Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 /"

Transcriptie

1 Samenvatting toelichting en Aalkeet-Buitenpolder, Aalkeet-Binnenpolder, Kralingerpolder (Noord), Oude Lierpolder, Boschpolder en Bieslandse Bovenpolder Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de en. Dit betekent niet dat er een apart GGOR-product is opgesteld maar dat de uitkomsten direct vertaald zijn naar een envoorstel. Het gebruik van de GGOR heeft ook geen functieadvies als product opgeleverd. Peilenvoorstel en toelichting In onderstaande teksten wordt kort de karakteristieken van de polders beschreven. In de tabellen wordt per polder per kort samengevat welke afweging is gemaakt. Aalkeet-Buitenpolder De Aalkeet-Buitenpolder heeft een totale oppervlakte van 400 ha en was opgedeeld in zeven en. Het gebied kent een landelijk karakter en bestaat voor bijna tweederde van het totale landoppervlak uit agrarisch grasland en natuurgraslanden die door Natuurmonumenten worden beheerd. Het gebied wordt doorsneden door de rijksweg A20. Langs de zuidrand van de polder is bebouwing aanwezig. Door diverse bewoners is hier geklaagd over te lage waterstanden. Hoewel de gemeten waterstanden conform het vorige zijn, ervaren de bewoners dit als te laag. Sinds de aanleg van enkele hoogwatervoorzieningen zijn hier geen e klachten meer geregistreerd. In de Aalkeet-Buitenpolder wordt versnippering tegengegaan door het aantal en terug te brengen van zeven naar vijf en. Hiervoor zijn echter geen maatregelen vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland nodig. Omdat de samenvoeging plaatsvindt op verzoek van Natuurmonumenten, dragen zij ook zorg voor de verwijdering van de stuw en de bekostiging daarvan. I E4 zp*: -3,00 / E4a zp*: -3,00 / wp*: -3,10 wp*: -3,10 zp*: -3,00 / zp*: -3,00 / wp*: -3,10 wp*: -3,10 De samenvoeging van en E4 en E4a is al vergund en gefinancierd. De wijziging wordt in dit enkel bekrachtigd. II E4b -2,85-2,85-2,85 In dit is de drooglegging voor de bebouwing te groot. In 2008 zijn hiervoor enkele stuwen en stuwende duikers aangebracht om hoogwatervoorzieningen te creëren. Hier wordt water vastgehen om de funderingen te beschermen. Sinds de aanleg zijn er geen e klachten meer geregistreerd. Er kan daarom vanuit gegaan worden dat deze maatregelen voldoende zijn. Gezien de getroffen maatregelen en de negatieve effecten op de overige belangen van een eventuele verhoging wordt voorgesteld om het huidig te handhaven. III E4c -2,85-2,85-2,85 In dit deel van de polder wijzigt de situatie niet en zijn er geen knelpunten. Daarom zal het huidige worden voortgezet. IV E5a Flexibel tussen -2,75 en -2,95-2,75 ± 0,10-2,75 tot - 2,95 Er is al een vergunning verleend om het aan te passen tot NAP -2,75 en -2,95 m. De wijziging wordt in dit enkel bekrachtigd.

2 V E5b Flexibel tussen -2,55 en -2,75-2,50 tot -2,70-2,55 tot - 2,75 E5c -2,45 Vrijafwaterend op E5b Natuurmonumenten wil de gebieden E5b en E5c samenvoegen met een gebied met afwijkend tot één. Hoewel de twee en als gescheiden zijn gedefinieerd, is dit in praktijk nooit zo geweest. Er is geen scheidend middel aanwezig tussen de gebieden en het in gebied E5c (een helofytenfilter) kan niet afzonderlijk gereguleerd worden. De negatieve effecten van de 5 cm verlaging zijn minimaal. In het verleden is in deze gebieden een nog dieper gehanteerd van NAP -2,85 m over een periode van tenminste 10 jaar ( geldend van 1990 tot 2000). Gezien de positieve effecten voor de gebruiksfunctie natuur wordt voorgesteld om de drie ()gebieden samen te voegen. Aalkeet-Binnenpolder De Aalkeet-Binnenpolder heeft een totale oppervlakte van ca. 350 ha en is opgedeeld in twee en. Het gebied kent een landelijk karakter met als belangrijkste landgebruik agrarisch grasland en natuur. De bebouwing die in het gebied aanwezig is, zijn vrijstaande boerderijen. Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Hoek van Holland Rotterdam. De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen in het oosten van de polder het bedrijventerrein Vergulde Hand West te ontwikkelen. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Omdat de bestemming van het gebied nu nog agrarisch is, is de toekomstige ontwikkeling niet meegenomen in deze afweging. I I zp*: -2,46 / wp*: - 2,57 zp*: -2,46 / wp*: -2,57 zp*: -2,46 / wp*: -2,57 in I ligt een natuurvriendelijke oever die te droog is. Dit knelpunt is op te lossen met een verhoging. Gezien de negatieve effecten op de overige belangen in het hele en de kosten van de verhoging wordt voorgesteld om het huidig te handhaven. In I ligt natuurgebied De Rietputten. De Rietputten zijn eind jaren 90 ontstaan door het storten van bagger in een depot. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Regenwater wordt vastgehen met behulp van een overstort in het noordoosten van het natuurgebied. In tijden van droogte wordt geen water ingelaten, waardoor het gebied droog valt. In het vorige had dit gebied hetzelfde als de omgeving, maar in de praktijk is het een gebied met afwijkend. Na de vaststelling van dit wordt een vergunning verleend voor dit afwijkende. II II -1,95-1,95-1,95 In dit deel van de polder wijzigt de situatie niet en zijn er geen knelpunten. Daarom zal het huidige worden voortgezet. Kralingerpolder (Noord) De Kralingerpolder-Noord heeft een oppervlak van ca. 160 ha en was opgedeeld in twee en. Dit gebied is afgescheiden van de rest van de Kralingerpolder door de Burgerdijkseweg. Door middel van een aantal stuwen passeert het water uit de kern De Lier en het betreffende glastuinbouwgebied deze dijk. In het landgebruik van de polder is een tweedeling te zien tussen hoofdzakelijk stedelijk gebied in het noorden van de polder en glastuinbouw in de rest van het gebied. In de Kralingerpolder-Noord trad regelmatig wateroverlast op. Het waterbergingstekort dat in de Kralingerpolder-Noord aanwezig was, is deels opgelost door de aanleg van bergingsgebied het Kraaiennest. Verder wordt de wateroverlast in het stedelijk gebied van De Lier nog verder aangepakt door een aantal maatregelen.

3 Peilgebied II is opgeheven, doordat een vergunning verleend is voor het dempen van de enige watergang in het. De Kralingerpolder-Noord bestaat in de e situatie uit vier en door de overname van drie gebieden met afwijkend. Hierdoor komen 13 kunstwerken in beheer bij Delfland. Van de kunstwerken is één stuw aan directe vervanging toe. Kosten worden geschat op ca I I -1,85-1,85-1,90 Het oppervlaktewater in de polder wijkt -5 cm af van de situatie vastgesteld in het vorige. Vanwege het bergingstekort en een hydraulisch knelpunt bij de stuwen aan de Burgerdijkseweg in het zuiden van de polder werd een lager gehanteerd. Sinds de stuwen zijn aangepast zijn geen knelpunten meer gesignaleerd. Daarnaast worden er maatregelen uitgevoerd om het bergingstekort te compenseren. Gezien de negatieve effecten voor de bodemdaling en archeologie en de gemiddelde drooglegging bij het huidige voor de functies voldoet wordt voorgesteld om het huidig te handhaven. II I-C ,72 In het vorige is geen reden voor dit gestuwde gebied opgenomen en eveneens geen aangegeven. Na veldmetingen is geconcludeerd dat het gebied een heeft van NAP -1,72 m en een veel groter gebied omvat. Vanwege de meerdere belanghebbenden en de wens controle te hebben over de hoofdstromen in de polder, neemt Delfland het beheer van het gebied over. Er zijn in het gebied geen knelpunten. Gezien de mogelijk negatieve gevolgen op archeologie, bebouwing en bodemdaling wordt geen verlaging en samenvoeging met I overwogen. Van de kunstwerken is één stuw aan directe vervanging toe. Kosten worden geschat op ca III I-A -2,18-2,18-2,18 Voormalig afwijkend I-A ligt hoofdzakelijk in het bebouwd gebied van De Lier. Een watergang met een belangrijke afvoerfunctie maakt onderdeel uit van I-A. Vanwege deze belangrijke afvoerfunctie wil Delfland het beheer in dit gebied zelf in beheer hebben. Dit gebied met afwijkend wordt daarom overgenomen van de gemeente Westland. Er zijn geen praktijkknelpunten. Het blijft ongewijzigd. IV I-B -1, ,78 In het vorige is geen reden voor dit gestuwde gebied opgenomen en eveneens geen aangegeven. Na veldmetingen blijkt de kruinhoogte van verschillende kunstwerken op NAP -1,78 m te liggen. Omdat het een betrekkelijk groot gebied is (7 ha) met meerder eigenaren en belangen, is het wenselijk dat Delfland het beheer van het gebied overneemt. Er zijn in het gebied geen knelpunten. Gezien de mogelijk negatieve gevolgen op archeologie, bebouwing en bodemdaling wordt geen verlaging en samenvoeging met I overwogen. Het in het e IV zal op vastgesteld worden op het bestaande van NAP -1,78 m. Oude Lierpolder De Oude Lierpolder heeft een totale oppervlakte van ca. 330 ha en was opgedeeld in elf en. Door het samenvoegen van twee en en het opheffen van een (wordt een gebied met afwijkend ) wordt het aantal en teruggebracht tot negen. In de polder ligt het grootste deel van de dorpskern De Lier. Daarnaast is een groot deel van de polder in gebruik als glastuinbouwgebied. De polder wordt doorsneden door de boezem. De beide zijden van de polder zijn met elkaar verbonden door middel van een sifon nabij het gemaal Oude Lierpolder. In een deel van I, in de bebouwde kom van De Lier, is een te kleine drooglegging en een rioleringsprobleem. Op basis van de nu beschikbare gegevens wegen de positieve effecten van een

4 verlaging voor dit lokale knelpunt niet op tegen de negatieve effecten op een aantal andere belangen in het gehele. Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een verlaging en andere mogelijke maatregelen om dit knelpunt op te lossen. Gezien de belangenafweging en verder onderzoek naar de effectiviteit van verschillende maatregelen in het oppervlaktewatersysteem en het rioleringssysteem, wordt voorgesteld het oppervlaktewater niet te verlagen. De kosten voor het samenvoegen van de voormalige en V en VI wordt geschat op ,-. In voormalig X dient een gemaal te worden vervangen, kosten I I -1,85-1,85-1,85 In het gebied rond de Van Rijnstraat zijn problemen door de lage ligging van de overstortdrempels van de riolering ten opzichte van het oppervlaktewater als gevolg van de maaivelddaling in dit deel van het. Op basis van de nu beschikbare gegevens wegen de positieve effecten van een verlaging voor dit lokale knelpunt niet op tegen de negatieve effecten op een aantal andere belangen in het gehele (ca. 250 ha). Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een verlaging en andere mogelijke maatregelen om dit knelpunt op te lossen. Gezien de belangenafweging en verder onderzoek naar de effectiviteit van verschillende maatregelen in het oppervlaktewatersysteem en het rioleringssysteem, wordt voorgesteld het oppervlaktewater niet te verlagen. Het huidige van NAP -1,85 m wordt gehandhaafd. II II -1,41-1,41-1,41 Voor deze en zijn er geen mogelijkheden om het te III III -1,15-1,15-1,20 koppelen aan een ander of flexibel beheer toe te passen. Omdat er geen knelpunten zijn, wordt voorgesteld IV IV -1,50-1,50-1,59 het oppervlaktewater van en II, III en IV te handhaven op het uit het vorig. V V VI -1,45-1,35-1,60-1,42-1,50 is V samen te voegen met VI en een vast oppervlaktewater vast te stellen van NAP-1,45 m. Het vaststellen van het op NAP -1,45 m betekent officieel een verlaging in V met 10 cm. Een verlaging van het oppervlaktewater is positief voor de functie agrarisch grasland en glastuinbouw die beiden een te kleine drooglegging hebben. In praktijk is in de afgelopen 15 jaar een gehanteerd van gemiddeld NAP -1,42 m, waarmee het oppervlaktewater in praktijk maar met 3 cm wordt verlaagd. Het negatieve effect op de bebouwing, archeologie en het tegengaan van bodemdaling is daarmee beperkt. Het vaststellen van een op NAP -1,45 m in VI betekent officieel een verhoging van 15 cm. In de praktijk is het in VI echter een 10 cm hoger dan in het vorige vastgesteld (NAP -1,50 m in plaats van NAP -1,60 m). Daarmee is de verhoging slechts 5 cm. Bij samenvoeging wordt het aantal en verkleind en versnippering tegen gegaan. Om de en V en VI samen te kunnen voegen dient een stuw verwijderd te worden. De kosten hiervoor worden geschat op 5.000,-. Daarnaast dient een stuwende duiker te worden vervangen. De kosten hiervoor worden geschat op ,-. Om de en van het vorige te handhaven is ook aanpassing van beide kunstwerken nodig. VI VII -1,20-1,20-1,20 Voor deze en zijn er geen mogelijkheden om het te VII VIII -1,50-1,50-1,50 koppelen aan een ander of flexibel beheer toe te passen. Omdat er geen knelpunten zijn, wordt voorgesteld het oppervlaktewater van en VII en VIII te handhaven op het uit het vorig.

5 VIII IX -1,55-1,55-1,58 In IX is een beheersknelpunt, omdat het gebied wordt beheerd door derden. Het inlaatwerk en de stuw voldoen niet aan de normen die Delfland aan dergelijke kunstwerken stelt. Het vervangen van de kunstwerken betekent hoge kosten (> ) voor een klein (<0,5 ha). Samenvoegen van dit met I is niet mogelijk. Om de verlaging mogelijk te maken dient een teensloot verdiept te worden. In de laatste keuring is de aangrenzende waterkering net goedgekeurd als het gaat om veiligheid voor overstromen achterland. Het verdiepen van de teensloot heeft waarschijnlijkheid een ongunstig effect op de stabiliteit van de waterkering. Voorgesteld wordt de huidige situatie voorlopig te handhaven en het vast te stellen op NAP -1,55 m. Het beheersknelpunt wordt niet opgelost. Maar er zijn ook geen negatieve effecten op de belangen in het gebied. In 2013 wordt deze waterkering verder onderzocht door Delfland. Daarin wordt ook de mogelijkheid om de teensloot te verdiepen meegenomen. IX X -2,15-2,15-2,10 In X (ca. 5 ha) is een beheersknelpunt, omdat het gebied wordt beheerd door derden. Het gemaal voldoet niet aan de normen die Delfland aan dergelijke kunstwerken stelt. Samenvoegen van dit met I is niet mogelijk gezien de vereiste drooglegging. Om het oppervlaktewater in het te kunnen handhaven, dient het gebied door Delfland te worden beheerd. Hiervoor is de aanleg van een gemaal noodzakelijk. De aanleg van een (automatisch) gemaal kost ca I-A XI -2,00-2,00-1,97 Het is een betrekkelijk klein gebied van ruim 1 ha met één eigenaar. Deze eigenaar beheert momenteel de onderbemaling. Samenvoegen van dit met I zou zorgen voor een te kleine drooglegging. Omdat het beheer van het gebied reeds in handen is van derden en slechts één belanghebbende in het gebied eigendom heeft, krijgt het de status van een gebied met afwijkend. Boschpolder Peilbesluit Boschpolder beslaat 133 ha en ligt volledig binnen de Gemeente Westland. Het grondgebruik in de Boschpolder bestaat grotendeels uit glastuinbouw en bedrijventerrein. Door de realisatie van bedrijventerrein De Woerd is het areaal bedrijventerrein de afgelopen jaren toegenomen. Het plangebied bestaat uit drie en; twee daarvan zijn onderdeel van de boezem. Deze gebieden zijn niet of niet helemaal opgenomen in het boezem van 2006 en worden daarom in dit meegenomen. Voor het uitvoeren van het is de volgende maatregel nodig: verbeteren van de instroombak van een duiker onder de Burgemeester Elsenweg. De kosten hiervoor worden geschat op ,-. I -- * -0,77-0,77-0,75 Voor I wordt voorgesteld om het uit het vorige te handhaven. Er zijn geen knelpunten in het gebied. Ook zijn er geen andere redenen om het te veranderen.

6 Boezem I Boezem XV * Boezem I -0,43-0,43-0,43 -- * -0,60-0,77-0,60 Door de realisatie van de Woerd in het zuidoostelijk deel van de Boschpolder is de grens tussen boezemen poldergebied veranderd. Veel van de watergangen op polder zijn verdwenen en de e watergangen die zijn gerealiseerd zijn verbonden met de boezem. In het zuidoostelijk deel van de Boschpolder kwamen al veel watergangen op boezem voor; deze watergangen zijn opgenomen in Delflands Boezem. Deze watergangen en het land daartussen worden als één opgenomen in dit. Dit wordt in het volgende boezem onderdeel van I van de boezem. Voor Boezem I wordt voorgesteld het boezem van NAP -0,43 m over te nemen. Er zijn geen knelpunten in het gebied. Ook zijn er geen andere redenen om het te veranderen. Peilgebied Boezem XV is een in de boezem; de nummering volgt op het boezem en op andere en die aan de boezem zijn toegevoegd. Dit is door de wijzigingen in de waterhuishing in de Woerd afgesneden van de rest van de polder, en voert daarom met een eigen pompje naar de boezem af. Het gebied kan niet op boezem worden gezet aangezien het lagere nodig is voor het voorkomen van grondwateroverlast bij de bebouwing langs de Dijkweg. Voor Boezem XV wordt voorgesteld om het huidige praktijk van NAP -0,60 m over te nemen. Dit is afgestemd is op de e inrichting van het gebied. het voor de Boschpolder uit 1996 bestond uit één dat geen code had Bieslandse Bovenpolder Voor de Bieslandse Bovenpolder wordt voor het eerst een vastgesteld. De polder behoort tot het herpolderde gebied en viel tot een aantal jaar geleden onder het beheer van Gemeente Delft. Het gebied wordt gekarakteriseerd door zijn mozaïek aan recreatieve en natuurfuncties. Daarnaast bestaat een deel van het gebied uit weilanden die in gebruik zijn bij een biologisch melkveeherijbedrijf. Het plangebied bestaat uit 7 en. Twee en horen vanuit de waterhuishing gezien bij de Noordpolder van Delfgauw. Omdat deze en onderdeel zijn van het herpolderde gebied, zijn ze niet meegenomen bij het voor de Noordpolder van Delfgauw uit Peilgebied I van de Bieslandse Bovenpolder is meegenomen bij Cluster Delft. Voor het uitvoeren van het zijn de volgende maatregelen nodig: - duiker inder Korftlaan in II vervangen; - stuw aanbrengen voor instroompunt van duiker tussen IV en II; - duiker op grens van IV en V afsluitbaar maken plus keerschot dat ervoor ligt verwijderen; - keerschot verwijderen in NvDXII. De kosten hiervoor worden geschat op ,-.

7 [m NAP] [m NAP] II -2,14-2,14 In dit is sprake van tegenstrijdige wensen. Voor de volkstuinen is het optimale lager dan dat voor de rest van het. Peilverlaging blijkt geen duurzame oplossing te zijn tegen de wateroverlast bij de volkstuinen en is bovendien nadelig is voor het andere grondgebruik in dit. Daarom is het voorgestelde gelijk aan het huidige praktijk. III flexibel -3,70 / -4,20 flexibel -3,70 / -4,20 De belangrijkste factor voor het bepalen van het in dit is de zwemwaterplas die hier ligt. Vanwege de waterkwaliteit wordt hier geen gebiedsvreemd water ingelaten. Daar past een flexibel bij. De bovengrens wordt bepaald door de maaiveldhoogte: afwatering van het om de plas liggende terrein moet mogelijk blijven, zodat het terrein rondom de plas niet onder water komt te staan. Gezien de maaiveldhoogte is een bovengrens van NAP -3,70 m optimaal. Omdat de afwatering van het terrein rondom de plas via greppels gebeurt en niet via de ondergrond, zorgt een lager niet voor minder wateroverlast. De ondergrens wordt bepaald door de wens om geen gebiedsvreemd water in te laten. De afgelopen jaren is het in droge zomers een halve meter uitgezakt; het dat dit oplevert is als ondergrens aangehen. IV -1,70 van -1,63 tot -1,73 De inrichting van dit gebied is afgestemd op het praktijk en de hoge grondwaterstand. De heemtuin in dit gebied is deels opgehoogd en in de lage delen is de vegetatie afgestemd op een hoge grondwaterstand. Er zijn geen knelpunten in dit gebied. V winter -1,90 zomer -1,70 van -1,63 tot -1,90 Dit moet voldoende water bevatten om VI te kunnen voeden. Bij het inlaten van water ontstaat er door het helofytenfilter een verschil tussen het oostelijke en het westelijke deel van het. Het duurt ongeveer twee weken voordat het aan de oostkant even hoog is als in het westen. Als het droog is, kan het hierdoor lastig zijn om voldoende water in het oostelijk deel van het te krijgen. Dit kan leiden tot stankoverlast optreden bij de woningen aan de oostkand van het. Het water zou sneller door het helofytenfilter moeten stromen dan nu het geval is. Waarschijnlijk is er sprake van verlanding van het helofytenfilter als gevolg van gebrekkig onderh; hier moet naar gekeken worden. Het is voornamelijk in gebruik als grasland. Daar past een zomer- en winter bij. Omdat dit veengrond is, wordt gestreefd naar een drooglegging van 60 cm. De maaiveldhoogte van het weiland verloopt van -1,0 tot -1,6 m t.o.v. NAP, met een gemiddelde van -1,3 m. De stankoverlast bij de Noordeindseweg kan tegengegaan worden door in de zomer een hoger in te stellen. Het huidige zomer-praktijk komt hieraan tegemoet. VI -2,40 van -2,36 tot -2,43 Het praktijk sluit aan bij de functie van het. Er zijn geen knelpunten in het gebied.

8 [m NAP] [m NAP] NvD III winter -1,75 zomer -1,60 winter -1,75 zomer -1,60 Het praktijk sluit aan bij de functie van het. Er zijn geen knelpunten in het gebied. Vanuit het gezien kan het probleemloos bij de Noordpolder van Delfgauw getrokken worden. Het alternatief is deze duiker verwijderen (of dichtzetten) en een e verbinding aanleggen van VII naar IV in de Bieslandse Bovenpolder. Voor de waterhuishing heeft dit geen voordelen. Omdat de polderkade effectief geen kerende functie heeft en ook niet als grondlichaam aanwezig is (de kering bestaat alleen administratief), is er ook geen andere reden om de situatie aan te passen. Het gebied kan dus probleemloos bij de Noordpolder van Delfgauw getrokken worden. NvD XII -1,55-1,55 Dit gebied is onderdeel van XII van de Noordpolder van Delfgauw. Peilgebied XII van de Noordpolder van Delfgauw heeft een vastgesteld van NAP -1,55 m. Dit komt overeen met het gemeten praktijk en het sluit aan bij de functie van het. Er zijn geen knelpunten in het gebied.

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder - peilgebied VIII 1 Inleiding Het

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt H.03 1172488 Aan Verenigde Vergadering PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling...

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling... Martijn Näring, Hoogheemraadschap van Delfland Saskia Vuurens, RPS advies en ingenieursbureau bv Maart 204 Inhoud Inleiding... 5. Aanleiding... 5.2 Doel... 5.3 Leeswijzer... 5 2 Peilvoorstel en samenvatting...

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Toelichting peilbesluiten Rotterdam

Toelichting peilbesluiten Rotterdam Toelichting peilbesluiten Rotterdam polder Spangen polder Oud-Mathenesse Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012 Peilbesluiten gebied Rotterdam Polder Oud-Mathenesse Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Toelichting peilbesluiten Vlaardingen

Toelichting peilbesluiten Vlaardingen Toelichting peilbesluiten Vlaardingen Polder Vlaardingen Holierhoek en polder Vlaardingen-oost Polder Vlaardingen-west en polder Vettenoord Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012 Peilbesluiten

Nadere informatie

Legenda. Kaart 1: Ligging polder en indeling peilvakken. Hazerswoude-Rijndijk N11. Hazerswoude-Dorp. Benthuizen. Boskoop. Peilbesluit.

Legenda. Kaart 1: Ligging polder en indeling peilvakken. Hazerswoude-Rijndijk N11. Hazerswoude-Dorp. Benthuizen. Boskoop. Peilbesluit. Hazerswoude-Rijndijk Kaart 1: Ligging polder en indeling peilvakken N11 Hazerswoude-Dorp Benthuizen Boskoop Kaart 2: Uitsnede structuurvisie Wegennet Natuurgebied Recreatie Recreatie dorp Verblijfsrecreatie

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 04.B.17 1252397 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 06-09-2016 Kennis te nemen van

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Topografie Zegveld Kamerik Kockengen Breukelen Vleuten Maarssen Maartensdijk Bilthoven Groenekan De Bilt Den Dolder Soesterberg Bosch en Duin Huis ter Heide bebouwing bos bouwland weiland boomgaard/ -kwekerij

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Watergebiedsplan Westelijke Venen

Watergebiedsplan Westelijke Venen Watergebiedsplan Westelijke Venen Droogmakerijen april 2012 Plangebied Droogmakerijen Westelijke Venen Voorstellen voortgekomen uit: Onderzoek waterberging Onderzoek afvoercapaciteit Waterkwaliteit en

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal.

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal. Groningen Haren Hoogezand-Sappemeer Uiterburen Zuidbroek Heiligerlee Winschoten Paterswolde Muntendam 9641 P VEENDAM Zuidlaren Westlaren Veendam Ommelanderwijk Blijham Wedde watersysteem Veenkolonien peilbesluit

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

agendapunt Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 07.02 1252397 Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016 Kennis te nemen van de startnotitie voor het opstellen

Nadere informatie

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AB 08/xxx-II)

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AB 08/xxx-II) PEILBESLUIT POLDER TUINDORP OOSTZAAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AB 08/xxx-II) Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 augustus 2008, gelet op het

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 Nota zienswijzen Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 1 1 Aanleiding Aan de Raaksmaatsweg 4 in t Veld ligt een agrarisch bedrijf met akkerbouw, bloembollenteelt en bolbloemenbroeierij. Dit bedrijf is

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Samenvatting Droge voeten, schoon water WATERGEBIEDSPLAN NIEUWKOOP EN OMSTREKEN samenvatting Archimedesweg 1 CORSA nummer: CONCEPT postadres: versie: postbus 156

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s \A/E-T-TERSKIP FRYSLÂN BügelHajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 B9T4 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, rr meil zor5 Bijlage(n): Ons kenmerk:

Nadere informatie

? J OR ,22 OR-4.08.HW03 OR-4.08.HW04 OR-4.08.OB04 OR-4.08.OB03 OR-4.08.HW02 OR-4.08.OB02 OR ,47 OR-4.08.HW11

? J OR ,22 OR-4.08.HW03 OR-4.08.HW04 OR-4.08.OB04 OR-4.08.OB03 OR-4.08.HW02 OR-4.08.OB02 OR ,47 OR-4.08.HW11 ? OR-4.08.HW19 Kaart B2.1 Verenigde Blolandseen Korteraarsepolder Peilvoorstel - Variant A OR-4.08.1.6-5,22 OR-4.08.HW07 OR-4.08.HW09 OR-4.08.HW03 OR-4.08.HW04 OR-4.08.OB04? gemaal stuw OR-4.08.1.5-2.00

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Locatieonderzoek WISH Outdoor. Gemeente Laarbeek Definitief

Locatieonderzoek WISH Outdoor. Gemeente Laarbeek Definitief Locatieonderzoek WISH Outdoor Gemeente Laarbeek Definitief Locatieonderzoek WISH Outdoor Gemeente Laarbeek Definitief Rapportnummer: 211x06798.077721_1 Datum: 20 december 2013 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

Peilbesluit Binnenwegse polder

Peilbesluit Binnenwegse polder GPG-463 Streefpeil: - 2,50 Hoogheemraadschap van Peilbesluitgrens GPG-536 GPG-500 flexibel peil NAP -5,95/ -6,05 GPG-537 Peilgebieden Afwijkende peilen GPG-509 GPG-505 NAP -5,50 GPG-500 GPG-501 GPG-526

Nadere informatie

Verantwoord waterbeheer

Verantwoord waterbeheer Verantwoord waterbeheer Laten we geen water gaan rondpompen Droge voeten, schoon water Verantwoord waterbeheer.indd 1 20-2-2014 15:29:38 Het waterpeil in een polder wordt beheerd en geregeld door het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering in de vigerende legger van AGV uit 2007 ligt tussen de Weesperweg en de Vecht door tuinen van woonbooteigenaren

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Actualisatie Watertoets Bestemmingsplan TU Delft Technopolis Clusters en Kamers

Actualisatie Watertoets Bestemmingsplan TU Delft Technopolis Clusters en Kamers Notitie Eb ik toegevoegd Contactpersoon B. (Bart) de Jong BASc Datum 5 juli 2013 Kenmerk N001-1215526BJQ-nja-V03-NL Actualisatie Watertoets Bestemmingsplan TU Delft Technopolis Clusters en Kamers De gemeente

Nadere informatie

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM Beleidsveld: Inrichting en onderhoud Vergaderdatum: 18-12-2008 watersystemen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 717679 Aantal

Nadere informatie

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014)

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Vastgesteld door het algemeen bestuur op Verantwoording Titel: Kenmerk: 799603 Contactpersoon: Corina Wijnen

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2011 Ontwerp Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit dossier : C7152 registratienummer

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Bij het indienen van claims kan de afhandeling in vier fases worden onderverdeeld.

Bij het indienen van claims kan de afhandeling in vier fases worden onderverdeeld. MEMO Op 12 november is er toegezegd dat het rapport Onderzoek bodemdaling gemeente Dongeradeel, fase 1 aan de raadscommissie zal worden aangeboden. Dit rapport is in opdracht van de gemeente Dongeradeel,

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Vastgesteld door het algemeen bestuur op. Verantwoording Titel: Kenmerk: 830130 Contactpersoon: Telma Rath Ontwerp Partiële herziening

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Vastgesteld d.d. 23 april 2008 Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, voorzitter, Goedgekeurd door; Status Vastgesteld Rotterdam,

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Waterbeheer en landbouw

Waterbeheer en landbouw Waterbeheer en landbouw Melkveehouderij in veenweidegebieden Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Animal Sciences Group) Jan van Bakel (Alterra) Inhoud 1. Probleem 2. Waterpas model 3. Peilverhoging polder

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inrichtingsmaatregelen Geerpolder - Projectplan

Inrichtingsmaatregelen Geerpolder - Projectplan Inrichtingsmaatregelen Geerpolder - Projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Projectnummer: 99857 Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071) 5 168 268 Versie: 1.0

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Dit inrichtingsplan is een schets van de door Staatsbosbeheer wenselijk geachte situatie voor de verbindingszone tussen

Nadere informatie

Watergebiedsplan en toelichting op het ontwerp peilbesluit Warmonderdam- en Alkemaderpolder. Duin- en bollenstreek

Watergebiedsplan en toelichting op het ontwerp peilbesluit Warmonderdam- en Alkemaderpolder. Duin- en bollenstreek Watergebiedsplan en toelichting op het ontwerp peilbesluit Warmonderdam- en Alkemaderpolder Duin- en bollenstreek Archimedesweg 1 Heleen Kiela postadres: Doeke Kampman postbus 156 Afdeling beleid 2300

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel

Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Vastgesteld door de Verenigde Vergadering op 27 juni 2012. Status Definitief, vastgesteld Versie 04 Rotterdam, 27 juni 2012 Toelichting Peilbesluit

Nadere informatie

opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water

opstelterrein Uitgeest e.o. - analyse water Memo Aan Jan Bosman Van Eric Westerhuis Datum 4 december 2014 Bijlage(n) - Onderwerp opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water Telefoonnummer E-mail Inleiding Voor de benodigde opstelcapaciteit voor

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

Veiligheidsnormering kaden binnenboezem

Veiligheidsnormering kaden binnenboezem Veiligheidsnormering kaden binnenboezem Beleidsveld: Waterkeringen Vergaderdatum: 27 september 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: III.2. Kenmerk VV: 623367 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012 Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost 26 november 2012 Luc Mangnus Lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen WELKOM inhoud Kader Planvorming wateropgave Inbreng van de streek Resultaten analyses

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. Iff* WETTERSKIP F R Y S L A N Gemeente Kollumerland c.a. De heer F. Tuitman Postbus 13 9290 AA KOLLUM VERZONDEN 19 NOV. 20Vt Leeuwarden, 18 november 20: 2014 Ons kenmerk: WFN1417817 ^ Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Projectplan Duikers en stuw Groeneweg 75 en 77 te s- Gravenzande - Olieblok

Projectplan Duikers en stuw Groeneweg 75 en 77 te s- Gravenzande - Olieblok Projectplan Duikers en stuw Groeneweg 75 en 77 te s- Gravenzande - Olieblok Opsteller: M. v. Amelsvoort/M. Kraaijeveld Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO 701086 Datum: 19-03-2010 Kopie:

Nadere informatie