Toelichting peilbesluiten Vlaardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting peilbesluiten Vlaardingen"

Transcriptie

1 Toelichting peilbesluiten Vlaardingen Polder Vlaardingen Holierhoek en polder Vlaardingen-oost Polder Vlaardingen-west en polder Vettenoord Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012

2

3 Peilbesluiten Vlaardingen polder Vlaardingen-Holierhoek polder Vlaardingen-west polder Vlaardingen-oost polder Vettenoord Hoogheemraadschap van Delfland november 2012 Definitief

4

5 INHOUD blz 1 INLEIDING Aanleiding en doel Aanpak Plangebied Leeswijzer 5 2 PEILENVOORSTEL 7 3 OVERIGE RESULTATEN Geheel Vlaardingen Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west OPTIMALE SITUATIE 14 5 ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN AGOR en knelpunten Knelpunten wateraanvoer 41 6 GEWENSTE SITUATIE Polder Vlaardingen-west Polder Vettenoord EFFECTEN EN MAATREGELEN Effect peilvoorstel polder Vlaardingen-Holierhoek Effect peilvoorstel Vlaardingen-west Effect peilvoorstel polder Vettenoord Effect peilvoorstel Effect peilvoorstel polder Vlaardingen-oost Effect peilvoorstel Maatregelen Peilschalen 82 8 SYSTEEMBESCHRIJVING Gebied Oppervlaktewatersysteem Oppervlaktewaterregime Verkenning flexibel peilbeheer en ontsnippering Drooglegging Grondwaterhuishouding Grondwaterregime Systeemanalyse per wijk Riolering 132

6 8.10 Wateraanvoer en doorspoeling Beheer watersysteem Waterkeringen BELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Beleid Ruimtelijke ordening 152 LITERATUUROVERZICHT, AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST 156 COLOFON 159 BIJLAGEN 1 BIJLAGE 1 Grondwatermeetnet gemeente Vlaardingen 2 BIJLAGE 2 Tijdreeksanalyse meetnet Vlaardingen Menyanthes 6 BIJLAGE 3 Kostenindicatie maatregelen 9 BIJLAGE 4 Uitgangspunten afweging 11 BIJLAGE 5 Optimale situatie 12 BIJLAGE 6 Methodiek 37 BIJLAGE 7 Analyses 50 KAARTEN 57 Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 2 -

7 1 INLEIDING Dit rapport is één van de drie rapporten die onderdeel uitmaken van de peilbesluiten voor de waterweggemeenten. Dit peilbesluit is de tweede watersysteemanalyse omdat er in 2008 al een watersysteemanalyse voor dit gebied is geweest waarbij de wateroverlastsituatie, inclusief riolering in beeld gebracht is. De insteek voor de eerste watersysteemanalyse is anders dan dit peilbesluit. De eerste was namelijk opgesteld ten behoeve van de waterplannen voor de verschillende waterweggemeenten. Daar was behoefte aan om de situatie ten aanzien van berging en afvoer in beeld te brengen (ABC-studies). Het doel van deze nieuwe studie is vooral onderbouwen van peilbesluiten voor de polders zonder peilbesluit. Naast dit rapport zijn er rapporten voor de andere delen van het studiegebied: gemeenten Schiedam en Rotterdam. 1.1 Aanleiding en doel In peilbesluiten wordt het oppervlaktewaterpeil vastgelegd op basis van een afweging van alle belangen. Zo wordt er bij deze afweging rekening gehouden met de bestemmingen, ruimtelijke ontwikkelingen, wensen vanuit het waterbeheer en de functies. Het doel van het peilbesluit is om peilen vast te leggen. Dit biedt rechtszekerheid aan de belanghebbenden. Als beheerder van het oppervlaktewater is Delfland volgens artikel 5.2 van de Waterwet verplicht om peilbesluiten vast te stellen. Aanvullend daarop dient volgens de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland een peilbesluit elke 10 jaar herzien te worden. In 2007 is het stedelijk gebied van Vlaardingen herpolderd. Dit houdt ondermeer in dat het beheer van het oppervlaktewatersysteem is overgedragen van de gemeente naar Delfland. De gemeente heeft geen peilbesluiten opgesteld. Delfland stelt voor deze polders voor het eerst peilbesluiten op. In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van de peilbesluiten van het stedelijk gebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en het Rotterdam. De opzet was destijds breder dan alleen het opstellen van peilbesluiten. Onderzocht is of de opgave van bijvoorbeeld waterkwaliteit, ecologie en wateroverlast meegenomen zou moeten worden. De gemeente is daarbij ook betrokken. Al snel bleek, vooral ingeven vanuit de kadernota van Delfland, dat er geen behoefte meer was aan brede watergebiedstudies. Ook de gemeenten hadden die behoefte niet. Besloten is om binnen dit project enkele vragen naar aanleiding van overlaststudies op te pakken. Tegelijkertijd moest de insteek van de op GGOR gebaseerde peilbesluiten aangepast worden. Er was besloten om geen uitgebreid modelinstrumentarium te maken. Dit vereiste een nieuwe methodiek. Hiervoor was tijd en overleg nodig. De vervolgvragen over wateroverlast liepen niet in de pas met het opstellen van het peilbesluit waardoor ook besloten is de onderzoeken niet in één rapport op te nemen. In dit rapport zijn daarom alleen peilbesluiten opgenomen. De aanleiding om in peilbesluiten GGOR op te nemen komt uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierin is het volgende over GGOR opgenomen: het instrument Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 3 -

8 GGOR wordt door de waterschappen gebruikt om waterpeilen en grondgebruiksfuncties op elkaar af te stemmen. Hierbij worden ook de gevolgen voor de functiegeschiktheid van gronden betrokken. Een zichtjaar wordt niet genoemd. Provincies coördineren en bewaken de procesgang voor het toepassen van GGOR. De provincie Zuid-Holland heeft in het provinciaal Waterplan en het Beleidskader Peilbeheer beschreven dat de GGOR-systematiek gebruikt moet worden voor peilbesluiten. De provincie legt hierbij geen uitgebreide standaardmethodiek op. De uitwerking van die GGOR-methodiek ligt bij de waterschappen. Het gaat de Provincie vooral om een goed GGOR-proces. Hierbij worden de belangen van functies afgewogen. Het resultaat van deze afweging wordt vastgelegd in het peilbesluit. 1.2 Aanpak In dit peilbesluit is de GGOR-systematiek pragmatisch uitgewerkt. Dat wil zeggen dat geen grondwatermodel is opgesteld. Deze keuze heeft in de GGOR-systematiek vooral gevolgen voor de bepaling van knelpunten. In de pragmatische aanpak wordt dit opgelost door gebruik te maken van theoretische vuistregels aangevuld met praktijkknelpunten. De methodiek zorgt ervoor dat het grondwater meegenomen kan worden met een beperkte extra onderzoeksinspanning. In het opstellen is informatie opgevraagd bij de gemeente. De gegevens op het gebied van grondwater zijn beschreven en globaal geanalyseerd. De werking van het grondwatersysteem en de mogelijke relaties met het oppervlaktewater zijn beschreven. De gemeente is betrokken bij het opstellen van het peilbesluit en een concept is opgestuurd naar de provincie en gemeente. In de Beleidsnota peilbesluiten heeft Delfland een opzet ontwikkeld voor de toelichting van het peilbesluit. Volgens deze opzet werkt het hoogheemraadschap transparant door peilwensen per functie of belang inzichtelijk te maken. Vervolgens worden effecten op die belangen weergegeven voor verschillende peilvarianten. De keuze kan op deze manier transparant gemaakt worden en tevens zijn de effecten van die keuze duidelijk. 1.3 Plangebied Het totale studiegebied van watersysteemanalyse Waterweggemeenten bevat delen van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en is ruim 3300 ha groot. Het gebied is weegegeven in figuur 1-1. Om de studie werkbaar en overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om het gebied in 3 stukken op te delen: - 6 polders binnen de gemeente Vlaardingen (ca ha); - 3 polders binnen de gemeente Schiedam (ca ha); - 3 polders binnen de gemeente Rotterdam (ca 600 ha). Het deel van het studiegebied dat dit rapport behandelt, bestaat uit de gemeente Vlaardingen. Binnen het gebied dat dit rapport behandelt, bevinden zich de volgende Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 4 -

9 zes polders:, polder Vlaardingen-Holierhoek, polder Vlaardingen-west, polder Vlaardingen-oost, en polder Vettenoord. De boezem en het buitendijkse gebied maken geen deel uit van het studiegebied. Een klein deel van de ligt in de gemeente Midden-Delfland. Aangezien de polder bijna geheel in de gemeente Vlaardingen ligt, wordt deze in zijn geheel in het peilbesluit van Vlaardingen meegenomen. Gemeente Vlaardingen Gemeente Schiedam Gemeente Rotterdam Figuur 1-1 Studiegebied Waterweggemeenten 1.4 Leeswijzer In de voorliggende rapportage is voor de zes polders binnen de gemeente Vlaardingen de peilafweging beschreven ten behoeve van het peilbesluit. Hoofdstuk 2 vormt de samenvatting van dit peilbesluit: hierin is een opsomming gemaakt van de voorgestelde waterpeilen. In hoofdstuk 3 zijn alle knelpunten genoemd die niet opgelost (kunnen) worden door middel van een peilaanpassing. In hoofdstuk 4 is de optimale situatie per belang weergegeven. In hoofdstuk 5 zijn de actuele situatie en de knelpunten beschreven. De gewenste situatie wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Hierin wordt de afweging van de peilen gemaakt. De effecten en maatregelen van het peilenvoorstel zijn beschreven in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is de systeemanalyse gemaakt. Hierin zijn de verschillende onderdelen van het watersysteem beschreven en in hoofdstuk 9 het vigerende beleid en relevante ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Na hoofdstuk 9 is een literatuurlijst en begrippenlijst opgenomen. Informatie uit het grondwatermeetnet van de gemeente Vlaardingen is opgenomen in bijlage 1, in bijlage Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 5 -

10 2 is een tijdreeksanalyse van het meetnet Vlaardingen opgenomen. In bijlage 3 is een kostenindicatie opgenomen voor maatregelen. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten voor de afweging opgenomen. Ook zijn een uitgebreide beschrijving voor de optimale situatie per functie (Bijlage 5), de toegepaste methodiek voor de peilafweging (Bijlage 6) en de analyses (Bijlage 7) opgenomen als bijlage. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 6 -

11 2 PEILENVOORSTEL In tabel 2-1 is het peilenvoorstel samengevat. De kolom Peilvoorstel geeft het peil dat wordt voorgesteld voor dit peilbesluit. De eerste kolom geeft de code aan van het peilgebied. In de kolommen daarnaast staan het peil dat gebruikt is als uitgangspunt voor het GGOR, en het peilvoorstel. In de tabel is verder een aparte kolom opgenomen voor het schouwpeil. Voor alle polders is het schouwpeil gelijk aan het peilvoorstel. Een kaart van de peilvoorstellen is te vinden in de kaartenbijlage. Een uitgebreide afweging en de daarbij toegepaste methode zijn te vinden in hoofdstuk 6 en bijlage 7. Voor de polders in dit peilbesluit geldt dat er nog niet eerder peilbesluiten voor vastgesteld zijn. Sinds 2007 is het waterbeheer voor alle stedelijke polders van Vlaardingen officieel overgedragen van de gemeente aan Delfland. Wat betreft het peilbeheer is het dagelijkse beheer vanaf 2007 in kleine stappen door Delfland overgenomen. Delfland heeft in 2012 een aantal peilschalen geplaatst en meet op verschillende locaties maandelijks het peil. In dit peilbesluit worden de praktijkpeilen van de polders vastgesteld. Belangrijke punten die bij de peilafweging en peilvoorstellen in Vlaardingen zijn meegenomen zijn de optredende bodemdaling in een groot deel van Vlaardingen, de bebouwing met kwetsbare fundering, de ruimtelijke ontwikkelingen en de zeer hoge archeologische waarden aanwezig in het centrum van Vlaardingen. Tabel 2-1 Overzicht peilen en peilenvoorstel Code Voorstel peil Peil vorige Praktijkpeil Wijziging Schouwpeil peilgebied peilbesluit t.o.v. vorige peilbesluit m t.o.v. NAP m m t.o.v. NAP I* -3, , ,00 II* -2, , ,50 III* -2, , ,20 IV* wp -3,25 zp -3,00 - wp -3,25 zp -3,00 - wp -3,25 zp -3,00 V* -3, , ,45 Polder Vlaardingen-west I* -2, , ,70 II* -2, , ,30 III* -2, , ,49 IV* -1, , ,65 V* -1, , ,56 VI* -2, , ,14 VII* -1, , ,75 VIII* -1, , ,40 IX* -1, , ,80 Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 7 -

12 Code Voorstel peil Peil vorige Praktijkpeil Wijziging Schouwpeil peilgebied peilbesluit t.o.v. vorige peilbesluit m t.o.v. NAP m m t.o.v. NAP X* -1, , ,20 XI* -1, , ,85 XII* -2, , ,02 XIII* -2, , ,18 XIV* -2, , ,67 XV* -2, , ,15 Polder Vettenoord I* -1, , ,14 II* -0, , ,88 III* -0, , ,81 I* -2, , ,35 II* -2, , ,06 III* -1, , ,80 I* -1, , ,12 II* -0, , ,20 III* -0, , ,57 I* -0, , ,15 II* -2, , ,89 III* +0, , ,01 IV* Flexibel peil Ondergrens -0,28 Bovengrens +0,52 - Flexibel peil Ondergrens -0,28 Bovengrens +0,52 - Flexibel peil Ondergrens -0,28 Bovengrens +0,52 V* -2, , ,40 VI* -1, , ,35 VII* -2, , ,08 VIII* -2, , ,08 IX* -1, , ,43 X* -2, , ,27 XI* +0, , ,70 XII* -2, , ,22 XIII* -2, , ,20 XIV* -2, , ,62 XV* -2, , ,56 XVI* -2, , ,41 XVII* -2, , ,30 XVIII* -2, , ,20 XIX* -1, , ,70 Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 8 -

13 Code Voorstel peil Peil vorige Praktijkpeil Wijziging Schouwpeil peilgebied peilbesluit t.o.v. vorige peilbesluit m t.o.v. NAP m m t.o.v. NAP XX* -1, , ,29 XXI* -1, , ,20 XXII* -0, , ,77 XXIII* -0, , ,80 XXIV* -0, , ,43 XXV* -0, , ,43 *Peilen nog niet eerder vastgesteld in een peilbesluit Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west - 9 -

14 3 OVERIGE RESULTATEN In dit hoofdstuk zijn de overige resultaten van de polder Vlaardingen-Holierhoek, polder Vlaardingen-west, polder Vettenoord,, polder Vlaardingen-oost en opgenomen. Het gaat hierbij om knelpunten en aandachtspunten uit de knelpuntenanalyse in hoofdstuk 5 en die naar voren zijn gekomen tijdens de systeembeschrijving in hoofdstuk 8. De resultaten worden per polder genoemd. De knelpunten, die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, kunnen niet door alleen een peilwijziging worden opgelost. De knelpunten zijn hier gesignaleerd en benoemd zodat er een vervolg aan kan worden gegeven in het kader van een andere studie of vervolgonderzoek. 3.1 Geheel Vlaardingen Voor een groot deel van het gebied van de gemeente Vlaardingen geldt dat sprake is van bodemdaling, deze bodemdaling is voortschrijdend. De zakking van niet onderheide bebouwing en het openbaar gebied als gevolg van bodemdaling is niet tegen te gaan door middel van een peilwijziging. Nader onderzoek is nodig om de huidige en toekomstige overlast als gevolgd van bodemdaling aan te pakken, de gemeente Vlaardingen is hiermee gestart. 3.2 De overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten, die uit de watersysteemanalyse voor de naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven: De percolatiesloot in de omgeving van de begraafplaats in Holy Noord in peilgebied V heeft een slechte waterkwaliteit door het overstorten van het riool en onvoldoende doorstroming. De waterkwaliteitsverslechtering door overstorten kan worden opgelost door water in te laten en het watersysteem door te spoelen en door het eenzijdig maken van de overstorten. Hierdoor kan geen rioolwater in de watergangen komen. In dit peilgebied is het voor de circulatie wenselijk om een duiker aan te leggen tussen de twee watergangen, de locatie van dit overige knelpunt is op onderstaande kaart weergegeven. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

15 Figuur 3-1: Overige resultaten polder Vlaardingen-Holierhoek 3.3 Polder Vettenoord De overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten, die uit de watersysteemanalyse voor de Polder Vettenoord naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven: Het water dat ingelaten wordt in de polder is afkomstig uit de Oude Haven. Dit water is zilt, waardoor de waterkwaliteit in de polder verslechtert. Omdat dit punt betrekking heeft op de gehele polder Vettenoord is het niet op kaart aangegeven. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

16 3.4 Polder Vlaardingen-west Voor de Polder Vlaardingen-west zijn geen overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten uit de watersysteemanalyse naar voren gekomen. 3.5 De overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten, die uit de watersysteemanalyse voor de naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven: In de huidige situatie stroomt het inlaatwater voor peilgebied III langs een begraafplaats en wordt door het percolatiewater vervuild. Vervolgens wordt dit water afgevoerd naar de peilgebieden II en I. Voor het opheffen van dit waterkwaliteitsknelpunt zijn er plannen om het inlaatpunt te verwijderen, en in plaats daarvan de singel te voeden via het gemaal Plein 1940 en af te laten op de riolering. Figuur 3-2: Overige resultaten Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

17 3.6 De overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten, die uit de watersysteemanalyse voor de naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven: De polder Vlaardingen-oost heeft geen oppervlaktewaterbemaling, daarom wordt het overtollige oppervlakte- en hemelwater afgevoerd via het rioolsysteem. Dit leidt ertoe dat zowel hemelwater in het riool terecht komt als dat er rioolwater in het oppervlaktewater komt. Het gevolg is een slechte kwaliteit van het oppervlaktewater. Omdat dit punt betrekking heeft op de gehele polder Vlaardingen-oost is het niet op kaart aangegeven. Het water dat ingelaten wordt vanuit de Oude Haven is zilt. Dit leidt tot verzilting van het oppervlaktewater in de polder. Het bouwplan Buizengat Oost voorziet in de afvoer van regenwater naar het Oranjepark (v.g.s). Hierdoor hoeft geen water te worden ingelaten vanuit de Oude Haven. Extra voeding vindt plaats via het singelgemaal. 3.7 De overige resultaten, knelpunten en aandachtspunten, die uit de watersysteemanalyse voor de naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven: Aan de noordoostkant van de is de bodem verontreinigd door het opgespoten havenslib (peilgebieden I en II). Via het verontreinigde grondwater komt het in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor is de waterkwaliteit van dit water slecht. Ook kan een wijziging van het peil de uitspoeling van de vervuiling mogelijk verergeren. In de praktijk wordt het vervuilde water ter plaatse gezuiverd. De capaciteit van deze zuivering is tijdens natte periode ontoereikend, waardoor de vervuiling via een stuw incidenteel in de boezem terecht kan komen. De vervuiling is een belemmering om ontsnippering of flexibel peil uit te voeren. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

18 4 OPTIMALE SITUATIE In dit hoofdstuk zijn de relevante belangen samengevat met bijbehorende criteria waarop getoetst wordt. Een volledig overzicht van alle functies is terug te vinden in bijlage 6. Ook de waterhuishoudkundige belangen met criteria komen in de bijlage uitgebreid aan bod. Aan de hand van de in de methodiek (bijlage 7) genoemde regels wordt per peilgebied een optimale situatie bepaald. Dit zal concreet betekenen dat er een optimaal oppervlaktewaterpeil genoemd wordt. Hierbij wordt ook aangegeven wat de optimale situatie is in de zin van het voorkomen van risico s voor in het peilgebied aanwezige functies of belangen. In hoofdstuk 5 wordt de polder per belang op potentiële knelpunten getoetst, hierbij is getoetst of de actuele situatie voldoet aan het criterium voor het betreffende belang, wanneer de actuele situatie niet voldoet aan het criterium voor het betreffende belang is sprake van een 'potentieel knelpunt', wanneer de actuele situatie wel voldoet aan het criterium is de situatie 'optimaal'. De toetsing heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: Tabel 4-1 Samenvattende tabel belangen met criteria voor AGOR en knelpunten Belang Criteria Onderheide bebouwing Voor het belang onderheide bebouwing is het criterium voldoende drooglegging. Op basis van de wateratlaskaarten met de drooglegging van de bebouwing is bepaald welke bebouwing onvoldoende drooglegging heeft, oftewel een drooglegging kleiner dan 0,8 m. Niet onderheide bebouwing en Voor het belang niet onderheide bebouwing en bebouwing met bebouwing met kwetsbare kwetsbare fundering is bekeken of de bodem zettingsgevoelig is fundering en wat voor type fundering aanwezig is. Bij een zettingsgevoelige bodem is er een risico op schade aan de kwetsbare fundering door te lage (grond)waterstanden (GLG niet lager dan 1,0 m onder vloerpeil) of op een risico op schade aan bebouwing wanneer deze niet onderheid is. Infrastructuur Voor het belang infrastructuur geldt een optimale (grond)waterstand van 0,8 m onder de weg. Een potentieel knelpunt voor dit belang is aanwezig wanneer de drooglegging kleiner is dan 0,8 m. Recreatie en Groen Voor het belang recreatie en groen is de optimale situatie een drooglegging tussen 0,7 m en 1,0 m. Wanneer de drooglegging kleiner dan 0,7 m is, is een potentieel knelpunt aanwezig. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

19 Belang Beheersbare waterhuishouding Criteria Voor het belang beheersbare waterhuishouding is de optimale situatie één peilgebied met een niet te beheersbare afmeting. Te groot betekent peilverschillen tussen aanvoerlocatie en afvoerlocatie en te klein betekent veel beheersing nodig. Ook is de wens van het hoogheemraadschap om peilgebieden te ontsnipperen. Het hoogheemraadschap heeft de wens flexibel peilbeheer toe te passen met een zo groot mogelijk verschil tussen de onder- en de bovengrens van het peil. Het doel van flexibel peilbeheer is water langer vast te houden en/of waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Er is een potentieel knelpunt als er in een peilgebied geen flexibel peil is, terwijl uit de verkenning is gebleken dat dit mogelijk wel toegepast kan worden. Tegengaan droogte Voor het belang tegengaan droogte is bepaald wat de aanvoercapaciteit is in theorie en de praktijk. Er is een potentieel knelpunt als de aanvoer in de praktijk kleiner is dan de theoretisch benodigde capaciteit. De belangen waarbij geldt dat er alleen bij een peilwijziging (peilverhoging of - verlaging) een negatief effect (knelpunt) op het belang kan optreden, zoals schade of verminderde functie, zijn opgenomen in tabel 4-2. Deze belangen komen pas terug bij de afweging in hoofdstuk 6.De niet in de tabel 4-1 opgenomen belangen, worden in de vergelijking van AGOR en OGOR in hoofdstuk 5 nog niet meegenomen. Tabel 4-2 Samenvattende tabel belangen met criteria voor afweging Belang Criteria Archeologie Negatief effect bij peilverlaging: In verband met oxidatie van kwetsbare archeologische sporen mag de laagste grondwaterstand niet worden verlaagd. Begraafplaatsen Voor het belang begraafplaatsen is het criterium dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zich maximaal 0,3 m onder het niveau van de onderste kist bevindt. De GHG is echter niet bekend. In de gemeente Vlaardingen worden kisten in 3 lagen onder elkaar begraven. De begraafplaatsen worden gedraineerd. In verband met de ontwatering van de kisten mag de hoogste grondwaterstand niet worden verhoogd. Riolering en drainage Negatief effect bij het belang riolering en drainage is een peilverhoging: Wanneer de riolering of drainage niet meer af kan voeren doordat het peil van het oppervlaktewater waarop het afvoert hoger is dan dat in de riolering. Waterkeringen Negatief effect bij peilverhoging en peilverlaging: Grondwaterregime mag niet zodanig veranderen dat de stabiliteit van de kering negatief beïnvloed wordt. Uitgangspunt hierbij is het huidige grondwaterregime. Wateroverlast Negatief effect bij peilverhoging: Bij peilverhoging neemt het bergingstekort toe. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

20 Belang Criteria Tegengaan maaivelddaling Negatief effect bij peilverlaging: In opgehoogde stedelijke gebieden is het droge deel van de bodem ongevoelig voor zettingen maar de onderliggende bodemlagen kunnen wel sterk zakken, vooral als de grondwaterstand uitzakt tot beneden de opgehoogde laag. Objecten aan het water Negatief effect bij peilverhoging en peilverlaging: Bij terrassen en tuinen kan een peilverhoging vernatting of inundatie veroorzaken. Houten beschoeiing functioneert goed bij een vast peil, bij verhoging wordt de golfslag niet meer gekeerd en bij een peilverlaging heeft de beschoeiing een kortere levensduur. Waterkwaliteit en ecologie Negatief effect bij peilverlaging: Het wijzigen van het oppervlaktewaterpeil kan invloed hebben op het aandeel van (zoute) kwel in de totale afvoer van grondwater naar het oppervlaktewater. Bij een verlaging van het oppervlaktewaterpeil neemt kwel toe en bij een verhoging af. Daarnaast wordt door een verlaging van het peil de waterdiepte kleiner, waardoor de gemiddelde temperatuur van het water hoger wordt en de waterkwaliteit achteruit gaat. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

21 5 ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN In dit hoofdstuk wordt de actuele situatie van het oppervlaktewaterregime weergegeven volgens de praktijksituatie (praktijkpeil). Een beschrijving van het grondwaterregime is niet opgenomen omdat er te weinig bekend is over de optredende grondwaterstanden om een goede uitspraak te kunnen doen. Een meer uitgebreide beschrijving van de polders en het watersysteem is weergegeven in hoofdstuk 8. In paragraaf 5.1 is per polder met de methodiek bepaald waar knelpunten zijn. 5.1 AGOR en knelpunten Met de GGOR/Waternood systematiek (AGOR), zoals weergegeven in figuur 5-1, wordt op basis van de verzamelde gegevens van een gebied bepaald waar de actuele situatie volgens de praktijksituatie afwijkt van de optimale situatie. Voor deze vergelijking wordt per belang aan de hand van criteria bepaald of er potentiële knelpunten zijn en waardoor die worden veroorzaakt. Een overzicht van de belangen waarop wordt getoetst is opgenomen in tabel 4-1. Onderstaand worden de verschillende onderdelen van methodiek in een schema toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in bijlage 7. Vervolgens is er beoordeeld op basis van de gegevens van de gemeente en de peilbeheerder en klachten van bewoners of het potentiële knelpunt in de praktijk bevestigd wordt. Als dit zo is, dan wordt er een knelpunt benoemd. Als er geen bevestiging is van het potentiële knelpunt, dan wordt gesteld dat er geen knelpunt is. De vergelijking van potentiële knelpunten en praktijkknelpunten is per polder aan het eind van iedere paragraaf in een tabel en op een kaart opgenomen. Zoals al toegelicht in hoofdstuk 4 wordt een aantal belangen in de vergelijking van AGOR en OGOR niet meegenomen. Voor deze belangen geldt dat er alleen bij een peilwijziging (peilverhoging of -verlaging) een negatief effect op het belang kan optreden, zoals schade of verminderde functie. In de bestaande situatie is er met betrekking tot het peil voor deze belangen geen optimale situatie te benoemen. Deze belangen worden wel meegenomen bij de afweging in hoofdstuk 6. De belangen waar het hier om gaat zijn opgenomen in tabel 4-2. Bij de vergelijking van de actuele en de optimale situatie is een aantal knelpunten benoemd, die niet door middel van een peilwijziging op te lossen zijn. Deze worden per polder apart benoemd in hoofdstuk 3, zodat deze bij de uitwerking van andere plannen van Delfland meegenomen kunnen worden. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

22 Figuur 5-1 GGOR- methodiek De polder Vlaardingen-Holierhoek beslaat een oppervlak van circa 405 ha. De polder behoort geheel tot het gebied van de gemeente Vlaardingen. Het watersysteem van de polder Vlaardingen-Holierhoek bestaat uit vijf peilgebieden. De peilen in de polder liggen tussen NAP -3,45 m en NAP -2,20 m. In tabel 5-1 zijn de actuele peilen, oftewel het 'Actueel Oppervlaktewaterregime', in de peilgebieden weergegeven. De peilen van de polder Vlaardingen-Holierhoek zijn nog niet eerder vastgesteld in een peilbesluit. Tabel 5-1 Actuele Oppervlaktewaterregime polder Vlaardingen-Holierhoek Peilgebied Praktijkpeil (m t.o.v. NAP) I -3,00 II -2,50 III -2,20 IV wp -3,25 /zp -3,00 V -3,45 Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

23 Knelpuntenanalyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 7 van dit rapport is een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast, wateronderlast en waterkwaliteit) Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten volgen uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en uit klachten van bewoners. Voor de is per belang in tabel 5-2 samengevat of er een knelpunt voor (grond)wateroverlast of verdroging is en wordt het knelpunt toegelicht. Voor het belang tegengaan droogte is zowel in theorie als in de praktijk geen knelpunt aanwezig. Onderheide bebouwing Toelichting potentieel knelpunt Langs de Vlaardingse Vaart is mogelijk grondwateroverlast door kwel vanuit de boezem. Toelichting praktijkknelpunt In de Hoevenbuurt zijn klachten bekend van grondwateroverlast. Deze zijn mogelijk opgetreden na ophoging van het openbaar gebied. Aan dit grondwaterknelpunt wordt een vervolg gegeven door de gemeente. Hierdoor is dit potentiële knelpunt geen knelpunt waar Delfland een peilwijziging moet overwegen. Grondwateroverlast door kwel langs de Vlaardingse Vaart wordt door de gemeente opgelost door het graven van dijksloten of het aanleggen van drainage. Hierdoor is dit knelpunt geen knelpunt waar Delfland een peilwijziging moet overwegen. Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Toelichting praktijkknelpunt Het gebied is opgespoten met zand voor de aanleg van bebouwing en de bebouwing in de polder is deels voorzien van fundering met betonnen oplangers (opzetstukken die voorkomen dat houten heipalen houtrot krijgen). In de praktijk zijn geen knelpunten voor de kwetsbare fundering aanwezig, zoals verdroging. Infrastructuur Toelichting potentieel knelpunt Een aantal straten heeft onvoldoende drooglegging door maaivelddaling. Toelichting praktijkknelpunt Het openbaar gebied wordt regelmatig door de gemeente opgehoogd. Hierdoor is dit knelpunt geen knelpunt waar Delfland een peilwijziging moet overwegen. Recreatie en Groen Toelichting potentieel knelpunt Openbaar terrein, zoals parken (Wijkpark) en groenstroken hebben lage plekken (tot ca 30 cm drooglegging), vooral aan de oostzijde van de polder. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

24 Toelichting praktijkknelpunt Goede afwatering in het openbare gebied is meestal mogelijk door de nabijheid van watergangen. Beplanting en voorzieningen zijn aangepast hierdoor treedt er in de praktijk geen knelpunt op. Beheersbare waterhuishouding Toelichting potentieel knelpunt In de polder zijn zes peilgebieden aanwezig. In de verkenning voor ontsnippering is bepaald dat er mogelijkheden zijn om peilgebieden te ontsnipperen. In bestaand stedelijk gebied is flexibel peilbeheer moeilijk toe te passen. Tijdelijke peilstijgingen zijn moeilijk te realiseren vanwege de stedelijke belangen. Uit de verkenning flexibel peil is gebleken dat er geen mogelijkheden zijn om flexibel peil toe te passen. Toelichting praktijkknelpunt Door de peilbeheerder is aangegeven dat in de praktijk het watersysteem beheersbaar is en het aantal aanwezige peilgebieden geen knelpunten opleveren. De mogelijkheden om peilgebieden te ontsnipperen moeten worden onderzocht. Geen praktijkknelpunt aanwezig met betrekking tot flexibel peil. Er zijn geen mogelijkheden om flexibel peilbeheer toe te passen. Tabel 5-2 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang Polder Vlaardingen- Holierhoek Belang Onderheide bebouwing Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Infrastructuur Recreatie groen en Beheersbare waterhuishouding Tegengaan droogte Toelichting potentieel knelpunt onvoldoende drooglegging Toets potentieel knelpunt Toets praktijkknelpunt ja nee - funderingsproblemen nee nee - onvoldoende drooglegging onvoldoende drooglegging openbaar gebied meerdere peilgebieden voldoende aanvoercapaciteit in ja nee - ja nee - ja ja 2 nee nee - Nummer overzichtskaart op Knelpuntenkaart In figuur 5-2 is de knelpuntenkaart voor de polder Vlaardingen-Holierhoek weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

25 Figuur 5-2 Kaart praktijkknelpunten polder Vlaardingen-Holierhoek Samenvatting Uit de beschikbare gegevens en uit het overleg met de peilbeheerder en gemeente is gebleken dat in de polder Vlaardingen-Holierhoek alleen het belang beheersbare waterhuishouding in de praktijk een knelpunt ondervindt. Bij de peilafweging moet er rekening mee gehouden worden dat een verhoging van het peil mogelijk tot grondwateroverlast bij bebouwing en het openbaar gebied kan leiden. Holy Noord is een zeer zettingsgevoelig gebied. De standaard drooglegging bij aanleg van de wijk is Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

26 1,10 m. In de loop van de tijd neemt de ontwateringsdiepte af door de bodemdaling. Daarom wordt het gebied door de gemeente regelmatig opgehoogd. De bebouwing zelf is onderheid en zakt daardoor niet mee. De drooglegging bij de bebouwing blijft dus gelijk Polder Vlaardingen-west De polder Vlaardingen-west beslaat een oppervlak van circa 380 ha. De polder behoort in het geheel tot het gebied van de gemeente Vlaardingen. Het watersysteem van de polder Vlaardingen-west bestaat uit vijftien peilgebieden. De peilen in de polder Vlaardingen-west liggen tussen NAP -2,70 m en NAP -1,20 m. In tabel 5-3 zijn de actuele peilen oftewel het 'Actueel Oppervlaktewaterregime' in de peilgebieden weergegeven. De peilen van de polders zijn nog niet eerder vastgesteld in een peilbesluit. Tabel 5-3 Actuele Oppervlaktewaterregime polder Vlaardingen-west Peilgebied Praktijkpeil (m t.o.v. NAP) I -2,70 II -2,30 III -2,49 IV -1,65 V -1,56 VI -2,14 VII -1,75 VIII -1,40 IX -1,80 X -1,20 XI -1,85 XII -2,02 XIII -2,18 XIV -2,67 XV -2,15 Knelpunten analyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 7 van dit rapport is een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast, wateronderlast en waterkwaliteit) Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten volgen uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en uit klachten van bewoners. Voor de Polder Vlaardingen-west is per belang in tabel 5-4 samengevat of er een knelpunt voor (grond)wateroverlast of verdroging is en wordt het knelpunt toegelicht. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

27 Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Toelichting potentieel knelpunt Langs de Vlaardingse Vaart is mogelijk wateroverlast door kwel vanuit de boezem. Daarnaast veroorzaakt kwel vanuit het 1e watervoerend pakket mogelijk bij meer bebouwing hoge grondwaterstanden. Voor de gebieden langs de Vlaardingse Vaart en de Oude Haven en aan de zuidzijde van de polder geeft de drooglegging geen goed beeld van de te verwachten grondwaterstanden. Door de kweldruk vanuit de boezem en de Nieuwe Maas is er opbolling van de grondwaterstand bij de bebouwing. Er is geen oppervlaktewater en/of drainage aanwezig die dit water afvoert. De verwachte grondwaterstanden zullen daarom hoger liggen dan de drooglegging weergeeft. In de wijk Centrum is veel bebouwing aanwezig die niet onderheid is. Hierdoor bestaat er in deze wijk risico op verzakkingen door bodemdaling, waardoor er wateroverlast kan ontstaan of schade aan de bebouwing. In de wijk Centrum is veel bebouwing met onvoldoende drooglegging. Toelichting praktijkknelpunt Er zijn knelpunten bekend met betrekking tot kwel en hoge grondwaterstanden nabij bebouwing in polder Vlaardingen-west. Door bodemdaling is er een geringe ontwateringsdiepte in het Stadshart. Infrastructuur Toelichting potentieel knelpunt In delen van de wijken Centrum en Westwijk is de drooglegging ter plaatse van wegen onvoldoende. Toelichting praktijkknelpunt De wegen in Westwijk worden regelmatig door de gemeente opgehoogd. In het Centrum niet omdat deze dan hoger dan de bebouwing komen te liggen. In beide gebieden is de lage drooglegging geen knelpunt. Recreatie en Groen Toelichting potentieel knelpunt De volkstuinen en sportvelden in de Zuidbuurt hebben onvoldoende drooglegging. Toelichting praktijkknelpunt Er zijn in de Zuidbuurt geen klachten van wateroverlast bekend. Een lage drooglegging is bij volkstuinen geen probleem. Beplanting in stedelijke gebieden ondervindt steeds meer problemen door de bodemdaling. Daardoor vindt wortelopdruk plaats. Dit is een knelpunt dat Delfland niet door middel van een peilwijziging kan oplossen. Beheersbare waterhuishouding Toelichting potentieel knelpunt In de polder zijn vijftien peilgebieden aanwezig. In de verkenning voor ontsnippering is bepaald dat er mogelijkheden zijn om peilgebieden te ontsnipperen. Geen inlaat aanwezig in peilgebieden III en XV. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

28 Toelichting praktijkknelpunt De mogelijkheden om peilgebieden te ontsnipperen moeten worden onderzocht. Geen goede aanvoermogelijkheden in peilgebieden III en XV Tabel 5-4 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang polder Vlaardingen-west Belang Toelichting Toets potentieel Toets Nummer op potentieel knelpunt knelpunt praktijkknelpunt overzichtskaart Niet onderheide niet onderheide ja ja 1 bebouwing en bebouwing bebouwing met kwetsbare fundering Infrastructuur onvoldoende ja nee - drooglegging bij wegen Recreatie en Sportvelden, ja nee - groen volkstuinen en openbaar groen onvoldoende drooglegging Beheersbare waterhuishouding meerdere peilgebieden Ja Ja 3 voldoende aanvoercapaciteit Ja Ja 2 Knelpuntenkaart In figuur 5-3 is de knelpuntenkaart voor de polder Vlaardingen-west en polder Vettenoord weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Samenvatting In de polder Vlaardingen-west zijn voor vier belangen potentiële knelpunten geanalyseerd. Dit geldt voor de belangen niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering, infrastructuur, recreatie en groen en beheersbare waterhuishouding. Uit de beschikbare gegevens en het overleg met de peilbeheerder en gemeente is gebleken dat in de praktijk ook knelpunten aanwezig zijn voor de belangen niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering en voor het belang beheersbare waterhuishouding. De ontsnippering van peilgebieden moet onderzocht worden Polder Vettenoord De polder Vettenoord beslaat een oppervlak van circa 90 ha. De polder behoort in het geheel tot het gebied van de gemeente Vlaardingen. Het watersysteem van de polder Vettenoord bestaat uit drie peilgebieden. De peilen in de polder Vettenoord liggen Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

29 tussen NAP -1,14 m en NAP -0,81 m. In tabel 5-5 zijn de actuele peilen, oftewel het 'Actueel Oppervlaktewaterregime', in de peilgebieden weergegeven. De peilen van de polder zijn nog niet eerder vastgesteld in een peilbesluit. Tabel 5-5 Actuele Oppervlaktewaterregime polder Vettenoord Peilgebied Praktijkpeil (m t.o.v. NAP) I -1,14 II -0,88 III -0,81 Knelpunten analyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 7 van dit rapport zijn een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast, wateronderlast en waterkwaliteit). Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en klachten van bewoners. Voor de Polder Vettenoord is per belang in tabel 5-6 benoemd of er een knelpunt voor (grond)wateroverlast of verdroging is en wordt het knelpunt toegelicht. Voor de belangen recreatie, beheersbare waterhuishouding zijn zowel in theorie als in de praktijk geen knelpunten aanwezig. Onderheide bebouwing Toelichting potentieel knelpunt In de buurt Vettenoordse Polder Oost is veel bebouwing met onvoldoende drooglegging. De drooglegging is echter geen goede indicatie voor de grondwaterstand omdat er in het peilgebied, op een geïsoleerde vijver na, geen oppervlaktewater aanwezig is. Langs de Oude Haven is het maaiveldniveau ongeveer tussen NAP +0,0m en NAP +0,8 m. Langs de Oude Haven is mogelijk grondwateroverlast door kwel vanuit de boezem in gebieden met een lage maaiveldligging. Voor de gebieden langs de Oude Haven en aan de zuidzijde van de polder geeft de drooglegging geen goed beeld van de te verwachten grondwaterstanden. Door de kweldruk vanuit de Haven en de Nieuwe Maas is er opbolling van de grondwaterstand bij de bebouwing. Er is in het gebied wel drainage aanwezig die dit water afvoert. De verwachte grondwaterstanden zullen echter toch hoger liggen dan de drooglegging weergeeft. Toelichting praktijkknelpunt De gemeente neemt maatregelen zoals het aanleggen van drainage om eventuele wateroverlast door kwel tegen te gaan. Hierdoor is de lage drooglegging geen knelpunt waar Delfland maatregelen voor hoeft te nemen. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

30 Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Toelichting potentieel knelpunt In de buurt Vettenoordse Polder Oost is veel bebouwing aanwezig met een kwetsbare fundering (houten palen, op staal, onderkelderd). Hierdoor bestaat in deze wijk het risico dat er verzakkingen door bodemdaling optreden, waardoor er wateroverlast kan ontstaan in de bebouwing. Toelichting praktijkknelpunt In de praktijk zijn knelpunten voor de kwetsbare fundering bekend. De gemeente neemt maatregelen om eventuele grondwateroverlast tegen te gaan. Hierdoor is de aanwezigheid van niet onderheide bebouwing en kwetsbare fundering geen knelpunt waar Delfland maatregelen voor hoeft te nemen. Infrastructuur Toelichting potentieel knelpunt In delen van de polder is de drooglegging ter plaatse van wegen onvoldoende. Toelichting praktijkknelpunt De gemeente neemt maatregelen zoals het aanleggen van drainage om eventuele wateroverlast tegen te gaan. Hierdoor is de lage drooglegging geen knelpunt waarvoor Delfland maatregelen hoeft te nemen. Recreatie en Groen Toelichting praktijkknelpunt Beplanting in stedelijke gebieden ondervindt steeds meer problemen door de bodemdaling. Daardoor vindt wortelopdruk plaats. Dit is een knelpunt dat Delfland niet door middel van een peilwijziging kan oplossen. Riolering en drainage Toelichting potentieel knelpunt De polder Vettenoord heeft geen oppervlaktewaterbemaling maar loost het overtollige water op de polder Centrum West. Toelichting praktijkknelpunt Ten aanzien van de peilafweging zijn er geen praktijkknelpunten bekend. Tegengaan droogte Toelichting potentieel knelpunt De polder heeft twee directe aanvoerverbindingen, waardoor bij droogte water aangevoerd kan worden vanuit de boezem. De aanvoercapaciteit van de inlaten in de polder is groter dan de aanvoernorm. Toelichting praktijkknelpunt Door de peilbeheerder is aangegeven dat in de praktijk er onvoldoende doorstroming gerealiseerd kan worden om de waterkwaliteit goed te krijgen. De inlaat is in beheer van de gemeente. Er zijn geen problemen met betrekking tot droogte bekend. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

31 Tabel 5-6 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang polder Vettenoord Belang Toelichting potentieel Toets Toets Nummer op knelpunt potentieel praktijkknelpunt overzichtskaart knelpunt Onderheide bebouwing onvoldoende drooglegging ja nee - Niet onderheide niet onderheide ja nee - bebouwing en bebouwing bebouwing met kwetsbare fundering Infrastructuur onvoldoende ja nee - drooglegging bij wegen Recreatie en onvoldoende nee nee - groen drooglegging in openbaar gebied Rioleringen en geen ja nee - drainages oppervlaktebemaling Beheersbare meerdere peilgebieden nee nee - waterhuishouding Tegengaan droogte onvoldoende doorspoeling nee nee - Knelpuntenkaart In figuur 5-3 is de knelpuntenkaart voor de polder Vettenoord en de polder Vlaardingenwest weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

32 Figuur 5-3 Kaart praktijkknelpunten polder Vettenoord en polder Vlaardingen-west Samenvatting In de polder Vettenoord zijn voor vier van de zeven belangen potentiële knelpunten. Voor de belangen recreatie en groen, beheersbare waterhuishouding en tegengaan droogte zijn geen potentiële knelpunten. Uit de beschikbare gegevens en het overleg met de peilbeheerder en gemeente is gebleken dat geen van de belangen in de praktijk Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

33 knelpunten hebben. Bij de peilafweging moet er rekening mee gehouden worden dat een verhoging van het peil mogelijk tot grondwateroverlast bij bebouwing en het openbaar gebied kan leiden De beslaat een oppervlak van circa 210 ha. De polder behoort in het geheel tot het gebied van de gemeente Vlaardingen. Het watersysteem van de bestaat uit drie peilgebieden. De peilen in de polder liggen tussen NAP -1,80 m en NAP -2,35 m. In tabel 5-7 zijn de actuele peilen oftewel het 'Actueel Oppervlaktewaterregime' in de peilgebieden weergegeven. De peilen van de polder zijn nog niet eerder vastgesteld in een peilbesluit. Tabel 5-7 Actuele Oppervlaktewaterregime Peilgebied Praktijkpeil (m tov NAP) I -2,35 II -2,06 III -1,80 Knelpunten analyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 7 van dit rapport zijn een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast, wateronderlast en waterkwaliteit) Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten volgen uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en uit klachten van bewoners. Voor de is per belang in tabel 5-8 samengevat of er een knelpunt voor (grond)wateroverlast of verdroging is en wordt het knelpunt toegelicht. Voor het belang begraafplaatsen zijn zowel in theorie als in de praktijk geen knelpunten aanwezig. Onderheide bebouwing Toelichting potentieel knelpunt In de noordwest- en zuidoosthoeken van de polder is de drooglegging bij de bebouwing onvoldoende, namelijk minder dan 0,8 m. Toelichting praktijkknelpunt Door de gemeente is aangegeven dat er in het deel van de polder ten westen van de Van Hogendorplaan en de noordoosthoek knelpunten met betrekking tot onvoldoende drooglegging zijn. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

34 Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Toelichting potentieel knelpunt In de polder is veel bebouwing aanwezig die niet onderheid is. Hierdoor bestaat in deze wijk het risico dat er verzakkingen door bodemdaling optreden, waardoor er wateroverlast kan ontstaan in de bebouwing. Ook is er een kerk aanwezig op houten palen. Toelichting praktijkknelpunt In de praktijk zijn knelpunten voor de kwetsbare fundering aanwezig. De bodemdaling heeft tot wateroverlast geleid. Infrastructuur Toelichting potentieel knelpunt De drooglegging bij wegen in de noordwestelijke en zuidoostelijke delen van de polder is onvoldoende. Toelichting praktijkknelpunt De lage drooglegging is een knelpunt. Er ontstaat mogelijk overlast wanneer de straat hoger ligt dan de voordeurdrempel. Dan wordt het water bij hevige neerslag niet meer op straat geborgen, maar loopt het de huizen in. Begraafplaats Toelichting potentieel knelpunt De drooglegging bij de begraafplaats is onvoldoende. Toelichting praktijkknelpunt De gemeente heeft drainage aangelegd ten behoeve van het knelpunt met betrekking tot een te hoge grondwaterstand. Recreatie en groen Toelichting potentieel knelpunt De drooglegging ter plaatse van de sportvelden aan de oostzijde van de polder aan het Trimpad is inmiddels verbeterd door aanleg van een watergang en ophoging van het maaiveld. Bij de voetbalvelden langs de Burgemeester Heusdenslaan is de drooglegging onvoldoende. Toelichting praktijkknelpunt Beplanting in stedelijke gebieden ondervindt steeds meer problemen door de bodemdaling. Daardoor vindt wortelopdruk plaats. Dit is een knelpunt wat Delfland niet door middel van een peilwijziging kan oplossen. Er zijn geen knelpunten bekend met betrekking tot een te hoge grondwaterstand ter plaatse van de sportvelden bekend. Mogelijk is er ter plaatse van de sportvelden drainage aanwezig. Beheersbare waterhuishouding Toelichting potentieel knelpunt In de polder zijn drie peilgebieden aanwezig. Uit de verkenning voor ontsnippering is gebleken dat de koppeling van peilgebieden I en II onderzocht moet worden. Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

35 Toelichting praktijkknelpunt De lange duiker parallel aan de Rotterdamseweg is meestal dicht. Dit zorgt ervoor dat de stroomrichting in de polder eenduidig is. De duiker wordt bij de herinrichting van -oost deels vervangen door open water (bestemmingsplan -oost). Er is geen knelpunt aanwezig. Het watersysteem is goed beheersbaar, mits de duiker aan de Mr. L.A. Kesperweg regelmatig onderhouden wordt. Als dit niet vaak genoeg gebeurt dan vindt er opstuwing van het waterpeil plaats in de watergangen langs het Trimpad. Door de operationeel peilbeheerder is aangegeven dat de koppeling van peilgebieden I en II niet wenselijk is. Het systeem kan in de bestaande situatie goed doorgespoeld worden. Tegengaan droogte Toelichting potentieel knelpunt In de wordt via twee inlaten (peilgebieden II en III) water vanuit de boezem ingelaten. In de is voldoende inlaatcapaciteit voor alle peilgebieden beschikbaar, zodat peilhandhaving gewaarborgd is. Alleen in de zuidoosthoek is mogelijk een knelpunt voor doorspoeling van de watergangen, omdat hier geen aanvoer is. Toelichting praktijkknelpunt Door de peilbeheerder is aangegeven dat er voldoende water ingelaten kan worden om droogte tegen te gaan. Tabel 5-8 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang Belang Toelichting potentieel knelpunt Toets potentieel knelpunt Toets praktijkknelpunt Nummer op overzichtskaart Onderheide bebouwing Niet onderheide bebouwing en bebouwing met kwetsbare fundering Infrastructuur Begraafplaats Recreatie en Groen Beheersbare waterhuishouding Tegengaan droogte onvoldoende drooglegging ja ja 6 Kwetsbare ja ja 7 fundering aanwezig onvoldoende ja nee - drooglegging onvoldoende ja nee - drooglegging onvoldoende drooglegging sportvelden ja Nee - Meerdere ja nee - peilgebieden onvoldoende ja nee - aanvoercapaciteit Polder Vettenoord Polder Vlaardingen-west

Toelichting peilbesluiten Rotterdam

Toelichting peilbesluiten Rotterdam Toelichting peilbesluiten Rotterdam polder Spangen polder Oud-Mathenesse Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012 Peilbesluiten gebied Rotterdam Polder Oud-Mathenesse Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder - peilgebied VIII 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Cluster Delft

Toelichting Peilbesluit Cluster Delft Toelichting Peilbesluit Cluster Delft Hoogheemraadschap van Delfland mei 2011 1 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Codering peilgebieden 4 1.4 Leeswijzer 4 2 PEILENVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling...

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling... Martijn Näring, Hoogheemraadschap van Delfland Saskia Vuurens, RPS advies en ingenieursbureau bv Maart 204 Inhoud Inleiding... 5. Aanleiding... 5.2 Doel... 5.3 Leeswijzer... 5 2 Peilvoorstel en samenvatting...

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte Polder

Toelichting Peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte Polder Toelichting Peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte Polder Toelichting Peilbesluit Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2011 Ontwerp Toelichting Peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte Polder Toelichting Peilbesluit

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder. concept

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder. concept Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder concept Hoogheemraadschap van Delfland november 2012 INHOUD 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding en doel 4 1.2 Plangebied 4 1.3 Leeswijzer 5 2 VOORSTEL PEILEN 6

Nadere informatie

Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 /

Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 / Samenvatting toelichting en Aalkeet-Buitenpolder, Aalkeet-Binnenpolder, Kralingerpolder (Noord), Oude Lierpolder, Boschpolder en Bieslandse Bovenpolder Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder Hoogheemraadschap van Delfland maart 2013 INHOUD 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer 6 2 VOORSTEL PEILEN 7 3 ACTUELE,

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw Samenvattg toelichtg peilenvoorstel Zuidpolder van Informatie Alle peilen zijn afgewogen conform de beleidsnota peilbesluiten. Deze nota is te vden onder het digitale loket van Delfland en te downloaden

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt H.03 1172488 Aan Verenigde Vergadering PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt 3.a.4 1172488 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2011 Ontwerp Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit dossier : C7152 registratienummer

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL. Ontwerp

TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL. Ontwerp TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL Ontwerp INHOUD 1 INLEIDING... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Herziening peilbesluit... 5 1.3 Aanpak... 5 1.4 Beschrijving polder Berkel... 6 1.5 Leeswijzer... 7 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied mei 2003 (op enkele punten in juni 2007 herzien vanwege de herziening van de Keur in maart 2006) De in deze notitie voorgestelde

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland Auteur en contactpersoon: Sipke Riemersma en Maarten Verkerk Datum: 12 oktober 2010

Nadere informatie

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 04.B.17 1252397 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 06-09-2016 Kennis te nemen van

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON Opdrachtgever: Auteur en contactpersoon: Hoogheemraadschap van Delfland Sipke Riemersma en Maarten Verkerk INHOUD 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Vastgesteld door het algemeen bestuur op. Verantwoording Titel: Kenmerk: 830130 Contactpersoon: Telma Rath Ontwerp Partiële herziening

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta Peilbesluit Hoogezandsepolder Besluit Dijkgraaf en Heemraden vaststelling ontwerp peilbesluit (voor inspraakfase), d.d. 18 november 2014, nr. B1403353 Besluit Dijkgraaf en Heemraden doorgeleiden peilbesluit

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied. datum 6-3-2015 dossiercode 20150306-9-10557 Uitgangspuntennotitie WSRL U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure.

Nadere informatie

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014)

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Vastgesteld door het algemeen bestuur op Verantwoording Titel: Kenmerk: 799603 Contactpersoon: Corina Wijnen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.1 1172502 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN NIEUWLAND EN NOORDLAND, POLDER HOEK VAN HOLLAND, WIPPOLDER EN KERKPOLDER-NOORD; GEMEENTEN WESTLAND, DEN HAAG, MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Vast te stellen door het algemeen bestuur op 2017 Verantwoording Titel: Document nummer: Afdeling: Peilbesluit Rietveld 2017 DM 892353 Ontwikkeling,

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in:

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in: Digitale watertoets: Code: 20101212-33-2805 Datum: 2010-12-12 Waterschap kenmerk: IN2010-5379 W. Heijnen STANDAARD WATERPARAGRAAF PLAN: Schapenhouderij Holtstraat 44 (Mts. Plas) te Weerdinge Algemene projectgegevens:

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Workshop 1.4 Kennisconferentie Deltaprogramma Jan van den Akker Alterra / Wageningen UR janjh.vandenakker@wur.nl Bodemdaling Component

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard 2014-2024. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Watergebiedsplan Dorssewaard 2014-2024. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Watergebiedsplan Dorssewaard 2014-2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie