Schoolgids CBS De Korenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids CBS De Korenaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids CBS De Korenaar Dr. De Boerstraat VH Oostzaan

2 Inhoud Vooraf De School CBS De Korenaar Missie en visie Uw kind aanmelden Schooltijden Het vakantierooster Het team en de taakverdeling Stagiaires LIO stage (leraar in opleiding) Schoolontwikkelingen en speerpunten Agora Identiteit Het onderwijs Starten op De Korenaar Aandacht voor elk kind Vak en vormingsgebieden Het werken in units Ondernemend leren Opbrengstgericht werken; Continuous Improvement Eigenaarschap van kinderen Toetsen, rapporten en gesprekken Huiswerk Naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van ons onderwijs Kwaliteitsbeleid Stichting Agora Website Agora Het leerling-dossier bij AGORA Integrale kindcentra Passend Onderwijs

3 7.1 Passend onderwijs Het leerlingvolgsysteem Andere toetsen Als uw kind barrières ondervindt bij het leren en meedoen Wat doet de school? De ondersteuningsstructuur op de Korenaar Een jaar overdoen Schoolmaatschappelijk werk IKC Tijstroom Speciaal Onderwijs Specifieke voorzieningen voor kinderen die lang ziek zijn Excellentie - Het onderwijs aan meerbegaafde kinderen Lezen en dyslexie GGD Zaanstreek/ Waterland Centrum Jong in Oostzaan Contact met ouders Communicatie tussen ouders en school Contact momenten Website Nieuwsbrief DigiDUIF Ouderhulp Verkeersouder Ouderraad Medezeggenschapsraad (MR) GMR Vrijwillige ouderbijdrage Informatie naar gescheiden ouders Bijzondere activiteiten Veiligheid BHV (Bedrijfshulpverlening) Ontruimingsplan/oefening Een veilig klimaat Medische situaties op school

4 10.5 ICT en Mediawijsheid Zakelijk en juridisch Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering Leerplicht, schoolverzuim en verlof Sponsorbeleid Toelatingsbeleid Algemeen Websiteprotocol Personeel, leerlingen, Hyves en Facebook Protocol schorsen en verwijderen Klachtenregeling Protocol Kindermishandeling Diversen Gymnastiekrooster Ziekmeldingen Vervanging van leerkrachten TSO (Tussenschoolse opvang) BSO (buitenschoolse opvang) Verjaardagen Gruitschool Schoolmelk Schoolverlaters SOS Kinderdorpen Kinderpostzegels Schoolreisje Schooltuinen Verkeersexamen Met de fiets naar school Camera s op school

5 Vooraf Voor u ligt de schoolgids van CBS De Korenaar. Wanneer u als ouder een school zoekt voor uw kind, dan wilt u een goede keuze maken. U vertrouwt uw kind voor een lange tijd toe aan de zorgen van de mensen die werken op een basisschool. Acht jaren, waarin uw kind speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt en met anderen samenwerkt, feest viert en verdriet verwerkt, problemen leert oplossen, zich normen en waarden eigen maakt, zowel ruzie als lol maakt, kortom: een periode waarin uw kind zich volop ontwikkelt. Deze gids geeft praktische informatie en probeert een beeld te geven van onze school. Als u deze gids leest, zult u ontdekken wat wij belangrijk vinden. Zaken als leerlingenondersteuning, opbrengstgericht werken, zorg voor een goed pedagogisch klimaat, passend onderwijs, onze Christelijke identiteit, ondernemend leren; allemaal onderwerpen waar wij ons voor inzetten. Deze gids is op aanvraag beschikbaar voor alle ouders van de school en andere belangstellenden. U kunt een exemplaar opvragen bij de administratie. Daarnaast is de volledige tekst te downloaden van onze website De bovenschoolse schoolgids van de Stichting Agora beschrijft de zaken die voor alle 26 scholen van de Stichting gelden en die bovenschools geregeld zijn. De meeste van deze onderwerpen (maar niet alle) staan ook beschreven in deze schoolgids om u een compleet beeld van de school te kunnen geven. Een aantal onderwerpen staan alleen in de Agora schoolgids. In de Agora schoolgids wordt naar de schoolspecifieke schoolgids verwezen als: schoolkatern. Wij kiezen ervoor om onze gids Schoolgids te blijven noemen. U kunt de bovenschoolse schoolgids vinden via : of via en dan de link: Agora schoolgids. Deze gids is slechts een beeld weergegeven in tekst. Dat kan niet anders dan beperkt zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met vragen en opmerkingen bij ons langs te komen. U kunt een afspraak maken voor een gesprek of om de school te bekijken. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders van wie de kinderen al bij ons op school zitten. Een open relatie met ouders is voor ons heel belangrijk. Wij hebben samen hetzelfde belang: goed onderwijs en het welzijn van de kinderen. Wij hopen dat uw kind een fijne tijd bij ons op school zal hebben! Namens het team en de directie: Mevr. Marjon de Boer directeur Dhr. Wim de Vente adjunct-directeur 5

6 1. De School 1.1 CBS De Korenaar Christelijke Basisschool de Korenaar is gevestigd in Oostzaan. Het is de enige bijzondere school in het dorp, daarnaast zijn er nog 3 openbare scholen. Vanaf juni 2004 heeft de school de beschikking over een nieuw, eigen en eigentijds schoolgebouw. De kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, borgen en uitdragen is de hoofdtaak van de Korenaar. Hierin ligt het antwoord op de vraag naar ons bestaansrecht. De school ligt in een wat oudere wijk van het dorp en krijgt haar kinderen uit het gehele dorp. Daarnaast zien we ook een ontwikkeling in aanmeldingen van leerlingen vanuit de omliggende steden. Ook in Oostzaan is de ontwikkeling van de Brede school aan de orde, waarbij we werken aan educatief partnerschap met ouders en een rijk naschools aanbod voor alle kinderen. Deze zal anders vormgegeven dienen te worden dan in de stad. Het zal meer gaan om afstemming tussen voorzieningen die reeds aanwezig zijn en ook om samenwerking met het openbaar onderwijs en andere partijen. In de school is naschoolse opvang door Kinderopvang Tinteltuin gerealiseerd. 1.2 Missie en visie Missie Wij, het team van de Korenaar, werken vanuit de missie: Ieder kind mag zich gekend weten. Dit doen wij door in een sfeer van openheid, respect en goede samenwerking tussen het team, de leerlingen en de ouders te werken aan de gestelde doelen. Onze doelen zijn gericht op goed onderwijs, goede resultaten, eigenaarschap, relatie, competentie en autonomie. Visie Op De Korenaar zien wij kinderen als unieke schepselen. We werken vanuit onze missie: Ieder kind mag zich gekend weten. Onze visie daarbij is: Samen verantwoordelijk voor passend en effectief onderwijs aan alle kinderen! Ons hoofddoel is er aan mee te werken kinderen gelukkige mensen te laten worden. Naast een onderwijstaak hebben de leerkrachten dan ook een pedagogische taak. Wij weten dat kinderen zich prettig moeten voelen, om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij willen een veilig klimaat scheppen. Kernwoorden hierbij zijn: liefde, geborgenheid, structuur en uitdaging. Wij, kinderen en leerkrachten, voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Deze gedeelde verantwoordelijkheid komt tot uiting in de manier van samenwerken in de units. 6

7 In de omgang met de kinderen gaan de leerkrachten uit van de waarden en normen van de christelijke levensbeschouwing. Wij willen de kinderen eerlijkheid, respect en vertrouwen bijbrengen, ze helpen te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare burgers. We streven ernaar om een afspiegeling te zijn van de maatschappij, waarin kinderen leren probleemoplossend te denken. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan op de persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind. Een optimale ontplooiing van de mogelijkheden van het kind staat ons hierbij voor ogen. We zien dat kinderen die betrokken zijn bij het leerproces en er plezier bij hebben, tot betere resultaten komen. We proberen zoveel mogelijk die betrokkenheid en dat plezier te stimuleren, door een beroep te doen op het eigenaarschap van hun eigen leerproces. We zijn voortdurend op zoek naar de onderwijsbehoeften van de kinderen door een onderzoekende houding van het team. We zien ouders daarbij als educatieve partners. Alle scholen van de Stichting Agora werken voortdurend op een onderzoekende manier aan de verbetering van het onderwijs. Wij gaan voor "samen verantwoordelijk voor passend en effectief onderwijs aan alle kinderen. " GOED ONDERWIJS, waar ieder recht op heeft is datgene wat continu wordt nagestreefd. Daarbij leggen wij de verbinding tussen Passend Onderwijs voor alle leerlingen, Brede School Oostzaan en Opbrengstgericht onderwijs. In 2015 wil De Korenaar, in lijn met de visie van Agora, dat GOED ONDERWIJS ook merkbaar is in onze school. De kenmerken daarbij zijn: 1. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie). 2. Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen 3. Effectief leiderschap van management en leerkracht 4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie 5. Van standaarden afgeleid curriculum (referentieniveaus, doelen, leerlijnen) 6. Regelmatige evaluatie van het onderwijs (nadruk op leren) o.a. kwaliteitsonderzoek 7. Focus op professionele ontwikkeling 8. Stimulerende leeromgeving 9. Educatief partnerschap van ouders 10. Eigenaarschap van leerlingen We willen dat kinderen zich bij ons op school veilig voorbereiden op hun plek in een diverse maatschappij. Het nieuwe leren met het oog op de 21ste eeuw vraagt van ons dat kinderen zich ontwikkelen binnen stabiele relaties tussen ouder, kind en leerkracht. De handvatten die wij voor ogen hebben zijn: een probleemoplossend vermogen, de vaardigheid om te communiceren en samenwerken/samen leren. De school is niet verbonden met een bepaalde landelijke of plaatselijke geloofsgemeenschap. 7

8 Van de ouders van de kinderen wordt gevraagd de protestants-christelijke grondslag en doelstelling van de school te respecteren. De achtergrond van leerkrachten is pluriform. De gezamenlijke visie wordt gekend en uitgedragen. 1.3 Uw kind aanmelden In het schooljaar (peildatum: 1 oktober) dat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente een brief met het verzoek uw kind in te laten schrijven op de school van uw keuze. Om een keus te maken tussen de verschillende scholen kunt u de schoolgidsen en websites vergelijken. Een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school geven u een compleet beeld van wie wij zijn en hoe wij werken. U bent van harte welkom! Als uw kind al een andere basisschool bezoekt en u uw kind bij ons wilt inschrijven en het betreft geen verhuizing, dan zal de directie u altijd eerst uitnodigen voor een gesprek. We bekijken dan met elkaar of de overstap naar onze school voor uw kind de beste keuze is. We gaan hierbij in alle gevallen in gesprek met de school van herkomst. U kunt telefonisch ( ) of via de mail een afspraak maken met de directeur, Mevr. Marjon de Boer, of met de adjunct-directeur, Dhr. Wim de Vente. Als uw kind leerling is van De Korenaar en u gaat verhuizen of u wilt van school veranderen, verzoeken wij u om dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. We zullen met u dan de te nemen stappen bespreken. Bij verhuizing of andere wijziging (bijvoorbeeld uw adres of telefoonnummer), graag de nieuwe gegevens schriftelijk, het liefst per , aan ons doorgeven. 1.4 Schooltijden Alle Jaargroepen: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: Ochtend: uur Middag: uur Woensdag Ochtend: uur woensdagmiddag vrij. De kinderen hebben een aantal dagen extra verlof (studiedagen voor de leerkrachten). Hiermee wordt het teveel aan uren gecompenseerd en wordt voldaan aan de norm. De kinderen van unit 3/4, 5/6 en 7/8 mogen tien minuten voor aanvang van de lessen naar binnen, tenzij de leerkracht met een kind andere afspraken heeft gemaakt. Unit 1/2 mag een kwartier voor aanvang van de lessen naar binnen. Wij verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd zijn. 8

9 Laatkomers verstoren de lessen altijd! De leerplichtambtenaar houdt er een zeer streng beleid op na als uw kind te vaak te laat op school komt. De school is verplicht om dit te melden. 1.5 Het vakantierooster Studiedagen: Maandag Vrijdag (voorafgaand aan de herfstvakantie) Woensdag Studiedag Agora Maandag Maandag Vrijdag (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie) Vrijdag Maandag Vrijdag Extra vrije dagen: Vrijdag (voorafgaand aan de kerstvakantie) Vakanties: Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaartsdag Pinksteren Zomervakantie Het team en de taakverdeling Directie De directie bestaat uit een directeur en een adjunct directeur. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de school. Het management team (MT) ondersteunt de directie en helpt mee beleid te maken en uit te voeren. Het MT bestaat naast de directie uit de intern begeleider en de unitleiders. De directeur en adjunct-directeur zijn afwisselend aanwezig. Op donderdag is geen directie aanwezig. Wij willen u verzoeken om met uw vragen en opmerkingen altijd eerst naar de leerkracht of unitleider te gaan. Voor vragen met betrekking tot de leerlingenondersteuning kunt u 9

10 terecht bij onze interne begeleiders. U bent uiteraard altijd welkom om daarna met de directie in gesprek te gaan. Wij verzoeken u wel om hiervoor een afspraak te maken. Interne begeleiding De interne begeleiders (IB ers) coördineren en stemmen de leerlingen- ondersteuning af. Wanneer een kind een speciale onderwijsbehoefte heeft en de units daar zelf niet uitkomen, dan krijgen zij ondersteuning van de interne begeleiders. Dit schooljaar zijn Mignon Hommes (maandag en dinsdag) en Lilian Leuvelink (vrijdag) onze interne begeleiders. Units Wij hebben een unit 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Elke unit bestaat uit 3 combinatiegroepen. De leerkrachten van een unit werken samen om ieder kind het juiste onderwijsaanbod te geven. Er wordt gewerkt volgens een rooster waarbij kleine instructiegroepen gecreëerd worden gebaseerd op jaargroep of onderwijsbehoefte. Zo krijgen de kinderen dus les van alle leerkrachten uit de unit. In unit 7/8 wordt de hele week op deze manier gewerkt, in de andere units een deel van de week, variërend van een dagdeel tot alle ochtenden. Het werken in de units wordt geleidelijk opgebouwd van unit 1/2 tot unit 7/8. Elke unit heeft een aanspreekpunt, de unitleider. Hieronder een overzicht van de unitleiders voor het komend schooljaar: Unit Unitleider 1/2 Lilian Leuvelink 3/4 Martine van den Berg 5/6 Gaby de Beurs 7/8 Rob de Vries Met vragen over uw kind kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, maar ook bij de unitleider. Ondersteuning Onze school heeft ervoor gekozen om middelen vrij te maken voor extra ondersteuning in de units. Deze ondersteuning vindt plaats in de groep of in de andere onderwijsruimtes van de school. 10

11 Voor het beheer van onze computers,de bijbehorende software en voor het onderwijskundig ICT beleid hebben we een ICT coördinator. Enkele leerkrachten hebben de Bedrijfs Hulp Verleningscursus (BHV), speciaal voor onderwijs, gevolgd. Een van de leerkrachten is gediplomeerd EHBO er. De leerkrachten hebben allemaal een eigen taak, specialisatie of functie binnen de school. De leerkrachten zijn in de eerste plaats groepsleerkracht; ze geven les en leiding aan een groep in een unit. Het team van de Korenaar kan omschreven worden als een innoverend en lerend team. Er wordt veel aan nascholing gedaan. Hiermee ontwikkelen en onderhouden de leerkrachten specialisaties en worden nieuwe inzichten gedeeld. Door verdere professionalisering hebben verschillende leerkrachten zich inmiddels gespecialiseerd in: leesproblematieken, gedragsproblemen/stoornissen, hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek, drama enz. Marjon de Boer- van Groenigen Wim de Vente Mignon Hommes Lilian Leuvelink Directeur Adjunct-directeur Intern Begeleider, Leerkracht 5/6 J Intern Begeleider, Unit-leider 1/2, Leerkracht 1/2 C Martine vd Berg Rob de Vries Gaby de Beurs Renate Kooi Unit-leider 3/4, Leerkracht 3/4 M Unit-leider 7/8, Leerkracht 7/8F POVO-coördinator Unit-leider 5/6, Leerkracht 5/6I Leerkracht 1/2 A 11

12 Yvonne de Gier Carolien Kloosterman Rian Ras Nita Dompeling Leerkracht 1/2 A Leerkracht 1/2 B Leerkracht 1/2 B Leerkracht 1/2 C Leerkracht 3/4 E Hennie van Zaane Wijnie Koren Daisy Hessing Aline Prins Leerkracht 3/4 K Leerkracht 3/4 K Leerkracht 3/4 L Leerkracht 3/4 L Joyce Peters Sandra Zwaanswijk Linda Prince Michèle Bouwmeester Leerkracht 5/6 H Leerkracht 5/6 I Leerkracht 5/6 J Leerkracht 5/6 Marjan Bossenbroek Rosanne van Hoeijen Jorrunn Gerritsen Imka Monsma Leerkracht 7/8 G Leerkracht 7/8 G/E Leerkracht 7/8 E Leerkrachtondersteuning Margriet Bekebrede Kees Peter Broek Joke Vermeulen Schoolassistente, administr. en Coördinatrice TSO ICT coördinator ARBO coördinator Vakleerkracht gym 12

13 1.7 Stagiaires De school verplicht zich jaarlijks studenten van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) en andere opleidingen een stageplaats aan te bieden. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de opleiding van nieuwe leerkrachten. De stagiaires brengen nieuwe inzichten en aantrekkelijke lessen de school in. De studenten zijn vaste dagdelen in de week aanwezig naast de groepsleerkracht. Ook lopen er leerlingen stage via de MBO- scholen die opleiden tot onderwijsassistent (niveau 3 en 4). Er zullen dit schooljaar een aantal stagiaires in de school te vinden zijn. Via de nieuwsbrief zullen wij u hiervan op de hoogte houden. 1.8 LIO stage (leraar in opleiding) Vierdejaars studenten van de PABO volgen de zogenaamde Lio-stage (Leraar In Opleiding). Een LIO-stage houdt in, dat de desbetreffende student voor een deel van de week verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van een groep. De student wordt naast zijn lesgevende taak betrokken bij alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Gesprekken met ouders kunnen onderdeel uitmaken van dit takenpakket. De LIO-student werkt bepaalde dagen zelfstandig en zonder direct toezicht in de groep, maar blijft onder de verantwoordelijkheid van de vaste groepsleerkracht. 1.9 Schoolontwikkelingen en speerpunten In het meerjaren beleidsplan (schoolplan ) hebben wij voor de komende jaren de volgende ambities omschreven: Opbrengstgericht werken (Zie ook hoofdstuk 3.6) Het unitwerken wordt binnen alle units beoefend, gedragen en is geborgd. De units werken en leren samen met als doel om ieder kind te voorzien in zijn/haar onderwijsbehoeften. Invoeren van het kwaliteitssysteem Continuous Improvement (doorgaande verbetering). Verder verbeteren van het reken en taalonderwijs door het werken met doelen verder te ontwikkelen. Integraal Kindcentrum/ Brede Schoolontwikkeling (Zie ook hoofdstuk 6) We werken aan het educatief partnerschap met ouders. In de ontwikkeling van ieder individueel kind hebben ouders, school en kind ieder eigen verantwoordelijkheden. Deze ontwikkeling kan alleen optimaal zijn als ouders, school en kind als gelijkwaardige partners samenwerken. 13

14 Ieder kind heeft optimale ontwikkelingskansen. Door samenwerking met verschillende partners in de wijk is er een rijk aanbod voor alle kinderen, tijdens, voor en na schooltijd. Passend Onderwijs (Zie ook hoofdstuk 7 ) We bieden ieder kind een passend onderwijsarrangement Agora CBS De Korenaar is één van de 25 scholen van de stichting Bijzonder Onderwijs Zaanstreek, Agora. Deze stichting bestaat uit 25 scholen voor primair onderwijs, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. In hoofdstuk 4 en 5 leest u meer over de Stichting Agora en de bovenschoolse richtlijnen voor de scholen. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar de bovenschoolse schoolgids van Agora. Via de link op onze website, of via kunt u deze gids vinden. 2. Identiteit Onze school is een christelijke basisschool. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden om de kinderen in aanraking te brengen met de normen en waarden van het Protestantschristelijke geloof. Op de Korenaar wordt godsdienstige vorming gegeven. Wij besteden daarbij aandacht aan verhalen uit de Bijbel en zingen liedjes over die verhalen. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof worden bepaald door het besef dat we niet zomaar op de wereld zijn. Wij hebben respect voor andere geloven en heten iedereen welkom op onze school. Wij willen een school zijn waar personeel en leerlingen betrokken zijn en zich thuis voelen. Een sfeer waar kinderen en leerkrachten met plezier werken en betrokken zijn, waarin ieder zich veilig en gewaardeerd voelt. In zo'n sfeer kunnen kinderen zich veilig voelen en leren zij respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te komen. De kinderen spelen en leren in een sfeer van zorg voor elkaar en hun omgeving. Vanuit onze christelijke identiteit werken we vanuit de kernbegrippen respect, acceptatie, waardering en zorg voor elkaar. Een keuze voor een christelijke school is niet vrijblijvend. Van iedereen wordt verwacht dat er aan de lessen, activiteiten en vieringen in de kerk tijdens Kerst en Pasen wordt deelgenomen. 14

15 Van onze kant gaan wij ook respectvol om met andere geloofsovertuigingen, zolang de opvattingen daarvan niet botsen met onze christelijke waarden en normen. Ten aanzien van de omgangsvormen, gedragingen, kledingkeuze en taalgebruik, verwachten we een opstelling en houding van alle betrokkenen, passend bij de identiteit van de school. In de praktijk betekent dit dat zowel ouders, kinderen en personeel van de school op een veilige en respectvolle wijze met elkaar omgaan in gedrag en taalgebruik. 3. Het onderwijs 3.1 Starten op De Korenaar Als uw kind vier jaar is, mag het voor het eerst naar school. Dat kan een spannend moment zijn, zowel voor het kind als voor de ouder. Belangrijk is, dat de kinderen zich snel vertrouwd voelen op school. Daarom mogen ze in de week voordat ze vier jaar worden vijf keer een dagdeel komen wennen. In overleg met de leerkracht wordt bepaald wanneer uw kind komt wennen. In de laatste maand voor de zomervakantie plaatsen wij geen nieuwe leerlingen meer, we kunnen er dan voor kiezen om direct na de vakantie te wennen. Na de vierde verjaardag mogen de kinderen alle dagdelen naar school. Dat kan, zeker in het begin, voor een kersverse kleuter nog erg vermoeiend zijn. Oudere kinderen Ook als oudere kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is het leuk als ze van te voren een keer komen kijken in de klas. Dat maakt het daarna allemaal wat minder spannend. Nieuwe ouder ochtend Bij de zoektocht naar een goede school bent u van harte welkom voor een gesprek met de directie en een rondleiding door de school. Na aanmelding van nieuwe groep 1- leerlingen geldt dat de ouders worden uitgenodigd voor een nieuwe ouder ochtend. De nieuwe ouders van een bepaalde periode worden hiervoor uitgenodigd. Ouders krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging thuisgestuurd. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een intake-formulier thuisgestuurd, met het verzoek om dit ingevuld mee te nemen naar de informatiebijeenkomst of op te sturen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de werkwijze van de school toelichten en is er ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Uw kind mag gedurende deze infoochtend in zijn of haar toekomstige groep een uur kennismaken. 15

16 3.2 Aandacht voor elk kind Elk kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. Binnen een groep bestaan vaak grote verschillen op het gebied van intelligentie, doorzettingsvermogen, concentratie, interesse of creativiteit. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze individuele verschillen en aandacht voor elk kind te hebben. Voor de kinderen die dat nodig hebben, is er extra ondersteuning, binnen of buiten de groep. Soms hebben kinderen voor bepaalde vakken een aangepast lesprogramma waarin andere eisen gesteld worden dan gemiddeld. We volgen zoveel mogelijk de ontwikkeling van elk kind en proberen daarop aan te sluiten. Over speciale ondersteuning voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, vindt u de informatie in hoofdstuk 7. Ook zijn er kinderen die sneller leren dan gemiddeld. Ook zij hebben specifieke aandacht nodig. De reguliere lesstof wordt dan compacter aangeboden. Afhankelijk van het schoolvak, krijgen zij extra verdiepings- en verrijkingsstof voor de tijd die daardoor vrijkomt. Zo krijgen ook deze kinderen voldoende uitdaging. Op deze manier ontwikkelen zij een goede leer- en werkhouding. Wij hebben specifiek beleid ontwikkeld en materialen aangeschaft voor meeren hoogbegaafde kinderen. U leest hierover meer in hoofdstuk Vak en vormingsgebieden De Korenaar heeft voor de hoofdvakken (taal, lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschatontwikkeling) streefdoelen bepaald. We streven ernaar dat iedere leerling deze doelen haalt. Indien dit niet het geval is, krijgt deze leerling begeleiding. Ons onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Met ons onderwijs kunnen wij de leerlingen de vaardigheden leren die zij nodig hebben voor een succesvolle toekomst. In de brochure Kerndoelen Primair Onderwijs; 2010 geeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen aan wat zij van het basisonderwijs verwacht. Per vakgebied staan de doelen en tussendoelen beschreven. De kerndoelen zijn te vinden op Hieronder vindt u een beschrijving van de manier waarop De Korenaar inhoud geeft aan de schoolvakken en de manier waarop wij deze door de minister gestelde doelen bereiken. 16

17 Onderwijs aan kleuters Wij zijn van mening dat kinderen in de kleuterleeftijd eigen kenmerken en karakteristieken hebben en dat een onderwijsaanpak nodig is, die op deze kenmerken inspeelt. Er zijn in deze periode soms grote verschillen in interesses tussen kinderen van gelijke leeftijd. We spelen daarom in op de stappen die een kind zet en tegelijkertijd prikkelen we het tot het nemen van nieuwe stappen. We maken plannen met de kinderen, stellen doelen en geven ze verantwoordelijkheid. Zo volgen we de ontwikkeling van het kind en nemen we de volgende stap vanuit de ontwikkeling van het kind zelf en niet vanuit de leerstof. We werken met de methode Kleuterplein. Deze methode zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden van de jonge kinderen aan bod komen. Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we gericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Daarnaast werken we met thema s die heel dicht bij de interesse sfeer van het jonge kind liggen. We bieden rekenen en taal niet apart aan, maar geïntegreerd in alle thema s (verwerking vindt plaats in de kookhoek, posthoek, stempelhoek, meet-, weeg- en rekenhoek, kappershoek etc.) Zo verloopt de overgang naar lezen, schrijven en rekenen geleidelijk. Er wordt veel aandacht gegeven aan kringgesprek, spel, beweging, muziek, drama, creatieve ontwikkeling en omgaan met jezelf en de ander. Taal Taal beschouwen wij als het belangrijkste vak van de school. Daarom wordt er veel aandacht aan taal besteed. Veel opdrachten binnen het zelfstandig werken zijn taalopdrachten. De onderdelen spelling, lezen en schrijven (handschrift) horen ook bij het taalonderwijs. Bovendien hebben alle vakken ook een taalkant: het lezen van de opdrachten bij het rekenen of het schriftelijk beantwoorden van de geschiedenisvragen. Voor taal en spelling gebruiken we de methode TAALVERHAAL. In groep 6 wordt een begin gemaakt met de spelling van werkwoorden. In groep 7 en 8 wordt aandacht gegeven aan eenvoudige zinsontleding en woordbenoeming. Verder is er veel aandacht voor spreekwoorden en uitdrukkingen. Voor leerlingen die moeite hebben met spelling hebben we nog andere methodieken in gebruik. 17

18 De taalmethode heeft ook creatieve schrijfopdrachten, waarbij de kinderen verhalen schrijven. Naast deze opdrachten worden er ook nog eigen opdrachten gebruikt, om het creatief taalgebruik te stimuleren. Lezen Het leren lezen kent 4 fasen: Ontluikende geletterdheid (groep 1/2) Het voorbereidend lezen (groep 1/2) Het aanvankelijk lezen (voornamelijk groep 3) Het voortgezet technisch lezen (groep 4 t/m 8) Voor het voorbereidend en het aanvankelijk lezen gebruiken wij de methode De Leessleutel. Op onze school wordt gewerkt volgens het protocol dyslexie. Dit houdt in dat er verschillende momenten door observaties en/of toetsen een meetmoment wordt gecreëerd, zodat de leerkracht kan zien hoe het kind zich ontwikkelt. Het kan zo zijn dat de ontwikkeling minder verloopt of stagneert. De leerkracht moet dan interventies plegen om het leesproces op gang te krijgen. Het voorbereidend lezen in unit 1/2 is een geleidelijk proces. Door dagelijks met taal om te gaan krijgen kinderen interesse in gesproken en later ook in geschreven taal. De kinderen worden tijdens verschillende activiteiten uitgedaagd tot het toepassen van gesproken maar later ook geschreven taal. Kinderen spelen in unit 1/2 met letters, waarvan zij soms wel maar vaak ook niet de betekenis kennen. Ze worden nieuwsgierig gemaakt door het materiaal. Ze komen in de fase van de ontluikende geletterdheid en vragen aan de leerkracht wat er staat. De kinderen begrijpen dat je letters op een bepaalde manier moet rangschikken voor er iets staat. Ze gaan vervolgens woorden namaken en komen daarmee in de volgende fase, die van het voorbereidend lezen. Op deze manier leren de kinderen in unit 1/2 op een betekenisvolle manier lezen. Bij het proces gebruiken de leerkrachten in de unit 1/2 de voorloper van de methode De Leessleutel. Het aanvankelijk lezen start in unit 1/2 maar kent een zwaartepunt in groep 3. In deze groep wordt gebruik gemaakt van de methode De Leessleutel. Deze methode biedt alle letters aan met hulp van globaalwoorden. Deze woorden en letters blijven visueel voor de kinderen maar ook de ouders kunnen zo zien welke letters er zijn aangeleerd. Dit komt omdat ze vanuit hun eigen woorden en teksten leren lezen. Het komt dus voor dat kinderen al heel snel kunnen lezen. Zij behoeven dan geen stap terug te doen omdat de rest nog niet zo ver is. De kinderen waarbij het leesproces niet zo vlot verloopt, hoeven ook niet te veel op hun tenen te lopen om het tempo bij te benen. Deze kinderen worden op een passende manier 18

19 uitgedaagd om toch tot leesontwikkeling te komen. De methodieken die hiervoor worden gebruikt zijn Connect lezen en Ralfi lezen. Deze methodes werken met veel herhaling en een zeer gestructureerde opbouw. De letters en woorden worden meerdere malen aangeboden. Op onze school leren de kinderen niet allemaal in hetzelfde tempo lezen. Na het aanvankelijk lezen komt het voortgezet lezen. Dit kent de volgende vormen op onze school: Technisch lezen m.b.v. de Methode Estafette Stillezen, waar we veel ruimte voor vrijmaken De leeskring (boekpromotie) Begrijpend en studerend lezen, met de methode Tussen de regels Klassikaal lezen Stillezen wordt vaak gebruikt als klaar-opdracht, maar het staat ook op het rooster, zodat er wekelijks door alle kinderen stil wordt gelezen. De boekpromotie wordt thuis of bij het stillezen voorbereid. Een aantal maal per jaar presenteert een kind (vanaf groep 4) een gelezen boek in de kring. Het doel van de boekpromotie is dat kinderen leren andere kinderen enthousiast te maken voor het boek, maar ook dat kinderen door andere kinderen in aanraking komen met boeken waar zij wellicht zelf niet zo snel voor zouden kiezen. Voor het begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode: Tussen de regels. In groep 5 wordt hiermee gestart. In de groepen 3 en 4 komt het begrijpend lezen terug in de taal en leesmethode. Systematisch wordt kinderen geleerd een tekst te lezen en te begrijpen waarover het gaat. Het klassikaal lezen komt regelmatig voor. Bij veel vakken moet regelmatig een tekst gelezen worden. Hiervoor krijgen kinderen beurten en er is ook aandacht voor de techniek van het hardop lezen. Schrijven Voor het ontwikkelen van een eigen handschrift gebruiken wij de methode Schrijven in de basisschool, die de kinderen een licht-hellend verbonden handschrift aanleert. Voor het schrijven wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt van een vulpen. Het is de bedoeling dat de kinderen een vulpen van school gebruiken. Deze kunnen zij tegen een kleine vergoeding kopen. 19

20 Rekenen en wiskunde Het onderwijs in rekenen en wiskunde begint in unit 1/2 met de methode Kleuterplein en met gesprekjes over hoeveelheden, maten en begrippen als veel/weinig en groot/klein. Daarnaast worden spelletjes gedaan en opdrachten gegeven waarbij kinderen inzicht verwerven in getallen en wiskundige relaties. Geleidelijk aan leren de kinderen rekenen. We gebruiken de rekenmethode Alles Telt voor de groepen 3 tot en met 8. Binnen deze methode is er aandacht voor elke leerling. Dat betekent volop differentiatie voor leerlingen op elk niveau. Er wordt gewerkt met een scala aan oefenmateriaal om de rekenvaardigheid onder de knie te krijgen. Er zijn drie belangrijke speerpunten binnen deze nieuwe methode: Veel differentiatie mogelijkheden voor ieder niveau. Nadruk op oefenen, memoriseren en automatiseren. Digitale leerlijnen voor het overzicht van de leerkracht, interactieve lessen op het digitale schoolbord. Mocht u als ouders meer over onze rekenmethode willen weten dan kunt u kijken op Daarop vindt u een overzicht met wat uw kind op school leert met Alles Telt. Engels In de unit 7/8 krijgen de kinderen het vak Engels. De nadruk bij deze lessen ligt op het Engels dat de kinderen al kennen van T.V., liedjes etc. Deze kennis wordt gebruikt om met elkaar in het Engels te communiceren. Dit communiceren is dan ook het belangrijkste onderdeel van de lessen. Zo wordt geprobeerd deze kennis aan elkaar over te dragen en uit te breiden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Take It Easy. Kennisgebieden/Wereldoriëntatie Op onze school wordt gewerkt in vijf blokken. Ieder blok heeft een thema. Gedurende een blok wordt er veel aandacht aan een thema besteed. Het blok kan per unit worden afgesloten met een inloopavond voor ouders. Zij kunnen de resultaten dan bekijken. De thema s zijn o.a.: Kinderboekenweek, St. Maarten/Sinterklaas/Kerst, Ondernemend leren, Pasen en afscheid. Bij de blokthema s gaat het er vooral om, dat kinderen leren vanuit een onderwerp waarvoor ze zelf belangstelling hebben en enthousiast zijn. We kiezen daarom onderwerpen, waarbinnen de kinderen zelf hun leerdoelen vaststellen en daarin keuzes kunnen maken. Eigen inbreng bij het leren wordt gestimuleerd. 20

21 Vanaf groep 5 is er naast het werken in thema s ook nog ruimte vrijgemaakt voor: Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde wordt gebruik gemaakt van de methode Hier en Daar Enkele lessen zijn er ook voor unit 3/4. In groep 5 wordt het gebruik van de kaart aangeleerd. In groep 6 staat Nederland centraal. In groep 7 is dat Europa en in groep 8 de wereld. Geschiedenis Hiervoor gebruiken we de methode Bij de tijd. Er zijn ook enkele lessen voor groep 3 en 4. Daarin leren de kinderen om te gaan met de begrippen tijd en verleden. Daarna wordt de geschiedenis chronologisch en concentrisch (dat wil zeggen dat alle perioden een aantal malen aan bod komen) van de prehistorie tot aan de nieuwe tijd behandeld. Natuur De meeste natuuronderwerpen komen aan de orde bij de thema s in wereldoriëntatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken en materialen in de wekelijkse lessen. Zoals: methode Natuur Buitengewoon, Doe-bladen natuurlijk buitenwerk, leerpuzzels en leskistmaterialen en schooltv. Iedere groep maakt gebruik van het aanbod van Stichting Natuur en Milieu Educatie te Zaandam. Dit kan zijn een excursie, gastles of een leskist. Techniek Ons techniek onderwijs zit verweven in verschillende vakgebieden, als Wereldoriëntatie, Natuuronderwijs, Rekenen en Wiskunde, Expressie-activiteiten als tekenen en handvaardigheid. Leerlingen komen zo in aanraking met verschillende technieken. Op school zijn twee verrijdbare techniekkasten aanwezig waarin zich materialen bevinden die door alle units kunnen worden gebruikt, waarin kinderen leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Stichting Natuur en Milieu Educatie verzorgt verschillende lesactiviteiten waarbij indirect techniek betrokken is. Zo worden er ieder jaar excursies gepland naar o.a.: de rioolwaterzuivering en de papiermolen. In alle units is speelmateriaal aanwezig waarmee kinderen kunnen bouwen en constructies kunnen vormgeven. (o.a. Knex, Duplo, Lego, Technisch Lego, Blokken en Kapla). Zelfstandig werken Zelfstandig werken is geen vak, maar een activiteit, die elke dag op het rooster staat. Gedurende het zelfstandig werken zijn de kinderen bezig met een tevoren opgegeven taak. Die taak bestaat uit werk dat de kinderen moeten doen en uit werk dat de kinderen mogen 21

22 doen. De kinderen plannen dat werk zelf, in opbouw van per uur, per dag en in de hogere units tot soms zelfs per week. Voorkomende problemen waar de kinderen tegenaan lopen lossen ze zoveel mogelijk zelf op, of ze wachten tot de leerkracht er tijd voor heeft. Het gaat hierbij om uitgestelde aandacht. In de tussentijd werken ze weer aan een ander deel van de taak. Het zelfstandig werken heeft tot doel de kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige mensen en geeft de leerkracht ruimte om in de vrijgekomen tijd individuele kinderen of groepjes te begeleiden aan de instructietafel. Expressie-activiteiten De volgende expressie-activiteiten komen aan bod: Tekenen Muziek Handvaardigheid Dramatische expressie Bij de kleuters hebben deze onderdelen vaak een verwerkende functie bij de onderwerpen van wereldoriëntatie. Bij de hogere units werken we meer volgens een opbouw, die vaardigheden, technieken en omgaan met materialen aanleert. Bewegingsonderwijs De gymlessen worden gegeven in ons speellokaal, sportzaal De Greep en in de Sporthal in t Twiske. Unit 1/2 gymt in het speellokaal van de school. In de nieuwsbrief wordt meegedeeld wanneer de kinderen gymles hebben. Unit 3/4 gaat 2 keer gymmen in de Greep (45 minuten per keer), onder leiding van de eigen leerkracht. Unit 5/6 en 7/8 gymmen 1 x in de week anderhalf uur in de Sporthal. Voor unit 5/6 worden de lessen gegeven door de vakleerkracht. Unit 7/8 krijgt gym van hun eigen leerkracht in de Sporthal. De kinderen fietsen naar de Sporthal. Naar de Greep wordt gewandeld. Kleding tijdens de gymles: Korte sportbroek Shirt Gymschoenen (geen zwarte zolen) Na de lessen in de Greep en sporthal wordt er verplicht gedoucht. (handdoek en eventueel badslippers/badmuts mee) 22

23 De kinderen van de onderbouw hebben op school een gymtas, zodat de gymkleding op school is. Zij maken hiervan ook gebruik tijdens de bewegingslessen in het speellokaal. Zorgt u er wel voor, dat de kleding regelmatig gewassen wordt. Wilt u er vooral bij de jonge kinderen voor zorgen, dat ze op de gymdagen kleding dragen die gemakkelijk uit en aan te trekken is. Verkeer We gebruiken de methode Wijzer door het Verkeer voor de groepen 3 t/m 6. Unit 1/2 werkt projectmatig aan verkeer met de methode Jong-leren in het verkeer. Unit 7/8 gebruikt voor de verkeerslessen de Jeugdverkeerskrant. In groep 8 doen de kinderen verkeersexamen. Methodisch worden ze hier op voorbereid. Bij de andere groepen ligt de nadruk van de lessen vooral op de praktijk, waarmee kinderen dagelijks zelf worden geconfronteerd met het gedrag van de fietser en de voetganger in het verkeer. Godsdienstonderwijs Op de website staat vermeld met welke Bijbelverhalen we per periode bezig zijn. Er worden verhalen verteld uit de Bijbel, maar ook spiegel verhalen. We maken gebruik van de methode TREFWOORD. Er wordt steeds gewerkt rondom een thema. Over de inhoud van het verhaal praten we samen met de kinderen en er wordt over gezongen. Bijna wekelijks staat een lied centraal. Deze liederen hebben altijd iets met het verhaal van de week te maken. Computers en tablets Het werken met computers is geïntegreerd in ons hele onderwijs vanaf groep 1. De speciale computerprogramma s ondersteunen de diverse vakken die hiervoor al beschreven staan. Er wordt veel extra oefenleerstof en verrijkingsleerstof verwerkt met behulp van de computer. In de bovenbouw wordt de computer meer en meer ingezet bij met name de wereld oriënterende vakken en de thema s. Te denken valt aan het maken van werkstukjes en presentaties, het zoeken en ordenen van extra informatie bij de lessen en het maken van speciale educatieve digilessen op internet. De school heeft in alle lokalen de beschikking over een digitaal schoolbord. Zowel de leerkracht als de kinderen maken hier gebruik van. De lessen kunnen veel aanschouwelijker worden aangeboden dan met het oude krijtbord. Kinderen gebruiken het bord om oefeningen op te doen en presentaties te geven. In de loop van het schooljaar zullen alle units de beschikking krijgen over een aantal tablets. Deze zullen gebruikt worden als aanvulling op het onderwijs, als middel om extra te oefenen en om het onderwijs uitdagender te maken. 23

24 Sociaal-Emotionele vaardigheden Om kinderen te leren met gevoelens om te gaan, werken we preventief met het programma Kinderen en hun sociale talenten. Dit programma leert kinderen omgaan met vriendschappen, relaties, meningsverschillen, teleurstelling, pesten en is vooral gericht op een beter zelfbeeld. Het hele jaar worden deze lessen in alle klassen gegeven. Daarnaast geven we Kanjertrainingen. Inmiddels zijn negen leerkrachten opgeleid tot Kanjertrainer, zij verzorgen indien nodig Kanjertraining in de groepen. Deze training leert kinderen op een positieve manier om te gaan met eigen en andermans gedrag. Soms zijn het tekenlessen, soms taallessen of dramatische expressie. Voor de kinderen zijn het dus meestal gewone lessen. We geven ze ook niet op vaste tijden. Doel van de Kanjertraining: een kind leert positief over zichzelf en anderen denken. Hierdoor heeft het minder last van sociale stress en kan het zijn eigen identiteit ontwikkelen. De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De essentie van de Kanjertraining is leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedragsniveau met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. De Kanjertraining hanteert hierbij regels die zorgen voor rust, respect en regelmaat. De kanjermethode geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals Samenwerken Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier Leren te stoppen met pesten en treiteren De kinderen leren dat er verschillende gedragstypes zijn (de pestvogel, de lolbroek, de bangerik en de kanjer). Het gedrag kan gekoppeld worden aan een pet. Deze pet kun je ook weer afnemen, dit betekent dat het gedrag wat je vertoont (bijna) altijd een keuze is. Wat streven we na? Kinderen: Kunnen zichzelf goed voorstellen Denken positief over zichzelf Kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden Kunnen zeggen: niet iedereen is vriend(in) en dat hoort zo Kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek Kunnen in vervelende situaties vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen Kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer 24

25 Kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, maar steun zoeken bij bekenden Daarnaast werken we aan: Vergroting van eigenwaarde Contactherstel / verbetering van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en leerkracht en kinderen onderling Ook wordt op onze school gewerkt met Taakspel. Dit is een manier om kinderen in spelvorm meer taakgericht te maken. Tijdens het spelen van dit spel wordt positief gedrag beloond met een compliment en wordt ongewenst gedrag genegeerd. Dit heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de groep. Taakspel wordt ingezet als interventiemiddel wanneer het pedagogisch klimaat in de groep daartoe aanleiding geeft. We maken gebruik van het sociaal- emotionele leerlingvolgsysteem SCOL. Deze digitale vragenlijst wordt 1-2x per schooljaar ingevuld door de leerkracht en vanaf groep 6 ook door de kinderen. Dit levert aandachtspunten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, individueel en per groep. 3.4 Het werken in units Op de Korenaar wordt gewerkt in units. Units zijn samenwerkende parallelgroepen en bestaan op dit moment uit drie lokaalgroepen waarin bij elkaar leerlingen zitten. Deze groepen werken heel nauw samen en stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden leerlingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld herhalingsinstructie nog eens in de andere groep te krijgen. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt. We geloven in samenwerken en samenleren. Ook dit schooljaar starten we met 3 kleutergroepen. Bij voldoende instroom van leerlingen zullen we in de loop van het jaar beslissen of er een vierde leerkracht bijkomt. Deze vierde leerkracht zal volgens rooster met groepen kinderen in het vierde kleuterlokaal werken. Op deze manier zijn de klassen gedurende de dag effectief kleiner, maar blijven we op papier 3 kleutergroepen houden. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om het onderwijs passender aan te bieden. Kinderen stromen na twee jaar een unit door en zijn daarom wisselend jongste of oudste in de unit. Ieder jaar kijken we opnieuw welke groepen we het beste met elkaar kunnen combineren. Afhankelijk van broertjes/zusjes, aantallen jongens/meisjes of aantallen leerlingen met een speciale onderwijsvraag wordt de beste indeling gemaakt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de groep van uw kind gedurende de schoolcarrière steeds opnieuw met dezelfde groep gecombineerd wordt. 25

26 3.5 Ondernemend leren Zoals beschreven in de paragraaf over Agora, ontwikkelen de bij deze stichting aangesloten scholen zich tot ondernemende scholen. Vanuit de geschiedenis is de Korenaar al een ondernemende school. In haar schoolprofiel (zie spreekt de school zich uit een ondernemende protestants christelijke school te zijn. In ons onderwijs proberen we de kinderen (mede) verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen onderwijs. Vooral binnen projecten en thema s stimuleren we de kinderen om zelf met oplossingen voor problemen te komen, initiatieven te nemen en doelgericht te werken. In die zin zijn onze kinderen ondernemende leerlingen. Dat vraagt ook om samenwerking met medeleerlingen: goed kunnen luisteren naar een ander, maar ook een eigen mening durven geven. Dat vraagt om moed om een ander te corrigeren en de bereidheid om zelf gecorrigeerd te worden (bijv. bij storend gedrag of pesten). Op unitniveau vinden veel ondernemende activiteiten plaats. Zo wordt er in unit 1/2 binnen de aangeboden thema s gewerkt, waarbij veel initiatief en betrokkenheid van leerlingen verwacht wordt. Als voorbeeld kan hier de kookactiviteit bij de kleuters genoemd worden, waarbij kinderen na zelf boodschappen te hebben gedaan een gerecht voorbereiden voor de groep. Er zijn regelmatig kortlopende ondernemende activiteiten, zoals het organiseren van excursie of schoolreisjes door de kinderen, musea in de groep etc. In de maanden januari, februari en maart zullen er in alle units ondernemende activiteiten plaatsvinden, naast de voortdurende activiteiten. Steeds zoeken we naar maximale participatie van de leerlingen. Naast het bevorderen van het ondernemend zijn door leerlingen willen we de kinderen meesters laten zijn, elk op eigen terrein of binnen eigen talent. We proberen dit te bereiken door meer te doen met minder : we tillen geleverde prestaties op en proberen deze te perfectioneren. Leveren van kwaliteit is daarbij belangrijker dan de kwantiteit. 3.6 Opbrengstgericht werken; Continuous Improvement Opbrengstgericht werken is een belangrijke pijler van de Kwaliteitsagenda van het ministerie van OC en W. Het doel is het verbeteren van de resultaten binnen het onderwijs. Ook op de Korenaar willen we opbrengstgericht werken, zodat onze resultaten constant blijven verbeteren. Wij zullen dat doen door te werken volgens de werkwijze Continuous Improvement oftewel constante verbetering. Hieronder wordt het waarom, wat en hoe beschreven. WAAROM opbrengstgericht werken? De vraag van het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Het kind vraagt ons om het beste onderwijs, dat volledig tegemoet komt aan de behoefte van het kind. Onderwijs dat het beste uit elk kind haalt. We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen leren. Alle kinderen kunnen de doelen halen die we bij dat kind mogen stellen. Geen kind verlaat de school zonder dat we dat bereikt hebben. We hebben hoge verwachtingen. We zijn niet tevreden 26

27 met het behalen van het minimale. We willen alle kinderen recht doen. Er is niets dat rechtvaardigt dat welk kind dan ook de doelen die we stellen (voor dat kind) niet kan halen. Achtergrond, handicap of sociale context mogen geen excuus vormen voor het niet behalen van de doelen. We zijn ons bewust dat we leven in een maatschappij die erg snel verandert. De wereld verandert in een heel hoog tempo! In onze tijd zijn er beroepen waar we een aantal jaren terug nog nooit van gehoord hadden. We leiden kinderen op voor beroepen waarvan we het bestaan niet eens weten op dit moment. Dat vraagt andere vaardigheden ( zoals: samenwerken, goede communicatieve vaardigheden, sociale verantwoordelijkheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.) Het vraagt een ander onderwijsaanbod waar digitale middelen duidelijk vertegenwoordigd zijn. WAT betekent dit voor ons onderwijs? Opbrengstgericht werken is een middel, geen doel. Een middel om recht te doen aan de vraag van het kind. Voor ons onderwijs betekent dat in de eerste plaats, dat de leerkracht een professional moet zijn. Verder betekent het dat we steeds bezig zijn om ons onderwijs te verbeteren. We werken met data. Data is niet alleen de scores van de toetsen, maar vooral ook het dagelijks werk van de kinderen, de gesprekken, de observaties, onderzoek en de context van het kind. Data is dus in eerste instantie bedoeld om te gebruiken voor onderwijsverbetering en niet voor beoordeling van het onderwijs. Verder betekent het ook dat de kinderen betrokken worden bij het onderwijs en de manier van werken in de klas. We bespreken de resultaten met de kinderen, maar ook zaken als gedrag, motivatie en omgaan met elkaar. Uit deze evaluaties volgen doelen, die we als groep proberen te halen. De kinderen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces. HOE gaan we dit realiseren? 1. We werken met doelen. Als team stellen wij schooldoelen. Bij elk doel gaan we als volgt te werk: We analyseren de situatie, bepalen een verbeterplan en voeren dat uit. We analyseren opnieuw en bekijken of het doel is behaald. Zo niet, dan stellen we ons plan bij en proberen het opnieuw. Is het doel behaald, dan kijken we wat we nog meer kunnen verbeteren; we stellen een nieuw doel (PDCA cyclus). Zo werken we als schoolteam en zo werken we met de kinderen in de klas. We stellen groepsdoelen en individuele doelen. Op de datamuren in de klassen kunt u zien aan welke doelen we werken en hoe het gaat. 2. We analyseren de resultaten en gebruiken deze analyse voor het verbeteren van ons onderwijs. 27

28 Regelmatig zijn er unitvergaderingen waarin we met elkaar kijken naar alle resultaten. We helpen elkaar en leren van elkaar. Ook hebben we contact met collega s van andere Agora scholen en wisselen we kennis uit. 3.7 Eigenaarschap van kinderen In de visie van de school hebben wij het volgende beschreven over eigenaarschap van kinderen: We zien dat kinderen die betrokken zijn bij het leerproces en er plezier bij hebben, tot betere resultaten komen. We proberen zoveel mogelijk die betrokkenheid en dat plezier te stimuleren, door een beroep te doen op het eigenaarschap van hun eigen leerproces. We zijn voortdurend op zoek naar de onderwijsbehoeften van de kinderen door een onderzoekende houding van het team. We zien ouders daarbij als educatieve partners. Agora benoemt Eigenaarschap van kinderen als een van de kenmerken van goed onderwijs. Op de Korenaar werken wij op verschillende manieren aan eigenaarschap van kinderen. 1. Wij werken met Continuous Improvement (zie hoofdstuk 3.5 ). Naast planmatig werken en het systematisch analyseren van data betekent Continuous Improvement ook dat de kinderen betrokken worden bij het onderwijs en de manier van werken in de klas. We stellen doelen, die we individueel of als groep proberen te halen. Met deze doelen en de evaluaties van deze doelen worden de datamappen gevuld. De inhoud van de datamap is de basis voor de datamapgesprekken. De kinderen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces. Datamapgesprekken In het vorig schooljaar zijn we gestart met de datamapgesprekken. Tijdens dit gesprek vertelt de leerling zelf aan de ouders aan welke doelen hij/zij de afgelopen periode heeft gewerkt, wat de resultaten zijn en aan welke nieuwe doelen er wordt gewerkt. Het gesprek vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd en gaat uitdrukkelijk niet over het rapport of CITO toetsen. Door met kinderen te praten over doelen en door ze mee te laten denken over hoe we de doelen kunnen bereiken, werken we aan nieuwe vaardigheden. Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld: problemen oplossen, communiceren en zelf- verantwoordelijk zijn. Alle doelen zijn door de kinderen zelf gesteld en ze gebruiken deze om zichzelf te verbeteren. Elk kind voert dit schooljaar 2 datamapgesprekken, in november en in april. 2. Wij leren kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen over het werk. Dat betekent dat wij kinderen leren om het eigen werk na te kijken en om zelf initiatieven te nemen wanneer de stof niet wordt beheerst. 28

29 Wij leren kinderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk. Wij weten dat dit niet vanzelf gaat en dat dit niet voor elke leerling even gemakkelijk is. Wij zien het echter wel als een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van eigenaarschap. Het zelf nakijken wordt daarom begeleid en vanaf unit 3/4 is er een opbouw in de zelfstandigheid hierin. De leerkrachten blijven regelmatig meekijken of het nakijken wel eerlijk gebeurt en of al het werk wordt gemaakt. Als blijkt dat een leerling deze verantwoordelijkheid (nog) niet aan kan, dan wordt hier over gesproken en volgt intensievere begeleiding. Het werk is immers een oefening om het geleerde in de praktijk te brengen en de leerling doet dit voor de eigen ontwikkeling en als voorbereiding op de toets momenten. Van een aantal vakken worden de gemaakte oefeningen klassikaal nabesproken. De antwoorden en uitleg worden besproken en de kinderen vergelijken deze met hun eigen antwoorden. Het kan daarom gebeuren dat u een schrift van uw kind inziet en dat niet alles waar een krul door staat ook werkelijk goed is, of dat er geen krul bij staat. Dat is een onderdeel van het proces. De leerkrachten kijken regelmatig alle schriften door en zorgen dat ze een goed beeld hebben van het niveau van het werk. Ze gebruiken deze informatie en de informatie verkregen door de methode toetsen om de begeleiding van alle leerlingen op maat te geven. Dit schooljaar gaan we verder met het stellen van doelen, de kinderen betrekken bij het onderwijs en de kinderen zelf aan de ouders laten vertellen waar ze aan werken. Tijdens de studiedagen zullen we ons verder scholen en kennis delen met de andere Agora scholen die met Continuous Improvement werken. 3.8 Toetsen, rapporten en gesprekken Toetsen Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, wordt er regelmatig getoetst. Toetsen worden niet afgenomen om alleen maar een cijfer te kunnen geven, maar vooral om te kijken waar een kind hulp nodig heeft, of waar een kind verder kan. De resultaten van de toetsen gebruiken we om uw kind in de daarop volgende periode precies datgene aan te bieden wat hij/zij nodig heeft om een volgende stap in de ontwikkeling te maken. Dit werken we uit in de zogenaamde groepsplannen die we voor alle vakken maken. We nemen een aantal malen per jaar toetsen af. Dit zijn zowel methode- als niet- methodegebonden toetsen. De niet- methode-gebonden toetsen (ook wel CITO toetsen genoemd) nemen wij over het algemeen twee keer per jaar af. Door deze toetsen krijgen wij inzicht in het leervermogen 29

30 van de kinderen ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar kunnen wij ook zien naar aanleiding van voorgaande toetsen of de leerlingen een goede ontwikkeling doormaken. De methode-gebonden toetsen worden in de unit 3/4, 5/6 en 7/8 vaker afgenomen om te weten of de leerlingen de leerstof van de methode hebben begrepen of dat er nog onderdelen herhaald moeten worden of dat er een versnelling plaats kan vinden. Rapporten en gesprekken Tweemaal per jaar krijgt uw kind een geschreven rapport mee naar huis. Meestal in de maanden januari en juni. Het rapport wordt geschreven vanuit een pedagogische gedachte naar het kind toe. In de periode dat de kinderen het rapport meekrijgen, worden er ook contactavonden gehouden, de zogenaamde 10- minutengesprekken. Vanaf unit 3/4 worden bij deze gesprekken ook de kinderen uitgenodigd. Op deze avonden worden de vorderingen van uw kind met u doorgesproken aan de hand van het leerlingvolgsysteem. Vanaf dit schooljaar zullen we begin september een startgesprek met u voeren. Dit gesprek is bedoeld om (indien nodig) kennis te maken en om afspraken en doelen af te stemmen. Via de nieuwsbrief wordt u van deze gespreksmomenten op de hoogte gebracht. U krijgt de gelegenheid om voor de gesprekken in te schrijven via DigiDuif of eventueel via de leerkracht. Tijdens de 10-minutengesprekken kunt u ook het dossier van uw kind inzien. De laatste 10- minutengesprekken zijn facultatief. Uiteraard kan iedere ouder die daar behoefte aan heeft ook tussendoor een afspraak maken met de leerkracht. Wanneer er aanleiding toe is, zal de leerkracht zelf contact zoeken met de ouders. Voor een toelichting op het rapport verwijzen we naar de brochure het Rapport op de Korenaar. Deze is op school verkrijgbaar en te vinden op de website. 3.9 Huiswerk Op onze school wordt ook huiswerk gegeven. Dit vindt voornamelijk plaats in de hoogste units. Er zit ook een zekere opbouw in. Vanaf groep 4/5 bereiden kinderen thuis een boekpromotie voor. Vanaf groep 6/7/8 maken kinderen thuis opdrachten af en leren de kinderen de spellingsregels en topografie thuis. In groep 7/8 maken de kinderen een werkstuk en bereiden thuis een spreekbeurt voor. In groep 8 wordt er nog extra huiswerk gegeven, zoals een overhoring, die thuis voorbereid kan worden. 30

31 Daarnaast kan het voorkomen dat leerlingen huiswerk mee krijgen dat voortkomt uit de ondersteuning die zij krijgen omtrent een ontwikkelingsgebied. De kinderen leren op deze manier alvast wennen aan het dagelijkse huiswerk in het voortgezet onderwijs Naar het Voortgezet Onderwijs Vanaf het schooljaar is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO beschikbaar (PO= Primair Onderwijs). De schoolbesturen in de Zaanstreek spreken met elkaar af welke toets er zal worden afgenomen. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Op het moment dat deze schoolgids uitkomt is de volledige regeling in de Zaanstreek nog niet bekend. Zeker zijn al wel de volgende zaken: Op basis van de ervaringen die de basisschool met uw kind heeft, vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van de school, wordt in het begin van groep 8 een voorlopig advies gegeven. Dit advies wordt met de ouders besproken. In februari/maart zal er een definitief advies worden geformuleerd. Op basis van het definitief advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van het Voortgezet Onderwijs. In april volgt de centrale eindtoets PO. De uitslag wordt in mei verwacht. Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan. Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal zeker niet automatisch leiden tot een ander advies. Actuele informatie over dit traject is te vinden op Informatie over het voortgezet onderwijs kunt u vinden in de door de overheid uitgegeven brochure Voortgezet Onderwijs, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen. Deze brochure kunt u vinden op documenten-en-publicaties/brochures. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgt u uitleg over de procedure De resultaten van ons onderwijs 31

32 De Nederlandse overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de onderwijsinspectie. Jaarlijks bekijkt een inspecteur de toetsgegevens en allerlei beleidsdocumenten van de school. Onze school heeft in juni 2012 inspectiebezoek gehad. De inspecteur was tevreden en heeft het basisarrangement gecontinueerd. Inspectierapporten kunnen op de site van de inspectie worden bekeken. (www.onderwijsinspectie.nl). U kunt het inspectierapport ook op onze website vinden Kwaliteitsbeleid Kinderen gaan naar school om te leren, zich te ontwikkelen en om te ontmoeten. Kinderen gaan dus niet zomaar naar school omdat de leerplicht dat voorschrijft. De scholen van Agora doen hun best om Opbrengstgericht te werken. We weten dat dat leidt tot betere prestaties bij kinderen. En kinderen vinden het ook fijn om te presteren, om iets te leren en om iets te kunnen. Bij het werken aan opbrengsten denken we aan rekenen en taal, maar ook aan de ontwikkeling van de creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat zijn allemaal opbrengsten die we willen realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen stellen de scholen doelen. Die komen deels van de overheid, de kerndoelen en de referentieniveaus, maar worden ook door de school zelf geformuleerd. Deze doelen zien we als ambities. We willen het beste uit de kinderen halen. De scholen van Agora nemen regelmatig toetsen af en leggen de vorderingen vast in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden geanalyseerd en op basis daarvan worden conclusies getrokken en worden er verbetermaatregelen genomen. Alle scholen worden hierop ook door de inspectie van het onderwijs gecontroleerd. Jaarlijks worden er toets resultaten aan de inspectie voorgelegd. Daarnaast komt de inspectie eens in de vier jaar een extra controle uitvoeren. De normen die de inspectie hanteert, zien we als minimumeisen. We stellen hogere ambities. In het jaarverslag legt de school verantwoording af over haar resultaten. 32

33 4. Stichting Agora CBS De Korenaar is één van de 25 scholen van de stichting Bijzonder Onderwijs Zaanstreek, Agora. Deze stichting bestaat uit 25 scholen voor primair onderwijs, die zich ontwikkelen tot kindcentra. Alle scholen hebben een eigen levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. Bij het bijzonder onderwijs is het schoolbestuur het wettig bevoegd gezag. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke gang van zaken in de school. Er is gekozen voor een bestuursvorm waarbij op afstand bestuurd wordt door een bestuur. Dit bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider, hetgeen betekent, dat zij verantwoordelijk zijn voor de algehele gang van zaken op schoolniveau. De bovenschoolse gids van Agora beschrijft een aantal zaken die voor alle scholen van de Stichting gelden en die bovenschools geregeld zijn. De meeste van deze onderwerpen staan ook beschreven in deze schoolgids om u een compleet beeld van de school te kunnen geven. Een aantal onderwerpen staan alleen in de Agora gids. U kunt deze Agora gids vinden via : of via en dan de link: Agora schoolgids. 4.1 Website Agora De stichting Agora heeft een website: Op deze site informeert de stichting alle belangstellenden over het doel en de werkwijze van de stichting. U vindt hier de missie, de visie en de beschrijving van wat Agora verstaat onder GOED ONDERWIJS. Op de website verantwoordt Agora zich naar de samenleving. Verder kunt u doorklikken naar alle scholen van de stichting. 33

Schoolgids CBS De Korenaar 2015-2016

Schoolgids CBS De Korenaar 2015-2016 Schoolgids CBS De Korenaar 2015-2016 Dr. De Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan 075-6841468 info@korenaar.nl www.korenaar.nl 1 Inhoud Vooraf... 5 1. De School... 6 1.1 CBS De Korenaar... 6 1.2 Missie en visie...

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Korenaar

Schoolgids CBS De Korenaar Schoolgids CBS De Korenaar 2017-2018 Dr. De Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan 075-2010115 info@korenaar.nl www.korenaar.nl 1 Inhoud Vooraf... 5 1. De School... 6 1.1 CBS De Korenaar... 6 1.2 Missie en visie...

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Korenaar

Schoolgids CBS De Korenaar Schoolgids CBS De Korenaar 2016-2017 Dr. De Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan 075-2010115 info@korenaar.nl www.korenaar.nl 1 Inhoud Vooraf... 5 1. De School... 6 1.1 CBS De Korenaar... 6 1.2 Missie en visie...

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Korenaar

Pestprotocol CBS De Korenaar Pestprotocol CBS De Korenaar Missie Wij, het team van de Korenaar, werken vanuit de missie: Ieder kind mag zich gekend weten. Dit doen wij door in een sfeer van openheid, respect en goede samenwerking

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK

SCHOOLGIDS 2015-2016. Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK SCHOOLGIDS 2015-2016 Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK 1 Inhoud Vooraf... 5 1. De School... 6 1.1 CBS De Saenparel...

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK

SCHOOLGIDS. Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK SCHOOLGIDS 2014 2015 Herderinstaat 1 1502 ND Zaandam Telefoon: 075 6165734 E-mail: info@saenparel.nl Website: www.saenparel.nl Brin-nummer: 16JK 1 Inhoud Vooraf... 5 1. De School... 6 1.1 CBS De Saenparel...

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Talmaschool afdeling Athena

Talmaschool afdeling Athena Talmaschool afdeling Athena Augustus 2016 start Kind & Onderwijs Rotterdam met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de Talmaschool in Rotterdam. De Athena-afdeling is een nieuwe onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Dinsdag 20 september Muziekinstrumenten kennismakingsles groep 5 en 6

De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Dinsdag 20 september Muziekinstrumenten kennismakingsles groep 5 en 6 Ouderinfo De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Semmelweisstraat 5 2035 CT Haarlem 023-5330297 www.piramide-boerhaave.nl facebook: piramide boerhaave Ouderinfo 1: 2 september 2016 Belangrijke

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie