REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP"

Transcriptie

1 BLZ 1 VAN 10 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Zvv de Salamander 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. 3. Het bestuur is gemachtigd zonder opgaaf van reden een team te weigeren. Artikel 2a Speler. 1. Een speler kan per seizoen maar voor een team uitkomen. 2. Een speler is pas speelgerechtigd als het team in bezit is van een geldige spelerlegitimatiebewijs. 3. Een speelgerechtigde speler moet minimaal 15 jaar oud zijn bij start van de competitie. 4. Een speler speelt geheel voor eigen risico. 5. Een speler dient zich aan het huishoudelijke reglement van het sportcomplex te houden 6. Een speler dient de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. 7. Het bestuur is gemachtigd zonder opgaaf van reden spelers te weigeren Artikel 2b Coach cq verzorger. 1. Een coach en of verzorger moeten in het bezit zijn van een geldige legitimatiebewijs. 2. Een persoon mag als coach optreden voor meerdere teams, betrokkene krijgt hiervoor een speciale legitimatiebewijs waarop is aangegeven dat het een kaart voor coach betreft. Betrokkene is niet gerechtigd als speler in de teams te spelen. Artikel 3 Wedstrijd. 1. Wedstrijdprogramma wordt vast gesteld door het bestuur van Zvv de Salamander. 2. Het bestuur van Zvv de Salamander stelt voor elke wedstrijd het aanvangsuur vast. 3. Een wedstrijd duurt 2 maal 25 minuten, met een pauze van maximaal 5 minuten. 4. Elk team is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur speelt klaar te zijn. 5. Elk team wordt geacht te weten wanneer hun wedstrijden gespeeld moeten worden c.q. gepland zijn. 6. Personen onder de 15 jaar mogen niet op de bank zitten. De scheidsrechter vordert dat deze persoon plaatsneemt op de tribune. 7. Per wedstrijd mogen maximaal 9 spelers per team deelnemen. Indien meer dan 9 spelers per team willen deelnemen, vordert de scheidsrechter dat het aantal spelers wordt teruggebracht naar 9. Indien het team hieraan geen gehoor geeft, wordt het geacht met een niet gerechtigde speler te hebben gespeeld. (Zie art ) 8. Een van de spelers dient als aanvoerder te functioneren en door middel van aanvoerdersband herkenbaar te zijn. 9. Alle personen die op de bank plaatsnemen dienen in bezit te zijn van een legitimatiebewijs volgens artikel Er mogen per team maximaal 6 personen op de bank zitten. Namelijk 4 wisselspelers, verzorger en een coach. Indien meer dan 6 personen op de bank zitten vordert de scheidsrechter dat het aantal personen wordt teruggebracht naar 6. Indien het team hieraan geen gehoor geeft, wordt het team geacht met een niet gerechtigde speler te hebben gespeeld. (Zie art ) 11. Een wedstrijd moet per team met minimaal 4 spelers begonnen worden. 12. Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd indien een team binnen10 minuten na het officieel vastgestelde aanvangsuur niet tot spelen gereed is.

2 BLZ 2 VAN Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd als volgens de scheidsrechter, om wat voor reden dan ook, niet 2 maal 25 minuten gespeeld is. 14. Het niet kunnen tonen van de benodigde legitimatiebewijzen wordt gelijk gesteld met het niet spelen van een wedstrijd. 15. Een team is verantwoordelijk voor zijn supporters dient te bevorderen dat zijn aanhang zich sportief gedraagt. 16. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur van Zvv de Salamander worden uitgesteld. 17. Een wijziging van de wedstrijddag, aanvangsuur op verlangen van een betrokken team, kan alleen door het bestuur van Zvv de Salamander worden toegestaan mits het team die wil wijzigen zelf contact opneemt met de betrokken teams. (tegenstander en de twee teams waar men mee wil ruilen) Het team dat wilt wijzigen draagt zorg voor een verklaring waarop alle vier betrokken teams verklaren door middel van het plaatsen van een handtekening van een bestuurslid die hiervoor gemachtigd is akkoord te gaan met de wijziging. Deze verklaring dient opgemaakt te worden op het wijzigingsformulier dat uitgegeven wordt door Zvv de Salamander en dient 7 dagen voor de geplande wedstrijd in het bezit te zijn van een van de personen die onder op dit formulier vermeld zijn. Na bevestiging van Zvv de Salamander waarin men zich akkoord verklaart met de wijziging, is deze wijziging officieel. 18. Elk team wat zich plaats voor een van de twee eind toernooien van beker is verplicht aan deze toernooien deel te nemen. 19. In een uitzonderlijk geval kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor dient het betreffende team voor 31 maart een onderbouwend schriftelijk verzoek bij het bestuur van Zvv de Salamander in te dienen. 20. De voertaal onder de wedstrijd is nederlands Artikel 4 Promotie-degradatie regeling. 1. Het als nummer 1 geeindigd team in de Hoofdklasse kampioen van de DONGENSE competitie 2. Het als nummer 1 geeindigd team in 1 e klasse is kampioen van de 1 e klasse 3. Het als nummer 1 geeindigd team in de 2 e klasse is kampioen van de 2 e klasse 4. Het als nummer 1 geeindigd team in de 3 e klasse is kampioen van de 3 e klasse 5. De nummers laatst en voorlaatste in de hoofdklasse degraderen naar de 1 e klasse 6. De nummers laatst en voorlaatste in de 1 e klasse degraderen naar de 2 e klasse 7. De nummers laatst en voorlaatste in de 2 e klasse degraderen naar de 3 e klasse 8. De nummers 1 en 2 van de 1 e klasse promoveren naar de hoofdklasse 9. De nummers 1 en 2 van de 2 e klasse promoveren naar de 1 e klasse 10. De nummers 1 en 2 van de 3 e klasse promoveren naar de 2 e klasse 11. Zvv de Salamander kan zonder opgaaf van redenen hiervan afwijken Artikel 5 Overschrijving. 1. Een speler, die voor een andere vereniging wenst uit te komen als waar hij voorgerechtigd is, heeft daar toestemming van de competitieleider voor nodig. 2. Deze toestemming wordt verleend indien aan de volgende bepalingen is voldaan. A. de speler, aanvrager, moet een overschrijvingsformulier volgens het geldende model volledig invullen en ondertekenen. B. de speler, aanvrager, laat het overschrijvingsformulier invullen en ondertekenen door de vereniging die hij wenst te verlaten, die vereniging verklaart hiermee dat de speler, aanvrager, aan zijn financiële verplichting tegenover de vereniging heeft

3 BLZ 3 VAN 10 voldaan. C. de speler, aanvrager, laat het overschrijvingsformulier ondertekenen door de vereniging waarvoor hij uit wil gaan komen. Zij verklaren hiermee dat de speler, aanvrager, als lid van de vereniging is aangenomen D. tot de datum dat de overschrijving ingaat, blijft de speler, aanvrager, gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijden voor de vereniging die hij wenst te verlaten 3. Behoudens buitengewone omstandigheden wordt aan een speler slechts eenmaal per seizoen overschrijving verleend 4. De competitieleider kan, in bijzondere gevallen, dispensatie van de in dit reglement voorkomende overschrijvingsbepalingen verlenen. 5. Een aanvraag tot overschrijving moet bij de competitieleider na het einde van het seizoen doch uiterlijk voor aanvang van de nieuwe competitie worden ingediend 6. Indien overschrijving is verleend aan een geschorste speler dan wordt deze speler speelgerechtigd na het einde van de schorsing. 7. Indien een vereniging heeft besloten om voor een seizoen niet meer in te schrijven, maar nog schulden heeft openstaan dan wordt een evenredig deel van deze schuld verhaald op de spelers die overschrijving naar een andere vereniging aanvragen. Artikel 6 Wedstrijdformulier 1. Voor aanvang van de wedstrijd is de aanvoerder van het team verplicht, het officieel vastgestelde wedstrijdformulier correct ingevuld en vergezelt van de geldige legitimatiebewijzen, aan de scheidsrechter cq assistent scheidsrechter aan te bieden. Het team dat binnen 10 minuten na het officieel vastgestelde aanvangstijdstip hieraan niet kan of wil voldoen wordt geacht niet opgekomen te zijn. 2. Van alle personen die op het wedstrijdformulier vermeldt staan, dient er een geldige legitimatiebewijs aanwezig te zijn met uitzondering van de lijnrechter. 3. De scheidsrechter cq assistent scheidsrechter controleert legitimatiebewijs en het wedstrijdformulier. 4. De scheidsrechter cq assistent scheidsrechter vermeldt op het wedstrijdformulier na afloop van de wedstrijd: - de uitslag van de wedstrijd - de onregelmatigheden, die zich hebben voorgedaan, voor, tijdens en direct na de wedstrijd. - ongevallen die tijdens de wedstrijd zijn gebeurd - in geval van staken de opdat moment bereikte stand - de reden van het staken of het niet doorgaan van de wedstrijd - de volledige namen en ledennummers van de spelers, coach, grensrechter of verzorger die door hem definitief uit het veld zijn gezonden. - de reden van de door hen weggezonden personen 5. Nadat de scheidsrechter cq assistent scheidsrechter de wedstrijdformulieren heeft in gevuld zijn de aanvoerders verplicht deze te lezen en te ondertekenen. Het team dat heeft verzuimd het formulier te ondertekenen zal, binnen een week, in de gelegenheid gesteld worden dat alsnog te doen. Bij niet tijdige ondertekening zal het bestuur, na overleg met de scheidsrechter, beoordelen of het formulier correct is ingevuld en handelen naar bevind van zaken. Artikel 13 lid 5 onder e kan mogelijk toegepast worden.

4 BLZ 4 VAN 10 Artikel 7 Wedstrijdkleding 1. Voor aanvang van het seizoen dienen de teams kleuren van hun tenue aan het bestuur door te geven. 2. Indien bij een thuiswedstrijd blijkt, dat de tegenstander in een tenue met dezelfde, of sterk gelijkend kleur gaat uitkomen, is het thuis spelende team verplicht in het reservetenue te spelen. 3. De doelverdediger dient een tenue te dragen met een afwijkende kleur t.o.v. het eigen team, maar ook dat van de tegenstander. 4. Ieder team is verplicht een reserveshirt voor de keeper bij zich te hebben. 5. De scheidsrechter beslist of er verwarring over de kleuren van het tenue kunnen ontstaan. 6. Het is niet toegestaan sieraden te dragen. Oorbellen kunnen eventueel ingehouden worden maar dienen afgeplakt te worden. 7. Het is niet toegestaan gsm aan te laten staan. In bijzondere omstandigheden die het noodzakelijk maken dat betrokkene bereikbaar moet zijn kan aan de scheidsrechter gevraagd worden of een toestel aan mag blijven staan. Artikel 8 Leiding van de wedstrijd 1. Indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, doch een ander door het bestuur erkende scheidsrechter, bereid is als zodanig op te treden en de wedstrijd te leiden, dan zijn de teams verplicht deze te aanvaarden voor de gehele wedstrijd. 2. Indien geen bevoegde scheidsrechter aanwezig is, die gerechtigd is om de wedstrijd te leiden, dan moeten beide aanvoerders onderling een lid van de DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE tot scheidsrechter te kiezen. 3. Indien met toepassing van lid 1 en 2 de wedstrijd geen aanvang heeft genomen, wijst de eerst in het programma genoemde team een van zijn leden aan, die als scheidsrechter zal optreden. Hiertegen kan het andere team niet protesteren en zijn verplicht de wedstrijd onder deze leiding te spelen. Bij weigering verliest het team de wedstrijd met 1-0. En wordt tevens gelijk gesteld aan het niet opkomen van het team. 4. De scheidsrechter onder wiens leiding de wedstrijd is begonnen is bevoegd tot het einde van de wedstrijd in die hoedanigheid te fungeren. 5. Indien de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt, is lid 1 respectievelijk 2 en 3 van toepassing. 6. Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechter zijn niet mogelijk. 7. Het is aan een team toegestaan een persoon aan te stellen als lijnrechter. Betrokkene hoeft niet in het bezit van een legitimatiebewijs. De naam van de lijnrechter dient op het wedstrijdformulier genoteerd te worden. Een geschorste speler mag niet als lijnrechter optreden. Bij de beoordeling van de sportiviteit van een team zal het leveren van een lijnrechter een positieve invloed hebben (extra punt). Artikel 9 Speelveld en materiaal 1. Het bestuur van Zvv de Salamander draagt er zorg voor, dat het veld in de zaal en het spelmateriaal voldoen aan de voorschriften, vastgesteld in de spelregels 2. Het in het programma eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een bal, er dient met een plofbal nr4 te worden gespeeld.

5 BLZ 5 VAN 10 Artikel 10 Legitimatiebewijzen 1. Elk spelend lid, coach, of verzorger van een team is verplicht in het bezit te zijn van een door het bestuur uitgegeven legitimatiebewijs voor het spelende team. 2. Ieder team is verplicht om na het seizoen de spelerslegitimatiebewijzen aan het bestuur van Zvv de Salamander te toen toekomen. 3. Ieder team is verplicht, ieder jaar voor het begin van het seizoen een ledenlijst waarop naam, adres en geboorte datum van spelers, coach, verzorger en lijnrechter vermeld staan aan het bestuur van Zvv de Salamander te toen toekomen. 4. Ieder team is verplicht adreswijzigingen van zijn leden te vermelden aan het bestuur van Zvv de Salamander. 5. Aanvulling van leden is het gehele jaar mogelijk met inachtneming van artikel 1 en 2 en 10 lid 5,6, en Bij de aanvraag voor een spelerlegitimatiebewijs, dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs, naam, adres, woonplaats, geboortedatum en nieuwe recente officiële onbeschadigde pasfoto aan te leveren. 7. Indien tijdens het lopende seizoen spelerlegitimatiebewijzen worden aangevraagd, kost iedere aangevraagde spelerlegitimatiebewijs 5,-- 8. Het verschuldigde bedrag voor het aanmaken van de spelerlegitimatiebewijs moet bij de aanvraag direct voldaan worden. 9. Naast de leden opgavenlijst dient er voor de leden ook een officiële recente onbeschadigde pasfoto mee opgestuurd te worden, met daar op de gegevens van het betreffende lid, deze pasfoto s mogen niet ouder zijn dan één (1) jaar. 10. Bestuur en scheidsrechters bepalen of de pasfoto op de spelerlegitimatiebewijs nog voldoet. Voldoet de pasfoto niet, dan dient de des betreffende speler er zorg voor te dragen dat er binnen 3 weken een officiële recente onbeschadigde pasfoto bij het bestuur aanwezig is. 11. Voor een nieuw team en een team dat van naam wil wijzigen dient voor iedere speler een (nieuwe) legitimatiebewijs te worden aangevraagd. Dit betekent, nieuwe officiële recente pasfoto s, een kopie van een geldige legitimatiebewijs en 5,-- administratiekosten per spelerlegitimatiebewijs. 12. Een spelerlegitimatiebewijs is in principe 10 jaar geldig voor 1 team Artikel 11 Het wegzenden van personen 1. Wanneer een speler uit het veld is gestuurd en naar de kleedkamer is verwezen, speelt zijn team gedurende de rest van de wedstrijd met een speler minder. 2. De weggestuurde speler moet de zaal verlaten en mag niet plaats nemen op de tribune. De speler mag niet optreden als coach, verzorger of lijnrechter. Deze regeling geldt ook voor zowel de coach als de verzorger. Als de speler, coach of verzorger de zaal niet verlaat wordt het team geacht met een niet gerechtigde speler te hebben gespeeld. (Zie art 13.8) 3. De strafmaat wordt bepaald door een voorlopige schorsing van 2 wedstrijden. 4. Van de weggezonde(n) speler(s) dient de aanvoerder er voor te zorgen dat de legitimatiebewijs in het bezit komt van de scheidsrechter. 5. De zaal verlaten tijdens een tijdstraf zonder toestemming van de wedstrijdleiding wordt gelijk gesteld als uit het veld sturen en naar de kleedkamer is verwezen.

6 BLZ 6 VAN Een speler die de zaal verlaat zonder toestemming van de wedstrijdleiding, moet wordt bestraft met uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Artikel 12 Rangorde 1. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt een team 3 winstpunten. Bij een gelijk spel krijgt elk team 1 winstpunt. Voor een verloren wedstrijd ontvangt een team geen winstpunten. 2. De rangorde in de competitie wordt bepaald aan de hand van het aantal winstpunten minus strafpunten 3. Bij een gelijk aantal winstpunten beslist het doelsaldo, behalve wanneer het gaat om het kampioenschap dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld door de teams die hierop aanspraak kunnen maken. Deze beslissingswedstrijd wordt door het bestuur georganiseerd en vast gesteld 4. Eindigen twee of meer teams in winstpunten gelijk en is ook het doelsaldo gelijk, dan zal een rangorde worden opgemaakt via de voor gescoorde doelpunten. 5. Mocht de rangorde dan nog niet bepaald kunnen worden, beslist het onderlinge resultaat. 6. Mocht zich een team terug trekken of uit de competitie worden genomen dan vervallen alle wedstrijden van dit team. 7. Bij de toernooien (beker- en Nieuwjaarstoernooi) wordt bij een gelijk aantal wedstrijdpunten het kampioenschap bepaald door strafschoppen: door 3 spelers per team. Als het dan nog gelijk is, schieten dezelfde 3 spelers om en om tot er gemist wordt. Artikel 13 Strafbepalingen 1. Bij het niet opkomen van een team zonder zich minimaal 3 uur van te voren bij het bestuur telefonische of persoonlijk te hebben afgemeld verliest dit team op voorhand met 1-0 het bestuur beslist of deze wedstrijd toch dient te worden gespeeld, krijgt drie winstpunten in mindering en wordt tevens beboet met 75,--, 2. Bij het niet opkomen van een team en dit team heeft zich minimaal 3 uur voor aanvang bij het bestuur telefonische of persoonlijk afgemeld dan verliest dit team op voorhand met 1-0 het bestuur beslist of deze wedstrijd toch dient te worden gespeeld, krijgt drie winstpunten in mindering en wordt tevens beboet met 50,-- 3. Een team dat na 10 min. na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd niet speel gereed en aanwezig is op het speelveld wordt beschouwd als een team dat niet is opgekomen. 4. Het niet kunnen tonen van de benodigde legitimatiebewijzen wordt gelijk gesteld met het niet spelen van een wedstrijd. Het team verliest deze wedstrijd dan op voorhand met 1-0 en krijgt 3 winstpunten in mindering en wordt tevens beboet met 50,--, het bestuur beslist of deze wedstrijd toch dient te worden gespeeld. 5. Een wedstrijd kan door het bestuur als niet uitgespeeld worden beschouwd in de volgende gevallen: a. het voortijdig beëindigen door een van de teams of beide b. het staken van de wedstrijd door de scheidsrechter c. het door te late aanvang niet kunnen uitspelen van de wedstrijd d. het definitief dalen van het aantal spelers van een der teams beneden drie e. andere dan hierboven genoemde oorzaken 6. Het bestuur zal bepalen of er sprake is van schuld aan het niet uitspelen van een wedstrijd.

7 BLZ 7 VAN Indien er sprake is van schuld aan het niet spelen c.q. uitspelen van een wedstrijd kan het bestuur het betrokken team straffen. Als een team de wedstrijd niet uitspeelt en de wedstrijd niet is gestaakt door de scheidsrechter dan verliest het desbetreffende team de wedstrijd met 1-0, wordt bij team 3 strafpunten in mindering gebracht en tevens wordt het team beboet met 50,-- 8. Indien het bestuur van mening is, dat er geen schuld aan het niet spelen van een wedstrijd aanwezig is, wordt deze wedstrijd zo nodig opnieuw vastgesteld. 9. Indien het bestuur van mening is, dat er geen schuld aan het niet uitspelen van de wedstrijd aanwezig is, wordt deze wedstrijd onder door het bestuur te bepalen voorwaarde uitgespeeld als deze invloed kan hebben op de rangorde. 10. Indien een of meer niet gerechtigde spelers aan een wedstrijd heeft of hebben deelgenomen, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en door de overtredende partij met 1-0, tenzij anders door het bestuur bepaald, geacht te zijn verloren en krijgt drie winstpunten in mindering. En de overtredende partij wordt tevens beboet met 50,--. Indien in beide teams een of meer ongerechtigde spelers zijn uitgekomen wordt de wedstrijd eveneens ongeldig verklaard en krijgen beide teams drie winstpunten in mindering tevens worden beide teams beboet met 50, geen vertegenwoordiger van het team bij teambespreking boete 10, niet opkomen met tijdig afmelden bij het bestuur (minimaal 3 uur) boete 50, niet opkomen zonder afmelden bij het bestuur boete het vernielen van andermans spullen boete 10, administratiekosten aanmaken van een legitimatiebewijs 5, het niet op tijd inleveren van verweerschriften en rapportage bij een strafzaak boete 6, Het niet goed invullen of ondertekenen van het wedstrijdformulier boete 2, Het niet dragen van de aanvoerdersband boete 2, administratiekosten per strafzaak 15, het niet tijdig voldoen van de financiële verplichtingen a. 1 e week 2,-- b. 2 e week 7,-- c. voor ieder volgende week toename van 5, Als een team wat zich heeft geplaatst voor een van de beker eindtoernooien niet opkomt en zich meer als maand van te voren heeft afgemeld bij een van de bestuursleden van Zvv de Salamander wordt beboet met 75,-- 21a Als een team wat zich heeft geplaatst voor een van de beker eindtoernooien niet opkomt en/of zich korter als maand van te voren heeft afgemeld bij een van de bestuursleden van Zvv de Salamander wordt beboet met 100,- 22. Alle boetes moeten binnen 28 dagen naar dagtekening overgemaakt zijn op bankrekeningnummer van penningmeester van Zvv de Salamander. Bankrekeningnummer : NL68RABO Artikel 14 Aansprakelijkheid. 1. De deelname aan de competitie geschiedt geheel op eigen risico; de vereniging c.q. het bestuur zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de schade aan of het verloren gaan van eigendommen van deelnemers of enigerlei letsel van welke aard dan ook.

8 BLZ 8 VAN Indien deelnemers aan de competitie schade aanrichten aan materialen en/of goederen van derden kan het bestuur het team of teams, waarvoor de deelnemers uitkomen, voor de schade aansprakelijk stellen, onverkort het recht van het bestuur om de betreffende deelnemer aansprakelijk te stellen. Artikel 15 Betalingsvoorwaarden. 1. Door voor deelname aan de competitie in te schrijven gaat een team de verplichting aan om het gehele inschrijfgeld voor de vervaldata te voldoen, zelfs als het team zich uit de competitie terugtrekt. 2. Bij het niet (tijdig) voldoen van verschuldigde bedragen zal elke kaarthouder van het team naar rato hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het openstaande bedrag. Spelers met een dergelijke schuld aan de vereniging zullen niet bij andere teams worden toegelaten. 3. Bij inschrijving is de helft van het inschrijfgeld als borg verplicht 4. De inschrijving wordt slechts dan geaccepteerd indien de helft van het inschrijfgeld als borg is ontvangen 5. Het borgbedrag wordt in mindering gebracht op het inschrijfbedrag. 6. Het inschrijfgeld dient voor de vervaldata van 1 juni te worden voldaan. 7. Het overschrijden van genoemde vervaldata heeft als gevolg dat het team zolang er niet betaald is geen wedstrijden mag spelen en wordt beschouwd als het niet opkomen van het team. 8. Betaalde inschrijfgelden worden nooit gerestitueerd. 9. Bij onvoorziene kostenstijging kan het bestuur besluiten om deze kosten door te berekenen aan de deelnemende teams met maximum van 10 % van het inschrijfgeld. 10. Betaling van inschrijfgelden dient te geschieden doormiddel van overmaking op bankrekeningnummer van penningmeester van Zvv de Salamander. bankrekeningnummer : NL68RABO Artikel 16 Algemeen 1. De kampioen van de hoofdklasse en winnaar van de grote finale beker zijn verplicht deel te nemen aan het Nieuwjaarstoernooi. 2. Als de kampioen van de hoofdklasse en winnaar van de grote beker finale een en het zelfde team is, dan is nummer 2 van de grote beker finale verplicht deel te nemen aan het Nieuwjaarstoernooi. 3. Het reglement DONGENSE zaalcompetitie en P wordt op de website gepubliceerd. Een hardkopie op papier wordt verstrekt tegen een vergoeding van 5,-- per exemplaar. 4. Op punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Zvv de Salamander 5. Bij de toernooien(beker en nieuwjaarstoernooi) wordt bij een gelijk aantal wedstrijdpunten het kampioenschap bepaald door strafschoppen

9 BLZ 9 VAN 10 Reglement strafzaken Zvv de Salamander Cup. Inleiding: De strafcommissie opereert op onafhankelijke wijze van het bestuur, maar van de commissie wordt wel verwacht de door het bestuur opgestelde reglementen als richtlijn te gebruiken en in de geest hiervan te handelen. Artikel 1 Strafprocedure. De volgende onderwerpen zijn aanleiding tot het inzetten van een strafprocedure: A. Bij, het staken van de wedstrijd, het definitief wegzenden van een speler, verzorger, coach of lijnrechter, stelt de scheidsrechter en assistent scheidsrechter naast het wedstrijdformulier tevens een rapport op met zijn bevindingen en stuurt dit aan de secretaris van de strafcommissie, De speler, aanvoerders c.q. de coaches van beide teams maken een rapport waarin hun bevindingen zijn weergegeven. Zij sturen hun rapporten aan de secretaris van de strafcommissie. Voor alle partijen zijn hiervoor formulieren ontwikkeld. Deze zijn te donwloaden van de website B. Indien het bestuur hiertoe aanleiding ziet, kan ze de commissie verzoeken in een zaak een bindend oordeel uit te spreken. Elke betrokkene kan het bestuur verzoeken om een zaak bij de commissie aanhangig te maken; echter het bestuur beslist of aan dit verzoek voldaan wordt. C. De rapporten moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na de wedstrijd in het bezit zijn van de secretaris van de strafcommissie. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de strafcommissie desbetreffende personen, een disciplinaire straf opleggen. D. De strafcommissie kan de betrokken personen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de strafcommissie desbetreffende personen, een disciplinaire straf opleggen. Artikel 2 Uitspraak. A. De strafcommissie probeert binnen 15 werkdagen uitspraak te doen. Van de uitspraak worden in kennis gesteld: de betrokken vereniging(en), de speler(s), de competitieleider, de scheidsrechters van de competitie en Zvv de Salamander Cup. B. Oordeelt de strafcommissie dat een speler schuldig is dan wordt er 15,-- administratie kosten in rekening gebracht per strafzaak bij team waarvan de speler lid is.

10 BLZ 10 VAN 10 Artikel 3 Mogelijkheid tot beroep. A. Er is een mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift tegen de uitspraak van de strafcommissie, tegen betaling van 50, per strafzaak. Het bedrag zal worden terugbetaald bij kwijtschelding van de gehele straf. B. Het beroepschrift moet binnen 14 dagen na dagtekening van de uitspraak van de strafcommissie worden ingediend bij de secretaris van de strafcommissie, onder gelijktijdige contante betaling van het genoemde bedrag. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen, dat duidelijk aangegeven moet zijn wat voor bezwaren men heeft tegen de uitspraak en tevens tegen welk onderdeel van de uitspraak men beroep wenst aan te tekenen. C. Indien niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal het beroepschrift niet in behandeling worden genomen. D. De strafcommissie behandelt het beroepschrift in beginsel mondeling. De strafcommissie kan hierbij betrokken personen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen. Artikel 4 Strafmaat. A Indien de commissie een speler een schorsing van meer dan 1 jaar wil opleggen, gaat dit als advies naar het bestuur, die hierover een beslissing neemt B. De commissie kan het bestuur adviseren een team uit de competitie te nemen, alleen het bestuur kan een besluit hiertoe nemen.

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP BLZ 1 VAN 12 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de N.C.S. 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. Artikel 2a Speler. 1. Een speler kan per seizoen maar voor een team uitkomen.

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken

REGLEMENTEN. Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken REGLEMENTEN Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken Inhoudsopgave Artikel Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

REGLEMENTEN ZFB BREDA E.O.

REGLEMENTEN ZFB BREDA E.O. REGLEMENTEN ZFB BREDA E.O. INHOUDSOPGAVE REGLEMENTEN Artikel Onderwerp Pagina Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wedstrijden 3 Artikel 3 Competities 4 Artikel 4 Rangorde, promotie en degradatie 4 Artikel 5

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. Deelnemers Artikel 1 Groepen personen kunnen zich inschrijven als deelnemer van de stichting en de positie van zaalvoetbalteam verkrijgen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1 REGLEMENT VAN DE ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 VROUWEN SENIOREN/VROUWEN U22 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL DE CROSSER TE WERKENDAM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID BC VIRTUS VOORWOORD

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Versie juni

Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Versie juni 2016 1 Inhoud 3.4.1 Algemeen... 3 3.4.2 Opbouw... 3 3.4.3 Inschrijven... 3 3.4.4 Samenstellen team... 4 3.4.5 Deelname aan een wedstrijd... 4 3.4.6 Wijzigen team... 4 3.4.7

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

GROENE EN ORANJE KAARTEN

GROENE EN ORANJE KAARTEN TOERNOOIREGLEMENT Aan dit toernooi kunnen alleen spelers deelnemen die geboren zijn na 1 juli 1995. In de spelersselectie die op het wedstrijdformulier staan vermeld moeten minimaal 5 junioren zitten.

Nadere informatie

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Algemene Vergadering van het KNKV heeft op 26 juni 2010 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN

REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN Reglement M.Z.V. REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN 2013-2014 De competitie wordt dit jaar gespeeld in een schotse opzet bestaande uit 12 teams. Eerst zullen alle teams eenmaal tegen elkaar spelen waarna

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Zaalvoetbal

Wedstrijdreglement Zaalvoetbal Wedstrijdreglement Zaalvoetbal Artikel 1 Algemeen De recreatieve competitie wordt genoemd Recreatief zaalvoetbal Urk, officieel afgekort RZU. De mixed competitie wordt genoemd Mixed zaalvoetbal Urk, officieel

Nadere informatie

REGLEMENT DE STERKERIJ ZOMERAVOND COMPETITIE 2014

REGLEMENT DE STERKERIJ ZOMERAVOND COMPETITIE 2014 REGLEMENT DE STERKERIJ ZOMERAVOND COMPETITIE 2014 Namens het bestuur van de Sterkerij Zomeravond Competitie presenteren wij u hierbij het reglement voor het voetbaljaar 2014. Wij vragen u dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1. SOORTEN WEDSTRIJDEN art. 1.1.a Interne titelwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de

Nadere informatie

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN SEIZOEN 2013-2014 Reglementen aanmelden - opzeggen Aanmelden Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier aanmelden als

Nadere informatie

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud)

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) REGIO BEKERTOERNOOI Finale Zaterdag 19 april 2014 Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) UITSLAGEN 11 + 12 JAN 2014 poule veld Waddixnveen Uitslagen 09.15 uur X2 A 1 Wadd Flyers 2 Lokomotief 2

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven versie 2016-01 In de TLE wordt gespeeld naar de strekking van de tafeltennissport, daardoor zijn de belangrijkste regels van de ITTF en NTTB van toepassing.

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN COMPETITIEREGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 4 van de Statuten. Het reglement heeft derhalve

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 MANNEN SENIOREN POULE D MANNEN U18 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL TUINWIJK TE BERGEN OP ZOOM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID WBB GIANTS

Nadere informatie

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7)

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) 3 Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) Hoofdstuk 4 Bekertoernooi Definitieve regiobeker reglement versie Zuid-Oost 3 juni 2010 1 Inhoudsopgave 3.4 Regiobekertoernooi... 3 A. Opbouw... 3 B. Inschrijving...

Nadere informatie

Dames Jeugd Challenge

Dames Jeugd Challenge Dames Jeugd Challenge < 16 jaar, < 14 jaar, < 12 jaar Speelschema Ronde 1 = nr. 2 voorgaande challenge nummer 3 voorgaande challenge Ronde 2 = verliezer ronde 1 winnaar voorgaande challenge Ronde 3 = winnaar

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Versie 03-08-2016 SENIOREN 1. De "Beker van België Senioren" wordt betwist onder de bepalingen van het Reglement

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de elftallen die

Nadere informatie

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND. Opgericht 18 september 1959. NAAM EN ZETEL. 1 1. De vereniging is genaamd "ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND", hierna te noemen "A.B.T.T.B.",

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK ZAALVOETBAL- VERENIGING ZVV-VEGHEL. Seizoen 2016-2017

INFORMATIEBOEK ZAALVOETBAL- VERENIGING ZVV-VEGHEL. Seizoen 2016-2017 INFORMATIEBOEK ZAALVOETBAL- VERENIGING ZVV-VEGHEL Seizoen 2016-2017 Voorwoord, Voor u ligt het informatieboek van ZVV-Veghel. In bijna veertig jaar is ZVV-Veghel uitgegroeid tot een grote vereniging met

Nadere informatie

Vademecum en reglement. Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost. Seizoen 2012-2013

Vademecum en reglement. Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost. Seizoen 2012-2013 Vademecum en reglement Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost Seizoen 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Organisatie voorcompetitie... 2 2. Locaties en speeldata voorcompetitie... 2 3. Adressen hallen...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van

Nadere informatie

Apeldoorn Cup 2015-2016

Apeldoorn Cup 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Sponsoren binnen de federatie.... 2 Hoofdsponsor... 2 Overige sponsoren zijn.... 2 2. Reglement " Apeldoorn Cup"... 3 3. Deelnemende verenigingen seizoen 2015/2016 Apeldoorn cup... 6 4.

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS

PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS Zaterdag 3 juni Start 09:00 uur Locatie: Sportpark de Bosrand te Vroomshoop Programmaboekje C toernooi zaterdag 3 juni 2017. Voor u ligt het programmaboekje

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Tuchtcommissie Commissie van Beroep

Tuchtcommissie Commissie van Beroep Tuchtcommissie Commissie van Beroep INFORMATIE OVER WIJZINGEN IN DE TUCHRECHTSPRAAK Algemeen Met ingang van 1 juli 2007 zijn de nieuwe Statuten en de nieuwe Huishoudelijke Reglementen van kracht. De regelgeving

Nadere informatie

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN Uitgave November 2011 Administratieve Heffingen en Boetes 2011-2012 pag. 1-7 9. Reglement Boetes en Heffingen Rayon West 9.1 ALGEMEEN 990 Indien betalingstermijn van

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie

Bewaarnummer Grolsch Beugel Cup Apeldoorn 2014/2015

Bewaarnummer Grolsch Beugel Cup Apeldoorn 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Sponsoren 2. Reglement Grolsch Beugel Cup 3. Deelnemende verenigingen 4. Reglement competitie onder 023 5 Bestuur, commissies en hun en adressen 1 1. Sponsoren binnen de federatie. Onze

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname van één

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2017-2018 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond

Nederlands Handbal Verbond Nederlands Handbal Verbond reglement Molecaten NK Beach Handball 2017 1. Algemeen 1.1 De verantwoordelijkheid voor de controle op een correcte naleving van dit toernooireglement berust bij de toernooileiding.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling EINDTOERNOOIEN 1 e klasse B en C -JEUGD VELDKORFBAL 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI Zilveren Helm Toernooi PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI zondag 18 juni 2017 SV Brandevoort Adres Sportpark Brandevoort 1 5706 KG Helmond Sportpark Brandevoort Telefoon 0492-724955 E-mail info@svbrandevoort.nl

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Bondsraad van het KNKV heeft op 18 juni 2016 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...2

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2016 2017 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 De KNVB Schoolvoetbalreglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

Toernooien RCSV Zestienhoven. Maandag 17 april 2017

Toernooien RCSV Zestienhoven. Maandag 17 april 2017 RCSV Zestienhoven Maandag 17 april 2017 Van der Duijn van Maasdamweg 601 3045 PE Rotterdam tel. 010-422.56.02 RCSV Zestienhoven Deelnemende verenigingen AGE-GGK CVV Zwervers DVC SHO Spartaan 20 SVS Zestienhoven

Nadere informatie

Het Snerttoernooi van sc Buitenveldert. editie 5

Het Snerttoernooi van sc Buitenveldert. editie 5 Het Snerttoernooi van sc Buitenveldert editie 5 zondag 10 januari 2016 Programma zondag 10 Januari 09.30 uur: Aanvang wedstrijden C-Junioren 13.00 uur: Prijsuitreiking C-Junioren 14.00 uur: Aanvang wedstrijden

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER Versie: 2.4.0 Status: Definitief Datum: 12 juli 2016 Bijlagen bij dit reglement Algemeen Reglement sectie Snooker HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN ARTIKEL 101 ALGEMEEN 1. Alle

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1 WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht Artikel 1 Soorten wedstrijden 1. Binnen het verband van de KNDSB worden de volgende soorten wedstrijden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Zaalvoetbalvereniging Schouwen-Duiveland RZV ZieZaVo. Opgericht : 9 januari 1987 KVK-nummer : 40310700 KNVB-nummer : BBJM11S

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Zaalvoetbalvereniging Schouwen-Duiveland RZV ZieZaVo. Opgericht : 9 januari 1987 KVK-nummer : 40310700 KNVB-nummer : BBJM11S Zaalvoetbalvereniging Schouwen-Duiveland RZV ZieZaVo Opgericht : 9 januari 1987 KVK-nummer : 40310700 KNVB-nummer : BBJM11S HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 28 april

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Mix U14 & U16 Rebound 73

Mix U14 & U16 Rebound 73 1 1 e TOERNOOI Mix U14 & U16 Rebound 73 Sportcomplex: De Sypel, Harderwijk Maandag 23 december 2013 Versie 2 d.d. 26-11-2013 1 2 BELANGRIJKE GEGEVENS: Coordinator Rebound 73: Sporthal: Scheidsrechters:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling Algemene Indeling 1. Algemeen. 2. Lidmaatschap. 3. Bestuur / Leden. 4. Ledenvergadering. 5. Stemmen. 6. Boetes en Straffen. 7. Aansprakelijkheid en Verzekering 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 9.

Nadere informatie

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND REGIO TWENTE SALLAND SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND Voorwoord In Nederland worden op groot aantal locaties door verenigingen bowls gespeeld. Het is van belang in Nederland eenheid

Nadere informatie

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe Reglement Biljartbond Zuid-Drenthe Oosterhesselen, april 2015 Beste sportvrienden, Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953. De vorige versie van ons reglement dateerde alweer van 15 jaar terug.

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie