huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]"

Transcriptie

1 TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve) doelgat, m.a.w. hoeveel wordt het doelgat met het scenario verkleind. Opgemerkt wordt dat de grondwaterkwaliteit nog niet in beschouwing is genomen. Er zijn 4 scenario s voor verbetering en herstel van natuur onderzocht: A. een maximaal peilscenario voor de natuur in de Ooijpolder; B. een maximaal scenario dempen ontwatering rondom De Bruuk; C. een peilscenario in De Bruuk; D. een maximaal onttrekkingsscenario (alle drinkwaterwinningen uit). A. Maximaal peilscenario Ooijpolder Het maximaal peilscenario in de Ooijpolder omvat een aantal peilmaatregelen. De peilmaatregelen zijn verwerkt in tabel VIII.1 (en kaart VIII.A1) en hebben op hoofdlijnen tot doel het: - herstel van het rietmoeras; - langer vasthouden van rivier(kwel)water; - verminderen en voorkomen wegzijging uit rietmoeras naar het aangrenzend landbouwgebied. De effecten van het scenario zijn op kaart weergegeven in bijlage VIII.A. Het effect op de GVG is weergegeven in afbeelding VIII.1. Conclusie is dat door dit peilscenario de grondwaterstanden in de natuurgebieden, maar ook in de (aangrenzende) landbouwgebieden fors stijgen (soms meer dan 50 cm). Dit leidt tot de volgende afgeleide neveneffecten in het invloedsgebied: - voor de landbouw neemt de natschade (fors) toe en daardoor de doelrealisatie af; - voor de bebouwing neemt het risico op grondwateroverlast toe; - voor de natuur neemt de gewogen gemiddelde doelrealisatie toe met 10 %; - in de Ooijsche Graaf moet (extra) water worden ingelaten om het peil te handhaven; - sommige wegen (bv. Erlecomse weg, Hezelstraat) krijgen een kritieke drooglegging. Welk peilmaatregel het beste effect voor de natuur oplevert zonder ongewenste neveneffecten is hier niet verder onderzocht. Mogelijk ligt het optimale scenario tussen het huidige peil en het onderzochte maximale peilscenario. Dit zal in een nog uit te voeren gedetailleerde GGOR-studie moeten worden onderzocht in combinatie met het Natura 2000 beheerplan. Tabel VIII.1. Maximaal peilscenario, peilen per peilgebied code peilgebied huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] maximale peilmaatregel ¹ [m NAP] Nieuw4 (Groenlanden) 9,0 10,0 OOIJ88a (Groenlanden-Zuid) 8,7 10,0 Nieuw3 (Ooijsche Graaf) 9,35 10,0 OOIJ86 9,15 9,8 OOIJ86a 9,15 9,15 Nieuw1 9,15 10,0 OOIJ87 (onderbemaling) 8,7 10,0 ¹ Er is rekening gehouden met harde randvoorwaarden zoals een weghoogte of overstorthoogte van de riolering., bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

2 Afbeelding VIII.1. Effect maximaal peilscenario Ooijpolder op de GVG B. Maximaal scenario dempen ontwatering rondom De Bruuk Dit scenario omvat een aantal maatregelen. Doel van de maatregelen rond de Bruuk is het bereiken van: - zo veel mogelijk kwel; - zo veel mogelijk ongestoorde stroming boven de leemlaag. De maatregelen rondom De Bruuk omvatten het uitzetten van landbouwkundige drainage, het dempen of verontdiepen van sloten en afplaggen van het maaiveld. Deze maatregelen zijn gericht op het verminderen van de ontwatering en weergegeven in tabel VIII.2 (en kaart VIII.B5). Tabel VIII.2. Maximale ontwateringsmaatregelen De Bruuk en omgeving peilgebied GRB105b, GRB108 GRB105a, GRB107, GRB108, GRB109 Zuid-, west-, en noordgrens De Bruuk en bij vuilstort maatregel drainage omgeving De Bruuk UIT sloten verontdiepen tot boven leemlaag (30-50 cm-mv), o.a. Oostelijke Leijgraaf sloten dempen GRB cm afplaggen in Vak 16 Het effect op de GxG is weergegeven in afbeelding VIII.2 en het effect op de kwel in afbeelding VIII.3., bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

3 Afbeelding VIII.2. Effect maximaal ontwateringsscenario op de GxG s GHG GVG GLG Afbeelding VIII.3. Effect ontwateringsscenario op de kwel droge periode natte periode De conclusie voor dit scenario is dat hierdoor in de Bruuk de GLG hoger wordt en dat ook de kwelflux toeneemt. Hierdoor stijgt de totale gewogen doelrealisatie voor de natuur in N2000 gebied De Bruuk met 18 % tot circa 70 %. Maar ook in het (aangrenzende) landbouwgebied stijgt de grondwaterstand (soms meer dan 30 cm). Dit leidt tot de volgende afgeleide neveneffecten in het invloedsgebied: voor de landbouw neemt de natschade toe en de doelrealisatie af; voor de bebouwing neemt het risico op grondwateroverlast toe. De maatregelen dempen ontwatering betreffen locaties die nu nog landbouwgronden zijn. Om de betreffende locale maatregelen en dus natuurherstel in De Bruuk mogelijk te maken dienen deze landbouwgronden eerst nog te worden verworven, het is nog onzeker of dit gaat gebeuren en op welke termijn. Daarnaast is dit scenario waterhuishoudkundig niet in te passen. Deze locale ontwateringsmaatregelen zijn hier niet verder onderzocht. Dit zal in een nog uit te voeren gedetailleerde GGOR-studie moeten gebeuren. C. Peilscenario in De Bruuk Het peilscenario De Bruuk omvat een gedeeltelijke peilverhoging in de Bruuk (vernattingsscenario) ter verkleining van het doelgat voor de GLG. Doel van deze peilmaatregel in de Bruuk is het bereiken van: - zo veel mogelijk kwel; - zo veel mogelijk ongestoorde stroming boven de leemlaag., bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

4 Tabel VIII.3. Peilscenario De Bruuk peilgebied Nieuw5a Nieuw5b maatregel peilopzet van NAP 14,75 m naar NAP 15,40 m peilopzet van NAP 15,25 m naar NAP 15,40 m Het effect op de GxG is weergegeven in afbeelding VIII.4. Afbeelding VIII.4. Effect maximaal peilscenario in de Bruuk op de GxG s GHG GVG GLG AfbeeldingVIII.2. Effect maximaal peilscenario in de Bruuk op de kwel droge periode natte periode Conclusie is dat door dit peilscenario de GLG in de Bruuk stijgt. Dit leidt tot de volgende afgeleide neveneffecten in het invloedsgebied: - langs de noordelijk rand buiten de Bruuk nemen de grondwaterstanden licht toe; - voor de bebouwing in neemt het risico op grondwateroverlast toe; - door de peilverhoging zal de kwel afnemen, wat niet overeen komt met de doelstelling; - de doelrealisatie voor de peilgebieden Nieuw5a en Nieuw5b nemen toe met respectievelijk 13 % en 4 %;uur in N2000 gebied De Bruuk neemt door de maatregel met circa 5 % toe tot circa 60 %, maar is nog steeds ruim onvoldoende. De maatregel heeft maar een beperkt effect en de peilgebieden Nieuw5a en 5b zijn nog steeds niet aanvaardbaar qua score voor natuur. Voor het gehele N2000 gebied De Bruuk komt de doelrealisatie score net boven de 60 %, ruim onvoldoende. Welk peilmaatregel het beste effect voor de natuur oplevert is hier niet verder onderzocht. Voor dit peilscenario is de toename nog maar gering. In een nog uit te voeren gedetailleerde GGOR-studie en/of Natura 2000 beheerplan moet worden onderzocht met welke peilen en/of maatregelen de gewenste doelrealisatiescore en kwaliteit gerealiseerd kan worden., bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

5 D. Maximaal grondwateronttrekkingsscenario Het maximaal grondwateronttrekkingsscenario omvat het stopzetten van de winningen van Vitens, WML en Reichswald (zie afbeelding VIII.6). Afbeelding VIII.6. Locaties drinkwaterwinningen Voor het scenario winningen uit is de verandering van de grondwaterstand gepresenteerd in afbeelding VIII.7. Opgemerkt wordt dat in het afwateringsgebied van Groesbeek de freatische grondwaterstand niet verandert, en dus aan maaiveld geen effect wordt berekend als gevolg van het stopzetten van de winningen van Vitens, WML en Reichswald. Het grondwateronttrekkingsscenario winningen uit heeft geen effect op grondwaterstanden in de Bruuk. De effecten zijn vooral merkbaar in lagen onder een diep gelegen afsluitende scheidende kleilaag. Dit maximale scenario heeft dus voor De Bruuk niet het gewenste effect en is niet meer verder onderzocht., bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

6 Afbeelding VIII.7. Effect onttrekkingsscenario op de freatische grondwaterstand, bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

7 KAARTEN, bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

8 , bijlage VIII behorende bij rapport /kolm/114 d.d. 5 december 2011

9 Nieuw OOY86a 9.15 / 9.15 OOY88a 10.0 OOY Nieuw Nieuw6 8.0 OOY OOY OOY OOY Gemalen Stuwen OOY OOY88d OOY88c Ubbergen Nieuw OOY Aanpassing peilvak OOY86 Peilgebieden Streefpeil OOY8a0b 8.7 A B OOY88b 9.15 C Beek Kaart VIII.A1 Peilscenario natuur Ooijpolder D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Ooijpolder_watersysteem_OGOR_Peilen.mxd :55:27 PM gecontroleerd: T.H. van Wee goedgekeurd: T.H. van Wee km

10 Ubbergen Beek D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Groesbeek_Ooijpolder_GxG_Ooijpolder_v2 - v5.11.mxd :25:07 PM Verschil GHG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.A2 Verandering GHG Peilscenario natuur Ooijpolder - AGOR [cm - mv] km v gecontroleerd: goedgekeurd: Ubbergen Beek P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_ooijpolder_v2 - v5.11.mxd :28:35 PM Verschil GVG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.A2 Verandering GVG Peilscenario natuur Ooijpolder - AGOR [cm - mv] km v gecontroleerd: goedgekeurd: Ubbergen Beek P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_ooijpolder_v2 - v5.11.mxd :29:01 PM Verschil GLG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.A2 Verandering GLG Peilscenario natuur Ooijpolder - AGOR [cm - mv] km v gecontroleerd: goedgekeurd:

11 Ubbergen c:\arcgis\bin\groesbeek_ooijpolder_kwel_ooijpolder_meij2.mxd :39:54 PM Beek Beek A-Waterlopen Verschil kwel zomer [mm/dag] > 1 (toename kwel / afname infiltratie) < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.A2 Verandering Kwel zomer Peilscenario Ooijpolder - AGOR ( ) km V gecontroleerd: goedgekeurd: Ubbergen P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_kwel_ooijpolder_meij2.mxd :41:19 PM A-Waterlopen Verschil kwel winter [mm/dag] > 1 (toename kwel / afname infiltratie) < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.A2 Verandering Kwel winter Peilscenario Ooijpolder - AGOR ( ) km V gecontroleerd: goedgekeurd:

12 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.A3 Verandering doelrealisatie landbouw, peilscenario natuur Ooijpolder km gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\WaterNOOD\S1-AGOR \resultaten\S1_Ooijpolder_Doelrealisatie_Landbouw OGOR-AGOR.mxd :50:09 PM

13 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR-AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.A4 Verandering doelrealisatie natuur peilscenario natuur Ooijpolder km gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\WaterNOOD\S1-OGOR-natuur Ooijpolder \resultaten\S1_Ooijpolder_Doelrealisatie_Natuur AGOR - OGOR.mxd :44:45 AM

14 GRB GRB105b 12.2 GRB GRB Nieuw Stuwen GRB Dempen Verondiepen Peilgebieden Streefpeil GRB105a 12.2 Watergangen A C Afplaggen (30cm) GRB Drainage verwijderen Peilbesluit Groesbeek & Ooijpolder Kaart VIII.B5 Ontwateringsscenario natuur De Bruuk D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\ArcMap\Groesbeek_Model_scenario_OGOR.mxd :15:12 PM T.H. van Wee T.H. van Wee gecontroleerd: goedgekeurd: m

15 c:\arcgis\bin\groesbeek_ooijpolder_gxg_v4_s3 - V6_Groesbeek_meij2.mxd :53:49 PM A-Waterlopen Verschil GHG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.B6 Verandering GHG Ontwateringsscenario De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: A-Waterlopen Verschil GVG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.B6 Verandering GVG Ontwateringsscenario De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: v6 P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_v4_s3 - V6_Groesbeek_meij2.mxd :55:45 PM A-Waterlopen Verschil GLG OGOR - AGOR [cm] < -30 (hoger) > 30 (lager) Kaart VIII.B6 Verandering GVG Ontwateringsscenario De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_v4_s3 - V6_Groesbeek_meij2.mxd :55:45 PM v6 v6

16 D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Groesbeek_Ooijpolder_kwel_Groesbeek_v4_s1-v6.mxd :04:09 PM Verschil kwel zomer [mm/dag] > 1 (toename kwel / afname infiltratie) < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.B6 Verandering Kwel zomer Ontwateringsscenario De Bruuk - AGOR m gecontroleerd: goedgekeurd: Verschil kwel winter [mm/dag] > 1 (toename kwel / afname infiltratie) < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.B6 Verandering Kwel winter Ontwateringsscenario De Bruuk - AGOR m gecontroleerd: goedgekeurd: v6 P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_kwel_groesbeek_v4_s1-v6.mxd :05:06 PM v6

17 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.B7 Verandering doelrealisatie landbouw, ontwateringsscenario De Bruuk m v gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\WaterNOOD\S1-AGOR \resultaten\S1_Groesbeek_Doelrealisatie_Landbouw OGOR-AGOR.mxd :12:20 PM

18 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.B8 Verandering doelrealisatie natuur, ontwateringsscenario De Bruuk m v gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\s1_groesbeek_doelrealisatie_natuur ontwa - AGOR.mxd :11:12 PM

19 GRB GRB105b 12.3 GRB105c 15.4 Nieuw5a 15.4 GRB Nieuw5d 15.8 Nieuw5f Nieuw5b 15.4 Nieuw5c 15.6 GRB Stuwen GRB105a Peilgebieden Streefpeil Nieuw5e 15.9 A C GRB Peilbesluit Groesbeek & Ooijpolder Kaart VIII.C9 Peilscenario Groesbeek D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Groesbeek_watersysteem_OGOR_ _label_de Bruuk.mxd :53:14 PM v gecontroleerd: goedgekeurd: m

20 P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_v7_groesbeek_meij2.mxd :18:54 PM A-Waterlopen Verschil GHG OGOR-AGOR [cm] < > 30 Kaart VIII.C10 Verandering GHG Peilscenario natuur De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: A-Waterlopen Verschil GVG OGOR-AGOR [cm] < > 30 Kaart VIII.C10 Verandering GVG Peilscenario natuur De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: v7 D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Groesbeek_Ooijpolder_GxG_V7_Groesbeek_meij2.mxd :17:06 PM A-Waterlopen Verschil GLG OGOR-AGOR [cm] < > 30 Kaart VIII.C10 Verandering GLG Peilscenario natuur De Bruuk - AGOR [cm - mv] m gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_gxg_v7_groesbeek_meij2.mxd :18:31 PM v7 v7

21 D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Groesbeek_Ooijpolder_kwel_Groesbeek_v7.mxd :24:27 PM Verschil kwel zomer [mm/dag] < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.C10 Verandering Kwel zomer Peilscenario De Bruuk - AGOR ( ) m gecontroleerd: goedgekeurd: Verschil kwel winter [mm/dag] < -1 (afname kwel / toename infiltratie) Kaart VIII.C10 Verandering Kwel winter Peilscenario De Bruuk - AGOR ( ) m gecontroleerd: goedgekeurd: v7 P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\viii\groesbeek_ooijpolder_kwel_groesbeek_v7.mxd :27:46 PM v7

22 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.C11 Verandering doelrealisatie landbouw, peilscenario De Bruuk m v gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\WaterNOOD\S1-AGOR \resultaten\S1_Groesbeek_Doelrealisatie_Landbouw bruukpeil-agor.mxd :29:38 PM

23 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.C12 Verandering doelrealisatie natuur, peilscenario De Bruuk m v gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\WaterNOOD\S1-AGOR \resultaten\S1_Groesbeek_Doelrealisatie_Natuur bruukpeil - AGOR.mxd :31:51 PM

24 A_Waterlopen Water Onttrekkingen WML Onttrekkingen Vitens Ontrekkingen Reichswald Kaart VIII.D13 Winningenscenario 'Winnningen uit', Natuur De Bruuk D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\ArcMap\Groesbeek_Ooijpolder_drinkwaterwinningen.mxd :38:03 PM gecontroleerd: ir. TH. van Wee goedgekeurd: ir. TH. van Wee

25 Nieuw4 8,7 OOY88a 8.7 Nieuw Nieuw6 7.6 OOY Ubbergen OOY88d OOY88c OOY OOY Gemalen Nieuw OOY88b 9.15 Stuwen Peilgebieden Streefpeil A Beek B C Kaart VIII.E14 Peilscenario flexibel peilbeheer Het meertje D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Ooijpolder_Flex_peil_OOY88.mxd :43:23 PM gecontroleerd: T.H. van Wee goedgekeurd: T.H. van Wee m

26 Water Verschil GHG Ubbergen [cm] < -15 (hoger) Beek > 15 (lager) Kaart VIII.E15 Verandering GHG Peilscenario Het Meertje - AGOR [cm - mv] m V gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def def peilbesluit\groesbeek_ooijpolder_gxg_ooijpolder_v6_ooy88.mxd :22:46 PM

27 Praktijk peilgebieden Water Verschil OGOR - AGOR [%] > 25 (verbetering) < -25 (verslechtering) Kaart VIII.E16 Verandering doelrealisatie landbouw, flexibel peilbeheer Ooijpolder km gecontroleerd: goedgekeurd: P:\T\TL\\deelgebied Groesbeek&Ooijpolder\inhdocs\4- Peilbesluit\def peilvoorstel\bijlagen\s1_ooijpolder_doelrealisatie_landbouw flexpeil-agor.mxd :23:27 PM

28 Peilgebieden Water Drooglegging Winter [m -mv] 0 Ubbergen Beek Kaart VIII.17 Toename drooglegging kleiner 0,8 m -mv, Peilscenario Het Meertje m gecontroleerd: goedgekeurd: D:\Deelgebied Groesbeek Ooijpolder\GO_alg\Ooijpolder_drooglegging_OOY88_ mxd :37:07 PM

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe GHG boven maaiveld 0.00-0.10 0.10-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.50 1.50-2.00 > 2.00 m beneden maaiveld Kaart 9a GHG Map Document: P:\258828\Water\05_GIS\prj\kaart_09a...mxd) Effect GHG 0,30-0,40

Nadere informatie

Legenda. GVG AGOR Huissen. [cm-mv] peilgebieden water. 0-25 25-50 50-75 Bemmel 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300. Kaart 33 - GVG AGOR

Legenda. GVG AGOR Huissen. [cm-mv] peilgebieden water. 0-25 25-50 50-75 Bemmel 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300. Kaart 33 - GVG AGOR GVG AGOR [cm-mv] 0 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300 Kaart 33 - GVG AGOR Gemiddelde voorjaars grondstand I:\TL217-1 Streefpeilbesluit GGOR Over-Betuwe\kaarten\GXG_V11.mxd

Nadere informatie

Sleeuwijk. Woudrichem. Werkendam. Veen. Wijk en Aalburg. Legenda. Hank Dussen. Peilbesluit Alm & Biesbosch 1. [cm mv] GxG behorende bij Peilbesluit

Sleeuwijk. Woudrichem. Werkendam. Veen. Wijk en Aalburg. Legenda. Hank Dussen. Peilbesluit Alm & Biesbosch 1. [cm mv] GxG behorende bij Peilbesluit Werkendam Masker_A_B_Union oud A-Waterloop Plaats GHG 1998-25 [cm -mv] > 5 3-5 2-3 15-2 1-15 75-1 5-75 25-5 - 25 D:\Deelgebied Alm & Biesbosch\MORIA\Peilbesluit ()\ALMB GxG AGOR def A4 formaat.mxd 16-4-21

Nadere informatie

Legenda. [cm -mv] > Peilbesluit Bloemers & Citters. Beuningen. Hernen.

Legenda. [cm -mv] > Peilbesluit Bloemers & Citters. Beuningen. Hernen. Beuningen A-waterloop GHG 1998 2005 V5.3 [cm -mv] > 300 200-300 150-200 100-150 75-100 50-75 25-50 0-25 0 D:\Deelgebied Bloemers & Citters\kaarten\GxG\instat v5.3\moria Calibratie resultaten GxG.mxd 27-11-2009

Nadere informatie

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen Maatregelen actiegebied sche en Hatertsche Vennen Het definitieve maatregelenscenario bestaat uit 2 pakketten: scenario A en B. Deze pakketten verschillen enkel in de mate van boskap. In scenario A is

Nadere informatie

Gemiddelde hoogste grondwaterstand

Gemiddelde hoogste grondwaterstand Gemiddelde hoogste grondwaterstand GHG in meter beneden maaiveld 0,0 0,0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 > 2,0 begrenzing peilgebieden Gemiddeld hoogste grondwaterstand 0 0.5 1 1.5

Nadere informatie

INSPRAAKVERSLAG STREEFPEILBESLUITEN GROESBEEK & OOIJPOLDER

INSPRAAKVERSLAG STREEFPEILBESLUITEN GROESBEEK & OOIJPOLDER INSPRAAKVERSLAG STREEFPEILBESLUITEN GROESBEEK & OOIJPOLDER Nr. Datum binnenkomst (zaaknr) 01 16-08-2011 (201129865) Persoonsgegevens Peilgebied Peilvoorstel streefpeil (m NAP) Dhr. J.W.L.M. Ermers Duffeltdijk

Nadere informatie

Legenda. verschil GHG. [cm] Topografie peilgebieden_peilvoorstel water. < -75 (natter) (droger)

Legenda. verschil GHG. [cm] Topografie peilgebieden_peilvoorstel water. < -75 (natter) (droger) verschil GHG [cm] < -75 (natter) -75 - -5-5 - -25-25 - -1-1 - -5-5 - 5 5-1 1-25 (droger) Kaart 14 - Verschil GHG Peilvoorstel tov AGOR versie: 14_1 datum: 8-11-211 I:\TL217-1 Streefpeilbesluit GGOR Over-Betuwe\kaarten\peilvoorstel.mxd

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland. Toelichting op het GGOR/streefpeilbesluit Groesbeek & Ooijpolder

Waterschap Rivierenland. Toelichting op het GGOR/streefpeilbesluit Groesbeek & Ooijpolder Waterschap Rivierenland Toelichting op het GGOR/streefpeilbesluit Groesbeek & Ooijpolder INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Kader 1 1.2. Doelstelling 2 1.3. Procesmatig kader 2 1.4. Leeswijzer 3

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Topografie Zegveld Kamerik Kockengen Breukelen Vleuten Maarssen Maartensdijk Bilthoven Groenekan De Bilt Den Dolder Soesterberg Bosch en Duin Huis ter Heide bebouwing bos bouwland weiland boomgaard/ -kwekerij

Nadere informatie

Kansrijke maatregelen

Kansrijke maatregelen Kansrijke maatregelen Fase 1: Landbouw op Peil 5 juli 2011 Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Ingrijpen in: Optimalisatie van water in landbouwgebieden: 1. Afwatering (slootprofiel, verhang,

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal.

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal. Groningen Haren Hoogezand-Sappemeer Uiterburen Zuidbroek Heiligerlee Winschoten Paterswolde Muntendam 9641 P VEENDAM Zuidlaren Westlaren Veendam Ommelanderwijk Blijham Wedde watersysteem Veenkolonien peilbesluit

Nadere informatie

Notitie. De notitie is technisch van aard, en heeft als doel om de gevolgde werkwijze en uitgevoerde scenario s gedetailleerd vast te leggen.

Notitie. De notitie is technisch van aard, en heeft als doel om de gevolgde werkwijze en uitgevoerde scenario s gedetailleerd vast te leggen. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk pn. 227777/ss4 29 augustus 2008 227777 Betreft Scenarioberekeningen GGOR Bargerveen Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1 2 Toelichting model Bram Bot... 2 2.1 Modelgrenzen:...

Nadere informatie

Legenda. Bloemers Neerbosch. Citters 1. Inlaat Afvoergemaal

Legenda. Bloemers Neerbosch. Citters 1. Inlaat Afvoergemaal Bloemers Neerbosch Citters 1 Inlaat Afvoergemaal Citters sche en Hatertsche vennen Stuwen Malden Afwateringsgebieden Vennen, plassen en meren A-watergangen Oppervlaktewatersysteem D:\GIS\Pro je cts \TL

Nadere informatie

Gebiedswijzer De Bruuk

Gebiedswijzer De Bruuk Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer De Bruuk Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo aan

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Memo nummer 130917 233524JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Teunesen zand en grint bv Landschappartners van Jan van Roestel Oranjewoud kopie project Koningsven

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Toelichting bij het Auteur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 15.18021 Datum April 2015 1. AANLEIDING PEILBESLUIT Het dient herzien te worden vanwege

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Resultaten heroverweging KRW maatregelen De Eendragt. 1. Aanleiding

Resultaten heroverweging KRW maatregelen De Eendragt. 1. Aanleiding Resultaten heroverweging KRW maatregelen De Eendragt 1. Aanleiding In 2012 is het uwbp door de Verenigde Vergadering vastgesteld. Hierin is opgenomen om 5 KRW maatregelen uit het Waterbeheersplan 2009-2015

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Aalsmeer. Haarlemmermeer. Kaag en Braassem. Ligging polder en indeling peilgebieden. Nieuwkoop. Peilbesluit Vriesekoopschepolder. Legenda OR

Aalsmeer. Haarlemmermeer. Kaag en Braassem. Ligging polder en indeling peilgebieden. Nieuwkoop. Peilbesluit Vriesekoopschepolder. Legenda OR alsmeer grens Rijnland grens gemeente Ligging polder en indeling peilgebieden getekend 115.000 formaat 1 bestand en.mxd alsmeer bedrijven dorpsgebied dorpsgebied glas natuurgebied agrarisch landschap-

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Workshop 1.4 Kennisconferentie Deltaprogramma Jan van den Akker Alterra / Wageningen UR janjh.vandenakker@wur.nl Bodemdaling Component

Nadere informatie

Kaag en Braassem. Nieuwkoop. Ligging polder en indeling peilgebieden. Peilbesluit Noordeind- en Geerpolder. Legenda OR OR

Kaag en Braassem. Nieuwkoop. Ligging polder en indeling peilgebieden. Peilbesluit Noordeind- en Geerpolder. Legenda OR OR grens Rijnland grens gemeente Ligging polder en indeling peilgebieden getekend 117.500 formaat 1 bestand en.mxd bedrijven dorpsgebied dorpsgebied glas natuurgebied agrarisch landschap- verbrede landbouw

Nadere informatie

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Aequator Groen & Ruimte bv Opzet presentatie Wat is het belang van een goede waterhuishouding? Wat is een optimale

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Kader GHG, GVG, GLG en GxG GIS-analyse Expert kennis

Kader GHG, GVG, GLG en GxG GIS-analyse Expert kennis Kader GHG, GVG, GLG en GxG De grondwaterstand varieert over het jaar, met in de winter (overwegend) de hoogste en in de zomer (overwegend) de laagste standen. De grondwaterstand varieert onder invloed

Nadere informatie

Kaart 1 - Landgebruik

Kaart 1 - Landgebruik Heteren Landgebruik 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen 4 - bieten 5 - granen 6 - overige landbouwgewassen 8 - glastuinbouw 9 - boomgaarden 10 - bloembollen 11 - loofbos 12 - naaldbos 16 - zoet

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Ontwerp-watergebiedsplan. Tusken Ie en Swemmer

Ontwerp-watergebiedsplan. Tusken Ie en Swemmer Ontwerp-watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer Datum: 23-02-2015 Beschrijving versie: Ter inzage legging in februari, maart, april 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een watergebiedsplan...

Nadere informatie

Onderwaterdrains in het veenweidegebied. De gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling

Onderwaterdrains in het veenweidegebied. De gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling Onderwaterdrains in het veenweidegebied De gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling Alterra-rapport 1872 ISSN 1566-7197 P.C. Jansen, E.P. Querner en J.J.H.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Watertoets Definitief De Peyler Projektontwikkeling bv Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 4 maart 2009 Verantwoording Titel : Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Subtitel

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Toelichting Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelen... 2 3. Werking

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

Toelichting peilbesluiten Rotterdam

Toelichting peilbesluiten Rotterdam Toelichting peilbesluiten Rotterdam polder Spangen polder Oud-Mathenesse Beleid en Onderzoek Team Waterhuishouding, november 2012 Peilbesluiten gebied Rotterdam Polder Oud-Mathenesse Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Watergebiedsplan Tjalk Langedijk

Watergebiedsplan Tjalk Langedijk Watergebiedsplan Tjalk Langedijk Toelichting bij de partiële herziening van het peilbesluit Geestmerambacht 2 3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 2 Gebiedsbeschrijving 6 2.1 Ligging

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp Peilbesluit Paterswolde en Groningen Zuid

Toelichting Ontwerp Peilbesluit Paterswolde en Groningen Zuid Toelichting Ontwerp Peilbesluit Paterswolde en Groningen Zuid Toelichting ontwerp peilbesluit Paterswolde en Groningen Zuid Waterschap Hunze en Aa s December 2014 Toelichting peilbesluit Paterswolde en

Nadere informatie

Stuwpand Grave vóór ingrepen. Analyse meetnet Grondwater Zandmaas

Stuwpand Grave vóór ingrepen. Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Stuwpand Grave vóór ingrepen Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Stuwpand Grave vóór ingrepen Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Drs. M.J.M. Kuijper Ir. W. van der Linden Dr. W. Borren 1202771-000 Deltares,

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Nieuw Limburgs Peil. Samen werken aan watersysteemherstel. Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010

Nieuw Limburgs Peil. Samen werken aan watersysteemherstel. Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010 Nieuw Limburgs Peil Samen werken aan watersysteemherstel Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010 1 Inleiding 4 2 De kaders 6 2.1 Europa 8 2.1.1 Kaderrichtlijn Water 8 2.1.2 Natura 2000 8 2.2 Nationaal

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE

EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE INFILTRATIE EN RETENTIE? Jan Staes, Dirk Vrebos, Katrien Van der Biest & Patrick Meire Universiteit

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig.

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig. V.1. Natura 2000 gebieden Er liggen 3 Natura 2000 gebieden in of in nabijheid van het projectgebied (zie afbeelding 9 in bijlage V): - Gelderse Poort: de Groenlanden en Ooijsche Graaf liggen binnen het

Nadere informatie

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011:

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: Datum: 16-11-2011 Voorstelnummer: I8025 Onderwerp: voorstel peilgestuurde drainage Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: 1. het dagelijks bestuur te adviseren over bijgevoegd

Nadere informatie

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1783 AD 1848 AD >1876 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1899 AD 1935 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Nadere informatie

Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra)

Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra) Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra) Inhoud Vormen van vernatten Modelberekeningen Veldexperimenten Conclusies en discussie

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J DIENST DER ZUIDERZEEIYERKEN Uaterloopkundige afd. nr. B 67-6 ZANDPUTTEN ALS SPAARBEKKENS \'laterhuishoudkundige ASPECTEN. De

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden

De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden C. van den Akker 1 Voor de bepaling van landbouwschade als gevolg van grondwateronttrekkingen is informatie over de verandering

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG INFORMATIEAVOND CONCEPT-PEILBESLUIT ABTSWOUDE 12 OKTOBER Opmerkingen en vragen Noord-Kethelpolder

CONCEPTVERSLAG INFORMATIEAVOND CONCEPT-PEILBESLUIT ABTSWOUDE 12 OKTOBER Opmerkingen en vragen Noord-Kethelpolder CONCEPTVERSLAG INFORMATIEAVOND CONCEPT-PEILBESLUIT ABTSWOUDE 12 OKTOBER 2010 Opmerkingen en vragen Noord-Kethelpolder Onduidelijk is hoe onderbemalingen functioneren. Er staan schotten nabij rietveld aan

Nadere informatie

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 251 1111 ingenieursbureau.amsterdam.nl Notitie Aan Jet de Graaf, Sandra Thesing Van Pascal Bos, IB, 06-30541621,

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Peilenplannen landelijk gebied

Peilenplannen landelijk gebied Peilenplannen landelijk gebied Malewetering, Arkemheen en de Laak Heiligenbergerbeek Laagte van Pijnenburg Barneveldse beek Luntersebeek Modderbeek en Moorsterbeek Binnenveld Zuid-Veluwse beken Valleikanaal

Nadere informatie

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling...

Bijlage II Methodiek Bijlage III Externe communicatie tijdens opstellen peilbesluit Bijlage IV Bepaling bodemdaling... Martijn Näring, Hoogheemraadschap van Delfland Saskia Vuurens, RPS advies en ingenieursbureau bv Maart 204 Inhoud Inleiding... 5. Aanleiding... 5.2 Doel... 5.3 Leeswijzer... 5 2 Peilvoorstel en samenvatting...

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie