INVENTARISEREND ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DESINFECTIEMIDDELEN IN VIS- EN VLEESVERWERKENDE BEDRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISEREND ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DESINFECTIEMIDDELEN IN VIS- EN VLEESVERWERKENDE BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 INVENTARISEREND ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DESINFECTIEMIDDELEN IN VIS- EN VLEESVERWERKENDE BEDRIJVEN Rapportnummer NDBIO 052 drs. H.R. Reus Keuringsdienst van Waren, Noord Postbus AL Groningen Telefoon : Telefax : internetsite : juni, 2002 KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni 2002

2 INHOUDSOPGAVE Blz. SAMENVATTING EN TREFWOORDEN 1. INLEIDING 1 2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 3 3. WERKWIJZE 3 4. RESULTATEN Reinigen en desinfecteren Wettelijke status Werkzame stoffen 6 5. DISCUSSIE 7 6. CONCLUSIES 8 7. LITERATUUR 9 VERZENDLIJST KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni 2002

3 SAMENVATTING EN TREFWOORDEN In dit rapport worden de resultaten beschreven van een landelijk onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in vis- en vleesverwerkende bedrijven. Dit onderzoek maakt deel uit van een langlopend en breed project omtrent de naleving van de Bestrijdingsmiddelenwet op plaatsen waar producten voor de consument worden geproduceerd en heeft mede tot doel de ontwikkelingen op dit gebied te volgen als gevolg van de introductie van de Europese Biocidenrichtlijn en de Europese Richtlijn betreffende Medische Hulpmiddelen. Het inventariserend onderzoek heeft plaatsgevonden bij 18 visverwerkende bedrijven en bij 49 vleesverwerkende bedrijven. Uit het onderzoek is gebleken, dat in 66 van de 67 geïnspecteerde bedrijven (98,5%) één of meerdere desinfectiemiddelen voorhanden zijn. In totaal zijn 113 middelen voor desinfectie aangetroffen, waarvan er 79 (70%) zijn voorzien van een geldig toelatingsnummer (N-nummer). Voor 3 van deze middelen is geconstateerd dat de naam van het middel of de naam en het adres van de toelatinghouder niet overeenkomen met de gegevens op de wettelijk afgegeven toelatingsbeschikking. Desinfectiemiddelen op basis van de werkzame stoffen natriumhypochloriet en kwaternaire ammoniumverbindingen blijken het meest gebruikt te worden. In 3 bedrijven wordt gebruik gemaakt van het ambtshalve toegelaten natriumhypochloriet (toel.nr 38 N), hetgeen voor beide bedrijfstakken op grond van het wettelijk gebruiksvoorschrift niet is toegestaan. Uit het onderzoek blijkt, dat binnen de vis- en vleesverwerkende bedrijven geen gebruik wordt gemaakt van desinfectiemiddelen met een CE-markering (medisch hulpmiddel) of met een RVG-nummer (geneesmiddel) voor het desinfecteren van oppervlakken en apparatuur. TREFWOORDEN Desinfectie, visverwerking, vleesverwerking, Bestrijdingsmiddelenwet KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni 2002

4 1. INLEIDING Desinfectiemiddelen worden in de levensmiddelenindustrie gebruikt om overdracht van micro-organismen via oppervlakken en apparatuur te voorkomen en als gevolg hiervan bederf tegen te gaan en voedselvergiftigingen te voorkomen. Ter voorkoming van schadelijke nevenwerkingen heeft de overheid in het belang van o.a. de volksgezondheid, desinfectiemiddelen onder de reikwijdte van de Bestrijdingsmiddelenwet gebracht, hetgeen betekent dat dergelijke middelen uitsluitend gebruikt mogen worden als deze aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Dit houdt in dat producenten of importeurs van desinfectiemiddelen hun product(en) dienen aan te melden bij het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Na het doorlopen van een toelatingsprocedure kan het CTB het middel wettelijk toelaten. Een desinfectiemiddel wordt slechts dan toegelaten als voldaan wordt aan de volgende criteria: a. het middel moet effectief zijn tegen relevante micro-organismen; b. het middel mag bij gebruik conform de gebruiksaanwijzing geen residuen achterlaten; c. het middel moet veilig zijn voor mens en milieu. Een toegelaten desinfectiemiddel wordt opgenomen in het register van toegelaten bestrijdingsmiddelen en is te herkennen aan de aanwezigheid van het toegekende toelatingsnummer (het zgn. N-nummer) op het etiket. De kosten die de toelating van een desinfectiemiddel in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet met zich meebrengt, kan voor fabrikanten een reden zijn geen toelating aan te vragen. Ook de introductie van diverse Europese Richtlijnen op het gebied van desinfectiemiddelen kan fabrikanten er van weerhouden een aanvraag tot toelating in te dienen. Te denken valt hierbij aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen, als gevolg waarvan desinfectiemiddelen die specifiek bestemd zijn te worden gebruikt in combinatie met de in deze richtlijn gedefinieerde medische hulpmiddelen, met een CE-markering (en dus geen N-nummer) op de markt mogen worden gebracht. Uit de praktijk is gebleken, dat fabrikanten dergelijke middelen echter voor een veel breder toepassingsgebied op de markt zetten dan met de richtlijn bedoeld wordt. In de gebruiksaanwijzing van diverse CE-gemarkeerde middelen wordt het gebruik op oppervlakken aanbevolen, inclusief oppervlakken in levensmiddelenverwerkende bedrijven. De kans is dus reëel aanwezig dat dergelijke middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Een andere ontwikkeling is de Europese richtlijn inzake het op de markt brengen van biociden, als gevolg waarvan de suggestie gewekt zou kunnen worden dat desinfectiemiddelen, welke thans in één van de lidstaten legaal worden gebruikt, zonder meer nu ook in Nederland gebruikt mogen worden. Dit is absoluut niet het geval. Verder bestaat nog de mogelijkheid dat bedrijven desinfectiemiddelen welke zijn voorzien van een RVG-nummer, zijnde geneesmiddelen, gebruiken voor het desinfecteren van oppervlakken of voorwerpen. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

5 Het gebruik van een desinfectiemiddel zonder toelatingsnummer brengt risico s voor de volksgezondheid met zich mee, omdat de effectiviteit en de veiligheid van een dergelijk middel niet gewaarborgd zijn. Het op de markt brengen van een desinfectiemiddel zonder het benodigde toelatingsnummer (N-nummer), alsmede het gebruik hiervan zijn derhalve overtredingen van artikel 2 van de Bestrijdingsmiddelenwet en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het toezicht op het gebruik van desinfectiemiddelen maakt deel uit van reguliere hygiëne inspecties binnen voedselproducerende bedrijven. Ondanks dit toezicht bestaat er nauwelijks inzicht in de landelijke situatie met betrekking tot de aard van de gebruikte middelen. Kennis omtrent het gebruik van deze middelen kan een leidraad zijn voor uit te voeren residu onderzoek door de Keuringsdienst van Waren. In 1994 heeft de Keuringsdienst van Waren Groningen een kleine steekproef gedaan naar het gebruik van desinfectiemiddelen bij slagers (1). Hieruit is gebleken dat naast het gebruik van Halamid (toel.nr N, werkzame stof p-tolueensulfonchlooramidenatrium) in 29% van de geïnspecteerde slagerijen een middel op basis van natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) gebruikt wordt voor desinfectiedoeleinden. Dit heeft er toe geleid, dat een methode voor de bepaling van residuen van deze stof in vlees en vleesproducten is ontwikkeld (1). In 1996 heeft de Keuringsdienst van Waren Maastricht regionaal een steekproef gehouden bij 227 bedrijven naar het gebruik van desinfectiemiddelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat in 48% van de bezochte bedrijven gedesinfecteerd wordt. Middelen op basis van natriumdichloorisocyanuraat (43%), p-tolueensulfonchlooramide-natrium (27%), kwaternaire ammoniumverbindingen (25%) en natriumhypochloriet (bleekwater, 3%) worden voor dit doeleinde het meest gebruikt. Alhoewel er in het rapport melding wordt gemaakt van één desinfectiemiddel zonder toelatingsnummer, heeft een echte toetsing van de toegelaten middelen aan de hand van de afgegeven toelatingsbeschikking niet plaatsgevonden. Ook is bij de beoordeling van de bevindingen buiten beschouwing gelaten dat een behandeling met natriumhypochloriet (bleekmiddel) in feite ook desinfecteren is. In 2002 heeft de Keuringdienst van Waren een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van desinfectiemiddelen bij slagers, (banket)bakkers, ijsbereiders, alsmede in de horeca (3). Uit dit onderzoek is gebleken dat in 80% van de geïnspecteerde bedrijven gebruik wordt gemaakt van één of meerdere desinfectiemiddelen. Van de aangetroffen middelen bleek slechts 68% aan de wettelijke eisen te voldoen. Door middel van een inventariserend onderzoek krijgt de Keuringsdienst van Waren een beeld van het huidige industriële gebruik van desinfectiemiddelen in vis- en vleesverwerkende bedrijven. Tevens zijn eventuele trends met betrekking tot het gebruik van desinfectiemiddelen te signaleren. Dit onderzoek maakt deel uit van een breed onderzoek van de Keuringsdienst van Waren naar het gebruik van desinfectiemiddelen in diverse sectoren. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

6 2. DOEL VAN HET ONDERZOEK Het doel van het onderzoek is het gebruik van desinfectiemiddelen binnen de vis- en vleesverwerkende industrie te toetsen aan de Bestrijdingsmiddelenwet en eventuele trends met betrekking tot de naleving van deze wet in kaart te brengen. 3. WERKWIJZE In de periode april - juni 2002 heeft de Keuringsdienst van Waren tijdens reguliere hygiëne inspecties in het kader van project ND BIO 052 bij 67 vis- en vleesverwerkende bedrijven het gebruik van reinigings- en/of desinfectiemiddelen vastgelegd. Tijdens de inspecties is geïnventariseerd met welke middelen de reiniging en/of desinfectie binnen het betreffende bedrijf worden uitgevoerd. Vervolgens is beoordeeld of de gebruikte middelen aan de wettelijke bepalingen voldoen. Een overzicht van de bezochte bedrijven is weergegeven in tabel 1. Tabel 1 Overzicht aantal geïnspecteerde bedrijven per regio. Aard bedrijf Noord Noord-West Oost Zuid-West Zuid Totaal Visverwerking Vleesverwerking Aan de hand van de verkregen informatie is beoordeeld in hoeverre de in gebruik zijnde desinfectiemiddelen aan de bepalingen van de Bestrijdingsmiddelenwet voldoen. De belangrijkste uitgangspunten bij deze beoordeling zijn de aanwezigheid van een toelatingsnummer en de hieraan gerelateerde naam van het middel, zoals deze is opgenomen in het register van toegelaten bestrijdingsmiddelen van het CTB. Verder is de juistheid van de naam van de toelatinghouder bij deze beoordeling betrokken. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

7 4. RESULTATEN 4.1 Reinigen en desinfecteren Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel in alle bedrijven gereinigd en gedesinfecteerd wordt. Van de in totaal 67 bezochte bedrijven blijkt er één zelfslachtende slager te zijn, die geen gebruik maakt van een desinfectiemiddel. Alle overige vleesverwerkende bedrijven, alsmede alle geïnspecteerde visverwerkende bedrijven blijken één of meerder desinfectiemiddelen te gebruiken. In veel bedrijven zijn reiniging en desinfectie en de hierbij te gebruiken middelen in protocollen vastgelegd. Door uitsluitend deze protocollen te raadplegen is bij een aantal bedrijven niet geverifieerd of de gebruikte desinfectiemiddelen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en of de etiketten voorzien zijn van het juiste toelatingsnummer. Voor de rapportage zijn deze middelen beoordeeld als desinfectiemiddel zonder toelatingsnummer (zie tabel 3). De resultaten van de bevindingen zijn per categorie weergegeven in tabel 2. Tabel 2. Reinigen en desinfecteren in vis- en vleesverwerkende bedrijven Visverwerking Vleesverwerking Alleen reinigen 0 1 Reinigen en desinfecteren Wettelijke status Desinfectiemiddelen (incl. de middelen voor gecombineerde reiniging en desinfectie) kunnen op basis van hun wettelijke status in de volgende categorieën worden ingedeeld: a. desinfectiemiddelen voorzien van een geldig toelatingsnummer; b. desinfectiemiddelen voorzien van een vervallen toelatingsnummer; c. desinfectiemiddel zonder toelatingsnummer; d. desinfectiemiddel met een CE-markering; e. desinfectiemiddel met een RVG-nummer. Uit de inventarisatie blijkt dat er binnen de geïnspecteerde bedrijven geen gebruik gemaakt wordt van desinfectiemiddelen voorzien van een CE-markering of een RVGnummer voor het desinfecteren van oppervlakken en apparatuur. Wel wordt op grote schaal gebruik gemaakt van desinfectiemiddelen, die voorzien zijn van een N- nummer. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

8 Visverwerking Van de in totaal 23 aangetroffen middelen zijn er 14 voorzien van een geldig toelatingsnummer. Er zijn 3 middelen aangetroffen met een vervallen toelatingsnummer. In een bedrijf wordt gebruik gemaakt met het ambtshalve toegelaten natriumhypochloriet (toelatingsnummer 38 N). Op grond van het geldende wettelijk gebruiksvoorschrift is het gebruik in deze bedrijfstak echter niet toegestaan. In de groep van desinfectiemiddelen zonder toelatingsnummer zijn 3 middelen opgenomen, waarvan uit de inspectiebevindingen kan worden opgemaakt dat de etikettering niet is beoordeeld (zie 4.1) Vleesverwerking Van de in totaal 90 aangetroffen desinfectiemiddelen zijn er 65 voorzien van een geldig N-nummer. In 2 vleesverwerkende bedrijven wordt gebruik gemaakt van het ambtshalve toegelaten natriumhypochloriet (toelatingsnummer 38 N). Op grond van het geldende wettelijk gebruiksvoorschrift is het gebruik in deze bedrijven niet toegestaan. Verder werden 2 desinfectiemiddelen aangetroffen met een vervallen toelatingsnummer. Tot de 23 middelen zonder toelatingsnummer behoren 8 Nederlandse desinfectiemiddelen en 2 desinfectiemiddelen met een Duits etiket. Tevens zijn in deze groep 13 middelen opgenomen waarvan uit de inspectiebevindingen kan worden opgemaakt, dat de etikettering niet is beoordeeld (zie 4.1). De bevindingen zijn per categorie weergegeven in tabel 3. Tabel 3. Wettelijke status van de gebruikte desinfectiemiddelen bij vis- en vleesverwerkende bedrijven. Aard desinfectiemiddel Visverwerking Vleesverwerking Met geldig toelatingsnummer Met vervallen toelatingsnummer 3 2 Zonder toelatingsnummer 6 23 KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

9 4.3. Werkzame stoffen Visverwerking Een nadere beschouwing van de samenstelling van de gebruikte en wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen laat zien dat kwaternaire ammoniumverbindingen (57% van het totaal aantal middelen) en natriumhypochloriet (36% van het totaal aantal middelen) de meest gebruikte werkzame stoffen zijn. Vleesverwerking Een nadere beschouwing van de samenstelling van de gebruikte en wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen laat zien dat kwaternaire ammoniumverbindingen (42% van het totaal aantal middelen) en natriumhypochloriet (42% van het totaal aantal middelen) de meest gebruikte werkzame stoffen zijn. Desinfectiemiddelen op basis van natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) worden in mindere mate gebruikt (12% van het totaal aantal middelen). Een overzicht van het gebruik van de werkzame stoffen per bedrijfscategorie is weergegeven in tabel 4. Tabel 4. Overzicht gebruik desinfectiemiddelen gesorteerd per werkzame stof en per bedrijfscategorie. Werkzame Stof Visverwerking Vleesverwerking Totaal Hypochloriet 5 (36%) 27 (41,5%) 32 (40%) NaDCC 0 8 (12%) 8 (10%) Kwat. amm. verb. 8 (57%) 27 (41.5%) 35 (45%) Overige 1 (7%) 3 (5%) 4 (5%) KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

10 5. DISCUSSIE Uit het onderzoek blijkt dat in alle geïnspecteerde visverwerkende bedrijven (100%) en in 47 van de 48 geïnspecteerde vleesverwerkende bedrijven (98%) gebruik wordt gemaakt van één of meerdere desinfectiemiddelen. Mogelijk dat de verplichte hygiënecodes hiervoor verantwoordelijk zijn. Uit een vergelijkbare landelijke steekproef bij ambachtelijke bedrijven is recentelijk gebleken, dat 80% van de bedrijven gebruik maakt van desinfectiemiddelen (3). Van het totaal aantal middelen (113) dat voor desinfectie wordt gebruikt, blijken er 79 (70%) te zijn voorzien van een geldig toelatingsnummer. In enkele bedrijven is het gebruik van desinfectiemiddelen ontleend aan de r&d protocollen en niet aan een daadwerkelijke controle van de etiketten. Hierdoor is het niet duidelijk geworden of op de etiketten van deze middelen een toelatingsnummer voorkomt. De in hoofdstuk 4 gepresenteerde resultaten zijn daarom niet volledig representatief voor de huidige situatie, maar zijn wel indicatief. In 2 bedrijven wordt gebruik gemaakt van een desinfectiemiddel, dat is voorzien van een Duits etiket. Het gebruik van dergelijke middelen is een overtreding van artikel 2 van de Bestrijdingsmiddelenwet. Uit het onderzoek komt naar voren dat desinfectiemiddelen op basis van kwaternaire ammoniumverbindingen en natriumhypochloriet het meest gebruikt worden in zowel de vis- als in de vleesverwerkende bedrijven. Verder is waargenomen dat in het reinigings- en desinfectieproces van veel bedrijven gebruik gemaakt wordt van alkalische chloorhoudende reinigingsmiddelen. Veel van deze middelen worden gebruikt in de reinigingsfase. Gezien de samenstelling van deze middelen zou de vraag gesteld kunnen worden of deze middelen niet gerekend dienen te worden tot de categorie gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddelen. Veel middelen op basis van de genoemde combinatie stoffen zijn bij het CTB geregistreerd als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel. Daar het aantal geregistreerde middelen op basis van deze combinatie van werkzame stoffen in de laatste jaren sterk is afgenomen, is het niet ondenkbeeldig dat deze middelen thans als reinigingsmiddel (en niet meer als desinfectiemiddel) worden verkocht. Uit de inventarisatie is ook naar voren gekomen dat leveranciers, die zelf geen toelatinghouder zijn, toch onder eigen naam desinfectiemiddelen afleveren door gebruik te maken van het toelatingsnummer van een andere firma. Deze tendens is ook waargenomen tijdens het onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen bij ambachtelijke bedrijven (3). Tevens is geconstateerd dat enige toelatinghouders de naam van hun geregistreerde middel niet op het etiket vermelden, maar hier een andere naam aan toekennen. De genoemde tekortkomingen zijn overtredingen van de Bestrijdingsmiddelenwet. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

11 6. CONCLUSIES Uit het uitgevoerde inventariserend onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in vis- en vleesverwerkende bedrijven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: In 66 van de 67 geïnspecteerde bedrijven (98,5%) wordt gebruik gemaakt van één of meerdere desinfectiemiddelen. Van de 113 middelen waarvan wordt aangegeven dat er mee gedesinfecteerd wordt, zijn er 79 (70%) voorzien van een geldig toelatingsnummer. Van 3 van de 79 desinfectiemiddelen met een geldig toelatingsnummer correspondeert de naam van het middel of corresponderen de naam en het adres van de toelatinghouder niet met de afgegeven toelatingsbeschikking. In 5 bedrijven wordt gebruik gemaakt van een desinfectiemiddel waarvan de toelating is verlopen. In 3 bedrijven wordt het ambtshalve toegelaten natriumhypochloriet (38 N) gebruikt, hetgeen op grond van het wettelijk gebruiksvoorschrift niet is toegestaan in vis- en vleesverwerkende bedrijven. Er wordt géén gebruik gemaakt van desinfectiemiddelen met een CE-markering of met een RVG-nummer voor het desinfecteren van oppervlakken en apparatuur in vis- en vleesverwerkende bedrijven. Desinfectiemiddelen o.b.v. kwaternaire ammoniumverbindingen en natriumhypochloriet worden binnen de vis- en vleesverwerkende bedrijven het meest gebruikt. KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

12 7. LITERATUUR 1. H.R. Reus, F. Dannen, R. Wentel en F.J. Gaikema, De bepaling van residuen van natriumdichloorisocyanuraat in levensmiddelen, Keuringsdienst van Waren Groningen, Rapport 95-06, januari J.B. Povel en F.M.J. Henderikx, Het gebruik van desinfectiemiddelen in ambachtelijke- en horecabedrijven in Limburg, Keuringsdienst van Waren Maastricht, Rapport MA 96-04, juni H.R. Reus, Onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard. Keuringsdienst van Waren, Rapport ND BIO 051, juni 2002 KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni

13 KvW Noord rapportnummer NDBIO 052, juni 2002

HANDHAVINGSACTIE BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

HANDHAVINGSACTIE BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK HANDHAVINGSACTIE BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Rapportnummer ND03R004 drs. H.R. Reus VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT Regionale dienst Noord Keuringsdienst van Waren Postbus 465 9700 AL Groningen

Nadere informatie

FORMALDEHYDE IN TEXTIEL

FORMALDEHYDE IN TEXTIEL FORMALDEHYDE IN TEXTIEL Handhaving Warenwetregeling Formaldehyde in Textiel Rapport ND TEX 003/01 drs. H.R. Reus en J.P. Westerhoff Keuringsdienst van Waren Noord Postbus 465 9700 AK Groningen Telefoon

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 29 april 2014 (20145324 AB) van KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V. De

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist: Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/HC/2009/1168/

Nadere informatie

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Toelatingsnummer 11323 N Tanalith E 3500 11323 N Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, overwegende, in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/8/EG, tot wijziging van bijlage

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 24 oktober 2013 (20131434 AB) van Schippers Europe B.V. Rond Deel

Nadere informatie

Het diensthoofd, ir. Marc Leemans.

Het diensthoofd, ir. Marc Leemans. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/AV/2008/0001310 Telefoon: 02/524.95.79 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048132/02.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048132/02. Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2017 (OR. en) 5607/17 ENV 58 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 24 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048132/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot wijziging van de gebruiksaanwijzing voor het product: Grilo 8800

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot wijziging van de gebruiksaanwijzing voor het product: Grilo 8800 Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/694/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan 73 9728CT GRONINGEN Registratienummer 142078499 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 12-08-2015

Nadere informatie

DATASHEET SUPPLIER ART.NO. STAXS. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box STAXS ART.NR.

DATASHEET SUPPLIER ART.NO. STAXS. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box STAXS ART.NR. DATASHEET E STAXS SUPPLIER DESCRIPTION SALES UNIT ART.NO. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box NL STAXS LEVERANCIERS OMSCHRIJVING VERKOOPEENHEID

Nadere informatie

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden.

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000363/002//7250 Telefoon Onthaal: 02/524.95.83 Fax

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1176/

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 01-12-2015 Type

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst 405 7328TK APELDOORN Registratienummer: 188640617 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie

Purita bvba Grootreesdijk 52 BE 2460 Kasterlee. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Purita bvba Grootreesdijk 52 BE 2460 Kasterlee. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1104/

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BESLUIT VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Op 27 januari 205 is van Florissant B.V. Gooimeer 7 4 DD NAARDEN een aanvraag verlenging afgeleide

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 24 september 2015 is van Tropenzorg B.V. De Huchtstraat 14 1327 EE ALMERE een aanvraag voor een

Nadere informatie

Producten die met biociden. zijn behandeld: Nieuwe regels. voor behandelde voorwerpen. Behandelde voorwerpen. Nieuwe verplichtingen

Producten die met biociden. zijn behandeld: Nieuwe regels. voor behandelde voorwerpen. Behandelde voorwerpen. Nieuwe verplichtingen Producten die met biociden zijn behandeld: Nieuwe regels Nieuwe verplichtingen voor behandelde voorwerpen 1 Behandelde voorwerpen Sinds 1 september 2013 gelden er nieuwe verplichtingen voor bedrijven die

Nadere informatie

Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat WC HARLINGEN Registratienummer

Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat WC HARLINGEN Registratienummer Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat 81 8862 WC HARLINGEN Registratienummer 191284245 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 04-10-2016

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 0001443 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Betreft:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg 4 6225NC MAASTRICHT Registratienummer 485251899

Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg 4 6225NC MAASTRICHT Registratienummer 485251899 Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg 4 6225NC MAASTRICHT Registratienummer 485251899 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 02-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectie:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 27 maart 2014 (20145046 AB) van Blue Wonder! Holding B.V. Molenwerf

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol 38 8446 EZ HEERENVEEN Registratienummer 888804751 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 03-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1625/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid

Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid Den Haag, januari 2007 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 14 juli 2014 (20145664 WYB) van Forté Noord-West-Europa B.V. Geijsterseweg

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte EB DRONRYP Registratienummer

Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte EB DRONRYP Registratienummer Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte 15 9035 EB DRONRYP Registratienummer 153163732 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Menameradiel Datum inspectie: 24-10-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/LL/2007/1503/ Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem. Diane Heemsbergen

Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem. Diane Heemsbergen Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem Diane Heemsbergen 14 november 2016 Biocide Een bestrijdingsmiddel op basis van één of meer werkzame stoffen, met als doel een schadelijk organisme

Nadere informatie

Inspectierapport SWW Kinderopvang B.V. (GOB) Haitsma Mulierweg CA WINTERSWIJK Registratienummer

Inspectierapport SWW Kinderopvang B.V. (GOB) Haitsma Mulierweg CA WINTERSWIJK Registratienummer Inspectierapport SWW Kinderopvang B.V. (GOB) Haitsma Mulierweg 20 7101 CA WINTERSWIJK Registratienummer 226508298 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: WINTERSWIJK Datum

Nadere informatie

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie Lonne Gerritsen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Inhoud Wat doet het Ctgb Wat zijn biociden Waar kom je biociden

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 24 maart 205 is van 3G Professioneel B.V. Scheepvaartweg 3356 LL Papendrecht Nederland een aanvraag voor een

Nadere informatie

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark BA APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark BA APELDOORN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark 23 7336 BA APELDOORN Registratienummer 209475134 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Bosarck (GOB) 't Boske TH Aalten

Inspectierapport Gastouderbureau de Bosarck (GOB) 't Boske TH Aalten Inspectierapport Gastouderbureau de Bosarck (GOB) 't Boske 4 7122TH Aalten Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Aalten Datum inspectie: 25-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg 50 6221AH MAASTRICHT Registratienummer 189814901

Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg 50 6221AH MAASTRICHT Registratienummer 189814901 Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg 50 6221AH MAASTRICHT Registratienummer 189814901 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 20 september 2014 (20146289 AB) van Sumitomo Chemical (UK) Plc.

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Sperwerstraat 1 1826 KL ALKMAAR Registratienummer 861596134

Definitief Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Sperwerstraat 1 1826 KL ALKMAAR Registratienummer 861596134 Definitief Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Sperwerstraat 1 1826 KL ALKMAAR Registratienummer 861596134 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie:

Nadere informatie

KORTSCHRIFT. Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID.

KORTSCHRIFT. Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID. STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG www.igz.nl KORTSCHRIFT Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen Den Haag, januari 2003 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Boomhut - 't Huis (BSO) Oranjeplein KV MAASTRICHT Registratienummer

Inspectierapport BSO De Boomhut - 't Huis (BSO) Oranjeplein KV MAASTRICHT Registratienummer Inspectierapport BSO De Boomhut - 't Huis (BSO) Oranjeplein 96 6224KV MAASTRICHT Registratienummer 230074303 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 13-05-2015

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 25-08-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 3 september 2014 (20146142 WYG) van Bayer CropScience SA-N.V. Energieweg

Nadere informatie

Inspectierapport KDV de Speeldoos (KDV) Kerkstraat 87 6996AG DREMPT Registratienummer 164978471

Inspectierapport KDV de Speeldoos (KDV) Kerkstraat 87 6996AG DREMPT Registratienummer 164978471 Inspectierapport KDV de Speeldoos (KDV) Kerkstraat 87 6996AG DREMPT Registratienummer 164978471 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: BRONCKHORST Datum inspectie: 27-05-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Rhenen en omstreken (PSZ) Bantuinweg MV Rhenen

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Rhenen en omstreken (PSZ) Bantuinweg MV Rhenen Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Rhenen en omstreken (PSZ) Bantuinweg 43 3911MV Rhenen Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Rhenen Datum inspectie: 04-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander (BSO) Sint Jozefweg JN REUVER Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander (BSO) Sint Jozefweg JN REUVER Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander (BSO) Sint Jozefweg 30 5953JN REUVER Registratienummer 411535201 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Beesel Datum inspectie:

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 september 2015 tot wijziging van de toelating van het middel Racumin Foam, toelatingnummer NL-0008307-0000

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 2.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het in gebruik stellen van een leidingwaterinstallatie

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad 12 9711JP GRONINGEN Registratienummer 281719457 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 23-06-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloementuin (KDV) Kruisbergseweg 29 7009 BL DOETINCHEM Registratienummer 399257573

Inspectierapport De Bloementuin (KDV) Kruisbergseweg 29 7009 BL DOETINCHEM Registratienummer 399257573 Inspectierapport De Bloementuin (KDV) Kruisbergseweg 29 7009 BL DOETINCHEM Registratienummer 399257573 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Kenmerk PCCB/S1/JFS/1102444

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk buitenschoolse opvang Brink (BSO) Brink NA Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk buitenschoolse opvang Brink (BSO) Brink NA Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk buitenschoolse opvang Brink (BSO) Brink 69 1188 NA Amstelveen Registratienummer: 268304907 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Villa Vondel (KDV) Waldeck Pyrmontlaan 23 1075 BT AMSTERDAM Registratienummer: 122564820

Inspectierapport. Villa Vondel (KDV) Waldeck Pyrmontlaan 23 1075 BT AMSTERDAM Registratienummer: 122564820 Inspectierapport Villa Vondel (KDV) Waldeck Pyrmontlaan 23 1075 BT AMSTERDAM Registratienummer: 122564820 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 18-05-2015 Type

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45809 30 augustus 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 augustus 2016, nr. 16128661, houdende

Nadere informatie

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg 173 7003 CE Doetinchem Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 3 december 204 is van Sumitomo Chemical (UK) Plc. 77-85 Fulham Palace Road LONDON W6 8JA GROOT-BRITTANNIE een

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum 't Molentje Schoolstraat BL SINT PHILIPSLAND Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum 't Molentje Schoolstraat BL SINT PHILIPSLAND Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum 't Molentje Schoolstraat 1 4675 BL SINT PHILIPSLAND Registratienummer 390381512 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum inspectie:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 16 februari 2016 is van Denteck B.V. Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER een aanvraag voor een afgeleide

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

AQUATREAT NIEUWLANDLAAN,15 BE 3200 AARSCHOT. Geachte mevrouw, Geachte heer,

AQUATREAT NIEUWLANDLAAN,15 BE 3200 AARSCHOT. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2010/1240/

Nadere informatie

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Friese Meren Datum inspectie: 23-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie: 05-01-2015

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

Inspectierapport Tante Vroesh (GOB) Kerkstraat 4 8261BC KAMPEN Registratienummer 192463846

Inspectierapport Tante Vroesh (GOB) Kerkstraat 4 8261BC KAMPEN Registratienummer 192463846 Inspectierapport Tante Vroesh (GOB) Kerkstraat 4 8261BC KAMPEN Registratienummer 192463846 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 23-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten 27 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectie: 09-12-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 28-08-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kidslution (GOB) Eijkenderweg DG NUTH

Inspectierapport Kidslution (GOB) Eijkenderweg DG NUTH Inspectierapport Kidslution (GOB) Eijkenderweg 51 6361DG NUTH Toezichthouder: GGD Zuid Limburg Datum onderzoek: 14-02-2012 In opdracht van gemeente: NUTH Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene gegevens gastouderbureau...4

Nadere informatie

Inspectierapport Jambo (BSO) Tienbundersweg 1A 6321CP WIJLRE Registratienummer 157637359

Inspectierapport Jambo (BSO) Tienbundersweg 1A 6321CP WIJLRE Registratienummer 157637359 Inspectierapport Jambo (BSO) Tienbundersweg 1A 6321CP WIJLRE Registratienummer 157637359 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Gulpen-Wittem Datum inspectie: 18-01-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-03-2015

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 4 februari 2014 (20140170 NLWATG) van Syngenta Crop Protection B.V.

Nadere informatie

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: )

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: ) TOELICHTING (behorende bij Vo. Gemedicineerde voeders 2003; versie: 12-02-03) Overeenkomstig het overgangsrecht van de laatste wijziging (1999) van de Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel XIV onderdeel

Nadere informatie