Ingekomen Documenten en Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Documenten en Mededelingen"

Transcriptie

1 stuk 60 ( ) Nr. 10 ingediend op 3 december 2014 ( ) Decreetgeving Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM

2 2 Stuk 60 ( ) Nr. 10 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstuk 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstel van resolutie 3 en verwijzing Verslagen van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslag 4 Moties 4 DOCUMENTEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM Mededelingen van de SERV 5 Mededelingen van de MORA 5 Mededeling van de commissie Diversiteit van de SERV 6 Mededeling van de Minaraad en de SALV 6 Mededelingen van de Minaraad 6 Arresten van het Grondwettelijk Hof 6 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof 7 RECHTZETTING 8 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Brussel 02/

3 Stuk 60 ( ) Nr BEGROTINGSSTUK en verwijzing Het volgend begrotingsstuk werd ingediend: Meerjarenraming bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. ONTWERP VAN DECREET en verwijzing Het volgend ontwerp van decreet werd ingediend: Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. VOORSTEL VAN RESOLUTIE en verwijzing Het volgend voorstel van resolutie werd ingediend: Voorstel van resolutie van de dames Tine Soens en Güler Turan betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed. VERSLAGEN VAN HET REKENHOF en verwijzing De volgende verslagen van het Rekenhof werden ingediend: Verslag van het Rekenhof over knelpuntberoepen. Kwaliteit van de beleidsinformatie - 37-B ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Verslag van het Rekenhof over afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt - 37-C ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor Onderwijs.

4 4 Stuk 60 ( ) Nr. 10 VERSLAG Het volgend verslag werd ingediend: Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door mevrouw Elke Van den Brandt over de beleidsnota Brussel ( ) Nr. 4. MOTIES De volgende moties werden ingediend: Motie van de heren Herman Wynants, Koen Van den Heuvel, Lionel Bajart, Marius Meremans, Joris Pochet en Wilfried Vandaele tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Sport ( ) Nr. 2. Motie van de heren Joris Vandenbroucke en Renaat Landuyt en mevrouw Yasmine Kherbache tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ( ) Nr. 2. Motie van mevrouw Annick De Ridder, de heren Dirk de Kort, Mathias De Clercq en Paul Van Miert en de dames Karin Brouwers en Lies Jans tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ( ) Nr. 3. Motie van mevrouw Ann Soete, de heren Johan Verstreken en Marnic De Meulemeester en de dames Cathy Coudyser, Vera Jans en Manuela Van Werde tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Toerisme ( ) Nr. 2. Motie van de heren Bart Caron en Renaat Landuyt tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Toerisme ( ) Nr. 3.

5 Stuk 60 ( ) Nr DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Energie (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Financiën en Begroting (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (permalink SERV: Briefadvies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Armoedebestrijding (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Omgeving (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Onderwijs (permalink SERV: Advies van de SERV van 24 november 2014 over de beleidsnota Sociale Economie (permalink SERV: MEDEDELINGEN VAN DE MOBILITEITSRAAD VAN VLAANDEREN (MORA) Advies van 21 november 2014 over de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken beleidsprioriteiten (permalink MORA: Briefadvies van 17 november 2014 over het amendement bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 m.b.t. de regionale luchthavens (permalink MORA:

6 6 Stuk 60 ( ) Nr. 10 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE DIVERSITEIT BIJ DE SOCIAAL- ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Addendum van 21 november 2014 bij het advies van 4 juli 2014 over monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van administratieve databanken (permalink SERV: MEDEDELING VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) EN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) Gezamenlijk advies van resp. 20 en 21 november 2014 over het actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen ( (website Minaraad: en website SALV: MEDEDELINGEN VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) Briefadvies van de Minaraad van 20 november 2014 met betrekking tot de wenselijkheid van de oprichting van een overkoepelende Vlaamse WBEcommissie en de instelling van een beroepsprocedure ( (website Minaraad: Advies van de Minaraad van 20 november 2014 over de rapportage in uitvoering van art. 17 van de Habitatrichtlijn en art. 12 van de Vogelrichtlijn ( (website Minaraad: ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1 van artikel 44, 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten), ingesteld door de Ordre des barreaux francophones et germanophone en anderen, door Jimmy Tessens en anderen, door de Orde van Vlaamse balies en door de Orde van advocaten bij de balie te Aarlen en anderen (Arrest nr. 165/2014 van 13 november 2014); Arrest inzake de de prejudiciële vraag over artikel 36, 2, 3, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, gesteld door de Arbeidsrecht-bank te Kortrijk (Arrest nr. 166/2014 van 13 november 2014);

7 Stuk 60 ( ) Nr Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 36, 2, 3, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk (Arrest nr. 167/2014 van 13 november 2014). KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Beroep tot vernietiging van artikel X.26, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereen-komsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht ingesteld door de Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (Rolnummer 6064); Prejudiciële vraag betreffende artikel 47 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (vóór de wijziging ervan bij decreet van 22 december 2006), gesteld door het Hof van Cassatie (Rolnummer 6074); Beroep tot vernietiging van de artikelen 3 (partim) en 4 van de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 Rechtsvordering tot collectief herstel in boek XVII Bijzondere rechtsprocedures van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, ingesteld door Jean-Marc Van Nypelseer et Robert Wttervulghe (Rolnummer 6076); Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, ingesteld door de beroepsvereniging Fédération des Courtiers d assurances & Intermédiaires financiers de Belgique en de nv A. Van Ingelgem et Fils (Rolnummer 6078); Prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld door de Raad van State (Rolnummer 6079); Prejudiciële vraag betreffende artikel 2262bis, 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde (Rolnummer 6080); Prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Rolnummer 6081).

8 8 Stuk 60 ( ) Nr. 10 RECHTZETTING Stuk 60 ( ) Nr november 2014 Mededelingen van het Secretariaat blz. 8 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Aanwezig vast lid van de commissie: Toevoegen: mevrouw Katrien Schryvers MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

9 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez 4. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen 5. Beleidsnota Financiën en Begroting , ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Jan Hofkens, voorzitter; de heren Matthias Diependaele, Andries Gryffroy en Jos Lantmeeters, de dames Lieve Maes en Grete Remen, de heren Paul Van Miert en Jenne De Potter, mevrouw Katrien Schryvers, de heren Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Bart Somers, Jan Bertels, John Crombez en Björn Rzoska. Toegevoegd lid: mevrouw Barbara Bonte. Afwezig met kennisgeving: de heren Kris Van Dijck en Dirk de Kort.

10 10 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 1. Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid , ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: de heer Marnic De Meulemeester Toelichting en bespreking 2. Verzoekschrift over wijziging van het Klachtendecreet - 3 ( ) Regl. art. 101, 4 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Mercedes Van Volcem, voorzitter; de heren Bert Maertens, Marius Meremans en Willy Segers, mevrouw Nadia Sminate, de heren Bart Dochy, Michel Doomst, Ward Kennes, Joris Poschet, Marnic De Meulemeester en Kurt De Loor, de dames Ingrid Lieten, Els Robeyns en Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Sofie Joosen, de heren Kris Van Dijck en Peter Wouters. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: de heer Koen Van den Heuvel. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie. Jaarverslag (2014) - Nr. 1: jaarverslag Vlaams Vredesinstituut Verslaggever: mevrouw Tine Soens Bespreking 2. Werkbezoek aan het Departement internationaal Vlaanderen Errerahuis Koningstraat Brussel

11 Stuk 60 ( ) Nr Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Rik Daems, voorzitter; mevrouw Cathy Coudyser, de heren Marc Hendrickx, Karl Vanlouwe en Karim Van Overmeire, de dames Manuela Van Werde, Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Vera Jans, de heren Ward Kennes, Joris Poschet, Herman De Croo en Jean-Jacques De Gucht, de dames Tine Soens en Güler Turan, de heer Wouter Vanbesien. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ingeborg De Meulemeester, de heren Jan Van Esbroeck en Johan Verstreken. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: de heer Piet De Bruyn en mevrouw Sabine Vermeulen Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Voortzetting bespreking en indicatieve stemming 2. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Piet De Bruyn Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Voortzetting bespreking en indicatieve stemming 3. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggever: mevrouw Sabine Vermeulen

12 12 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Hoofdstuk 9. Vlaamse Milieumaatschappij Hoofdstuk 10. Grindfonds Hoofdstuk 11. Milieuheffingen Hoofdstuk 14. Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Stemming 4. Beleidsnota Omgeving , ingediend door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: de heer Rob Beenders en Bart Nevens Toelichting en bespreking Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Tinne Rombouts, voorzitter; de heren Piet De Bruyn, Bart Nevens, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout en Wilfried Vandaele, mevrouw Sabine Vermeulen, de heren Robrecht Bothuyne en Lode Ceyssens, de dames Valerie Taeldeman en Lydia Peeters, de heer Rob Beenders, mevrouw Ingrid Lieten, de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Afwezig met kennisgeving: de heer Andries Gryffroy, mevrouw Gwenny De Vroe. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Katrien Schryvers en de heer Peter Persyn Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en indicatieve stemming 3. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Katrien Schryvers en de heer Peter Persyn Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en stemming

13 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Katrien Schryvers en de heer Peter Persyn Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en indicatieve stemming 5. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Katrien Schryvers en de heer Peter Persyn Hoofdstuk 18. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en stemming Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Bart Van Malderen, voorzitter; de heer Björn Anseeuw, de dames Caroline Croo, Danielle Godderis-T'Jonck en Lies Jans, de heren Lorin Parys en Peter Persyn, mevrouw Tine van der Vloet, de heer Dirk de Kort, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Martine Taelman, Emmily Talpe, Freya Van den Bossche en Elke Van den Brandt. Ander lid: de heer Joris Vandenbroucke. Afwezig met kennisgeving: de dames Griet Coppé en Tinne Rombouts. Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement

14 14 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Verslaggever: de heer Michel Doomst Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Voortzetting bespreking 2. Beleidsnota Vlaamse Rand , ingediend door de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: mevrouw An Moerenhout en mevrouw Lieve Maes Voortzetting bespreking 3. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggever: de heer Michel Doomst Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Voortzetting bespreking 4. Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begrotingsaanpassing 2014 Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begroting Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Katia Segers, voorzitter; de heer Piet De Bruyn, mevrouw Lieve Maes, de heren Bart Nevens, Peter Persyn, Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire, Michel Doomst, Joris Poschet, Peter Van Rompuy, Lionel Bajart en Jo De Ro, mevrouw An Moerenhout. Toegevoegd lid: de heer Christian Van Eyken. Afwezig met kennisgeving: de heren Marc Hendrickx en Willy Segers, mevrouw Yamila Idrissi. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de dames Katrien Partyka en Elke Van den Brandt.

15 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggever: mevrouw Sabine Vermeulen Hoofdstuk 15. Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Hoofdstuk 16. Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt en stemming 2. Beleidsnota Energie , ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: de heer Andries Gryffroy Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Tinne Rombouts, voorzitter; de heren Andries Gryffroy, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout en Wilfried Vandaele, mevrouw Sabine Vermeulen, de heren Robrecht Bothuyne en Lode Ceyssens, de dames Sonja Claes, Katrien Partyka en Valerie Taeldeman, de heren Willem-Frederik Schiltz, Rob Beenders en Johan Danen. Ander lid: mevrouw Michèle Hostekint. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Gwenny De Vroe. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de heren Piet De Bruyn en Bart Nevens, de dames Lydia Peeters en Ingrid Lieten, de heer Hermes Sanctorum- Vandevoorde.

16 16 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vergadering van woensdag :15 uur: Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Beleidsnota Landbouw en Visserij , ingediend door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: de heer Francesco Vanderjeugd en mevrouw Sofie Joosen Bespreking 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Jos De Meyer, voorzitter; mevrouw Cathy Coudyser, de heer Jelle Engelbosch, de dames Danielle Godderis-T'Jonck en Sofie Joosen, de heer Jan Van Esbroeck, mevrouw Sabine Vermeulen, de heren Bart Dochy, Johan Verstreken en Herman De Croo, de dames Lydia Peeters en Els Robeyns. Toegevoegd lid: de heer Stefaan Sintobin. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Tinne Rombouts, de heren Francesco Vanderjeugd, Bart Caron en Johan Danen. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: de heer Rob Beenders. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Martine Fournier en mevrouw Yasmine Kherbache Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en indicatieve stemming 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Martine Fournier en mevrouw Yasmine Kherbache

17 Stuk 60 ( ) Nr Hoofdstuk 4. Winwinlening Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 12. Slotbepalingen en stemming 3. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Martine Fournier en mevrouw Yasmine Kherbache Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en indicatieve stemming 4. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Martine Fournier en mevrouw Yasmine Kherbache Hoofdstuk 6. Gesubsidieerde contractuelen en stemming 5. Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie , ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: mevrouw Martine Fournier en mevrouw Yasmine Kherbache 6. Beleidsnota Sociale Economie , ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: mevrouw Sabine Vermeulen

18 18 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Axel Ronse, voorzitter; de heren Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Jan Hofkens en Jos Lantmeeters, de dames Grete Remen, Miranda Van Eetvelde en Sabine Vermeulen, de heer Robrecht Bothuyne, de dames Sonja Claes en Martine Fournier, de heer Peter Van Rompuy, de dames Martine Taelman, Emmily Talpe, Yasmine Kherbache en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Imade Annouri. Ander lid: mevrouw Karin Brouwers. Afwezig met kennisgeving: mevrouw An Christiaens. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: de heer Willem-Frederik Schiltz. Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Bevoegdheden Media en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Hoofdstuk 11. Slotbepalingen 3. Beleidsnota Media , ingediend door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: mevrouw Katia Segers

19 Stuk 60 ( ) Nr Beleidsnota Cultuur , ingediend door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: mevrouw Ann Soete 5. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Bevoegdheden Media en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 6. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Ann Soete en mevrouw Katia Segers Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Bart Caron, voorzitter; mevrouw Cathy Coudyser, de heren Marius Meremans en Wilfried Vandaele, de dames Miranda Van Eetvelde en Manuela Van Werde, de heer Herman Wynants, de dames Caroline Bastiaens en Karin Brouwers, de heren Joris Poschet, Lionel Bajart en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Katia Segers. Afwezig met kennisgeving: de heer Bart Nevens, de dames Ann Soete, Tinne Rombouts en Yamila Idrissi. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: mevrouw Sabine de Bethune.

20 20 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan Zevende voortgangsrapportage Verslag van het Rekenhof Gedachtewisseling met: - de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzij - mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw - mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie - de heer Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof Verslaggevers: de heren Dirk de Kort en Wouter Vanbesien Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Lies Jans, voorzitter; de heer Björn Anseeuw, de dames Annick De Ridder, Caroline Bastiaens en Karin Brouwers, de heren Lode Ceyssens en Dirk de Kort, de dames Yasmine Kherbache en Ingrid Pira. Andere leden: de heren Willem-Frederik Schiltz en Wouter Vanbesien. Afwezig met kennisgeving: de heren Bert Maertens, Jan Peumans en Paul Van Miert, mevrouw An Christiaens, de heer Marino Keulen. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: mevrouw Martine Fournier, de heren Mathias De Clercq, Renaat Landuyt, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Caroline Gennez en mevrouw Vera Celis Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Indicatieve stemming

21 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Vera Celis en mevrouw Caroline Gennez Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming 3. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Caroline Gennez en mevrouw Vera Celis Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs en indicatieve stemming 4. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Caroline Gennez en mevrouw Vera Celis Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen en stemming 5. Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs ( ) - Nr. 1: ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Caroline Gennez en mevrouw Vera Celis Bespreking en stemming Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter; mevrouw Vera Celis, de heer Koen Daniëls, de dames Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels en Miranda Van Eetvelde, de heren Jos De Meyer, Jenne De Potter en Jan Durnez, mevrouw Ann Brusseel, de heer Jo De Ro, de dames Caroline Gennez, Tine Soens en Elisabeth Meuleman. Toegevoegd lid: mevrouw Barbara Bonte. Afwezig met kennisgeving: de heer Kris Van Dijck.

22 22 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Mercedes Van Volcem, mevrouw Nadia Sminate en de heer Bart Van Malderen Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking 2. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Katrien Partyka, mevrouw Nadia Sminate en de heer Bart Van Malderen Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking 3. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggever: mevrouw Katrien Partyka Hoofdstuk 12. Woonbeleid Stemming 4. Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begrotingsaanpassing 2014 Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begroting 2015

23 Stuk 60 ( ) Nr Beleidsnota Armoedebestrijding , ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: mevrouw Els Robeyns en mevrouw Cindy Franssen Bespreking 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Lorin Parys, voorzitter; de heren Björn Anseeuw, Piet De Bruyn en Marc Hendrickx, de dames Nadia Sminate, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Cindy Franssen, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Ann Brusseel, Freya Saeys, Mercedes Van Volcem, Michèle Hostekint en Els Robeyns, de heer Joris Vandenbroucke, mevrouw Elke Van den Brandt. Andere leden: de dames Sabine Vermeulen, Sabine de Bethune en Ingrid Lieten, de heer Bart Van Malderen. Afwezig met kennisgeving: de heren Jelle Engelbosch en Dirk de Kort. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de dames An Christiaens en An Moerenhout. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez

24 24 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen 3. Beleidsnota Financiën en Begroting , ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggevers: mevrouw Lieve Maes en de heer John Crombez Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Jan Hofkens, voorzitter; de heren Matthias Diependaele en Jos Lantmeeters, mevrouw Lieve Maes, de heren Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy, Marino Keulen, Jan Bertels, John Crombez en Björn Rzoska. Toegevoegd lid: mevrouw Barbara Bonte. Ander lid: de heer Bart Van Malderen. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: mevrouw Grete Remen, de heren Paul Van Miert en Jenne De Potter, mevrouw Katrien Schryvers, de heren Willem-Frederik Schiltz en Bart Somers. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 19 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 19 ( ) - Nr. 2: amendement Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, en bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en indicatieve stemming

25 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid Hoofdstuk 11. Slotbepalingen en stemming 3. Beleidsnota Cultuur , ingediend door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: mevrouw Ann Soete 4. Beleidsnota Jeugd , ingediend door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel ( ) - Nr. 1: beleidsnota Verslaggever: de heer Joris Poschet 5. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1: begrotingsontwerp - 15 ( ) - Nr. 1-Bijlagen: bijlage - 15 ( ) - Nr. 2: amendement - 15 ( ) - Nr. 3: amendement - 15 ( ) - Nr. 4: amendement Verslaggevers: mevrouw Katia Segers, mevrouw Ann Soete en de heer Joris Poschet Bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, en bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en indicatieve stemming 6. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting ( ) - Nr. 1: ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 2: amendement ( ) - Nr. 3: amendement ( ) - Nr. 4: amendement ( ) - Nr. 5: amendement Verslaggevers: mevrouw Ann Soete en mevrouw Katia Segers

26 26 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP en stemming Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Bart Caron, voorzitter; mevrouw Cathy Coudyser, de heren Marius Meremans, Bart Nevens en Wilfried Vandaele, de dames Miranda Van Eetvelde en Manuela Van Werde, de heer Herman Wynants, mevrouw Caroline Bastiaens, de heer Joris Poschet, mevrouw Tinne Rombouts, de heer Lionel Bajart, mevrouw Tine Soens, de heer Imade Annouri. Afwezig met kennisgeving: de dames Ann Soete, Yamila Idrissi en Katia Segers. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de dames Karin Brouwers en Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: de heer Axel Ronse, voorzitter; de heren Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Jan Hofkens en Jos Lantmeeters, de dames Grete Remen, Miranda Van Eetvelde en Sabine Vermeulen, de heren Peter Wouters en Robrecht Bothuyne, de dames Sonja Claes, Martine Fournier, Emmily Talpe en Yasmine Kherbache, de heren Bart Van Malderen en Imade Annouri. Ander lid: mevrouw Karin Brouwers. Afwezig met kennisgeving: mevrouw An Christiaens. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de heren Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Vraag om uitleg van de heer John Crombez tot de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de luchthaven van Oostende ( ) Vraag om uitleg van de heer Björn Rzoska tot de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beheershervorming van de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge ( )

27 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de controleploegen van de VVM De Lijn ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over wantoestanden bij een aantal rijscholen ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het betalend maken van veerdiensten ( ) 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Lies Jans, voorzitter; de heer Björn Anseeuw, de dames Annick De Ridder en Karin Brouwers, de heer Dirk de Kort, mevrouw Martine Fournier, de heren Mathias De Clercq, Marino Keulen, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Ander lid: de heer John Crombez. Afwezig met kennisgeving: de heren Bert Maertens, Jan Peumans en Paul Van Miert. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: de heren Lode Ceyssens en Renaat Landuyt. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Eventueel voortzetting van de ochtendagenda 2. Vraag om uitleg van mevrouw Elisabeth Meuleman tot mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de uitspraak van de Raad van State over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens ( ) Interpellatie van mevrouw Barbara Bonte tot mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de vernietiging van het verbod op religieuze symbolen in het schoolreglement van enkele scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) door de Raad van State - 8 ( ) 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

28 28 Stuk 60 ( ) Nr. 10 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter; mevrouw Vera Celis, de heer Koen Daniëls, de dames Ingeborg De Meulemeester en Kathleen Krekels, de heer Peter Persyn, de dames Grete Remen en Miranda Van Eetvelde, de heren Jos De Meyer, Jenne De Potter en Jan Durnez, mevrouw Ann Brusseel, de heer Jo De Ro, de dames Caroline Gennez, Tine Soens en Elisabeth Meuleman. Toegevoegd lid: mevrouw Barbara Bonte. Andere leden: de heren Björn Anseeuw en Ward Kennes. Afwezig met kennisgeving: de heer Kris Van Dijck.

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 23 ingediend op 29 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 23 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 26 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen...3 en verwijzing Begrotingsstukken...3

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 17 juni 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 33 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet 4 en verwijzing Voorstel van decreet

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 29 april 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen 3 Indiening en verwijzing Begrotingsstuk 3 Indiening

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 31 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 Indiening en verwijzing Voorstellen

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 6 ingediend op 9 november 2016 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 6 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstukken...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 5 juli 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 35 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Nota van de Vlaamse Regering...3 en verwijzing Adviezen van

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 28 juni 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 34 ingediend op 28 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 8 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 20 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Voorstellen van decreet...4 en verwijzing Voorstellen van

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap 964 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 19 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 924 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 689 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 28 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers 829 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 14 juli 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers over het ontwerp van decreet houdende wijziging

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

over het voorstel van decreet

over het voorstel van decreet ingediend op 799 (2015-2016) Nr. 3 28 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 1151 (2016-2017) Nr. 9 ingediend op 13 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jenne De Potter over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn 989 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 14 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron 1079 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 960 (2016-2017) Nr. 3 ingediend op 19 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Moerenhout en Marc Hendrickx over de conceptnota

Nadere informatie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie 794 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 10 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Sabine Vermeulen en Güler

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016)

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( )

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( ) 41 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Peter Wouters over het Jaarverslag

Nadere informatie

en over het ontwerp van decreet

en over het ontwerp van decreet 774 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 23 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden 926 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 20 december 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen 857 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 16 Zitting 2004-2005 12 januari 2005 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsnota 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Met redenen omklede

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013 36 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 22 januari 2015 (2014-2015) Syntheseverslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw over het Rekeningenboek van

Nadere informatie

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst ingediend op 41 (2014-2015) Nr. 2 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het Jaarverslag

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

betreffende de handel met Palestijnse gebieden

betreffende de handel met Palestijnse gebieden 243 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 25 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 357 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 15 juni 2015 (2014-2015) Advies namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 706 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 6 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Lode Ceyssens over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van

Nadere informatie

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen 966 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 30 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Valerie Taeldeman over

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Zondag 21.04.2013 Werkbezoek: - 07:30 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale

Nadere informatie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie 436 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 29 september 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Tine van der Vloet over het voorstel

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 439 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 17 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN 16 juni 2014 INHOUDSTAFEL Aanvullend verslag over het administratieve onderzoek van de geloofsbrieven

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

vergadering 19 zittingsjaar Handelingen Plenaire Avondvergadering van 17 december 2014

vergadering 19 zittingsjaar Handelingen Plenaire Avondvergadering van 17 december 2014 vergadering 19 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Avondvergadering van 17 december 2014 2 Plenaire vergadering nr. 19 (2014-2015) 17 december 2014 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 9 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie 465 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo over het Activiteitenverslag

Nadere informatie