middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het"

Transcriptie

1 Ketenanalyse CO 2 emissies Dubbel duurzaam Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 1 van 11

2 Contents 1 INLEIDING BESCHRIJVING WAARDEKETEN RELEVANTE CATEGORIEËN SELECTIE KETENS VOOR ANALYSE KETENPARTNERS KWANTIFICEREN VAN DE CO 2 EMISSIES DATAVERZAMELING METHODE RESULTATEN CO 2 REDUCTIEMOGELIJKHEDEN DISCUSSIE CONCLUSIE Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 2 van 11

3 1 Inleiding De energieproblematiek is slechts één van de aspecten van duurzaamheid. Kijkend naar duurzaamheid focust Joulz zich op het respectvol en zorgvuldig omgaan met mens, omgeving en middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Joulz. Joulz heeft haar CO 2 emissie berekend en CO 2 -reductie doelstellingen opgesteld. Als onderdeel van dit reductieprogramma wil Joulz ook de leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Een belangrijke manier om inzicht te krijgen in de reductiemogelijkheden buiten de bedrijfsgrenzen is het uitvoeren van ketenanalyses. Joulz heeft hiervoor twee onderwerpen gekozen: de dienst energiebesparing van Citytec en het project dubbel duurzaam van GreenTec. Dit document beschrijft de ketenanalyse van dubbel duurzaam. Voor de ketenanalyse energiebesparing Citytec is een separaat document opgesteld. De ketenanalyse wordt uitgevoerd volgens de vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol. Deze vier stappen zijn: 1. Een beschrijving van de waardeketen; 2. Het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3; 3. Identificatie van partners in de waardeketen; 4. Kwantificeren van de emissies Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 3 van 11

4 2 Beschrijving Waardeketen Het product dubbel duurzaam is gebaseerd op de PMC van Joulz GreenTec: Second Life. Windmolens die aan het einde van de economische levensduur zijn, kunnen een tweede leven krijgen. Deze molens kunnen zodanig worden gereviseerd dat performance, levensduur en onderhoudskosten niet significant verschillen van nieuwe molens. Dubbel duurzaam = duurzame voortzetting van de windmolen + duurzame opwekking van elektriciteit Voor Second Life zijn er twee concrete varianten: Second Life als alternatief: Het aanbieden van Second Life molens als alternatief i.p.v. nieuwe windmolens. Reviseren en terugplaatsen: (Solitaire) Eigenaren van molens de optie bieden hun molen te reviseren om zo de levensduur te verlengen. De waardeketen van Second Life ziet er als volgt uit: 1 Een project wordt via een aanbesteding (incl. prekwalificatie) verkregen aan de hand van een uitgebrachte offerte; 2 De opdrachtverstrekking is de feitelijk start van het project; 3 Tijdens de werkvoorbereiding vindt indien nodig de vergunningaanvraag, subsidieverzoeken, afstemming met de netbeheerder, sonderings- en trace onderzoek plaats; 4 Het inkoopproces van materiaal start na afronding van de werkvoorbereiding; 5 Gelijktijdig start de capaciteitsplanning van zowel medewerkers als materieel; 6 Joulz amoveert een bestaande windmolen; 7 De windmolen wordt getransporteerd naar de revisie werkplaats; 8 Tijdens de revisie worden rotor, tandwielkast, generator, kranslager, windmeter en kruimotor vervangen; wieken worden gerepareerd, harder op snijvlak aangebracht en gebalanceerd; 9 De gereviseerde windmolen wordt getransporteerd naar de plaats van bestemming; 10 Nadat eventueel een nieuwe infrastructuur is aangelegd en aangesloten op het locale net, wordt de windmolen in werking gesteld; 11 Tijdens de revisie van de windmolen worden oude materialen gescheiden ingezameld; 12 Het gescheiden afval wordt getransporteerd naar recyclebedrijven; 13 De gemaakte kosten worden gefactureerd Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 4 van 11

5 1 Prekwalificatie/Aanbesteding/Offerte 2 Opdrachtverstrekking 3 Werkvoorbereiding 4 Inkoop materialen 5 Capaciteitsplanning 6 Amoveren 7 Transport 8 Revisie 11 Afvalscheiding 9 Transport 12 Transport 10 Terugplaatsen/Aansluiten 13 Facturatie Figuur 1: Waardeketen Second Life (Dubbel Duurzaam) Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 5 van 11

6 3 Relevante categorieën In dit hoofdstuk zijn de relevante categorieën uit scope drie voor Joulz beschreven. Voor het behalen van niveau 4 op de CO 2 -prestatieladder moet een ketenanalyse gemaakt worden van twee relevante categorieën uit scope 3. Scope 3 emissies komen vrij bij de volgende activiteiten: 1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer (Business travel via public transport) 2. Woon-werk verkeer (Commuter travel) 3. Afvalverwerking (Waste disposal) 4. Papierverbruik (Paper used) 5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten (Electricity used at client sites) 6. Elektriciteits- en gasverbruik van thuiswerkende medewerkers (Electricity used at client sites) 7. Energieverbruik van toeleveranciers tbv. het primaire proces (suppliers / outsourced emissions) 8. Overig verbruik (other consumables) Een aantal van de genoemde categorieën zijn voor Joulz wel van toepassing, maar hebben geen significante bijdrage, zoals papierverbruik en zakelijk verkeer via openbaar vervoer. Deze categorieën zijn opgenomen in de CO 2 -boekhouding van Joulz. De volgende categorieën hebben een significante bijdrage: 1. Woon-werkverkeer 2. Afvalverwerking 3.1 Selectie ketens voor analyse Uit de CO 2 -boekhouding van Joulz blijkt dat woon-werkverkeer en afvalverwerking de grootste bijdrage leveren aan de scope 3 emissies van Joulz. Hieronder volgt een onderbouwing voor de keuze voor de categorieën waarvoor een ketenanalyse gemaakt zal worden. In het kader van 2 relevante en haalbare ketenanalyses is ook een afweging gemaakt tussen typering, significatie en invloed. De typering geeft aan in hoeverre het onderwerp vernieuwend is en of het onderwerp al is onderzocht in eerdere ketenanalyses. Een vernieuwend onderwerp is van toegevoegde waarde op de bestaande kennis in de sector. De significantie geeft aan hoe de CO 2 -uitstoot over de waardeketen is verdeeld en of er grote reductiekansen liggen. Tot slot is besproken in hoeverre Joulz invloed heeft op betrokken organisaties in het proces. Op basis van deze gegevens is vastgesteld welke ketenanalyses zowel relevant als kansrijk zijn. Bij de bespreking van de mogelijke ketenanalyses worden de onderwerpen afgezet tegen deze criteria. Ketenanalyse Typering Significatie Invloed Woon-werkverkeer Niet vernieuwend Hoog binnen Joulz Klein Afval Niet vernieuwend Laag Klein Dienst energiebesparing van CityTec Vernieuwend Hoog binnen sector en maatschappij Groot Product Dubbel duurzaam van GreenTec Vernieuwend Hoog binnen sector en maatschappij Groot Er is gekozen om het product dubbel duurzaam van GreenTec uit te werken, deze heeft relatie met de scope 3 categorie afval en is voor zowel Joulz als de branche vernieuwend. Door het product dubbel duurzaam te introduceren, probeert Joulz afval te verminderen door producten (zoals windmolens) een 2e kans te geven Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 6 van 11

7 De Missie van Joulz is: Joulz is leidend in het duurzaam ontwerpen, aanleggen en onderhouden van toekomstbestendige infrastructuren. Wij bereiken dit door continu te investeren in technologie, kennis, veiligheid en het vakmanschap van onze medewerkers. Het bestaansrecht van een Business Unit GreenTec ligt vooral in de genoemde doelstellingen duurzaam en toekomstbestendig te zijn. GreenTec richt zich primair op producten en diensten voor klanten die bezig zijn met duurzame initiatieven. Binnen Nederland zijn 756 onshore molens waarvan de economische levensduur is verlopen. Als er niets gebeurd, verdwijnen deze bij het afval. The Wind Factory reviseert molens op een dusdanige manier dat performance, levensduur en onderhoudskosten niet significant verschillen met die van een nieuwe molen. De kosten van deze molens liggen lager dan nieuwe molens van hetzelfde vermogen. Door molens te reviseren wordt afval (in de vorm van het afstoten van windmolens) voorkomen. Door te kiezen voor Dubbel Duurzaam zet Joulz een nieuw product op de markt waarmee: CO 2 uitstoot tweezijdig wordt bestreden financieel aantrekkelijk product voor klanten wordt gerealiseerd (succesfactor) Op basis van marktonderzoek is de inschatting dat zon 80 windmolens per jaar voor revisie en herplaatsing in aanmerking komen Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 7 van 11

8 4 Ketenpartners Joulz werkt voor Second Life samen met The Wind Factory. The Wind Factory is een bedrijf dat oudere windmolens reviseert. Bij revisering van de windmolen worden de rotor, tandwielkast, generator, kranslager, windmeter en kruimotor vervangen. De wieken worden nagekeken en opnieuw gebalanceerd, maar vaak niet vervangen. De gondel en mast worden op aanvraag opnieuw gestraald/gespoten. The Wind Factory geeft aan dat zij de molens zo reviseren dat het verschil in performance, onderhoud en levensduur niet significant verschilt met die van een nieuwe molen van hetzelfde type. Alleen qua geluid is een nieuwere molen stiller. De regeltechniek van nieuwe turbines is geavanceerder waardoor online monitoring en control mogelijk is. Door deze technieken is het afstellen van het maximaal vermogen eenvoudiger. The Wind Factory geeft dezelfde garanties af als bij een nieuwe molen. De technische levensduur bedraagt 15 à 20 jaar voor een gereviseerde windmolen. Gereviseerde molens hebben de beste kans als deze kunnen leveren achter de meter Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 8 van 11

9 5 Kwantificeren van de CO 2 emissies 5.1 Dataverzameling De data die gebruikt zijn voor de ketenanalyse Dubbel Duurzaam van Joulz zijn afkomstig van The Windfactory. The Windfactory heeft data aangeleverd betreffende de onderdelen van een windmolen die bij revisie niet de weg naar de afvalverwerking vinden, maar hergebruikt kunnen worden. Van deze onderdelen is aangegeven uit welke materialen deze zijn opgebouwd incl. de volumes in kg. 5.2 Methode Voor de berekening van de CO 2 uitstoot (van de materialen van een windmolen) is in eerste instantie gezocht binnen de gepubliceerde cijfers van Defra (2010 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting, version FINAL, ). Omdat deze data uitsluitend conversiefactoren bevatten van ijzer, is besloten aan te sluiten bij de conversiefactoren genoemd in de notitie CO 2 keten kentallen voor afval voor Eneco (CE Delft, december 2009). Daarnaast is gezocht naar kengetallen rond de productie van een windmolen. Dezelfde materialen zijn bij Dubbel Duurzaam immers niet nodig om een nieuwe windmolen te produceren en levert een reductie in CO 2 uitstoot op. CO 2 kengetallen op het gebied van productie van staal, koper en glasvezel zijn nauwelijks voorhanden. Voor staal is uitgegaan van de cijfers van Corus (CO 2 en Staalproductie, Cock Pieterse, 20 april 2009) en voor koper is uitgegaan van de (gemiddelde) cijfers van Resteel (www.resteel.nl). Voor de productie van glasvezel zijn cijfers betrokken uit het artikel Are natural fiber composites environmentally superior to glass fiber reinforced composites? (S.V. Joshia, L.T. Drzalb, A.K. Mohantyb, S. Arorac). 5.3 Resultaten Afval Bij revisie van een windmolen worden mast, gondelbak en wieken niet als afval verwijderd. De hergebruikte materialen leveren een reductie op in CO 2 emissie. De reductie in de CO 2 emissie per windmolen (categorie < 1 MW) bedraagt: Materiaal hoeveelheid CO 2 uitstoot per ton totale CO 2 uitstoot Mast ijzer 100% 8 ton 1,07 ton 8,56 ton CO 2 Gondel ijzer 90% 2,25 ton 1,07 ton 2,41 ton CO 2 Koper 10% 0,25 ton 2,02 ton 0,51 ton CO 2 Wieken glasvezel versterkt epoxy 0,5 ton 3,21 ton 1,61 ton CO 2 + Totaal 13,09 ton CO Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 9 van 11

10 Productie Bij revisie van een windmolen hoeven mast, gondelbak en wieken niet opnieuw geproduceerd te worden. De hergebruikte materialen leveren een reductie op in CO 2 emissie. De reductie in de CO 2 emissie per windmolen (categorie < 1 MW) bedraagt: Materiaal hoeveelheid CO 2 uitstoot per ton totale CO 2 uitstoot Mast ijzer 100% 8 ton 1,8 ton 14,4 ton CO 2 Gondel ijzer 90% 2,25 ton 1,8 ton 4,05 ton CO 2 Koper 10% 0,25 ton 5,45 ton 1,36 ton CO 2 Wieken glasvezel versterkt epoxy 0,5 ton 5,90 ton 2,95 ton CO 2 + Totaal 22,76 ton CO 2 6 CO 2 reductiemogelijkheden Het reviseren van een bestaande windmolen levert een reductie in de CO 2 emissie op van minimaal 35,85 ton CO 2. Uitgaande van maximaal 80 te reviseren windmolens per jaar in Nederland, bedraagt de totale reductiemogelijkheid: 2868 ton CO 2 per jaar. 7 Discussie Er zijn onzekerheden in de gebruikte data. De bronnen hiervan zijn beperkt en de informatie is in veel gevallen gebaseerd op interviews en enkele rapporten. Verder is er in de analyse slechts een enkel getal gebruikt voor de samenstelling van onderdelen. Verder is ervan uitgegaan dat voor de revisie van de windmolen geen extra transport nodig is. Immers, wanneer een windmolen aan het einde van de levensduur is, dient deze ook te worden verwijderd (met een hijskraan) en getransporteerd. Tenslotte is recycling van materialen (van de onderdelen die wél worden vervangen: rotor, tandwielkast, generator, kranslager, windmeter en kruimotor) niet meegenomen in de berekening, omdat cijfers hiervan ontbreken. De feitelijke reductie van de CO 2 emissie valt in werkelijkheid dus hoger uit Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 10 van 11

11 8 Conclusie Het doel van deze analyse is om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot die in scope 3 valt. Dit is gedaan door een vergelijking te maken tussen het produceren van een nieuwe windmolen en het reviseren van een afgeschreven windmolen. Onder de naam Dubbel Duurzaam wordt tweeledig de uitstoot van CO2 verminderd: door de productie van duurzame elektriciteit en het principe van Second Life waarmee een windmolen een tweede leven wordt gegeven en verschroting wordt voorkomen. Uitgaande van maximaal 80 te reviseren windmolens per jaar in Nederland, bedraagt de totale reductiemogelijkheid: 2868 ton CO 2 per jaar. Dit is ongeveer 24% van de jaarlijkse uitstoot van Joulz en meer dan de huidige uitstoot in scope Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 11 van 11

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope 1 Introductie Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. In steeds meer bedrijven vormt het

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie