Toelichting peilbesluiten Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting peilbesluiten Rotterdam"

Transcriptie

1 Toelichting peilbesluiten Rotterdam polder Spangen polder Oud-Mathenesse Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012

2

3 Peilbesluiten gebied Rotterdam Polder Oud-Mathenesse Hoogheemraadschap van Delfland november 2012 Definitief

4

5 INHOUD blz 1 INLEIDING Aanleiding en doel Aanpak Plangebied Leeswijzer 5 2 PEILENVOORSTEL 6 3 OVERIGE RESULTATEN Polder Oud-Mathenesse 11 4 OPTIMALE SITUATIE 14 5 ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN AGOR en knelpunten Knelpunten wateraanvoer 35 6 GEWENSTE SITUATIE Oud-Mathenesse Gebieden met afwijkend peil 61 7 EFFECTEN EN MAATREGELEN Effect peilvoorstel Effect peilvoorstel polder Spangen Effect peilvoorstel polder Oud-Mathenesse Maatregelen Vergunningverlening afwijkende peilgebieden 81 8 SYSTEEMBESCHRIJVING Gebied Oppervlaktewatersysteem Oppervlaktewaterregime Verkenning flexibel peilbeheer en ontsnippering Drooglegging Grondwatersysteem Systeemanalyse per polder Rioleringssysteem Wateraanvoer en doorspoeling Waterkwaliteit en ecologie Beheer watersysteem Waterkeringen BELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING 121

6 9.1 Beleid Ruimtelijke ordening 141 LITERATUUR, AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST 145 BIJLAGEN 1 BIJLAGE 1 Uitgangspunten afweging 2 BIJLAGE 2 Optimale Situatie 3 BIJLAGE 3 Methodiek 29 BIJLAGE 4 Analyses 44 BIJLAGE 5 Kostenindicatie maatregelen 50 BIJLAGE 6 Adviesnotitie maatregelen peilbesluit 52 KAARTEN 53 KAARTEN 1 Luchtfoto 2.1 Grondgebruik 2.2 Grondgebruik polder Spangen en polder Oud-Mathenesse 3 Bodem, grondwater en drainage 4.1 Maaiveldhoogte 4.2 Maaiveldhoogte polder Spangen en polder Oud-Mathenesse 5.1 Afwateringseenheden en peilgebieden 5.2 Afwateringseenheden en peilgebieden polder Spangen en polder Oud-Mathenesse 6.1 Drooglegging 6.2 Drooglegging polder Spangen en polder Oud-Mathenesse 7.1 Drooglegging bebouwing 7.2 Drooglegging bebouwing polder Spangen en polder Oud-Mathenesse 8 Archeologische waarden 9.1 Peilenkaart met voorgestelde peilen en peilvakken polder Spanen en polder Oud- Mathenesse 9.2 Peilenkaart met voorgestelde peilen en peilvakken Polder Oud-Mathenesse - 2 -

7 1 INLEIDING Dit rapport is één van de drie rapporten die onderdeel uitmaken van de peilbesluiten waterweggemeenten. Dit peilbesluit is de tweede watersysteemanalyse omdat er in 2008 al een watersysteemanalyse voor dit gebied is geweest waarbij de wateroverlastsituatie, inclusief riolering in beeld gebracht is. De insteek voor de eerste watersysteemanalyse is anders dan dit peilbesluit. De eerste was namelijk opgesteld ten behoeve van de waterplannen voor de verschillende waterweggemeenten. Daar was behoefte aan om de situatie ten aanzien van berging en afvoer in beeld te brengen (ABC-studies). Het doel van deze nieuwe studie is vooral onderbouwen van peilbesluiten voor de polders zonder peilbesluit. Naast dit rapport zijn er rapporten voor de andere delen van het studiegebied: gemeenten Vlaardingen en Schiedam. 1.1 Aanleiding en doel In peilbesluiten wordt het oppervlaktewaterpeil vastgelegd op basis van een afweging van alle belangen. Zo wordt er bij deze afweging rekening gehouden met de bestemmingen, ruimtelijke ontwikkelingen, wensen vanuit het waterbeheer en de functies. Het doel van het peilbesluit is om peilen vast te leggen. Dit biedt rechtszekerheid aan de belanghebbenden. Als beheerder van het oppervlaktewater is Delfland volgens artikel 5.2 van de Waterwet verplicht om peilbesluiten vast te stellen. Aanvullend daarop dient volgens de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland een peilbesluit elke 10 jaar herzien te worden. In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van de peilbesluiten van het stedelijk gebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en het Rotterdam. De opzet was destijds breder dan alleen het opstellen van peilbesluiten. Onderzocht is of de opgave van bijvoorbeeld waterkwaliteit, ecologie en wateroverlast meegenomen zou moeten worden. De gemeente is daarbij ook betrokken. Al snel bleek, vooral ingeven vanuit de kadernota van Delfland dat er geen behoefte meer was aan brede watergebiedstudies. Ook de gemeenten hadden die behoefte niet. Besloten is om binnen dit project enkele vragen naar aanleiding van overlaststudies op te pakken. Tegelijkertijd moest de insteek van de op GGOR gebaseerde peilbesluiten aangepast worden. Er was besloten om geen uitgebreid modelinstrumentarium te maken. Dit vereiste een nieuwe methodiek. Hiervoor was tijd en overleg nodig. De vervolgvragen over wateroverlast liepen niet in de pas met het opstellen van het peilbesluit waardoor ook besloten is de onderzoeken niet in één rapport op te nemen. In dit rapport zijn daarom alleen peilbesluiten opgenomen. De aanleiding om in peilbesluiten GGOR op te nemen komt uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierin is het volgende over GGOR opgenomen: het instrument GGOR wordt door de waterschappen gebruikt om waterpeilen en grondgebruiksfuncties op elkaar af te stemmen. Hierbij worden ook de gevolgen voor de functiegeschiktheid van gronden betrokken. Een zichtjaar wordt niet genoemd. Provincies coördineren en bewaken de procesgang voor het toepassen van GGOR. Polder Oud-Mathenesse - 3 -

8 De provincie Zuid-Holland heeft in het provinciaal Waterplan en het Beleidskader Peilbeheer beschreven dat de GGOR-systematiek gebruikt moet worden voor peilbesluiten. De provincie legt hierbij geen uitgebreide standaardmethodiek op. De uitwerking van die GGOR-methodiek ligt bij de waterschappen. Het gaat de Provincie vooral - de belangen van functies afgewogen. Het resultaat van deze afweging wordt vastgelegd in het peilbesluit. 1.2 Aanpak In dit peilbesluit is de GGOR-systematiek pragmatisch uitgewerkt. Dat wil zeggen dat geen grondwatermodel is opgesteld. Deze keuze heeft in de GGOR-systematiek vooral gevolgen voor de bepaling van knelpunten. In de pragmatische aanpak wordt dit opgelost door gebruik te maken van theoretische vuistregels aangevuld met praktijkknelpunten. De methodiek zorgt ervoor dat het grondwater meegenomen kan worden met een beperkte extra onderzoeksinspanning. Bij het opstellen is informatie opgevraagd bij de gemeente. De gegevens op het gebied van grondwater zijn beschreven en globaal geanalyseerd. De werking van het grondwatersysteem en de mogelijke relaties met het oppervlaktewater zijn beschreven. De gemeente is betrokken bij het opstellen van het peilbesluit en een concept is opgestuurd naar de provincie en gemeente. In de Beleidsnota peilbesluiten heeft Delfland een opzet ontwikkeld voor de toelichting van het peilbesluit. Volgens deze opzet werkt het hoogheemraadschap transparant door peilwensen per functie of belang inzichtelijk te maken. Vervolgens worden effecten op die belangen weergegeven voor verschillende peilvarianten. De keuze kan op deze manier transparant gemaakt worden en tevens zijn de effecten van die keuze duidelijk. 1.3 Plangebied Het totale studiegebied van de peilbesluiten Waterweggemeenten bevat delen van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en is ruim ha groot. Het gebied is weegegeven in figuur 1-1. Om de studie werkbaar en overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om het gebied in 3 stukken op te delen: - 6 polders binnen de gemeente Vlaardingen (ca ha); - 3 polders binnen de gemeente Schiedam (ca ha); - 3 polders binnen de gemeente Rotterdam (ca 600 ha). Het deel van het studiegebied dat dit rapport behandelt, bestaat uit de gemeente Rotterdam. Binnen het gebied dat dit rapport behandelt bevinden zich drie polders: Polder Oud-Mathenesse, polder Spangen en. De boezem, het buitendijkse gebied en Schieveen maken geen deel uit van het studiegebied. Kleine delen van de en de polder Spangen liggen in de gemeente Schiedam. Aangezien de polders grotendeels in de gemeente Rotterdam Polder Oud-Mathenesse - 4 -

9 liggen, worden deze in hun geheel in de achtergrondrapportage van Rotterdam meegenomen. Gemeente Vlaardingen Gemeente Schiedam Gemeente Rotterdam Figuur 1-1 Studiegebied Waterweggemeenten 1.4 Leeswijzer In de voorliggende rapportage is voor de drie polders binnen de gemeente Rotterdam de peilafweging beschreven ten behoeve van het peilbesluit. Hoofdstuk 2 vormt de samenvatting van dit peilbesluit: hierin is een opsomming gemaakt van de voorgestelde waterpeilen. In hoofdstuk 3 zijn alle knelpunten genoemd die niet opgelost (kunnen) worden door middel van een peilaanpassing. In hoofdstuk 4 is de optimale situatie per belang weergegeven. In hoofdstuk 5 zijn de actuele situatie en de knelpunten beschreven. De gewenste situatie wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Hierin wordt de afweging van de peilen gemaakt. De effecten en maatregelen van het peilenvoorstel zijn beschreven in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is de systeemanalyse gemaakt. Hierin zijn de verschillende onderdelen van het watersysteem beschreven en in hoofdstuk 9 het vigerende beleid en relevante ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Na hoofdstuk 9 is een literatuurlijst en begrippenlijst opgenomen. In bijlage 1 zijn de uitgangspunten voor de afweging opgenomen. Een uitgebreide beschrijving voor de optimale situatie per functie (Bijlage 2), de toegepaste methodiek voor de peilafweging (Bijlage 3) en de analyses (Bijlage 4) zijn opgenomen als bijlage. In bijlage 5 is een kostenindicatie opgenomen voor maatregelen. Polder Oud-Mathenesse - 5 -

10 2 PEILENVOORSTEL In tabel 2-1 is het peilenvoorstel s wordt voorgesteld voor dit peilbesluit. De eerste kolom geeft de code aan van het peilgebied. In de kolommen daarnaast staan de peilen uit achtereenvolgens het peilvoorstel, het vorige peilbesluit en tevens het peil gebruikt als uitgangspunt voor het GGOR, het praktijkpeil. In de laatste kolom is aangegeven hoe het peil verandert ten opzichte van het vorige peilbesluit. In de tabel is verder een aparte kolom opgenomen voor het schouwpeil, voor de drie polders is het schouwpeil gelijk aan het peilvoorstel. Een kaart van de peilvoorstellen is te vinden in de kaartbijlagen. Een uitgebreide afweging en de daarbij toegepaste methode zijn te vinden in hoofdstuk 6 en bijlage 3. In de hebben peilgebieden I, een deel van peilgebied II, peilgebied IV en V een praktijkpeil dat afwijkt van het vorige peilbesluitpeil. Voor peilgebied I geldt dat het peil van het vorige peilbesluit gecontinueerd wordt waardoor maatregelen nodig zijn om het praktijkpeil te brengen naar het niveau van het peil van het vorige peilbesluit. Voor de peilgebieden III, IV en V speelt de ontwikkeling van het golfterrein. Hier wordt het praktijkpeil vastgesteld. Vanwege het gelijke praktijkpeil worden peilgebieden III en V samengevoegd tot één peilgebied. Na ontwikkeling van de golfbaan wordt het watersysteem en de functie van het gebied dusdanig gewijzigd dat heroverweging van de peilen en peilgebieden gewenst is. Dit wordt door middel van een Watervergunning geregeld. In peilgebied II wordt in een deel van het peilgebied het peil gewijzigd ten opzichte van het vorige peilbesluit. Het nieuwe peilgebied (peilgebied V) is het deel ten oosten van de stuw nabij het perceel van de Polderweg 74 (Schaften Trucks BV). Het nieuwe peilgebied krijgt een peil van NAP -3,50 m. In het overig deel van peilgebied II (ten westen van de stuw) wordt het vorige peilbesluitpeil van NAP -3,35 m gecontinueerd. Op het eiland dat ontstaat na de realisatie van de bochtafsnijding van de Schie komen drie peilgebieden, dit betreffen de peilgebieden VI (NAP -3,10 m), VII (NAP -2,57 m) en VIII (NAP -1,71 m). Het nieuw aan te leggen deel van de Schie (de bochtafsnijding), de bochtafsnijding betreft peilgebied IX, zal het boezempeil krijgen van NAP -0,43 m. Peilgebied IX zal hierna opgenomen worden in het peilbesluit voor de boezem. In de polder Spangen wordt in een deel van peilgebied II, de Giessenvijver, een apart peilgebied (peilgebied IV) met een flexibel peil met een ondergrens van NAP -1,50 m en een bovengrens van NAP -0,70 m. Het overige deel van peilgebied II behoudt het peil van NAP -1,20 m. Het peil in de peilgebieden I en III blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige peilbesluit. Polder Oud-Mathenesse - 6 -

11 Polder Oud-Mathenesse Het peil in de peilgebieden I, II en III van polder Oud-Mathenesse blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige peilbesluit. Tabel 2-1 Overzicht peilen en peilenvoorstel Code peilgebied Voorstel peil Peil vorige peilbesluit Praktijkpeil Wijziging t.o.v. vorige peilbesluit Schouwpeil nieuw oud m t.o.v. NAP m m t.o.v. NAP I I +0,10 +0,10 +0,03 0,00 +0,10 II II -3,35-3,35-3,35 0,00-3,35 III* III Flexibel peil -0,70-0,70 0,00-0,70 V Ondergrens -1,50 Bovengrens -0,70-1,00-0,70 +0,30-0,70 IV* IV Flexibel peil Ondergrens -2,20 Bovengrens -1,40-1,30-1,40-0,10-1,40 V Was onderdeel van peilgebied II gebied ten oosten van stuw perceel Polderweg 74-3,50 Was onderdeel van peilgebied II -3,50-0,15-3,50 VI** - -3,10 Was onderdeel van peilgebied II VII** - -2,57 Was onderdeel van peilgebied II VIII** - -1,71 Was onderdeel van peilgebied II , , ,71 IX bochtafsnijding Schie** - -0,43 boezempeil Was onderdeel van peilgebied II ,43 I I -2,70-2,70-2,70 0,00-2,70 Polder Oud-Mathenesse - 7 -

12 II II -1,20-1,20-1,20 0,00-1,20 III III -1,60-1,60-1,65 0,00-1,60 IV Was onderdeel van peilgebied II- Giessenvijver Flexibel peil Ondergrens -1,50 Bovengrens -0,70-1,20 Was onderdeel van peilgebied II -1,20 Was onderdeel van peilgebied II +0,50-0,70 Polder Oud-Mathenesse I I -2,45-2,45-2,45 0,00-2,45 II II -2,30-2,30-2,25 0,00-2,30 III III -1,70-1,70-1,70 0,00-1,70 *Peilen en peilgebieden worden heroverwogen na realisatie van de golfbaan op het DOP-NOAP terrein. **Peilen en peilgebieden op het eiland en nieuw aan te leggen Schie na voltooiing bochtafsnijding van de Schie. In de interim-situatie (situatie voor realisatie bochtafsnijding) maken deze peilgebieden deel uit van peilgebied V. Polder Oud-Mathenesse - 8 -

13

14 Figuur 3-1: Overige resultaten Polder Oud-Mathenesse

15

16

17 Figuur 3-2: Overige resultaten polder Spangen en polder Oud-Mathenesse Polder Oud-Mathenesse

18 4 OPTIMALE SITUATIE In dit hoofdstuk zijn de relevante belangen samengevat met bijbehorende criteria waarop getoetst wordt. Een volledig overzicht van alle functies is terug te vinden in bijlage 3. Ook de waterhuishoudkundige belangen met criteria komen in de bijlage uitgebreid aan bod. Aan de hand van de in de methodiek (bijlage 4 en 5) genoemde regels wordt per peilgebied een optimale situatie bepaald. Dit zal concreet betekenen dat er een optimaal oppervlaktewaterpeil genoemd wordt. Hierbij wordt ook aangegeven wat de optimale situatie in het peilgebied aanwezige functies of belangen. In hoofdstuk 5 wordt de polder per belang op potentiële knelpunten getoetst, hierbij is getoetst of de actuele situatie voldoet aan het criterium voor het betreffende belang. Wanneer de actuele situatie niet voldoet aan het criterium voor het betreffende belang is sprake van een 'potentieel knelpunt'. Wanneer de actuele situatie wel voldoet aan het criterium is de situatie 'optimaal'. De toetsing heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: Tabel 4-1 Samenvattende tabel belangen met criteria voor AGOR en knelpunten Belang Criteria Bebouwing Voor het belang bebouwing is het criterium voldoende drooglegging. Op basis van de wateratlaskaarten met de drooglegging van de bebouwing is bepaald welke bebouwing onvoldoende drooglegging heeft, oftewel een drooglegging kleiner dan 0,8 m. Kwetsbare fundering Voor het belang kwetsbare fundering is bekeken of binnen de polder of binnen delen van de polder kwetsbare fundering voorkomt. Kwetsbare fundering betreft houten palen fundering of fundering op staal. Voor het belang kwetsbare fundering is het een potentieel knelpunt wanneer kwetsbare fundering aanwezig is. Bij een zettingsgevoelige bodem is er een risico op schade aan de fundering door te lage grondwaterstanden (GLG niet lager dan 1,0 m onder vloerpeil). Infrastructuur Voor het belang infrastructuur geldt een optimale grondwaterstand van 0,8 m onder de weg. Voor dit belang is een potentieel knelpunt aanwezig wanneer de drooglegging kleiner is dan 0,8 m. Begraafplaatsen Voor het belang begraafplaatsen is het criterium dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zich maximaal 0,3 m onder het niveau van de onderste kist bevindt. De GHG is echter niet bekend. De diepteligging van de kisten is onbekend. Als richtlijn is er daarom vanuit gegaan dat de grondwaterstand minstens 1,3 m moet zijn om aan de wettelijke norm te voldoen (0,5 m gronddekking, 0,5 m kist en 0,3 m norm grondwaterstand). Als indicatie van de grondwaterstand wordt de drooglegging Polder Oud-Mathenesse

19 Belang Criteria gebruikt. Als deze kleiner is dan 1,3 m, dan is er een potentieel knelpunt. Recreatie Voor het belang recreatie is de optimale situatie een ontwateringsdiepte tussen 0,5 m en 1,1 m. De ontwateringsdiepte is de drooglegging plus de opbolling tussen twee ontwateringsmiddelen (zoals watergangen of drainage). Als criterium voor potentiële knelpunten is bepaald of de drooglegging kleiner dan 0,5 m is, dan is de ontwateringsdiepte namelijk te klein. Landbouw Voor het belang landbouw is de optimale situatie een drooglegging tussen 0,6 m en 0,8 m. Voor dit belang is een potentieel knelpunt aanwezig wanneer de drooglegging kleiner is dan 0,6 m. Riolering en drainage Voor het belang riolering en drainage is het een potentieel knelpunt wanneer de riolering of drainage niet meer af kan voeren doordat het peil van het oppervlaktewater waarop het afvoert hoger is dan dat in de riolering. Beheersbare waterhuishouding Voor het belang beheersbare waterhuishouding is de optimale situatie één peilgebied met een beheersbare afmeting. Te groot betekent peilverschillen tussen aanvoerlocatie en afvoerlocatie en te klein betekent veel beheersing nodig. Ook is de wens van het hoogheemraadschap om peilgebieden te ontsnipperen. Het hoogheemraadschap heeft de wens daar waar mogelijk flexibel peilbeheer toe te passen. Het doel van flexibel peilbeheer is water langer vast te houden en/of waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Er is een potentieel knelpunt als er in een peilgebeid geen flexibel peil is, terwijl uit de verkenning is gebleken dat dit mogelijk wel toegepast kan worden. Tegengaan droogte Voor het belang tegengaan droogte is bepaald wat de aanvoercapaciteit is in theorie en de praktijk. Er is een potentieel knelpunt als de aanvoer in de praktijk kleiner is dan de theoretisch benodigde capaciteit. De belangen waarbij geldt dat er alleen bij een peilwijziging (peilverhoging of - verlaging) een negatief effect (knelpunt) op het belang kan optreden, zoals schade of verminderde functie, zijn opgenomen in tabel 4-2. Deze belangen komen pas terug bij de afweging in hoofdstuk 6. De niet in de tabel 4-1 opgenomen belangen, worden in de vergelijking van AGOR en OGOR in hoofdstuk 5 nog niet meegenomen. Tabel 4-2 Samenvattende tabel belangen met criteria voor afweging Belang Criteria Archeologie Negatief effect bij peilverlaging: In verband met oxidatie van kwetsbare archeologische sporen mag de laagste grondwaterstand niet worden verlaagd. Waterkeringen Negatief effect bij peilverhoging en peilverlaging: Grondwaterregime mag niet zodanig veranderen dat de stabiliteit Polder Oud-Mathenesse

20 Belang Criteria van de kering negatief beïnvloed wordt. Uitgangspunt hierbij is het huidige grondwaterregime. Wateroverlast Negatief effect bij peilverhoging: Bij peilverhoging neemt het bergingstekort toe. Tegengaan maaivelddaling Negatief effect bij peilverlaging: In opgehoogde stedelijke gebieden is het droge deel van de bodem ongevoelig voor zettingen maar de onderliggende bodemlagen kunnen wel sterk zakken, vooral als de grondwaterstand uitzakt tot beneden de opgehoogde laag. Objecten aan het water Negatief effect bij peilverhoging en peilverlaging: Bij terrassen en tuinen kan een peilverhoging vernatting of inundatie veroorzaken. Houten beschoeiing functioneert goed bij een vast peil, bij verhoging wordt de golfslag niet meer gekeerd en bij een peilverlaging heeft de beschoeiing een kortere levensduur. Waterkwaliteit en ecologie Negatief effect bij peilverlaging: Het wijzigen van het oppervlaktewaterpeil kan invloed hebben op het aandeel van (zoute) kwel in de totale afvoer van grondwater naar het oppervlaktewater. Bij een verlaging van het oppervlaktewaterpeil neemt kwel toe en bij een verhoging af. Bij een peilverlaging wordt ook de waterdiepte kleiner, waardoor de temperatuur van het water verhoogd wordt en de waterkwaliteit achteruit gaat. Polder Oud-Mathenesse

21 5 ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN In dit hoofdstuk wordt de actuele situatie van het oppervlaktewaterregime weergegeven volgens het vigerend peilbesluit en de praktijksituatie (praktijkpeil). Een beschrijving van het grondwaterregime is niet opgenomen omdat er te weinig over bekend is over de optredende grondwaterstanden om er een goede uitspraak over te doen. Een meer uitgebreide beschrijving van de polders en het watersysteem is weergegeven in hoofdstuk 8. In paragraaf 5.1 is per polder met de methodiek bepaald waar knelpunten zijn. 5.1 AGOR en knelpunten Met de GGOR/Waternood systematiek (AGOR) wordt op basis van de verzamelde gegevens van een gebied bepaald waar de actuele situatie volgens vigerend peilbesluit afwijkt van de optimale situatie. Voor deze vergelijking wordt per belang aan de hand van criteria bepaald of er potentiële knelpunten zijn en waardoor die worden veroorzaakt. Bij de bepaling van potentiële knelpunten is het vigerend peilbesluitpeil het uitgangspunt. Een overzicht van de belangen waarop wordt getoetst is opgenomen in tabel 4-1. Vervolgens is er beoordeeld op basis van de gegevens van de gemeente en de operationeel peilbeheerder en klachten van bewoners of het potentiële knelpunt in de praktijk bevestigd wordt. Als dit zo is, dan wordt er een knelpunt benoemd. Als er geen bevestiging is van het potentiële knelpunt, dan wordt gesteld dat er geen knelpunt is. De vergelijking van potentiële knelpunten en praktijkknelpunten is per polder aan het eind van iedere paragraaf in een samenvattende tabel en op een knelpuntenkaart opgenomen. Onderstaand worden de verschillende onderdelen van methodiek in een schema toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in bijlage 4 en 5. Zoals al toegelicht in hoofdstuk 4 wordt een aantal belangen in de vergelijking van AGOR en OGOR niet meegenomen. Voor deze belangen geldt dat er alleen bij een peilwijziging (peilverhoging of -verlaging) een negatief effect op het belang kan optreden, zoals schade of verminderde functie. In de bestaande situatie is er met betrekking tot het peil voor deze belangen geen optimale situatie te benoemen. Deze belangen komen pas terug bij de afweging in hoofdstuk 6. De belangen waarbij het hier om gaat zijn opgenomen in tabel 4-2. Bij de vergelijking van de actuele en de optimale situatie is een aantal knelpunten benoemd, die niet door middel van een peilwijziging op te lossen zijn. Deze zijn per polder apart benoemd in hoofdstuk 3, zodat deze bij de uitwerking van andere plannen van Delfland meegenomen kunnen worden. Polder Oud-Mathenesse

22 Figuur 5-1 GGOR-methodiek De beslaat een oppervlak van circa 240 ha. De polder behoort grotendeels tot het gebied van de gemeente Rotterdam. Alleen het zuidwestelijke deel van de polder, tussen de Ringvaart en de Polderwatering/Schiedamse Schie, ligt binnen de grenzen van de gemeente Schiedam. Het noordelijke deel van de was voorheen een Definitieve Opslagplaats Noord- (DOP-NOAP). Deze is afgedekt en wordt heringericht als golfbaan. Het zuidelijke deel van de is het bedrijventerrein Rotterdam-Noord-West. Aan de zuidoostzijde is de bochtafsnijding van de Schie gepland. Het watersysteem van de bestaat uit 5 peilgebieden en 29 gebieden met een afwijkend peil. De peilen volgens het vigerend peilbesluit in de liggen tussen NAP +0,10 m en NAP -3,70 m. In tabel 5-1 zijn de actuele peilen volgens het vigerend peilbesluit en de praktijkpeilen in de peilgebieden weergegeven. De waterpeilen van peilgebieden I tot en met V van de zijn vastgesteld in het peilbesluit van 8 januari 2004 [34]. Polder Oud-Mathenesse

23 Tabel 5-1 Actuele Oppervlaktewaterregime (AGOR) peilgebieden Peilgebied Actueel Praktijkpeil Afwijking praktijkpeil Oppervlaktewaterregime (m t.o.v. NAP) t.o.v. peil vigerend volgens peilbesluit vigerend peilbesluit (m) (m t.o.v. NAP) I +0,10 +0,03-0,07 II -3,35 Westelijk landbouwgebied op -3,35 0,00 tot -0,15 per deelgebied Oostelijk landbouwgebied en gebied rondom gemaal op -3,50 III -0,70-0,70 0,00 IV -1,30-1,40-0,10 V -1,00-0,70 0,30 In tabel 5-2 zijn de actuele peilen in de gebieden met een afwijkend peil weergegeven, van deze afwijkende peilgebied zijn geen afwijkende praktijkpeilen bekend bij de operationeel peilbeheerder. Tabel 5-2 Actuele Oppervlaktewaterregime (AGOR) gebieden met afwijkend peil Oost- Abtspolder Gebied met afwijkend peil Actueel Oppervlaktewaterregime (m t.o.v. NAP) II A -2,97 II B -2,25 II D -2,95 II E -2,71 II F -2,90 II G -2,51 II H -2,66 II I -2,61 II J -2,96 II L -2,32 II M -1,71 II N -1,69 II O -3,01 II Q -3,06 II R -2,61 II S -1,41 II T -2,85 II U -2,13 Polder Oud-Mathenesse

24

25

26

27 Tabel 5-3 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang Belang Toelichting potentieel Toets Toets Nummer knelpunt potentieel knelpunt praktijk knelpunt op knelpuntenkaart figuur 5.2 Bebouwing onvoldoende drooglegging Ja Ja 1 Kwetsbare Funderingsproblemen Nee Nee - fundering Infrastructuur onvoldoende Ja Nee - drooglegging Recreatie onvoldoende Nee Nee - drooglegging Landbouw onvoldoende Ja Nee - drooglegging Rioleringen en oppervlaktewaterpeil Nee Nee - drainages hoger dan overstort riool Beheersbare Afwijkende praktijkpeilen Ja Ja 2 & 3 waterhuishouding Ontsnipperen gebieden met afwijkend peil moet onderzocht worden tijdens de peilafweging Tegengaan droogte Toepassen flexibel peilbeheer moet onderzocht worden tijdens de peilafweging Voldoende aanvoercapaciteit Ja Ja 4 Nee Nee - Knelpuntenkaart Onderstaand is de knelpuntenkaart voor de weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Polder Oud-Mathenesse

28

29

30 m. In tabel 5-4 zijn de actuele peilen volgens het vigerend peilbesluit en de praktijkpeilen in de peilgebieden weergegeven. De waterpeilen van peilgebieden I tot en met III zijn vastgesteld in het peilbesluit voor de van 2 november 2005 [35]. De haven en omgeving betreffen boezemgebied en behoren niet tot polder Spangen. Tabel 5-4 Actuele Oppervlaktewaterregime (AGOR) peilgebieden polder Spangen Peilgebied Actueel Praktijkpeil Afwijking praktijkpeil Oppervlaktewaterregime (m t.o.v. NAP) t.o.v. peil vigerend volgens vigerend peilbesluit peilbesluit (m t.o.v. NAP) (m) I -2,70-2,70 0,00 II -1,20-1,20 0,00 II -1,20-0,70 0,50 Giessenvijver III -1,60-1,65-0,05 In tabel 5-5 zijn de actuele peilen volgens het vigerend peilbesluit en de praktijkpeilen in de gebieden met afwijkend peil weergegeven. Tabel 5-5 Actuele Oppervlaktewaterregime (AGOR) gebieden met afwijkend peil polder Spangen Peilgebied Actueel Praktijkpeil Afwijking praktijkpeil Oppervlaktewaterregime (m t.o.v. NAP) t.o.v. peil vigerend volgens vigerend peilbesluit (m t.o.v. NAP) peilbesluit (m) IA -1,10-1,57-0,47 IB -2,37-2,42-0,05 IC -1,52-1,04 0,48 ID -1,06-1,00 0,06 IE -0,78 Geen oppervlaktewater - aanwezig Knelpunten analyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 4 van dit rapport is een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er potentiële knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast, wateronderlast en waterkwaliteit). Bij de bepaling van de potentiële knelpunten is het vigerende peilbesluitpeil het uitgangspunt. Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en klachten van bewoners. Voor de polder Spangen is per belang in Polder Oud-Mathenesse

31

32

33 Tabel 5-6 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang polder Spangen Belang Toelichting potentieel Toets Toets Nummer knelpunt potentieel knelpunt praktijk knelpunt op knelpuntenkaart figuur 5.3 Bebouwing onvoldoende drooglegging Nee Nee - Kwetsbare fundering funderingsproblemen Nee Nee - Infrastructuur Recreatie Rioleringen en drainages Beheersbare waterhuishouding Tegengaan droogte onvoldoende drooglegging Ja Nee - onvoldoende Ja Nee - drooglegging volkstuinen oppervlaktewaterpeil hoger Ja Nee - dan overstort riool Afwijkende praktijkpeilen Ja Ja 1 & 2 Ontsnipperen gebieden met afwijkend peil moet onderzocht worden tijdens de peilafweging Ja Ja 3 Toepassen flexibel peilbeheer moet onderzocht worden tijdens de peilafweging Voldoende aanvoercapaciteit Nee Nee - Knelpuntenkaart Onderstaand is de knelpuntenkaart voor de polder Spangen weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Polder Oud-Mathenesse

34 Figuur 5-3 Kaart praktijkknelpunten polder Spangen Samenvatting Uit de beschikbare gegevens en uit het overleg met de peilbeheerder is gebleken dat in de polder Spangen alleen de belangen beheersbare waterhuishouding van de Giessenvijver en de mogelijkheid voor flexibel peilbeheer in de praktijk knelpunten zijn. Bij de peilafweging moet er rekening mee gehouden worden dat een eventuele verhoging van het peil mogelijk tot overlast bij bebouwing en het openbaar gebied kan leiden. Verder is de interactie tussen het rioleringssysteem en het oppervlaktewatersysteem door middel van een peilwijziging waarschijnlijk niet op te Polder Oud-Mathenesse

35 lossen. Er moet bij een eventuele peilverhoging rekening mee gehouden worden dat er, zonder aanvullende maatregelen, meer oppervlaktewater de riolering in kan stromen Polder Oud-Mathenesse De polder Oud-Mathenesse beslaat een oppervlak van circa 130 ha. De polder behoort vrijwel geheel tot het gebied van de gemeente Rotterdam. Een klein deel aan de westzijde van de polder behoort tot de gemeente Schiedam. Ten zuiden van de polder ligt de Merwehaven en een elektriciteitscentrale. De polder is voor ongeveer 75% bebouwd en bestaat voornamelijk uit woongebied. Midden in de polder ligt de Tjalklaan. Deze weg scheidt de woonwijk Oud-Mathenesse van sportpark Vreelust. In het oostelijke deel van de polder ligt de woonwijk Spangen. Aan de noordzijde van de wijk Spangen ligt het voetbalstadion van Sparta. Het watersysteem van de Oud-Mathenesse bestaat uit drie peilgebieden. De peilen, volgens het vigerend peilbesluit in de polder Oud-Mathenesse, liggen tussen NAP -1,70 m en NAP -2,45 m. In tabel 5-7 zijn de actuele peilen volgens het vigerend peilbesluit en de praktijkpeilen in de peilgebieden weergegeven. De polder Oud- Mathenesse bevat geen gebieden met een afwijkend peil. De waterpeilen van peilgebieden I tot en met III van de polder Oud-Mathenesse zijn vastgesteld in het peilbesluit van 2 november 2005 [24]. Voor de wijk Spangen is nog geen peilbesluit vastgesteld. Tabel 5-7 Actuele Oppervlaktewaterregime (AGOR) polder Oud-Mathenesse Peilgebied Actueel Praktijkpeil Afwijking praktijkpeil Oppervlaktewaterregime (m t.o.v. NAP) t.o.v. peil vigerend volgens vigerend peilbesluit (m t.o.v. NAP) peilbesluit (m) I -2,45-2,45 0 II -2,30-2,25 0,05 III -1,70-1,70 0 Knelpunten analyse In hoofdstuk 8, 9 en bijlage 5 van dit rapport is een inventarisatie en analyse gedaan van het watersysteem in de huidige situatie en een inventarisatie van beleidsdocumenten (provincie, waterschap en gemeente). Daaruit is gebleken dat er knelpunten zijn ten aanzien van het watersysteem (o.a. wateroverlast en waterkwaliteit). Bij de bepaling van de potentiële knelpunten is het vigerende peilbesluitpeil het uitgangspunt. Hieronder worden per belang de knelpunten beschreven. De potentiële knelpunten volgen uit eerder genoemde inventarisatie en analyse. De praktijkknelpunten uit de kennis van de peilbeheerder en gemeente en klachten van bewoners. Voor de Polder Oud-Mathenesse is per belang in tabel 5-8 benoemd of er een knelpunt voor (grond)wateroverlast of verdroging is en wordt het knelpunt toegelicht. Voor de belangen tegengaan droogte en flexibel peilbeheer zijn zowel in theorie als in de praktijk geen knelpunten aanwezig. Polder Oud-Mathenesse

36

37

38 Tabel 5-8 Samenvatting potentiële en praktijkknelpunten per belang polder Oud-Mathenesse Belang Toelichting potentieel Toets Toets Knelpuntenkaart knelpunt potentieel praktijk n.v.t. knelpunt knelpunt Bebouwing onvoldoende drooglegging Ja Ja 1 Kwetsbare funderingsproblemen Ja Nee - fundering Infrastructuur onvoldoende Ja Nee - drooglegging Recreatie onvoldoende drooglegging sportpark Ja Nee - Rioleringen en drainages Beheersbare waterhuishouding oppervlaktewaterpeil hoger dan overstort riool Ontsnipperen peilgebied I moet onderzocht worden Ja Nee - Ja Ja 2 Tegengaan droogte Voldoende aanvoercapaciteit Nee Nee - Knelpuntenkaart Onderstaand is de knelpuntenkaart voor de polder Oud-Mathenesse weergegeven. Op de knelpuntenkaart zijn de praktijkknelpunten weergegeven. Figuur 5-4 Kaart praktijkknelpunten polder Oud-Mathenesse Samenvatting Uit de beschikbare gegevens en uit het overleg met de peilbeheerder is gebleken dat in de polder Oud-Mathenesse enkel het 'belang' beheersbare waterhuishouding in de praktijk een knelpunt is. Bij de peilafweging moet er rekening mee gehouden worden Polder Oud-Mathenesse

39 dat een eventuele verhoging van het peil mogelijk tot overlast bij bebouwing en het openbaar gebied kan leiden. Verder is de interactie tussen het rioleringssysteem en het oppervlaktewatersysteem door middel van een peilwijziging waarschijnlijk niet op te lossen. Er moet bij een peilverhoging rekening mee gehouden worden dat er, zonder aanvullende maatregelen, meer oppervlaktewater de riolering in kan stromen. 5.2 Knelpunten wateraanvoer In het algemeen voldoet de aanvoercapaciteit van de inlaten aan de aanvoerbehoefte van de polders, het enige knelpunt dat bekend is bij de operationeel peilbeheerder voor wat betreft wateraanvoer is de beperkte aanvoercapaciteit naar de, in de polder Spangen gelegen, Giessenvijver. In de Watersysteemanalyse Rotterdam zijn wel meerdere potentiële knelpunten met betrekking tot de afvoercapaciteit van watergangen en kunstwerken in wateroverlastsituaties vastgesteld. Voor enkele peilgebieden bestaat in de huidige situatie geen aanvoermogelijkheid. De operationeel peilbeheerder heeft aangegeven dat dit in de praktijk geen knelpunt is. Deze zijn in figuur 5-5 donkergrijs gekenmerkt. Voor de peilgebieden die blauw gekenmerkt zijn, ligt het beheer van de inlaat niet bij Delfland. Een goede afstemming tussen de aanvoerbehoefte voor door de gemeente beheerde geldt bijvoorbeeld voor de sturing van de aanvoer in de polder Oud-Mathenesse en de. Polder Oud-Mathenesse

40 Figuur 5-5 Overzicht aanwezigheid inlaat en wateraanvoer peilgebieden Polder Oud-Mathenesse

41 6 GEWENSTE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt de afweging gemaakt voor de gewenste situatie. In deze afweging zullen alleen maatregelen in het oppervlaktewaterstelsel worden betrokken en is daarmee ook de afweging op het peilbesluit. Omdat voor de afweging de actuele situatie en knelpunten inzichtelijke moeten zijn, worden deze ook weergegeven indien aanwezig. In hoofdstuk 5 zijn de actuele situatie en knelpunten uitgebreid beschreven per polder. Het grondwaterregime wordt niet omschreven omdat er te weinig bekend is over de grondwaterstanden en er bovendien veel ruimtelijke variatie is. Door de praktijkknelpunten ook in het overzicht mee te nemen is duidelijk of er de behoefte bestaat voor een peilwijziging. Een peilwijziging brengt maatregelen met zich mee, een inschatting van de kosten van de te nemen maatregelen wordt in dit hoofdstuk benoemd. Een onderbouwing van de kostenspecificatie is opgenomen in bijlage 2. Wanneer er geen praktijkknelpunten bekend zijn is er geen behoefte om het peil te wijzigingen en wordt het peil volgens het vorige peilbesluit gecontinueerd. De peilgebiedcodering in dit hoofdstuk kan afwijken van de codering zoals deze opgenomen is in hoofdstukken 5 en 8. Dit komt doordat enkele peilgebieden opnieuw zijn gecodeerd omdat ze bijvoorbeeld zijn samengevoegd, zoals voormalig peilgebied III en V in de of doordat nieuwe peilgebieden zijn ontstaan door bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bochtafsnijding van de Schie. De oude en nieuwe codering van de peilgebieden is terug te vinden in tabel 2-1 in hoofdstuk In de zijn in de actuele situatie 5 peilgebieden en 29 gebieden met een afwijkend peil aanwezig. In deze paragraaf wordt voor de peilgebieden naar aanleiding van knelpunten peilvoorstellen gedaan en afgewogen. In onderstaande tabel 6-1 is per peilgebied van de de actuele situatie weergegeven. In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op de gebieden met een afwijkend peil in de. Tabel 6-1 Actuele situatie Peilgebied Actueel Oppervlaktewaterregime Praktijkpeil (m t.o.v. NAP) Knelpunten aanwezig volgens (nee/ja) vorige peilbesluit (m t.o.v. NAP) I +0,10 +0,03 Ja II -3,35 Westelijk deel peilgebied, Ja bovenstrooms van de stuw op -3,35 deel ten oosten van stuw peilgebied op -3,50 III -0,70-0,70 Ja IV -1,30-1,40 Ja V -1,00-0,70 Ja Polder Oud-Mathenesse

42 Onderstaand is de knelpuntenkaart van de opgenomen zoals deze op basis van de knelpuntenanalyse in hoofdstuk 5 is opgesteld. Voor een uitgebreide toelichting van de knelpunten en nummering wordt verwezen naar paragraaf Figuur 6-1 Knelpuntenkaart Polder Oud-Mathenesse

43 6.1.1 Peilgebied I In paragraaf is geconcludeerd dat er in peilgebied I van de in de actuele situatie alleen een knelpunt is voor het belang beheersbare waterhuishouding. In de praktijk wordt het peil, dat is vastgesteld in het peilbesluit van 2003, niet gehandhaafd omdat de peilscheiding/kade in de actuele situatie vanwege achterstallig onderhoud te laag en lek is. In tabel 6-2 zijn voor het belang beheersbare waterhuishouding peilvoorstellen benoemd. Tabel 6-2 Belangen peilgebied I Belang Optimale situatie Actuele situatie knelpunt Peilvoorstellen Beheersbare waterhuishouding Beheersbare situatie Het vorige peilbesluitpeil kan niet worden gehandhaafd in peilgebied I. In de praktijk is het peil 7 cm lager dan het zou moeten zijn volgens het A. Vorig peilbesluitpeil verlagen met 7 cm naar praktijkpeil B. Vorig peilbesluitpeil handhaven vorige peilbesluit. Peilvoorstellen en maatregelen Toelichting peilvoorstel A: Verlaging vorige peilbesluitpeil naar NAP +0,03 m (praktijkpeil). Dit voorstel betreft handhaving van het praktijkpeil. Het peil van het vorige peilbesluit moet bij dit voorstel aangepast worden. Dit voorstel brengt maatregelen met zich mee aan het watersysteem omdat het peil waarop het watersysteem en de functies zijn gebaseerd met 7 cm wordt verlaagd. De maatregelen hebben betrekking op het aanpassen van objecten gelegen aan het water (beschoeiing en kunstwerken) en het op diepte brengen van de watergangen. Tevens dient de afvoer van het peilgebied gewijzigd te worden richting de Schie (oostzijde peilgebied), de afvoerduiker richting de Schie dient vrijgemaakt te worden. De stuw en het keerschot dienen te worden vervangen zodat de afvoerrichting en doorstroming/circulatie in het peilgebied geoptimaliseerd wordt. Toelichting peilvoorstel B: Vorig peilbesluitpeil van NAP +0,10 m vast stellen. Geen aanpassing van vorige peilbesluitpeil nodig. Om het praktijkpeil met 7 cm te verhogen zijn maatregelen nodig om het water beter vast te houden en te stuwen in het peilgebied. De gemeente Rotterdam dient de kade/peilscheiding rondom peilgebied I op te hogen voordat het peil op NAP +0,10 m kan worden gebracht. Tevens dient de afvoer van het peilgebied gewijzigd te worden richting de Schie (naar oostzijde peilgebied), de afvoerduiker richting de Schie dient vrijgemaakt te worden. De stuw en het keerschot dienen te worden vervangen zodat de afvoerrichting en doorstroming/circulatie in het peilgebied geoptimaliseerd wordt. De effecten van beide voorstellen zijn weergegeven in tabel 6-3. Polder Oud-Mathenesse

44 Tabel 6-3 Effecten peilvoorstellen Belangen Peilvoorstel A Peilvoorstel B Bebouwing + 0 Kwetsbare fundering 0 0 Infrastructuur + 0 Tegengaan wateroverlast + 0 Riolering en drainage 0 0 Waterkwaliteit en ecologie - 0 Waterkering/Peilscheiding + 0 Beheersbare waterhuishouding + 0 Tegengaan maaivelddaling - 0 Objecten aan het water - 0 Tegengaan droogte 0 0 Kostencategorie van de te nemen maatregelen groot middel (indicatief) Peilafweging Een vergelijking van de verschillende peilvoorstellen laat zien dat: - Peilvoorstel A: Verbeteringen oplevert maar ook verslechteringen en de kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op groot. - Peilvoorstel B: Geen verbeteringen of verslechteringen oplevert. De kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op gemiddeld. Doordat de belangen voldoende drooglegging voor bebouwing, infrastructuur en tegengaan wateroverlast tegenstrijdig zijn aan waterkwaliteit, tegengaan maaivelddaling en objecten aan het water, zijn de grootste voor- en nadelen bij peilvoorstel A waarbij het vorige peilbesluitpeil verandert. Het voordeel dat peilvoorstel A oplevert voor het belang beheersbare waterhuishouding weegt niet op tegen de nadelen, zoals het risico voor toename van maaivelddaling en negatief effect op objecten aan het water. Bovendien is er door een verlaging van het oppervlaktewaterpeil een grotere kans op waterkwaliteitsproblemen (zuurstofloosheid en geringe waterdiepte) waarvoor extra maatregelen nodig zijn, zoals het verdiepen van de watergangen. Tot slot zijn er bij peilvoorstel A meer kosten mee gemoeid dan de kosten voor peilvoorstel B voor de maatregelen en aanpassingen van het watersysteem, zoals het aanpassen van watergangen (voldoende waterdiepte), kunstwerken en beschoeiingen. Peilvoorstel, effecten en maatregelen Peilvoorstel B wordt voorgesteld. Dit betekent dat het peil van het vorige peilbesluit van NAP +0,10 m wordt gecontinueerd. De effecten van dit peilvoorstel zijn voor alle belangen neutraal. Om het knelpunt in de actuele situatie op te lossen en het praktijkpeil te brengen op het niveau van het vorige peilbesluitpeil moet de stuwhoogte worden aangepast. Tevens dient de afvoer van het peilgebied gewijzigd te worden richting de Schie (oostzijde peilgebied), de afvoerduiker richting de Schie dient vrijgemaakt te worden. De stuw en het keerschot dienen te worden vervangen zodat de Polder Oud-Mathenesse

45 afvoerrichting en doorstroming/circulatie in het peilgebied geoptimaliseerd wordt. De gemeente Rotterdam dient de kade/peilscheiding om peilgebied I op te hogen voordat het peil op NAP +0,10 m kan worden gebracht. De kosten voor Delfland van dit voorstel worden geschat op gemiddeld Peilgebied II In paragraaf is geconcludeerd dat er in peilgebied II van de alleen knelpunten zijn voor de belangen bebouwing en beheersbare waterhuishouding. In tabel 6-4 zijn voor deze belangen peilvoorstellen benoemd. In peilgebied II zijn er mogelijkheden voor het opheffen van gebieden met een afwijkend peil op basis van de verkenning in paragraaf 8.4. In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op de gebieden met een afwijkend peil in peilgebied II. In peilgebied II speelt de bochtafsnijding van de Schie [37] waarbij een groot deel van het landbouwgebied aan de oostzijde van peilgebied II heringericht wordt en een groot aantal gebieden met een afwijkend peil komt te vervallen. De situatie voor en na de bochtafsnijding van de Schie worden apart behandeld. Op het eiland dat ontstaat na realisatie van de bochtafsnijding komen drie nieuwe peilgebieden. De realisatie van de bochtafsnijding heeft ook wijziging van de oostelijke grens en inlaat van peilgebied II tot gevolg. In dit peilbesluit wordt zowel de gewenste situatie voor de realisatie van de bochtafsnijding (interim situatie) als de gewenste situatie na realisatie van de bochtafsnijding (toekomstige situatie) opgenomen. Tabel 6-4 belangen met knelpunt in peilgebied II Belangen Optimale situatie Actuele situatie knelpunt Peilvoorstellen Drooglegging bebouwing Lager peil De geringe drooglegging van de bebouwing gelegen ten oosten van de Matlingeweg A. Peil verlagen met 20 cm B. Peil verlagen met 15 aan de zuidzijde van cm peilgebied II is een praktijk C. Vorig peilbesluitpeil knelpunt handhaven Beheersbare Beheersbare situatie Het peil volgens het vorige C. Vorig peilbesluitpeil waterhuishouding peilbesluit kan niet worden gehandhaafd in het deel ten oosten van de stuw (nabij handhaven D. Van het deel van peilgebied II waar peil perceel Schaften Trucks BV, niet gehandhaafd kan Polderweg 74) van worden een apart peilgebied II. In de praktijk peilgebied maken, is het peil tot 0,15 cm lager dan het zou moeten zijn overige deel handhaving vorige peilbesluitpeil volgens het vorige peilbesluit Polder Oud-Mathenesse

46 Interim situatie Peilvoorstellen en maatregelen interim situatie Toelichting peilvoorstel A: Vorig peilbesluit met 20 cm verlagen in het gehele peilgebied naar NAP -3,55 m. Om het peil te verlagen moet de stuw (nabij perceel Polderweg 74) verwijderd worden. Dit voorstel brengt maatregelen met zich mee aan het watersysteem omdat het peil waarop het watersysteem en de functies zijn gebaseerd met 20 cm wordt verlaagd. De maatregelen hebben betrekking op het aanpassen van objecten gelegen aan het water (beschoeiing en kunstwerken). Toelichting peilvoorstel B: Vorig peilbesluit met 15 cm verlagen in het gehele peilgebied naar NAP -3,50 m. Om het peil te verlagen moet de stuw (nabij perceel Polderweg 74) verwijderd worden. Dit voorstel brengt maatregelen met zich mee aan het watersysteem omdat het peil waarop het watersysteem en de functies zijn gebaseerd met 15 cm wordt verlaagd. De maatregelen hebben betrekking op het aanpassen van objecten gelegen aan het water (beschoeiing en kunstwerken). Toelichting peilvoorstel C: Vorig peilbesluitpeil handhaven in het gehele peilgebied op NAP -3,35 m. Geen aanpassing ten opzichte van vorige peilbesluit nodig. Om het vorige peilbesluitpeil in het hele peilgebied in te voeren moet de stuw (nabij perceel Polderweg 74) in het peilgebied verwijderd worden. Om het praktijkpeil te verhogen in het oostelijk deel en nabij de maalkom van het gemaal moet het maaiveld rondom de aanwezige bebouwing (ten oosten van de Matlingeweg) mogelijk worden opgehoogd. Toelichting peilvoorstel D: Nieuw peilgebied met praktijkpeil van NAP -3,50 m rondom de bebouwing nabij het gemaal en de maalkom van het gemaal. Het nieuwe peilgebied (peilgebied V) betreft het gebied ten oosten van de stuw nabij perceel Polderweg 74, het overige deel van peilgebied II wordt het vorige peilbesluitpeil op NAP -3,35 m gecontinueerd. Dit voorstel brengt maatregelen met zich mee in het deel ten oosten van de stuw(nabij perceel Polderweg 74) aan het watersysteem omdat het peil waarop het watersysteem en de functies zijn gebaseerd met 15 cm wordt verlaagd. De maatregelen hebben betrekking op het aanpassen van objecten gelegen aan het water (beschoeiing en kunstwerken). De effecten van de voorstellen zijn weergegeven in tabel 6-5. Tabel 6-5 Effecten peilvoorstellen Belangen Peilvoorstel A Peilvoorstel B Peilvoorstel C Peilvoorstel D Bebouwing Kwetsbare fundering Infrastructuur Landbouw Tegengaan + wateroverlast Polder Oud-Mathenesse

47 Belangen Peilvoorstel A Peilvoorstel B Peilvoorstel C Peilvoorstel D Riolering en drainage Archeologie Waterkwaliteit en - ecologie - 0 0/- Waterkeringen /- Beheersbare - waterhuishouding Tegengaan - maaivelddaling - 0 0/- Objecten aan het water /- Tegengaan droogte Kostencategorie van de te nemen maatregelen (indicatief) Zeer groot zeer groot zeer groot middel Peilafweging interim situatie Een vergelijking van de verschillende peilvoorstellen laat zien dat: - Peilvoorstel A verbeteringen oplevert en maar ook verslechteringen geeft. De kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op zeer groot. - Peilvoorstel B verbeteringen oplevert en maar ook verslechteringen geeft. De kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op zeer groot. - Peilvoorstel C geen verbeteringen oplevert maar wel verslechtering geeft voor de belangen drooglegging bebouwing en beheersbare waterhuishouding. De kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op zeer groot. - Peilvoorstel D een grote verbetering voor zowel de drooglegging van de bebouwing als de beheersbare waterhuishouding oplevert en verbetering oplevert voor het tegengaan van wateroverlast maar ook verslechteringen geeft. De kosten om dit voorstel uit te voeren worden geschat op gemiddeld. Door de tegenstrijdige belangen zijn de grootste voor- en nadelen aanwezig bij de alternatieven waarbij het peil verandert. In peilvoorstellen A en B verslechtert de situatie voor de belangen archeologie, waterkwaliteit en ecologie, waterkeringen, tegengaan maaivelddaling en objecten aan het water. De verbeteringen bij deze voorstellen zijn beperkt. Bij peilvoorstel C wordt het vorige peilbesluitpeil gecontinueerd in het gehele peilgebied, hierbij worden de knelpunten met betrekking tot de drooglegging van de bebouwing en beheersbare waterhuishouding niet opgelost. Wanneer het vorige peilbesluitpeil gecontinueerd wordt in het hele peilgebied, dient het terrein rondom de bebouwing opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Peilvoorstellen A, B en C brengen alle zeer grote kosten met zich mee voor de maatregelen. Peilvoorstel D geeft een kleine kans op verslechtering voor de belangen waterkwaliteit en ecologie, waterkeringen, tegengaan maaivelddaling en objecten aan het water. De kans op verslechtering is klein omdat in het deel waar het nieuwe peilgebied wordt voorgesteld al een praktijkpeil van NAP -3,5 m aanwezig is. Bij peilvoorstel D zijn er verbeteringen voor de belangen bebouwing, tegengaan wateroverlast en beheersbare waterhuishouding. De kosten voor de maatregelen bij peilvoorstel D worden geschat op gemiddeld. Polder Oud-Mathenesse

Toelichting peilbesluiten Vlaardingen

Toelichting peilbesluiten Vlaardingen Toelichting peilbesluiten Vlaardingen Polder Vlaardingen Holierhoek en polder Vlaardingen-oost Polder Vlaardingen-west en polder Vettenoord Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012 Peilbesluiten

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder - peilgebied VIII 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling...

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling... Martijn Näring, Hoogheemraadschap van Delfland Saskia Vuurens, RPS advies en ingenieursbureau bv Maart 204 Inhoud Inleiding... 5. Aanleiding... 5.2 Doel... 5.3 Leeswijzer... 5 2 Peilvoorstel en samenvatting...

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Cluster Delft

Toelichting Peilbesluit Cluster Delft Toelichting Peilbesluit Cluster Delft Hoogheemraadschap van Delfland mei 2011 1 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Codering peilgebieden 4 1.4 Leeswijzer 4 2 PEILENVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt H.03 1172488 Aan Verenigde Vergadering PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 /

Code peilgebied. Voorstel peil [m NAP] Peil vorige peilbesluit. nieuw oud. zp*: -3,00 / E4 zp*: -3,00 / Samenvatting toelichting en Aalkeet-Buitenpolder, Aalkeet-Binnenpolder, Kralingerpolder (Noord), Oude Lierpolder, Boschpolder en Bieslandse Bovenpolder Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt 3.a.4 1172488 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Portefeuillehouder

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL. Ontwerp

TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL. Ontwerp TOELICHTING PEILBESLUIT POLDER BERKEL Ontwerp INHOUD 1 INLEIDING... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Herziening peilbesluit... 5 1.3 Aanpak... 5 1.4 Beschrijving polder Berkel... 6 1.5 Leeswijzer... 7 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder. concept

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder. concept Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder concept Hoogheemraadschap van Delfland november 2012 INHOUD 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding en doel 4 1.2 Plangebied 4 1.3 Leeswijzer 5 2 VOORSTEL PEILEN 6

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder

Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder Toelichting peilbesluit Bieslandse Bovenpolder Hoogheemraadschap van Delfland maart 2013 INHOUD 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer 6 2 VOORSTEL PEILEN 7 3 ACTUELE,

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM Beleidsveld: Inrichting en onderhoud Vergaderdatum: 18-12-2008 watersystemen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 717679 Aantal

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland Auteur en contactpersoon: Sipke Riemersma en Maarten Verkerk Datum: 12 oktober 2010

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND TOELICHTING PEILBESLUIT ABTSWOUDE COLOFON Opdrachtgever: Auteur en contactpersoon: Hoogheemraadschap van Delfland Sipke Riemersma en Maarten Verkerk INHOUD 1 INLEIDING...

Nadere informatie

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011,

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011, Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel

Nadere informatie

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Vastgesteld door het algemeen bestuur op. Verantwoording Titel: Kenmerk: 830130 Contactpersoon: Telma Rath Ontwerp Partiële herziening

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam

Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam A. Onderzoeksgebied De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie stellen volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water een waterplan

Nadere informatie

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw Samenvattg toelichtg peilenvoorstel Zuidpolder van Informatie Alle peilen zijn afgewogen conform de beleidsnota peilbesluiten. Deze nota is te vden onder het digitale loket van Delfland en te downloaden

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 04.B.17 1252397 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 06-09-2016 Kennis te nemen van

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen

Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2011 Ontwerp Toelichting Peilbesluit Polder Schieveen Toelichting Peilbesluit dossier : C7152 registratienummer

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Vast te stellen door het algemeen bestuur op 2017 Verantwoording Titel: Document nummer: Afdeling: Peilbesluit Rietveld 2017 DM 892353 Ontwikkeling,

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Leidraad peilbesluiten

Leidraad peilbesluiten Leidraad voor het opstellen en beoordelen van peilbesluiten in Groningen en Drenthe juli 2007 Provincie Groningen - Provincie Drenthe - Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Hunze en Aa's - Wetterskip

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Besluit CHI Peilbesluit Kooyhaven, definitieve partiële herziening Registratienummer 15.28759 Onderwerp Peilbesluit Kooyhaven, definitieve partiële herziening Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap

Nadere informatie

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Ontwerp Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West I (Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder) 9 oktober 2014 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (BBV14.0061)

Nadere informatie

Ontwerp peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Ontwerp peilbesluit Dordrecht Stedelijk Ontwerp peilbesluit Dordrecht Stedelijk Besluit Dijkgraaf en Heemraden vaststelling ontwerp peilbesluit (voor inspraakfase), d.d. 5 april 2016, nr.b1600912 Besluit Dijkgraaf en Heemraden doorgeleiden peilbesluit

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 Instantie Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-12-2014 Zaaknummer 14_767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta Peilbesluit Hoogezandsepolder Besluit Dijkgraaf en Heemraden vaststelling ontwerp peilbesluit (voor inspraakfase), d.d. 18 november 2014, nr. B1403353 Besluit Dijkgraaf en Heemraden doorgeleiden peilbesluit

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014)

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Vastgesteld door het algemeen bestuur op Verantwoording Titel: Kenmerk: 799603 Contactpersoon: Corina Wijnen

Nadere informatie

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied mei 2003 (op enkele punten in juni 2007 herzien vanwege de herziening van de Keur in maart 2006) De in deze notitie voorgestelde

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016 Het waterschap en Grondwater Bewonersavond 24 maart 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Verantwoordelijk voor: übescherming tegen overstroming; üpeilbeheer in oppervlaktewater ükwaliteit

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Toelichting bij het Auteur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 15.18021 Datum April 2015 1. AANLEIDING PEILBESLUIT Het dient herzien te worden vanwege

Nadere informatie

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Workshop 1.4 Kennisconferentie Deltaprogramma Jan van den Akker Alterra / Wageningen UR janjh.vandenakker@wur.nl Bodemdaling Component

Nadere informatie

Notitie. Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder. Inhoudsopgave

Notitie. Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder. Inhoudsopgave Aan Dagelijks Bestuur Onderwerp Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.1 1172502 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN NIEUWLAND EN NOORDLAND, POLDER HOEK VAN HOLLAND, WIPPOLDER EN KERKPOLDER-NOORD; GEMEENTEN WESTLAND, DEN HAAG, MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : 8 oktober 2014 Cluster : Projecten OW nummer : ow.25206 Auteur : Ir. T.J.

Nadere informatie

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied. datum 6-3-2015 dossiercode 20150306-9-10557 Uitgangspuntennotitie WSRL U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure.

Nadere informatie

5 november december december 2013

5 november december december 2013 Onderwerp Peilbesluit Purmerend Registratienummer Voorstel In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijze zoals beschreven in het Nota beantwoording zienswijzen. Infocentrum Ja Aan het CHI voor

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 IN 10-3498 Datum: 2010-08-05 PLAN: Nieuw vestiging grondgebonden agrarisch bedrijf (kenmerk 20.051_O_005_92100663) Algemene projectgegevens: Projectomschrijving:

Nadere informatie

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. VOORBEELD Voeg hier jouw eigen foto toe. Dubbelklik op het icoontje Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. Inventarisatieavond 1 februari 2016 - Afvalwater - Drinkwater - Watersysteem Programma Wat

Nadere informatie

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting 1. INLEIDING De deelgemeente Hoek van Holland stelt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeentewerken Rotterdam een deelgemeentelijk waterplan

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie