De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN."

Transcriptie

1 Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): Telefoon: 02/ Fax : 02/ FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Tensiodes Quat EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 10 B 1060 BRUSSEL TENSIO BVBA Doornpark BEVEREN Geachte mevrouw, Geachte meneer, In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Hoogachtend, De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc Contactpersoon: d Tel.: Kantoor:

2 TOELATINGSAKTE Gelet op de aanvraag ingediend op 08/02/2007 De Minister van Leefmilieu beslist: 1. Het biocide : Tensiodes Quat is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober Deze toelating geldt tot of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens. 2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen : Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan: - Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen: TENSIO BVBA Doornpark BEVEREN Handelsbenaming van het product: Tensiodes Quat - Toelatingsnummer: 6107B HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc 2

3 - Doel waarvoor het product bestemd is: bactericide, fungicide, algicide - Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof - Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel : N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride (CAS ) : 100 g/l - Gebruik waarvoor het product toegelaten is: Productsoort 2, 4, 10 en 11. Toegestaan is uitsluitend het gebruik door professionele gebruikers als middel ter bestrijding van: a. bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij; b. bacteriën en gisten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; c. bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder 3. d. groene aanslag - Andere aanduidingen : C Bijtend (+ symbool) R 34 Veroorzaakt brandwonden S 21 Niet roken tijdens gebruik S 23 Spuitnevel niet inademen S 26/28 Bij aanraking van de huid of ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) S 60 Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc 3

4 3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden. a. en b. Gebruik als desinfectiemiddel De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water. Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van: 1. Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen 2. Isoleerruimten 3. Oppervlakken en apparatuur in keukens 4. Toiletten en overig sanitair 5. Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere analoge medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie Attentie Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. c. Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater Algemeen Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling. Aanvangsdosering Voeg een maal per week 50 ml van dit middel toe per m 3 systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 400 ml van dit middel per m 3 systeemvolume. Onderhoudsdosering Voeg een maal per week 50 ml van dit middel toe per m 3 systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosering verhogen. Papier- en kartonindustrie Algemeen Het middel dient via een doseer unit te worden toegevoegd aan de pulpwater bassins. Aanvangsdosering HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc 4

5 Per ton papier of papierpulp 2-4 liter van het middel toevoegen. In hulpstofdoseersystemen: rechtstreeks ml/100 l. Herhaal dit tot het systeem onder controle is. Onderhoudsdosering (continue of discontinue methode) Per ton papier of papierpulp ml van het middel toevoegen. Stel de dosering zodanig in dat het systeem onder controle blijft. In hulpstofdoseersystemen: dosering terugbrengen tot ml/100 l. d. Bestrijding van groene aanslag In de glasteelt Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (2500 ml op 100 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen a. Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5 % van dit middel (250 ml op 10 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. b. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (150 ml per 10 liter water). Op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Opmerkingen Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc 5

6 4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is: - Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. - De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum. - Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik 5. Indeling van het product: C : bijtend Geen klasse Brussel, toegelaten op Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU Het diensthoofd, E. Liégeois Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar. HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6107B.doc 6

Purita bvba Grootreesdijk 52 BE 2460 Kasterlee. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Purita bvba Grootreesdijk 52 BE 2460 Kasterlee. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1104/

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 0001389 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Betreft:

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/LL/2007/1503/ Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

VECOM BV Textielstraat 13 NL 7570 AG Oldenzaal NEDERLAND. Geachte mevrouw, Geachte heer,

VECOM BV Textielstraat 13 NL 7570 AG Oldenzaal NEDERLAND. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2010/2316/ Telefoon Onthaal: 02/524.96.11 Fax :

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist: Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/HC/2009/1168/

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot wijziging van de gebruiksaanwijzing voor het product: Grilo 8800

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot wijziging van de gebruiksaanwijzing voor het product: Grilo 8800 Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/694/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

BOUWSPECIALITEITEN M. VAN MEERBEEK Lammerdries - Zuid 16B BE 2250 Olen. Geachte mevrouw, Geachte heer,

BOUWSPECIALITEITEN M. VAN MEERBEEK Lammerdries - Zuid 16B BE 2250 Olen. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1161/ BOUWSPECIALITEITEN M. VAN MEERBEEK Lammerdries

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1625/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): MRB/KDN/2008/1225/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03 EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 10 B 1060 BRUSSEL

Nadere informatie

Betreft : Aanvraag tot toelating voor parallel invoer voor het product: Sanosept BE 80 H

Betreft : Aanvraag tot toelating voor parallel invoer voor het product: Sanosept BE 80 H Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: MRB//2014/3943/ TRISTAR INDUSTRIES NEDERLAND B.V. Ettenseweg 34 NL 4706 PB Roosendaal NEDERLAND Bijlage(n): Telefoon: Fax : 0032 (0)

Nadere informatie

Het diensthoofd, ir. Marc Leemans.

Het diensthoofd, ir. Marc Leemans. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/AV/2008/0001310 Telefoon: 02/524.95.79 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 26 november 2013 (20131576 AB) van Ecostar BV Het Lentfert 34 7547

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1176/

Nadere informatie

In bijlage vindt u tevens het resultaat van de risico-evaluatie met betrekking tot de ecotoxicologie.

In bijlage vindt u tevens het resultaat van de risico-evaluatie met betrekking tot de ecotoxicologie. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 2 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/AV/2008/901 Telefoon: 02/524.95.79 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden.

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000363/002//7250 Telefoon Onthaal: 02/524.95.83 Fax

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/03/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/03/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/03/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: GREEN-BUSTER is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 28/09/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 28/09/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 28/09/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Pama Green Off is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/526/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 0001191 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION

Nadere informatie

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 31/12/2006, identiek aan Vermikill Insecticide Shampoo (297B).

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 31/12/2006, identiek aan Vermikill Insecticide Shampoo (297B). Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000370/002 Telefoon Onthaal: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Basilit HBx. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Basilit HBx. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/147/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): MRB/KDN/2007/1532/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03 Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Butox pour

Nadere informatie

Het diensthoofd, Ir Marc Leemans

Het diensthoofd, Ir Marc Leemans Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/ENS/2007/0000762 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000982/005//7870 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

AQUATREAT NIEUWLANDLAAN,15 BE 3200 AARSCHOT. Geachte mevrouw, Geachte heer,

AQUATREAT NIEUWLANDLAAN,15 BE 3200 AARSCHOT. Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2010/1240/

Nadere informatie

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot , in afwachting van de evaluatie van de ecotoxicologische gegevens.

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot , in afwachting van de evaluatie van de ecotoxicologische gegevens. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000455/003//7278 Telefoon Onthaal: 02/210.49.54 Fax

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/07/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/07/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/07/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Sanodes is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Desguard 20 BE is toegelaten in overeenstemming met het artikel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 29/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 29/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 29/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Bactipur is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating. Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/05/2011. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating. Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/05/2011. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/05/2011 De Minister van Leefmilieu beslist: 1. Het biocide : HI-LOGIC is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 0001397 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Betreft:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 20 februari 2014 (20145010 AB) van Boma Noorderlaan 131 B-2030 ANTWERPEN

Nadere informatie

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN.

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, R. HUYSMAN. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000968/6768 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: P3-triquart is toegelaten in overeenstemming met het artikel

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 18 maart 2014 (20145021 AB) van Blue Wonder! Holding B.V. Molenwerf

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 07/08/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 07/08/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging Gelet op de aanvraag ingediend op 07/08/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Mida Lufragerm+ is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MS Oxy-DES is toegelaten in overeenstemming met het artikel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Overdracht. Gelet op de aanvraag ingediend op: 21/09/2011. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Overdracht. Gelet op de aanvraag ingediend op: 21/09/2011. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Overdracht Gelet op de aanvraag ingediend op: 21/09/2011 De Minister van Leefmilieu beslist: 1. Het biocide : Novuswater NW 100 SL is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KD/2009/1081/

Nadere informatie

Betreft : Aanvraag tot toelating voor het product: Aquaprotect - Tabs

Betreft : Aanvraag tot toelating voor het product: Aquaprotect - Tabs FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL Dienst Risicobeheersing Uw brief

Nadere informatie

Betreft : Aanvraag tot toelating voor het product: Blue Ocean - Chlor-O-Galet

Betreft : Aanvraag tot toelating voor het product: Blue Ocean - Chlor-O-Galet FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL Dienst Risicobeheersing Uw brief

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Aquapy is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 24/11/2015. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 24/11/2015. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 24/11/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Biosperse? 850 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

Betreft : Post annex I verlenging toelating voor het product Rodi-Kill graantjes in afwachting van Mutual Recognition van toelating

Betreft : Post annex I verlenging toelating voor het product Rodi-Kill graantjes in afwachting van Mutual Recognition van toelating Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 1 EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/AV/2010/2066/ BIOSERVICES INTERNATIONAL Jagershoek

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 03/11/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 03/11/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 03/11/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Colombo Algisin is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Propvert. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Propvert. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1577/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 05/04/2011. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 05/04/2011. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op: 05/04/2011 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide : ACL 90 PLUS TABLETTEN is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 09/02/2011. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 09/02/2011. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op: 09/02/2011 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide : HTH Chlore régulier stabilisé is toegelaten met toepassing van het artikel 78

Nadere informatie

Betreft : Aanvraag tot toelating voor parallel invoer voor het product: Superfly

Betreft : Aanvraag tot toelating voor parallel invoer voor het product: Superfly Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): MRB//2014/3910/ Telefoon: Fax : 0032 (0) 2 524 96 03 E-mail : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 04/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 04/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 04/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Bomades is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 23/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 23/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 23/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Predex TSF one shot is toegelaten in overeenstemming met het

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I en Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/01/2014

TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I en Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/01/2014 TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I en Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/01/2014 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide : Ficam W is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Solfac WP 10 is toegelaten in overeenstemming met het artikel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Abru Micro Des is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 17 maart 2014 (20145157 AB) van Schippers Europe B.V. Rond Deel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/11/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/11/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/11/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide : ACL 90 granular is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 09/09/2014

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 09/09/2014 1.Het biocide: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 09/09/2014 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden: De Minister van Leefmilieu beslist: Mite-Killer

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 26/09/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 26/09/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 26/09/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Topscore Spray is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 29 april 2014 (20145324 AB) van KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V. De

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Greenclean 100 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Aeroxon Venstersticker tegen Vliegen is toegelaten

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP- GHS en wijziging van de kennisgeving (overdracht en gebruikers) Gelet op de aanvraag ingediend op 08/07/2015 De Minister van Leefmilieu beslist:

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 18/10/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 18/10/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 18/10/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Virkill is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Administratieve productwijzigingen van een toelating van een biocide product (adres van de toelatingshouder en producent van het product) Gelet op de aanvraag ingediend op 15/12/2016 De

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 15/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 15/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 15/07/2014 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Permas-D is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I. Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/06/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I. Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/06/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging post-annex I Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/06/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide : Maxforce Quantum is toegelaten met toepassing van het artikel 78

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie (KBOnr. Van de toelatingshouder), Verlenging, Wijziging houdbaarheid Gelet op de aanvraag ingediend op 25/04/2017 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 06/08/2013. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 06/08/2013. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 06/08/2013 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: B 480R is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Embalit NTK. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Embalit NTK. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): 0001371 Telefoon: 02/524.95.83 Fax : 02/524.96.03 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Betreft:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 2 mei 2014 (20145258 AB) van Certis Europe BV Postbus 1180 3600

Nadere informatie

Hoogachtend, Directeur Generaal

Hoogachtend, Directeur Generaal Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KD/2012/3267/

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700

PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT PRODUCTINFORMATIE DESBEST 700 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels in of op: ruimten

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Vapona Green Action Spray Anti-Vliegende Insecten is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

In bijlage gaat de aanvaarding van de kennisgeving voor uw product. Deze kennisgeving is geldig tot 14/11/2011.

In bijlage gaat de aanvaarding van de kennisgeving voor uw product. Deze kennisgeving is geldig tot 14/11/2011. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/JD/2011/2524/

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE. Wederzijdse parallele erkenning - Uniek Biocide. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE. Wederzijdse parallele erkenning - Uniek Biocide. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Wederzijdse parallele erkenning - Uniek Biocide Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden: De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: PROTECTOL GA 50 (Andere

Nadere informatie

In bijlage gaat de aanvaarding van de kennisgeving voor uw product. Deze kennisgeving is geldig tot 12/12/2011.

In bijlage gaat de aanvaarding van de kennisgeving voor uw product. Deze kennisgeving is geldig tot 12/12/2011. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/JD/2011/2589/ JOHNSON DIVERSEY BELGIUM BVBA HAACHTSESTEENWEG 672

Nadere informatie

WEDERZIJDSE ERKENNING VAN EEN REGISTRATIE VOOR EEN BIOCIDE MET GERING RISICO. Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/10/2009

WEDERZIJDSE ERKENNING VAN EEN REGISTRATIE VOOR EEN BIOCIDE MET GERING RISICO. Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/10/2009 WEDERZIJDSE ERKENNING VAN EEN REGISTRATIE VOOR EEN BIOCIDE MET GERING RISICO Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/10/2009 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden: De Minister van

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: KENO CID 2100 15% is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

DATASHEET SUPPLIER ART.NO. STAXS. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box STAXS ART.NR.

DATASHEET SUPPLIER ART.NO. STAXS. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box STAXS ART.NR. DATASHEET E STAXS SUPPLIER DESCRIPTION SALES UNIT ART.NO. ART.NO. T-0033-5 9140 Halapur Liquid, cleaning and disinfecting agent 2 cans of 5 liters per box NL STAXS LEVERANCIERS OMSCHRIJVING VERKOOPEENHEID

Nadere informatie

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 17 mei 2013 tot afgeleide toelating van het middel Natriumhypochloriet 12,5% Brenntag, toelatingnummer N

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 17 mei 2013 tot afgeleide toelating van het middel Natriumhypochloriet 12,5% Brenntag, toelatingnummer N BIJLAGE I bij het besluit d.d. 17 mei 2013 tot afgeleide toelating van het middel Natriumhypochloriet 12,5% Brenntag, toelatingnummer 13732 N Professioneel gebruik A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 28/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 28/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 28/07/2014 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden: De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Xyladecor

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 06/02/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 06/02/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet p de aanvraag ingediend p 06/02/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: AVEVE GROENREINIGER TURBO is tegelaten in vereenstemming met het artikel 9 van het

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Wijziging van handelsbenaming Gelet op de aanvraag ingediend op 11/10/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Wijziging van handelsbenaming Gelet op de aanvraag ingediend op 11/10/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Wijziging van handelsbenaming Gelet p de aanvraag ingediend p 11/10/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: Green Bts Grene Aanslag Reiniger is tegelaten in vereenstemming

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (CLP-GHS) Gelet op de aanvraag ingediend op 21/10/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (CLP-GHS) Gelet op de aanvraag ingediend op 21/10/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (CLP-GHS) Gelet op de aanvraag ingediend op 21/10/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Kenodin 900 is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Wijziging van gebruik (toevoeging hoefdesinfectie) Gelet op de aanvraag ingediend op 13/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Wijziging van gebruik (toevoeging hoefdesinfectie) Gelet op de aanvraag ingediend op 13/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu TOELATINGSAKTE Wijziging van gebruik (toevoeging hoefdesinfectie) Gelet op de aanvraag ingediend op 13/04/2016 Gelet op

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Vapona Green Action Spray Anti-kruipende Insecten is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (handelsbenaming) Gelet op de aanvraag ingediend op 02/10/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (handelsbenaming) Gelet op de aanvraag ingediend op 02/10/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging van de kennisgeving (handelsbenaming) Gelet op de aanvraag ingediend op 02/10/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: DAX Alcoliquid Pro is toegelaten

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Wijziging van handelsbenaming en wijziging van samenstelling Gelet op de aanvraag ingediend op 28/02/2017 Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden De Minister van Leefmilieu

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Wijzigen van de producent van het product Gelet op de aanvraag ingediend op 21/11/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Wijzigen van de producent van het product Gelet op de aanvraag ingediend op 21/11/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Wijzigen van de producent van het product Gelet op de aanvraag ingediend op 21/11/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: VAPONA Action spray tegen alle kruipende insecten

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/11/2015. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/11/2015. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 30/11/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MS Cy-Fly is toegelaten in overeenstemming met

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 10/03/2015. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 10/03/2015. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 10/03/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: DELSACLOR 55 is toegelaten in overeenstemming met het artikel

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 13 februari 2017 is van Pro-Farma Brandsestraat 1a 5451 NW MILL een aanvraag voor een afgeleide

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating Gelet op de aanvraag ingediend op 14/06/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Abru Chloro Des is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het

Nadere informatie