeisen aan prostitutiebedrijven. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 3

4 3. Het voorkomen van strafbare feiten: het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie, het terugdringen van de omvang van prostitutie door illegalen en het beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik, onder andere door het stellen van eisen aan de exploitant. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 4

5 2. Wet- en regelgeving en beleid 2.1 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche De Tweede Kamer heeft op 29 maart 2011 het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aangenomen. Hiermee komt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer te liggen. De gemeente Woensdrecht anticipeert met dit beleid op de nieuwe wet. Registratieplicht Prostituees zijn met de nieuwe wet verplicht zich in te schrijven in een landelijk register van prostituees. De minister van Veiligheid en Justitie wijst enkele gemeenten aan die deze registratie uitvoeren voor alle andere gemeenten. Met de registratie is het verplicht een intakegesprek te voeren. Bij dit gesprek wordt schriftelijke informatie meegegeven over rechten, risico's en mogelijkheden voor hulp bij beëindiging van het beroep. Als gevolg van een amendement (nr. 35) van Kamerlid Arib heeft de GGD hierin een adviserende functie. Naast het landelijk register van prostituees komt er een landelijk escortregister. Minimumleeftijd De minimumleeftijd om te mogen werken als prostituee wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. De naleving van deze minimumleeftijd wordt geregeld met de registratieplicht: een gemeente mag een prostituee alleen inschrijven als zij 21 jaar is. Vergunningplicht Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning. Onder een seksbedrijf vallen bijvoorbeeld bordelen, escortbedrijven en sekstheaters. In de wet zijn zowel verplichte als mogelijke weigeringgronden opgenomen. In het landelijk register worden toegekende, geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen opgenomen. Burgemeesters die een aanvraag voor een vergunning hebben gekregen of een vergunning hebben verleend, krijgen toegang tot het register. Daarnaast krijgen de toezichthouders en Bureau BIBOB toegang tot het register. Hiermee kan de aanvraag van een exploitant die in de ene gemeente is geweigerd, zonder veel extra werk, ook in een andere gemeente tot een weigering leiden. De gemeente houdt de mogelijkheid om een maximum aantal vergunningen te verlenen. Ook maakt de wet het mogelijk dat er binnen een gemeente geen vergunning wordt verleend voor een prostitutiebedrijf (nuloptie). Dit is mogelijk ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten. Voor het toezicht op de vergunningvoorwaarden wijst de burgemeester ambtenaren aan. Daarbij moeten in ieder geval ambtenaren van de gemeente inbegrepen zijn. Strafbaarstelling klanten De nieuwe wet maakt een klant strafbaar als deze niet heeft nagegaan of een prostituee ingeschreven is in het landelijk register. Versterken sociale positie prostituees Naast bovenstaande hoofdpunten zijn er een aantal moties aangenomen, waaronder het verzoek aan de regering om een plan van aanpak op te stellen ter versterking van de sociale positie van prostituees. 2.2 Gevolgen voor de gemeente Het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche heeft de nodige impact voor gemeenten: Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 5

6 Een gemeente moet een verordening maken met regels voor het uitoefenen van een seksbedrijf. (verwerkt in de APV, hoofdstuk 3) Een gemeente moet registratiesystemen voor prostituees en escortbedrijven inrichten (wordt landelijk opgepakt). Een gemeente moet de zogeheten thuiswerkers toestaan, ondanks de eventuele keuze voor de nuloptie. De burgemeester is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en de vergunningverlening voor seksbedrijven. 2.3 Lokaal en regionaal beleid Lokale verantwoordelijkheid De gemeente heeft de regierol bij het reguleren van de prostitutiebranche op lokaal niveau. Het ontwikkelen en vaststellen van het gemeentelijk prostitutiebeleid vergt een centrale gemeentelijke regie waarbij het lokaal bestuur voorschriften vaststelt samen met andere partners. APV Een belangrijk instrument dat gemeenten kunnen inzetten ter regulering van prostitutie is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 1. Hierin is een vergunningstelsel voor seksinrichtingen opgenomen. Aan de vergunning die verleend wordt voor de exploitatie van een seksinrichting kunnen voorschriften verbonden worden. Vergunning 1. Ieder seksbedrijf dient een vergunning voor het exploiteren van een seksbedrijf aan te vragen. 2. In het horecabeleidsplan van de gemeente Woensdrecht wordt bepaald dat bedrijven die vallen onder de beschrijving seksbedrijf (differentiatie prostitutie- en escortbedrijf) slechts een drank- en horecavergunning kunnen krijgen als blijkt bij de toetsing voor de exploitatievergunning de horeca-activiteiten nadrukkelijk ondergeschikt zijn aan de prostitutieactiviteiten. Het gaat alleen om seksbedrijven waarbij geen detailhandel wordt verricht. Seksbedrijven in combinatie met een bioscoop, theater of automaten kunnen geen drank- en horecavergunning krijgen. Regionaal beleid Prostitutie is niet iets dat slechts één gemeente aangaat. De wijze waarop omliggende gemeenten ermee omgaan, kan gevolgen hebben voor Woensdrecht (en andersom). Niet alleen kunnen door regionale afstemming negatieve (verschuiving)effecten beperkt worden, ook creëert het meer duidelijkheid voor alle betrokkenen: eenduidigheid van beleid heeft tot gevolg dat politie en justitie één standaard kunnen hanteren in de gehele regio. Deze nota houdt daarom ook rekening met het regionale beleid Hoofdstuk 3 van de APV 2 Districtelijke nota prostitutiebeleid uit Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 6

7 3. Uitgangspunten in de gemeente Woensdrecht 4.1 Maximumbeleid Het maximumbeleid gaat uit van een bevriezing (in aantal en/of in plek) van het aantal seksbedrijven. Voor de gemeente Woensdrecht is het noodzakelijk om een maximumbeleid te hanteren om de volgende redenen: 1. Als er geen maximumbeleid is bestaat de kans dat er een prostitutieconcentratiegebied ontstaat op de grens tussen België en Nederland. 2. Het ontstaan van een prostitutieconcentratiegebied is uit het oogpunt van de bescherming van het woon- en leefklimaat, voorkoming van overlast en hinder, aantasting van de netheid en zedelijkheid en bescherming van de openbare orde en veiligheid ongewenst Wanneer wordt gekozen voor een maximumbeleid beheerst de gemeente zelf het maximum aantal. De volgende regels worden gehanteerd: 1. Maximaal tien seksbedrijven; 2. Raam- en straatprostitutie zijn verboden (artikel 3:9 APV); 3. Thuiswerk is wel toegestaan. 4.2 Proportionaliteitsbeginsel Grote kernen De kernen Hoogerheide, Putte en Ossendrecht zijn zo groot dat kan gesproken worden over woonstraten en centrumgebieden. Seksbedrijven mogen zich vestigen mits rekening wordt gehouden met de volgende punten: 1. Behouden van een goed woon- en leefklimaat; 2. Voorkoming van overlast en hinder; 3. Voorkomen van aantasting van de netheid en zedelijkheid; 4. Bescherming van de openbare orde en veiligheid. Kleinere kernen De kernen Huijbergen en Woensdrecht zijn dermate klein dat daar op kleine geografische schaal een mix aanwezig is van woon- winkel- en bedrijfsfuncties en voorzieningen. De kernen Huijbergen en Woensdrecht moeten worden getypeerd als zeer kleine kernen. Het disproportionaliteitsbeginsel kan ertoe leiden dat de leefbaarheid in kleinere kernen bescherming behoeft. Seksbedrijven kunnen niet worden gevestigd in kleine kernen het daarbij behorende buitengebied met minder dan 3000 inwoners, waaronder in onze gemeente de kernen Huijbergen en Woensdrecht vallen Bestemmingsplan Aanvragen voor vergunningen voor seksinrichtingen worden getoetst aan het bestemmingsplan. 4.4 Vestigingsvoorwaarden Aanvragen voor vergunningen voor seksinrichtingen worden getoetst aan de volgende voorwaarden: 1. Geen seksbedrijf in de buitengebieden. 2. Geen seksbedrijf op industrieterreinen. 3. Geen seksbedrijf in de kernen Huijbergen en Woensdrecht. 3 Artikel 10 lid 1 van de ontwerp Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 4 Regionale nota prostitutiebeleid Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 7

8 4. Geen seksbedrijf mag worden geëxploiteerd in een gebouw, waar de entree met anderen moet worden gedeeld. 5. Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 350 meter van een (onderdeel van een) onderwijsinrichting c.q. school waarin aan minderjarigen onderwijs of opleiding wordt gegeven. 6. Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 250 meter van een kerkelijke instelling. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 8

9 5 Vergunningverlening Een vergunning wordt verstrekt op basis van de APV en is persoonsgebonden. De bevoegdheid van het verlenen van de vergunning ligt bij de burgemeester. 5.1 Persoonsgebonden Waarom een persoonsgebonden vergunning: - De mogelijkheid om de vergunninghouder aan te spreken op naleving van de voorschriften zoals deze in de vergunning zijn gesteld; - Een direct verband tussen de verleende vergunning en de gedragingen van de exploitant. - Zaakgebonden vergunningen bieden minder controle- en handhavingmogelijkheden. 5.2 Voorschriften aan vergunning Vanuit het oogpunt van de doelstellingen (zie 1.4) kunnen er voorschriften verbonden worden aan de vergunning voor een seksinrichting. Het betreft voorschriften op de volgende gebieden: 1. Ter bescherming van de positie van de prostituees en in het belang van hun veiligheid, gezondheid en hygiëne kunnen in de exploitatievergunning bepaalde voorschriften opgenomen worden. 2. Ter bescherming van minderjarigen en het voorkomen van illegaliteit dienen voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen worden. 3. Op het gebied van de inrichting, (brand)veiligheid en bedrijfsvoering. Alle panden en/of gebouwen die gebruikt zullen worden voor de exploitatie van prostitutie dienen te voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het Gebruiksbesluit. 4. Ter voorkoming van strafbare feiten worden aan de exploitant van een seksinrichting eisen gesteld (art. 3.5 van de APV). Deze eisen komen overeen met die in het Besluit zedelijk gedrag Drank- en horecawet. Ter bescherming van de prostituees zijn ook veroordelingen inzake zedendelicten, mishandeling en overtreding van de Vreemdelingenwet opgenomen. 5.3 BIBOB toets Als een vergunningaanvraag wordt ontvangen, wordt de exploitant getoetst in het kader van de Wet BIBOB. Met het instrument BIBOB worden aangevraagde vergunningen vooraf op onder meer criminele financiering getoetst. 5.4 Vergunning en voorwaarden In de APV van de gemeente Woensdrecht staan nu voorwaarden waaronder een vergunning voor een seksbedrijf kan worden verleend. Wanneer de Wet regulering prostitutie en bestrijding missstanden seksbranche in werking treedt, zullen deze voorwaarden in de plaats treden van de huidige voorwaarden in de APV. Het gaat dan om de volgende onderwerpen: Aanvraag exploitatievergunning Beslistermijn Gegevens vergunning Duur vergunning Weigering vergunning Schorsen of intrekken Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 9

10 6. Handhaving 6.1 (Integrale) Controles Binnen de gemeente Woensdrecht worden diverse controles uitgevoerd bij de aanwezige seksbedrijven. Een gedeelte van deze controles worden uitgevoerd door het Team commerciële zeden Politie Midden- en West Brabant waarvan de resultaten in een bestuurlijke rapportage worden meegedeeld. Daarnaast worden door de gemeente Woensdrecht reguliere controles uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde uitvoeringsprogramma handhaving samen met de GGD. Momenteel worden beide controles door de gemeente opgevolgd. Wanneer de bestuurlijke rapportage ofwel de reguliere controle aanleiding geven voor repressieve handhaving wordt dit opgepakt. 6.2 Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector. In 2009 is de Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector door de Taskforce mensenhandel opgesteld. Deze handreiking adviseert om de regierol bij gemeenten te leggen, daar waar toezicht nu veelal alleen door politie plaatsvindt. De gemeente is vanuit haar reguliere taak vergunningverlener en handhaver. De inzet van de politie zal complementair dienen te zijn aan de inzet van het bestuur 6.3 Controle door de gemeente Het verdient overeenkomstig de handreiking de voorkeur bestuurlijke controles te laten uitvoeren door gemeentelijke toezichthouders. Bestuurlijke regie en handhaving in samenwerking met andere partijen is hierbij noodzakelijk. Controles uitgevoerd door een gemeentelijke toezichthouder in samenwerking met de politie is de beste combinatie om inzicht inde branche te verkrijgen. Wanneer er tijdens dergelijke controles strafbare feiten worden geconstateerd, kan door de politie direct strafrechtelijk worden opgetreden, bij bestuursrechtelijke overtredingen is de gemeente aan zet. De controleteams kunnen eventueel worden aangevuld met toezichthouders arbeidsinspectie, brandweer, GGD en belastingdienst. De werkwijze zoals voorgesteld in de handreiking zou betrekkelijk eenvoudig binnen de gemeente Woensdrecht ingevoerd kunnen worden, aangezien er al gemeentelijk toezicht op de seksinrichtingen plaatsvindt en het karakter hiervan alleen meer integraal en multidisciplinair dient te worden. Aangezien momenteel ook waar nodig gevolg wordt gegeven aan het oppakken van het repressieve handhavingtraject wanneer dit nodig blijkt te zijn naar aanleiding van de bestuurlijke rapportages lijkt het nuttig en efficiënt om de twee trajecten in de toekomst te combineren. 6.4 Handhavingarrangement Het is belangrijk dat het bestuurlijk en strafrechtelijk vervolgtraject bij geconstateerde overtredingen voor iedereen helder en inzichtelijk is. Daarom is in het handhavingsbeleid van de gemeente Woensdrecht een toezicht- en sanctiestrategie opgenomen (zie bijlage). Dit ook om de rechtszekerheid van exploitanten binnen de gemeente Woensdrecht te verhogen en verplaatsing van misstanden te voorkomen naar gemeenten waar minder streng of strikt wordt gehandhaafd. Het doel van handhaving in de niet-vergunde sector is het beëindigen van illegale exploitatie. Bedrijven die aan de voorwaarden willen (en kunnen) voldoen dienen ertoe te worden gebracht een vergunning aan te vragen. Alle andere bedrijven dienen hun activiteiten te staken.. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 10

11 Bijlage 1 Definities volgens de Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche 1. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 2. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 3. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling; 4. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie; 5. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee; 6. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf; 7. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend; 8. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf; 9. klant : degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten; 10. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt; 11. GGD: een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 11

12 Bijlage 2 Sanctiestrategie Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 12

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid Vastgesteld op 19 januari 2016 In werking getreden op 4 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Toezicht 6 4. Handhaving 8 Bijlage Format bedrijfsplan

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV De wet op hoofdlijnen Wat staat er in het wetsvoorstel? -verhoging van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar (art. 2) -invoering

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk

B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari 2010 Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Locale verantwoordelijkheid en regionale afstemming

Nadere informatie

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Reactie van de Nationaal rapporteur op het gewijzigde voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Het gewijzigde

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8253 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Reactie consultatie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Contactpersoon Mw. dr. mr. M. Boot-Matthijssen Telefoon 070 370 45 14 Datum 21 januari 2009

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007.

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007. Jaar: 2007 Nummer: 20 Besluit: Burgemeester 06 maart 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2007 De van Helmond; besluit: vast te stellen Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren,

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren, Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt Dames en heren, hartelijk dank voor de introductie en veel dank voor de uitnodiging van de organisatie om te mogen spreken

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Artikel 3:l Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Begripsbepalingen Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010. Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid 2010 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet

Nadere informatie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Dames en heren, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanmiddag te mogen spreken. Zoals

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN

NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 63810 20 mei 2016 NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN 1. Inleiding 3 2. Het huidige Groningse prostitutiebeleid 3 2.1. Korte schets van

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Besluit van Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 2014, houdende nadere regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche)

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN...3 3 REGIONALE AFSTEMMING...4 4 BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE SITUATIE...4 5 REGELGEVING...5 5.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

1. Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl. Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 87 Besluit: B&W 6 november 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Directie Openbare Orde en Veiligheid Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Aan Van Datum Onderwerp Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken Burgemeester E.E. van der Laan, Karen Nieuwenhuis, Brian Varma

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.:

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 22485 26 februari 2016 Nota prostitutiebeleid Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Besluiten: Vast te stellen de volgende Nota Prostitutiebeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

2.1.3 Voorstel vergunningsvoorwaarden

2.1.3 Voorstel vergunningsvoorwaarden BIBOB. 34 Op grond van het door het Bureau BIBOB uitgebrachte advies kan de gemeente een beslissing nemen om de gevraagde vergunning te verlenen, te weigeren of te verlenen met aanvullende voorwaarden.

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Raads Inforrnatiebrief

Raads Inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.rors.oos Inboeknummer o3nooox3y Classificatienummer r.y63.r Dossiernummer 3IO.IO3 s maart zoop Raads Inforrnatiebrief Betreft rapport Prostitutiebranche Eindhoven uvan

Nadere informatie

Nota prostitutie en seksbranche

Nota prostitutie en seksbranche Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 pag. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.2. Uitgangspunten nota prostitutie en seksbranche 6 2. Vergunningen seksbranche

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn vergunningen

Bibob-beleidslijn vergunningen Bibob-beleidslijn vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden Gemeente Leeuwarden datum: september 2013 1 Inleiding In dit projectplan wordt op verzoek van de Leeuwarder gemeenteraad verslag gedaan

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling Beleidsregels

Nadere informatie

Regionale aanpak prostitutie en bestrijding misstanden

Regionale aanpak prostitutie en bestrijding misstanden Regionale aanpak prostitutie en bestrijding misstanden Regionale kadernota prostitutiebeleid 2013-2017 December 2013 Regionale projectgroep prostitutie en mensenhandel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.fout!

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Prostitutie... 1 Afdeling 1 Begripsomschrijvingen... 1 Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke... 1 Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden;

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 123512 18 december 2015 Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2013. De raad

Nadere informatie

Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN:

Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN: Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN: 1. bijgaand inspraakverslag inzake de gevolgen van de opheffing van het bordeelverbod en de concept-verordening

Nadere informatie

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104276_1. Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104276_1. Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104276_1 25 oktober 2016 Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen 1. Inleiding Op 26 oktober j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp Wijziging algemeen

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren,

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid -

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Afstudeerscriptie De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Auteur: Eveline Koopmans Eindhoven, januari 2011 Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017 Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017 De gemeente Almere streeft naar een seksbranche die veilig is voor zowel prostituees als hun klanten. Deze nota beschrijft de vier speerpunten waarmee

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014 Cahier 2015-1 Prostitutie in Nederland anno 2014 A.L. Daalder Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-1 1 Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV). rv 34 Bestuursdienst BSD/2009.5162 RIS 170627_100212 Gemeente Den Haag RIS170627_12-FEB-2010 Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Waarom dit formulier? Wilt u een seksinrichting exploiteren? Op basis van art. 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hiervoor een vergunning

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Hoofdstuk 1 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Hoofdstuk 1 Inleiding Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Almere

Nota Prostitutiebeleid Almere Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie