MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP. Versie A 25%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP. Versie A 25%"

Transcriptie

1 MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP Versie A 25% De ondergetekenden: A. Cliënt(e)/opdrachtgever (hierna: de cliënt) naam : geboortedatum : adres : postcode en plaats : optredend voor zichzelf en/of in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van : naam : geboortedatum : adres : postcode en plaats : en B. Advocaat (m/v)/opdrachtnemer (hierna: de advocaat) naam : in deze zaak tevens handelende als vertegenwoordiger van rechtspersoon/kantoor 2 kantooradres : plaats : 1 Op basis van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning), 25 juli 2013, Staatscourant 2013 nr (hierna: de Verordening). 2 In de algemene voorwaarden van veel kantoren is opgenomen dat alle opdrachten uitsluitend door het kantoor (de rechtspersoon) worden aanvaard. In dit model wordt alleen gesproken over de advocaat en niet over het kantoor. De verplichtingen die voortvloeien uit de Verordening rusten in beginsel op de individuele advocaat (bijvoorbeeld aanmelding bij de raad van toezicht en het bijhouden van statistische basisgegevens, zoals bedoeld in art. 3 sub 6 en 7 van de Verordening).

2 NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: - De cliënt lijdt (mogelijk) schade en/of heeft (mogelijk) schade geleden als gevolg van een gebeurtenis (verder: Gebeurtenis) op... [omschrijving schadeveroorzakende gebeurtenis] - De cliënt heeft aan de advocaat opdracht gegeven om rechtsbijstand te verlenen en deze opdracht is door de advocaat aanvaard. De rechtsbijstand heeft betrekking op het vaststellen van aanspraken op en verhaal van letselschade en/of overlijdensschade naar aanleiding van de Gebeurtenis. - De cliënt en de advocaat beogen met deze overeenkomst hun onderlinge financiële verhouding vast te leggen. - Op grond van de door de advocaat aan de cliënt verstrekte informatie heeft de cliënt de keuze gemaakt om de advocaat te honoreren op basis van een resultaatgerelateerde beloning. 3 - De in de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) opgenomen voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst op basis van resultaatgerelateerde beloning, zijn in deze overeenkomst verwerkt. 4 VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. financieel resultaat Het totaal van de door of namens de cliënt ontvangen hoofdsom, rente, dwangsommen en kostenvergoedingen, inclusief vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en het verhaalde bedrag van (proces)kostenveroordelingen. 5 3 Het strekt tot aanbeveling om als onderdeel van de informatievoorziening tenminste de (digitale) cliëntenbrochure van de NOvA te verstrekken. Het verstrekken aan de cliënt zou in de considerans vermeld kunnen worden. 4 Facultatief, als de folder van de NOvA wordt meegezonden is deze passage niet nodig. 5 Het kan voorkomen dat de advocaat in de definitie een minimum bedrag opneemt waarboven (pas) sprake is van financieel resultaat. Voorbeeld: de overeenkomst komt tot stand op het moment dat al een (veel te laag)

3 b. honorarium De geldelijke vergoeding die de advocaat voor de door haar/hem verleende rechtsbijstand toekomt op grond van deze met de cliënt gesloten overeenkomst van opdracht. c. specifieke kosten De reiskosten van de advocaat, kosten van medische adviezen en medische informatieverstrekking in opdracht van de advocaat, kosten in verband met toedrachtsonderzoeken en inschakelen van rekenkundigen, arbeidsdeskundigen, medische deskundigen, schade-experts, kosten van getuigen, tolken, deurwaarderskosten, het griffierecht en het bedrag van een eventuele proceskostenveroordeling in het kader van een gerechtelijke procedure. 6 d. gebruikelijk uurtarief Het uurtarief dat de advocaat aan haar/zijn cliënten/opdrachtgevers in letselschade en/of overlijdensschadezaken in rekening pleegt te brengen, vermeerderd met de geldende omzetbelasting (BTW) 7. Het gebruikelijke uurtarief is de grondslag voor het bepalen van resultaatgerichte beloning. 8 e. advocaat Advocaat in de zin van deze overeenkomst is de advocaat genoemd in de aanhef van deze overeenkomst onder B en haar/zijn kantoorgenoten, voor zover deze in het kader van deze overeenkomst werkzaam zijn of zijn geweest. f. wederpartij De partij(en) die door de cliënt word(t)(en) aangesproken en die de schade van de cliënt dien(t)(en) te voldoen. Onder wederpartij worden tevens verstaan de partijen die namens de aangesproken partijen onderhandelingen voeren, procederen, corresponderen of betalingen doen, waaronder onder meer verzekeraars en gevolmachtigden. aanbod door de wederpartij is gedaan, waarbij partijen afspreken dat pas van een financieel resultaat sprake is bij een bereikt resultaat dat boven het reeds gedane aanbod uitkomt. Ingeval van het opnemen van een minimum bedrag dient ook artikel 5 onder a van deze overeenkomst te worden aangepast. 6 De Verordening geeft een niet limitatieve opsomming. De definitie kan desgewenst worden uitgebreid. 7 De toelichting op de Verordening zwijgt over het hanteren van specialistentarieven. De advocaat dient hierin zelf een keuze te maken. Als een advocaat kantoorkosten in rekening brengt zal tussen de woorden vermeerderd met en de geldende kunnen worden toegevoegd: % kantoorkosten en vermeerderd met. 8 Als niet wordt gekozen voor een vast tarief, maar voor een tarief dat periodiek wordt aangepast, dient daarmee ook rekening te worden gehouden bij de bepalingen over resultaatgerelateerde beloning. Zie artikel 5 onder c. Het strekt tot aanbeveling ingeval van periodieke verhoging van het gebruikelijke uurtarief de cliënt te informeren over de uitwerking die dat heeft op de berekening van het honorarium. Dit kan aan de hand van een rekenvoorbeeld.

4 2. Door de advocaat verstrekte informatie De advocaat heeft de cliënt op grond en naar aanleiding van de door cliënt verstrekte informatie 9 voorgelicht over: a. De bestaande of te verwachten discussie ten aanzien van de (niet erkende) aansprakelijkheid en/of schade en/of causaliteit, te weten: [Omschrijving discussie] b. Het te verwachten beloop van de zaak, een risico-inschatting, de (proces)kansen en het te verwachten (minimale) resultaat van de zaak, te weten [Omschrijving beloop, risico-inschatting, (proces)kansen en resultaat] c. De (andere) mogelijkheden waarop honorering van de werkzaamheden van de advocaat kan plaatsvinden, te weten op basis van een uurtarief, op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp of op basis van een particuliere rechtsbijstandsverzekering Gefinancierde rechtsbijstand De cliënt verklaart hierbij nadrukkelijk geen gebruik te maken van door de overheid gefinancierde rechtshulp als cliënt daarvoor in aanmerking komt. Over de gevolgen daarvan is de cliënt door de advocaat geïnformeerd. 4. Beschrijving opdracht De advocaat verleent rechtsbijstand. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op: [Omschrijving opdracht] 5. Resultaatgerelateerde beloning De resultaatgerelateerde beloning houdt het volgende in: a. De advocaat zal aan de cliënt in het geheel geen honorarium in rekening brengen als geen financieel resultaat wordt verkregen. Specifieke kosten in de zin van artikel 1 onder c blijven echter voor rekening van de cliënt. 9 Informatie kan eventueel als bijlage worden toegevoegd. 10 Het is aan de advocaat op welke wijze deze informatievoorziening wordt gewaarborgd. De informatie zou in de overeenkomst kunnen worden opgenomen. Daarnaast zal de advocaat uitleg moeten geven over de verhouding resultaatgerichte beloning en een eventueel door de cliënt gesloten rechtsbijstandverzekering.

5 b. Als financieel resultaat wordt verkregen, bedraagt het honorarium van de advocaat tweemaal (verhoging 100%) het gebruikelijke uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door de advocaat gewerkte uren, echter tot ten hoogste 25% van het financiële resultaat. c. Het gebruikelijke uurtarief van de advocaat bedraagt.. Het uurtarief op basis van de verhoging in de zin van artikel 5 onder b bedraagt dus. 13 d. De advocaat kan zich bij het verlenen van de rechtsbijstand door één of meerdere kantoorgenoten laten bijstaan. Het gebruikelijke tarief van de door de advocaat ingeschakelde kantoorgenoten zal niet meer bedragen dan het gebruikelijke uurtarief van de advocaat. 14 e. De advocaat spant zich ervoor in dat de wederpartij de kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk vergoedt. f. Als de door de wederpartij betaalde vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek op een hoger bedrag uitkomt dan het honorarium als bedoeld in artikel 1 onder b juncto artikel 5 onder b, ontvangt de advocaat in de plaats daarvan deze vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, en wel voor het geheel Tussentijds resultaat a. Als tussentijds, bij wijze van vergoeding van een deel van de schade of bij wijze van voorschot op de schade en/of bij wijze van eenzijdige slotuitkering, door de 11 Het maximale in rekening te brengen honorarium tot 25% is inclusief kantoorkosten en omzetbelasting. Een lager uurtarief dan het gebruikelijke uurtarief of een lager percentage dan 25% mag uiteraard ook worden overeengekomen. 12 Het strekt tot aanbeveling om in de informatievoorziening aan de cliënt een aantal rekenvoorbeelden op te nemen. 13 Als de advocaat ervoor kiest het gebruikelijke uurtarief jaarlijks (al dan niet vanwege indexering) periodiek te verhogen zal dat duidelijk aan cliënt dienen te worden uitgelegd en in dit artikel moeten worden opgenomen. 14 Het betreft bijstand van kantoorgenoten op verzoek van de advocaat en niet de situatie dat de cliënt zelf verzoekt om bijstand van een kantoorgenoot met een hoger uurtarief. De cliënt dient te worden geïnformeerd over het gebruikelijke uurtarief van de desbetreffende kantoorgenoten, waarbij zij opgemerkt dat het honorarium van de betrokken advocaten gezamenlijk uiteraard niet het plafond van 25% van het financiële resultaat te boven mag gaan. 15 De NOvA, LSA en ASP zijn van mening dat de cliënt niet wordt geschaad als deze kosten de advocaat toekomen en dat deze bepaling niet in strijd is met de strekking en geest van de verordening. Over de situatie dat de vergoeding ex. artikel 6:96 lid 2 BW het honorarium overstijgt is niets in de Verordening opgenomen. De advocaat kan er ook voor kiezen om de overeenkomst terzake de resultaatgerichte beloning aan te gaan onder de voorwaarde dat de kosten ex. artikel 6:96 lid 2 BW het honorarium niet overstijgen. In de situatie waarin dat wel het geval is zou artikel 6:96 lid 2 BW kunnen gelden, voor zover door de wederpartij is uitgekeerd. In dit model is gekozen voor de woorden betaalde vergoeding. Er zijn ook andere modaliteiten denkbaar.

6 wederpartij een betaling wordt gedaan, kan de advocaat deze betaling van de wederpartij, met in achtneming van het hiernavolgende, behouden als voorschot op het te zijner tijd definitief vast te stellen honorarium, waarmee dan verrekening zal plaatsvinden. De inhouding door de advocaat bedraagt dan (maximaal) tweemaal het gebruikelijke uurtarief (verhoging 100%) vermenigvuldigd met het aantal door de advocaat gewerkte uren, echter tot ten hoogste 25% van het totale bedrag aan betalingen, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikel, die door de wederpartij tot op dat moment zijn gedaan. 16 Het meerdere zal de advocaat zo spoedig mogelijk aan de cliënt uitkeren. b. Als tussentijds een betaling door de wederpartij wordt gedaan op de vergoeding in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor rechtsbijstand en/of door de wederpartij een betaling wordt gedaan op door de advocaat betaalde (specifieke) kosten, zal de advocaat deze betaling in het geheel mogen behouden als voorschot op het te zijner tijd definitief vast te stellen honorarium en het bedrag aan door haar/hem betaalde specifieke kosten, waarmee dan verrekening zal plaatsvinden. c. Als bij beëindiging van de rechtsbijstand uiteindelijk geen financieel resultaat wordt behaald en/of de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd in de zin van artikel 10, mag de advocaat de door de wederpartij betaalde bedragen, zoals bedoeld in artikel 6 onder b, behouden. d. Als tussentijdse betalingen door de wederpartij worden gedaan op de vergoeding in de zin van artikel 6: 96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, die geen betalingen zijn op specifieke kosten, en de advocaat uitvoering geeft aan artikel 6 onder b, zorgt de advocaat ervoor dat die betalingen in mindering strekken op het op grond van artikel 6 onder a in te houden bedrag Machtiging ontvangen van gelden a. De cliënt verstrekt de advocaat hierbij voor de duur van de overeenkomst een opdracht tot incasso van elke betaling door of namens de wederpartij (daaronder begrepen een tussentijdse betaling) waarbij de advocaat gemachtigd is het financiёle resultaat op een bankrekening van de aan haar/zijn kantoor verbonden Stichting Derdengelden te doen bijschrijven. De advocaat is gerechtigd om het haar/hem 16 Als de advocaat een minimaal bedrag heeft opgenomen als financieel resultaat, dient de advocaat in dit artikel op te nemen dat slechts dan tussentijds mag worden ingehouden als de betalingen het drempelbedrag overstijgen. Het bedrag dat de advocaat mag behouden, betreft in dat geval maximaal 25% van het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt. 17 Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat de advocaat naast de vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 BW nog een te groot bedrag kan inhouden op andere betalingen door de wederpartij. Als de advocaat in een eerder stadium al een inhouding op een betaling heeft gedaan dan kan het voorkomen dat een deel van die inhouding alsnog de cliënt toekomt. Er dient dan te worden gehandeld conform het slot van artikel 6 onder a.

7 krachtens deze overeenkomst toekomende te doen betalen uit de door genoemde Stichting Derdengelden van de wederpartij ontvangen bedragen en om aan de Stichting Derdengelden opdracht te verlenen om het aan de advocaat toekomende te betalen, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 5 en De cliënt zal afzien van het incasseren bij de wederpartij van enig bedrag (waaronder tussentijdse betalingen door de wederpartij) en dit zo nodig, op eerste verzoek van de advocaat, schriftelijk of digitaal aan de wederpartij kenbaar maken. b. Als de cliënt de verplichtingen in artikel 7 sub a niet nakomt, dan levert dat een gewichtige reden op als bedoeld in artikel 10 sub a. 8. Schriftelijke toestemming van de cliënt bij schikking of ingeval van een procedure De advocaat heeft voor het sluiten van een schikkingsovereenkomst met de wederpartij of het aanhangig maken of het beëindigen van een gerechtelijke procedure, schriftelijke of digitale toestemming van de cliënt nodig. 9. Bedenktijd De cliënt kan binnen een termijn van zeven dagen na het tekenen van deze overeenkomst haar zonder gevolgen schriftelijk of digitaal opzeggen. 19 In dat geval is het bepaalde in artikel 10 onder b en c niet van toepassing. 10. Tussentijdse beëindiging opdracht a. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk of digitaal opzeggen. Voor de advocaat geldt dat zij/hij dat slechts om gewichtige redenen kan doen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen. b. Als de overeenkomst door de cliёnt tussentijds wordt opgezegd en een redelijke vooruitzicht bestaat op het bereiken van een financieel resultaat in de zin van artikel 1 onder a, vindt vergoeding van het honorarium en door de advocaat betaalde specifieke kosten aan de advocaat plaats op de in artikel 5 aangegeven wijze, zodra dit financiële resultaat is bereikt. De cliënt zal het honorarium en door de advocaat betaalde specifieke kosten, binnen veertien dagen nadat de cliënt het financiële resultaat heeft ontvangen, aan de advocaat voldoen. De cliënt verplicht zich de 18 Het verdient de voorkeur om een aparte machtiging te vervaardigen die eventueel aan de wederpartij kan worden gezonden. Gelet op de bepalingen over de inschatting van de zaak is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat een kopie van de gehele overeenkomst aan de wederpartij wordt verzonden. 19 De Verordening kent voor beëindiging van de overeenkomst geen vormvereiste. Evenmin is daarin een uitdrukkelijke termijn opgenomen (artikel 5 onderdeel k van de Verordening spreekt van een redelijke bedenktijd ). De termijn van zeven dagen is indicatief.

8 advocaat op de hoogte te houden van de vorderingen in zijn letselschade- of overlijdensschadezaak. 20 c. Als de overeenkomst door de cliënt tussentijds wordt opgezegd en er op dat moment geen redelijk vooruitzicht bestaat op het bereiken van een financieel resultaat in de zin van artikel 1 onder a en artikel 10 onder b, dan zal de cliënt de advocaat op het moment dat alsnog financieel resultaat wordt behaald, honoreren op basis van het gebruikelijke uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal door de advocaat gewerkte uren. De cliёnt moet in dit geval alleen dan aan de advocaat betalen als na beëindiging door de cliёnt een financieel resultaat wordt behaald van minimaal Wanneer onherroepelijk vaststaat dat geen financieel resultaat meer kan worden behaald dan is de cliënt de advocaat in het geheel geen honorarium verschuldigd. De cliёnt zal het op basis van dit artikel te betalen honorarium aan de advocaat voldoen binnen twee weken nadat de cliёnt het financiële resultaat heeft ontvangen. De cliёnt verplicht zich de advocaat op de hoogte te houden van de vorderingen in zijn letselschade of overlijdenschadezaak Tussentijdse overdracht aan een andere belangenbehartiger Als tussentijds overdracht van de zaak plaatsvindt aan een opvolgende belangenbehartiger is de cliënt verplicht de opvolgende belangenbehartiger te wijzen op de inhoud van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende (financiële) gevolgen. 12. Algemene voorwaarden De opstellers van dit model zijn zich bewust van de interpretatieverschillen die de bepaling met name ten aanzien van de term redelijk vooruitzicht op financieel resultaat- kunnen oproepen. Het staat de individuele advocaat vrij om een uitvoerige beschrijving te geven van specifieke situaties die zich kunnen voordoen. Als voorbeeld kan worden genoemd de situatie dat door de wederpartij een regelingsaanbod is gedaan. 21 Concreet in te vullen door de advocaat. Niet behoeft hier noodzakelijkerwijs een bedrag te worden ingevuld 22 Dit onderdeel ziet op de situatie dat de advocaat een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het behaalde resultaat, terwijl de cliënt ervoor heeft gekozen de opdracht voortijdig te beëindigen. In die situatie is het redelijk dat de door de advocaat verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, alsnog worden vergoed, zeker, maar niet uitsluitend, als de wederpartij bereid is deze werkzaamheden en kosten op basis van artikel 6:96 lid 2 BW te vergoeden. De advocaat blijft in elk specifiek geval verantwoordelijk voor hetgeen hij aan de cliënt in rekening brengt. 23 De inhoud en de verwijzing naar algemene voorwaarden zal per kantoor verschillen. Om die reden is geen concepttekst opgesteld. Het spreekt voor zich dat de algemene voorwaarden niet in strijd mogen zijn met de inhoud van de overeenkomst en de Verordening.

9 13. Geschillenregeling 24 a. Als over het op grond van deze overeenkomst aan de advocaat al dan niet verschuldigde honorarium of over betaling van specifieke kosten tussen partijen een geschil ontstaat, zullen partijen het geschil eerst ter beoordeling voorleggen aan de LSA Geschillencommissie Declaraties. b. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. getekend te op cliënt/opdrachtgever advocaat/opdrachtnemer 24 Kantoren zijn bij verschillende geschilbeslechtende instanties aangesloten. De advocaat en cliënt hebben hierin een keuzevrijheid. Om die reden is in dit model hierover slechts een suggestie opgenomen. Alleen LSAleden en hun cliёnten hebben toegang tot de LSA Geschillencommissie Declaraties.

MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP. Versie B 35%

MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP. Versie B 35% MODEL OVEREENKOMST 1 Resultaatgerelateerde beloning LSA/ASP Versie B 35% De ondergetekenden: A. Cliënt(e)/opdrachtgever (hierna: de cliënt) en naam : geboortedatum : adres : postcode en plaats : optredend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Advocatenkantoor Rickets-Achaibersing: de eenmanszaak van mr. S.A. Rickets-Achaibersing, hierna te noemen: het kantoor,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn c.s. Advocaten Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn Advocaten 1 Kühn c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten,

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan OST Mediation worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten

Nadere informatie

van de daaraan verbonden overige medewerkers, die voor Toet Advocatuur werkzaam zijn.

van de daaraan verbonden overige medewerkers, die voor Toet Advocatuur werkzaam zijn. Algemene voorwaarden Toet Advocatuur Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Het kantoor: de eenmanszaak Toet Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met de maatschap Stroobach & Dijkers advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met de maatschap Stroobach & Dijkers advocaten. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met de maatschap Stroobach & Dijkers advocaten. Artikel 2 Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de

Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarvan de bepalingen ook te vinden zijn op www.advocatenorde.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Kan Vlassenroot advocaten 1.1. Kan Vlassenroot advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten - daaronder begrepen iedere

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Groenewoud Advocatuur & Mediation Versie oktober 2015

Algemene voorwaarden Groenewoud Advocatuur & Mediation Versie oktober 2015 Algemene voorwaarden Groenewoud Advocatuur & Mediation Versie oktober 2015 Artikel 1: Definities Groenewoud Advocatuur - Mediation is een advocatenkantoor, opgericht door en voor rekening en risico van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd 1. Advocatenkantoor T de Deugd is een eenmanszaak van mr. T de Deugd die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341073 Opdracht 2. Alle

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt door KBW Advocaten en Mediators en Mediators. Niet alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of vanwege advocaten kantoor Stouthart c.s. aangaat.

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of vanwege advocaten kantoor Stouthart c.s. aangaat. 1 Definities: Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon met wie de maatschap, hierna te noemen advocaten kantoor Stouthart c.s., een ( of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten. Opdrachtnemer: Advocatenkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS 1. Definities Advocatenkantoor Sepers is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24447199. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat.

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Versie april 2012 I. Toepasselijkheid 1. Daamen, advocaat. (hierna: het kantoor) is de in Maastricht gevestigde eenmanszaak van mr. H.M.W. Daamen en is ingeschreven

Nadere informatie

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Schadd Advocaten. Alleen cliënten/opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden. 1.2 Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden First Legal B.V.

Algemene voorwaarden First Legal B.V. Algemene voorwaarden First Legal B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. First Legal BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het Handelsregister van de kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans.

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans. Hoogoorddreef 9 1101 BA Amsterdam Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 Email: info@koopmanslaw.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR R.H.J. KOOPMANS Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 1.2 Alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden Advocatenkantoor AKKAS

De Algemene voorwaarden Advocatenkantoor AKKAS De Algemene voorwaarden Advocatenkantoor AKKAS Artikel 1 - Toepasselijkheid A. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor Akkas en cliënten, voor zover door partijen

Nadere informatie

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website en aldaar te downloaden.

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website  en aldaar te downloaden. Algemene voorwaarden voor de rechtspraktijk van Bewust in Wonen Artikel 1 Algemeen 1.1 Bewust in Wonen B.V. (verder te noemen Bewust in Wonen) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan ZUIVER Advocatuur tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan ZUIVER Advocatuur tot het verrichten van diensten. Algemene voorwaarden ZUIVER Advocatuur Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. ZUIVER Advocatuur: de eenmanszaak ZUIVER Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FR Advocatuur

Algemene Voorwaarden FR Advocatuur Artikel 1 Algemeen Algemene Voorwaarden FR Advocatuur 1.1 FR Advocatuur is een eenmanszaak onder leiding van mevrouw mr. A. Houtman. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pennino Advocaten B.V.

Algemene voorwaarden Pennino Advocaten B.V. Algemene voorwaarden Pennino Advocaten B.V. Algemeen Pennino Advocaten B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder: 60979801, die zich ten doel

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden van RL-Advocatuur

De Algemene voorwaarden van RL-Advocatuur De Algemene voorwaarden van RL-Advocatuur Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. RL-Advocatuur : de handelsnaam van RL-Advocaten B.V. ook wel aangeduid met het kantoor, met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten. De onderneming. Toepasselijkheid. Artikel 1:

Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten. De onderneming. Toepasselijkheid. Artikel 1: Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten De onderneming Artikel 1: Smit & Smit Advocaten is een vennootschap onder firma, waarvan de vennoten de heer J.J.M. Smit en de heer C.M. Smit zijn. (hierna: de

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie