Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van één of meer diensten. 2. Algemeen: 1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao komen alle voorgaande voorwaarden van KKP te vervallen. 2. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door KKP schriftelijk is bevestigd. 3. Van het bepaalde in deze voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken. 4. Indien ook cliënt naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij KKP uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt instemt. 5. KKP belast zich met het verlenen van rechtskundige bijstand in en buiten rechte, het optreden als belangenbehartiger bij letselschades, het geven van adviezen op juridisch gebied en de uitvoering en/of uitbesteding van een incassodienst. 6. Het staat KKP vrij de uitvoering van haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, e.e.a. niet tegenstaande de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. 3. Offertes: 1. Alle door KKP gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. KKP is eerst gebonden nadat zij een haar verstrekte opdracht heeft aanvaard. 2. Indien enige opdracht uitblijft, behoudt KKP zich het recht voor de reeds gemaakte kosten en/of bestede tijd of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. De door KKP conform het bepaalde in het onderhavige lid in rekening te brengen kosten en/of bestede tijd zullen door haar conform de te hanteren tarieven worden berekend. 3. De omzetbelasting is bij de gehanteerde tarieven nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 4. Opdrachten: 1. Indien de cliënt de door hem aan KKP verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan KKP alle met het oog op de uitvoering van de haar verstrekte opdracht gemaakte kosten en bestede tijd, de reeds gemaakte kosten van rechtsbijstand daaronder nadrukkelijk begrepen, te vergoeden. 2. KKP behoudt zich het recht voor een haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, dan wel terug te geven. 3. Alle door KKP te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van cliënt, tenzij hierna anders is bepaald, dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Voor alle door KKP verrichte werkzaamheden is cliënt, voor zover hierna niet anders bepaald, aan KKP -naast de door KKP gemaakte verschotten- een volgens geldend tarief per uur, althans een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen honorarium verschuldigd. Bij de vaststelling van haar honorarium gaat KKP primair uit van het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar aan de desbetreffende zaak bestede uren vermeerderd met een percentage aan kantoorkosten. 5. Rechtsmaatregelen worden uitsluitend genomen voor rekening en risico van de cliënt. KKP behoudt zich het recht voor om terzake het voeren van een gerechtelijke procedure een kostenvoorschot aan de cliënt te vragen. 6. Indien een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt verstrekt, zijn deze ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de met KKP gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2 5. Aansprakelijkheid: 1. KKP is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, dan wel derden die haar bij de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst -al dan niet tegen betaling- terzijde staan c.q. behulpzaam zijn, voor zover deze schade gedekt wordt door de door KKP in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en in ieder geval tot een maximum schadebedrag van Nafl ,=. 2. Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met het schadeveroorzakende handelen/nalaten. 3. KKP is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving. 4. KKP is voorts niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door de cliënt, haar door of vanwege de cliënt verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade. 5. Schadeclaims dienen door cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na het zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis bij KKP te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht terzake van de schadeveroorzakende gebeurtenis schadevergoeding van KKP te vorderen. 6. Adviezen/informaties: 1. Informaties die door KKP aan de cliënt worden verstrekt, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door de cliënt worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden geopenbaard of vermenigvuldigd, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de met cliënte gesloten overeenkomst anderszins volgt. 2. Informaties en/of adviezen worden door KKP naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch KKP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade direct, dan wel indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte informaties en/of adviezen, e.e.a. behoudens het geval dat uit de aard van de met KKP gesloten overeenkomst voortvloeit dat KKP wel aansprakelijk is voor dergelijke schade. 7. Afrekeningen/declaraties/betalingen: 1. Betalingen dienen te geschieden zonder korting of schuldvergelijking uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andersluidende betalingstermijn is vermeld. 2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is cliënt zonder verdere aanmaning in verzuim en is KKP vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettig vastgestelde percentage. 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de incasso van de vordering van KKP op de cliënt komen voor rekening van cliënt. 4. Indien KKP gelden voor de cliënt onder zich heeft, is KKP bij afrekening of daarvoor gerechtigd alle haar toekomende gelden te verrekenen met alle onder KKP althans diens derdengelden bevindende gelden ten behoeve van de cliënt. 8. Reclames: 1. Reclames, zowel betrekking hebbende op de dienstverlening van KKP, alsmede op de hoogte van de facturen van KKP worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na beëindiging van de dienstverlening, dan wel -indien gereclameerd wordt over een factuur- binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan KKP kenbaar zijn gemaakt. 2. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de cliënt. 3. Bij reclames gedaan na de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens KKP. 4. Door KKP terecht bevonden reclames ten aanzien van (een) door haar verleende dienst(en), zullen leiden tot ofwel herstel van de in casu verleende dienst(en), dan wel tot vergoeding van de ten gevolge van de gebrekkige dienstverlening eventueel geleden schade tot een maximum van Nafl ,=, dan wel tot verstrekking van een creditnota. E.e.a. geschiedt naar inzicht en keuze van KKP.

3 9. Geschillen: 1. Een geschil is aanwezig, zodra één partij verklaart dat zulks het geval is. 2. Op alle overeenkomsten welke door KKP -onder vigeur van de onderhavige algemene voorwaardenworden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands Antilliaanse recht van toepassing. 3. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands Antilliaanse rechter. 10. Begripsbepaling: II INCASSO S 1. Onder incassowerkzaamheden wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: die werkzaamheden welke aan KKP worden opgedragen door een rechts- of natuurlijke persoon en welke werkzaamheden beogen ten behoeve van cliënt op zijn schuldenaar pretendeert. Werkzaamheden welke beogen het verkrijgen van een schadevergoeding in het kader van een letselschadezaak vallen niet onder de noemer incassowerkzaamheden. 2. Onder debiteur wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de rechts- of natuurlijke persoon op wie de cliënt stelt een (geld)vordering te hebben. 11. Omvang Incasso-opdracht: 1. Een aan KKP gegeven incasso-opdracht wordt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of bevestigd, door KKP beschouwd als een machtiging tot het ondernemen van alle acties -zowel in als buiten rechte- welke KKP nuttig, nodig of wenselijk voorkomen. 12. Niet (volledig) geïncasseerde vordering: 1. Indien na tussenkomst van KKP en voordat er rechtsmaatregelen zijn genomen, de vordering als zijnde oninbaar aan de cliënt wordt teruggegeven, is cliënt terzake van dossierkosten enkel een bedrag van Nafl. 65,= aan KKP verschuldigd. Laatstgemeld bedrag wordt nog verhoogd met de eventueel door KKP in het kader van de haar verstrekte incasso-opdracht gemaakte verschotten. 2. Naast de op de debiteur te verhalen incassokosten, is de cliënt een incassoprovisie, welke in beginsel 15% van de te incasseren gelden bedraagt, aan KKP verschuldigd. De tarieven zijn exclusief omzetbelasting en worden berekend over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag (hoofdsom en/of rente), zulks met een minimum van Nafl. 50,=. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 4a van deze voorwaarden is cliënt een incassoprovisie groot 15 % over hoofdsom en/of rente aan KKP verschuldigd, indien cliënt buiten KKP om een regeling of schikking met de debiteur treft, dan wel indien de cliënt de incasso-opdracht intrekt, terwijl de oninbaarheid van de ter incasso uit handen gegeven vordering voordien niet aan KKP is aangetoond. 13. Betaling(-en) door Debiteur: 1. Een betaling die cliënt rechtstreeks van de debiteur ontvangt, nadat hij zijn vordering waarop deze betaling betrekking heeft aan KKP ter inning uit handen heeft gegeven, wordt geacht door KKP te zijn geïnd. 2. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de cliënt gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. 3. Betaling door debiteur van buitengerechtelijke incassokosten aan de cliënt worden door KKP aan de cliënt in rekening gebracht. 14. Koers en/of Omrekeningsverschillen: 1. Tijdens de behandeling van de incasso-opdracht ontstane koersen/of omrekeningsverschillen komen voor rekening en risico van cliënt.

4 15. Salaris in geval van Gerechtelijke Procedure: 1. In geval van een gerechtelijke procedure is KKP gerechtigd cliënt, boven de eventueel verschuldigde incasso-provisie, een volgens geldend tarief, althans een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen salaris in rekening te brengen, te vermenigvuldigen met een factor en vermeerderd met een percentage aan kantoorkosten. 2. Indien KKP besluit om gebruik te maken van het haar op grond van het voorgaande lid toekomende recht, wordt bij de bepaling van het aan cliënt in rekening te brengen salaris primair aansluiting gezocht bij het door KKP gehanteerde uurtarief en de door KKP in het kader van de gerechtelijke procedure aan de zaak bestede uren. 16. Begripsbepaling: III - LETSELSCHADE 1. Onder letselschade wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de schade die voortvloeit uit lichamelijk of geestelijk letsel, dan wel uit overlijden en welke het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. 17. Kosten: 1. Voor alle door KKP in het kader van het verhalen van een letselschade te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden is cliënt, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, aan KKP deconform het bepaalde in artikel 4d van deze voorwaarden berekende- kosten van rechtsbijstand verschuldigd, alsmede de gemaakte verschotten, e.e.a. met inachtneming van het in het navolgende lid bepaalde. 2. Behoudens het geval waarin cliënt de door hem aan KKP verstrekte opdracht geheel, dan wel gedeeltelijk annuleert, zal KKP in eerste instantie trachten de kosten van rechtsbijstand en de gemaakte verschotten te verhalen op de partij welke voor de letselschade aansprakelijk is. 3. Indien KKP er niet in slaagt de kosten van rechtsbijstand en/of verschotten te verhalen op de partij welke voor de letselschade (gedeeltelijk) aansprakelijk is, blijft cliënt gehouden deze kosten rechtstreeks aan KKP te vergoeden. 18. Tarieven: 1. KKP is te allen tijde gerechtigd haar tarieven, de kantoorkosten daaronder nadrukkelijk begrepen, te verhogen. 2. KKP is op generlei wijze gehouden om cliënt van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen. 19. Begripsbepaling: IV - OVERIGE JURIDISCHE DIENSTVERLENING 1. Onder overige juridische dienstverlening wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan; al die werkzaamheden van juridische aard, welke niet vallen onder de noemer incassowerkzaamheden noch letselschade. 20. Kosten: 1. Voor alle door KKP te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden vallende onder de noemer overige juridische dienstverlening is cliënt, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, aan KKP de -conform het bepaalde in artikel 4d van deze voorwaarden berekende- kosten van rechtsbijstand verschuldigd, alsmede de gemaakte verschotten.

5 21. Tarieven: 1. KKP is te allen tijde gerechtigd haar tarieven, de kantoorkosten daaronder nadrukkelijk begrepen, te verhogen. 2. KKP is op generlei wijze gehouden om cliënte van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen.

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie