Regels voor strafoplegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels voor strafoplegging"

Transcriptie

1 Regels voor strafoplegging De Algemene Vergadering van het KNKV heeft op 26 juni 2010 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld in artikel 11 lid 2a van het tuchtreglement, zoals gewijzigd vastgesteld door de commissie van beroep op 5 mei 2009 en 15 juni 2010, goedgekeurd. Deze Regels voor strafoplegging treden in werking op 1 juli Hoofdstuk 1 Strafoplegging naar aanleiding van boekingen Na de registratie van boekingen van spelers, coaches of anderen, die op grond van het Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers gerechtigd zijn op de spelersbank plaats te nemen, vindt automatische strafoplegging plaats: - na de 1e boeking: geen strafoplegging; - na de 2e boeking: 1 wedstrijd onvoorwaardelijke uitsluiting; - na de 3e en elke volgende boeking: 2 wedstrijden onvoorwaardelijke uitsluiting. De boekingen zijn gebaseerd op de beschrijving van de overtredingen, als vermeld in het Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending c.q. de daarmee verband houdende codekaart. Geregistreerde boekingen vervallen per 30 juni van het verbondsjaar. Indien een boeking, die niet heeft geleid tot strafoplegging, is geregistreerd op 2 januari of later van dat verbondsjaar, vervalt deze boeking 6 maanden na de dag van de registratie. Een in het vorige verbondsjaar geregistreerde en niet vervallen boeking vervalt op de dag, nadat in het nieuwe verbondsjaar een formele waarschuwing is gegeven. Hoofdstuk 2 Maatstaven voor strafoplegging naar aanleiding van wegzendingen of naar aanleiding van zaken die door middel van een aangifte bij de tuchtcommissie aanhangig zijn gemaakt Indien de tuchtcommissie of de commissie van beroep van oordeel is, dat de aangetoonde overtreding door de scheidsrechter had moeten worden afgedaan met een formele waarschuwing, besluit zij de overtreding als boeking te laten registreren. De tuchtcommissie en de commissie van beroep nemen de omschrijving van de overtredingen en de strafnormen in acht. Afwijken daarvan is niet mogelijk, tenzij zulks expliciet in deze Regels is vermeld. 1. Overtredingen van spelers, in of in samenhang met een wedstrijd, waarin zij uitkomen. code omschrijving van de overtreding 1e maal recidive 2e recidive a. in het spel 1a4 ruw spel, zoals met opzet vasthouden, afhouden, omverlopen van een speler b. jegens een tegenstander 1b4 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht)

2 1b5 seksuele intimidatie; discriminatie b6 1b7 1b8 1b9 beweging of uitlating beweging naar een tegenstander (zonder raken) contact zoals beetgrijpen, wegduwen ernstige agressie zoals trappen, opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen mnd 1b10 mishandeling 6-10 mnd ontzetting - c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 1c5 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) c6 seksuele intimidatie; discriminatie c7 1c8 1c9 1c10 beweging of uitlating beweging naar de scheidsrechter/ assistent-scheidsrechter (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen mnd 1c11 mishandeling 8-12 mnd ontzetting - d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 1d4

3 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) d5 seksuele intimidatie; discriminatie d6 1d7 1d8 1d9 beweging of uitlating beweging naar een ander (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen mnd 1d10 mishandeling 8-12 mnd ontzetting - 2. Overtredingen van coaches in of in samenhang met een wedstrijd, waarbij zij in functie zijn betrokken, a. in het spel 2a3 2a4 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij van buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter b. jegens een tegenstander 2b3 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) b4 seksuele intimidatie; discriminatie b5 2b6 2b7 2b8 beweging of uitlating beweging naar een tegenstander (zonder raken) contact zoals beetgrijpen, wegduwen

4 opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen mnd 2b9 mishandeling 8-12 mnd ontzetting - c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2c10 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) seksuele intimidatie en discriminatie beweging of uitlating beweging naar de scheidsrechter/ assistent-scheidsrechter (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen kopstoot of elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen mnd 2c11 mishandeling mnd ontzetting - d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 2d4 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) d5 seksuele intimidatie; discriminatie d6 2d7 2d8 beweging of uitlating beweging naar een ander (zonder raken)

5 contact, zoals beetgrijpen, wegduwen d9 opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen mnd 2d10 mishandeling mnd ontzetting - De straf bestaat ingevolge artikel 26 lid 1TR uit het verbod, om als coach op te treden. Het gaat om een tijdruimte, die wordt bepaald door de programmering van één of meer wedstrijden, dan wel (indien het gaat om een afgebakende periode) om een periode met een exacte begin- en einddatum. De formulering van de straf in de uitspraak moet zodanig zijn, dat hij nergens als coach kan optreden, analoog aan de speler, die bij uitsluiting ook niet in een andere ploeg kan invallen. In het geval de commissie een zeer ernstige overtreding van een coach uit de rubrieken b5, 6, 7, 8, 9 en 10; c6, 7, 8, 9,10 en 11; d5, 6, 7, 8, 9 en 10 bewezen acht en van oordeel is dat de actieve betrokkenheid van betrokkene met de korfbalsport gedurende een bepaalde periode niet aanvaardbaar is, dan kan zij in plaats van een ontzegging van de bevoegdheid tot het uitoefenen van de functie van coach de betrokkene ook een schorsing opleggen, als genoemd in artikel 27 TR voor maximaal één jaar. 3. Overtredingen van anderen in of in samenhang met een wedstrijd (personen, die op grond van 2.2c van de spelregels en het Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers tot de ploeg behoren en gerechtigd zijn op de bank te zitten) a. in het spel 3a4 3a5 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter b. jegens een tegenstander 3b4 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) b5 seksuele intimidatie; discriminatie b6 3b7 3b8 beweging of uitlating beweging naar een tegenstander (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen

6 3b9 opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen mnd 3b10 mishandeling 6-10 mnd ontzetting -

7 c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 3c5 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) c6 seksuele intimidatie; discriminatie c7 3c8 3c9 3c10 beweging of uitlating beweging naar de scheidsrechter/ assistent-scheidsrechter (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen kopstoot of elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen mnd 3c11 mishandeling mnd ontzetting - d. jegens anderen, (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 3d4 van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) d5 seksuele intimidatie; discriminatie d6 3d7 3d8 3d9 beweging of uitlating beweging naar een ander (zonder raken) contact, zoals beetgrijpen, wegduwen opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen mnd

8 3d10 mishandeling 9-12 mnd ontzetting - De functie van betrokkene is mede maatgevend voor de mate van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de sfeer in de wedstrijd en het wedstrijdverloop. Zo zal bijvoorbeeld de assistent van de coach, een trainer (niet zijnde de coach) of de verzorger eerder een hogere straf krijgen dan een vervangende speler. De minimum- en maximumnormen laten hiervoor voldoende ruimte. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd af te wijken van de minimumnorm, behorende bij bovenvermelde overtredingen mits er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. In dat geval zal de straf lager zijn dan die norm aangeeft. 4. Overtredingen van toeschouwers in of in samenhang met een wedstrijd, die zij bijwonen Toeschouwer De officiële spelregels geven aan dat de scheidsrechter bij overlast van het publiek via de aanvoerder van of een vertegenwoordiger van de ontvangende ploeg de betrokkene(n) kan (laten) waarschuwen, de wedstrijd kan schorsen of kan staken. Indien de scheidsrechter van oordeel is dat de overtreding van een toeschouwer weliswaar hinderlijk is, maar geen aanleiding vormt de wedstrijd te schorsen of te staken en de overlast kan worden toegeschreven aan (een) bepaalde - bij voorkeur met name te noemen - perso(o)n(en), kan hij de overtreding aanhangig maken bij de tuchtcommissie door een aantekening op het wedstrijdformulier of door middel van een aangifte. Er zijn 11 categorieën toeschouwers te onderscheiden. Daarvan vallen de volgende 10 onder de jurisdictie van het KNKV: 1. lid van één der in de wedstrijd uitkomende KNKV-verenigingen; 2. lid van een andere KNKV-vereniging; 3. als 1 tevens bestuurslid; 4. als 2 tevens bestuurslid; 5. als 1 tevens speler; 6. als 2 tevens speler; 7. als 3 tevens speler; 8. als 4 tevens speler; 9. als 1, 2 of 10, tevens coach, die tijdens een wedstrijd van het speelgebied is weggezonden dan wel is uitgesloten of geschorst en als toeschouwer aanwezig is; 10. onafhankelijke leden. In artikel 24 lid 1r TR wordt als mogelijke straf genoemd een aan de vereniging op te leggen verbod om één of meer personen toe te laten tot thuiswedstrijden. Er is echter geen reglementaire grondslag om een toeschouwer als straf de toegang tot wedstrijden te ontzeggen. Derhalve dient de vereniging in dit geval beklaagde te zijn en is de vereniging ook verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de straf. Ingeval er sprake is van een zware (fysieke) overtreding is er ook de mogelijkheid om een toeschouwer persoonlijk te straffen. Daarbij biedt het tuchtreglement in artikel 24 lid 1 verschillende mogelijkheden. Allereerst kan de relatief lichte berisping worden opgelegd (lid 1a). Zware overtredingen kunnen leiden tot een schorsing als KNKV-lid (lid 1e) of een ontzetting uit het lidmaatschap (lid 1t); zie ook artikel 28 lid 1a TR. Indien de betrokken toeschouwer tevens bestuurslid is, kan hem gezien zijn bijzondere verantwoordelijkheid tijdelijk het recht ontzegd worden zijn functie uit te oefenen (artikel 24 lid 1d). Toeschouwers, die daarnaast ook nog spelend lid zijn, kan ook nog een straf als speler worden opgelegd (artikel 24 lid 1c). Daarnaast is er nog de categorie onafhankelijke leden, die geen verenigingslid zijn, maar wel een functie binnen het verbond vervullen zoals bondsfunctionarissen, scheidsrechters, beoordelaars etc. Ook hiervoor geldt de in lid 1d genoemde mogelijkheid betrokkene tijdelijk het recht te ontzeggen zijn functie uit te oefenen. Tenslotte is er desgewenst ook nog de mogelijkheid een vereniging op basis van artikel 12 lid 2b TR verantwoordelijk te stellen voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van het KNKV. In een dergelijk geval kan een boete (artikel 2 lid 1b) een adequate strafmaatregel zijn. 11. Toeschouwer die geen lid van het KNKV is.

9 Over deze personen heeft het KNKV geen jurisdictie. De vereniging kan opgelegd worden deze personen de toegang te ontzeggen, maar controle daarvan is niet eenvoudig. 5. Toepassing recidive bij strafmaat Met het begrip recidive wordt bedoeld dat de betrokkene gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan de nieuwe overtreding bestraft is geweest door de tuchtcommissie. Ingeval er daarbij sprake is van een overtreding in dezelfde sfeer gelden de in de regels neergelegde strafmaten in principe onverkort. Bij overtredingen uit verschillende categorieën hoeft dit niet automatisch het geval te zijn. Voor alle duidelijkheid: de termijn van drie jaar geldt voor overtredingen, die volgens het Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending respectievelijk de daarop gebaseerde codekaart door de scheidsrechter met wegzending bestraft dienen te worden. Voor boekingen geldt een recidivetermijn die gelijk is aan de vervaltermijn als vermeld in Hoofdstuk 1, derde alinea. Na het verstrijken van de recidivetermijn wordt de desbetreffende overtreding/boeking uit de straflijst van de betrokkene verwijderd. Deze verwijderde overtreding/boeking mag op geen enkele wijze leiden tot het straffen op basis van recidive noch tot strafverzwaring in eerste aanleg. Hoofdstuk 3 Straffen voor onregelmatigheden als bedoeld in artikel 46 en 48 van het reglement van wedstrijden Uitgangspunt is dat alle in dit hoofdstuk per onregelmatigheid vermelde straffen worden opgelegd. Daarvan moet worden afgeweken indien zulks per onregelmatigheid expliciet is vermeld. Indien een straf, als bedoeld in artikel 24 lid 1m, wordt opgelegd (betaling aan de tegenpartij van de door de tegenpartij gemaakte kosten) wordt daarbij vermeld dat het uitsluitend om reiskosten gaat. Onregelmatigheden vermeld in het reglement van wedstrijden (RvW) Het niet spelen van de wedstrijd Artikel 46 lid 1a Straf vermeld in het tuchtreglement (TR) Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden) Opleggen van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is. Bij het ten tweede maal niet opkomen van een ploeg voor dezelfde wedstrijd worden als extra straf de in artikel 24 lid 1p en 1q TR genoemde straffen opgelegd. In zeer bijzondere gevallen blijft het opleggen van de straf als genoemd in artikel 24 lid 1q TR achterwege. Indien van een vereniging één seniorenploeg aan het wedstrijdkorfbal deelneemt en één seniorenploeg aan het breedtekorfbal behoeft - ter completering van deze ploeg - geen aanvulling plaats te vinden uit de ploeg, die aan het breedtekorfbal deelneemt. Afhankelijk van de vraag of er door het verenigingsbestuur actie is ondernomen tot het op een reglementair juiste wijze verplaatsen van de wedstrijd en zo ja, in hoeverre of deze actie heeft geleid tot een reglementair juiste afspraak, wordt een daarmede in overeenstemming zijnde uitspraak gedaan. Deze uitspraak kan variëren van het opleggen van alle genoemde straffen, het opleggen van alle straffen minus de straf, als genoemd in artikel 24 lid 1f, het schuldig verklaren zonder het opleggen van straf conform artikel 29 lid 8 TR, tot vrijspraak. Artikel 46 lid 1b Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)

10 Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is. Artikel 46 lid 1c Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden) Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is. Artikel 46 lid 1d Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden) Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is. Artikel 46 lid 1e Artikel 46 lid 1f Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 46 lid 1g t/m j Wanneer onregelmatigheden genoemd in artikel 46 lid 1g t/m j door middel van aangifte aanhangig worden gemaakt zal er sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden. Een regel kan derhalve niet gegeven worden. Het staken van de wedstrijd Artikel 46 lid 2a Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden) Artikel 24l lid 1f Indien een ploeg met het maximum aantal spelers is uitgekomen en door het uitvallen door lichamelijk letsel of door het uitvallen om andere geldige redenen het aantal spelers gedaald is onder zes is er geen sprake van schuld. Indien een ploeg met minder dan het maximum aantal spelers is uitgekomen en door het uitvallen door lichamelijk letsel of door het uitvallen om andere geldige redenen het aantal spelers gedaald is onder zes is er sprake van schuld, doch worden de boete en de straf (artikel 24 lid 1b en f) niet opgelegd en worden de overige straffen (artikel 24 lid 1m, n en o) opgelegd bij het overof uitspelen van de wedstrijd. Indien het aantal spelers gedaald is onder zes doordat het uitvallen van één of meerdere spelers veroorzaakt is door andere redenen dan uitvallen door lichamelijk letsel of andere geldige redenen worden de straffen, als vermeld in artikel 24 lid 1b en f opgelegd.

11 Artikel 46 lid 2b Artikel 46 lid 2c Artikel 46 lid 2d Artikel 46 lid 2e Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden) Artikel 24 lid 1r Artikel 24 lid 1s De straf (artikel 24 lid 1f) wordt slechts dan opgelegd indien de reden van het staken van de wedstrijd (mede) gelegen is in het feit van wangedrag in de zaal of op het terrein van één of meer spelers, één of meer vervangende spelers, de coach of één of meer anderen personen, die tot de ploeg behoren. De straffen (artikel 24 lid 1r en s) worden alleen opgelegd indien er sprake is van een buitengewoon ernstige situatie, die tot het staken van de wedstrijd heeft geleid. Artikel 46 lid 2f t/m i Wanneer onregelmatigheden genoemd in artikel 46 lid 2f t/m i door middel van aangifte aanhangig worden gemaakt zal er sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden. Een regel kan derhalve niet gegeven worden. Ongerechtigde speler Artikel 48 lid 1 Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden) Opleggen van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende speler ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is. Bij het niet overspelen van de wedstrijd worden de straffen vermeld in artikel 24 lid 1m, n en o niet opgelegd. Artikel 48 lid 3a Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden). Zie de toelichting op artikel 48 lid1.

12

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Bondsraad van het KNKV heeft op 18 juni 2016 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005

Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005 Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005 Voor welke overtredingen toont u een rode kaart? Het Algemeen Bestuur heeft in een bestuursbesluit onder meer vastgesteld voor welke overtredingen een scheidsrechter

Nadere informatie

Codekaart gele kaart KNKV - juni 2005

Codekaart gele kaart KNKV - juni 2005 Codekaart gele kaart KNKV - juni 2005 Voor welke overtredingen toont u een gele kaart? Het Algemeen Bestuur heeft in een bestuursbesluit onder meer vastgesteld voor welke overtredingen een scheidsrechter

Nadere informatie

Kaarten, tuchtzaken en straffen Gele kaart Bezwaar tegen formele waarschuwing

Kaarten, tuchtzaken en straffen Gele kaart Bezwaar tegen formele waarschuwing Kaarten, tuchtzaken en straffen Onderstaande tekst gaat over procedures bij tuchtzaken. Hoewel de tekst tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de tuchtcommissie en met de grootst mogelijke

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT. Inhoudsopgave per artikel. Artikel Begripsbepalingen

TUCHTREGLEMENT. Inhoudsopgave per artikel. Artikel Begripsbepalingen TUCHTREGLEMENT Inhoudsopgave per artikel Artikel Begripsbepalingen Titel I - Grondslagen tuchtreglement Hoofdstuk I - Algemene Bepalingen 1. Tuchtreglement 2. Werkingssfeer tuchtrechtspraak 3. Bevoegdheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal

Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal juli 2010, versie 1.0 1. Het schikkingsvoorstel 1.1 Inleiding Op 5 juli 2010 heeft het bestuur amateurvoetbal

Nadere informatie

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 BEGRIPSBEPALINGEN TC Tuchtcommissie CvB Commissie van Beroep als bedoeld in art. 21 van de statuten en art. 26 van het huishoudelijk

Nadere informatie

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit diverse geledingen van de vereniging.

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit diverse geledingen van de vereniging. Statuut van de TUCHTCOMMISSIE RKVV VAN NISPEN. Samenstelling van de commissie: De Tuchtcommissie ( vanaf nu de TC ) bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waarvan tijdens een tuchtzitting een voorzitter

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Seizoen 2017/ 18

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Seizoen 2017/ 18 Seizoen 2017/ 18 Uitgave nr. : 01 Datum : augustus 2017 Inhoudsopgave Inleiding 4 Afkortingen 5 1. De spelregelovertredingen 6 1.1 De (wissel)speler begaat de overtreding ten opzichte van een tegenspeler

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT RKPSC Juli 2015

TUCHTREGLEMENT RKPSC Juli 2015 1. Inleiding - RKPSC neemt via dit tuchtreglement een standpunt in over het wangedrag van leden, die direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met RKPSC. Hierbij wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Tuchtreglement rksv Brakkenstein

Tuchtreglement rksv Brakkenstein Tuchtreglement rksv Brakkenstein 1. Inleiding rksv Brakkenstein neemt via dit tuchtreglement een standpunt in over het eventuele wangedrag van leden, die direct of indirect in verband gebracht kunnen worden

Nadere informatie

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken 7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en instellen van beroep 7.3 In het voorgaande zijn we ingegaan op de gele kaarten en alles wat daarbij komt kijken. In deze paragraaf benoemen we een aantal

Nadere informatie

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal Het Bondsbestuur heeft- na overleg met de IKF- in zijn vergadering van 24 21 augustus 2015 2017 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3 en artikel 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

1. Spelregelwijzigingen per 1 juli Aandachtspunten. Aan: Alle verenigingen en KNKV-arbitrage officials. Geachte heer/mevrouw,

1. Spelregelwijzigingen per 1 juli Aandachtspunten. Aan: Alle verenigingen en KNKV-arbitrage officials. Geachte heer/mevrouw, Aan: Alle verenigingen en KNKV-arbitrage officials Datum: 3 augustus 2015 Doorkiesnummer: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp: Spelregelbulletin augustus 2015 per 1 juli 2015 Geachte heer/mevrouw, Het Bondsbestuur

Nadere informatie

Inleiding 2. Werkingssfeer tuchtreglement

Inleiding 2. Werkingssfeer tuchtreglement Inleiding V.V. Bruchterveld neemt via dit tuchtreglement een standpunt in over het wangedrag van leden, die direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met V.V. Bruchterveld. Hierbij wordt rekening

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT BEHORENDE BIJ DE STATUTEN VOETBALVERENIGING KAGIA LISSERBROEK

TUCHTREGLEMENT BEHORENDE BIJ DE STATUTEN VOETBALVERENIGING KAGIA LISSERBROEK TUCHTREGLEMENT BEHORENDE BIJ DE STATUTEN VOETBALVERENIGING KAGIA LISSERBROEK NOVEMBER 2013 Inhoudsopgave TUCHTREGLEMENT VV Kagia... 3 Artikel 1. Inleiding... 3 Artikel 2. Werkingsfeer tuchtreglement...

Nadere informatie

1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL

1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL 1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL Geheel herzien en vastgesteld in de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2001 en laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering amateurvoetbal van

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal juli 2007 Inhoudsopgave 1. Voorschriften voor het functioneren van de tuchtcommissies 1 1.1 Meer betrokkenen bij

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 juli 2011, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 4 1.1 VOORWOORD 4 1.2 INLEIDING 4 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 5 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal

4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal Bestuursbesluit jeugdkorfbal Het Bondsbestuur heeft- na overleg met de IKF- in zijn vergadering van 16 juni 2014 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND COMMISSIE VAN BEROEP

KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND COMMISSIE VAN BEROEP KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND COMMISSIE VAN BEROEP informatie over het instellen van beroep: a. gestrafte persoon (straf als gevolg van een rode kaart; dus dan gaat het om: een speler en bankzitters

Nadere informatie

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht Statuut SC Waarde Inhoud 1. Doelstelling van het statuut... 3 2. Gedragsregels... 3 3. Sancties...3 Overzicht sancties...4 1. Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)...

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012 Regiovergadering Zaalvoetbal Voorjaar 2012 Evaluatie aanpak excessen Seizoen 2011/ 12 Onderwerpen: Omschrijving exces Cijfers en feiten Conclusies Aanbevelingen Vragen PAGINA 3 VAN 15 Omschrijving exces

Nadere informatie

Reglement Strafzaken

Reglement Strafzaken 4 Reglement Strafzaken Versie december 2014 1 Inhoud 4.1 Organen binnen de tuchtrechtspraak... 3 4.1.1 Algemeen... 3 4.1.2 Strafvervolgingcommissie... 3 4.1.3 Rechtsprekende commissies... 3 4.2 Strafzaken...

Nadere informatie

Tuchtcommissie Commissie van Beroep

Tuchtcommissie Commissie van Beroep Tuchtcommissie Commissie van Beroep INFORMATIE OVER WIJZINGEN IN DE TUCHRECHTSPRAAK Algemeen Met ingang van 1 juli 2007 zijn de nieuwe Statuten en de nieuwe Huishoudelijke Reglementen van kracht. De regelgeving

Nadere informatie

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal Het Bondsbestuur heeft- na overleg met de IKF- in zijn vergadering van 24 augustus 2015 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3 en artikel 5 lid 2 van

Nadere informatie

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Vanaf 2014/ 15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code Overige overtredingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 11-001-b. Datum: In de zaak van: 16 juni 2011 De heer A. K. - -

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 11-001-b. Datum: In de zaak van: 16 juni 2011 De heer A. K. - - NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 11-001-b UITSPRAAK Datum: In de zaak van: 16 juni 2011 De heer A. K. - - De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure 1. Aangifte: Door de

Nadere informatie

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID 9 MAATSCHAPPELIJK BELEID Op de site van de KNVB (www.knvb.nl) is op 12 januari 2015 de onderstaande tekst te vinden: Voetbal kan uiteraard niet alle sociale problemen oplossen. De KNVB kiest daarom bewust

Nadere informatie

4 Reglement Strafzaken. Reglement Strafzaken. Versie december

4 Reglement Strafzaken. Reglement Strafzaken. Versie december 4 Reglement Strafzaken Versie december 2016 1 Inhoud 4.1 Organen binnen de tuchtrechtspraak... 3 4.1.1 Algemeen... 3 4.1.2 Strafvervolgingcommissie... 3 4.1.3 Rechtsprekende commissies... 3 4.2 Strafzaken...

Nadere informatie

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD INHOUD 10 9 juni 2011 1 Inleiding 2 2 Regelmentwijzigingen 3 3 Beroepszaken landelijk 15 4 Overlijdensberichten 16 5 Adresboekwijzigingen 16 Pagina 1 van 16 1 Inleiding De ontwikkeling van de digitalisering

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard. Tuchtzaken alle informatie op een rij De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Naast implementatie van de topklasse, geven we fasegewijs

Nadere informatie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie 1. Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! 2. Teams dienen 5 minuten voor aanvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: Datum: In de zaak van: 25 juni 2012

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: Datum: In de zaak van: 25 juni 2012 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 12-004 UITSPRAAK Datum: In de zaak van: 25 juni 2012 De heer T. v.d. B. 1. Aangifte: Door de heer V. Karagantcheff, bondsscheidsrechter NTTB, is op 23

Nadere informatie

STATUUT WAARDEN EN NORMEN SC OVERAMSTEL

STATUUT WAARDEN EN NORMEN SC OVERAMSTEL STATUUT WAARDEN EN NORMEN SC OVERAMSTEL 1. Doelstelling van het statuut Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal juli 2010, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Als je een gele of rode kaart krijgt 1 1.1. Voorwoord... 1 1.2. Inleiding...

Nadere informatie

# 1.0 Reglementen amateurvoetbal 2015/ 16 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

# 1.0 Reglementen amateurvoetbal 2015/ 16 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Geheel herzien en vastgesteld in de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2001 en laatstelijk gewijzigd in de verenigingsraad amateurvoetbal van 28 november

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP

REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP BLZ 1 VAN 10 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Zvv de Salamander 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. 3. Het bestuur is gemachtigd zonder opgaaf van reden een team

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

Dames Jeugd Challenge

Dames Jeugd Challenge Dames Jeugd Challenge < 16 jaar, < 14 jaar, < 12 jaar Speelschema Ronde 1 = nr. 2 voorgaande challenge nummer 3 voorgaande challenge Ronde 2 = verliezer ronde 1 winnaar voorgaande challenge Ronde 3 = winnaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers

Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers s voor ALGEMEEN Het bondsbestuur heeft op 23 februari 2016 de s voor coaches, teamofficials en spelers goedgekeurd. In de Uitvoeringsregeling zijn de volgende gedragscodes vastgesteld: 1. Gedragscode voor

Nadere informatie

COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL

COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL De interne veteranen voetbal competitie wordt geleid door de voetbalcommissie. Voor de aanvang van de competitie zal door de voetbalcommissie na overleg

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP BLZ 1 VAN 12 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de N.C.S. 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. Artikel 2a Speler. 1. Een speler kan per seizoen maar voor een team uitkomen.

Nadere informatie

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld.

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. BIJLAGE 2 : DE KAARTEN A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. Regel 14.1.b: Voor elke overtreding kan de speler

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK

TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK Postadres: Telefoon: E-mail: Website: Bezoekadres: Hockeyclub Nijkerk, Postbus 50, 3860AB Nijkerk (Gld) 033-2459513 (clubhuis) info@hcnijkerk.nl www.hcnijkerk.nl Sportcomplex

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement v.v. Tutor Versie: mei 2014

Huishoudelijk Reglement v.v. Tutor Versie: mei 2014 Huishoudelijk Reglement v.v. Tutor Versie: mei 2014 Inhoud: Huishoudelijk reglement Algemeen Secretariele aspecten Sportieve aspecten Financiele aspecten Bestuursaspecten Bijlage 1: Verenigingsstructuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7)

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) 3 Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) Hoofdstuk 4 Bekertoernooi Definitieve regiobeker reglement versie Zuid-Oost 3 juni 2010 1 Inhoudsopgave 3.4 Regiobekertoernooi... 3 A. Opbouw... 3 B. Inschrijving...

Nadere informatie

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15 1 INHOUD 15 juli 2011 Inleiding 1 Algemeen... 3 1.1 Reglementswijzigingen... 3 1.1.1 REGLEMENT AMATEURVOETBAL... 3 1.1.2 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR VELDVOETBAL... 4 1.1.3 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR

Nadere informatie

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van "Leden", worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan.

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van Leden, worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan. MODEL TUCHTREGLEMENT TENNISVERENIGING Definities In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder: a. ALV : Algemene Ledenvergadering van de Vereniging; b. "Bestuur": het Bestuur van de Vereniging; c. Commissie

Nadere informatie

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. Basiswaarden - Plezier - Respect - Eerlijkheid - Betrokkenheid

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN

HANDLEIDING TUCHTZAKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2015/ 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2012/ 13 juli 2012, versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 4 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012 spelregel Spelregels Algemeen 1. Commentaren die alleen betrekking hadden op scheidsrechters (dus eigenlijk richtlijnen waren) zijn uit de spelregels gehaald en naar de Leidraad gebracht. 2. De spelregels

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. Deelnemers Artikel 1 Groepen personen kunnen zich inschrijven als deelnemer van de stichting en de positie van zaalvoetbalteam verkrijgen

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse Tafeltennisbond

Nederlandse Tafeltennisbond Nederlandse Tafeltennisbond COMMISSIE VAN BEROEP Zaak: CvB 10-02 en 10-04 d.d.: 25 mei 2010 Aan geadresseerde(n) Geachte mevrouw, mijnheer, In de bovengenoemde zaken doe ik u bijgesloten de uitspraak van

Nadere informatie

TOGB een respectvolle club

TOGB een respectvolle club Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 1 INLEIDING...4 1.1 WAT IS DE WAARDE VAN TOGB VOOR JOU?... 4 1.2 AFSPRAKEN MAKEN MET ELKAAR... 4 1.3 OMGAAN MET DE GEDRAGSCODE VAN TOGB... 4 2 ONZE OMGANGSREGELS...5 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN Uitgave November 2011 Administratieve Heffingen en Boetes 2011-2012 pag. 1-7 9. Reglement Boetes en Heffingen Rayon West 9.1 ALGEMEEN 990 Indien betalingstermijn van

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no:

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaak-no: 12-002 In de zaak tegen: UITSPRAAK Datum: 10 juli 2012 Team 4 van TTV T, bestaande uit: de heren M. S., M. v.d. A. en R. H. De aangifte en aanklacht

Nadere informatie

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid Reglement Tuchtrechtspraak Vastgesteld door de bondsvergadering van: 16 november 2013 Treedt in werking op 16 november 2013. Herziening vastgesteld door de bondsvergadering op 24 mei 2014. TUCHTREGLEMENT

Nadere informatie

Gedragsregels avv Columbia

Gedragsregels avv Columbia Gedragsregels avv Columbia Inhoud Inleiding/aanleiding 1 Beleid ten aanzien van gedrag 2 Doelstelling van de Columbia gedragscode 2 Preventief en correctief optreden 2 Sporten doe je voor je plezier! 3

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2013/ 14 juli 2013, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 4 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Herziening spelregels 2009 2010

Herziening spelregels 2009 2010 Herziening spelregels 2009 2010 Regel 1 Het speelveld VELDOPPERVLAK Nieuwe tekst Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2017/ 18 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

RKSV Margriet. Waarden en normen

RKSV Margriet. Waarden en normen RKSV Margriet Waarden en normen In haar beleidsplan heeft RKSV Margriet zich als missie gesteld de voetbalvereniging te zijn vóór de jeugd van Oss en omgeving. Aan leden wordt de mogelijkheid geboden in

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

NORMEN DER SANCTIES. Speler of Coach: schorsing van 4 speeldagen tot 12 maanden. Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 maand tot 12 maanden.

NORMEN DER SANCTIES. Speler of Coach: schorsing van 4 speeldagen tot 12 maanden. Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 maand tot 12 maanden. NORMEN DER SANCTIES DADEN TEN OPZICHTE VAN OFFICIELEN RUBRIEK A CONTACT 1. VRIJWILLIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN Schorsing 1 tot 3 jaar. Schorsing voor onbepaalde duur met een minimumtermijn van 3 jaar. Voorstel

Nadere informatie

1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB.

1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB. 1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB. Rubriek A Contact 1. Vrijwillig toebrengen van slagen Voorstel tot schrapping Schorsing onbeperkte duur (min

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/ 14 I TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Tuchtreglement van Squash Bond Nederland

Tuchtreglement van Squash Bond Nederland van Squash Bond Nederland Januari 2017 I TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op alle volgens de SBN statuten of reglementen benoemde overtredingen. Uitzonderingen zijn die overtredingen die

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2016/ 17 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN

Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN TUCHTREGLEMENT Darts Sport West Nederland Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad

Nadere informatie

Algemeen tuchtreglement

Algemeen tuchtreglement Algemeen tuchtreglement American Football Bond Nederland TR005 Aangenomen ALV --/--/---- AFBN Algemeen Tuchtreglement TR005 Pagina 1 van 18 INHOUD ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 2: STRAFBARE HANDELINGEN

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1 REGLEMENT VAN DE ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoudsopgave Verenigingsreglement Pagina 2 Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Verenigingstenue Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap Artikel 4. Leden Pagina 3 Artikel 4. Leden

Nadere informatie

BondsVademecum. Hoofdstuk Tuchtreglement

BondsVademecum. Hoofdstuk Tuchtreglement BondsVademecum Hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Datum: 29 november 2014 BondsVademecum hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Pag. 2/28 - - 29 november 2014 INHOUDSOPGAVE pagina: BEGRIPSBEPALINGEN... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie