265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN"

Transcriptie

1 1

2 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen. Ze kan lokaal enkele mensen aan de slag houden, maar net zo goed voor duizenden banen zorgen. Ze produceert goederen of diensten, bedient klanten en maakt winst. Ze werkt met kennis van zaken en ze is zoals alle ondernemingen onderworpen aan de wetten van de markt. Toch is het geen onderneming zoals alle andere. Het verschil heeft te maken met haar manier van werken, met hoe ze haar winst aanwendt, met haar beheersstructuur en vooral met de doelstellingen en de waarden die ze wil uitdragen. De coöperatieve onderneming is een vereniging van personen, en niet van kapitaal. Personen die samenwerken op basis van zelfhulp, solidariteit en democratie met de bedoeling om samen meer te bereiken dan ze alleen zouden kunnen. Een kenmerk van het coöperatief model is dat het geen dominante aandeelhouder kent, maar altijd zorg draagt voor een harmonieuze en evenwichtige verhouding tussen alle belanghebbenden. MONDIAAL De Internationale Coöperatieve Alliantie 265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 100 MILJOEN EEN MILJARD VENNOTEN BANEN EUROPA Cooperatives Europe ONDERNEMINGEN MILJOEN 123 MILJOEN VENNOTEN 5,4 BANEN 2 Coöperaties in de wereld Volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie is een coöperatie "een autonome vereniging van personen, die vrijwillig samenwerken om te voldoen aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele noden en verwachtingen, en dat door middel van een onderneming waarvan de eigendom collectief is en het bestuur op een democratische manier wordt uitgeoefend." Fotolia Sunnystudio

3 De economie is vandaag in de hele wereld volledig gericht op de eisen van de markt. Van belang zijn competitiviteit, snel rendement en meerwaarde voor de aandeelhouders. De crisis legde de zwakheden van dat systeem bloot. Ze toonde ook aan dat traditionele ondernemingen, noch overheden een uitweg vonden. De tijd is rijp voor een ander, milieubewust, sociaaleconomisch model. De coöperatieve onderneming is sterk verankerd in de reële economie; ze staat dicht bij de mens en ze biedt een concrete en geloofwaardige oplossing. Sinds de coöperatieve idee in de 19 e eeuw het licht zag, komt ze tegemoet aan de klassieke noden van de samenleving, zoals gezondheidszorg, voeding of bank- en verzekeringsdiensten. Maar ze werkt net zo goed aan nieuwe noden en behoeften die te maken hebben met welzijn, duurzame mobiliteit, energie of tewerkstelling. De coöperatieve onderneming heeft bewezen dat het mogelijk is om wat economisch nodig is te verzoenen met wat de gemeenschap wil. MAAR OOK EEN PRIORITEIT? Het coöperatief model is al een jaar of tien opnieuw aan een sterke opmars bezig, in België en in de hele wereld. De Verenigde Naties riepen 2012 uit tot het Internationaal Jaar van de Coöperatie. Maar ook de Europese Commissie en de Internationale Arbeidsorganisatie erkennen dat de coöperatie van het grootste belang is voor de economische en sociale ontwikkeling. In België leefde de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) op. Het succes van coöperatieve projecten en hun vertegenwoordigende structuren bewijst dat het grote publiek gelooft in het nut van een economie die in de maatschappij is verankerd. BELGIË MEER DAN VENNOOTSCHAPPEN ZIJN COÖPERATIEF GEORGANISEERD VENNOOTSCHAPPEN ZIJN OOK DOOR DE NATIONALE RAAD VOOR DE COÖPERATIE ERKEND ANDERE HEBBEN ZICH GEORGA- NISEERD ALS VENNOOTSCHAP- PEN MET SOCIAAL OOGMERK 3

4 DE COÖPERATIE MOET OP DE POLITIEKE AGENDA Onze bevraging leert dat elke partij het coöperatief model op haar manier interessant vindt. Ze leggen andere accenten en ze hebben vanuit hun visie een eigen kijk. Belangrijk is dat het model in ieder geval als een betrouwbare ondernemingsvorm wordt gezien, dat zijn plaats in het economische leven verdient. Dat het coöperatief model de economie dicht bij de mens en zijn leefomgeving brengt, trekt het vaakst de aandacht. De lokale verankering wordt belangrijk bevonden, net als de natuurlijke relatie met de principes van duurzame ontwikkeling en de verantwoordelijke rol van bedrijven in de samenleving. Hoe zien de politieke partijen de coöperatieve economie in een ruimere context? Socialisten beklemtonen dat ze het coöperatieve gedachtegoed in hun genen meedragen. Het is een deel van hun geschiedenis. Ze leggen de nadruk op de economische stabiliteit van het model en zijn kracht van sociale innovatie. Voor de SP.A is de coöperatie een volwaardige partner in de weg naar een duurzame economie. "Samen ondernemen, samen bouwen aan sociale welvaart is een wezenlijk deel van onze ideologie." De PS stelt vast dat het coöperatief model aantoont dat een andere economie mogelijk is, een duurzaam economisch model dat een waardig alternatief is voor het individualisme van de kapitalistische wereld. De groenen zoeken in de coöperatie een antwoord voor hun zorg om het milieu en een leefbare omgeving. ECOLO denkt aan de lokale verankering en de creatie van banen die niet gemakkelijk kunnen worden gedelokaliseerd. "De mens is belangrijker dan het kapitaal." Groen benadrukt het belang van het coöperatief model in de strijd tegen armoede en uitsluiting en in de zorg voor sociale cohesie. Ook de christendemocraten beklemtonen dat de coöperatie een instrument van sociale cohesie kan zijn, in dienst van een economie die oog heeft voor de echte bekommernissen van de mensen. Ze moedigt participatie aan en zorgt voor een evenwicht tussen collectieve behoeften en individuele verzuchtingen. CD&V pleit voor een overheid die alleen optreedt waar nodig en die terugtreedt waar de samenleving zelf initiatief kan nemen. "Coöperaties zijn ook vaak voorloper op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen." 4

5 CDH hecht belang aan de band tussen producent en consument. De coöperatie zorgt ervoor dat werknemers participeren in het leven van de onderneming. Het gaat niet alleen om winst, maar ook om welzijn en persoonlijke genoegdoening. Volgens het FDF biedt de coöperatie een antwoord op de nood aan collectieve behoeften waaraan de overheid maar ten dele tegemoet komt. De liberalen van hun kant zijn van mening dat het coöperatief model dezelfde kansen moet krijgen als andere ondernemingsvormen. MR vraagt om aandacht voor de coöperatie omdat mensen niet alleen werken om geld te verdienen. Het gaat deze partij in de eerste plaats om tewerkstelling. OPEN-VLD wil het ondernemerschap in het algemeen stimuleren, zonder maatregelen toe te spitsen op één bepaalde organisatievorm zoals het coöperatief model. De N-VA deelt die mening. Van dezelfde voordelen genieten als andere types ondernemingen. De coöperatie? VOOR FEBECOOP is dat vanzelfsprekend. Maar wat denken de politieke partijen? Fotolia Robhainer Na 25 mei 2014 krijgen verkozenen de gelegenheid om een coöperatief model een actieve rol te geven in de overgang naar een meer menselijke en duurzame economie, die tegelijk toch performant blijft. De PS, SP.A, CDH en GROEN zien de coöperatie als een volwaardig economisch instrument. Voor het FDF en ECOLO heeft ze eerder een plaats in de sociale economie. Voor CD&V, MR, OPEN- VLD en N-VA is het een ondernemingsvorm zoals een andere. Wat mogen we de komende jaren van al die partijen verwachten? 5

6 EEN OMGEVING DIE DE COÖPERATIEVE ONDERNEMING EEN KANS GEEFT Het reglementaire kader waarbinnen ondernemingen zich bewegen, is geschreven op maat van de traditionele ondernemingsvormen. Dat remt de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen, die nu functioneren in een omgeving die hun eigenheid niet naar waarde schat. Het is daarom van het grootste belang dat coöperatieve vennootschappen worden erkend als volwaardige spelers in het economische veld. Coöperaties kunnen een cruciale rol spelen bij het realiseren van de EU2020 doelstellingen, als het gaat om het bestrijden van armoede, sociale uitsluiting, klimaatdoelstellingen en een omschakeling naar een duurzamere economie. GROEN Wat stelt FEBECOOP concreet voor? Bovenal dat overheden rekening houden met de eigenheid van de coöperatieve onderneming. Op Europees vlak: Een strategisch plan waarbij de actoren door middel van specifieke werkgroepen in de schoot van het Europese Parlement worden betrokken. Een erkenning van de principes en waarden van de coöperatieve onderneming in de wetgeving van de lidstaten. De opheffing van maatregelen die de werking van ondernemingen in bepaalde sectoren (zoals farmacie, de financiële sector, hernieuwbare energie) belemmeren vanwege het coöperatieve karakter van hun activiteit. Fotolia Yuryimaging Op federaal vlak: Een aanpassing van de wet op de coöperatieve vennootschappen. Een wettelijk kader voor de werknemerscoöperaties, waaraan ook fiscale voordelen verbonden zijn die het mogelijk maken dat er voldoende eigen vermogen wordt opgebouwd om toe te laten dat de onderneming groeit zonder dat ze een beroep moet doen op kapitaal van buitenaf; een herziening van het systeem waarmee een deel van de opbrengst aan de werknemers kan worden uitgekeerd, in combinatie met belastingvoordelen om de financiële participatie van werknemers te bevorderen; een verduidelijking van de regelgeving in verband met het sociaal statuut van werknemers die een substantieel aandeel van de onderneming in handen hebben. 6

7 Fotolia Sundikova Een versterking van de rol van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De NRC is een adviesorgaan verbonden aan het federale ministerie van Economie, dat coöperatieve ondernemingen erkent die werken volgens de coöperatieve waarden en beginselen. Hij is nu onvoldoende uitgerust om zijn opdracht naar behoren te kunnen vervullen. Als een representatief platform van de sector en adviesraad moet de NRC voldoende middelen krijgen en moet hij ook systematischer worden geconsulteerd over alles wat met coöperaties te maken heeft en alle kwesties die invloed hebben op de coöperatieve ontwikkeling. De NRC moet ook een meer sturende functie krijgen als het om de erkenning en de opvolging gaat van vennootschappen die voor het coöperatieve statuut kiezen. Op regionaal vlak: Een decretaal kader dat de eigenheid van de coöperatieve onderneming erkent en de verdere ontwikkeling mogelijk maakt en dit zowel in de breedte als in de diepte. Een hervorming van de wet op de coöperatieve vennootschappen In België steunt het voornaamste van wat er op het vlak van coöperatieve ontwikkeling gebeurt op het statuut van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). Dit juridische vehikel garandeert echter niet dat de onderneming echt een coöperatief karakter heeft. Het statuut is wel soepel, maar legt geen voorwaarden op met betrekking tot de principes die het verondersteld wordt om uit te dragen. Het wordt meer om praktische redenen dan om zijn waarden gekozen: van alle coöperatieve ondernemingen kunnen er maar als "echte" coöperaties worden geïdentificeerd. De hervorming van dit regelgevende kader is een prioriteit, om het te laten samenvallen met het ondernemingsmodel dat het zou moeten uitdragen. Febecoop vraagt een wettelijk kader dat een basis moet zijn voor een ware coöperatieve identiteit: een nieuwe wet op de coöperatieve vennootschap die de beginselen van de Internationale Coöperatieve Alliantie en de waarden waarop het coöperatief model steunt, omarmt: zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, democratie, billijkheid, solidariteit, die het collectieve karakter van het coöperatieve project bevestigt, die verzekert dat er geen meerderheidsaandeelhouder is, het stemrecht in de vennootschap en de kapitaalvergoeding beperkt en de winstuitkering regelt, die van toepassing is op alle vormen van coöperaties en rekening houdt met hun specifieke kenmerken: verbruikerscoöperaties, producentencoöperaties, gemengde coöperaties, werknemerscoöperaties van het "SCOP"- type, 7

8 Wat stellen partijen concreet voor? Op Europees vlak: Alle partijen zijn het er om te beginnen over eens dat de coöperatie op gelijke voet met andere ondernemingen moet kunnen werken. GROEN, ECOLO, de PS en SP.A gaan verder. GROEN verwijst naar het rapport van Sven Giegold in het Europees Parlement, dat voorstelt dat lidstaten een overzicht zouden maken van de best practices. Als het gaat om openbare aanbestedingen, staatssteun, belastingen en industrieel beleid moet het opereren van coöperaties worden vergemakkelijkt. De meeste partijen onderstrepen dat coöperatieve ondernemingen dezelfde toegang moeten hebben tot alle instrumenten, fondsen en programma s voor steun aan het bedrijfsleven als andere vormen van ondernemerschap. Dat veronderstelt ook een erkenning van haar specifieke kenmerken. SP.A, GROEN en ECOLO stellen de oprichting van werkgroepen voor, die de Europese politiek moeten coördineren. ECOLO, GROEN en MR geloven dat de Europese coöperatieve vennootschap een nuttig instrument kan zijn. GROEN denkt aan het verbeteren en verstevigen van het Europees statuut voor coöperaties. MR wil het werk van Europese coöperatieve vennootschappen aanmoedigen. Op federaal vlak: Wat de hervorming van de coöperatieve vennootschap betreft. De PS, SP.A, ECOLO, GROEN, CDH en het FDF zijn het met Febecoop eens dat de wetgeving moet aangepast worden. Er is in grote lijnen overeenstemming over een wettelijk kader dat coöperatieve principes integreert en de coöperatieve vennootschap op die manier onderscheidt van andere vormen van vennootschappen. De SP.A en de PS herinneren eraan dat ze een wetsvoorstel indienden om de wet van 1991 op de coöperatieve vennootschappen te wijzigen. Zegt de PS: "Wij willen het respect voor de waarden en de normen, voor de individuele en collectieve verantwoordelijkheid, democratisch beheer, gelijkheid, billijkheid en solidariteit zoals gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie in de wet verankeren." De collectieve dimensie van het ondernemingsproject, het opzetten van een democratisch beheer, het uitklaren van de aanwending van winsten moeten versterkt worden. CDH pleit voor een juridisch statuut dat duidelijk maakt dat gebruikers en werknemers samen vorm en inhoud moeten kunnen geven aan de ontwikkeling van de coöperatie. Socialisten, groenen en CDH zien uit de hervorming van de NRC en de Vennootschappen met Sociaal Oogmerk een nieuw wettelijk kader ontstaan. SP.A: "Als de coöperatieve wetgeving wordt aangepast, krijgt de NRC een belangrijke ondersteunende functie te vervullen." CD&V wil er over waken dat het wetgevend werk trouw blijft aan de karakteristieken van de coöperaties en hen niet hindert in hun activiteiten. "Het is evident dat we de wetgeving op de coöperatieve vennootschappen moeten aanpassen waar dat nodig is." 8

9 Coöperaties helpen om een duurzame economie uit te bouwen die (sociale) welvaart met zich meebrengt en waar de samenleving opnieuw grip op krijgt. Als volwaardige partner in de economie moeten coöperaties de kansen krijgen die ze verdienen. Onze partij heeft dan ook duidelijke prioriteiten op Vlaams (onderwijs) en federaal (wetgeving) niveau." SP.A "Ecolo verdedigt het principe van de overname van ondernemingen door hun werknemers in coöperatieve structuren; een ideaal scenario omdat werknemers hiervoor het best geplaatst zijn." ECOLO Wat het model van de werknemerscoöperaties en de overname van ondernemingen door hun werknemers betreft. De christendemocraten waarschuwen dat deze oplossing geen wondermiddel is, maar een optie. De socialisten vinden dat werknemers de kans moeten hebben om een onderneming over te nemen onder de vorm van een coöperatie, zonder dat ze daarbij hun statuut van loontrekkende verliezen. MR stelt voor dat werknemers collectief hun onderneming kunnen overnemen met de inbreng van de ontslagvergoedingen, waarop ze recht zouden hebben als het bedrijf sluit. GROEN en ECOLO dachten recent al na over een wettelijk statuut naar het voorbeeld van een participatieve coöperatieve vennootschap voor bedrijfsovernames door werknemers, onder meer onder de vorm van een coöperatie. Dat statuut zou een specifiek regime kennen voor bestuurders van KMO s die met pensioen gaan en die hun bedrijf overlaten aan hun werknemers. Op regionaal vlak: SP.A in Vlaanderen en PS, ECOLO en CDH in Wallonië beloven dat ze aandacht zullen hebben voor de coöperaties in het kader van de regionale decreten met betrekking tot de sociale economie. CDH wil specifieke actie om de ontwikkeling van het coöperatief model binnen de sociale economie zelf te bevorderen. 9

10 MAATREGELEN OM DE GROEI VAN DE COÖPERATIE TE ONDERSTEUNEN Wat stelt FEBECOOP concreet voor? Vennootschappen die voor een coöperatief model kiezen, verbinden er zich toe om de principes en waarden van dat model na te leven. Andere vennootschapsvormen hebben die verplichting niet. Febecoop vindt dat de keuze voor het coöperatief model moet worden aangemoedigd en ondersteund met aangepaste maatregelen. Die steun wordt zeker noodzakelijk indien een nieuw wettelijk kader van de coöperatieve vennootschap van kracht zou worden. Het coöperatief model heeft een natuurlijke rol in sectoren die begaan zijn met maatschappelijke noden en duurzame ontwikkeling. Febecoop denkt daarom dat het beleid op elk niveau met dat potentieel rekening moet houden. Op Europees vlak: Een plaats geven aan het coöperatieve model in de sectoriële ontwikkelingsprogramma s en een aanpassing van de financieringsinstrumenten. Op federaal vlak: 10 Parallel met het nieuwe wettelijke kader van de coöperatieve vennootschap denkt Febecoop aan fiscale maatregelen om de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen te stimuleren. Coöperaties die het principe van de ondeelbare reserve toepassen, moeten van een bijzonder fiscaal statuut kunnen genieten voor de niet-uitgekeerde winst die wordt ingeschreven bij de reserves. Op regionaal vlak: Steun voor wetenschappelijk onderzoek dat innovatie en het lanceren van nieuwe projecten wil stimuleren. Coöperaties moeten toegang krijgen tot de bijzondere middelen die voor de sociale economie worden bestemd. En moeten kunnen beroep doen op speciale fondsen om nieuwe marktniches van groeikapitaal te kunnen voorzien.

11 "We willen de ondersteuning aan coöperatieve niches zoals hernieuwbare energie, collectieve mobiliteit, welzijn, kinderopvang, wonen etc. in de volgende legislatuur verder uitbreiden." SP.A "Coöperaties en sociale economie worden door het beleid al te vaak verengt tot vehikels voor het creëren van tewerkstelling voor mensen uit de kansengroepen. Uiteraard zijn deze ondernemingen uitstekende instrumenten voor maatschappelijke integratie. Toch mogen ze niet vernauwd worden tot die ene activiteit." FDF "Coöperaties zijn een volwaardig middel om economische ontwikkeling te stimuleren. Hun bestaan verdient een structurele en lineaire ondersteuning vanuit de overheid, overeenkomstig de overige legale instrumenten die bijdragen tot economische ontwikkeling." NVA Wat stellen de partijen concreet voor? SPECIFIEKE INSTRUMENTEN: ECOLO: Steun aan de adviesbureaus voor een stabiele en voldoende financiering PS: Toekennen van innovatiesteun ter ontwikkeling van de SCOP s (werknemerscoöperaties). GROEN: Steun voor onderzoek en ontwikkeling SP.A: De oprichting van een kenniscentrum Coöperatief Ondernemen Vlaanderen SECTOREN: De partijen erkennen dat coöperaties een rol kunnen spelen in sectoren zoals hernieuwbare energie, collectieve mobiliteit, welzijn, kinderopvang, wonen,... De SP.A steunt lokale coöperaties in deze sectoren waarin gemeenten en steden of inwoners van steden, wijken of dorpen als vennoten optreden. CDH onderstreept het belang van coöperaties in de landbouw. FISCALE STIMULANSEN: ECOLO vraagt een significante verhoging van het belastingvrije dividend van erkende coöperatieve vennootschappen en Vennootschappen met Sociaal Oogmerk. OPEN-VLD, CD&V en N-VA willen geen enkele vennootschapsvorm bevoordelen tegenover de andere. Ze vinden dat de voordelen verbonden aan de erkenning door de NRC volstaan. ECOLO gaat resoluut vor de sociale economie en wil vooral fiscale maatregelen die Vennootschappen met Sociaal Oogmerk vooruit helpen. 11

12 "De coöperatie komt tegemoet aan de wens van velen om de band tussen initiatiefnemer en investeerder(s) te versterken, om projecten en ondernemingen lokaal te kunnen verankeren en de participatie van rechtstreeks betrokkenen te verhogen, alsook voor het opzetten van projecten met een horizon op lange termijn." CD&V "Wij willen van crowdfunding een volwaardig alternatief financieringsmiddel maken voor ondernemingen." OPEN -VLD "In het kader van het maatwerkdecreet willen we verder specifieke acties voorzien om de ontwikkeling van coöperaties verder te versterken." GROEN CDH gaat weliswaar niet zover, maar verdedigt wel een steun aan bedrijven in functie van hun finaliteit en hun sociale impact. PS en SP.A spreken zich niet expliciet uit. N-VA wil alle KMO s aanmoedigen om hun eigen vermogen te versterken. De partij stelt daarom voor om winst die in de vennootschap blijft deels vrij te stellen van belastingen, tot op het ogenblik dat de winst wordt uitgekeerd. TOEGANG TOT DE FINANCIËLE MARKT: De partijen zijn het erover eens dat deze factor cruciaal is voor elke onderneming. Door de lokale verankering en de nabijheidspolitiek van coöperaties leggen verschillende partijen een band met het lokale spaarwezen. ECOLO meent dat coöperaties een rol kunnen spelen in het proces om spaargeld voor dat doel vrij te maken. Andere partijen denken aan het fenomeen crowdfunding als een geschikt instrument om coöperaties te financieren. De PS stelt voor om coöperaties te steunen door ze gemakkelijker toegang te geven tot het financieringskanaal van Sowecsom, de Waalse maatschappij voor sociale economie. En voor GROEN moeten, in Vlaanderen, de financierings- en innovatiemiddelen meer toegankelijk worden gemaakt voor coöperatieve ondernemingen. Het FDF vindt dat overheden een actieve rol moeten spelen om beginnende ondernemingen te helpen, dat ze de nodige diensten ter beschikking van de ondernemende burger moeten stellen. 12

13 PROMOTIE VAN HET ONDERNEMERSCHAP EN INTEGRATIE VAN HET COÖPERATIEF MODEL IN HET ONDERWIJS Op een moment dat de crisis hen hard treft, tonen jongere generaties een toenemende belangstelling voor alternatieve modellen van ondernemerschap zoals de coöperatie. Die belangstelling kregen ze zeker niet mee op school. Daar is alleen aandacht voor het traditionele ondernemingsmodel. De coöperatieve formule is weinig of niet gekend. Toekomstige ondernemers hebben daarom nood aan informatie, goede raad en aangepaste steun. Wat stelt FEBECOOP concreet voor? Op Europees vlak: Dat de Europese Commissie erop moet toezien dat de lidstaten het coöperatieve ondernemersmodel aan bod laten komen in hun onderwijsprogramma s. Dat er wordt voorzien in uitwisselingsprogramma s en in vorming. Dat er in Brussel een Europese Business School wordt opgericht voor coöperatieve ondernemers. Op vlak van gewest en gemeenschap: Oprichting van regionale kenniscentra om het coöperatief model te promoten en om notarissen, revisoren, advocaten, leerkrachten en onderzoekers alle technische en ethische informatie te verstrekken. Sensibilisering voor het model in het lager onderwijs. Lessen in het secundair en hoger onderwijs. Promotiecampagnes om de ondernemingsgeest te stimuleren, waarbij ook de nadruk wordt gelegd op de waarden van solidariteit, verantwoordelijkheid en democratie die de coöperatie hoog in het vaandel draagt. 13

14 Wat stellen partijen concreet voor? Alle partijen zien de noodzaak om het ondernemerschap te bevorderen. Ze steunen het voorstel van Febecoop om het coöperatief model een plaats te geven in het onderwijs, zeker aan hogescholen en universiteiten en meer bepaald in het programma van de economische en commerciële richtingen. De meest overtuigde partijen willen in de eerste plaats actie ondernemen op het regionale niveau, dat hiervoor bevoegd is. Vooral de doordachte visie van de Vlaamse socialisten op dit punt valt op. Ze stellen in Vlaanderen de oprichting voor van een kenniscentrum om best practices uit te wisselen, promotie te voeren, raad te geven en te werken aan een toenadering tussen het onderwijs en het coöperatieve ondernemerschap. De SP.A pleit daarom ook voor de introductie van het coöperatief model vanaf het secundair onderwijs, het opzetten van een MBA-programma gewijd aan de coöperatieve onderneming en zelfs het toekennen van een specifiek label. 14

15 Samen een project opzetten De PS wil de coöperatieve dimensie opnemen in de bestaande middelen om het ondernemerschap te promoten, er over te informeren en mensen te vormen. Leerkrachten moeten een basiskennis hebben van wat een onderneming is en wat ondernemerschap voorstelt. Een concreet idee is om in het secundair onderwijs met groepsprojecten te werken, om zo de eerste coöperatieve reflexen aan te leren. "Wij willen leerlingen sensibiliseren voor de verschillende vormen van coöperatief ondernemerschap en zijn waarden; wat ook hun studierichting is." PS Fotolia Yuryimaging CD&V is voorstander van meer promotie, maar binnen een evenwichtig verhaal. CDH denkt aan één contactpunt voor alle ondernemingsvormen. In Wallonië zou de Agence de Stimulation Economique opgaan in een agentschap voor onderneming en innovatie, dat in zijn missie ook duidelijk steun aan het coöperatief model moet opnemen. "Vaak is het niet alleen een theoretische onderbouw die onze jongeren nodig hebben maar ook praktische kennis om bijvoorbeeld een gezamenlijk project op te kunnen zetten." CDH 15

16 ONS OPZET Febecoop heeft de opdracht om de coöperatieve onderneming te verdedigen, te promoten en te ontwikkelen. De organisatie is nu 40 jaar actief in België en daarbuiten. Ze verzamelde in die tijd een schat aan ervaring en expertise, in dienst van de coöperatieve wereld en de sociale economie in de drie gewesten. "We moeten er het publiek nog meer warm voor maken, dat de coöperatie een ondernemingsmodel is dat op waarden steunt en op grote schaal kan werken. We moeten er het publiek van overtuigen dat de coöperatie een ondernemingsvorm van deze tijd is, die een moderne samenleving vooruit kan helpen. We moeten wie politieke verantwoordelijkheid draagt daarvan overtuigen." Charles Gould, directeur van de Internationale Coöperatieve Alliantie Aan de vooravond van de verkiezingen wil Febecoop de aandacht van de politieke partijen op het coöperatief model trekken. Niet alleen door ze een memorandum aan te bieden, maar ook door ze te vragen naar hun visie op het coöperatieve ondernemerschap. De vragenlijst behandelde drie grote thema s: de creatie van een omgeving die de specificiteit van het model erkent, de noodzaak aan bijzondere maatregelen om de ontwikkeling van het model te steunen en de plaats van het coöperatieve ondernemerschap in het onderwijs en in campagnes die ondernemerschap in het algemeen promoten. Van de partijen die begin maart werden gecontacteerd, verkoos alleen PVDA+ PTB om niet deel te nemen. De partij beriep zich daarvoor op een gebrek aan middelen en personeel. De grote lijnen van de rondvraag vindt u terug in deze brochure. Voor de meer volledige antwoorden op alle vragen, verwijzen we naar onze website: VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: William JANSSENS DESIGN: PHENYX43 OMSLAGFOTO: Fotolia Sunnystudio Brussel, april 2014 Barricadenplein Brussel

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen binnen sociale economie

Coöperatief ondernemen binnen sociale economie Coöperatief ondernemen binnen sociale economie Sociale economie De toekomst uitgedaagd Hannes.Hollebecq@coopburo.be 05/11/2014 Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera met 3 opdrachten: 1. Advisering

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Ecopower cvba Kenmerken Opgericht in 1991 Consumentencoöperatie 25,7 miljoen euro omzet in 2013 Bijna 50.000 vennoten De ICAprincipes

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD Woensdag 18 februari 2004 op 11 uur Voltaire Centrum, Voltairelaan 135 te 1030 Brussel DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS Sobelair,

Nadere informatie

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten Waarom een coöperatie? Co operative enterprises build a

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

www.nrc-cnc.be NRC Nieuwsbrief 21 - Trimestrieel januari 2014 Inhoud Van de redactie

www.nrc-cnc.be NRC Nieuwsbrief 21 - Trimestrieel januari 2014 Inhoud Van de redactie Nationale Raad voor de Coöperatie North Gate III Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel NRC Nieuwsbrief 21 - Trimestrieel januari 2014 Inhoud Van de redactie: De relatie tussen regelgeving en best practices

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

ZuidtrAnt cvba-so. Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen. Openbaar aanbod van aandelen

ZuidtrAnt cvba-so. Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen. Openbaar aanbod van aandelen ZuidtrAnt cvba-so Energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba-so Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen Openbaar aanbod van aandelen «Word coöperant van ZuidtrAnt

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Coöperatief Seminarie Brussel Februari 2014 Wilbert van den Bosch Grote Diversiteit NL Coops 1 Coöperatieve organisatie Ledenzeggenschap Geen aandeelhouders

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013

Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013 Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en hoe? @WimVanOpstal EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013 Opstelling Kaders Waarom? Hoe? Wanneer? Ervaringen Enkele vragen als kompas Rochdale Pioneers

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Q-bus cvba Kenmerken Opgericht in 2001 Coöperatie van werkers 760.000 euro omzet in 2013 8 Vennoten Het echte eigen vermogen van

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 3 e reflectievoormiddag Onbeperkt aan de slag 2 december 2016, Brussel 1 Dienst Diversiteitsbeleid - Agentschap

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de

Nadere informatie

Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba

Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba 25 april 2014 Cohousing Projects cvba, Bergstraat 14, 9921 Vinderhoute, BE0500.731.024. Aanwezig: Federico Bisschop, Katty Vanderlinden, Gust Vanhecke, Eef

Nadere informatie

Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 08/09/2012

Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 08/09/2012 Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 02 07 2013 08/09/2012 Wie staat er voor je? Dirk Vansintjan - 1959 in Halle (België) - actief in de hernieuwbare energiesector sinds 1985 - mede-initiatiefnemer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 maart 2001 (23.03) (OR. en) 6398/01 LIMITE SOC 76 DRS 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 maart 2001 (23.03) (OR. en) 6398/01 LIMITE SOC 76 DRS 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 maart 2001 (23.03) (OR. en) 6398/01 LIMITE SOC 76 DRS 9 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep sociale vraagstukken d.d.: 19 februari 2001 nr. vorig doc.: SN 1534/01

Nadere informatie

Cocreatie of coöperatie? Lieve Jacobs

Cocreatie of coöperatie? Lieve Jacobs Cocreatie of coöperatie? Lieve Jacobs Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Coopburo advies en begeleiding,

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten Programma 09.30 Ontvangst 10.00 Welkom en introductie Arjen van Nuland - NCR 10.10 De coöperatie Arjen van Nuland 11.00 Ervaringen uit de praktijk Henk Doorenspleet - Rabobank Nederland 12.15 Lunch 13.00

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Tapazz cvba Kenmerken Opgericht in 2012 Burgercoöperatie Meer dan 1000 gebruikers 96 wagens Ontstaan Tapazz is een autodeelplatform

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Sociedades Laborales (Werknemersvennootschappen) een origineel model voor het oprichten van sociale- economie bedrijven in Spanje

Sociedades Laborales (Werknemersvennootschappen) een origineel model voor het oprichten van sociale- economie bedrijven in Spanje 9.1.2003 Sociedades Laborales (Werknemersvennootschappen) een origineel model voor het oprichten van sociale- economie bedrijven in Spanje Al een tiental jaar zijn de Werknemersvennootschappen (in het

Nadere informatie