Grondwaterstanden juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondwaterstanden juni 2016"

Transcriptie

1 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand boven de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) uit. Inleiding Grondwaterstanden fluctueren door het jaar heen en de diepte van de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld wordt bepaald door o.a.: Neerslag Verdamping van o.a. gewassen Soort bodem Toestroom vanuit diepe ondergrond (kwel) of wegzijging naar diepe ondergrond Daarnaast kan de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld bepaald worden door: Onttrekking of bijvoorbeeld beregening Oppervlaktewaterpeil In de winter valt er normaal gesproken meer neerslag dan in de zomer en is de verdamping minimaal, waardoor er in de winter een neerslagoverschot is (neerslag min verdamping). In normale situaties is hierdoor de grondwaterstand in de winter dichter bij maaiveld dan in de zomer. In de zomer zakt de grondwaterstand uit aangezien er meer verdamping is dan neerslag. Zoals beschreven in paragraaf is in de periode 30 mei-30 juni 2016 extreem veel neerslag gevallen in oost Brabant, Limburg en België. Als gevolg van deze extreme hoeveelheid neerslag stegen de grondwaterstanden. Om een beeld te krijgen van de gevolgen van deze hoeveelheid neerslag op de grondwaterstanden en de ruimtelijke patronen in het beheersgebied van de Dommel zijn een groot aantal peilbuizen in het gebied geanalyseerd. Grondwatermetingen De grondwaterstand wordt gemeten in een peilbuis. De grondwaterstand kan handmatig gemeten worden (frequentie meestal om de 2 weken) of door middel van een datalogger in de peilbuis (frequentie meestal uurmetingen). De gebruikte meetdata voor de analyse worden verzameld door Waterschap de Dommel zelf, door de Provincie Noord Brabant, Brabant Water en door enkele gemeenten. In Figuur 1 is de locatie weergegeven van de peilbuizen, opgedeeld naar bronhouder. Voor de analyse is een selectie gemaakt van peilbuizen in de nabije omgeving van percelen waar schade/wateroverlast is geclaimd. Verder zijn alle beschikbare peilbuizen van de provincie meegenomen in de analyse. Er zijn uitsluitend meetpunten gebruikt waarvan de filters van de meetpunten niet dieper zitten dan 10 meter beneden maaiveld, aangezien meetreeksen met filters dieper dan 10 meter onder maaiveld de freatische (ondiepe) grondwaterstand onvoldoende representeren. En met een voldoende lange meetreeks.

2 Figuur 1 De locatie van de grondwaterpeilbuizen die geanalyseerd zijn opgedeeld naar bronhouders Tijdreeksanalyse Met behulp van tijdreeksmodellen is de bandbreedte van de grondwaterstanden bepaald, analoog aan de bepaling van de bandbreedte van de peilbuizen die geanalyseerd zijn voor het beregeningsmeetnet. Met behulp van het computerprogramma Menyanthes is tijdreeks analyse uitgevoerd op de gemeten grondwaterstandreeksen. De meetreeksen van de verschillende bronnen zijn door de bronhouders gevalideerd. Desondanks komen in de meetreeksen nog enkele uitschieters voor die teveel afwijken met de resterende meetdata. Voorafgaand aan de analyse zijn deze uitschieters uit de reeksen verwijderd. De tijdreeksmodellen zijn gekalibreerd op de beschikbare data (inclusief die van juni 2016), waarna voor elke meetpunt een reeks wordt gesimuleerd voor de periode 1990 tot en met maart Vervolgens is de bandbreedte bepaald op basis van deze simulatie en is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) afgeleid voor deze periode. Deze bandbreedte wordt vervolgens uitgemiddeld met een gewogen gemiddelde van 31 dagen, om uitschieters ten gevolge van korte natte perioden in het verleden te vermijden. De bandbreedte is bepaald voor de jaren 1990 tot en met De bandbreedte bestaat uit het 10 e,20 e,50 e,80 e,90 e percentiel van elke dag over deze periode. Het 10 e percentiel betekent dat 90% van de meetdata van die dag een hogere waarde heeft ten opzichte van NAP dan de waarde van het 10 e percentiel. De bandbreedtes worden gepresenteerd volgens onderstaande classificering van de percentielen:

3 Tabel 1 Classificatie percentielen Naamgeving bandbreedte Beneden 10 e percentiel Tussen 10 e percentiel en 20 e percentiel Tussen 20 e percentiel en 80 e percentiel Erg droog (rood) Droog (oranje) Normaal (groen) 50 e percentiel Mediaan (zwart gestreept) Tussen 80 e percentiel en 90 e percentiel Boven 90 e percentiel Boven maaiveld Nat (licht blauw) Erg nat (donker blauw) Water op maaiveld (roze) In onderstaande figuur (Figuur 2) is als voorbeeld de gemeten grondwaterstand in 2016 te zien met de bijbehorende bandbreedtes van meetpunt B57A0165. Figuur 2 Een willekeurig voorbeeld van de gemeten grondwaterstand in 2016 (zwarte lijn) afgezet tegen de bandbreedtes van meetpunt B57A0165 Analysemethode grondwater situatie mei/juni 2016 Om de situatie van mei/juni 2016 voor grondwater te analyseren zijn een aantal analysekarakteristieken vastgesteld. Voor grondwater is namelijk geen algemeen bepaalde maat om de extremiteit te kwantificering zoals bij neerslag en afvoeren (bepaling herhalingstijd van de neerslag- respectievelijk afvoersituatie).

4 Om de mate van extremiteit te bepalen voor grondwater zijn de volgende analysekarakteristieken bepaald voor de periode eind mei tot begin juli: maximale grondwaterstand (waarde in m+nap en moment), maximale grondwaterstand ten opzichte van verschillende referentievlakken (maaiveld, GHG, hoogste winterstand eerste helft 2016, mediaan, 90 e percentiel), duur dat de grondwaterstanden deze referenties overschrijden en de (maximale) stijging (waarde en moment) van de grondwaterstand. In Figuur 3 is een voorbeeld van een reeks (van meetpunt B57A0165) weergegeven, waarin alle analysekarakteristieken van de reeks zijn af te lezen. De figuur loopt van 25 mei 2016 tot en met 9 juli 2016 (x-as). De meetreeks is dus ingezoomed voor de situatie mei/juni Voor een overzicht hoe de grondwaterstand fluctueert de afgelopen 9 maanden zijn ook figuren beschikbaar, zie als voorbeeld Figuur 2. De verticale as (y-as) staat voor de grondwaterstand in meters+nap. De zwarte lijn zijn de grondwatermetingen in die periode. De rode gearceerde lijn is de bepaalde GHG (m+nap), de gele gearceerde lijn de maximale grondwaterstand in de winter 2016 (m+nap). De maximale grondwaterstand gemeten in de periode mei/juni 2016 bevindt zich voor dit voorbeeld 30 cm boven de GHG (rode pijl) en 13 cm boven de maximale grondwaterstand in de winter 2016 (gele pijl) en 70 cm onder maaiveld (groene pijl). Deze maximale grondwaterstand treedt in de vroege ochtend van 24 juni op. Het maximale verschil met de mediane bandbreedte (50 e percentiel) is 98 cm en treedt ook op in de nacht van 23 en 24 juli. Het moment dat dit verschil optreedt valt niet per definitie samen met de maximale grondwaterstand, omdat de mediane grondwaterstand gedurende de zomer daalt. De maximale stijging binnen 24 uur (dikke gestreepte roze pijl) is 37 cm, rond 13 juni. De stijging op 30 mei (dunne roze lijn) bedraagt 22 cm, rond 1 en 2 juni gaat de grondwaterstand ook 22 cm omhoog en rond 12 en 13 juni (wanneer dus ook de maximale stijging binnen 24 uur optreedt) stijgt de grondwaterstand 45 cm. Linksboven in de figuur staan wat eigenschappen van het meetpunt weergegeven (naam, maaiveld en filterhoogte) en het totaal aantal dagen dat de grondwaterstand de volgende niveaus overschreed: 30 cm onder maaiveld, maximaal grondwaterstand in de winter 2016, GHG en de 90 e percentiel (erg nat). Zo bevindt de grondwaterstand zich gedurende 21 dagen boven de GHG. Deze 21 dagen is bij meetpunt B57A0165 de som van 4 perioden dat de grondwaterstand boven de GHG uitkomt. Pas na het bepalen van de som vindt afronding op hele dagen plaats.

5 Figuur 3 Een voorbeeld van bepaalde analysekarakteristieken van meetpunt B57A0165 Criteria tijdreeksanalyse en analyse karakteristieken In bijna elke meetreeks is sprake van ontbrekende data, vanwege verscheidende redenen (een opgeheven meetpunt, kapotte drukopnemers, verwijderde uitschieters, etc). Om zorg te dragen dat ontbrekende data geen invloed heeft op het resultaat zijn een aantal criteria opgesteld waaraan de meetreeks minimaal moet voldoen. Bij het vergelijken van de grondwaterstand met een door middel van tijdreeksanalyse bepaalde grootheid, dient het tijdreeksmodel goed genoeg te zijn. Dit wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: een voldoende grote verklaarde variantie (>70%), een realistische verdampingsfactor (tussen 0,5 en 1,5) en een relatief kleine onzekerheid van de parameters (standaard deviatie is kleiner dan de absolute waarde). De criteria per analysekarakteristiek zijn opgesomd in

6 Tabel 2. Zo moet bij het bepalen van de maximale grondwaterstand in de zomer van 2016 bijvoorbeeld elke dag tussen 25 mei 2016 en 9 juli 2016 (46 dagen) een meting beschikbaar zijn.

7 Tabel 2 Overzicht van de analyse karakteristieken en de voorwaarden waaraan een reeks voor elke van de karakteristieken moet voldoen Benodigd Elke dag tenminste Goed Elke dag tenminste Mediane tijd- één meting Tijdreeks één meting Maaiveld stap minder Naam Eenheid 25 mei 9 jul 2016 model 1 jan 31 mrt 2016 hoogte 2 uur Maximale stand m NAP v Moment maximale stand datum v Maximale stand tov GHG m v v Duur boven GHG d v v Maximale stand tov maximum winter 2016 m v v Duur boven maximum winter 2016 d v v Maximale stand tov maaiveld m v v Duur boven 30 cm onder maaiveld d v v Maximum verschil met 50 e percentiel Moment maximum verschil met 50 e percentiel m v v datum v v Duur boven 90 e percentiel d v v Maximale stijging binnen 1 dag m v v Moment maximale stijging binnen 1 dag Stijging tussen 30 mei 6:00 en 31 mei 6:00 Stijging tussen 1 juni 6:00 en 3 juni 6:00 Stijging tussen 12 juni 6:00 en 14 juni 6:00 datum v v m v v m v v m v v Resultaten analyse grondwaterstanden juni 2016 In totaal zijn er 428 meetlocaties meegenomen in de analyse die representatief zijn voor de freatische grondwaterstand. Voor 196 van deze meetlocaties was er data beschikbaar voor de volledige periode van 25mei-9juli. Hiervan bleken 85 meetreeksen geschikt voor de volledige analyses, de overige meetreeksen konden maar deels geanalyseerd worden omdat ze niet (volledig) voldeden aan de criteria in

8 Tabel 2. De peilbuizen waarvoor het mogelijk was om de analysekarakteristieken te bepalen laten voor al in de zuidelijke helft van het beheergebied van Waterschap De Dommel duidelijke ruimtelijke patronen zien. In het noordelijke deel is minder schade/wateroverlast gemeld en zijn er minder meetpunten meegenomen in de analyse. Het moment waarop de hoogste grondwaterstand bereikt werd is weergegeven in Figuur 4. In het zuiden/zuidoosten van het beheergebied wordt de maximale grondwaterstand begin juni bereikt (blauw). In het midden van het gebied bereikt de grondwaterstand het maximum rond 24 juni (geel). Daartussen bevindt zich een band met meetpunten, waar de maximale grondwaterstand relatief minder hoog is gekomen en de hoogste grondwaterstanden pas begin juli optreden (oranje). Op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand boven de GHG uit. De locaties met de hoogste maximale grondwaterstand ten opzichte van de GHG bevinden zich in het (zuid)-westen en zuidoosten van de Dommel (zie Figuur 5). De grondwaterstand is hier tijdens de pieken ongeveer 1m hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar (obv de mediaan). Voor enkele meetpunten loopt dit verschil op tot 1,5m. De periode dat de waterstand boven de GHG uitkomt varieert van 0-41 dagen met een gemiddelde van 23 dagen. Over het algemeen is deze periode in het (zuid)-oosten van het gebied het langst, tussen de dagen. Op verschillende locaties in het gebied, o.a. ten oosten van Luyksgestel, bevinden zich een aantal meetpunten waar de grondwaterstand tot boven maaiveld is gestegen (Figuur 6). Van de meetpunten waarvoor zowel de zomer als de wintergrondwaterstand beschikbaar is bereikt bijna 80% in juni een grondwaterstand die hoger is dan de grondwaterstand in de winter van De periode dat de grondwaterstand boven de metingen van de winter uitkomt is minder lang dan de periode dat hij boven de GHG stijgt. De periode varieert tussen de 0-46 dagen, maar is gemiddeld ongeveer 6 dagen.

9 Figuur 4: Datum waarop maximale grondwaterstand bereikt werd

10 Figuur 5: Verschil maximale waterstand boven GHG in meters. Bijna alle peilbuizen meten hogere maximale waterstanden dan GHG Figuur 6: Maximale grondwaterstand boven maaiveld

11 Zoals te zien in Figuur 7 komt het ruimtelijke patroon van het moment van maximale stijging van de grondwaterstand overeen met het ruimtelijke patroon van de meest extreme gevallen neerslag. In het noorden van het beheergebied treedt de grootste stijging van de grondwaterstand op rond 30mei. De stijging bedraagt dan 30-50cm in 24uur. In het zuidoosten treedt de maximale stijging op rond 1 juni met een stijging van ongeveer 40-60cm in twee dagen. De maximale stijging in deze periode is ten oosten van Heeze; tussen 1-2 juni stijgt hier de grondwaterstand in 3 meetpunten met cm. De grootste stijging in het zuidwesten treedt op rond 12-13juni, de stijging van de waterstand is hier lokaal 50-80cm met het zwaartepunt ten westen van Hooge Mierde. Een aantal meetpunten in het beheergebied laten geen moment van extreme stijging zien maar stijgen (relatief) geleidelijk gedurende de maand. Dit is voornamelijk het geval bij de peilbuizen in het zuiden van het beheergebied, ten westen van Luyksgestel. Dit zijn tevens de peilbuizen die pas begin juli de maximale waterstand bereiken (oranje in Figuur 5). Figuur 7: Periode waarin de meest extreme neerslag viel

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is.

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Herhalingstijden Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: de herhalingstijden die berekend

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

: Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV)

: Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kwaliteitsborging Dossier Project Betreft : Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV) : Rob Speets (Royal HaskoningDHV)

Nadere informatie

Een alternatieve GHG analyse

Een alternatieve GHG analyse Een alternatieve GHG analyse Drs. D.H. Edelman, Ir. A.S. Burger 1 Inleiding Nederland raakt steeds voller. Daardoor wordt er op steeds meer locaties gebouwd die eerdere generaties bestempelden als niet

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Tijdreeksanalyse diepe stijghoogten Groote Meer e.o.

Tijdreeksanalyse diepe stijghoogten Groote Meer e.o. Tijdreeksanalyse diepe stijghoogten Groote Meer e.o. Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, gedelegeerd opdrachtgever van de Werkgroep Water Brabantse Wal Projectnummer: 15.37.13 Datum: 01-07-2016 Auteur:

Nadere informatie

Stuwpand Grave vóór ingrepen. Analyse meetnet Grondwater Zandmaas

Stuwpand Grave vóór ingrepen. Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Stuwpand Grave vóór ingrepen Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Stuwpand Grave vóór ingrepen Analyse meetnet Grondwater Zandmaas Drs. M.J.M. Kuijper Ir. W. van der Linden Dr. W. Borren 1202771-000 Deltares,

Nadere informatie

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is.

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Neerslag juni 2016 Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: De neerslaggegevens van zowel de KNMI neerslagstations als

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; meetperiode november 2006 - september 2007 (ronde 1) Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Grontmij Nederland bv Alkmaar,

Nadere informatie

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Definitief Uitgebracht aan: Wareco Ingenieurs Auteur J.R. de Graaf Periode 06-05-2015 tot 05-08-2015 Datum 21-8-2015 Status Definitief 21-8-2015 Samenvatting

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens

Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens KWR 2014.059 Juli 2014 Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens Validatiepilot; analyse van bestaande data KWR 2014.059 Juli 2014 Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevens.

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht 24 maart 2011 Nummer 2011-01 LCW Droogtebericht Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van 2011 De kans op lage afvoeren is voor de Rijn in het komende voorjaar en zomer groter

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Handleiding Grondwatertools. Geologische Dienst Nederland - TNO

Handleiding Grondwatertools. Geologische Dienst Nederland - TNO Handleiding Grondwatertools Geologische Dienst Nederland - TNO Auteurs: Stefanie Bus, Willem Jan Zaadnoordijk Datum: september 2017 Grondwatertools versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Starten... 4 3

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Relatie Diep - Ondiep

Relatie Diep - Ondiep Relatie Diep - Ondiep De Groote Meer en omgeving 1 Inleiding... 1 2 Opzet model... 2 2.1 Berekende grondwaterstand / stijghoogte. 4 2.2 Waterbalans... 8 3 Invloed onttrekking uit diepe pakket... 9 4 Conclusie...

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Periode december 2009 t/m november 2013 Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Zwijndrecht

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram Begrippenlijst AMP Druksonde EN (elektroneutraliteit) Gebied GG GLG GXG IR/EC-diagram Maucha-diagram Meetpunt Metingtype Peilbuis Peilschaal Raai Stiff-diagram Tijdreeks Barometer Duurlijn Flume Gebiedgroep

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Zware metalen in grondwater

Zware metalen in grondwater Zware metalen in grondwater Janneke Klein 1204148-003 Deltares, 2011 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Doelstelling 1 2 Methode 2 2.1 Voorgaand onderzoek 2 2.2 Gebruikte dataset 2 2.3 Dataverwerking

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Sinds eind december worden de grondwaterpeilen geregistreerd in 22 peilputten in de Zwinomgeving. Door het continu opvolgen van de schommelingen

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Droogtemonitor (update)

Droogtemonitor (update) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor (update) 8 september 2015 (update van droogtemonitor 25 augustus) Nummer 2015-14 Droogte voorbij, afvoeren

Nadere informatie

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe GHG boven maaiveld 0.00-0.10 0.10-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.50 1.50-2.00 > 2.00 m beneden maaiveld Kaart 9a GHG Map Document: P:\258828\Water\05_GIS\prj\kaart_09a...mxd) Effect GHG 0,30-0,40

Nadere informatie

Evaluatie drainagesysteem Nieuw Wassenaar. Definitief

Evaluatie drainagesysteem Nieuw Wassenaar. Definitief Evaluatie drainagesysteem Nieuw Wassenaar Definitief Evaluatie drainagesysteem Nieuw Wassenaar Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL WASSENAAR Auteur ir. H.J. Krajenbrink

Nadere informatie

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving 3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving Droogtebericht Droogtebericht voor waterbeheerders, Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Nadat begin mei

Nadere informatie

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving 3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving Droogtebericht Droogtebericht voor waterbeheerders, Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater In Nederland wordt

Nadere informatie

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Op 4 juli organiseerde de provincie Gelderland in De Sleutel in Breedeweg een inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk. Vanuit het bewonerscollectief kregen wij

Nadere informatie

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Opsteller: Gemeente Helmond (N. ter Linde en A. van Empel) Datum: 19 juni 2014 In het kader van het

Nadere informatie

Schetsontwerp drainage-infiltratiesysteem Prins Hendrikkade te Amsterdam

Schetsontwerp drainage-infiltratiesysteem Prins Hendrikkade te Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidelijke IJoever T.a.v. de heer A. Jongsma Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM Datum: 23 maart 2011 Kenmerk: KK10, BRF20110318 Betreft: Schetsontwerp

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Aanleiding. Vragen en antwoorden

Aanleiding. Vragen en antwoorden Conceptnotitie grondwateronderlast en funderingsituatie Schilderskwartier d.d. 7 oktober 2015 opgesteld door: Welmoed Visser (visser.w @woerden.nl telefoonnummer 0348-428635) Aanleiding Op 1 december 2014

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

RISICOSIGNALERING Droogte

RISICOSIGNALERING Droogte RISICOSIGNALERING Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut IEIDING heeft invloed op de groei van planten en gewassen, op de grondwaterstanden en daarmee indirect op bijvoorbeeld energiebedrijven

Nadere informatie

Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater

Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, hij bedraagt momenteel 1165 m3/s. Naar verwachting

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha Kavelpaspoort Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk Pilot Natuurlijk Ondernemen 2,952 ha Geografie en ligging Het gebied van Son en Breugel ligt in het stroomgebied van De Dommel. Tussen de

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Kennisvraag: wat als er geen extra water uit Vlaanderen was gekomen? Wat als er geen onweersbuien in Vlaanderen gevallen waren? Antwoord: het is niet

Nadere informatie

Een grondwaterstand, wat zegt dat nou?

Een grondwaterstand, wat zegt dat nou? Een grondwaterstand, wat zegt dat nou? Harry Boukes Het meten van een grondwaterstand is op zich niet moeilijk, ook al duiken er nog regelmatig fouten op wanneer meetreeksen worden beschouwd. Maar zelfs

Nadere informatie

Controle van kalibratiegegevens

Controle van kalibratiegegevens Controle van kalibratiegegevens Jaco van der Gaast 1 Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI 3.0) wordt onderdeel van het Deltamodel. Op donderdagmiddag 25 april organiseerde de Nederlandse Hydrologische

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Deventer, juni 2013 Universiteit Twente J. Averink 1 2 Titel Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Versie Eind Datum 17-06-2013

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

GRONDWATERMEETNET IJSSELSPRONG. EVALUATIE EN ANALYSE (JAAR 5) Waterschap Veluwe

GRONDWATERMEETNET IJSSELSPRONG. EVALUATIE EN ANALYSE (JAAR 5) Waterschap Veluwe GRONDWATERMEETNET IJSSELSPRONG Waterschap Veluwe 19 MEI 2016 Contactpersonen WILCO KLUTMAN Specialist Water T +31 (0) 6 2706 0717 E wilco.klutman@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 264 6800 AG

Nadere informatie

Dweilen voor de kraan open gaat

Dweilen voor de kraan open gaat Dweilen voor de kraan open gaat Wisse Beets (Wareco Ingenieurs), Elro Hagens (gemeente Bloemendaal), Marjon ten Hagen (Wareco Ingenieurs De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden

Nadere informatie

Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland. Definitief

Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland. Definitief Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland Definitief Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland Definitief Uitgebracht aan: Samenwerkende gemeenten p/a Gemeente Bloemendaal T.a.v.

Nadere informatie

Samenstellen ijkset voor IBRAHYM

Samenstellen ijkset voor IBRAHYM Samenstellen ijkset voor IBRAHYM KWR 2013.022 Februari 2013 Samenstellen ijkset voor IBRAHYM KWR 2013.022 Februari 2013 2013 KWR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Droogterapport 26 juli 2017

Droogterapport 26 juli 2017 Droogterapport 26 juli 217 Vlaanderen is milieu Documentbeschrijving Titel Droogterapport - 26 juli 217 Samenstellers Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM Dienst Hoogwaterbeheer, Dienst Grondwater en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk

Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; Meetperiode maart 2010 - oktober 2010 (meetronde 7) Definitief Provincie Zuid-Holand Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 december

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren?

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Juni 2016 in vergelijking tot voorgaande jaren Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Antwoord: Er zijn in verschillende

Nadere informatie

Wijst een uniek geohydrologisch verschijnsel

Wijst een uniek geohydrologisch verschijnsel Wijst een uniek geohydrologisch verschijnsel Wat is wijs(t)heid? Door Ir. R. (Rimbaud) Lapperre en M. (Mark) Kerkhoff Inleiding Wellicht heeft u nog nooit van wijst gehoord. Dat kan! Zelfs de Dikke Van

Nadere informatie

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4.

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4. The Freshmaker 1. Inleiding 2. Beschrijving van de maatregel 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen 4. Resultaten 1 1 Inleiding The Freshmaker Zoetwateroverschotten inzetbaar bij droogte

Nadere informatie

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016 GRONDWATERMEETNET Schinveld, gemeente Onderbanken Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde Periode maart 2015 april 2016 Kenmerk rapport: 20141176/RapM08 Status rapport: Versie 1 Datum rapport:

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

TOESTAND VAN HET WATERSYSTEEM AUGUSTUS 2016

TOESTAND VAN HET WATERSYSTEEM AUGUSTUS 2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TOESTAND VAN HET WATERSYSTEEM AUGUSTUS 2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w11a0031.e01.27sept2011.docx

te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w11a0031.e01.27sept2011.docx Aan Gemeente Reusel-De Mierden Behandeld door Ewald Oude Luttikhuis T.a.v. de heer G. Korsten E Ewald.OudeLuttikhuis@MWHGlobal.COM Van ir. E.H.J. Oude Luttikhuis T +31(0)15 7512349 Betreft Second Opinion

Nadere informatie

Geohydrologisch rapport. stopproef winning weerseloseweg te Enschede

Geohydrologisch rapport. stopproef winning weerseloseweg te Enschede Geohydrologisch rapport stopproef winning weerseloseweg te Enschede VN-57056-1 9 april 2013 57056-1 Blz. 1 Onderwerp: Projectnummer: Opdrachtgever: Nr. opdrachtgever: 4500088704 : 9 april 2013 stopproef

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford april 2007 Waterbalansen Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford April

Nadere informatie

Evaluatie Waterproject Ruinen - een praktijktoepassing van interventieanalyse met Menyanthes

Evaluatie Waterproject Ruinen - een praktijktoepassing van interventieanalyse met Menyanthes Evaluatie Waterproject Ruinen - een praktijktoepassing van interventieanalyse met Menyanthes Koen van der Hauw 1 In het Waterproject Ruinen is hemelwater afgekoppeld via een infiltratietransportsysteem.

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 1 juni 2015 Nummer 2015-3 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Wateroverlast juni 2016 Van onttrekkingsverbod op 19 mei naar wateroverlast en waterkwaliteitsproblemen

Nadere informatie

Veelzijdig Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar)

Veelzijdig Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar) Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? 7 juni 2016 Platformbijeenkomst Bronbemaling SIKB bijeenkomst 1 Veelzijdig Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar) Ondernemend

Nadere informatie

Monitoring protocol kwelvoorziening Perkpolder. groeidocument - 3 oktober 2014

Monitoring protocol kwelvoorziening Perkpolder. groeidocument - 3 oktober 2014 Monitoring protocol kwelvoorziening Perkpolder groeidocument - 3 oktober 2014 Monitoring protocol kwelvoorziening Perkpolder groeidocument - 3 oktober 2014 Perry de Louw 1209917-000 Deltares, 2014, B Deltares

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

Raad van Toezicht BBW, Marthijn Jungeburth, Bart Bardoel, Wilfried van Dijk, Martin van der Schans, Jan van Bakel

Raad van Toezicht BBW, Marthijn Jungeburth, Bart Bardoel, Wilfried van Dijk, Martin van der Schans, Jan van Bakel Memo Bestemd voor: Betreft: Van: Raad van Toezicht BBW, Marthijn Jungeburth, Bart Bardoel, Wilfried van Dijk, Martin van der Schans, Jan van Bakel Meetresultaten 2016 subirrigatie Van Dijk / Bavaria Ruud

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Zuid-Nederland vrij droog; in Maas en Rijn voldoende water beschikbaar De

Nadere informatie

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van Memo Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex Van drs. D.H. Edelman Telefoon +31 (0)73 658 22 72 Fax +31 (0)73 658 22 99 E-mail dedelman@breijn.nl Bijlage(n) 1 Aan Dhr. M. van Vemden, Waternet

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond Temperaturen in de Nederlandse ondergrond April-2004, Introductie In de jaren 2002-2003 is er in samenwerking met de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM) door Victor Bense een serie temperatuurmetingen

Nadere informatie