Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid"

Transcriptie

1 Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanleiding Inleiding Evaluatie prostitutiebeleid Doelstellingen prostitutiebeleid Wet- en regelgeving en beleid Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Gevolgen voor de gemeente Lokaal en regionaal beleid Uitgangspunten in de gemeente Woensdrecht Maximumbeleid Proportionaliteitsbeginsel Bestemmingsplan Vestigingsvoorwaarden Vergunningverlening Persoonsgebonden Voorschriften aan vergunning BIBOB toets Vergunning en voorwaarden Handhaving (Integrale) Controles Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector Controle door de gemeente Handhavingarrangement Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 2

3 1. Algemeen 1.1 Aanleiding Het wettelijk bordeelverbod is in 2000 opgeheven. Doelstelling van deze opheffing was - en is nog steeds - om de sector prostitutie te beheersen, te reguleren en strafbare feiten beter te kunnen aanpakken. Om te zorgen dat deze doelen worden bereikt, kunnen gemeenten een prostitutiebeleid opstellen, dit beleid vastleggen in regelgeving (APV) en de regels vervolgens handhaven. 1.2 Inleiding In 2000 is het Prostitutiebeleid 2000 van de gemeente Woensdrecht vastgesteld. Meer dan tien jaar is inmiddels verstreken. Het prostitutiebeleid van de gemeente Woensdrecht wordt geactualiseerd aan de hand van de inzichten en ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan. Daarnaast anticipeert de gemeente Woensdrecht op het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en bestrijding missstanden seksbranche. Ook de ontwikkelingen binnen de seksbranche zorgen ervoor dat een ander medium -het internet - een afname lijkt te veroorzaken in het fysiek bezoeken van bijvoorbeeld een seksbioscoop. Daarom is het nodig om deze ontwikkelingen mee te nemen in het nieuwe beleid. 1.3 Evaluatie prostitutiebeleid 2000 De nota uit 2000 heeft een aantal belangrijke elementen: 1. Schets van de lokale historische omstandigheden; 2. Seksbedrijven mogen zich niet vestigen in Huijbergen en Woensdrecht ; 3. Maximum aan het aantal en soort seksbedrijven in de gemeente Woensdrecht; 4. Seksbedrijven in de bestemmingsplannen opnemen. Toen en nu 1. Er is weinig verschil tussen toen en nu. De gemeente Woensdrecht blijft sekstoeristen ontvangen uit België. 2. In de twee kleinere kernen (Huijbergen en Woensdrecht) is de situatie niet gewijzigd en zullen ook in het nieuwe beleid niet in aanmerking komen voor vestiging van een seksbedrijf. 3. Het maximum is toentertijd gesteld op 14 bedrijven. Dit is gebaseerd op het aantal bedrijven dat een vergunning had in de gemeente Woensdrecht. Het aantal van het maximumbeleid komt in aanmerking voor aanpassing (middels dit beleid). 4. Er wordt een vestigingsbeleid gehanteerd in het beleid van Uitwerking hiervan wordt in onderliggend beleid aangescherpt. De criteria die zijn verwoord zijn dezelfde die worden gehanteerd bij het landelijke vestigingsbeleid van coffeeshops. De meeste gemeenten hanteren eveneens deze criteria voor seksbedrijven (gemeente Woensdrecht hanteert overigens een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs). De criteria worden in dit beleid gebruikt als good-practice. 1.4 Doelstellingen prostitutiebeleid Deze doelstellingen omvatten de gewenste resultaten van het lokale prostitutiebeleid en zijn in drie categorieën in te delen: 1. De bescherming van het woon- en leefklimaat: het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie. 2. Het beschermen van de positie van prostituees: de prostitutie is een branche die zich soms in een illegale sfeer bevindt. In deze branche kan er sprake zijn van gedwongen prostitutie en prostitutie van illegalen en minderjarigen. Prostituees zijn vanuit deze positie een kwetsbare groep. Zeker gelet op deze achterstandspositie dient de lokale overheid een actieve rol te vervullen in de bescherming en verbetering van de positie van de prostituees, door het stellen van inrichting- en bedrijfsvoeringeisen aan prostitutiebedrijven. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 3

4 3. Het voorkomen van strafbare feiten: het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie, het terugdringen van de omvang van prostitutie door illegalen en het beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik, onder andere door het stellen van eisen aan de exploitant. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 4

5 2. Wet- en regelgeving en beleid 2.1 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche De Tweede Kamer heeft op 29 maart 2011 het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aangenomen. Hiermee komt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer te liggen. De gemeente Woensdrecht anticipeert met dit beleid op de nieuwe wet. Registratieplicht Prostituees zijn met de nieuwe wet verplicht zich in te schrijven in een landelijk register van prostituees. De minister van Veiligheid en Justitie wijst enkele gemeenten aan die deze registratie uitvoeren voor alle andere gemeenten. Met de registratie is het verplicht een intakegesprek te voeren. Bij dit gesprek wordt schriftelijke informatie meegegeven over rechten, risico's en mogelijkheden voor hulp bij beëindiging van het beroep. Als gevolg van een amendement (nr. 35) van Kamerlid Arib heeft de GGD hierin een adviserende functie. Naast het landelijk register van prostituees komt er een landelijk escortregister. Minimumleeftijd De minimumleeftijd om te mogen werken als prostituee wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. De naleving van deze minimumleeftijd wordt geregeld met de registratieplicht: een gemeente mag een prostituee alleen inschrijven als zij 21 jaar is. Vergunningplicht Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning. Onder een seksbedrijf vallen bijvoorbeeld bordelen, escortbedrijven en sekstheaters. In de wet zijn zowel verplichte als mogelijke weigeringgronden opgenomen. In het landelijk register worden toegekende, geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen opgenomen. Burgemeesters die een aanvraag voor een vergunning hebben gekregen of een vergunning hebben verleend, krijgen toegang tot het register. Daarnaast krijgen de toezichthouders en Bureau BIBOB toegang tot het register. Hiermee kan de aanvraag van een exploitant die in de ene gemeente is geweigerd, zonder veel extra werk, ook in een andere gemeente tot een weigering leiden. De gemeente houdt de mogelijkheid om een maximum aantal vergunningen te verlenen. Ook maakt de wet het mogelijk dat er binnen een gemeente geen vergunning wordt verleend voor een prostitutiebedrijf (nuloptie). Dit is mogelijk ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten. Voor het toezicht op de vergunningvoorwaarden wijst de burgemeester ambtenaren aan. Daarbij moeten in ieder geval ambtenaren van de gemeente inbegrepen zijn. Strafbaarstelling klanten De nieuwe wet maakt een klant strafbaar als deze niet heeft nagegaan of een prostituee ingeschreven is in het landelijk register. Versterken sociale positie prostituees Naast bovenstaande hoofdpunten zijn er een aantal moties aangenomen, waaronder het verzoek aan de regering om een plan van aanpak op te stellen ter versterking van de sociale positie van prostituees. 2.2 Gevolgen voor de gemeente Het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche heeft de nodige impact voor gemeenten: Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 5

6 Een gemeente moet een verordening maken met regels voor het uitoefenen van een seksbedrijf. (verwerkt in de APV, hoofdstuk 3) Een gemeente moet registratiesystemen voor prostituees en escortbedrijven inrichten (wordt landelijk opgepakt). Een gemeente moet de zogeheten thuiswerkers toestaan, ondanks de eventuele keuze voor de nuloptie. De burgemeester is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en de vergunningverlening voor seksbedrijven. 2.3 Lokaal en regionaal beleid Lokale verantwoordelijkheid De gemeente heeft de regierol bij het reguleren van de prostitutiebranche op lokaal niveau. Het ontwikkelen en vaststellen van het gemeentelijk prostitutiebeleid vergt een centrale gemeentelijke regie waarbij het lokaal bestuur voorschriften vaststelt samen met andere partners. APV Een belangrijk instrument dat gemeenten kunnen inzetten ter regulering van prostitutie is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 1. Hierin is een vergunningstelsel voor seksinrichtingen opgenomen. Aan de vergunning die verleend wordt voor de exploitatie van een seksinrichting kunnen voorschriften verbonden worden. Vergunning 1. Ieder seksbedrijf dient een vergunning voor het exploiteren van een seksbedrijf aan te vragen. 2. In het horecabeleidsplan van de gemeente Woensdrecht wordt bepaald dat bedrijven die vallen onder de beschrijving seksbedrijf (differentiatie prostitutie- en escortbedrijf) slechts een drank- en horecavergunning kunnen krijgen als blijkt bij de toetsing voor de exploitatievergunning de horeca-activiteiten nadrukkelijk ondergeschikt zijn aan de prostitutieactiviteiten. Het gaat alleen om seksbedrijven waarbij geen detailhandel wordt verricht. Seksbedrijven in combinatie met een bioscoop, theater of automaten kunnen geen drank- en horecavergunning krijgen. Regionaal beleid Prostitutie is niet iets dat slechts één gemeente aangaat. De wijze waarop omliggende gemeenten ermee omgaan, kan gevolgen hebben voor Woensdrecht (en andersom). Niet alleen kunnen door regionale afstemming negatieve (verschuiving)effecten beperkt worden, ook creëert het meer duidelijkheid voor alle betrokkenen: eenduidigheid van beleid heeft tot gevolg dat politie en justitie één standaard kunnen hanteren in de gehele regio. Deze nota houdt daarom ook rekening met het regionale beleid Hoofdstuk 3 van de APV 2 Districtelijke nota prostitutiebeleid uit Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 6

7 3. Uitgangspunten in de gemeente Woensdrecht 4.1 Maximumbeleid Het maximumbeleid gaat uit van een bevriezing (in aantal en/of in plek) van het aantal seksbedrijven. Voor de gemeente Woensdrecht is het noodzakelijk om een maximumbeleid te hanteren om de volgende redenen: 1. Als er geen maximumbeleid is bestaat de kans dat er een prostitutieconcentratiegebied ontstaat op de grens tussen België en Nederland. 2. Het ontstaan van een prostitutieconcentratiegebied is uit het oogpunt van de bescherming van het woon- en leefklimaat, voorkoming van overlast en hinder, aantasting van de netheid en zedelijkheid en bescherming van de openbare orde en veiligheid ongewenst Wanneer wordt gekozen voor een maximumbeleid beheerst de gemeente zelf het maximum aantal. De volgende regels worden gehanteerd: 1. Maximaal tien seksbedrijven; 2. Raam- en straatprostitutie zijn verboden (artikel 3:9 APV); 3. Thuiswerk is wel toegestaan. 4.2 Proportionaliteitsbeginsel Grote kernen De kernen Hoogerheide, Putte en Ossendrecht zijn zo groot dat kan gesproken worden over woonstraten en centrumgebieden. Seksbedrijven mogen zich vestigen mits rekening wordt gehouden met de volgende punten: 1. Behouden van een goed woon- en leefklimaat; 2. Voorkoming van overlast en hinder; 3. Voorkomen van aantasting van de netheid en zedelijkheid; 4. Bescherming van de openbare orde en veiligheid. Kleinere kernen De kernen Huijbergen en Woensdrecht zijn dermate klein dat daar op kleine geografische schaal een mix aanwezig is van woon- winkel- en bedrijfsfuncties en voorzieningen. De kernen Huijbergen en Woensdrecht moeten worden getypeerd als zeer kleine kernen. Het disproportionaliteitsbeginsel kan ertoe leiden dat de leefbaarheid in kleinere kernen bescherming behoeft. Seksbedrijven kunnen niet worden gevestigd in kleine kernen het daarbij behorende buitengebied met minder dan 3000 inwoners, waaronder in onze gemeente de kernen Huijbergen en Woensdrecht vallen Bestemmingsplan Aanvragen voor vergunningen voor seksinrichtingen worden getoetst aan het bestemmingsplan. 4.4 Vestigingsvoorwaarden Aanvragen voor vergunningen voor seksinrichtingen worden getoetst aan de volgende voorwaarden: 1. Geen seksbedrijf in de buitengebieden. 2. Geen seksbedrijf op industrieterreinen. 3. Geen seksbedrijf in de kernen Huijbergen en Woensdrecht. 3 Artikel 10 lid 1 van de ontwerp Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 4 Regionale nota prostitutiebeleid Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 7

8 4. Geen seksbedrijf mag worden geëxploiteerd in een gebouw, waar de entree met anderen moet worden gedeeld. 5. Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 350 meter van een (onderdeel van een) onderwijsinrichting c.q. school waarin aan minderjarigen onderwijs of opleiding wordt gegeven. 6. Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 250 meter van een kerkelijke instelling. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 8

9 5 Vergunningverlening Een vergunning wordt verstrekt op basis van de APV en is persoonsgebonden. De bevoegdheid van het verlenen van de vergunning ligt bij de burgemeester. 5.1 Persoonsgebonden Waarom een persoonsgebonden vergunning: - De mogelijkheid om de vergunninghouder aan te spreken op naleving van de voorschriften zoals deze in de vergunning zijn gesteld; - Een direct verband tussen de verleende vergunning en de gedragingen van de exploitant. - Zaakgebonden vergunningen bieden minder controle- en handhavingmogelijkheden. 5.2 Voorschriften aan vergunning Vanuit het oogpunt van de doelstellingen (zie 1.4) kunnen er voorschriften verbonden worden aan de vergunning voor een seksinrichting. Het betreft voorschriften op de volgende gebieden: 1. Ter bescherming van de positie van de prostituees en in het belang van hun veiligheid, gezondheid en hygiëne kunnen in de exploitatievergunning bepaalde voorschriften opgenomen worden. 2. Ter bescherming van minderjarigen en het voorkomen van illegaliteit dienen voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen worden. 3. Op het gebied van de inrichting, (brand)veiligheid en bedrijfsvoering. Alle panden en/of gebouwen die gebruikt zullen worden voor de exploitatie van prostitutie dienen te voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het Gebruiksbesluit. 4. Ter voorkoming van strafbare feiten worden aan de exploitant van een seksinrichting eisen gesteld (art. 3.5 van de APV). Deze eisen komen overeen met die in het Besluit zedelijk gedrag Drank- en horecawet. Ter bescherming van de prostituees zijn ook veroordelingen inzake zedendelicten, mishandeling en overtreding van de Vreemdelingenwet opgenomen. 5.3 BIBOB toets Als een vergunningaanvraag wordt ontvangen, wordt de exploitant getoetst in het kader van de Wet BIBOB. Met het instrument BIBOB worden aangevraagde vergunningen vooraf op onder meer criminele financiering getoetst. 5.4 Vergunning en voorwaarden In de APV van de gemeente Woensdrecht staan nu voorwaarden waaronder een vergunning voor een seksbedrijf kan worden verleend. Wanneer de Wet regulering prostitutie en bestrijding missstanden seksbranche in werking treedt, zullen deze voorwaarden in de plaats treden van de huidige voorwaarden in de APV. Het gaat dan om de volgende onderwerpen: Aanvraag exploitatievergunning Beslistermijn Gegevens vergunning Duur vergunning Weigering vergunning Schorsen of intrekken Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 9

10 6. Handhaving 6.1 (Integrale) Controles Binnen de gemeente Woensdrecht worden diverse controles uitgevoerd bij de aanwezige seksbedrijven. Een gedeelte van deze controles worden uitgevoerd door het Team commerciële zeden Politie Midden- en West Brabant waarvan de resultaten in een bestuurlijke rapportage worden meegedeeld. Daarnaast worden door de gemeente Woensdrecht reguliere controles uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde uitvoeringsprogramma handhaving samen met de GGD. Momenteel worden beide controles door de gemeente opgevolgd. Wanneer de bestuurlijke rapportage ofwel de reguliere controle aanleiding geven voor repressieve handhaving wordt dit opgepakt. 6.2 Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector. In 2009 is de Handreiking Ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector door de Taskforce mensenhandel opgesteld. Deze handreiking adviseert om de regierol bij gemeenten te leggen, daar waar toezicht nu veelal alleen door politie plaatsvindt. De gemeente is vanuit haar reguliere taak vergunningverlener en handhaver. De inzet van de politie zal complementair dienen te zijn aan de inzet van het bestuur 6.3 Controle door de gemeente Het verdient overeenkomstig de handreiking de voorkeur bestuurlijke controles te laten uitvoeren door gemeentelijke toezichthouders. Bestuurlijke regie en handhaving in samenwerking met andere partijen is hierbij noodzakelijk. Controles uitgevoerd door een gemeentelijke toezichthouder in samenwerking met de politie is de beste combinatie om inzicht inde branche te verkrijgen. Wanneer er tijdens dergelijke controles strafbare feiten worden geconstateerd, kan door de politie direct strafrechtelijk worden opgetreden, bij bestuursrechtelijke overtredingen is de gemeente aan zet. De controleteams kunnen eventueel worden aangevuld met toezichthouders arbeidsinspectie, brandweer, GGD en belastingdienst. De werkwijze zoals voorgesteld in de handreiking zou betrekkelijk eenvoudig binnen de gemeente Woensdrecht ingevoerd kunnen worden, aangezien er al gemeentelijk toezicht op de seksinrichtingen plaatsvindt en het karakter hiervan alleen meer integraal en multidisciplinair dient te worden. Aangezien momenteel ook waar nodig gevolg wordt gegeven aan het oppakken van het repressieve handhavingtraject wanneer dit nodig blijkt te zijn naar aanleiding van de bestuurlijke rapportages lijkt het nuttig en efficiënt om de twee trajecten in de toekomst te combineren. 6.4 Handhavingarrangement Het is belangrijk dat het bestuurlijk en strafrechtelijk vervolgtraject bij geconstateerde overtredingen voor iedereen helder en inzichtelijk is. Daarom is in het handhavingsbeleid van de gemeente Woensdrecht een toezicht- en sanctiestrategie opgenomen (zie bijlage). Dit ook om de rechtszekerheid van exploitanten binnen de gemeente Woensdrecht te verhogen en verplaatsing van misstanden te voorkomen naar gemeenten waar minder streng of strikt wordt gehandhaafd. Het doel van handhaving in de niet-vergunde sector is het beëindigen van illegale exploitatie. Bedrijven die aan de voorwaarden willen (en kunnen) voldoen dienen ertoe te worden gebracht een vergunning aan te vragen. Alle andere bedrijven dienen hun activiteiten te staken.. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 10

11 Bijlage 1 Definities volgens de Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche 1. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 2. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 3. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling; 4. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie; 5. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee; 6. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf; 7. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend; 8. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf; 9. klant : degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten; 10. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt; 11. GGD: een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 11

12 Bijlage 2 Sanctiestrategie Prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht 12

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Contactpersoon Mw. dr. mr. M. Boot-Matthijssen Telefoon 070 370 45 14 Datum 21 januari 2009

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Besluit van Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 2014, houdende nadere regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche)

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Directie Openbare Orde en Veiligheid Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Aan Van Datum Onderwerp Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken Burgemeester E.E. van der Laan, Karen Nieuwenhuis, Brian Varma

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Nota prostitutie en seksbranche

Nota prostitutie en seksbranche Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 pag. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.2. Uitgangspunten nota prostitutie en seksbranche 6 2. Vergunningen seksbranche

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden Gemeente Leeuwarden datum: september 2013 1 Inleiding In dit projectplan wordt op verzoek van de Leeuwarder gemeenteraad verslag gedaan

Nadere informatie

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 123512 18 december 2015 Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2013. De raad

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid -

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Afstudeerscriptie De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Auteur: Eveline Koopmans Eindhoven, januari 2011 Afstudeerscriptie

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren,

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014 Cahier 2015-1 Prostitutie in Nederland anno 2014 A.L. Daalder Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-1 1 Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer

Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 59185 2 juli 2015 Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer Zaaknummer -2015-000556 Docnr 2015-003991 Het college

Nadere informatie

Wat is mensenhandel?

Wat is mensenhandel? Toespraak van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de Expertmeeting van de Nederlandse Vrouwenraad over de Istanbul

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek Samenvatting Aanleiding en doel van het onderzoek Sinds 2009 stelt de regering voor om nieuwe wetgeving in te voeren om de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Onderdeel van dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Notitie. 2. Huidige regeling APV. Burgemeester. Maureen Sarucco, Kees Lacet, Jessica Hoitink. Brian Varma (Van Traa-Team)

Notitie. 2. Huidige regeling APV. Burgemeester. Maureen Sarucco, Kees Lacet, Jessica Hoitink. Brian Varma (Van Traa-Team) Directie Openbare Orde en Veiligheid / Van Traa-team Notitie Aan Burgemeester Kopie aan Maureen Sarucco, Kees Lacet, Jessica Hoitink Van Brian Varma (Van Traa-Team) Datum 24 januari 2011 Onderwerp Wijziging

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Almere

Nota Prostitutiebeleid Almere Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Screening beleidsnota s

Screening beleidsnota s Screening beleidsnota s Een onderzoek naar de juridische houdbaarheid en correctheid van de beleidsnota s bij de gemeente Gilze en Rijen. Auteur: Karst van Houten Classificatie document: Intern Opleiding:

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie

Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie Belastingdienst, Arbeidsinspectie en UWV/GAK Evaluatie van de eerste resultaten van de opheffing van het bordeelverbod. Uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Evaluatie Prostitutiebeleid

Evaluatie Prostitutiebeleid Evaluatie Prostitutiebeleid dienst Stadsbeheer Evaluatie Prostitutiebeleid evaluatie prostitutiebeleid Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer Directie Buitenruimte, afdeling Beleid en Programmering 19 mei 2005

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen.

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen. Gemeenteblad Jaar 2006 Afdeling 3A Publicatiedatum 8 maart 2006 Onderwerp Intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 en vaststelling van de Verordening op de woning- en

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte leden van de Tweede Kamer, Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 5 oktober 2015 Betreft: Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Huidige regeling om vergunning Wet BIBOB benutten om Beleidslijn met Advies van Beslissing te weigeren/ in te trekken vergunning te weigeren indicatoren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 200 Onderzoek en beleid Het bordeelverbod opgeheven Prostitutie 2000-2001 A. Daalder Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID OSKAM Ontvangen 20 oktober

Nadere informatie

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen.

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Wat betekent Bibob? Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat

Nadere informatie

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten Evaluatie van de preventie-, controle- en handhavingsactiviteiten van gemeentelijke diensten. Uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. C41 O, M.J. Vaartjes, 2645

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. C41 O, M.J. Vaartjes, 2645 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet Bibob Programma / Programmanummer Bestuur / 2110 IBW-nummer Portefeuillehouder G. ter Horst Samenvatting De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T

RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T Agendanummer Registratienummer raad 640523 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 645592 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Controles vuurwerkverkooppunten 2013

Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Documentnummer : 21719497 Datum : 30 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanpak 2013 3 3 Resultaat 4 4 Vuurwerkcontroles 2014 5 5 Aanbevelingen 6 Verslag vuurwerkcontroles

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Beantwoording van de vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32 211, op 30 oktober 2012

Beantwoording van de vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32 211, op 30 oktober 2012 Bijlage 2 bij de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 19 april 2013, inzake wetsvoorstel 32 211 (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) Beantwoording van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN. Handelingsperspectief

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN. Handelingsperspectief VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN Handelingsperspectief prostitutie vanuit woningen HANDELINGSPERSPECTIEF Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2015 3 inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur:

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur: Kwalificatiedossier: Toezicht en veiligheid Jaartal: 203-204 Kwalificaties: 9480 Handhaver toezicht en veiligheid Niveau: 3 Kennisonderdeel: Toetsvorm: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 WKPV 2 Gesloten

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Formulier bevindingen eigen onderzoek. Vastgesteld op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob

Formulier bevindingen eigen onderzoek. Vastgesteld op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob Formulier bevindingen eigen onderzoek Vastgesteld op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob Inleiding Dit formulier is op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob vastgesteld door

Nadere informatie

x Zie vervolgvel Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 BW-nummer

x Zie vervolgvel Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds 2004 wordt de Wet BIBOB in de

Nadere informatie

Closing brothels is closing eyes

Closing brothels is closing eyes Closing brothels is closing eyes Utrechtse sekswerkers na de sluiting van het Zandpad Prof. Dr. Dina Siegel (UU) i.s.m. Prof. Dr. Henk van de Bunt (EUR); Dr. Brenda Oude Breuil (UU); Marjolein Goderie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie