DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken op Zijn niet opgenomen de budgettaire fondsen en de organieke fondsen. Deze fondsen worden opgenomen in de sectoren S.1311 of S.1312 en hun boekhouding moet geconsolideerd worden met de begroting van de instellingen waarvan zij afhangen. Anderzijds worden bepaalde diensten die behoren tot ministeriële departementen afzonderlijk opgenomen uit precisie-overwegingen. 2 Lijst gebruikt door het Instituut voor de nationale rekeningen in het kader van de afbakening van de overheidssector.

2 Classificatie van institutionele sectoren (S) S.1 Gehele economie 3 S.11 Niet-financiële vennootschappen S Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid S Niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector S Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland S.12 Financiële instellingen S.121 Centrale bank (in handen van de overheid) S.122 Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.123 Geldmarktfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.124 Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.125 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.126 Financiële hulpbedrijven S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.127 Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.128 Verzekeringsinstellingen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.129 Pensioenfondsen5 S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.13 Overheid S.1311 Centrale overheid (m.u.v. sociale zekerheid) S.1312 Deelstaatoverheid (m.u.v. sociale zekerheid) S.1313 Lagere overheid (m.u.v. sociale zekerheid) S.1314 Socialezekerheidsfondsen S.14 Huishoudens S.141 Werkgevers S.142 Zelfstandigen 3 In alle codes van de sectoren S.11 en S.12 staat het vijfde cijfer 1, 2 of 3 voor in handen van de overheid, in handen van de particuliere sector of in handen van het buitenland.

3 S.143 Werknemers S.144 Huishoudens met inkomen uit vermogen en overdrachten S.1441 Huishoudens met inkomen uit vermogen S.1442 Huishoudens met pensioeninkomen S.1443 Huishoudens met overige overdrachten S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.2 Buitenland S.21 Lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie S.211 Lidstaten van de Europese Unie S.2111 Lidstaten van de eurozone S.2112 Lidstaten buiten de eurozone S.212 Instellingen en organen van de Europese Unie S.2121 Europese Centrale Bank (ECB) S.2122 Europese instellingen en organen m.u.v. de S.22 Niet-lidstaten en internationale organisaties die niet in de EU gevestigd zijn

4 ESA2010 Benaming Afkorting FEDERALE OVERHEID S.1311 Civiele lijst Kabinet van het Staatshoofd Wetgevende lichamen S.1311 Senaat S.1311 Kamer van Volksvertegenwoordigers S.1311 Rekenhof S.1311 Grondwettelijk Hof van België S.1311 Federale Ombudsman Ministeries S.1311 Landsverdediging Federale Overheidsdiensten S.1311 FOD Kanselarij van de Eerste Minister S.1311 FOD Personeel en Organisatie S.1311 FOD Informatie- en Communicatietechnologie FOD Justitie S Belgisch Staatsblad S behalve Belgisch Staatsblad S.1311 FOD Binnenlandse Zaken S.1311 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking S.1311 FOD Financiën S.1311 FOD Budget en Beheerscontrole S.1311 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg S.1311 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu S.1311 FOD Sociale Zekerheid S.1311 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie S.1311 FOD Mobiliteit en Vervoer Programmatorische Overheidsdiensten S.1311 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie S.1311 POD Wetenschapsbeleid Wetenschappelijke en culturele instellingen Commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique S Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie S Koninklijke Commissie voor Geschiedenis S Koninklijke Commissie voor de Nationale Atlas S Comité van het Latijns Middeleeuws Woordenboek S Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen S Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis S.1311 Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen S.1311 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (Bibliotheek) S.1311 Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CODA S.1311 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur WIV S.1311 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1311 Regie der Gebouwen RG S.1311 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT S.1311 Federaal Planbureau FPB S.1311 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV S.1311 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Fedasil S.1311 Pensioendienst voor de Overheidssector PDOS S.1311 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FAGG Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1311 Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en IV-NIOOO Oorlogsslachtoffers Belgisch Interventie- en Restitutiebureau BIRB S verdeling van subsidies S beheer van de interventie voorraden S.1311 Nationaal Orkest van België NOB

5 S.1311 Koninklijke Muntschouwburg KMS S Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire CDSCA Gemeenschap S.1311 Nationaal Geografisch Instituut NGI S.1311 Zilverfonds S.1314 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE S.1311 Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen S.1311 Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten Agentschap 112 Instellingen van openbaar nut (categorie C) Delcredere (voorheen Nationale Delcrederedienst) S eigen beheer S verrichtingen voor rekening van de Staat S.1314 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen CDZ S.1311 Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle FANC S.1311 Participatiefonds S.1311 Bureau voor Normalisatie NBN Instellingen van openbaar nut (categorie D) S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebruikt door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Openbare instellingen van sociale zekerheid S.1314 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid DOSZ S.1314 Fonds voor Arbeidsongevallen FAO S.1314 Fonds voor Beroepsziekten FBZ S.1314 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden HVK S.1314 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HVW S.1314 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering HZIV S.1314 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KBSZ S.1314 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RSZ S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten RSZPPO S.1314 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ Rijksdienst voor Pensioenen RVP S wettelijke pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen S.129. buitenwettelijke voordelen S.1314 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV S.1314 Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS-Holding S.1311 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie RJV S.1314 ehealth-platform Autonome openbare bedrijven S bpost S Belgacom S NMBS-Holding S Infrabel S NMBS S HR Rail S Belgocontrol Staatsbedrijven S.1311 Koninklijke Munt van België Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.121 Nationale Bank van België NBB S.1311 Rentefonds S.1311 Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen NIRAS S Proefbank voor Vuurwapens S.1311 Studiecentrum voor Kernenergie SCK S.1311 VZW Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening S.1311 Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk FB S Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA S Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders S Tuchtkamers voor notarissen S Comité voor nazicht van de effecten S Koninklijke Schenking S.1314 Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen S.1314 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen FSO Werknemers S Centraal bureau voor verrekening van de saldi der afrekeningen onder spoorwegen S.1314 VZW Vrije kinderbijslagfondsen

6 S.11 VZW Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen S.1311 Koninklijk Gesticht van Mesen te Lede S.1311 Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel S.1311 Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme S.1311 Koninklijk Filmarchief van België S.1311 Instituut voor de Nationale Rekeningen INR S.1311 Startersfonds S.15 Bijzondere vakantiefondsen (bouwbedrijf, diamantnijverheid, textielnijverheid, metaalbouw, zeehavens, enz.) S.15 VZW Compensatiedienst voor Betaald Verlof der Zeelieden CDBVZ S.1311 Militair hospitaal S VZW Pensioenskas voor Volksvertegenwoordigers S VZW Pensioenskas voor Senatoren S Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten FIF S Instituut voor Radio-Elementen IRE S.1314 Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten FCUD S.1311 Overleg- en controlecomité voor de petroleum S.1311 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas CREG S.1311 Agentschap voor Buitenlandse Handel S.1311 VZW Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in Bulk Verwarmingsfonds S.1311 Instituut voor gerechtelijke opleiding S.1314 VZW Sociale individuele Gegevens - Données individuelles Sociales SIGeDIS S.1311 VZW Egov S.1311 Impulsfonds voor het Migrantenbeleid FIM S.1311 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer CBL S.1311 Fonds voor de analyse van de aardolieproducten Fapetro S.1311 Commissie voor Boekhoudkundige Normen S.1311 Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens S.1311 Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling FIDO S.1314 Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1311 Muntfonds S.1311 Deposito- en Consignatiekas S.1311 Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperative vennootschappen S.1311 Nationale Kas voor Rampenschade S.1311 Nationale Kas voor Oorlogspensioenen S Zelfstandige landbouwexploitaties S Regie van de gevangenisarbeid S.1311 Restaurants en refters S.1311 Restauratie- en Hoteldienst van Defensie Stichting Helena et Isabella Goldtschalck S Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S andere dan Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S.1311 Koninklijke Bibliotheek Albert I S.1311 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën S.1311 Koninklijke Sterrenwacht van België S.1311 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België KMI S.1311 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie S.1311 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen S.1311 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika S.1311 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis S.1311 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België S.1311 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium S.1311 Hypotheekbewaarders S.1311 Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie DWTI S.1311 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie S.1311 Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk BELNET S.1311 Internationaal Perscentrum S.1311 SELOR S.1311 FED + S.1311 Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties S.1311 Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis S.1311 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid S.1311 FEDOREST S.1311 Centrale dienst voor Duitse vertaling S.1311 Poolsecretariaat S.1311 Vermogen van de Koninklijke Militaire School S.1311 Nationale Veiligheidsoverheid NVO

7 Bedrijfsorden S Orde der advocaten S Orde der geneesheren S Orde der apothekers S Orde der dierenartsen S Orde der architecten S Instituut der Bedrijfsrevisoren S Instituut der Accountants S Instituut voor Bedrijfsjuristen Economische en sociale raadgevende instellingen S.1311 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CRB S.1311 Hoge Raad voor Financiën HRF S.1311 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen HRZKMO S.1311 Nationale Arbeidsraad NAR S.1311 Hoge Raad voor Werkgelegenheid HRW S.1311 Hoge Raad voor Justitie HRJ Ombudsdiensten S.1311 Consumentenombudsdienst S.1311 Ombudsdienst voor energie S.1311 Ombudsdienst voor telecommunicatie S.1311 Ombudsdienst voor de postsector S.1311 Ombudsdienst voor treinreizigers S.1311 Ombudsdienst voor de financiële diensten Ombudsfin S.1311 Ombudsdienst voor luchtvaartpassagiers en omwonenden van de luchthaven Brussel- Nationaal S.1311 Ombudsdienst Pensioenen S.1311 Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" Universitaire instellingen S.1311 Koninklijke Militaire School KMS Bijzondere korpsen S.1311 Burgerlijke rechtbanken S.1311 Raad van State S.1311 Krijgsmacht S.1311 Federale politie S.15 Bedienaren van de Erediensten Andere instellingen n.e.g. S.1311 NV Belgoprocess S.1311 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM S.1311 NV Sopima S.1311 NV Credibe S.1311 NV ASTRID S.1311 NV Belgische Technische Coöperatie BTC S.1311 NV Zephir-Fin S.1311 NV Paleis voor Schone Kunsten PSK S NV Nationale Loterij S.1311 NV Kringloopfonds S.1311 NV Congrespaleis S.1311 NV Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO S.1311 NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen BMI S Credimundi (voorheen NV Delcredere) S.1311 NV Fonds ter reductie van de globale energiekost FRGE S.1311 NV Fedesco S.1311 NV APETRA S.1311 NV Fonds voor Spoorweginfrastructuur FSI S NV Belfius S NV Dexia S.1311 NV Berlaymont 2000 S.1311 NV Certi-fed S.1311 IMMORENTE S.1311 European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay EIG EURIDICE Environment S.1311 S.T.INTEGRATION

8 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Brussels Hoofdstedelijk Parlement Ministeries S.1312 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest CIBG S.1312 Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM S.1312 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid S.1312 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische DBDMH Hulpverlening S.1312 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën S.1312 Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid S.1312 Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel Innoviris S.1312 Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Actiris (voorheen BGDA) S.1312 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BGHM S.1312 NV Haven van Brussel Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.1312 Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel GIMB S.1312 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel MIVB S.1312 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ESRBHG S citydev.brussels (voorheen Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) S.1312 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest S VZW Pensioenkas van de Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement S.1312 Brussels Waarborgfonds S.1312 Impulse.brussels (voorheen VZW Brussels Agentschap voor de Onderneming) S Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer BMWB S.1312 BRUssel Gas ELektriciteit BRUGEL Sociale kredietmaatschappijen S.1312 Crédit Ouvrier S.1312 SOCODIX S.1312 Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet GMHK S.1312 Le Petit Propriétaire S.1312 Crédit Immobilier SA Andere instellingen n.e.g. S NV Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed MVV S.1312 SA Citeo S.1312 VZW IRISteam S.1312 NV BRUSOC S.1312 NV SFAR S.1312 NV BRUSTART S.1312 NV SOFIBRU S.1312 NV Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap S.1312 BRINFIN S.1312 B2E (BRUCOFIN) S.1312 EXPORTBRU S.1312 HELLOBRU S.1312 SFAR-ALSEMBERG S.1312 SFAR-BOLIVAR S.1312 SFAR-CHEMIN VERT S.1312 SFAR-MIDDELWEG S.1312 SFAR-MIDI S.1312 SFAR-MOLENBLOK S.1312 SFAR-PAROISSE S.1312 SFAR-POLDERS S.1312 SFAR-ROUE S.1312 BRUXELLES-BIOGAZ S.1312 Siomab S.1312 Maatschappij voor Stadsvernieuwing van de Wijk van het Zuidstation NV BRUSSEL-ZUID S.1312 Brussel Ontmanteling

9 S.1312 Brussels International Logistic Center S.1312 NEO S Irisnet S.1312 T-Brussels HR Services S.1312 Participatiefonds Brussel S.1312 EUROBIOTEC BRUSSELS S.1312 Visit Brussels S.1312 ATRIUM S.1312 Flagey S.1312 Brussels Centrum voor Mode en Design MAD Brussels S.1312 Brussels beroepsreferentiecentrum voor stadsberoepen en openbare functie Beezy Brussels S.1312 Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer S.1312 Werkcentrale S.1312 Brussel Informatieplein BIP

10 FRANSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S.1312 Parlement de la Communauté française Ministeries S.1312 Ministère de la Communauté française Wetenschappelijke inrichtingen S.1312 Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique S.1312 Académie royale de médecine de Belgique S.1312 Académie royale de langue et de littérature françaises Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Office de la naissance et de l'enfance ONE S Centre Hospitalier Universitaire de Liège S.1312 Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de ETNIC la Communauté française S.1312 Institut de formation en cours de carrière S.1312 Fonds Ecureuil S.1312 Académie de Recherche et d Enseignement supérieur ARES Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.1312 ASBL la médiathèque de la Communauté française de Belgique S.1312 Radiotélévision belge de la Communauté française RTBF S.1312 Conseil interuniversitaire de la Communauté française CIUF S.1312 Conseil supérieur de l'audiovisuel S.1312 SONUMA S.1312 Societé de gestion du Bois Saint-Jean S.1312 Theodorus I Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hogescholen - Universiteiten van de Franse Gemeenschap S.1312 Université de Liège ULG S.1312 Université de Mons-Hainaut UMH S.1312 Patrimoine de l'université de Mons-Hainaut S.1312 Patrimoine de la Faculté des sciences agronomiques de la Communauté française à Gembloux S.1312 Faculté des sciences agronomiques de la Communauté française à Gembloux - Vrije Universiteiten S.1312 Université libre de Bruxelles ULB S.1312 Université catholique de Louvain UCL S.1312 Facultés universitaires Notre-Dame de la paix Namur FUNDP S.1312 Faculté universitaire catholique de Mons FUCAM S.1312 Faculté polytechnique de Mons FPM S.1312 Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles FUSL S.1312 Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles FUTP S.1312 Fondation universitaire luxembourgeoise FUL - Universitaire academie S.1312 Académie Universitaire Wallonie-Bruxelles S.1312 Académie Universitaire Louvain S.1312 Académie Universitaire Wallonie-Europe - Hogescholen S.1312 HE Leonard De Vinci (y compris Catégorie Technique) S.1312 HE Galilée S.1312 HE Libre de Ilya Prigogine S.1312 HE Louvain en Hainaut S.1312 HE Libre Mosane S.1312 École supérieur des Arts Saint-Luc de Bruxelles S.1312 HE de Namur-Liège-Luxembourg S.1312 École Pratique des Hautes Etudes Commerciales EPHEC

11 S.1312 Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie IMEP S.1312 Institut des Arts de Diffusion IAD S.1312 École supérieur des Arts Institut Saint-Luc à Tournai S.1312 Patrimoine de la Haute école Robert Schuman S.1312 École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre S.1312 École supérieure des Arts (Ecole de recherche graphique) S.1312 École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège S.1312 Institut National supérieur des Arts du Spectacle INSAS S.1312 HE Groupe ICHEC - ISC St LOUIS - ISFSC S.1312 HE de la Communauté française Charlemagne S.1312 Patrimoine de la Haute école Charlemagne Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1312 Conservatoire royal de musique de Liège S.1312 Conservatoire royal de musique de Mons S.1312 Conservatoire royal de musique de Bruxelles S.1312 Centre du cinéma et de l audiovisuel S.1312 Services de la Communauté à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté S.1312 Services de la Communauté à gestion séparée pour les services de promotion de la santé à l'école S.1312 Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté S.1312 Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné S.1312 Fonds de garantie des bâtiments scolaires S.1312 Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française à Frameries S.1312 Centre d'autoformation et de formation continuée à Tihange S.1312 Agence fonds social européen S.1312 Observatoire des politiques culturelles S.1312 Centre des technologies agronomiques de la Communauté française à Strée S.1312 Centre de technique horticole de la Communauté française à Gembloux S.1312 Centre de l'aide à la presse écrite S.1312 Musée royal de Mariemont S.1312 École communautaire de l'administration de la Communauté française S.1312 Agence francophone pour l'éducation à la formation tout au long de la vie S.1312 Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française S.1312 Service francophone des métiers et des qualifications SFMQ Publieke maatschappijen voor de administratie van de schoolgebouwen S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Luxembourg S.1312 Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois

12 WAALS GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Parlement wallon S.1312 Conseil économique et social de la Région wallonne CESRW S.1312 Services du Médiateur Ministeries S.1312 Service public de Wallonie SPW Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Institut scientifique de service public ISSEP S.1312 Centre régional d aide aux Communes CRAC S.1312 Institut du Patrimoine wallon IPW S.1312 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne S.1312 Fonds piscicole de Wallonie S.1312 Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité APAQ-W S.1312 Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique IWEPS S.1312 Centre wallon de recherches agronomiques CRA-W S.1312 Commissariat général au Tourisme CGT S.1312 Wallonie-Bruxelles International WBI Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi FOREM S.1312 Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées AWIPH S Société wallonne de l'eau SWE S.1312 Société wallonne du Logement SWL S Port autonome de Liège PAL S.1312 Port autonome de Charleroi PAC S Port autonome de Namur PAN S.1312 Port autonome du Centre et de l'ouest PACO S.1312 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes IFAPME entreprises S.1312 Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers AWEX S.1312 Agence wallonne des télécommunications AWT S Hôpital psychiatrique de Mons Chêne aux Haies S Hôpital psychiatrique de Tournai Les Marronniers S.1312 École d'administration publique commune à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Wallonie Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.1312 Société régionale d'investissement de wallonie SRIW S.1312 Wallonie-Bruxelles tourisme S.1312 Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie FLFNW S.1312 Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation S.1312 Commission wallonne pour l'énergie CWAPE S.1312 Société wallonne de crédit social SWCS Loketten voor sociaal krediet LSK S.1312 Le Travailleur chez Lui S.1312 Credissimo S.A. S.1312 Credissimo Hainaut S.1312 Crédit Social du Luxembourg S.A. S.1312 Tous Propriétaires S.A. S.1312 Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut s.c.r.l. S.1312 Proxiprêt S.A. S.1312 Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult S.A. S.1312 Le Crédit Social & Les Petits Propriétaires Réunis S.A. S.1312 Habitation Lambotte S.A. S.1312 L'Ouvrier chez Lui S.1312 La Prévoyance S.A. S.1312 Le Petit Propriétaire S.A. S.1312 Terre et Foyer S.C. S.1312 Crédit à l'épargne Immobilière S.A. S.1312 Crédit Social Logement s.c.r.l. S.1312 La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l. S.1312 Le Crédit Social De La Province du Brabant Wallon S.A. S.1312 La Terrienne du Crédit Social s.c. S.1312 La Maison Ouvrière De l'arrondissement De Charleroi S.A. S.1312 Building S.A. S.1312 Société De Crédit Pour Habitations Sociales S.A.

13 Gewestelijke Ondernemingen S.1312 Office wallon des déchets OWD S.1312 Société régionale wallonne du transport SRWT S.1312 Société de transport en commun du Brabant wallon TEC Brabant wallon S.1312 Société de transport en commun de Namur-Luxembourg TEC Namur- Luxembourg S.1312 Société de transport en commun du Hainaut TEC Hainaut S.1312 Société de transport en commun de Charleroi TEC Charleroi S.1312 Société de transport en commun de Liège-Verviers TEC Liège-Verviers Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1312 Agence wallonne de l'air et du climat AWAC Andere instellingen n.e.g. S.1312 Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures SOFICO S.1312 SA Société wallonne de gestion et de participations SOGEPA S.1312 FSIH S.1312 Société publique d'aide à la qualité de l'environnement SPAQUE S SA Société publique de gestion de l'eau SPGE S.1312 SA Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon S.1312 Société wallonne des aéroports SOWAER S.1312 Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises SOWALFIN S.1312 Caisse d'investissement de Wallonie CIW S.1312 Agence de stimulation économique ASE S.1312 Agence de stimulation technologique AST S.1312 GROUPE INTERAGRI S.1312 Societé anonyme de développement du verre de table mécanique S.1312 WESPAVIA S.1312 GEPART S.1312 SILYA S.1312 DGL MAINTENANCE S.1312 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE SA S.1312 WSL S.1312 LE PASS S.1312 BIOTECH COACHING S.1312 WALLIMAGE S.1312 WALLIMAGE COPRODUCTIONS S.1312 WALLIMAGE ENTREPRISES S.1312 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE S.1312 Arceo Engineering S.1312 Liège Airport S.1312 Liège Airport-Security S.1312 Fonds d'investissement pour les entreprises culturelles ST'ART S.1312 EcoTechnoPôle-Wallonie ETP-W S.1312 Compagnie financière du Val S.1312 Societé mixte de développement immobilier S.1312 Office économique wallon du bois S.1312 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie WILL/WELBIO S.1312 Fonds de participation Wallonie Filialen van de SRIW S.1312 SRIW IMMOBILIER SA S.1312 Société wallonne de location-financement SOFIBAIL S.1312 Société d'investissement agricole de Wallonie SIAW S.1312 SRIW FINANCE S.1312 SRIW ENVIRONNEMENT SA S.1312 SRIW TECHNO SA S.1312 Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace SOWASPACE S.1312 Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE S.1312 Société wallonne de financement alternatif SOWAFINAL S.1312 B.E. Fin SA S.1312 FIWAPAC SA S.1312 Société d'économie sociale SOWECSOM S.1312 GELICAR S.1312 Société de gestion du FRI de la Région wallonne SOFRIWAL S.1312 SPARAXIS S.1312 SAMANDA S.1312 Societé de financement des eaux S.1312 Société de Développement du Secteur de l'edition et de l'audio-visuel SODEDI S.1312 Nouvelle financière du papier et du carton NOFIPAC S.1312 ENERGYVAL S.1312 ROBOTICS AND AUTOMATION R&A S.1312 TECHNOWAL

14 S.1312 Compagnie de Développement des Technologies de l'information et des Communications TECHNICOM Gespecialiseerde filialen van SOWALFIN S.1312 SOCAMUT S.1312 SOFINEX S.1312 NOVALLIA S.1312 SOWACCESS De 9 Invests en filialen S.1312 S.A. SAMBRINVEST S.1312 FCR CONVERGENCE S.1312 SAMBRINVEST SPIN OFF S.1312 SAMBRELEASE S.1312 FCR FONDS DE CAPITAL RISQUE S.1312 S.A. HOCCINVEST S.1312 WAPICARIS S.1312 HOCCINVEST FONDS SPIN OFF/OUT S.1312 SOCARIS S.1312 FAIT S.1312 S.A. OSTBELGIENINVEST S.1312 S.A. NIVELINVEST S.1312 START UP S.1312 NIVELLEASE S.1312 SDO S.1312 SOFINVEST S.1312 SARSI S.1312 SOFINPRO S.1312 S.A. Luxembourg DEVELOPPEMENT S.1312 LUXEMBOURG DEVELOP. EUROPE S.1312 S.A. INVEST BORINAGE CENTRE S.1312 IMBC CONVERGENCE S.1312 IMBC SPINNOVA S.1312 IMBC IMMOLEASE S.1312 IMBC S.1312 S.A. INVESTSUD S.1312 FINANCIÈRE SPIN OFF LUXEMBOURGEOISE S.1312 LOCINVEST S.1312 AGROBOS TECHNOLOGY S.1312 FINANCIÈRE DU BOIS S.1312 S.A. NAMUR INVEST S.1312 NAMUR DÉVELOPPEMENT COMPÉTITIVITÉ S.1312 PREFACE S.1312 NAMUR SUD DÉVELOPPEMENT S.1312 S.A. MEUSINVEST S.1312 INNODEM2 S.1312 START UP INVEST S.1312 SPINVENTURE S.1312 INVEST SERVICE S.1312 INNODEM S.1312 SORASI S.1312 INVESTPARTNER S.1312 CAPITAL CROISSANCE S.1312 LIEGE CONSULTING

15 VLAAMSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S.1312 Vlaams Parlement beleidsdomeinen Binnen de vlaamse overheid zijn er 13 beleidsdomeinen, te weten: 1. Diensten voor het algemeen regeringsbeleid 2. Bestuurszaken 3. Financiën en begroting 4. Internationaal vlaanderen 5. Economie, wetenschap en innovatie 6. Onderwijs en vorming 7. Welzijn, volksgezondheid en gezin 8. Cultuur, jeugd, sport en media 9. Werk en sociale economie 10. Landbouw en visserij 11. Leefmilieu, natuur en energie 12. Mobiliteit en openbare werken 13. Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed Elk beleidsdomein bestaat uit een MINISTERIE en intern en extern verzelfstandigde AGENTSCHAPPEN met rechtspersoonlijkheid alsook STRATEGISCHE ADVIESRADEN Elk Ministerie bestaat uit een departement en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR ALGEMEEN REGERINGSBELEID Vlaams ministerie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid S.1312 Departement DDAR S.1312 Audit Vlaanderen AV S.1312 Studiedienst van de Vlaamse Regering SVR S.1312 DAB Audit Vlaanderen S.1312 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen AGIV Agentschap Toegankelijk Vlaanderen S.1312 de Rand Muntpunt S.1312 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen SERV S.1312 Vlaams Brusselfonds VBF BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN Vlaams ministerie van Bestuurszaken S.1312 Departement DBZ S.1312 Departement - Dienst van de gouverneurs S.1312 Departemant - Dienst van de bestuursrechtscolleges S.1312 Agentschap voor Facilitair Management AFM S.1312 Agentschap voor Overheidspersoneel AgO S.1312 Agentschap voor Binnenlands Bestuur ABB S.1312 E-government en ICT-beheer e-ib S.1312 DAB Schoonmaak S.1312 DAB Digitale drukkerij S.1312 DAB Catering S.1312 DAB Informatie Vlaanderen S.1312 DAB Overheidspersoneel Agentschap Integratie en Inburgering S.1312 Jobpunt Vlaanderen S.1312 Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken VLABEST BELEIDSDOMEIN FINANCIEN EN BEGROTING Vlaams ministerie van Financiën en Begroting S.1312 Departement DFB S.1312 Vlaamse Belastingdienst VLABEL S.1312 Centrale accounting S.1312 DAB Veiling Emissierechten S.1312 Vlaams Toekomstfonds S.1312 Vlaams Fonds voor de Lastendelging VFLD S.1312 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven FFEU S.1312 Diestsepoort NV S.1312 LAK Invest NV S.1312 Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams pensioenfonds) S Pensioenen van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, vzw BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN Vlaams ministerie Internationaal Vlaanderen

16 S.1312 Departement DiV S.1312 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking VAIS S.1312 DAB Fonds Microfinanciering S.1312 Toerisme Vlaanderen TV S.1312 Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen FIT S.1312 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen SARiV S.1312 Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE Vlaams ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie S.1312 Departement DEWI S.1312 Agentschap Ondernemen AO S.1312 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT Agentschap Plantentuin Meise S.1312 ParticipatieMaatschappij Vlaanderen PMV S.1312 Limburgse Reconversiemaatschappij LRM S.1312 Vlaamse Participatiemaatschappij VPM S.1312 Vlaams Energiebedrijf VEB S.1312 Herculesstichting Hercules S.1312 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen FWO S.1312 Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie VRWI S.1312 Fonds voor Flankerend Economisch Beleid Hermes S.1312 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten KVAB S.1312 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO S.1312 Terra Energy Holding S.1312 Site-Ontwikkeling Vlaanderen S.1312 Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB S.1312 Waarborgbeheer NV S.1312 Gigarant NV S.1312 PMV re vinci NV S Bedrijvencentrum Waasland S.1312 Biotech Fonds Vlaanderen S Technopolis S.1312 Nautinvest Vlaanderen S Finlab S.1312 Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied S.1312 ARKimedes Management S.1312 ARKimedesfonds I S.1312 ARKimedesfonds II S.1312 NOVOVIL S.1312 NOVAGORA S.1312 TEXTIEL VLAANDEREN S.1312 MIJNEN S.1312 ALGEMENE DIENSTEN VENNOOTSCHAP S.1312 LRM Beheer S.1312 KMOFIN S.1312 KMOFIN II S.1312 GIMVINDUS S.1312 PMV-TINA S.1312 Vlaams Innovatiefonds VINNOF S.1312 Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ S.1312 STROOMinvest cultuur investeringsfonds Limburg S.1312 H.W.P. S.1312 Greenville S.1312 Brustem Industriepark BIP S.1312 Terra Energy Holding S.1312 IBBT (iminds) S.1312 iventures S.1312 Flanders' Drive S.1312 Sustainable Energy Ventures S.1312 Fonds voor scheepjongens S.1312 Participatiefonds Vlaanderen BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming S.1312 Departement DOV S.1312 Agentschap voor Onderwijsdiensten AgODi S.1312 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen AHOVOS S.1312 Agentschap voor Onderwijscommunicatie AOC S.1312 Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming AKOV S.1312 DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs FICV S.1312 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGIOn S.1312 Vlaamse Onderwijsraad VLOR S.1312 Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR S.1312 Vlaamse Hogescholenraad VLHORA S.1312 Het Gemeenschapsonderwijs GO! S Universitair Ziekenhuis Gent UZ Gent S.1312 School Invest S.1312 UP 36 Invest S.1312 EPON EPON

17 S Interuniversitair Micro-Electronica Centrum IMEC Universiteiten S.1312 Universiteit Gent UG S.1312 Universiteit Antwerpen UA S.1312 Universiteit Hasselt UH S.1312 Vrije Universiteit Brussel VUB S.1312 Katholieke Universiteit te Leuven KUL S.1312 Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel UFPG S.1312 Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee ETF S.1312 Instituut voor Tropische Geneeskunde ITG Universitaire associaties S.1312 VZW associatie K.U.Leuven S.1312 VZW associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen S.1312 VZW associatie Universiteit Gent S.1312 VZW associatie Universiteit - Hogescholen Limburg S.1312 VZW Universitaire Associatie Brussel Hogescholen S.1312 Instellingen van autonoom onderwijs (netoverschrijdende samenwerkingsverbanden of fusies) S.1312 VZW's "Sociale Voorzieningen" van instellingen van autonoom onderwijs S.1312 LUCA School of Arts S.1312 Erasmushogeschool Brussel S.1312 Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen S.1312 Hogere Zeevaartschool S.1312 Groep T - Internationale Hogeschool Leuven S.1312 Katholieke Hogeschool Leuven S.1312 Katholieke Hogeschool Limburg S.1312 Katholieke Hogeschool Vives Noord S.1312 Hogeschool West-Vlaanderen HOWEST S.1312 Katholieke Hogeschool Vives Zuid S.1312 Hogeschool Gent S.1312 HUB-KAHO S.1312 Arteveldehogeschool S.1312 Thomas More Kempen S.1312 Thomas More Mechelen - Antwerpen S.1312 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen AP Hogeschool S.1312 Hogeschool PXL BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin S.1312 Departement DWVG S.1312 Zorg en Gezondheid VAZG S.1312 Jongerenwelzijn JWZ S.1312 Zorginspectie S.1312 DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector CICOV S.1312 Kind en Gezin K&G S.1312 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH S.1312 Fonds Jongerenwelzijn FJW S.1312 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA S.1314 Vlaams Zorgfonds S Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel OPZ Geel S Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem OPZC Rekem S.1312 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België KAGB S.1314 Vlaamse Zorgkas BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media S.1312 Departement DCJSM S.1312 Kunsten en Erfgoed K&E S.1312 Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen SCWJV S.1312 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KMSKA S.1312 DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KMSKA S.1312 DAB Kasteel van Gaasbeek S.1312 DAB Landscommanderij Alden Biesen S.1312 DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd S.1312 Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de BLOSO Openluchtrecreatie S.1312 Vlaamse Regulator voor de Media VRM S.1312 Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media SARC S.1312 Fonds voor Culturele Infrastructuur FoCI S.1312 Topstukkenfonds S.1312 Vlaams Fonds voor de Letteren VFL S.1312 Vlaamse Radio- en Televisie omroep VRT

18 S.1312 desingel Beheerscommissie Kunstcampus S.1312 Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen M HKA S.1312 Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen Kunsthuis S.1312 Vlaams Audiovisueel Fonds VAF S Pensioenfonds voor de contractuelen van de NV publiek recht VRT S.1312 Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ADJ S.1312 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde KANTL S.1312 Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT S.1312 Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra VVC S.1312 Stichting Vlaamse Schoolsport BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE Vlaams ministerie van Werk en Sociale Economie S.1312 Departement DWSE S.1312 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie VSAWSE S.1312 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB S.1312 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen SYNTRA S.1312 ESF-Agentschap ESF S Trividend Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie Trividend S T - Groep BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij S.1312 Departement DLV S.1312 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO S.1312 Agentschap voor Landbouw en Visserij S.11 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM S.1312 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV S.1312 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector FIVA S.1312 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF S.1312 Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV-ILVO S.1312 Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw VILT BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU NATUUR EN ENERGIE Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie S.1312 Departement DLNE S.1312 Vlaams Energieagentschap VEA S.1312 Agentschap voor Natuur en Bos ANB S.1312 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO S.1312 DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MINAFONDS S.1312 Vlaamse Milieumaatschappij VMM S.1312 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM S.1312 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt VREG S.1312 Vlaamse Landmaatschappij VLM S.1312 Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Minaraad S.1312 Grindfonds S Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) VMW S Ondersteunend Centrum Agentschap voor Natuur en Bos (Inverde) OC-ANB S.1312 Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek EV-INBO S.1312 Vlaamse Milieuholding VMH S Aquafin BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken S.1312 Departement DMOW S.1312 Agentschap Wegen en Verkeer AWV S.1312 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust MDK S.1312 DAB Luchthaven Oostende S.1312 DAB Luchthaven Antwerpen S.1312 DAB Vlaams Infrastructuurfonds VIF S.1312 DAB Loodswezen S.1312 DAB Vloot S.1312 Waterwegen en Zeekanaal W&Z S.1312 SITE KANAAL S.1312 De Scheepvaart DS S.1312 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn VVM-De Lijn S.1312 Vlaamse Havens S.1312 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen LOM Antwerpen S.1312 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge LOM Oostende S.1312 Pendelfonds S.1312 Eigen Vermogen Flanders Hydraulics EV-FH S.1312 Lijninvest S.1312 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAM S.1312 Tunnel Liefkenshoek S.1312 Via Invest S.1312 Wandelaar Invest S Pensioenfonds De Lijn S.1312 Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde VSV

19 BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed S.1312 Departement (Ruimte Vlaanderen) S.1312 Wonen-Vlaanderen S.1312 Onroerend erfgoed S.1312 Inspectie RWO S.1312 DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed S.1312 DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting S.1312 DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen S.1312 DAB Grondfonds S.1312 DAB Herstelfonds S.1312 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW S.1312 Vlaamse Woonraad SAR Wonen S.1312 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed SARO S.1312 Garantiefonds voor Huisvesting S.1312 Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant VLABINVEST S.1312 Brabantse vastgoedmaatschappij BVM S.1312 Rubiconfonds S.1312 Domus Flandria S.1312 Vlaamse Erfgoedkluis S.1312 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF S.1312 Eerste Vlaamse Effectisering EVE Erkende kredietmaatschappijen S.1312 Sint-Jozefskredietmaatschappij S.1312 Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen SWVV S.1312 Demer en Dijle S.1312 Elk Zijn Huis S.1312 Kredietmaatschappij Onze Thuis S.1312 Landwaarts Sociaal Woonkrediet S.1312 Volkskrediet de Toren S.1312 Eigen Heerd is Goud Weerd S.1312 Ons Eigen Huis S.1312 De Meiboom - Eigen Huis S.1312 Ieder Zijn Huis S.1312 Voor Ons Volk S.1312 Kredietmaatschappij voor Sociale Woningen S.1312 West-Vlaams Woonkrediet (het vroegere Eigen Huis-Thuis Best en Eigen Haard) S.1312 Leenmaatschappij voor de arrondissementen Roeselare Tielt S.1312 Fraternitas S.1312 Mijn Huis S.1312 Klein Eigenaarskrediet S.1312 Zonnige Woonst S.1312 Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) S.1312 Meetjeslanders Eigen Huis S.1312 Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis S.1312 Uw Eigen Huis der Vlaanderen S.1312 Vlaams Sociaal Woonkrediet S.1312 Provinciale Kredietmaatschappij voor Volkswoningen Germinal S.1312 Kredietmaatschappij Onze Thuis S.1312 Arrondissementele Bouwkredietmaatschappij Opbouw-Antwerpen S.1312 Sociaal Woonkrediet Middenkempen S.1312 Eigen Heerd S.1312 Nieuwe Maatschappij Rond den Heerd S.1312 Eigen Haard S.1312 Eigen Woon (Aalter) S.1312 Koning In Mijn Woning S.1312 De Voorzienigheid S.1312 Eigen Haard is Goud Waard S.1312 Eigen Woon Door Ons Loon S.1312 Sociaal Woonkrediet Regio Mechelen S.1312 Krediet Voor Eigen Heerd S.1312 Sociaal Woonkrediet Antwerpen - Kempen S.1312 Thuis Best S.1312 Mijn Huis & Edouard Pecher S.1312 Kredietmaatschappij Joseph Wauters S.1312 Kredietmaatschappij Sint-Trudo S.1312 Limburgs Volkskrediet S.1312 Het Werkmanshuis S.1312 Imabo S.1312 't Westland S.1312 Eigen Woon (Tongeren)

20 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S.1312 Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ministeries S.1312 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft BRF S.1312 Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge S.1312 Institut fur Aus- und Weiterbildung im Mittelstand sowie in kleinen und mittleren Unternehmen S.1312 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S VoE Pensionskasse der Mitglieder des Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft S.1312 Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens WSR Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1312 Autonome Dienste des Gemeinschaftsunterrichtswesens S.1312 Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentrum S.1312 Dienst mit getrennter Geschäftsführung Medienzentrum Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hogescholen - Hogescholen S.1312 Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SERVICE COMPTES NATIONAUX/REGIONAUX ET CONJONCTURE avec la collaboration du GROUPE D EXPERTS DE LA BASE DOCUMENTAIRE GENERALE LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 Mise à jour au

Nadere informatie

Coöperaties in België

Coöperaties in België Coöperaties in België TOP 100 VAN DE GROOTSTE BELGISCHE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN IN 2011 WIM VAN OPSTAL In 2009 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2012 uit tot Internationaal Jaar

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MAART 2015 INHOUDSOPGAVE ILLUSTRATIETABEL... 4 ACRONIEMEN... 7 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminkingen en van het risico op vrouwelijke genitale verminkingen in België

Studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminkingen en van het risico op vrouwelijke genitale verminkingen in België Studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminkingen en van het risico op vrouwelijke genitale verminkingen in België Promotor: FOD Volksgezondheid Hoofdonderzoekers: Dominique Dubourg 1, Fabienne

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

De ander in de aandacht brengen

De ander in de aandacht brengen Evens Stichting Jaarverslag 2006 YEPP ANTWERPEN NOORD 25 LOKAAL TELEVISIEPROJECT T 25 3 INHOUD VERKLARING VAN DE OPRICHTERS 4 BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? 4 MISSIE 6

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: Nice to have skills worden steeds belangrijker (debat War for Talent)

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: Nice to have skills worden steeds belangrijker (debat War for Talent) business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for executives & decision makers APR - MaY 2013 general management Global Sourcing Strategies ict issue Surfen op de golven van

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

HOE KAN JE HET VERMIJDEN?

HOE KAN JE HET VERMIJDEN? Discriminatie op de huisvestingsmarkt HOE KAN JE HET VERMIJDEN? Praktische tips DOELSTELLING... 3 INLEIDING... 4 TEGEMOETKOMEN AAN DE BEKOMMERNISSEN VAN EIGENAARS 1. De antidiscriminatiewetgeving: een

Nadere informatie