CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489"

Transcriptie

1 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: Tussen Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna "de Eigenaar" van de meergebruikerscabine genoemd. En : Sibelga c.v.b.a. Maatschappelijke zetel : Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel Rechtspersonenregister nr BTW-nummer : BE Vertegenwoordigd door : Wellars Gasinga Hierna "de Distributienetbeheerder" genoemd. En beiden hierna zonder onderscheid afzonderlijk ook "Partij", "Wederpartij" en gezamenlijk ook "Partijen" genoemd, WAARNA PARTIJEN OVEREENKOMEN HETGEEN VOLGT : Sibelga c.v.b.a. Zetel van de vennootschap : Werkhuizenkaai, Brussel RPR Brussel/BTW : BE (0) IBAN: BE BIC: KREDBEBB Tel

2 I VOORWERP EN SAMENSTELLING VAN HET CONTRACT Artikel 1. Voorwerp van het contract 1.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 88 van het Technisch Reglement worden in voorliggend contract de bepalingen van het Technische Reglement nauwkeurig omschreven en aangevuld wat de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van de Partijen betreft ten aanzien van een specifieke aansluiting, samen met de relevante technische bepalingen voor de aansluiting van de installaties van de Eigenaar en de stroomafwaartse afnemers. 1.2 Partijen erkennen dat het onderhavige contract integraal onderworpen is aan de bepalingen van het Technisch Reglement, waarbij dit laatste te verstaan is als het Technisch Reglement zoals dit gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en bekendgemaakt op de website van Sibelga. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in voorliggend contract en de voorschriften van het Technisch Reglement, hebben de voorschriften van het Technisch Reglement voorrang. 1.3 De definities als bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van overeenkomstige toepassing op het onderhavige contract. Hetzelfde geldt voor de definities in artikel 2, tweede lid van het Technisch Reglement. Artikel 2. Samenstelling van het contract 2.1. Voorliggend contract bestaat uit twee delen : - algemene bepalingen die van toepassing zijn op elke hoogspanningsaansluiting; - bijzondere bepalingen die eigen zijn aan de meergebruikerscabine en meer bepaald aan het hoogspanningstoegangspunt dat verbonden is met de EAN-GSRN Het contract bevat ook technische bijlagen Het bevat voorts aan bijlage A die opgave doet van het tarief inzake financiële vergoeding. Document1 blz. 2 / 13

3 II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 3. Beheer van de installaties 3.1. De Distributienetbeheerder is Eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van het distributienet, waarbij dit laatste, onder meer, de ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van de meergebruikerscabine bevat (maar niet de scheidingsschakelaars zelf) alsook alle meetinstallaties op hoog- en laagspanning. Dit netbeheer omvat : - alle onderhouds-, herstellings- en exploitatiewerkzaamheden met betrekking tot deze elektrische installaties; - het onder spanning brengen en het spanningsloos schakelen van de aansluitingen van de stroomafwaartse afnemers alsook de werkzaamheden en interventies op de eerste onderbrekingsinrichting stroomopwaarts van de specifieke aan deze stroomafwaartse afnemers toegewezen installaties; - het installeren, het beheren, het vervangen en het verwijderen van de meetinstallaties (kopmeter, totaalmeter, verkoopmeter, individuele meter van elke stroomafwaartse afnemer) De Eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van alle installaties stroomafwaarts van de ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van de meergebruikerscabine die het gebouw van stroom voorziet (met andere woorden de scheidingsschakelaars inbegrepen), met uitzondering van de meetinstallaties. Elke Distributienetgebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van de stroomafwaarts van het toegangspunt gelegen installaties die zijn eigen installaties van stroom voorzien. Dit beheer omvat : - alle onderhouds-, herstellings- en exploitatiewerkzaamheden met betrekking tot deze elektrische installaties; - alle interventies binnen de elektrische installaties; - alle werkzaamheden tot vernieuwing of versterking van de aansluiting van de stroomafwaartse afnemers; - alle uitbreidingswerkzaamheden; - de aanvragen van een stroomafwaarts gelegen afnemer aan de Distributienetbeheerder; - de coördinatie van de werken en de schakelingen zoals hierboven opgegeven. Artikel 4. Meting 4.1 Elke afnemer-bewoner van het gebouw dat door de meergebruikerscabine van stroom voorzien wordt, moet over een officiële meter beschikken die geleverd en geplaatst werd door de Distributienetbeheerder. 4.2 Plaatsing van een meter Partijen komen overeen dat elke aanvraag tot plaatsing van een nieuwe meter door de Stroomafwaartse afnemer/distributienetgebruiker aan de Distributienetbeheerder gericht moet worden. De Stroomafwaartse afnemer /Distributienetgebruiker voegt bij zijn aanvraag aan de Distributienetbeheerder een mandaat van de Eigenaar waarin deze toestemming verleent tot het uitvoeren van deze werken De Distributienetbeheerder kent aan elke meter, met uitzondering van de controlemeters en de verkoopmeters, een EAN-identificatiecode toe. Elke EAN-code wordt geregistreerd in het toegangsregister De vereiste materiaalkosten voor de plaatsing van een nieuwe meter zijn voor rekening van de aanvrager (kast, vermogensschakelaar, kabels enz.) met uitzondering van de kostprijs van de meter. Document1 blz. 3 / 13

4 4.3. Nazicht en verbruikcontroles Uit de configuratie van het meetsysteem in het gebouw blijkt dat er een controlemeter aanwezig is. Deze controlemeter werd geplaatst door de Distributienetbeheerder en dient om het jaarlijkse energieverbruik voor het volledige gebouw te controleren. De som van de door de stroomafwaartse meters opgetekende verbruiksgegevens moet gelijk zijn aan het totale verbruik dat door de controlemeter geregistreerd werd. Wordt bij deze jaarlijkse controle een positief verschil van meer dan 5% vastgesteld, dan wordt dit verschil in rekening gebracht aan de leverancier van de Eigenaar. Er mag evenwel in samenwerking met de Eigenaar een onderzoek worden ingesteld om de oorsprong van dit meerverbruik te bepalen. Indien bij deze jaarlijkse controle een negatief verschil van meer dan 5% vastgesteld wordt, moet een onderzoek ingesteld worden om de oorzaak op te sporen en het probleem te verhelpen. De Eigenaar verbindt zich ertoe geen enkele andere gebruiker de elektrische energie van de meergebruikerscabine te laten benutten zonder officiële meter van de Distributienetbeheerder. De verbruiksgegevens van de stroomafwaartse afnemers worden uitsluitend samengeteld voor de meters waarvoor een leveringscontract gesloten is Aansluitingstypes Het aansluitingstype dient als berekeningsgrondslag voor de distributiekosten. Dit gegeven wordt vastgelegd rekening houdend met de aansluitingsspanning alsook met het contractuele (beschikbaar gestelde) vermogen. Op grond van het Technisch Reglement (dat op de website van Sibelga geraadpleegd kan worden) en de ordonnantie van 19 juli 2001 hoofdstuk 1, artikel 2, punten 19 en 20, worden de door de meergebruikerscabine gevoede toegangspunten als laagspanningsaansluiting beschouwd, met uitzondering van het toegangspunt dat de gemeenschappelijke installaties van het gebouw of de installaties van de Eigenaar van de meergebruikerscabine van stroom voorziet en dat als hoogspanning beschouwd wordt Toegang De Eigenaar verbindt zich ertoe de meergebruikerscabine op hoogspanning en de meetinstallaties 24 uur per dag toegankelijk te houden en elke wijziging in de toegangsmodaliteiten kenbaar te maken aan de Distributienetbeheerder Meteropneming De meterstand wordt opgenomen door de Distributienetbeheerder of door de onderneming waaraan hij de dagelijkse uitvoering van deze activiteit in voorkomend geval heeft opgedragen, volgens het tijdschema dat door de eerst- of laatstgenoemde wordt vastgelegd. Een meteropneming wordt evenwel altijd uitgevoerd bij de in- of buitendienststelling van een toegangspunt en is tegen betaling ook altijd op verzoek mogelijk Artikel 5. Verhoging van het aansluitingsvermogen Partijen komen overeen dat elke aanvraag tot verhoging van het aansluitingsvermogen van een stroomafwaartse afnemer die met de meergebruikerscabine op hoogspanning verbonden is, bij de Distributienetbeheerder ingediend wordt door de Stroomafwaartse afnemer/distributienetgebruiker. Deze laatste voegt bij zijn aanvraag aan de Distributienetbeheerder een mandaat van de Privénetbeheerder waarin deze toestemming verleent tot het uitvoeren van deze werken Document1 blz. 4 / 13

5 Artikel 6. Inbedrijfstelling en buitenbedrijfstelling van een toegangspunt 6.1. Een toegangspunt mag uitsluitend door toedoen van de Distributienetbeheerder in dienst en buiten dienst (afsluiting in combinatie met de plaatsing van zegels) gesteld worden De Distributienetbeheerder mag een toegangspunt dat specifiek toegewezen is aan een stroomafwaartse afnemer uitsluitend in dienst stellen voor zover de volgende drie voorwaarden vervuld zijn : - er bestaat een leveringscontract tussen een leverancier en de stroomafwaartse afnemer die door dit toegangspunt gevoed wordt; - de aansluiting en de installaties van de stroomafwaartse afnemer zijn in overeenstemming met het Technisch Reglement; - de installaties van de stroomafwaartse afnemer werden door een erkende keuringsinstelling in overeenstemming bevonden met het AREI Elke indienststelling van een toegangspunt van een stroomafwaartse afnemer wordt gemeld aan de Eigenaar Elke buitendienststelling van een toegangspunt (sluiting gepaard gaande met verzegeling) van een stroomafwaartse afnemer wordt gemeld aan de Eigenaar. Artikel 7. Bewegingen op toegangspunten Elke beweging op de toegangspunten (move-in, move-out, customer switch, supplier switch, combined switch, end of contract, drop ) vindt plaats in overeenstemming met de scenario's die nader zijn toegelicht in de MIG (Market Implementation Guide) als bedoeld in artikel 7 van het Technisch Reglement. Artikel 8. - Facturatie en tarifering 8.1. Alle technische prestaties van de Distributienetbeheerder worden tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven in rekening gebracht aan de aanvrager van deze prestaties overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering. Deze tarieven worden bekendgemaakt op de website van de Distributienetbeheerder of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag De distributiekosten worden tegen de officieel van kracht zijnde tarieven in rekening gebracht aan de leverancier die voor het desbetreffende toegangspunt in het Toegangsregister vermeld staat Alle kosten die verband houden met een inactief toegangspunt (administratieve kosten in verband met een zegelverbreking, vervanging van beschadigde meter enz.) worden in rekening gebracht aan de bewoner (Eigenaar of stroomafwaartse afnemer die via dit toegangspunt stroom betrekt). Gelijkerwijs wordt, bij verbruik van elektrische energie op een inactief toegangspunt, een vergoeding, uitgedrukt in per verbruikseenheid, in rekening gebracht aan de stroomafwaartse afnemer of, indien de lokalen waarbij dit toegangspunt hoort, leegstaan, aan de Eigenaar. Het bedrag van de bovengenoemde vergoeding en administratieve kosten wordt door de Distributienetbeheerder vastgelegd en op zijn website bekendgemaakt. Document1 blz. 5 / 13

6 Artikel 9. Modaliteiten tot vergoeding van de Eigenaar van de meergebruikerscabine De Distributienetbeheerder betaalt de Eigenaar een financiële vergoeding die berekend wordt zoals uiteengezet in bijlage A. Deze financiële vergoeding wordt jaarlijks berekend vanaf de datum waarop het contract ondertekend wordt. Een vergoeding via de distributietarieven kan door de Distributienetbeheerder ingevoerd worden ter vervanging van de financiële vergoeding waarvan hierboven sprake en zal invulling krijgen via een aanhangsel bij voorliggend contract. De financiële vergoeding is niet geïndexeerd. Artikel 10. Aansprakelijkheidsregeling Aansprakelijkheid van de Distributienetbeheerder a) Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, is de Distributienetbeheerder ten aanzien van de Distributienetgebruiker enkel aansprakelijk zowel op contractuele als op nietcontractuele basis voor de lichamelijke schade en rechtstreekse materiële schade die de Distributienetgebruiker lijdt als gevolg van een opzettelijke fout of een ernstige tekortkoming die door de Distributienetbeheerder in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten is begaan of hem kan worden toegeschreven. b) Wat materiële schade betreft, geldt de aansprakelijkheid van de Distributienetbeheerder slechts na aftrek van een vrijstelling van 250 per Distributienetgebruiker en per schadegeval. De vrijstelling is gekoppeld aan het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dat van de maand oktober Het indexcijfer dat in een dergelijk geval zal worden toegepast is dat van de maand die voorafgaat aan de dag van het schadegeval. c) De Distributienetbeheerder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade bij een Distributienetgebruiker als gevolg van een : - opschorting van de toegang tot het net in het Technisch Reglement vermelde gevallen; - fluctuatie in de spanning of de frequentie die niet meer bedraagt dan respectievelijk het verschil tussen de gemiddelde spanning en de waarde van de nominale spanning van het net en het verschil tussen de stroomfrequentie en de normale waarde ervan toegelaten door de norm NBN EN 50160; - discontinuïteit in de toevoer die het gevolg is van micro-onderbrekingen. Gelet op de stand van de techniek kunnen micro-onderbrekingen in een gekoppeld net immers niet worden vermeden. De Distributienetgebruiker moet zijn installaties ongevoelig maken voor dergelijke micro-onderbrekingen, of maatregelen treffen om de eventuele schade te beperken Aansprakelijkheid van de Distributienetgebruiker De Distributienetgebruiker is gehouden tot vergoeding van alle schade die door zijn toedoen of door zijn installaties is veroorzaakt aan elke door de Distributienetbeheerder geïnstalleerde inrichting ten behoeve van de aansluiting of de distributie in, aan, op, onder of boven het betrokken perceel. Evenzo moet de Distributienetgebruiker alle schade vergoeden die door zijn toedoen of door zijn installaties is veroorzaakt aan elke inrichting geïnstalleerd door een andere Distributienetgebruiker en aangesloten op het distributienet. Document1 blz. 6 / 13

7 10.3. Termijn waarna rechtsverval optreedt Op straffe van rechtsverval dient het bestaan van elke door de Distributienetbeheerder of door een Distributienetgebruiker geleden schade zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven aan de Wederpartij gemeld te worden, en wel uiterlijk binnen 40 kalenderdagen na de datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan Afstand van verhaalsrecht Behalve in de veronderstelde gevallen waarvan uitdrukkelijk hierboven sprake was, op grond waarvan de Distributienetbeheerder of de Distributienetgebruiker aansprakelijk gesteld kan worden, en binnen de daarin gestelde grenzen, doen de Distributienetbeheerder en de Distributienetgebruiker over en weer afstand van elk verhaalsrecht tot aansprakelijkheidsstelling. Elke Partij geeft haar verzekeraar te kennen afstand van verhaalsrecht te doen, en laat in de verzekeringspolis die zij afsluit een beding houdende afstanddoening van verhaalsrecht inlassen voor de veronderstelde gevallen die niet uitdrukkelijk hierboven vermeld zijn. De Distributienetgebruiker dient de Distributienetbeheerder op diens verzoek een afschrift van zijn verzekeringspolis voor te leggen. Artikel 11. Wederzijdse kennisgevingen en mededelingen Onverminderd de bijzondere kennisgevingen die in het Technisch Reglement voorgeschreven worden, dient de Eigenaar de Distributienetbeheerder onverwijld in kennis te stellen van elke informatie waardoor de behoorlijke uitvoering van het onderhavige contract beïnvloed kan worden, alsook van elke wijziging van een gegeven dat nader omschreven is in de bijzondere voorwaarden van voorliggend contract De Eigenaar bevestigt ervan in kennis gesteld te zijn dat het Technisch Reglement zoals dit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd ook geraadpleegd kan worden op de website van de Distributienetbeheerder. De Partijen komen overeen dat op de Distributienetbeheerder geen enkele verplichting rust om de Eigenaar of, indien die het genotsrecht op de desbetreffende aansluiting overgedragen heeft, welke Distributienetgebruiker dan ook in kennis te stellen iedere keer dat na ondertekening van voorliggend contract wijzigingen in het Technisch Reglement aangebracht worden, inzonderheid die welke grond opleveren tot aanpassing van de algemene voorwaarden in de onderhavige titel Onverminderd het bepaalde in artikel 46 van het Technisch Reglement verbindt de Eigenaar zich ertoe, in geval van overdracht van het eigendomsrecht of het genotsrecht op de aansluiting, de Distributienetbeheerder onverwijld in kennis te stellen van de identiteit en nadere gegevens van de verkrijger van dit recht. Het staat elke Partij vrij het aansluitingscontract over te dragen. Alsdan blijft de overdrager onverkort gebonden door de uit het aansluitingscontract voortvloeiende rechten en verplichtingen, tot op het ogenblik dat de verkrijger de overdracht ter kennis van de Distributienetbeheerder heeft gebracht. Deze kennisgeving dient per aangetekend schrijven of te geschieden op het adres van de contactpersoon zoals vermeld in punt III De Eigenaar dient elke stroomafwaartse afnemer die daartoe een aanvraag indient, een afschrift van dit contract te bezorgen teneinde de laatstgenoemde duidelijk kennis te geven over de respectieve taken en verantwoordelijkheden van de Distributienetbeheerder en de Eigenaar, niet alleen onderling, maar ook tegenover hemzelf. Document1 blz. 7 / 13

8 Artikel Vertrouwelijkheid De Distributienetbeheerder verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie over de Eigenaar of de Distributienetgebruiker waarvan hij in het kader van het onderhavige contract kennis krijgt niet openbaar te maken, en verbindt zich ertoe dit geheimhoudingsbeding na te leven en te doen naleven door al zijn medewerkers, in loondienst of anderszins. Ter uitvoering van voorliggend contract worden alle gegevens in verband met de Eigenaar of de netgebruiker als vertrouwelijke informatie beschouwd, met uitzondering van de gegevens die openbaar zijn of waarvan de openbaarmaking uitdrukkelijk toegestaan wordt door de Eigenaar van deze vertrouwelijke informatie, of de informatie waarvan de bekendmaking uitdrukkelijk door de Eigenaar toegestaan is. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na ontbinding of afloop van het contract. Artikel 13. Inwerkingtreding looptijd Voorliggend contract treedt in werking op de ondertekeningsdatum en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Dit contract annuleert en vervangt alle eerder gemaakte akkoorden, overeenkomsten, afspraken en contracten tot regeling van de overeenstemming, de eigendom, het gebruik, het beheer, het onderhoud, de herstelling en de werking van de installaties die het voorwerp daarvan uitmaken. Onder voorbehoud van de verplichte betaling van de periodieke aansluitingstarieven, betekent de buitendienststelling van de aansluiting niet dat de rechten en plichten van Partijen in uitvoering van voorliggend contract opgeschort worden De Eigenaar mag verzoeken om opzegging van het onderhavige contract. De opzegging gaat in na afloop van de termijn die in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen vastgelegd wordt. Te rekenen vanaf de opzegging van het contract is de financiële vergoeding waarvan sprake in artikel 9, niet langer verschuldigd. In dat geval dienen de Distributienetbeheerder en de Eigenaar een standaardaansluitingscontract te sluiten, tenzij indien de hoogspanningsinstallaties zouden verdwijnen. In dat geval zal de Distributienetbeheerder de hoogspanningsaansluiting overigens verwijderen op kosten van de Eigenaar. De verwijdering van de aansluiting houdt opzegging in van het aansluitingscontract op de werkelijke datum van verwijdering. Deze verwijdering zal pas plaatsvinden na betaling van alle desbetreffende kosten. Artikel 14. Toepasselijk recht en Geschillenregeling Op elk geschil is het Belgisch recht bij uitsluiting van toepassing. Partijen dienen een minnelijke schikking na te streven, zo nodig door een beroep te doen op de bemiddeling als bedoeld in artikel 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Als het geschil niet in der minne geregeld kan worden, zijn de rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd. Document1 blz. 8 / 13

9 III BIJZONDERE BEPALINGEN III.1. Identificatie van de Partijen en de contactpersonen III.1.1. Facturatie-adres van de Eigenaar van de Meergebruikerscabine Naam : Adres : - nr. Postnummer : - Plaats : BTW-nummer : III.1.2. Contactpersonen en nadere gegevens Voor de Distributienetbeheerder Naam : Sibelga CVBA Adres : Werkhuizenkaai 16 Postnummer : Plaats: Brussel BTW-nummer : BE Contactpersoon : Wellars Gasinga Telefoon : Fax : Voor de Eigenaar Naam : Adres : - nr. Postnummer : - Plaats : NACE-code : BTW-nummer : Contactpersoon : Telefoon : Fax : Document1 blz. 9 / 13

10 III.2. Identificatie van de aansluiting Referentie EAN-GSRN : afname normaal Afnameadres : nr. Postnummer : - Plaats : Aansluitingspunt : nr. Postnummer : - Plaats : Identificatie Meergebruikerscabine op hoogspanning : Nominale aansluitingsspanning : Aansluitingstype : hoogspanning in lus (ILM) (zie bijlage 1 en 2) Toegangspunt : nr. Postnummer : - Plaats : Meetpunt : (gelieve in te vullen) Ligging en toegang : Meetattest: zie bijlage 3 Contractueel aansluitingsvermogen voor de EAN : kva Nominale meetspanning : Meetconstante : Verhouding spanningstransformatoren : Verhouding stroomtransformatoren : Koperverliezen : Ijzerverliezen : W / VAr Netfrequentie : 50 Hz (Contractueel) aansluitingsvermogen (kva) van de site : Normaal kva Geïnstalleerd transformatievermogen (kva) : Normaal kva Document1 blz. 10 / 13

11 III.3. Technische gegevens en bijzondere afspraken III.3.1. Beknopte beschrijving van de installaties van de Distributienetgebruiker/Eigenaar (gelieve in te vullen) Activiteit: tertiair ziekenhuis rusthuis industrie KMO gemeente andere :... Geïnstalleerde uitrustingen: verlichting informatica elektrische verwarming airconditioning ventilatie lift industriële keuken perslucht process :... industriële koeling varia :... III.3.2. Specifieke eigendomsgrenzen van bepaalde aansluitingsuitrustingen - cfr. bijlage 2 III.3.3. Specifieke exploitatie- en onderhoudsvoorwaarden (gelieve in te vullen) III.3.4. Teleopneming ja nee III.3.5. Type en vermogen van de productie-eenheden noodaggregaat Kenmerken: zie bijlage 5. zelfopwekking niet van toepassing III.3.6. Bepalingen inzake de toegankelijkheid van de aansluitingsinstallaties (gelieve in te vullen) Document1 blz. 11 / 13

12 III.3.7. Specifieke beschermingsvoorwaarden (bij injectie) cfr. bijlage 4 niet van toepassing III.3.8. Bijzondere veiligheidseisen (gelieve in te vullen) Opgemaakt in tweevoud te op, waarbij elke Partij bevestigt het voor haar bestemde exemplaar ontvangen te hebben. De Distributienetbeheerder De Eigenaar Document1 blz. 12 / 13

13 BIJLAGEN Bijlage A : Tarief voor financiële vergoeding TECHNISCHE BIJLAGEN Bijlage 1 : Liggingsplannen en situatietekeningen Bijlage 2 : Eendraadsprincipeschema's (met nauwkeurige aanduiding van de eigendomsgrenzen en de verantwoordelijkheidsgrenzen) Bijlage 3 : Meetattest Document1 blz. 13 / 13

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489 Tussen : Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna "de

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet

Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet (versie van mei 2016) Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname EAN-GSRN-code Injectie Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit Opgelet: Sibelga kan enkel vergoedingen uitkeren indien de aanvraag werd ingediend via een volledig ingevuld exemplaar van dit formulier en met inachtneming van

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aansluitingscontract op het gasdistributienet

Aansluitingscontract op het gasdistributienet Aansluitingscontract op het gasdistributienet (versie van mei 2016) Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPR BTW-nummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET. Referentie :

CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET. Referentie : CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET Referentie : Tussen : Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister : BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : Nr. [Naam, functie] Hierna toegangsgerechtigde

Nadere informatie

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst Overeenkomst Dienstverlener van flexibiliteit in het kader van de tertiaire reserves 2014 (BSP) (Versie xx van juni 2013) Referentie contract Tussen Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPM BTW-nummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag 1. Aanvrager, een vennootschap naar recht met maatschappelijke zetel te met ondernemingsnummer, ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Geschillendienst Beslissing Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Voorwerp van de klacht Mevrouw X, de klaagster, vraagt aan de Geschillendienst om zich uit te spreken over de naleving door energieleverancier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 Bijlage_Cabine meerdere netgebruikers_v3.0 Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 1 Algemeen Algemeen wordt een gemeenschappelijke aansluiting van meerdere individuele eindgebruikers in bepaalde gevallen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf BRUGEL behandelt alleen klachten die betrekking hebben op: - een schending van de wetgeving die van toepassing is in het Brussels

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. De heer X v./ Sibelga

Geschillendienst. Beslissing. De heer X v./ Sibelga Geschillendienst Beslissing De heer X v./ Sibelga Voorwerp van de klacht De heer X, de klager, vraagt de Geschillendienst zich uit te spreken over de naleving door Sibelga van het UMIG-document Deel II

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20151030-27) Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT Tussen : HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door prof. dr. F. Colardyn, afgevaardigd

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSNUMMER UID (voorbehouden voor Sodexo) CONTRACTNUMMER (voorbehouden voor Sodexo) TUSSEN: Sodexo Pass Belgium NV Charles Lemairestraat

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen

Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen Dit aanbod van de energiediensten voor lokale besturen wordt geformuleerd door de DNB aan het Lokaal Bestuur en betreft het leveren van

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie