Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de"

Transcriptie

1 Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarvan de bepalingen ook te vinden zijn op Algemene voorwaarden Art. 1 Uitvoering opdracht 1. De door Fakiri & Fakiri Advocaten (verder te noemen: kantoor) in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen te leiden tot het door de cliënt gewenste resultaat. 2. Op het kantoor en zijn medewerkers rust een expliciete inspanningsverlichting, doch geen resultaatsverplichting. 3. De opdrachten worden onder de verantwoordelijkheid van één advocaat of medewerker uitgevoerd, met dien verstande dat deze onderdelen van de werkzaamheden onder diens verantwoordelijkheid en toezicht door één van de kantoorgenoten mag laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de medewerker zich alleen door het belang van de cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien het verantwoord en/of wenselijk is, dat bij de uitvoering van mijn werkzaamheden anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) worden ingeschakeld, dan zal dat niet gebeuren dan na van de cliënt verkregen toestemming. 4. Cliënten worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak. 5. De informatie-uitwisseling over de zaak zal kunnen plaatsvinden door middel van verkeer. Art. 2 Opzeggen van de opdracht 1. De cliënt kan de opdracht steeds opzeggen. Fakiri & Fakiri Advocaten kunnen tevens de overeenkomst opzeggen. 2. In beide gevallen wordt een einddeclaratie toegezonden. 3. Het dossier, behoudens originele stukken, blijft eigendom van Fakiri & Fakiri Advocaten. Tegen betaling van kopieerkosten en een vergoeding van kopieerwerkzaamheden kan desgewenst een afschrift van de dossierstukken verkregen worden voor zover het dossier nog op het advocatenkantoor aanwezig is. 4. Dossiers worden na sluiting op het advocatenkantoor tenminste 5 jaar bewaard. 5. Bij overdracht van de zaak aan een andere (externe) advocaat zal het dossier rechtstreeks aan de andere advocaat worden toegezonden. In dat geval dient de cliënt zorg te dragen voor de financiële verplichtingen jegens Fakiri & Fakiri Advocaten. Page 1

2 Art. 3 Financiële afspraken 1. Met cliënt wordt nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Een aanvraag voor een toevoeging zal door de behandelende medewerker worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te s- Gravenhage. 2. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door cliënt te betalen eigen bijdrage vast. De eigen bijdrage kan variëren van 196 tot 849 (per ). Een korting van 53 op de eigen bijdrage kan worden verkregen bij afgifte van een 'diagnosedocument' door het Juridisch Loket. De wijze van inning van deze eigen bijdrage zal nader met cliënt worden overeengekomen. Overigens is cliënt naast de eigen bijdrage verschuldigd: verschotten, eventuele kosten van getuigen/deskundigen, uittreksels uit openbare registers, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon. Verschotten zijn de voor cliënt door het kantoor gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris en bureaukosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke). 3. De cliënt ontvangt per opdrachtdatum of zo spoedig mogelijk daarna een voorschotnota voor de te verrichten werkzaamheden dan wel van de ingeschatte eigen bijdrage en verschotten. Zodra verschotten aan het kantoor in rekening gebracht worden dan wel voor het kantoor zijn ontstaan, zullen deze aan cliënt in rekening brengen onder aftrek van de reeds betaalde voorschotten terzake. 4. De (voorschot-)declaraties dienen binnen veertien (14) dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. N.B. De werkzaamheden vangen aan op het moment, dat het gehele voorschot is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 5. Situtatie bij afwijzing van de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand. Indien en voor zover door de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, zijn de kosten voor rechtsbijstand door cliënt verschuldigd en zal een uurtarief worden gehanteerd van 200,00 exclusief 21% BTW voor ondernemers en 175,- exclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief belaste en onbelaste verschotten voor beiden. De voorschotnota's worden door cliënt ter zake zelf voldaan binnen veertien (14) dagen, zonder aftrek, korting of verrekening. 6. N.B. de werkzaamheden vangen aan op het moment, dat het gehele voorschot door Fakiri & Fakiri Advocaten is ontvangen. 7. Indien de declaraties niet (tijdig) zijn voldaan, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal 15% van de hoofdsom bedragen. Page 2

3 Informatieverstrekking door Belastingdienst aan Raad voor Rechtsbijstand De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat: de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het burgerservicenummer (BSN) de gegevens over het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner); de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de gemeentelijke basisadministratie) de persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner); als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert; de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand; het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging; de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken. De cliënt (ondergetekende) verklaart dat hij of zij alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt. Toewijzing proceskosten/schadevergoeding/resultaatsbeoordeling Indien bij uitspraak van een (gerechtelijke) instantie de wederpartij wordt veroordeeld in de proceskosten, komen deze kosten in beginsel in mindering op de door de Raad voor Rechtsbijstand toegeschatte vergoeding. De cliënt zal in dat geval aan het advocatenkantoor de proceskosten zijn verschuldigd en verkrijgt daarmee het recht om de toegewezen proceskosten te verhalen op de wederpartij. Voor aanvang van de procedure kan de advocaat van de cliënt een voorschotbetaling verlangen ter zake van de te verwachten toegewezen proceskosten. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis in de situatie dat de wederpartij wordt veroordeeld tot voldoening aan de cliënt van een bepaald bedrag waardoor de reeds verstrekte toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken, met dien verstande dat in dat geval de cliënt de kosten van rechtsbijstand zal zijn verschuldigd tegen een uurtarief van 200,00 excl. 21 % BTW voor ondernemers en 175,- voor particulieren. Voor aanvang van de procedure kan de advocaat van de cliënt een voorschotbetaling verlangen ter zake van de in dat geval te verwachten kosten van rechtsbijstand. Ook gaat de cliënt ermee akkoord dat in dat geval het aan de advocaat verschuldigde bedrag ter zake van kosten van rechtsbijstand zal worden verrekend met de gelden die aan de cliënt in rechte zijn toegewezen en ontvangen. Art. 4 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting. Page 3

4 Art. 5 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat cliënt de klachten eerst aan de behandelende advocaat kenbaar maakt. Slaagt deze er niet in de klachten te verhelpen dan kan cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratie-geschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. 2. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is hieronder opgenomen. 3. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief. Art. 6 Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage. 3. Indien de behandelende advocaat als eisende partij optreed, zal deze in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter. Korte uitleg Geschillenregeling 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Page 4

5 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 7. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing. 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Page 5

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK PER 1 JANUARI 2015 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie