1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING"

Transcriptie

1 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht vervallen. Hiermee verdwijnt het verbod tot exploiteren van prostitutie in algemene zin, ook wel het algemeen bordeelverbod genoemd. Tegelijkertijd wordt artikel 250a als nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd. Exploitatie van onvrijwillige prostitutie en prostitutie door minderjarigen wordt hierin nadrukkelijk strafbaar gesteld. De wetgever heeft met het schrappen van het bordeelverbod, beoogd aansluiting te vinden bij de maatschappelijke ontwikkeling van de laatste decennia. Prostitutie is een verschijnsel dat niet langer kan worden ontkend, ongeacht welk moreel standpunt men inneemt. Hierbij behoort legalisering en verantwoorde regulering van deze branche. Een van de drijfveren achter de wetswijziging was het feit dat gemeenten door het algemeen bordeelverbod onvoldoende regulerend kon optreden. Met het opheffen van dit prostitutieverbod biedt de wetgever de gemeenten de mogelijkheid een vergunningenstelsel in het leven te roepen en een zorgvuldig en effectief prostitutiebeleid te voeren. Hiertoe is ook aan de gemeentewet een nieuw artikel toegevoegd, artikel 151a, dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om bij verordening voorschriften te stellen met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling. Dit dient ter versterking van de reeds bestaande autonome verordenende bevoegdheid (ex artikel 149 Gemeentewet) ter regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (artikel 108 Gemeentewet). Bij de nieuwe wet tot opheffing van het bordeelverbod heeft de wetgever een zestal doelstellingen geformuleerd, aan de hand waarvan gemeenten hun prostitutiebeleid dienen vorm te geven: beheersing en regulering van de exploitatie van prostitutie; verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie; bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; bescherming van de positie van prostituees; ontvlechting van criminaliteit en de seksindustrie; terugdringen van (exploitatie van) prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel. 1.2 TOTSTANDKOMING PROSTITUTIEBELEID De wetgever heeft met de opheffing van het bordeelverbod een belangrijke stap gezet in de richting van normalisering van de prostitutiebranche. Toch laat de wetgever vele vragen onbeantwoord. Waar ligt exact de grens van wat een gemeente mag regelen? Mag een gemeente bepaalde vormen van exploitatie van prostitutie binnen haar grenzen volledig verbieden? Wat als een gemeente niet alle doelstellingen in haar beleid wenst uit te werken? De VNG heeft met haar model H3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 1 getracht invulling te geven aan dit geheel nieuwe beleidsterrein. Voor individuele gemeenten blijven echter nog voldoende witte vlekken over. Op initiatief van het Regionaal College Politieregio Zaanstreek-Waterland is mede hiertoe een regionaal werkgroep opgericht. Hoofddoel van deze werkgroep is om tot regionale afstemming te komen van het te ontwikkelen prostitutiebeleid. Uiteindelijk zal jurisprudentie moeten uitmaken of zaken die een gemeente heeft geregeld en door een exploitant worden betwist, stand kunnen houden. In dit licht heeft de gemeente Beemster in deze nota en het daarbij behorende vergunningenstelsel zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening, haar prostitutiebeleid vormgegeven. 1 Zie bijlage 1, het nieuwe hoofdstuk 3 van de APV nota prostitutiebeleid Beemster juli

2 Dit prostitutiebeleid is gebaseerd op het in regionaal verband vastgestelde prostitutiebeleid Zaanstreek- Waterland 2 en het naar aanleiding hiervan opgestelde Convenant prostitutiebeleid Zaanstreek waterland 3. Tenslotte dient in dit verband te worden opgemerkt dat de term "prostitutiebeleid ruim wordt geïnterpreteerd. Op voorstel van de VNG, is de regelgeving en het beleid niet beperkt tot de (gelegaliseerde) prostitutiebranche, maar is de gehele seksbranche in het vergunningstelsel ondergebracht. Ook sekswinkels en seksbioscopen (geen prostitutiebedrijven, maar wel seksinrichtingen) zijn in hoofdstuk 3 van de APV geregeld. Voordeel hiervan is dat ten aanzien van de gehele seksindustrie een samenhangend en intergraal beleid kan worden gevoerd en op de gemeente niet de ingewikkelde bewijslast rust om aan te tonen wanneer er sprake is van prostitutie. Wanneer hierna gesproken wordt over prostitutiebedrijf dan dient dit in ogenschouw te worden genomen. 2 Bijlage 2 -Nota Prostitutiebeleid Zaanstreek-Waterland- 3 Bijlage 3 -Convenant Prostitutiebeleid Zaanstreek-Waterland- nota prostitutiebeleid Beemster juli

3 2 REGIONAAL PROSTITUTIEBELEID 2.1 INLEIDING Om de doelstelling van de nieuwe wetgeving te realiseren is een uitgebalanceerd pakket van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen geformuleerd. Het was zaak dat niet elke gemeente dit op eigen houtje aan ging pakken. Behalve dat politie, GGD en andere bij een intergraal prostitutiebeleid betrokken instanties vanuit een regionaal verband werken, is het tevens voor de betrokken gemeenten van belang het prostitutiebeleid op zijn minst regionaal af te stemmen. Het niet regionaal afstemmen van het beleid kan tot gevolg hebben dat ongewenste verplaatsingen of concentraties ontstaan. Gemeenten die helemaal niets regelen ontnemen zich de mogelijkheid de vestiging van prostitutiebedrijven te beheersen en te reguleren. Hiertoe is in de loop van 1999 op initiatief van het regionaal college Zaanstreek-Waterland- een regionale werkgroep opgericht, bestaande uit de volgende deelnemers: gemeente Zaanstad (E.H. Paauwe, beleidsmedewerker) regionaal college Zaanstreek-Waterland (M. Wagemans, secretaris) gemeente Purmerend (Chr. de Haan, juridisch medewerker) gemeente Beemster (A.I. Marijnissen, juridisch medewerker) arrondissementsparket Haarlem (B. Bataille, Officier van Justitie) GGD Zaanstreek-Waterland (M-Chr. Trompenaars, arts) Politie Zaanstreek-Waterland, (G. Jaket, hoofd Jeugd- en zedenzaken) De werkgroep heeft zich met diverse aspecten van exploitatie van prostitutie en aanverwante bedrijfsvormen beziggehouden. Tijdens een van de vergaderingen is een vertegenwoordiger van de arbeidsinspectie aanwezig geweest. Er is door leden van de werkgroep een bezoek gebracht aan Stichting De Rode Draad, landelijke belangenbehartiger van prostituees. Er is aandacht besteedt aan de wettelijke voorschriften ten aanzien registratie van persoonsgegevens in verband met de in de APV op te nemen vergunningsvereisten voor (exploitanten van) seksinrichtingen en escortbedrijven. Ook heeft de werkgroep enkele malen informatiebijeenkomsten van de VNG bijgewoond. Van de hand van de politie is de hierna volgende inventarisatie van de in de regio voorkomende prostitutiebedrijvigheid afkomstig. 2.2 INVENTARISATIE BESTAANDE PROSTITUTIEAANBOD Alvorens een inventarisatie van de in de regio opererende prostitutiebedrijven te kunnen maken, is het van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende verschijningsvormen. Dit onderscheid is van belang voor het goed kunnen reguleren van de branche. Voor verschillende vormen kan of moet soms verschillend beleid worden gevoerd. Prostitutie -en de exploitatie daarvan- kent vele verschillende verschijningsvormen: straat- of tippelprostitutie; raamprostitutie; clubs en privéhuizen; escortbedrijven; thuisprostitutie; erotische massagesalons. Daarnaast bestaan er ook aanverwante bedrijven waar feitelijk geen prostitutie wordt geëxploiteerd, maar die wel als seksinrichting 4 kunnen worden gedefinieerd omdat er vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden en zodoende ook tot het in deze nota vastgestelde beleid behoren. Hierbij moet men denken aan: seksbioscopen; seksshops; 4 zie voor de definitie van seksinrichting hoofdstuk 4 van deze nota en artikel 87 van de nieuwe APV. nota prostitutiebeleid Beemster juli

4 seksgroothandels; seksautomatenhallen; parenclubs etc. Tevens kan er een onderscheid worden gemaakt naar geaardheid, dat wil zeggen een onderscheid in homo seksuele en heteroseksuele prostitutie. In de regio Zaanstreek-Waterland is niet gebleken van een specifiek homoseksueel geaard bedrijf. De politie (sectie jeugd- en zedenzaken) heeft als bijdrage aan de regionale werkgroep een analyse van de bestaande situatie in de regio Zaanstreek-Waterland gemaakt. De inventarisatie is niet gegarandeerd uitputtend. Zo is thuiswerk of escort niet ten alle tijden bij de politie bekend. De analyse leverde in mei 1999 de volgende gegevens op. In mei 2000 kan hier nog steeds mee worden gewerkt: twee seks-clubs: Eén in Zaanstad en één in Beemster. één parenclub in Zaanstad; drie escortburo s; één seksshop in Zaanstad; één groothandel in seksartikelen in Volendam; één nachtclub in Zaanstad (topless bediening stripshow); zo nu en dan thuis prostitutie, geen structureel karakter. Totaal zijn ongeveer tien prostituees binnen de twee clubs werkzaam. Het aantal prostituees wisselt echter voortdurend. De beide clubs zijn gesitueerd in het landelijk gebied en een industrie-/bedrijvengebied. 2.3 REGIONAAL UITGANGSPUNT Aan de hand van de verzamelde informatie heeft de werkgroep in januari 2000 aan de leden van het Regionaal College van de Politieregio Zaanstreek-Wateland de notitie Prostitutiebeleid Zaanstreek- Waterland 5 aangeboden. Deze is in de vergadering van 17 februari 2000 vastgesteld, met dien verstanden dat het voorstel tot uitsluiting van een nulbeleid ten tijde van het opstellen van de nota, (nog) niet door alle leden werd overgenomen. In de hierna volgende paragraaf leest u meer over het nul-beleid. De (meeste) gemeenten, en zo ook Beemster gaan echter akkoord met de volgende regionale uitgangspunten: aan de hand van hoofdstuk 3 van de model-apv van de VNG, wordt een lokaal vergunningenstelsel opgezet. Een kleinere werkgroep zal de nodige verfijningen en keuzepunten uitwerken ten behoeve van de regio; bij het verlenen van vergunningen wordt een maximumstelsel gehanteerd. Al dan niet gedifferentieerd naar soort inrichting; het maximumstelsel wordt gecombineerd met een concentratiebeleid, waardoor kan worden aangegeven waar wel of juist geen seksinrichtingen worden toegestaan; raam- en straatprostitutie worden verboden; middels voorschriften bij de vergunning zullen wettelijke uitgangspunten als belangenbehartiging prostituees en bestrijding criminaliteit worden uitgewerkt; de bestemmingsplannen zullen aangepast en afgestemd worden op de uitgangspunten van het lokaal beleid; er is een regionaal handhavingsarrangement 6 opgesteld, waar alle gemeenten zich aan conformeren. Hierdoor wordt een eenduidig, adequaat en consistent handhavingsbeleid worden gevoerd. Dit maakt deel uit van de regionale nota Prostitutiebeleid Zaanstraak-Waterland. Er is in dit systeem niet gekozen voor een volledig regionaal vastgesteld beleid, maar een op regionaal niveau afgestemd en op lokaal niveau uitgewerkt prostitutiebeleid. Middels het (concept) Convenant prostitutiebeleid Zaanstreek-Waterland -door alle burgemeesters, de korpschef en de Hoofdofficier van Justitie van de politieregio ondertekend-, wordt dit vastgelegd. 5 zie bijlage 2, Nota Prostitutiebeleid Zaanstraak-Waterland 6 bijlage 2, handhavingsarrangement bij de nota Prostitutiebeleid Zaanstreek-Waterland nota prostitutiebeleid Beemster juli

5 Naast de hierboven reeds genoemde uitgangspunten, worden in het convenant de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het maximaal aantal per gemeente te vergunnen seksinrichtingen: in Zaanstad worden nooit meer dan vier seksinrichtingen, waarvan maximaal twee prostitutiebedrijven, toegestaan; in Purmerend worden nooit meer dan twee seksinrichtingen, waarvan maximaal één prostitutiebedrijf, toegestaan; in Beemster en alle overige gemeenten wordt nooit meer dan één seksinrichting toegestaan. Ten aanzien van een eventueel maximumstelsel voor de escortbranche waren ten tijde van het opstellen van deze nota nog geen definitieve afspraken mogelijk. Een aanvullend onderzoek naar de branche is gaande en aan de hand van de uitkomst daarvan zal een standpunt ingenomen worden. Over het al dan niet vergunningplichtig stellen is geen twijfel. Een vergunning zal ook voor deze branche zijn vereist. Voor het uiteindelijke ingenomen standpunt wordt hier verwezen naar de tekst van het convenant. 2.4 NULBELEID Na de opheffing van het algemeen bordeelverbod kunnen aan het wetboek van Strafrecht geen argumenten meer worden ontleend om exploitatie van prostitutie binnen de gemeentegrenzen geheel te weren. De minister van Justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het door gemeenten verbieden van bordelen in strijd is met artikel 19, derde lid, van de grondswet (de vrijheid van arbeidskeuze). De VNG ziet eveneens geen mogelijkheid een algeheel verbod in de APV op te nemen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een nulbeleid in regionaal verband. Dat wil zeggen een nulbeleid in enkele gemeenten onder verwijzing naar de gemeenten waar dit wel is toegestaan. Dit bleek echter door meerdere gemeenten in deze politieregio niet gewenst, waardoor dit regionale beleid geen vorm kon krijgen. Om deze reden is er gekozen voor een regionaal vastgesteld beleid op hoofdpunten, wat is uitgewerkt door de individuele gemeenten. Een nul-beleid is hierdoor niet mogelijk. nota prostitutiebeleid Beemster juli

6 3 PROSTITUTIEBELEID IN BEEMSTER VÓÓR WETSWIJZIGING Mede naar aanleiding van een inventarisatie van het aantal prostitutie- en aanverwante bedrijven in de politieregio Zaanstreek-Waterland, kan worden vastgesteld dat zich in Beemster één bordeel bevindt. Het gaat hier om het pand aan de Wormerweg 21. Dit pand heeft ingevolge het bestemmingsplan Landelijk gebied 1994 een woonbestemming (de bestemming luidt: woonboerderij met tuinen en erven ). In haar APV, artikel 88 7 heeft de gemeente Beemster elke vorm van exploitatie van prostitutie verboden. Toch wordt sinds 1990 de Boerderij door het gemeentebestuur gedoogd. Aanleiding hiervoor is het feit dat sedert die tijd de seksclub geen overlast aan de omgeving veroorzaakt of anderszins inbreuk maakt op het woongenot en leefklimaat van de omgeving. Dit betekent niet dat de politie en de vreemdelingendienst niet met een grote regelmaat controles uitvoert in de club. Er waren tot op heden van de zijde van de politie geen alarmerende berichten die aanleiding gaven bestuurlijk op te treden. In de APV van is een algeheel verbod voor prostitutiebedrijven opgenomen. Dit geldt ook voor de aanverwante bedrijven. Hierbij geldt de mogelijkheid dat ontheffing kan worden verleend als aangenomen moet worden dat de openbare orde, het woon- en leefmilieu e.d. niet wordt aangetast. Ten aanzien van sekswinkels is geregeld dat deze zijn verboden indien de openbare orde in gevaar komt of anderszins regels van het gemeentebestuur ten aanzien hiervan worden overtreden. In de bestemmingsplannen is niets geregeld ten aanzien van prostitutie en aanverwante seksinrichtingen. Dit was ook niet nodig. Waarom iets uitdrukkelijk uitsluiten wat ingevolge het Wetboek van Strafrecht reeds verboden is? De bestemmingsplannen zullen zo spoedig mogelijk, voor zover nodig, worden aangepast aan de nieuwe situatie per 1 oktober Na deze datum is het niet ondenkbaar dat een bestemming als horeca of bedrijven geen belemmering vormen voor vestiging van een seksbedrijf. 7 bijlage 4, huidige APV bepalingen nota prostitutiebeleid Beemster juli

7 4 PROSTITUTIEBELEID IN BEEMSTER NÁ DE WETSWIJZIGING 4.1 INLEIDING VERGUNNINGENSTELSEL- Beemster heeft in aansluiting bij de eerder genoemde regionale en landelijke uitgangspunten gekozen voor een vergunningensysteem zoals dat in het nieuwe hoofdstuk 3 van de APV is weergegeven. Dit systeem is de kapstok waaraan het Beemster beleid in belangrijke mate is opgehangen en op basis waarvan met overige gemeenten en ander instanties handhavingsafspraken zijn gemaakt. De vergunningplicht dient als instrument om het woon- en leefmilieu te beschermen, criminaliteit uit de branche te weren; de positie van prostituees te verbeteren en in samenhang met een naadloos aansluitend ruimtelijk ordeningsbeleid het vestigingsbeleid vorm gegeven. In aanvulling op hetgeen regionaal is afgesproken ten aanzien van het al dan niet toestaan van seksinrichtingen heeft Beemster ten aanzien van enkele vormen van seksbedrijven een eigen beleid geformuleerd. Het gaat hier dan om het -in het kader van het gedifferentieerd vergunningenbeleidverbieden van enkele vormen van seksinrichtingen en straatprostitutie en sekswinkels. Een en ander wordt hieronder uitgewerkt. 4.2 WELKE SEKSBEDRIJVEN VALLEN ONDER HET BELEID en welke worden uitgesloten seksinrichting definitie seksinrichting: de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massage salon, een seksbioscoop, seksautomatenhal een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. In navolging van advies van de VNG en regionale afstemming, neemt Beemster deze definitie integraal over. Voor een toelichting op de definitie wordt verwezen naar de toelichting bij de model APV van de VNG (Lbr.99/188). seksinrichtingen waarvoor geen vergunning wordt verleend Ter bescherming van het woon- en leefmilieu (artikel 99 lid 2) en het in dit verband willen tegengaan van overlast in haar gemeente kiest het bestuur van Beemster er voor enkele vormen van het seksbedrijf binnen haar grenzen op voorhand niet toe te staan. Het woon- en leefmilieu in een gemeente met een landelijk karakter als dat van Beemster verdraagt zich niet met vestiging van de volgende bedrijven waarmee een grote toeloop van publiek (op hetzelfde tijdstip of gedurende de gehele openingstijden) samenhangt en waarmee tevens een ongewenste uitstraling naar de omgeving is verbonden. In dit verband worden voor de volgende bedrijfsvormen in ieder geval geen vergunningen verleend: seksbioscoop; sekstheater; seksautomatenhal andere hier niet specifiek genoemde seksinrichtingen die aan de bovenstaande omschrijving voldoen. In verband met de ernstige overlast die aan raamprostitutie is verbonden (aantasting van het woon- en leefmilieu, negatieve invloed op de verkeersveiligheid en aantasting van de openbare orde) is in regionaal verband afgesproken deze vorm in de regio niet toe te staan. Dit is in de regionale nota ook vastgelegd. Beemster heeft zich door ondertekening van het Convenant Prostitutiebeleid hierbij aangesloten. Voor raamprostitutie zal dus ook geen vergunning worden verleend. nota prostitutiebeleid Beemster juli

8 Het eerder genoemde en onder 4.3 uitgewerkte maximum- en concentratiestelsel is hierdoor niet van toepassing op betreffende seksinrichtingen. escortbedrijf definitie escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend. In navolging van advies van de VNG en regionale afstemming, neemt Beemster deze definitie integraal over. Voor een toelichting op de definitie wordt verwezen naar de toelichting bij de model APV van de VNG (Lbr.99/188). Een escortbedrijf is een bedrijf dat meestal telefonisch- bemiddelt tussen klanten en prostituees. De prostituee bezoekt de klant of gaat met de klant naar een andere plaats. Om deze reden valt een escortbedrijf niet onder de definitie van een seksinrichting. Een escortbedrijf kan een kantoortje zijn, maar ook een telefooncentrale of een web-site op internet. De plaats van deze ruimte is bepalend voor de vergunningplicht. Omdat dergelijke bemiddelingsbureaus geen openbaar karakter hebben en zodoende de openbare orde niet verstoren, is de werkgroep er geen voorstander van een maximum vast te stellen voor escortbedrijven. Het regionaal college heeft dit voorstel ten tijden van het opstellen van deze nota nog niet unaniem overgenomen. In deze nota sluit Beemster zich aan bij hetgeen in het Convenant Prostitutiebeleid hieromtrent wordt afgesproken. Om de escortbedrijven wel aan regels te kunnen binden wordt de branche evenals de seksinrichting in hoofdstuk 3 van de APV vergunningplichtig gesteld. Het is van belang dat van de eigenaar/bedrijfsleider van het escortbedrijf de antecedenten worden onderzocht. thuiswerkers definitie thuiswerk: de man of vrouw die thuis prostitutie bedrijft en voldoet aan de volgende voorwaarden: het werk vindt uitsluitend plaats in de eigen woning, waar hij of zij ook volgens het bevolkingsregister staat ingeschreven; werven van klanten gebeurt uitsluitend langs informele weg, adverteren mag slechts incidenteel; aan de buitenkant van het perceel mag niet blijken dat er prostitutie wordt bedreven; er mag door anderen of andere bewoners van de woning geen prostitutie worden bedreven; er mag geen sprake zijn van overlast of aantasting van het woon- of leefklimaat. Indien in een perceel prostitutie wordt bedreven en aan één of meerdere van de genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, is er sprake van een prostitutiebedrijf en is dit bedrijf vergunningplichtig. Hiervoor zal een redelijke overgangstermijn worden gegund. straatprostitutie definitie straatprostitutie: op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats, door handeling, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie bewegen, uitnodigen dan wel aan te lokken. Voor een toelichting op de definitie wordt verwezen naar de toelichting bij de model APV van de VNG (Lbr.99/188). verbod op straatprostitutie Evenals raamprostitutie komt deze vorm van prostitutie in de politieregio Zaanstreek-Waterland niet voor. In verband met de ernstige overlast die aan beide vormen van prostitutie is verbonden, (aantasting van het woon- en leefmilieu, negatieve invloed op de verkeersveiligheid en aantasting van de openbare orde) is in regionaal verband afgesproken beide vormen in de regio niet toe te staan. Hierbij sluit Beemster zich aan. In de APV wordt straatprostitutie expliciet verboden. Omdat raamprostitutie onder de definitie van een seksinrichting valt is het verbod hierop niet expliciet in de verordening opgenomen. Bij de definitie van seksinrichtingen is aan het verbod hierop reeds aandacht besteed. nota prostitutiebeleid Beemster juli

9 sekswinkel definitie sekswinkel: de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren worden verkocht. In navolging van VNG advies en regionale afstemming, wordt hierbij door Beemster aangesloten. verbod op sekswinkels In afwijking van het regionale uitgangspunt wordt door Beemster voor de exploitatie van een sekswinkel in de gemeente Beemster geen vergunning verleend. Het gemeentebestuur van Beemster is van mening dat ter bescherming van het woon- en leefmilieu en in het belang van de openbare orde in een gemeente met een landelijk karakter als dat van Beemster, een dergelijke detailhandel niet thuis hoort. 4.3 NADERE UITWERKING PROSTITUTIEBELEID De bestemmingsplannen De opheffing van het bordeelverbod en het per 1 oktober in de APV opgenomen vergunningstelsel ten aanzien van de vestiging van seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke, vereist eveneens een op de in deze nota vastgestelde uitgangspunten aansluitend planologisch beleid. Concreet betekent dit een aanpassing van de geldende bestemmingsplannen, zodanig dat: ten aanzien van de bestaande bestemmingen duidelijk wordt in hoeverre prostitutie al dan niet is toegelaten. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat een seksinrichting zou kunnen passen binnen de bestemming bedrijf of horeca ; een bepaald specifiek pand of gebied wordt aangewezen voor seksinrichtingdoeleinden (=positief bestemmen). Hierdoor is het eenvoudiger te motiveren waarom op een andere plek geen seksinrichting mag worden gevestigd. Omdat het aanpassen van de bestemmingsplannen niet voor 1 oktober 2000 gereed zal zijn, zal de vestiging van seksinrichtingen voorlopig worden gereguleerd middels de per deze datum van kracht wordende APVbepalingen en deze daarbij behorende beleidsnota. Hierover meer in de volgende paragrafen. Artikel 97 van de APV bepaalt dat strijd met de geldende bestemming een weigeringsgrond oplevert voor een vergunning Het maximumstelsel Conform regionale afspraken en in navolging van het advies van de VNG geldt in Beemster een maximumstelsel voor de vergunningverlening aan seksinrichtingen. Dit maximumstelsel is gestoeld op de afspraken zoals deze in politieregioverband in het regionaal college zijn gemaakt en in het Convenant Prostitutiebeleid Zaanstreek-Waterland per 1 oktober zullen zijn vastgelegd. In paragraaf 2.3 Regionaal uitgangspunt wordt dit regionaal beleid uiteengezet. Voor Beemster betekent dit dat slechts voor één seksinrichting een vergunning kan worden afgegeven. Elke latere aanvraag wordt afgewezen onder verwijzing naar dit regionale en lokale beleidsuitgangspunt. Motivatie voor dit maximumstelsel is de bescherming van het woon- en leefmilieu in de gemeente. Voor Beemster is meer dan één seksinrichting op haar grondgebied een onevenredig, niet in verhouding tot andere bedrijfvormen staande, hoeveelheid. Cumulatie van dergelijke bedrijfsvormen zou een te grote impact hebben op de leefomgeving en openbare orde in een plattelandsgemeente als Beemster. Omdat ook de omvang van de inrichting bepalen is voor de aantasting van de woon- en leefomgeving zal bij de vergunningverlening een voorschrift worden opgenomen omtrent de maximale grootte van de inrichting. nota prostitutiebeleid Beemster juli

10 4.3.3 Concentratiebeleid In combinatie met het bovengenoemde maximum van één seksinrichting hanteert Beemster een negatief concentratiebeleid. Dit houdt in dat in de vier woonkernen te Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster en Noordbeemster geen seksinrichtingen mag worden gevestigd. Motief hiervoor is de onacceptabele inbreuk op het woon- en leefklimaat in de dorpskernen. In deze kernen zijn op korte afstand van elkaar scholen, jeugdcentra, kerken en andere maatschappelijke organisaties gevestigd. Voor het overige zijn deze kernen met uitzondering van enkele winkels en horecagelegenheden, woon-, leef- en recreatiegebied van de bewoners. Hierbinnen past geen prostitutiebedrijf of aanverwante inrichting. Vanzelfsprekend geldt het concentratie (èn maximum-)stelsel niet voor de reeds in paragraaf 4.2 genoemde van vergunning uitgesloten seksinrichtingen, sekswinkel en in de APV reeds verboden straatprostitutie Inrichtingsvoorschriften met betrekking tot het pand Conform hetgeen is bepaald in de artikelen 88 en 97 van het nieuwe hoofdstuk 3 van de APV worden voor seksinrichtingen in de nadere regels 8 inrichtingseisen gesteld. Deze inrichtingseisen hebben betrekking op aangelegenheden als minimumafmetingen van de werkruimten, hygiënische eisen en dergelijke. De seksinrichting zal aan deze regels worden getoetst en hieraan zonodig dienen te worden aangepast. Het niet voldoen aan de eisen is een grond tot weigering en intrekking van de vergunning. De inrichtingseisen zijn primair gericht op veiligheid en gezondheid van de prostituee en bezoeker, maar hebben ook een verbetering van het werkklimaat tot gevolg en dragen zodoende wezenlijk bij aan de positieverbetering van de prostituee. Vanzelfsprekend laten de in de nadere regels gestelde inrichtingseisen, de werking van het Bouwbesluit, Bouwverordening en overige regelgeving ten aanzien van het gebruik van een inrichting onverlet. Indien een pand voor prostitutie in gebruik wordt genomen of vergunning wordt aangevraagd voor een reeds op grond van gedoogbeleid als zodanig in gebruik zijnd pand, zullen vanzelfsprekend de regels zoals de brandveiligheidseisen uit H6 van de Bouwverordening etc. in acht moeten worden genomen Gezondheids- en gedragsvoorschriften Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Hiertoe behoort onder andere de bestrijding van soa en aids. Op grond hiervan is in regionaal verband afgesproken om bij de vergunning, voorschriften vast te stellen die aan de vergunninghouder eisen stellen op het gebied van de soa- en aidspreventie. De GGD heeft een belangrijke taak bij de voorlichtings- en preventieactiviteiten. Deze voorschriften zijn eveneens opgenomen in de door het college op grond van artikel 88 van de APV vastgestelde nadere regels 9. Behalve de bescherming van de gezondheid van de prostituees wordt in de voorschriften tevens aandacht besteed aan de verbetering van de positie van de prostituee. De voorschriften dragen op deze wijze bij aan één van de doelstellingen van het bordeelverbod, nl. de bescherming en verbetering(!) van de positie van de prostituee. De inrichtingseisen en de gezondheids- en gedragseisen zijn in regionaal werkgroepverband tot stand gekomen Regionale afspraken over handhaving Bij de handhaving van het nieuwe prostitutiebeleid zijn een groot aantal partijen betrokken. Niet alleen gemeente, politie en justitie (de kernpartners) maar ook de IND (immigratie- en natrualisatiedienst), de 8 zie bijlage 5, voorschriften ten aanzien van de inrichting van het pand e.d. 9 zie bijlage 5, voorschriften ten aanzien van de gezondheid en het gedrag nota prostitutiebeleid Beemster juli

11 arbeidsinspectie, de belastingdienst en uitvoeringsinstellingen hebben hierin een mogelijke taak. Ook zijn binnen de genoemde partijen weer verschillende afdelingen bij de handhaving van verschillende regels betrokken (denk aan de brandweer, bouw- en woningtoezicht etc.) Om een en andere goed vorm te geven is in regionaal verband een handhavingsarrangemente opgesteld. Dit arrangement maakt deel uit van de Regionale nota Prostitutiebeleid Zaanstraak-Waterland Tot slot In de APV zijn naast de hierboven genoemde aspecten nog andere belangrijke punten opgenomen ter behartiging van de in paragraaf 1.1. genoemde beleidsdoelstellingen. Onder meer de persoonsgebonden eisen ten aanzien van de exploitant en beheerder en diens zorgplicht voor de gang van zaken in het bedrijf; de sluitingstijden; de overige hierboven niet reeds genoemde weigeringsgronden worden in deze nota niet expliciet behandeld. Aanleiding hiervoor is dat het nieuwe hoofdstuk 3 van de APV en de modeltoelichting hierop (Lbr. 99/188 van de VNG) hierover voldoende duidelijk zijn. Hiervoor wordt hier dan ook naar verwezen. 10 zie bijlage 2 nota prostitutiebeleid Beemster juli

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.:

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 22485 26 februari 2016 Nota prostitutiebeleid Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Besluiten: Vast te stellen de volgende Nota Prostitutiebeleid

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV De wet op hoofdlijnen Wat staat er in het wetsvoorstel? -verhoging van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar (art. 2) -invoering

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 INHOUDSOPGAVE blz. INLEIDING 2 INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 UITGANGSPUNTEN VOOR PROSTITUTIEBELEID IN DORDRECHT 4 VERGUNNINGVERLENING 8

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Almere

Nota Prostitutiebeleid Almere Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

In te stemmen met de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in raadsvoorstel rv2007/27 vast te stellen de Nota Seksinrichtingen 2007

In te stemmen met de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in raadsvoorstel rv2007/27 vast te stellen de Nota Seksinrichtingen 2007 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR26054_1 15 maart 2016 Nota Seksinrichtingen 2007 De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het raadsvoorstel rv 2007/27 B E S L U I T : In te stemmen met de beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Reactie van de Nationaal rapporteur op het gewijzigde voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Het gewijzigde

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert november 2000 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inventarisatie en analyse van de huidige situatie; 3. Instrumenten;

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; Bijlage 3 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT STRAATPROSTITUTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; BESLUITEN:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Prostitutiebeleid

Evaluatie Prostitutiebeleid Evaluatie Prostitutiebeleid dienst Stadsbeheer Evaluatie Prostitutiebeleid evaluatie prostitutiebeleid Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer Directie Buitenruimte, afdeling Beleid en Programmering 19 mei 2005

Nadere informatie

Informant: C. Emonds Datum: 23 augustus 2005 Afdeling: Algemene & Juridische Zaken Telefoon: 0475-478459 E-mailadres: c.emonds@echt-susteren.

Informant: C. Emonds Datum: 23 augustus 2005 Afdeling: Algemene & Juridische Zaken Telefoon: 0475-478459 E-mailadres: c.emonds@echt-susteren. Raadsvoorstel Informant: C. Emonds Datum: 23 augustus 2005 Afdeling: Algemene & Juridische Zaken Agendapunt: Telefoon: 0475-478459 E-mailadres: c.emonds@echt-susteren.nl Onderwerp: Prostitutiebeleid gemeente

Nadere informatie

Nota prostitutie en seksbranche

Nota prostitutie en seksbranche Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 pag. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.2. Uitgangspunten nota prostitutie en seksbranche 6 2. Vergunningen seksbranche

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Ter inleiding 3. 1 Doelgroepen en vormen van prostitutie 5 DOELGROEPEN 5 VORMEN VAN PROSTITUTIE 9

Ter inleiding 3. 1 Doelgroepen en vormen van prostitutie 5 DOELGROEPEN 5 VORMEN VAN PROSTITUTIE 9 Inhoudsopgave Ter inleiding 3 1 Doelgroepen en vormen van prostitutie 5 DOELGROEPEN 5 VORMEN VAN PROSTITUTIE 9 2 Inventarisatie van het veld 12 DE OPBOUW VAN HET VELD 12 INVENTARISATIE VAN ORGANISATIES

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 123512 18 december 2015 Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2013. De raad

Nadere informatie

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten Evaluatie van de preventie-, controle- en handhavingsactiviteiten van gemeentelijke diensten. Uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid.

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Contactpersoon Mw. dr. mr. M. Boot-Matthijssen Telefoon 070 370 45 14 Datum 21 januari 2009

Nadere informatie

Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie

Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie Belastingdienst, Arbeidsinspectie en UWV/GAK Evaluatie van de eerste resultaten van de opheffing van het bordeelverbod. Uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout.

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 37 Hoofdstuk1 Inleidenderegels Artikel1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid -

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Afstudeerscriptie De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Auteur: Eveline Koopmans Eindhoven, januari 2011 Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014 Cahier 2015-1 Prostitutie in Nederland anno 2014 A.L. Daalder Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-1 1 Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden Gemeente Leeuwarden datum: september 2013 1 Inleiding In dit projectplan wordt op verzoek van de Leeuwarder gemeenteraad verslag gedaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 200 Onderzoek en beleid Het bordeelverbod opgeheven Prostitutie 2000-2001 A. Daalder Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij

Nadere informatie

Screening beleidsnota s

Screening beleidsnota s Screening beleidsnota s Een onderzoek naar de juridische houdbaarheid en correctheid van de beleidsnota s bij de gemeente Gilze en Rijen. Auteur: Karst van Houten Classificatie document: Intern Opleiding:

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN Als exploitant van een prostitutiebedrijf dient u per 1 juli 2016 te beschikken over een bedrijfsplan. De verplichting is opgenomen in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Winkeltijden Ede 2014 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op artikel 3, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode/plaats : Vestigingsadres

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte leden van de Tweede Kamer, Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 5 oktober 2015 Betreft: Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie