Ingekomen Documenten en Mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Documenten en Mededelingen"

Transcriptie

1 ingediend op 5 juli 2016 ( ) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM

2 2 60 ( ) Nr. 35 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Nota van de Vlaamse Regering...3 en verwijzing Adviezen van de Raad van State...3 en verwijzing Advies van de VRWI...3 en verwijzing Verslagen...4 In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen...5 MEDEDELINGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING Voorontwerpen van decreet...6 Mededeling van de Vlaamse Regering...6 MEDEDELINGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM Mededeling van de Vlaamse Regering...7 Mededelingen van de SERV...7 Arresten van het Grondwettelijk Hof...7 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof...8 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Brussel 02/

3 3 NOTA VAN DE VLAAMSE REGERING en verwijzing De volgende nota van de Vlaamse Regering werd ingediend: Nota van de Vlaamse Regering ingediend door minister Jo Vandeurzen. Conceptnota over het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ADVIEZEN VAN DE RAAD VAN STATE en verwijzing De volgende adviezen van de Raad van State werden ingediend: Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat een pijnloze manier van sterven van te slachten dieren betreft ( ) Nr. 2. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wat betreft het invoeren van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten ( ) Nr. 2. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de dienst van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft ( ) Nr. 2. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. ADVIES VAN DE VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE (VRWI) en verwijzing Het volgend advies van de VRWI werd ingediend: Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie aan de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen - 61-I ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen.

4 4 60 ( ) Nr. 35 VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Dirk de Kort en Bert Maertens over het verslag van het Rekenhof over baggerwerken in Vlaanderen - 37-C ( ) Nr. 2. Verslag van de hoorzittingen namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Caroline Gennez over de nota van de Vlaamse Regering over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens over het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid ( ) Nr. 5. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Nr. 8. Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Björn Rzoska over het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het voorstel van decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken mondeling uitgebracht door Joris Vandenbroucke over het voorstel van decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid ( ) Nr. 3. Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Peter Wouters voor een statuut voor Vlaamse ambtenaren met een chronische aandoening ( ) Nr. 1.

5 5 IN EERSTE LEZING DOOR DE COMMISSIE AANGENOMEN ARTIKELEN De volgende artikelen werden in eerste lezing aangenomen: In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Nr. 6.

6 6 60 ( ) Nr. 35 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (contactpersoon: tel: 02/ ): VOORONTWERPEN VAN DECREET * De volgende voorontwerpen van decreet werden ingediend: Voorontwerp van decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2016 (VR66/ ); Voorontwerp van decreet houdende instemming met het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van een eengemaakt octrooigerecht, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2016 (VR67/ ). MEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededeling van de regering werd ingediend: Brief GATZ d.d. 27 juni 2016 waarin Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, reageert op het advies van de Vlaamse Jeugdraad over het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft (DOC51/ ).

7 7 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: MEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING Naar een autismevriendelijk Vlaanderen : aanbevelingen van de Taskforce autisme in opdracht van minister Jo Vandeurzen evriendelijk_vlaanderen.pdf MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies opheffing VRWI Advies Fusie Agentschap Ondernemen en IWT Advies oprichting VARIO ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, ingesteld door de beroepsvereniging «Fédération des Courtiers d assurances & Intermédiaires financiers de Belgique» en de nv «A. Van Ingelgem et Fils» (Arrest nr. 89/2016 van 9 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven en door het Hof van Beroep te Brussel (Arrest nr. 90/2016 van 9 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 613, 686 en 767 van het Wetboek van vennootschappen (zoals gewijzigd bij de wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft), gesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (Arrest nr. 91/2016 van 9 juni 2016).

8 8 60 ( ) Nr. 35 KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 48 en 207 van de programmawet van 2 augustus 2002, gesteld door het Arbeidshof te Bergen (Rolnummer 6427); - Prejudiciële vraag betreffende artikel 132bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik (Rolnummer 6428); - Prejudiciële vraag over artikel 2262bis, 1, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7, 13, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door het Arbeidshof Gent, afdeling Brugge (Rolnummer 6440); - Prejudiciële vraag betreffende artikel 94 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gesteld door de beslagrechter van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (Rolnummer 6441); - Beroep tot vernietiging van de artikelen 8 tot 17, 123 en 126 van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, ingesteld door de vzw «Ademloos» en anderen (Rolnummer 6444); - Prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel (Rolnummer 6445).

9 9 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Regeling van de werkzaamheden Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lies Jans, voorzitter; Björn Anseeuw, Koen Daniëls, Annick De Ridder, Lorin Parys, Paul Van Miert, Mathias De Clercq, Marino Keulen en Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Bert Maertens, Lode Ceyssens en Jenne De Potter. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Jan Peumans, Karin Brouwers, Dirk de Kort, Martine Fournier, Renaat Landuyt en Joris Vandenbroucke. Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Vraag om uitleg van Ward Kennes aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de generieke besparingen en de uitvoering van de kerntakenplannen ( ) 2. Vraag om uitleg van Stefaan Sintobin aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de imagocampagne 'Positive Belgium' ( ) 3. Vraag om uitleg van Michel Doomst aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de rol van het Overlegcomité ( ) 4. Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het meteorologisch meetnet in Vlaanderen ( ) 5. Nota van de Vlaamse Regering ingediend door minister-president Geert Bourgeois Visie Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering ( ) - Nr. 2: Verslag Verslaggever: Paul Van Miert Bespreking

10 10 60 ( ) Nr Voorstel van decreet van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Björn Rzoska Toelichting van het advies door de Vlaamse Jeugdraad, bespreking en stemming 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Organisatie van hoorzittingen inzake Conceptnota Sociale Impact Obligaties - Voorstel van themadebat Overheidsinvesteringen en alternatieve financiering: formulering van een advies aan het Uitgebreid Bureau - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jan Hofkens, voorzitter; Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Lieve Maes, Paul Van Miert, Ward Kennes, Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Bart Somers, Jan Bertels, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. - Andere leden: Koen Daniëls, Marius Meremans, Miranda Van Eetvelde, Caroline Bastiaens, Jos De Meyer, Michel Doomst, Joris Poschet, Tinne Rombouts, Bart Van Malderen, Elke Van den Brandt en Stefaan Sintobin. Afwezig met kennisgeving: Grete Remen, Dirk de Kort en Jenne De Potter. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Vraag om uitleg van Martine Fournier aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over initiatieven om fietstoerisme in Vlaanderen te promoten in Wallonië ( ) 2. Gedachtewisseling over de evaluatie van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van 'Toerisme voor Allen', met Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Verslaggever: Manuela Van Werde 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

11 11 - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Rik Daems, voorzitter; Cathy Coudyser, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Manuela Van Werde, Vera Jans, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, Güler Turan en Bart Caron. - Ander lid: Martine Fournier. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Marc Hendrickx, Ann Soete, Karim Van Overmeire, Herman De Croo, Tine Soens en Steve Vandenberghe. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Sabine de Bethune, Ward Kennes en Wouter Vanbesien. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Axel Ronse betreffende de herwerking van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Verslaggever: Lydia Peeters Hoorzitting met als sprekers: - Steven Betz, VOKA - Mia Van Compernolle, UNIZO - Bert Meulemans, Boerenbond - Hendrik Vandamme, ABS - Bart Palmaers, VVSG - VLINTER 2. Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de steun aan gemeenten in hun strijd tegen de Chinese wolhandkrab ( ) Vraag om uitleg van Bruno Tobback aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het toenemende aantal Chinese wolhandkrabben in Vlaanderen ( ) 3. Vraag om uitleg van Cindy Franssen aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over studies van medicijnresiduen en hormoonverstorende stoffen in drinkwater ( ) 4. Vraag om uitleg van Piet De Bruyn aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het aanvragen van jachtverloven ( )

12 12 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden ( ) 6. Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bezorgdheid van steden en gemeenten uit het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie naar aanleiding van een aangekondigde fusie die moet leiden tot de nieuwe organisatie Global Convenant of Mayors for Climate and Energy ( ) 7. Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het onderzoek inzake verhandelbare bouwrechten ( ) 8. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, Bart Dochy, Valerie Taeldeman, Lydia Peeters, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. - Andere leden: Dirk de Kort, Cindy Franssen en Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: Andries Gryffroy, Ludo Van Campenhout, Gwenny De Vroe en Rob Beenders. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over lerarenopleidingen versterken. Wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Verslaggever: Koen Daniëls Hoorzitting met als sprekers: - prof. dr. Geert Kelchtermans, Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding KU Leuven - prof. dr. Martin Valcke, vakgroep Onderwijskunde UGent - prof. dr. Nadine Engels, vakgroep Educatiewetenschappen VUB - Johan Veeckman, voorzitter VLHORA - Toon Martens, algemeen directeur UC Leuven-Limburg - Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Jan Durnez, Jo De Ro, Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman.

13 13 Afwezig met kennisgeving: Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester, Ann Soete, Kris Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jenne De Potter, Ann Brusseel en Tine Soens. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2: Amendement Verslaggevers: Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys Artikelsgewijze bespreking en stemming 3. Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de resultaten van het JOnG!- onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aangaande opvoeding en gezin bij kinderen van 30 tot 36 maanden ( ) 4. Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het nieuwe model van kinderbijslag ( ) 5. Vraag om uitleg van Freya Saeys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vaccinatiegraad van gezondheidspersoneel tegen seizoensgriep ( ) Vraag om uitleg van Jan Bertels aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de weerstand bij zorgverleners tegen vaccinaties ( ) 6. Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitwerken van een preventiebeleid voor de ziekte van Lyme ( ) 7. Vraag om uitleg van Jan Bertels aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het Vlaams Mantelzorgplan ( ) 8. Voorstel van resolutie van Elke Van den Brandt en Bart Van Malderen betreffende het invoeren van neonatale screening om mucoviscidose op te sporen ( ) - Nr. 1: Voorstel van resolutie Verslaggevers: Jan Bertels en Caroline Croo Bespreking en stemming

14 14 60 ( ) Nr. 35 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Koen Daniëls, Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Dirk de Kort, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Jan Bertels en Elke Van den Brandt. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Freya Van den Bossche. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Martine Taelman. Vergadering van woensdag :45 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2: Amendement ( ) - Nr. 3: Amendement ( ) - Nr. 4: Amendement ( ) - Nr. 5: Amendement Verslaggevers: Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys Tweede lezing op verzoek van Jan Bertels en Elke Van den Brandt (Regl. art. 75) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Jan Bertels en Elke Van den Brandt. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester en Freya Van den Bossche. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Freya Saeys. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2: Amendement ( ) - Nr. 3: In eerste lezing door commissie aangenomen art ( ) - Nr. 4: Amendement Verslaggever: An Christiaens Goedkeuring van het verslag

15 15 2. Verslag van het Rekenhof over het betaald educatief verlof. De erkenning van opleidingen - 40 ( ) - Nr. 1: Verslag van het Rekenhof Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over de erkenning van opleidingen in het stelsel betaald educatief verlof (BEV) - 61-F ( ) - Nr. 1: Advies van de SERV Verslaggevers: Andries Gryffroy en Imade Annouri Bespreking met: - Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport - Willem Cabooter en Josiane Baele, auditeurs van het Rekenhof - Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en Mieke Valcke, medewerkster van de studiedienst van de SERV 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Axel Ronse, voorzitter; Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Jos Lantmeeters, Lieve Maes, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Sabine Vermeulen, Robrecht Bothuyne, An Christiaens, Sonja Claes, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Emmily Talpe, Bart Van Malderen en Imade Annouri. - Ander lid: Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Jenne De Potter en Lionel Bajart. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Yasmine Kherbache. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het zorgkrediet en de hervorming van verlofstelsels in het onderwijs ( ) Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een verduidelijking bij de recent door de Vlaamse Regering goedgekeurde vereenvoudiging van de verlofsystemen in het onderwijs ( ) 2. Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over prestatiebevorderende medicatie bij studenten ( )

16 16 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Vera Celis aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de werkonzekerheid bij jonge leerkrachten ( ) 4. Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de ondersteuning van het stijgend aantal anderstalige kleuters ( ) 5. Vraag om uitleg van Chris Janssens aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over meldingen van Brusselse scholen over een nieuw fenomeen van jonge kinderen die zich 'streng religieus opstellen' tijdens de ramadan ( ) Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de deelname aan schoolactiviteiten die in het gedrang komt door een religieuze overtuiging en het effect op de schoolse prestaties ( ) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jos De Meyer, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman. - Andere leden: Peter Van Rompuy en Chris Janssens. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Ann Soete, Jenne De Potter, Ann Brusseel en Tine Soens. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Jan Durnez en Caroline Gennez. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens Bespreking en stemming

17 17 3. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van An Christiaens, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Griet Coppé, Katrien Schryvers en Dirk de Kort betreffende een verhoging van het aanbod aan woningen door middel van huurbemiddeling door sociale woonactoren ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Verslaggever: Marc Hendrickx Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Huurpunt - Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lorin Parys, voorzitter; Björn Anseeuw, Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Marc Hendrickx, Tine van der Vloet, An Christiaens, Griet Coppé, Dirk de Kort, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Michèle Hostekint, Bart Van Malderen en An Moerenhout. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester en Ann Brusseel. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Mercedes Van Volcem en Bert Moyaers. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Hoorzitting over de Europese richtlijn Televisie zonder Grenzen, met Katrien Thienpont, attaché Cultuur, Media, Audio, Telecom bij de algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie Verslaggevers: Karin Brouwers en Katia Segers 2. Hoorzitting over het Vlaamse orkestenlandschap met als sprekers: - Inge Hermans, ACOD Cultuur - Kristien Van Diest, ACLVB - Sofie Ostyn, LBC-NVK Verslaggevers: Caroline Bastiaens en Yamila Idrissi Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Cathy Coudyser, Marius Meremans, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde, Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Joris Poschet, Jean-Jacques De Gucht, Yamila Idrissi en Katia Segers. Afwezig met kennisgeving: Ann Soete, Herman Wynants, Lionel Bajart, Rik Daems en Tine Soens. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Sabine de Bethune.

18 18 60 ( ) Nr. 35 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Vraag om uitleg van An Christiaens aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de uitbreiding van de steunzones ( ) Vraag om uitleg van Marino Keulen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de uitbreiding van de steunzone Limburg ( ) Vraag om uitleg van Johan Danen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over uitbreiding van de ontwrichte zones binnen Limburg ( ) 2. Vraag om uitleg van Yasmine Kherbache aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het gebrek aan duidelijkheid over de hervorming van de loopbaanonderbreking voor de Vlaamse ambtenaren ( ) 3. Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de conclusies uit het nieuwe schoolverlatersrapport van VDAB ( ) 4. Vraag om uitleg van Willem-Frederik Schiltz aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) ( ) 5. Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het media-innovatiebeleid ( ) 6. Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het programma Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) ( ) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Robrecht Bothuyne, waarnemend voorzitter; Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne, An Christiaens, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Bart Van Malderen en Imade Annouri. - Andere leden: Karin Brouwers, Marino Keulen en Johan Danen. Afwezig met kennisgeving: Axel Ronse, voorzitter; Jos Lantmeeters, Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Jenne De Potter en Lionel Bajart.

19 19 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Vraag om uitleg van Joris Vandenbroucke aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de compensaties aan de petroleumsector voor de kilometerheffing ( ) 2. Conceptnota Ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Verslaggever: Lorin Parys Bespreking 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lies Jans, voorzitter; Annick De Ridder, Lorin Parys, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Dirk de Kort, Marino Keulen, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Björn Anseeuw, Bert Maertens, Jan Peumans, Jenne De Potter en Mathias De Clercq. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Martine Fournier en Renaat Landuyt. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over lerarenopleidingen versterken. Wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Verslaggever: Koen Daniëls Bespreking 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Jos De Meyer, Jan Durnez, Jo De Ro, Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Ann Soete, Miranda Van Eetvelde, Jenne De Potter, Ann Brusseel en Tine Soens.

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 3 december 2014 (2014-2015) Decreetgeving Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 Stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstuk

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 26 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen...3 en verwijzing Begrotingsstukken...3

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 23 ingediend op 29 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 23 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 31 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 Indiening en verwijzing Voorstellen

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 6 ingediend op 9 november 2016 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 6 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstukken...3 en verwijzing

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 17 juni 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 33 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet 4 en verwijzing Voorstel van decreet

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 34 ingediend op 28 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap 964 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 19 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 8 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 20 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Voorstellen van decreet...4 en verwijzing Voorstellen van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 29 april 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen 3 Indiening en verwijzing Begrotingsstuk 3 Indiening

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 28 juni 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 924 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 689 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 28 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

over het voorstel van decreet

over het voorstel van decreet ingediend op 799 (2015-2016) Nr. 3 28 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron 1079 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 19 Nr. 5-K ingediend op 13 juni 2018 Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn, Katrien Partyka en Bart Van Malderen aan de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers 829 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 14 juli 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers over het ontwerp van decreet houdende wijziging

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

VR DOC.0988/2

VR DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn 989 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 14 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 1151 (2016-2017) Nr. 9 ingediend op 13 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jenne De Potter over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

en over het ontwerp van decreet

en over het ontwerp van decreet 774 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 23 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 1746 (2018-2019) Nr. 9 ingediend op 4 december 2018 (2018-2019) Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door Sofie Joosen over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 960 (2016-2017) Nr. 3 ingediend op 19 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Moerenhout en Marc Hendrickx over de conceptnota

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden 926 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 20 december 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus ingediend op 1427 (2017-2018) Nr. 3 5 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Martine Taelman over het voorstel van

Nadere informatie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie 794 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 10 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Sabine Vermeulen en Güler

Nadere informatie

Commissies en Interparlementaire Gremia

Commissies en Interparlementaire Gremia stuk ingediend op 4 (2011-2012) Nr. 1 1 oktober 2011 (2011-2012) Commissies en Interparlementaire Gremia verzendcode: PAR Kris Van Dijck 2 Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016)

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen 857 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

betreffende de handel met Palestijnse gebieden

betreffende de handel met Palestijnse gebieden 243 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 25 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 706 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 6 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Lode Ceyssens over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie 1432 (2017-2018) Nr. 3 ingediend op 13 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Martine Taelman en Lorin Parys over het voorstel van

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Zondag 21.04.2013 Werkbezoek: - 07:30 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale

Nadere informatie

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen 966 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 30 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Valerie Taeldeman over

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen 1751 (2018-2019) Nr. 2 ingediend op 4 december 2018 (2018-2019) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Johan Danen over het

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

betreffende de financiering van de archeologische erfgoedzorg

betreffende de financiering van de archeologische erfgoedzorg 1166 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( )

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( ) 41 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Peter Wouters over het Jaarverslag

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie 436 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 29 september 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Tine van der Vloet over het voorstel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1179 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 28 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens 1104 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 10 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2363 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst ingediend op 41 (2014-2015) Nr. 2 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het Jaarverslag

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 439 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 17 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie