Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer"

Transcriptie

1 Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport:

2 Inhoudsopgave Het onderzoek...3 Observaties en bevindingen...4 Pedagogisch klimaat...4 Personeel en groepen...6 Veiligheid en gezondheid...7 Inspectie-items...8 Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 11

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD en in Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. De items die in dit inspectierapport zijn getoetst richten zich vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Beschouwing KDV SKSG Toverlantaarn Christoffel is gevestigd aan de Rode Kruisstraat te Groningen, en is 1 van de 3 locaties van SKSG waar Antroposofische opvang geboden wordt. Er zijn 2 groepen; een babygroep en een peutergroep. Inspectiegeschiedenis: Bevindingen inspectiebezoek op Tijdens dit inspectiebezoek werden er tekortkomingen geconstateerd in: - pedagogisch beleidsplan Uit het nader onderzoek op blijkt kdv Toverlantaarn te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het vorige reguliere inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in januari 2014: Tijdens dit inspectiebezoek werden tekortkomingen geconstateerd en die zijn opgelost in de periode van overleg en overreding. Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Bevindingen huidige inspectie: Op heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Advies aan College van B&W Geen handhaving. 3 van 11

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. SKSG BSO Toverlantaarn, Rode Kruisstraat is 1 van de 3 locaties van SKSG waar Antroposofische opvang geboden wordt. Er wordt gewerkt vanuit de antroposofische visie met natuurlijke materialen en ze gebruiken uitsluitend biologische producten, en bakken zelf vers brood. Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: emotionele veiligheid; persoonlijke competentie; sociale competentie; overdracht van normen en waarden. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum. Pedagogische praktijk Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien: Emotionele veiligheid Er wordt veel gecommuniceerd met de kinderen. De beroepskrachten reageren op een liefdevolle en ondersteunende manier op kinderen. Ze laten merken dat ze de kinderen mogen en begrijpen en reageren adequaat. Er is een aangename sfeer in de groep. Wanneer de kinderen op bed worden gebracht of uit bed worden gehaald na hun middagslaapje is er veel wederzijds interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. Persoonlijke competentie Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, het spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. De kinderen zijn volop aan het spelen. De beroepskracht leest de kinderen voor tijdens het kringmoment en er worden samen veel liedjes gezongen. Dagelijks gaan de kinderen een deel van de tijd naar buiten. Sociale competentie Alle kinderen zijn deel van de groep. Alle kinderen worden betrokken in het groepsgebeuren. De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Zij zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Aan tafel tijdens het middageten merkt de pedagogisch medewerker dat het tussen 2 jongetjes naast elkaar een beetje druk gaat en ze besluit er even een ander kindje tussen te zetten. Dit heeft een positief effect op de interactie. Overdracht van normen en waarden Er gelden duidelijke afspraken en huisregels op de groep. Deze worden zo nodig rustig en duidelijk uitgelegd aan de kinderen. Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 4 van 11

5 Gebruikte bronnen: Interview anderen Observaties Pedagogisch werkplan 5 van 11

6 Personeel en groepen Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Verklaring omtrent het gedrag De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Passende beroepskwalificatie De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Opvang in groepen De opvang bij SKSG Toverlantaarn Christoffel vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen: Babygroep Christoffel 0-2 jr maximaal 9 kinderen Peutergroep Christoffel 2-4 jr maximaal 16 kinderen Af en toe worden er kinderen in een andere stamgroep opgevangen dan hun eigen stamgroep om de BKR kloppend te krijgen. Ouders tekenen daar dan een toestemmingsformulier voor. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Beroepskracht-kindratio Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Gebruikte bronnen: Interview anderen Observaties Presentielijsten Personeelsrooster 6 van 11

7 Veiligheid en gezondheid Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud. De meest recente risico inventarisatie is uitgevoerd in februari 2015 Middels een steekproef is beoordeeld of de geïnventariseerde risico's overeenkomen met de praktijk. Ook is beoordeeld of personen werkzaam bij de Toverlantaarn kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico inventarisatie en handelen conform protocollen en werkafspraken. Aandachtspunt vanuit de risico inventarisatie gezondheid, zoals besproken met de locatie manager en de pedagogisch medewerkers: Beschrijf de risico's van het overbrengen van ziektekiemen bij het bereiden van het deeg samen met de kinderen. Uit observatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke Interview anderen Observaties Risico-inventarisatie gezondheid Actieplan gezondheid Pedagogisch beleidsplan 7 van 11

8 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 8 van 11

9 De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder beschrijft de gezondheidsrisico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 9 van 11

10 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : SKSG KDV Toverlantaarn Aantal kindplaatsen : 25 Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee Gegevens houder Naam houder : SKSG Adres houder : Heresingel 10 Postcode en plaats : 9711ES GRONINGEN Website : KvK nummer : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Groningen Adres : Postbus 584 Postcode en plaats : 9700AN GRONINGEN Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : T. Boersema Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Groningen Adres : Postbus 7081 Postcode en plaats : 9701JB GRONINGEN Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 11

11 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 11 van 11

Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat KA GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat KA GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat 41 9725KA GRONINGEN Registratienummer 306312414 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat KC SAPPEMEER Registratienummer

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat KC SAPPEMEER Registratienummer Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat 66 9611KC SAPPEMEER Registratienummer 130569732 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (KDV) Gerststraat AN Groningen Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (KDV) Gerststraat AN Groningen Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (KDV) Gerststraat 32 9734AN Groningen Registratienummer 202750061 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 21-06-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Boegbeeld (KDV) Koerspad AK Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Boegbeeld (KDV) Koerspad AK Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Boegbeeld (KDV) Koerspad 3 9735AK Groningen Registratienummer 101573297 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 13-11-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 20-09-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP Groningen Registratienummer

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP Groningen Registratienummer Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad 12 9711JP Groningen Registratienummer 281719457 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 21-09-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Bamba kinderdagverblijf (KDV) Skager Rak CZ Veendam Registratienummer

Inspectierapport Bamba kinderdagverblijf (KDV) Skager Rak CZ Veendam Registratienummer Inspectierapport Bamba kinderdagverblijf (KDV) Skager Rak 14 9642CZ Veendam Registratienummer 755181980 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Veendam Datum inspectie: 19-12-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bamba (BSO) Skager Rak CZ Veendam Registratienummer

Inspectierapport BSO Bamba (BSO) Skager Rak CZ Veendam Registratienummer Inspectierapport BSO Bamba (BSO) Skager Rak 14 9642CZ Veendam Registratienummer 236089407 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Veendam Datum inspectie: 19-12-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstr KC Sappemeer Registratienummer

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstr KC Sappemeer Registratienummer Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstr 66 9611KC Sappemeer Registratienummer 130569732 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Hoogezand-Sappemeer Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Het Coendersnest (KDV) Van Houtenlaan GR Groningen Registratienummer

Inspectierapport Het Coendersnest (KDV) Van Houtenlaan GR Groningen Registratienummer Inspectierapport Het Coendersnest (KDV) Van Houtenlaan 33 9722GR Groningen Registratienummer 542064030 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-12-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Krullevaar (BSO) Meeroeverslaan AE Meerstad Registratienummer

Inspectierapport SKSG Krullevaar (BSO) Meeroeverslaan AE Meerstad Registratienummer Inspectierapport SKSG Krullevaar (BSO) Meeroeverslaan 312 9613AE Meerstad Registratienummer 702256389 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 07-08-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Kardinge (BSO) Kardingerplein AA Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Kardinge (BSO) Kardingerplein AA Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Kardinge (BSO) Kardingerplein 1 9735AA Groningen Registratienummer 231589141 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 23-05-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kastanjeplein (BSO) Nieuwstad 12 9711JP GRONINGEN Registratienummer 281719457 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 23-06-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat GK Bedum Registratienummer

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat GK Bedum Registratienummer Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat 2 9781GK Bedum Registratienummer 505156441 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 30-03-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Calcio (BSO) Laan Corpus den Hoorn JR Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Calcio (BSO) Laan Corpus den Hoorn JR Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Calcio (BSO) Laan Corpus den Hoorn 100 9728JR Groningen Registratienummer 215780930 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 14-11-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (BSO) Woldweg AA GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (BSO) Woldweg AA GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Poppejans (BSO) Woldweg 7 9734AA GRONINGEN Registratienummer 845779011 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 12-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer

Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer Inspectierapport KDV Ranonkel (KDV) Zuiderweg 70 8 9744AP Groningen Registratienummer 197214368 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 20-11-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Ranonkel (BSO) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Ranonkel (BSO) Zuiderweg AP Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Ranonkel (BSO) Zuiderweg 70 8 9744AP Groningen Registratienummer 188858209 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Bredero (BSO) Ina Boudierplantsoen XA Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Bredero (BSO) Ina Boudierplantsoen XA Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Bredero (BSO) Ina Boudierplantsoen 3 9721XA Groningen Registratienummer 169701517 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 15-12-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan 4 9752ND Haren Gn Registratienummer 261170120 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 15-08-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Oranje (BSO) Prinsesseweg BK Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Oranje (BSO) Prinsesseweg BK Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Oranje (BSO) Prinsesseweg 44 1 9717BK Groningen Registratienummer 233702581 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 21-12-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum 'de grondzeiler' (KDV) Breekweg TE Leens Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum 'de grondzeiler' (KDV) Breekweg TE Leens Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum 'de grondzeiler' (KDV) Breekweg 2 9965TE Leens Registratienummer 321529790 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: De Marne Datum inspectie: 16-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Wikke (KDV) Goudlaan 553 9743CP GRONINGEN Registratienummer 970146371

Inspectierapport De Wikke (KDV) Goudlaan 553 9743CP GRONINGEN Registratienummer 970146371 Inspectierapport De Wikke (KDV) Goudlaan 553 9743CP GRONINGEN Registratienummer 970146371 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 20-08-2015 Type onderzoek: Nader

Nadere informatie

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD Groningen Registratienummer

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD Groningen Registratienummer Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD Groningen Registratienummer 232227068 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 08-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat LE GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel - locatie Klein Duimpje (KDV) Prunusstraat 76 9741LE GRONINGEN Registratienummer 885331679 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Battello (BSO) Veenweg NH Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Battello (BSO) Veenweg NH Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Battello (BSO) Veenweg 1 9728NH Groningen Registratienummer 649648948 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 04-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 25-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer

Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant EA TOLBERT Registratienummer Inspectierapport Bubbel (KDV) Spant 1 9356EA TOLBERT Registratienummer 421970820 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Leek Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Queeny (KDV) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP Registratienummer

Inspectierapport KDV Queeny (KDV) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP Registratienummer Inspectierapport KDV Queeny (KDV) Kalslagerring 17 2151TA NIEUW-VENNEP Registratienummer 517482733 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Dien Popke (KDV) Oostereinde TB WINSCHOTEN Registratienummer

Inspectierapport Dien Popke (KDV) Oostereinde TB WINSCHOTEN Registratienummer Inspectierapport Dien Popke (KDV) Oostereinde 31 9672TB WINSCHOTEN Registratienummer 110289225 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 23-02-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Witte Tovertuin (BSO) Hoofdweg AH Bellingwolde Registratienummer

Inspectierapport BSO De Witte Tovertuin (BSO) Hoofdweg AH Bellingwolde Registratienummer Inspectierapport BSO De Witte Tovertuin (BSO) Hoofdweg 247 9695AH Bellingwolde Registratienummer 199021831 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bellingwedde Datum inspectie: 28-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG Scheemda Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG Scheemda Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat 96 9679EG Scheemda Registratienummer 847539957 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 07-11-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat 17 4631NA HOOGERHEIDE Registratienummer 120768525

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat 17 4631NA HOOGERHEIDE Registratienummer 120768525 Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat 17 4631NA HOOGERHEIDE Registratienummer 120768525 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 18-04-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink ER Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Symfonie (KDV) Helper Brink 50 9722ER Groningen Registratienummer 526747481 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 28-06-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer 158132257 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 10-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan EW GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Selwerd Paddepoel, locatie Ienemini (KDV) Eikenlaan 288 5 9741EW GRONINGEN Registratienummer 160633229 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf het Merelhuis (KDV) Geertruida Alberdastraat CT Middelstum Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf het Merelhuis (KDV) Geertruida Alberdastraat CT Middelstum Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf het Merelhuis (KDV) Geertruida Alberdastraat 5 9991CT Middelstum Registratienummer 152503705 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Loppersum Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kideo Assen B.V. (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1B 9402BA Assen Registratienummer

Inspectierapport Kideo Assen B.V. (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1B 9402BA Assen Registratienummer Inspectierapport Kideo Assen B.V. (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1B 9402BA Assen Registratienummer 211625462 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 18-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte 24 7812HX Emmen Registratienummer 156694414 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-06-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Poko Loko V.O.F. (KDV) De Vennen 2 9636HE ZUIDBROEK Registratienummer 544540736

Inspectierapport Kindercentrum Poko Loko V.O.F. (KDV) De Vennen 2 9636HE ZUIDBROEK Registratienummer 544540736 Inspectierapport Kindercentrum Poko Loko V.O.F. (KDV) De Vennen 2 9636HE ZUIDBROEK Registratienummer 544540736 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Menterwolde Datum inspectie: 10-02-2015

Nadere informatie

Inspectierapport 't Lutje Grut (PSZ) Biewemastraat RW USQUERT

Inspectierapport 't Lutje Grut (PSZ) Biewemastraat RW USQUERT Inspectierapport 't Lutje Grut (PSZ) Biewemastraat 33 9988RW USQUERT Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie: 02-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG SCHEEMDA Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG SCHEEMDA Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat 96 9679EG SCHEEMDA Registratienummer 847539957 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 02-08-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat AH GRIJPSKERK Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat AH GRIJPSKERK Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat 1 9843AH GRIJPSKERK Registratienummer 147525238 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 20-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kwetter (BSO) Madeliefstraat CB GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Alles Kwetter (BSO) Madeliefstraat CB GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Alles Kwetter (BSO) Madeliefstraat 2 9731CB GRONINGEN Registratienummer 234830244 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-02-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Harlekijn Kinderdagverblijf Kromme Elleboog (KDV) Kromme Elleboog RB HAREN GN Registratienummer

Inspectierapport Harlekijn Kinderdagverblijf Kromme Elleboog (KDV) Kromme Elleboog RB HAREN GN Registratienummer Inspectierapport Harlekijn Kinderdagverblijf Kromme Elleboog (KDV) Kromme Elleboog 27 9751RB HAREN GN Registratienummer 101874996 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Marsmanplein DV HAARLEM Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Marsmanplein DV HAARLEM Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Marsmanplein 212 2025DV HAARLEM Registratienummer 965776268 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 02-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Jabadoo (BSO) Eemsgolaan DW GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Jabadoo (BSO) Eemsgolaan DW GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport BSO Jabadoo (BSO) Eemsgolaan 11 9727DW GRONINGEN Registratienummer 156185015 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 19-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Boegbeeld (BSO) Koerspad AK Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Boegbeeld (BSO) Koerspad AK Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Boegbeeld (BSO) Koerspad 3 9735AK Groningen Registratienummer 474270130 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-08-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Krullevaar (KDV) Meeroeverslaan AE MEERSTAD Registratienummer

Inspectierapport SKSG Krullevaar (KDV) Meeroeverslaan AE MEERSTAD Registratienummer Inspectierapport SKSG Krullevaar (KDV) Meeroeverslaan 312 9613AE MEERSTAD Registratienummer 190143162 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Slochteren Datum inspectie: 01-08-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport de Pluizebol (KDV) Eykmanlaan 39a 2105RA HEEMSTEDE Registratienummer

Inspectierapport de Pluizebol (KDV) Eykmanlaan 39a 2105RA HEEMSTEDE Registratienummer Inspectierapport de Pluizebol (KDV) Eykmanlaan 39a 2105RA HEEMSTEDE Registratienummer 826459626 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemstede Datum inspectie: 20-06-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Wildenhorst (KDV) Sloterweg VB BADHOEVEDORP Registratienummer

Inspectierapport KDV De Wildenhorst (KDV) Sloterweg VB BADHOEVEDORP Registratienummer Inspectierapport KDV De Wildenhorst (KDV) Sloterweg 301 1171VB BADHOEVEDORP Registratienummer 377632417 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 09-09-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Heppie (KDV) Winschoterdiep AB Groningen Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Heppie (KDV) Winschoterdiep AB Groningen Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Heppie (KDV) Winschoterdiep 70 9723AB Groningen Registratienummer 114587188 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 11-04-2017

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Decibel (BSO) Meeuwerderweg ES Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Decibel (BSO) Meeuwerderweg ES Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Decibel (BSO) Meeuwerderweg 159 9724ES Groningen Registratienummer 504281616 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 16-03-2017 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pippeloentje (KDV) Zijpe HX Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pippeloentje (KDV) Zijpe HX Zwolle Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Pippeloentje (KDV) Zijpe 4 8032HX Zwolle Registratienummer 196623510 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 02-03-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kastanjeplein (KDV) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Kastanjeplein (KDV) Nieuwstad JP GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Kastanjeplein (KDV) Nieuwstad 12 9711JP GRONINGEN Registratienummer 214738711 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 18-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Robinson Korte Zijlweg 9a en 9 (KDV) Korte Zijlweg BD Overveen Registratienummer

Inspectierapport Robinson Korte Zijlweg 9a en 9 (KDV) Korte Zijlweg BD Overveen Registratienummer Inspectierapport Robinson Korte Zijlweg 9a en 9 (KDV) Korte Zijlweg 9 2051BD Overveen Registratienummer 152634149 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Bloemendaal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport KDV De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport KDV De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 402925105 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg PE ROODESCHOOL

Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg PE ROODESCHOOL Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg 18 9983PE ROODESCHOOL Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie: 28-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer 116271759 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: AALBURG Datum inspectie: 26-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Hunzeborgh (KDV) Beijumerweg EB GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Hunzeborgh (KDV) Beijumerweg EB GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Hunzeborgh (KDV) Beijumerweg 10 9731EB GRONINGEN Registratienummer 169362504 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 24-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 22-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Berenboot (KDV) Deken Dr.Dirckxweg AB BAVEL Registratienummer

Inspectierapport KDV De Berenboot (KDV) Deken Dr.Dirckxweg AB BAVEL Registratienummer Inspectierapport KDV De Berenboot (KDV) Deken Dr.Dirckxweg 4 4854AB BAVEL Registratienummer 103778317 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 28-01-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dribbel (KDV) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dribbel (KDV) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Dribbel (KDV) Hemsterhuislaan 4 9752ND Haren Gn Registratienummer 227024485 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 15-08-2017

Nadere informatie

Inspectierapport CompaNanny Schiphol-Centrum (KDV) Evert van de Beekstraat CL SCHIPHOL Registratienummer

Inspectierapport CompaNanny Schiphol-Centrum (KDV) Evert van de Beekstraat CL SCHIPHOL Registratienummer Inspectierapport CompaNanny Schiphol-Centrum (KDV) Evert van de Beekstraat 3 1118CL SCHIPHOL Registratienummer 214873419 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein 5 1942ER BEVERWIJK Registratienummer 149693941

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein 5 1942ER BEVERWIJK Registratienummer 149693941 Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein 5 1942ER BEVERWIJK Registratienummer 149693941 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Beverwijk Datum inspectie: 16-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Harlekijntje (PSZ) Noorderweg 61C 9804RL NOORDHORN

Inspectierapport SKSG Harlekijntje (PSZ) Noorderweg 61C 9804RL NOORDHORN Inspectierapport SKSG Harlekijntje (PSZ) Noorderweg 61C 9804RL NOORDHORN Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 10-11-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Zuiderzon (BSO) Chopinlaan KE Groningen Registratienummer

Inspectierapport SKSG Zuiderzon (BSO) Chopinlaan KE Groningen Registratienummer Inspectierapport SKSG Zuiderzon (BSO) Chopinlaan 4 9722KE Groningen Registratienummer 105488793 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 23-10-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat AH GRIJPSKERK Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat AH GRIJPSKERK Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Het Speelhuis (KDV) Herestraat 1 9843AH GRIJPSKERK Registratienummer 147525238 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 26-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad PD BAVEL Registratienummer

Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad PD BAVEL Registratienummer Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad 14 4854PD BAVEL Registratienummer 996173298 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 23-07-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat VD Haarlem Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat VD Haarlem Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD Haarlem Registratienummer 221386294 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 15-09-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Polderpret Aarlanderveen (KDV) Jacob van Damstraat AE AARLANDERVEEN Registratienummer

Inspectierapport Polderpret Aarlanderveen (KDV) Jacob van Damstraat AE AARLANDERVEEN Registratienummer Inspectierapport Polderpret Aarlanderveen (KDV) Jacob van Damstraat 24 2445AE AARLANDERVEEN Registratienummer 145817180 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat NA HOOGERHEIDE Registratienummer

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat NA HOOGERHEIDE Registratienummer Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat 17 4631NA HOOGERHEIDE Registratienummer 120768525 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 08-01-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan DW Groningen Registratienummer

Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan DW Groningen Registratienummer Inspectierapport Jabadoo Kinderopvang (KDV) Eemsgolaan 11 9727DW Groningen Registratienummer 230733608 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 12-07-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 505156441

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 505156441 Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 505156441 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Oki (KDV) Zuidlaarderweg PR Noordlaren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Oki (KDV) Zuidlaarderweg PR Noordlaren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Oki (KDV) Zuidlaarderweg 63 9479PR Noordlaren Registratienummer 141668209 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 16-11-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad PD BAVEL Registratienummer

Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad PD BAVEL Registratienummer Inspectierapport De Berenboot (KDV) Koolpad 14 4854PD BAVEL Registratienummer 996173298 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 16-08-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Korianderplein (KDV) Korianderplein HM ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Korianderplein (KDV) Korianderplein HM ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Korianderplein (KDV) Korianderplein 8 8042HM ZWOLLE Registratienummer 165176453 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Groene BSO (BSO) Scharlakenlaan HD Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport De Groene BSO (BSO) Scharlakenlaan HD Haren Gn Registratienummer Inspectierapport De Groene BSO (BSO) Scharlakenlaan 28 9751HD Haren Gn Registratienummer 225507031 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 04-05-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Hoekstee (KDV) De Hoek BL Vledder Registratienummer

Inspectierapport De Hoekstee (KDV) De Hoek BL Vledder Registratienummer Inspectierapport De Hoekstee (KDV) De Hoek 26 8381BL Vledder Registratienummer 178955267 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 02-05-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV De Meidoorn (KDV) De Meidoorn NB Koekange Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV De Meidoorn (KDV) De Meidoorn NB Koekange Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV De Meidoorn (KDV) De Meidoorn 16 12 7958NB Koekange Registratienummer 976609873 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 14-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Robinson De Optimist (KDV) Baarsjesweg VJ VIJFHUIZEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Robinson De Optimist (KDV) Baarsjesweg VJ VIJFHUIZEN Registratienummer Inspectierapport KDV Robinson De Optimist (KDV) Baarsjesweg 3 2141VJ VIJFHUIZEN Registratienummer 125906845 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 13-04-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Fresiastraat (KDV) Fresiastraat SM Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Fresiastraat (KDV) Fresiastraat SM Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Fresiastraat (KDV) Fresiastraat 43 49 8013SM Zwolle Registratienummer 353506643 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 16-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport ASKA kc de Roos (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer

Inspectierapport ASKA kc de Roos (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer Inspectierapport ASKA kc de Roos (BSO) Mr. P.J. Troelstralaan 1A 9402BA Assen Registratienummer 202131701 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 23-05-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (BSO) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (BSO) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (BSO) Brinkenhalte 24 7812HX Emmen Registratienummer 160522043 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-06-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Pierewiet (KDV) Molenwerfslaan 9 2103TC HEEMSTEDE Registratienummer 133553255

Inspectierapport Pierewiet (KDV) Molenwerfslaan 9 2103TC HEEMSTEDE Registratienummer 133553255 Inspectierapport Pierewiet (KDV) Molenwerfslaan 9 2103TC HEEMSTEDE Registratienummer 133553255 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemstede Datum inspectie: 20-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bubbel (BSO) Spant EA Tolbert Registratienummer

Inspectierapport Bubbel (BSO) Spant EA Tolbert Registratienummer Inspectierapport Bubbel (BSO) Spant 1 9356EA Tolbert Registratienummer 661386284 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Leek Datum inspectie: 17-08-2017 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 25-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt 98 4875CG ETTEN-LEUR Registratienummer 175056225 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 20-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Strand (KDV) Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171DM BADHOEVEDORP Registratienummer 815738948

Inspectierapport KDV Het Strand (KDV) Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171DM BADHOEVEDORP Registratienummer 815738948 Inspectierapport KDV Het Strand (KDV) Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171DM BADHOEVEDORP Registratienummer 815738948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr ER Blokzijl Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr ER Blokzijl Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr 1 8356ER Blokzijl Registratienummer 790993016 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Mamaloe (KDV) Hoofdweg LS NIEUW-VENNEP Registratienummer

Inspectierapport KDV Mamaloe (KDV) Hoofdweg LS NIEUW-VENNEP Registratienummer Inspectierapport KDV Mamaloe (KDV) Hoofdweg 1300 2153LS NIEUW-VENNEP Registratienummer 908708245 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 25-08-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Takjes (KDV) Ter Apelkanaal Oost RE Ter Apelkanaal Registratienummer

Inspectierapport De Takjes (KDV) Ter Apelkanaal Oost RE Ter Apelkanaal Registratienummer Inspectierapport De Takjes (KDV) Ter Apelkanaal Oost 113 9563RE Ter Apelkanaal Registratienummer 473189665 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Westerwolde Datum inspectie: 19-12-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Het Woldkasteel (KDV) Oldemarktseweg SC STEENWIJKERWOLD Registratienummer

Inspectierapport Het Woldkasteel (KDV) Oldemarktseweg SC STEENWIJKERWOLD Registratienummer Inspectierapport Het Woldkasteel (KDV) Oldemarktseweg 117 8341SC STEENWIJKERWOLD Registratienummer 138661649 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Stichting SpeelSter (KDV) Nieuweweg 57B 9364PB Nuis Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Stichting SpeelSter (KDV) Nieuweweg 57B 9364PB Nuis Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Stichting SpeelSter (KDV) Nieuweweg 57B 9364PB Nuis Registratienummer 761611204 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Marum Datum inspectie: 25-10-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Spetters (BSO) Albert Verweijstraat BL Winschoten Registratienummer

Inspectierapport De Spetters (BSO) Albert Verweijstraat BL Winschoten Registratienummer Inspectierapport De Spetters (BSO) Albert Verweijstraat 1 9673BL Winschoten Registratienummer 694426659 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 23-11-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport VIPKids (KDV) Fluwelensingel CE Gouda Registratienummer

Inspectierapport VIPKids (KDV) Fluwelensingel CE Gouda Registratienummer Inspectierapport VIPKids (KDV) Fluwelensingel 83 2806CE Gouda Registratienummer 129497769 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 26-09-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Kruimeltje (KDV) Uitwierderweg GX DELFZIJL Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Kruimeltje (KDV) Uitwierderweg GX DELFZIJL Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Kruimeltje (KDV) Uitwierderweg 98 9933GX DELFZIJL Registratienummer 564092964 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Delfzijl Datum inspectie: 20-04-2016

Nadere informatie