Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontaire overeenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen. b. Opdrachtgever: de cliënt die de opdracht aan het kantoor verstrekt. c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief verschotten als in sub d. bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomt met de opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, zoals griffierechten, uittrekselkosten, kosten van derden, zoals experts. 2. Algemeen Verhaar Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Verhaar Advocatuur & Mediation stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en mediator uit te oefenen in de meeste ruime zin en is gevestigd en houdt kantoor te Zwolle. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak en van al diegenen die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Verhaar Advocatuur & Mediation. 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten evenals op alle (aanvullende en vervolg-) overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomt schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Verhaar Advocatuur & Mediation en de door of namens Verhaar Advocatuur & Mediation voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 4. Overeenkomst van opdracht a. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verhaar Advocatuur & Mediation, nadat de opdracht door Verhaar Advocatuur & Mediation is aanvaard. Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Verhaar Advocatuur & Mediation verbonden persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. b. Verhaar Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, zo veel als

2 redelijkerwijs mogelijk is de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. Alle overeenkomsten zijn inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. c. Het staat Verhaar Advocatuur & Mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van Verhaar Advocatuur & Mediation te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. 5. Aansprakelijkheid a. Iedere aansprakelijkheid van Verhaar Advocatuur & Mediation en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn jegens opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verhaar Advocatuur & Mediation gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie. b. Bij inschakeling van derden door Verhaar Advocatuur & Mediation, zal Verhaar Advocatuur & Mediation steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Verhaar Advocatuur & Mediation aansprakelijk is voor fouten van de door Verhaar Advocatuur & Mediation ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Verhaar Advocatuur & Mediation bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 6. Kosten van de werkzaamheden a. De door Verhaar Advocatuur & Mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij anders is overeengekomen. b. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief dat voor de betreffende opdracht geldt. Verhaar Advocatuur & Mediation kan jaarlijks, per 1 januari, de gehanteerde tarieven wijzigen en/of een inflatiecorrectie toepassen. c. Het honorarium wordt verhoogd met de omzetbelasting, alsmede verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, uittreksel kosten en andere kosten van derden (verschotten).

3 d. De kosten, zowel honorarium als bijkomende kosten, worden indien de uitvoering van de overeenkomst zich over een langere periode dan een maand uitstrekt, tussentijds in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen is. e. Verhaar Advocatuur & Mediation kan te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. f. Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel voor de kosten die op grond van de afgegeven beslissing omtrent de toevoeging voor rekening van opdrachtgever komt. 7. Betaling a. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van de ten name van Verhaar Advocatuur & Mediation gestelde bankrekening, dan wel betalingen in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde /bepaalde maximum). Betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever. b. Betaling van declaraties van Verhaar Advocatuur & Mediation dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, met dien verstande dat voorschotdeclaraties onverwijld voldaan dienen te worden. c. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. Verhaar Advocatuur & Mediation maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en ten minste 50,--, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het gelijk wordt gesteld. d. Bij niet betaling van de werkzaamheden, alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Verhaar Advocatuur & Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Verhaar Advocatuur & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan. 8. Gefinancierde rechtshulp a. Bij het verlenen van een opdracht verplicht opdrachtgever zich, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand. Aan de opdrachtgever worden de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten en eventuele kosten die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed.

4 b. Voor alle werkzaamheden, die verband houden met de aanvraag van gefinancierde r echtshulp, wordt een voorschot in rekening gebracht ter hoogte van de geschatte eigen bijdrage en eventuele geschatte verschotten. Het voorschot wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte of te maken kosten. c. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van opdrachtgever, indien opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot, hetzij, na afgifte van de toevoeging, de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten heeft voldaan. d. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging heeft afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden op basis van het uurtarief voor rekening van opdrachtgever tot de datum van ingang van de toevoeging. e. Opdrachtgever kan te maken krijgen met een resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand, op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand de aanspraak op gefinancierde rechtshulp achteraf kan intrekken. In dat geval is opdrachtgever het honorarium verschuldigd over de door Verhaar Advocatuur & Mediation verrichtte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten. 9. Elektronische communicatie Wanneer elektronische communicatie plaatsvindt tussen opdrachtgever en Verhaar Advocatuur & Mediation door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e- mail en internet, zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van partijen is, wanneer hieraan is voldaan, ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voorvloeiende beschadiging van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen voor verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever belangrijke berichten aan Verhaar Advocatuur & Mediation zijn verzonden dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Verhaar Advocatuur & Mediation tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt. 10. Melding ongebruikelijke Transacties Het kantoor is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende handeling die ter kennis van kantoor komen. Opdrachtgever verschaft daartoe bij het geven van de opdracht aan het kantoor de door het kantoor gewenste kopieën van geldige legitimatiebewijzen, zoals paspoort of rijbewijs. 11. Geschillen De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

5 Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Verhaar Advocatuur & Mediation: U kunt de algemene voorwaarden ook als <a href="/sites/all/themes/acquia_slate/images/algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediaton.pdf"> PDF-document downloaden</a>.

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan. Alg. Voorwaarden GALECOP GOLF B.V. Artikel 1 Definities 1. Onder GALECOP GOLF B.V. wordt verstaan: de rechtspersoon GALECOP GOLF B.V., dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Noah Design Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus 1.3 Offerte 1.4 Bevestiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie