CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489"

Transcriptie

1 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: Tussen : Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna "de Eigenaar" van de hoogspanningscabine genoemd, En Sibelga CVBA Maatschappelijke zetel : Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel Rechtspersonenregister nr BTW-nummer : BE Vertegenwoordigd door : Wellars Gasinga Hierna "de Distributienetbeheerder" genoemd. Beiden hierna ook afzonderlijk Partij of Wederpartij en gezamenlijk Partijen genoemd. WAARNA PARTIJEN OVEREENKOMEN HETGEEN VOLGT : Sibelga c.v.b.a. Zetel van de vennootschap : Werkhuizenkaai, Brussel RPR Brussel/BTW : BE (0) IBAN: BE BIC: KREDBEBB Tel

2 I VOORWERP EN SAMENSTELLING VAN HET CONTRACT Artikel 1 - Voorwerp van het contract 1.1. Voorliggend contract is het contract bedoeld door artikel 88 van het Technisch Reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe (hierna het "Technisch Reglement" genoemd). In dit contract worden de bepalingen van het Technisch Reglement met betrekking tot de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden betreffende een bepaalde aansluiting, alsook de toepasselijke technische bepalingen voor de aansluiting van de installaties van de Distributienetgebruiker, toegelicht en aangevuld De definities als bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van overeenkomstige toepassing op het onderhavige contract. Hetzelfde geldt voor de definities in artikel 2, tweede lid van het Technisch Reglement Partijen erkennen dat voorliggend contract in zijn geheel onderworpen is aan de bepalingen van het Technisch Reglement, zijnde het Technisch Reglement zoals goedgekeurd door de Brusselse regering. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in voorliggend contract en de voorschriften van het Technisch Reglement, hebben de voorschriften van het Technisch Reglement voorrang. Artikel 2. Samenstelling van het contract 2.1. Voorliggend contract bestaat uit twee delen : - algemene bepalingen die een aanvulling vormen op de voorschriften van het Technisch Reglement inzake aansluiting en van toepassing zijn op alle aansluitingen op het distributienet, - bijzondere voorwaarden die specifiek gelden voor voorliggende aansluiting (EAN-GSRN ) Het contract bevat ook technische bijlagen. Document1 blz. 2 / 12

3 II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 3. Beheer van de installaties 3.1. De Distributienetbeheerder is Eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van het distributienet, met inbegrip van de ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van de cabine die de installaties van de klant bedient (maar niet de scheidingsschakelaars zelf) alsook het meetsysteem. Dit beheer omvat : - alle onderhouds-, herstellings- en exploitatiewerkzaamheden met betrekking tot deze elektrische installaties; - het onder spanning brengen en het spanningsloos schakelen van de aansluiting : interventies op de eerste onderbrekingsinrichting stroomopwaarts aan de installaties toegewezen aan de klant; - het installeren, het beheren, het vervangen en het verwijderen van de meetinstallaties De Eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van alle installaties stroomafwaarts van de ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van de klantcabine (met andere woorden de scheidingsschakelaars inbegrepen), met uitzondering van het meetsysteem. Dit beheer omvat : - alle onderhouds-, herstellings- en exploitatiewerkzaamheden met betrekking tot deze elektrische installaties; - alle interventies binnen de elektrische installaties; - alle werkzaamheden tot vernieuwing of versterking van de aansluiting Toegang De Eigenaar verbindt zich ertoe de Hoogspanningscabine en de meetinstallaties 24 uur per dag toegankelijk te houden en elke wijziging in de toegangsmodaliteiten kenbaar te maken aan de Distributienetbeheerder Meteropneming De meterstand wordt opgenomen door de Distributienetbeheerder of door de onderneming waaraan hij de dagelijkse uitvoering van deze activiteit in voorkomend geval heeft opgedragen, volgens het tijdschema dat door de eerst- of laatstgenoemde wordt vastgelegd. Een meteropneming wordt evenwel altijd uitgevoerd bij de in- of buitendienststelling van een toegangspunt en is tegen betaling ook altijd op verzoek mogelijk. Artikel 4. Verhoging van het aansluitingsvermogen Partijen komen overeen dat elke aanvraag tot verhoging van het aansluitingsvermogen door de Distributienetgebruiker aan de Distributienetbeheerder gericht moet worden. Indien de aanvrager niet eigenaar is, dient hij bij zijn aanvraag aan de Distributienetbeheerder een mandaat van de Eigenaar waarin deze toestemming verleent tot het uitvoeren van deze werken toe te voegen. Artikel 5. Indienststelling en buitendienststelling van het toegangspunt 5.1. Het toegangspunt mag uitsluitend door toedoen van de Distributienetbeheerder in en buiten dienst (afsluiting in combinatie met de plaatsing van zegels) gesteld worden. Document1 blz. 3 / 12

4 5.2. De Distributienetbeheerder mag het toegangspunt dat specifiek toegewezen is aan de Distributienetgebruiker uitsluitend in dienst stellen voor zover de volgende drie voorwaarden vervuld zijn : - er bestaat een leveringscontract tussen een leverancier en de Distributienetgebruiker; - de aansluiting en de installaties van de Distributienetgebruiker zijn in overeenstemming met het Technisch Reglement; - de installaties van de Distributienetgebruiker werden door een erkende keuringsinstelling in overeenstemming bevonden met het AREI. Artikel 6. Bewegingen op toegangspunt Elke beweging op het toegangspunt (move-in, move-out, customer switch, supplier switch, combined switch, end of contract, drop ) vindt plaats in overeenstemming met de scenario's die nader zijn toegelicht in de MIG (Market Implementation Guide) als bedoeld in artikel 7 van het Technisch Reglement. Artikel 7. - Facturatie en tarifering 7.1. Alle technische prestaties van de Distributienetbeheerder worden tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven in rekening gebracht aan de aanvrager van deze prestaties overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering. Deze tarieven worden bekendgemaakt op de website van de Distributienetbeheerder of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag De distributiekosten worden tegen de officieel van kracht zijnde tarieven in rekening gebracht aan de leverancier die voor het desbetreffende toegangspunt in het Toegangsregister vermeld staat. Artikel 8. Aansprakelijkheidsregeling 8.1. Aansprakelijkheid van de Distributienetbeheerder a) Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, is de Distributienetbeheerder ten aanzien van de Distributienetgebruiker enkel aansprakelijk zowel op contractuele als op nietcontractuele basis voor de lichamelijke schade en rechtstreekse materiële schade die de Distributienetgebruiker lijdt als gevolg van een opzettelijke fout of een ernstige tekortkoming die door de Distributienetbeheerder in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten is begaan of hem kan worden toegeschreven. b) Wat materiële schade betreft, geldt de aansprakelijkheid van de Distributienetbeheerder slechts na aftrek van een vrijstelling van 250 per Distributienetgebruiker en per schadegeval. De vrijstelling is gekoppeld aan het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dat van de maand oktober Het indexcijfer dat in een dergelijk geval zal worden toegepast is dat van de maand die voorafgaat aan de dag van het schadegeval. c) De Distributienetbeheerder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade bij een Distributienetgebruiker als gevolg van een : - opschorting van de toegang tot het net in het Technisch Reglement vermelde gevallen; - fluctuatie in de spanning of de frequentie die niet meer bedraagt dan respectievelijk het verschil tussen de gemiddelde spanning en de waarde van de nominale spanning van het net en het verschil tussen de stroomfrequentie en de normale waarde ervan toegelaten door de norm NBN EN 50160; - discontinuïteit in de toevoer die het gevolg is van micro-onderbrekingen. Gelet op de stand van de techniek kunnen micro-onderbrekingen in een gekoppeld net immers niet worden vermeden. De Distributienetgebruiker moet zijn installaties ongevoelig maken voor dergelijke micro-onderbrekingen, of maatregelen treffen om de eventuele schade te beperken. Document1 blz. 4 / 12

5 8.2. Aansprakelijkheid van de Distributienetgebruiker De Distributienetgebruiker is gehouden tot vergoeding van alle schade die door zijn toedoen of door zijn installaties is veroorzaakt aan elke door de Distributienetbeheerder geïnstalleerde inrichting ten behoeve van de aansluiting of de distributie in, aan, op, onder of boven het betrokken perceel. Evenzo moet de Distributienetgebruiker alle schade vergoeden die door zijn toedoen of door zijn installaties is veroorzaakt aan elke inrichting geïnstalleerd door een andere Distributienetgebruiker en aangesloten op het distributienet. De Eigenaar verklaart en waarborgt dat de in dit contract bedoelde HS-cabine enkel zal dienen voor de bevoorrading van zijn beroepsactiviteiten of die van de bewoners stroomafwaarts, met uitsluiting van elk residentieel gebruik, en verbindt er zich toe, in geval van overdracht van de cabine of van het vruchtgebruik van de cabine, dat punt specifiek onder de aandacht van de cessionaris te brengen. Mocht de Distributienetbeheerder vaststellen, ter gelegenheid van een inspectiebezoek, van tests, of van een interventie op de installaties, dat de situatie niet conform is aan de verklaringen en waarborgen bedoeld in de voorgaande alinea, dan zullen alle om het even welke kosten, gekoppeld aan de interventies of handelingen die vanwege die non-conformiteit moet worden gedaan, ten laste vallen van de Eigenaar of, in geval van overdracht van de cabine of van het vruchtgebruik van de cabine, ten laste van de cessionaris. Deze kosten omvatten inzonderheid de aanpassingskosten van de bestaande aansluiting om de rechtstreeks op het net aangesloten huishoudelijke afnemer(s) in kwestie individueel aan te sluiten Termijn waarna rechtsverval optreedt Op straffe van rechtsverval dient het bestaan van elke door de Distributienetbeheerder of door een Distributienetgebruiker geleden schade zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven aan de Wederpartij gemeld te worden, en wel uiterlijk binnen 40 kalenderdagen na de datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan Afstand van verhaalsrecht Behalve in de veronderstelde gevallen waarvan uitdrukkelijk hierboven sprake was, op grond waarvan de Distributienetbeheerder of de Distributienetgebruiker aansprakelijk gesteld kan worden, en binnen de daarin gestelde grenzen, doen de Distributienetbeheerder en de Distributienetgebruiker over en weer afstand van elk verhaalsrecht tot aansprakelijkheidsstelling. Elke Partij geeft haar verzekeraar te kennen afstand van verhaalsrecht te doen, en laat in de verzekeringspolis die zij afsluit een beding houdende afstanddoening van verhaalsrecht inlassen voor de veronderstelde gevallen die niet uitdrukkelijk hierboven vermeld zijn. De Distributienetgebruiker dient de Distributienetbeheerder op diens verzoek een afschrift van zijn verzekeringspolis voor te leggen. Artikel 9. Wederzijdse kennisgevingen en mededelingen 9.1. Onverminderd de bijzondere kennisgevingen zoals door het Technisch Reglement voorgeschreven, deelt de Distributienetgebruiker de Distributienetbeheerder onverwijld alle informatie mee die van aard is dat zij de goede uitvoering van voorliggend contract kan beïnvloeden alsook elke wijziging aan een element vermeld in de bijzondere voorwaarden van voorliggend contract. Document1 blz. 5 / 12

6 9.2. De Eigenaar bevestigt ervan in kennis gesteld te zijn dat het Technisch Reglement zoals dit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd ook geraadpleegd kan worden op de website van de Distributienetbeheerder. Partijen komen overeen dat de Distributienetbeheerder niet verplicht is de Eigenaar, of wanneer deze het genot van de aansluiting in kwestie afgestaan heeft, de Distributienetgebruiker op de hoogte te brengen van de wijzigingen die aan het Technisch Reglement aangebracht worden na de ondertekening van voorliggend contract, met name van die wijzigingen die een aanpassing zouden inhouden van de algemene voorwaarden bedoeld onder onderhavige Titel Onverminderd het bepaalde in artikel 46 van het Technisch Reglement verbindt de Eigenaar zich ertoe, in geval van overdracht van het eigendomsrecht of het genotsrecht op de aansluiting, de Distributienetbeheerder onverwijld in kennis te stellen van de identiteit en nadere gegevens van de verkrijger van dit recht. Het staat elke Partij vrij het aansluitingscontract over te dragen. Alsdan blijft de overdrager onverkort gebonden door de uit het aansluitingscontract voortvloeiende rechten en verplichtingen, tot op het ogenblik dat de verkrijger de overdracht ter kennis van de Distributienetbeheerder heeft gebracht. Deze kennisgeving dient per aangetekende brief of te gebeuren op het adres van de contactpersoon zoals vermeld in punt III.1.2. Artikel Vertrouwelijkheid De Distributienetbeheerder verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie over de Eigenaar of de Distributienetgebruiker waarvan hij in het kader van het onderhavige contract kennis krijgt niet openbaar te maken, en verbindt zich ertoe dit geheimhoudingsbeding na te leven en te doen naleven door al zijn medewerkers, in loondienst of anderszins. Ter uitvoering van voorliggend contract worden alle gegevens in verband met de Eigenaar of de netgebruiker als vertrouwelijke informatie beschouwd, met uitzondering van de gegevens die openbaar zijn of waarvan de openbaarmaking uitdrukkelijk toegestaan wordt door de Eigenaar van deze vertrouwelijke informatie, of de informatie waarvan de bekendmaking uitdrukkelijk door de Eigenaar toegestaan is. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na ontbinding of afloop van het contract. Artikel Inwerkingtreding Vervaldag Duur Voorliggend contract treedt in werking op de ondertekeningsdatum en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Dit contract annuleert en vervangt alle eerder gemaakte akkoorden, overeenkomsten, afspraken en contracten tot regeling van de overeenstemming, de eigendom, het gebruik, het beheer, het onderhoud, de herstelling en de werking van de installaties die het voorwerp daarvan uitmaken. Onder voorbehoud van de verplichte betaling van de periodieke aansluitingstarieven, betekent de buitendienststelling van de aansluiting niet dat de rechten en plichten van Partijen in uitvoering van voorliggend contract opgeschort worden De verwijdering van de aansluiting houdt opzegging in van het aansluitingscontract op de werkelijke datum van verwijdering. Deze verwijdering zal pas plaatsvinden na betaling van alle desbetreffende kosten. Document1 blz. 6 / 12

7 Artikel 12. Toepasselijk recht en Geschillenregeling Op elk geschil is het Belgisch recht bij uitsluiting van toepassing. Partijen dienen een minnelijke schikking na te streven, zo nodig door een beroep te doen op de bemiddeling als bedoeld in artikel 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Als het geschil niet in der minne geregeld kan worden, zijn de rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd. Document1 blz. 7 / 12

8 III BIJZONDERE VOORWAARDEN III.1. Aanduiding van de Partijen en de contactpersonen III.1.1. Facturatieadres van de Eigenaar van de hoogspanningsinstallaties Naam : Adres : - nr. Postnummer : - Plaats : BTW-nummer : III.1.2. Contactpersonen en nadere gegevens Voor de Distributienetbeheerder Naam : Sibelga CVBA Adres : Werkhuizenkaai 16 Postnummer : Plaats : Brussel BTW-nummer : BE Contactpersoon : Wellars Gasinga Telefoon : Fax : Voor de Eigenaar Naam : Adres : - nr. Postnummer : - Plaats : BTW-nummer : Contactpersoon : Telefoon : Fax : Document1 blz. 8 / 12

9 III.2. Identificatie van de aansluiting Referentie EAN-GSRN : afname - normaal Afnameadres : nr. Postnummer : - Plaats : Aansluitingspunt : nr. Postnummer : - Plaats : Identificatie hoogspanningscabine : Nominale aansluitingsspanning : Aansluitingstype : hoogspanning in lus (ILM) - (zie bijlage 1 en 2) Toegangspunt : nr. Postnummer : - Plaats : Meetpunt : (gelieve in te vullen) Ligging en toegang : Nominale meetspanning : Meetconstante : Verhouding spanningstransformatoren : Verhouding stroomtransformatoren : Koperverliezen : Ijzerverliezen : W / VAr Netfrequentie : 50 Hz (Contractueel) aansluitingsvermogen (kva) : Normaal kva Geïnstalleerd transformatievermogen (kva) : Normaal kva Document1 blz. 9 / 12

10 III.3. Technische gegevens en bijzondere afspraken III.3.1. Beknopte beschrijving van de installaties van de Distributienetgebruiker (gelieve in te vullen) Activiteit: tertiair ziekenhuis rusthuis industrie KMO gemeente andere :... Geïnstalleerde uitrustingen: verlichting informatica elektrische verwarming airconditioning ventilatie lift industriële keuken perslucht process :... industriële koeling varia :... III.3.2. Specifieke eigendomsgrenzen van bepaalde aansluitingsuitrustingen - cfr. bijlage 2 III.3.3. Specifieke exploitatie- en onderhoudsvoorwaarden (gelieve in te vullen) III.3.4. Teleopneming ja nee III.3.5. Type en vermogen van de productie-eenheden noodaggregaat Kenmerken : zie bijlage 3. zelfopwekking niet van toepassing III.3.6. Bepalingen inzake de toegankelijkheid van de aansluitingsinstallaties (gelieve in te vullen) Document1 blz. 10 / 12

11 III.3.7. Specifieke beschermingsvoorwaarden (bij injectie) cfr. bijlage 4 niet van toepassing III.3.8. Bijzondere veiligheidseisen (gelieve in te vullen) Opgemaakt in tweevoud te, op, waarbij elke Partij bevestigt het voor haar bestemde exemplaar ontvangen te hebben. De Distributienetbeheerder De Eigenaar Document1 blz. 11 / 12

12 TECHNISCHE BIJLAGEN - Bijlage 1 : Liggingsplannen en situatietekeningen - Bijlage 2 : Eendraadsprincipeschema's (met nauwkeurige aanduiding van de eigendomsgrenzen en de verantwoordelijkheidsgrenzen) Document1 blz. 12 / 12

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489 Tussen Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

Aansluitingscontract op het laagspanningsdistributienet

Aansluitingscontract op het laagspanningsdistributienet (versie van mei 2016) Aansluitingscontract op het laagspanningsdistributienet Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname EAN-GSRN-code Injectie Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPR

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet

Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet Contract voor rechtstreekse aansluiting op het laagspanningsdistributienet (versie van mei 2016) Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname EAN-GSRN-code Injectie Maatschappelijke

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit Opgelet: Sibelga kan enkel vergoedingen uitkeren indien de aanvraag werd ingediend via een volledig ingevuld exemplaar van dit formulier en met inachtneming van

Nadere informatie

Aansluitingscontract op het gasdistributienet

Aansluitingscontract op het gasdistributienet Aansluitingscontract op het gasdistributienet (versie van mei 2016) Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPR BTW-nummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET. Referentie :

CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET. Referentie : CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET Referentie : Tussen : Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister : BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : Nr. [Naam, functie] Hierna toegangsgerechtigde

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. De heer X v./ Sibelga

Geschillendienst. Beslissing. De heer X v./ Sibelga Geschillendienst Beslissing De heer X v./ Sibelga Voorwerp van de klacht De heer X, de klager, vraagt de Geschillendienst zich uit te spreken over de naleving door Sibelga van het UMIG-document Deel II

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst Overeenkomst Dienstverlener van flexibiliteit in het kader van de tertiaire reserves 2014 (BSP) (Versie xx van juni 2013) Referentie contract Tussen Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPM BTW-nummer

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Geschillendienst Beslissing Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Voorwerp van de klacht Mevrouw X, de klaagster, vraagt aan de Geschillendienst om zich uit te spreken over de naleving door energieleverancier

Nadere informatie

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag 1. Aanvrager, een vennootschap naar recht met maatschappelijke zetel te met ondernemingsnummer, ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT Tussen : HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door prof. dr. F. Colardyn, afgevaardigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20151030-27) Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Nadere informatie

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 Bijlage_Cabine meerdere netgebruikers_v3.0 Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 1 Algemeen Algemeen wordt een gemeenschappelijke aansluiting van meerdere individuele eindgebruikers in bepaalde gevallen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf BRUGEL behandelt alleen klachten die betrekking hebben op: - een schending van de wetgeving die van toepassing is in het Brussels

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves en van de tertiaire reserves R3DP 2016

Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves en van de tertiaire reserves R3DP 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016 Referentie contract 12 13 14

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING MANDAAT VAN BEHEER op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 1. Voorwerp. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de verbintenissen die betrekking hebben op de informatica- en telecommunicatiediensten die Renta Solutions BVBA

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSNUMMER UID (voorbehouden voor Sodexo) CONTRACTNUMMER (voorbehouden voor Sodexo) TUSSEN: Sodexo Pass Belgium NV Charles Lemairestraat

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV I 30/10/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-607

ADVIES (A) CDC-607 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Overeenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) en

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV II 18/11/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie