Ingekomen Documenten en Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Documenten en Mededelingen"

Transcriptie

1 ingediend op 17 juni 2015 ( ) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM

2 2 60 ( ) Nr. 33 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet 4 en verwijzing Voorstel van decreet 4 en verwijzing Voorstel van resolutie 4 en verwijzing Conceptnota voor nieuwe regelgeving 5 en verwijzing Verslag van de Vlaamse Regering 5 en verwijzing Verslag van het Rekenhof 5 en verwijzing Rekeningen 5 Verslagen 6 DOCUMENTEN TER INZAGE OP HET DECREETGEVEND SECRETARIAAT Voorontwerp van decreet 7 Mededeling van de Vlaamse Regering 7 DOCUMENTEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM Jaarverslag 8 Mededelingen van de Stichting Innovatie en Arbeid bij de SERV 8 Mededelingen van de SERV 8 Mededeling van de Minaraad, de SALV en de SERV Brussel 02/

3 3 Mededeling van de SERV en de Minaraad 9 Mededeling van de Minaraad 9 Mededeling van de SARWGG 9 Mededelingen van de Commissie Diversiteit bij de SERV 9 Arresten van het Grondwettelijk Hof 10 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof 11 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 13

4 4 60 ( ) Nr. 33 ONTWERPEN VAN DECREET * en verwijzing De volgende ontwerpen van decreet werden ingediend: Ontwerp van decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie INTERPOL (O.I.C.P. INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Ontwerp van decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed. VOORSTEL VAN DECREET en verwijzing Het volgend voorstel van decreet werd ingediend: Voorstel van decreet van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Emmily Talpe, Peter Persyn, Vera Jans en Tine van der Vloet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. VOORSTEL VAN RESOLUTIE en verwijzing Het volgend voorstel van resolutie werd ingediend: Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen ( ) Nr. 1. Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen. * Bijkomende informatie kan bij de Vlaamse Regering worden opgevraagd.

5 5 CONCEPTNOTA VOOR NIEUWE REGELGEVING en verwijzing De volgende conceptnota voor nieuwe regelgeving werd ingediend: Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Freya Saeys betreffende de introductie van nudging in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING en verwijzing Het volgend verslag van de Vlaamse Regering werd ingediend: Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan Achtste voortgangsrapportage - 63 ( ) Nr. 4. Verwezen naar de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. VERSLAG VAN HET REKENHOF en verwijzing Het volgend verslag van het Rekenhof werd ingediend: Verslag van het Rekenhof over het Masterplan Achtste voortgangsrapportage - 63 ( ) Nr. 5. Verwezen naar de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. REKENINGEN De volgende rekeningen werden ingediend: Rekening van het voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 1. Rekening van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar B ( ) Nr. 1. Rekening van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar B ( ) Nr. 1. Rekening van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar B ( ) Nr. 1.

6 6 60 ( ) Nr. 33 VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Ingeborg De Meulemeester over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 2-H. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Björn Rzoska en Paul Van Miert over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst - 41 ( ) Nr. 4. Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Mercedes Van Volcem over de nota van de Vlaamse Regering. Evaluatie van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Ingeborg De Meulemeester over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) Nr. 9. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jan Durnez over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs ( ) Nr. 3. Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Lies Jans over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters ( ) Nr. 1. Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck over de uitvoering van de huidige en de voorbereiding op de volgende gezondheidsdoelstelling 'Voeding en Beweging' ( ) Nr. 1.

7 7 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (contactpersoon: tel: 02/ ): VOORONTWERP VAN DECREET * Het volgend voorontwerp van decreet werd ingediend: Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 juni 2015 (VR74/ ). MEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededeling van de Vlaamse Regering werd ingediend: Ontwerp van Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (DOC51/ ). * Bijkomende informatie kan bij de Vlaamse Regering worden opgevraagd.

8 8 60 ( ) Nr. 33 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: JAARVERSLAG Jaarverslag 2014 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ( (website AWV: MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING INNOVATIE & ARBEID BIJ DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Rapport Actieve jobs: sleutel tot werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid? (april 2015) (permalink SERV: Rapport Grensoverschrijdend gedrag op het werk Een analyse naar omvang, risico s en impact op het welzijn en de gezondheid van werknemers op basis van de werkbaarheidsmonitor (mei 2015) (permalink SERV: Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten 2013 van 3 juni 2015 (permalink SERV: Rapport Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap Analyse op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor van 3 juni 2015 (permalink SERV: MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies Conceptnota Tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 26 mei 2015 (permalink SERV: Sokkeltekst Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van 26 mei 2015 (permalink SERV: Advies Ontwerpgeluidsactieplannen van 26 mei 2015 (permalink SERV:

9 9 MEDEDELING VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD), STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) EN SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Gezamenlijk advies Milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke en prioritaire stoffen (Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van VLAREM I, VLAREM II, het organisatiebesluit en het monitoringbesluit) van resp. 21, 26 en 26 mei 2015 ( (website Minaraad: en permalink SERV: MEDEDELING VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) EN MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) Advies BVR groene warmte en diepe geothermie van 28 mei 2015 (bekrachtigd door SERV-raad op 1 juni 2015 en door dagelijks bestuur Minaraad op 4 juni 2015) (permalink SERV: MEDEDELING VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) Briefadvies De code goede natuurpraktijk waterlopen (Briefadvies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen) van 21 mei 2015 ( (website Minaraad: MEDEDELING VAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR HET WELZIJNS-, GEZONDHEIDS- EN GEZINSBELEID (SARWGG) Advies Conceptnota "Tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" van 1 juni 2015 (permalink SARWGG: MEDEDELINGEN VAN DE COMMISSIE DIVERSITEIT BIJ DE SOCIAAL- ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies Integratiepact van 24 april 2015 (permalink SERV: Advies Vlaams loopbaan- en diversiteitsbeleid (EAD) van 1 juni 2015 (permalink SERV:

10 10 60 ( ) Nr. 33 ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake de vordering tot schorsing van de artikelen 73 en 74 van het Vlaamse decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 en van de artikelen 162, 170, 172, 174 en 175 van het Vlaamse decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingesteld door Ivo Evers (Arrest nr. 72/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Vrederechter van het kanton Florennes-Walcourt (Arrest nr. 73/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 29bis, 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, gesteld door de Politierechtbank te Dinant (Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 192 en 203 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan die van toepassing is op de aanslagjaren 2006 en 2007, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Arrest nr. 75/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel 19, 1 en 5, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Arrest nr. 76/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake prejudiciële vraag over artikel 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot geldigverklaring van diverse bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van het onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gesteld door het Hof van beroep te Bergen (Arrest nr. 77/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 42 tot 46 van de programmawet (I) van 26 december 2013 (wijziging van de artikelen 6ter, 1, eerste lid, 12bis, 12ter, 1, en 13bis, 1, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen), ingesteld door Edward Cuyckens (Arrest nr. 78/2015 van 28 mei 2015);

11 11 Arrest inzake de beroepen tot vernietiging : - van de artikelen 2, 43 en 44, 1 en 2, van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, ingesteld door de vzw Nationale federatie van de griffiers bij de Hoven en Rechtbanken en anderen; - van de artikelen 44, 45, 115 en 158 van dezelfde wet en van artikel 8 van de wet van 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, ingesteld door de vzw Federatie van de Hoofdgriffiers van de Vredegerechten en Politierechtbanken Provincie Antwerpen en anderen (Arrest nr. 79/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 1, 5 en 8, 4, eerste lid, eerste zin, en derde lid, eerste zin, en 5, eerste zin, van het Consulair Wetboek (wet van 21 december 2013), ingesteld door de Vlaamse Regering (Arrest nr. 75/2015 van 28 mei 2015); (Arrest nr. 80/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek en tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 37, 42 en 45 van de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat, ingesteld door de vzw Nieuw-Vlaamse Alliantie en anderen (Arrest nr. 81/2015 van 28 mei 2015); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik (Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015). KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Prejudiciële vraag betreffende artikel IX.2, 2, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII- Mozaïek, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Rolnummer 6199); Prejudiciële vraag betreffende artikel 257, eerste lid, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 2, 2, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik (Rolnummer 6200); Prejudiciële vraag over artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals het van toepassing was tussen 8 juli en 31 december 2013), gesteld door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen (Rolnummer 6201);

12 12 60 ( ) Nr. 33 Prejudiciële vraag betreffende artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen (Rolnummer 6202); Prejudiciële vraag betreffende artikel 105, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het koninklijk besluit van 28 december 1999 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het koninklijk besluit nr. 35 van 28 december 1999 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus en artikel 3 van de programmawet van 5 augustus 2003, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Rolnummer 6203).

13 13 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Vraag om uitleg van Johan Verstreken aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de buitenlandse promotiecampagnes voor de kust ( ) 2. Vraag om uitleg van Stefaan Sintobin aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aankondiging om de opleiding toerisme in het secundair onderwijs te hervormen ( ) 3. Vraag om uitleg van Johan Verstreken aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over innoverend toerisme ( ) 4. Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de werking van EventFlanders ( ) 5. Vraag om uitleg van Johan Verstreken aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de plannen om de Vlaamse gastronomie te promoten ( ) 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Rik Daems, voorzitter; Cathy Coudyser, Ingeborg De Meulemeester, Marc Hendrickx, Ann Soete, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Johan Verstreken, Herman De Croo, Marnic De Meulemeester, Tine Soens en Bart Caron. Ander lid: Caroline Bastiaens. Afwezig met kennisgeving: Karl Vanlouwe en Manuela Van Werde. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune, Vera Jans, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

14 14 60 ( ) Nr. 33 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Lode Ceyssens Hoorzitting met: - Anne Martens, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen - Jan Rodts en Nicolas Brackx, Vogelbescherming Vlaanderen - Wim Van Gils en Anke Geeraerts, Natuurpunt - Hans-Kristof Carême, Hubertus Vereniging Vlaanderen - Philippe Casier, Landelijk Vlaanderen - Rudy Gotzen, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat Bespreking en eventueel stemming 2. Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de tussenkomst van de leidend ambtenaar bij het instellen van beroep ( ) 3. Vraag om uitleg van Bart Nevens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de invoering van een uniform watertarief ( ) 4. Vraag om uitleg van Wilfried Vandaele aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over signaalgebieden ( ) 5. Vraag om uitleg van Ingrid Pira aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpak van woonreservegebieden in Vlaanderen ( ) 6. Vraag om uitleg van Ludo Van Campenhout aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het ecologisch drinkwatertarief voor bedrijven ( ) 7. Vraag om uitleg van Bart Nevens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de duurzaamheidsmoeheid van de Vlaming ( ) 8. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

15 15 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout, Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, Bart Dochy, Valerie Taeldeman, Lydia Peeters, Rob Beenders, Ingrid Lieten en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Toegevoegd lid: Stefaan Sintobin. Ander lid: Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: Andries Gryffroy en Gwenny De Vroe. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kwaliteit in woonzorgcentra ( ) Vraag om uitleg van Jan Bertels aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de behoeften van de woonzorgcentra ( ) 3. Vraag om uitleg van Freya Van den Bossche aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over autisme ( ) 4. Vraag om uitleg van Björn Anseeuw aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het aangekondigde onderzoek van de Zorginspectie in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Fioretti ( ) Vraag om uitleg van Freya Van den Bossche aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gebruik van medicatie en isolatie in de kinderpsychiatrie ( ) Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de isolatie van jongeren en het uitwerken van een kader daarvoor ( ) 5. Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het attest voor pleegzorg ( ) 6. Vraag om uitleg van Freya Saeys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de informatie, vormings- of voorlichtingssessies voor gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers ( )

16 16 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het belang van zorgboerderijen binnen het beleidsdomein Welzijn ( ) 8. Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de sociale voordelen ter uitvoering van het flankerend onderwijsbeleid en de gevolgen daarvan voor de buitenschoolse kinderopvang ( ) 9. Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de VIPA-buffer binnen het uitbreidingsbeleid ( ) 10. Ontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Lorin Parys en Katrien Schryvers Toelichting door de minister 11. Verzoekschrift voor een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen - 15 ( ) Regl. art. 101, 4 Verslaggevers: Peter Persyn en Cindy Franssen Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Björn Anseeuw, Caroline Croo, Koen Daniëls, Danielle Godderis- T'Jonck, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Dirk de Kort, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers, Jo De Ro, Freya Saeys, Martine Taelman, Jan Bertels, Freya Van den Bossche en Elke Van den Brandt. Ander lid: John Crombez. Afwezig met kennisgeving: Lies Jans en Tinne Rombouts.

17 17 Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand 1. Hoorzitting over de gevolgen van de vestiging van grote winkelcentra in de Vlaamse Rand, met als sprekers: - Willem De Laat, manager IDEA Consult, over de 'Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Vlaams-Brabant ', van IDEA Consult - Pascal Steeland, beleidsverantwoordelijke detailhandel wes research & strategy, over de studie 'Bevolkingsgroei en groei in consumentenbesteding verklaren ruimte voor Uplace' van RetailSonar, Cushman & Wakefield en wes research & strategy - Jan Parys, CEO Belgium Antea Group, over de 'Toetsing aangepast programma VSGB cluster C3' (januari 2015) van Antea Group - prof. Dirk Lauwers (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Center for Mobility and Spatial Planning, UGent) en - prof. Kobe Boussauw, (Vakgroep Geografie, Cosmopolis Centre for Urban Studies, VUB), over het 'Eindrapport - Onderzoek naar de mobiliteitseffecten van het aangepast programma VSGB - Cluster C.3 - De GRUP-toetsingsnota voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen (inclusief Uplace site) getoetst' en 'Planning in actie: de rol van cijfers in het Uplace-debat' Verslaggevers: Joris Poschet en Joris Vandenbroucke 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Katia Segers, voorzitter; Matthias Diependaele, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn, Willy Segers, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Michel Doomst, Joris Poschet, Lionel Bajart, Jo De Ro en Bruno Tobback. Toegevoegd lid: Christian Van Eyken. Andere leden: Joris Vandenbroucke en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Afwezig met kennisgeving: Katrien Partyka, Yamila Idrissi en An Moerenhout. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Karim Van Overmeire, Peter Van Rompuy en Elke Van den Brandt. Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Vraag om uitleg van Jelle Engelbosch aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, en aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het selecteren op basis van genetische eigenschappen bij het fokken van dieren ( )

18 18 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Francesco Vanderjeugd aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het betwisten van de gezondheidsvoordelen van melkconsumptie ( ) 3. Vraag om uitleg van Bart Caron aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het operationele programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) ( ) 4. Vraag om uitleg van Danielle Godderis-T'Jonck aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de werking en toekomst van zorgboerderijen ( ) 5. Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het klonen van landbouwdieren ( ) 6. Gedachtewisseling over de subsidiariteit en evenredigheid van het 'Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodifideerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden', met: - Cindy Boonen, diensthoofd dienst Doelgroepenbeleid en dienst Kwaliteit Plant, departement Landbouw en Visserij - Luk Van Looy, jurist Infopunt Europa van het Verslaggever: Sofie Joosen 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jos De Meyer, voorzitter; Cathy Coudyser, Jelle Engelbosch, Danielle Godderis-T'Jonck, Sofie Joosen, Jan Van Esbroeck, Sabine Vermeulen, Lode Ceyssens, Bart Dochy, Herman De Croo, Francesco Vanderjeugd en Bart Caron. Afwezig met kennisgeving: Tinne Rombouts. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Johan Verstreken, Rob Beenders en Els Robeyns. Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het droppen van energieklanten ( )

19 19 2. Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over energiearmoede ( ) 3. Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over slimme budgetmeters ( ) 4. Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over een actieve dienstverlening bij de energiepremies ( ) 5. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst inzake de EPB-handhaving ( ) 6. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de promotie en ondersteuning van zonne-energie ( ) 7. Vraag om uitleg van Johan Danen aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het in kaart brengen van hernieuwbare energiepotentieel ( ) 8. Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het ontwikkelingsplan van de transmissienetbeheerder en de impact hiervan op Vlaanderen ( ) 9. Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de netvergoeding ( ) 10.Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Andries Gryffroy, Bart Nevens, Robrecht Bothuyne, Valerie Taeldeman, Rob Beenders en Johan Danen. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout, Katrien Partyka en Gwenny De Vroe. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Lydia Peeters, Ingrid Lieten en Hermes Sanctorum-Vandevoorde.

20 20 60 ( ) Nr. 33 Vergadering van woensdag :45 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Mercedes Van Volcem, voorzitter; Sofie Joosen, Bert Maertens, Marius Meremans, Willy Segers, Nadia Sminate, Peter Wouters, Ward Kennes, Kurt De Loor en Bart Caron. Afwezig met kennisgeving: Lies Jans en Yasmine Kherbache. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Bart Dochy, Michel Doomst, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Els Robeyns en Ingrid Pira. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Vraag om uitleg van Tine Soens aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over recht op spelen ( ) 2. Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de tax shelter ( ) 3. Vraag om uitleg van Bart Caron aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de noodzaak van een indemniteitsregeling voor grote tentoonstellingen ( ) 4. Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de regionale televisieomroepen ( ) 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 6. Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Yamila Idrissi en Caroline Bastiaens Adviesverstrekking aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

21 21 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Cathy Coudyser, Marius Meremans, Ann Soete, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde, Manuela Van Werde, Herman Wynants, Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Joris Poschet, Lionel Bajart, Jean-Jacques De Gucht, Yamila Idrissi en Tine Soens. Afwezig met kennisgeving: Tinne Rombouts en Katia Segers. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Sabine de Bethune. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de beschikbaarheid van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) ( ) 2. Vraag om uitleg van Martine Fournier aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de individuele beroepsopleiding (IBO) ( ) 3. Vraag om uitleg van Sabine Vermeulen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de implementatie van een nieuw ESF-kwaliteitslabel (Europees Sociaal Fonds) ( ) 4. Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aantal openstaande vacatures en het begrip 'teachable fit' ( ) 5. Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over grensoverschrijdend gedrag op het werk ( ) 6. Vraag om uitleg van Sonja Claes aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over screeningen door de VDAB ( ) 7. Vraag om uitleg van Grete Remen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de evaluatie en de resultaten van het outplacement voor ex-fordwerknemers ( ) 8. Vraag om uitleg van Wouter Vanbesien aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de managementcrisis bij Technopolis ( )

22 22 60 ( ) Nr. 33 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Axel Ronse, voorzitter; Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Sabine Vermeulen, Robrecht Bothuyne, Sonja Claes, Martine Fournier, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Imade Annouri en Wouter Vanbesien. Afwezig met kennisgeving: Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Emmily Talpe en Yasmine Kherbache. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Willem-Frederik Schiltz. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst ( ) - Nr. 1: Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst Onderwijs Bespreking met Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Verslaggever: Vera Celis 2. Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor flankerend onderwijsbeleid, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Verslaggever: Jo De Ro Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Jos De Meyer, Jan Durnez, Ann Brusseel, Jo De Ro, Caroline Gennez, Tine Soens en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: Miranda Van Eetvelde en Barbara Bonte. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Jenne De Potter.

23 23 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen 1. Vraag om uitleg van Björn Anseeuw aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over sociale woonleningen voor grote gezinnen ( ) 2. Vraag om uitleg van Piet De Bruyn aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over een gelijkekansenbeleid voor interseksepersonen ( ) 3. Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor kinderarmoede, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Verslaggever: Elke Van den Brandr 4. Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Mercedes Van Volcem Bespreking en stemming 5. Verzoekschrift voor afschaffing van de leegstand- en krotbelasting - 13 ( ) Regl. art. 101, 4 Verslaggever: Mar Hendrickx 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

24 24 60 ( ) Nr. 33 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lorin Parys, voorzitter; Björn Anseeuw, Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Marc Hendrickx, Kathleen Krekels, An Christiaens, Griet Coppé, Cindy Franssen, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en Elke Van den Brandt. Ander lid: Bart Van Malderen. Afwezig met kennisgeving: Lies Jans, Nadia Sminate, Dirk de Kort, Freya Saeys en An Moerenhout. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Valerie Taeldeman. Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Herman De Croo Bespreking en stemming 2. Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Rik Daems, voorzitter; Ingeborg De Meulemeester, Marc Hendrickx, Ann Soete, Sabine Vermeulen, Ward Kennes, Johan Verstreken, Herman De Croo, Tine Soens, Güler Turan en Bart Caron. Afwezig met kennisgeving: Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe en Karim Van Overmeire. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Vera Jans en Wouter Vanbesien.

25 25 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Vraag om uitleg van Renaat Landuyt aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de afschaffing van federale straffen door de federale minister van Justitie, meer in het bijzonder de afschaffing van de decretaal voorziene gevangenisstraffen van minder dan één jaar ( ) 2. Vraag om uitleg van Ward Kennes aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de invulling van het Vlaamse Bouwmeesterschap ( ) 3. Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jos Lantmeeters Bespreking en stemming 4. Ontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Bertels Bespreking en stemming Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jan Hofkens, voorzitter; Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Grete Remen, Paul Van Miert, Ward Kennes, Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel, Rik Daems, Jan Bertels en Björn Rzoska. Ander lid: Renaat Landuyt. Afwezig met kennisgeving: Lieve Maes, Dirk de Kort en Barbara Bonte. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Jenne De Potter, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Bart Somers en John Crombez.

26 26 60 ( ) Nr. 33 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoorzitting over de beheersovereenkomst met de VRT, met vertegenwoordigers van ACOD, ACV-Transcom, VSOA, MuziekOverleg, Minderhedenforum, GRIP, VGT-adviescommissie en Fevlado Verslaggevers: Lionel Bajart, Katja Segers en Karin Brouwers Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Marius Meremans, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde, Herman Wynants, Karin Brouwers, Joris Poschet, Johan Verstreken, Lionel Bajart, Jean- Jacques De Gucht en Katia Segers. Afwezig met kennisgeving: Ann Soete, Miranda Van Eetvelde en Tinne Rombouts. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Cathy Coudyser, Caroline Bastiaens, Sabine de Bethune en Yamila Idrissi. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Vraag om uitleg van Willem-Frederik Schiltz aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over circulaire economie ( ) 2. Vraag om uitleg van Koen Van den Heuvel aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de inkomenscompensatievergoeding bij openbare werken ( ) 3. Vraag om uitleg van Katia Segers aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het brownfieldconvenant Uplace ( ) Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aangepaste brownfieldconvenant Uplace Machelen ( ) 4. Voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem- Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Axel Ronse houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid, wat betreft de machtigingen en het doel van de Vlaamse Participatiemaatschappij ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Bart Van Malderen Bespreking en stemming

27 27 5. Voorstel van resolutie van Güler Turan en Tine Soens betreffende het bevorderen van jong ondernemerschap ( ) - Nr. 1: Voorstel van resolutie Verslaggever: Andries Gryffroy Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming 6. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Güler Turan, John Crombez en Bart Van Malderen betreffende faillissementspreventie en een tweede kans voor ondernemers ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Verslaggever: Martine Fournier Bespreking Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Axel Ronse, voorzitter; Andries Gryffroy, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Sabine Vermeulen, Robrecht Bothuyne, Martine Fournier, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Güler Turan en Bart Van Malderen. Andere leden: Kathleen Krekels, Karl Vanlouwe, Mathias De Clercq, Marino Keulen, Katia Segers, Tine Soens en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Afwezig met kennisgeving: Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Emmily Talpe en Yasmine Kherbache. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Sonja Claes en Imade Annouri. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan Achtste voortgangsrapportage Gedachtewisseling met: - Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn - Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw - Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie - Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof Verslaggever: Dirk de Kort Eindverslag van een bemiddeling door de Vlaamse Ombudsman op vraag van enkele insprekers over GRUP Oosterweelverbinding wijziging Gedachtewisseling met de Vlaamse Ombudsman Verslaggever: Wouter Vanbesien

28 28 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Bert Maertens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over pallettransport via binnenvaart ( ) 3. Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de visie van de minister op de toepassing van de Europese richtlijnen en verdragen bij onze Waalse buren ( ) 4. Vraag om uitleg van Wouter Vanbesien aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de onwettig samengestelde raad van bestuur van de Beheersgroep Antwerpen Mobiel (BAM) ( ) 5. Vraag om uitleg van Mathias De Clercq aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de evaluatie van de monsterfiles op de E ( ) 6. Vraag om uitleg van Mathias De Clercq aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het niet herkennen van gepersonaliseerde nummerplaten bij trajectcontroles ( ) Vraag om uitleg van Joris Vandenbroucke aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de gebrekkige werking van ANPR-camera's ( ) Vraag om uitleg van Paul Van Miert aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het niet herkennen van gepersonaliseerde nummerplaten door ANPR-camera's ( ) 7. Vraag om uitleg van Marino Keulen aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de schoolvakantieregeling van De Lijn ( ) Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vakantieregeling bij De Lijn ( ) 8. Vraag om uitleg van Björn Rzoska aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over fietsinvesteringen in ( ) Vraag om uitleg van Björn Rzoska aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de investeringen in fietssnelwegen ( ) 9. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

29 29 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Dirk de Kort, waarnemend voorzitter; Björn Anseeuw, Koen Daniëls, Annick De Ridder, Bert Maertens, Paul Van Miert, Caroline Bastiaens, Lode Ceyssens, Martine Fournier, Mathias De Clercq, Marino Keulen, Renaat Landuyt, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Andere leden: Koen Van den Heuvel, Willem-Frederik Schiltz en Wouter Vanbesien. Afwezig met kennisgeving: Lies Jans, voorzitter; Jan Peumans, Karin Brouwers en Yasmine Kherbache. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over EHBO-opleidingen op school ( ) Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het actieplan dat inzet op EHBO in het onderwijs ( ) Vraag om uitleg van Ingeborg De Meulemeester aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over EHBO in het secundair onderwijs ( ) 2. Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB ( ) 3. Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het sanctioneringsbeleid van scholen ( ) 4. Vraag om uitleg van Caroline Gennez aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het luxeverzuim ( ) 5. Vraag om uitleg van Ann Brusseel aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van het onderzoek naar het behalen van de eindtermen wiskunde in de derde graad secundair ( )

30 30 60 ( ) Nr. 33 Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van de peilingsproeven wiskunde 3de graad en het tekort aan wiskundeleerkrachten ( ) Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de volledige educatieve master ( ) 6. Vraag om uitleg van Ingeborg De Meulemeester aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de digitale beschikbaarheid van educatief materiaal in de lerarenopleiding ( ) 7. Vraag om uitleg van Kathleen Helsen aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over sociale voordelen in het gefinancierd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs ( ) 8. Vraag om uitleg van Jos De Meyer aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het onderzoek naar de taakbelasting bij leerkrachten ( ) 9. Vraag om uitleg van Ann Brusseel aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de genderstereotypen in de studiekeuze ( ) 10.Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jos De Meyer, Jan Durnez, Katrien Schryvers, Ann Brusseel, Jean-Jacques De Gucht, Caroline Gennez en Tine Soens. Afwezig met kennisgeving: Vera Celis, Jo De Ro en Barbara Bonte. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Jenne De Potter en Elisabeth Meuleman. Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Werkbezoek aan Minderhedenforum vzw Vooruitgangstraat 323/ Brussel Gsm: 0471/

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 3 december 2014 (2014-2015) Decreetgeving Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 Stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstuk

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 23 ingediend op 29 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 23 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 26 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen...3 en verwijzing Begrotingsstukken...3

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 5 juli 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 35 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Nota van de Vlaamse Regering...3 en verwijzing Adviezen van

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 31 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 Indiening en verwijzing Voorstellen

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 6 ingediend op 9 november 2016 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 6 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstukken...3 en verwijzing

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 8 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 20 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Voorstellen van decreet...4 en verwijzing Voorstellen van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 29 april 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen 3 Indiening en verwijzing Begrotingsstuk 3 Indiening

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 34 ingediend op 28 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 28 juni 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 924 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 689 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 28 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap 964 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 19 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers 829 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 14 juli 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers over het ontwerp van decreet houdende wijziging

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron 1079 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

over het voorstel van decreet

over het voorstel van decreet ingediend op 799 (2015-2016) Nr. 3 28 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 960 (2016-2017) Nr. 3 ingediend op 19 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Moerenhout en Marc Hendrickx over de conceptnota

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

en over het ontwerp van decreet

en over het ontwerp van decreet 774 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 23 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 1151 (2016-2017) Nr. 9 ingediend op 13 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jenne De Potter over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn 989 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 14 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( )

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( ) 41 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Peter Wouters over het Jaarverslag

Nadere informatie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie 794 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 10 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Sabine Vermeulen en Güler

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016)

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

betreffende de handel met Palestijnse gebieden

betreffende de handel met Palestijnse gebieden 243 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 25 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden 926 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 20 december 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen 857 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 16 Zitting 2004-2005 12 januari 2005 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsnota 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Met redenen omklede

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 706 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 6 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Lode Ceyssens over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Zondag 21.04.2013 Werkbezoek: - 07:30 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 357 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 15 juni 2015 (2014-2015) Advies namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet

over het ontwerp van decreet ingediend op 640 (2015-2016) Nr. 2 2 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen 966 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 30 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Valerie Taeldeman over

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

betreffende de financiering van de archeologische erfgoedzorg

betreffende de financiering van de archeologische erfgoedzorg 1166 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens 1104 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 10 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst ingediend op 41 (2014-2015) Nr. 2 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het Jaarverslag

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen stuk ingediend op 2017 (2012-2013) Nr. 2 6 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen Verslag namens de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013 36 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 22 januari 2015 (2014-2015) Syntheseverslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw over het Rekeningenboek van

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 ingediend op 2 maart 2011 (2010-2011) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie