Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:"

Transcriptie

1 Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van:

2 Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt in de sociale economie. Naast een aantal technische vaardigheden dient de direct leidinggevende ook te beschikken over een aantal sociale en communicatieve vaardigheden of talenten. Met het Lerend Netwerk Talentontwikkeling in de sociale economie hebben we onderzocht over welke sociale en communicatieve vaardigheden het gaat. In de standaard van de SERV voor het ervaringbewijs monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaats wordt een volgende omschrijving van het beroep gegeven: de monitor/begeleider dient een evenwicht te zoeken tussen het: begeleiden van doelgroepwerknemers in de uitvoering van hun werk zodat zij zo zelfstandig mogelijk de hun toebedeelde taken uitvoeren en hun vaardigheden verder ontplooien; leiding geven aan de doelgroepwerknemers zodat het vooropgestelde resultaat behaald wordt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het accent in deze omschrijving ligt zeer sterk op het coachend en taakgericht leidinggeven, twee sociale vaardigheden die onontbeerlijk zijn voor een direct leidinggevende. De ervaring leert dat het aansturen en motiveren van een team veel belangrijker is geworden dan de harde capaciteiten, zoals kennis en technische vaardigheden. Hier ligt een duidelijke verschuiving: waar medewerkers vroeger werden aangeworven omwille van hun technische capaciteiten, wordt het nu steeds belangrijker om over een gezonde dosis sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken. Meer en meer wordt ervan uitgegaan dat technische en harde kennis gemakkelijker is aan te leren, eerder dan sociale en communicatieve vaardigheden. Samen met de (HR-)verantwoordelijken van de negen partners in de sociale economie onderzochten we over welke andere sociale en communicatieve vaardigheden de direct leidinggevenden nog dienen te beschikken. De geselecteerde vaardigheden vormden dan ook de basis voor de cursus sociale en communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Ook aan de direct leidinggevenden vroegen we tijdens de cursus sociale en communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden welke vaardigheden er voor hen belangrijk waren. De vaardigheden werden voorgelegd aan de aanwezigen, zonder dat hierbij een verdere omschrijving werd gegeven. Een aantal vaardigheden die door de cursisten als belangrijk werden bevonden werden uitgelicht. Vervolgens werden de geselecteerde vaardigheden door de cursisten zelf toegelicht en geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden (toegepast op de werksituatie). Bij desbetreffende geselecteerde vaardigheden wordt in onderstaande tekst telkens in een voetnoot toegelicht welke voorbeelden of gedragscriteria tijdens de cursus naar boven zijn gekomen. Hieronder staan 12 sociale en communicatieve vaardigheden beschreven die relevant zijn voor een direct leidinggevende in de sociale economie. De vaardigheden werden onderverdeeld in: - Hoe omgaan met jezelf? - Hoe omgaan met de anderen? - Hoe omgaan met de organisatie? pag. 2

3 Hoe kan je deze standaard gebruiken? - als vertrekpunt voor het organiseren van interactieve workshops en intervisie met direct leidinggevenden. Welke vaardigheden moeten tijdens de sessies aangestipt/ aangeleerd worden? - bij aanwerving en selectie van een nieuwe direct leidinggevende kan nagegaan worden of de direct leidinggevende beschikt over welbepaalde talenten die kunnen resulteren in deze vaardigheden. - bij het opmaken van een groei- of ontwikkelingsplan voor de direct leidinggevende. Ga samen met de leidinggevende na welke vaardigheden nog kunnen versterkt en meer ingezet worden. Hou er rekening mee dat de ontwikkeling van vaardigheden steunt op de aanwezigheid van een talent! We hopen dat dit document een inspiratiebron kan zijn voor iedereen die aan de slag wil gaan met het coachen van zijn/haar direct leidinggevenden! pag. 3

4 VAARDIGHEDENMODEL TAAKGERICHT LEIDINGGEVEN COACHEND LEIDINGGEVEN KLANTVRIENDELIJK ZIJN COMMUNICEREN SAMENWERKEN INLEVINGSVERMOGEN OPLOSSINGSGERICHT DENKEN EN HANDELEN NAUWKEURIGHEID PLANNEN EN ORGANISEREN VERANTWOORDELIJKE HOUDING/ORGANISATIELOYALITEIT INITIATIEF NEMEN CREATIVITEIT pag. 4

5 OMGAAN MET DE ORGANISATIE HET UITVOEREN VAN TAKEN OPLOSSINGSGERICHT DENKEN EN HANDELEN 1 Het ontleden van problemen in verschillende onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het zien van mogelijke oorzaken voor de problemen en het aanreiken van oplossingen. Oplossingsgericht denken behoort tot de analyse- en besluitvormingsvaardigheden Het vaardighedengebied analyse en besluitvorming omvat de vaardigheden die betrekking hebben op het gedrag op het vlak van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten. Het minder aanwezig zijn van deze vaardigheid kan samengaan met het in mindere mate aanwezig zijn van de vaardigheid luisteren. Er is een samenhang met vaardigheden die betrekking hebben op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en besluitvaardigheid. Het in mindere mate aanwezig zijn van de vaardigheid probleemanalyse kan samengaan met het minder aanwezig zijn van de vaardigheid luisteren. Gedrag voorziet en signaleert problemen; lost problemen op een afdoende/gepaste manier op; stelt haalbare oplossingen voor; ziet oorzaken en gevolgen van problemen die zich voordoen en benoemt hierbij de oorzaken; benut actief noodzakelijke informatie en bronnen; maakt een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken; beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen (bijvoorbeeld kunnen bemiddelen bij moeilijke werksituaties en hierbij oplossingen kunnen bieden); stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt zo de oorzaak ervan; kan bemiddelen bij moeilijke werksituaties en biedt oplossingen; denkt mee over en durft formuleren van verbeteringsvoorstellen t.a.v. organisatie. Positief: weet altijd (complexe) vraagstukken uiteen te rafelen en te herleiden tot duidelijke (met elkaar samenhangende) aspecten waardoor inzicht in het probleem ontstaat. Onderzoekt graag nieuwe en complexe ideeën en plannen. Negatief: is niet in staat om kop of staart aan een vraagstuk te onderscheiden en mist daardoor altijd de essentie van een probleem. Blijft graag bij overzichtelijke en bekende werkwijzen. 1 Oplossingsgericht denken kwam tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden naar voor als een vaardigheid waar veel waarde aan wordt gehecht. De aanwezige cursisten/begeleiders omschreven de vaardigheid in kwestie als volgt: het toelaten van voorstellen om de werking van de organisatie te optimaliseren. Hierdoor wordt een grotere betrokkenheid gecreëerd bij de werksituatie. pag. 5

6 OMGAAN MET DE ORGANISATIE HET UITVOEREN VAN TAKEN NAUWKEURIGHEID Oog hebben voor detail bij het uitvoeren van taken en instructies. Er wordt nagekeken of alles klopt en goed is afgewerkt. Men let op kleine dingen in het werk. Nauwkeurigheid behoort tot de persoonsgebonden vaardigheden Dit omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de individuele geaardheid of persoonlijkheid van mensen. Nauwkeurigheid hangt nauw samen met de vaardigheid plannen en organiseren, orde en netheid en discipline. Gedrag merkt kleine afwijkingen en fouten in het eigen werk en dit van anderen snel op, ook tijdens routinetaken en onder tijdsdruk; zorgt ervoor dat een taak stipt en volledig afgewerkt wordt; checkt de afspraken, procedures en spelregels. Positief: werkt secuur en reageert direct corrigerend als er iets wat betreft de kwaliteit niet goed is gegaan. Houdt zich aan afspraken of overlegt wanneer daar van wordt afgeweken. Negatief: levert slordig werk af, controleert het eigen werk niet, heeft geen oog voor fouten. Heeft geen belangstelling voor het werken volgens regels en procedures of om bij veranderingen of afwijkingen hierover te overleggen met anderen. pag. 6

7 OMGAAN MET DE ORGANISATIE HET UITVOEREN VAN TAKEN PLANNEN EN ORGANISEREN 2 Het structureren en ordenen van het werk, waarbij mensen en middelen op elkaar afgestemd worden. Daarom kan men veel taken afwerken in de beschikbare tijd. Plannen en organiseren behoort tot de vaardigheden management en leidinggeven Dit vaardighedengebied omvat alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Dit is een gedrag dat gericht is op het beïnvloeden van anderen. Plannen en organiseren hangt samen met oordeelsvorming en voortgangscontrole. Plannen en organiseren gaat vooraf aan voortgangsbewaking. onderscheidt hoofdzaken van bijzaken; ontleedt een opdracht in verschillende fasen; formuleert doelstellingen voor zichzelf en voor anderen; stelt een realistisch plan op en zet de middelen planmatig in om het doel te bereiken: o maakt een werkvoorbereiding, o plant de volgorde, o voorziet voldoende tijd voor taken, o houdt rekening met de talenten, bekwaamheid en interesses van de medewerkers, (matchen werk, behoefte klant en inzet medewerkers); kan omgaan met afwijkingen in de planning of met onvoorziene omstandigheden; past planning aan bij veranderende omstandigheden; behoudt overzicht van hoever men staat met verschillende taken (multitasking); overziet verschillende aspecten van het werk en werkt eraan, zodat ze op elkaar afgestemd zijn; voert werken uit binnen een afzienbare tijd, zonder kwaliteitsverlies. 2 Plannen en organiseren kwam tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden naar voor als een vaardigheid waar veel waarde aan wordt gehecht. De aanwezige cursisten/begeleiders maakten hieromtrent de volgende opmerking: een goede planning is een noodzakelijke basis. Bij ongestructureerd werken loopt de begeleider het risico zijn/haar geloofwaardigheid te verliezen bij de medewerkers. pag. 7

8 Gedrag Positief: heeft een goed beeld van datgene wat bereikt moet worden, de beschikbare tijd en eventuele deadlines, wie wat moet doen en de juiste volgorde van activiteiten. Zorgt voor de juiste inzet van personen en middelen om het geheel te realiseren. Negatief: heeft geen duidelijk beeld van het doel. Begint lukraak ergens. Er ontbreekt een duidelijke lijn. Brengt geen structuur aan in de weg waarlangs iets moet bereikt worden. Weet niet waarmee de medewerkers bezig zijn en waartoe het dient. pag. 8

9 OMGAAN MET ANDEREN MEDEWERKERS TAAKGERICHT LEIDINGGEVEN 3 Het nemen van de leiding en het aansturen van medewerkers, waarbij taken aan de juiste medewerkers worden toebedeeld en wordt toegezien op de uiteindelijke taakuitvoering. Taakgericht leidinggeven behoort tot de vaardigheden management en leidinggeven Dit vaardighedengebied omvat alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Dit is een gedrag dat gericht is op het beïnvloeden van anderen. Deze vaardigheid hangt nauw samen met flexibel gedrag en inlevingsvermogen. Er is tevens een relatie met communicatie. Gedrag is helder in zijn/haar instructies en maakt duidelijk aan de medewerkers wat er van hen verwacht wordt; kan taken verdelen rekening houdend met de talenten van medewerkers; geeft instructies over de wijze waarop het gewenste resultaat kan worden bereikt; volgt de werkzaamheden van de medewerker en grijpt in wanneer dat dit nodig is. Positief: de medewerker zorgt voor een goed werkklimaat. Herkent zwakke aspecten in de taakuitvoering bij de medewerker en weet deze op te vangen. Deelt de taken planmatig in en communiceert zorgvuldig. Negatief: laat de medewerker aan zijn/haar lot over. Creëert onduidelijkheden en verstoort het werkklimaat. De medewerker weet niet wat hij/zij aan zijn/haar direct leidinggevende heeft. Springt van de hak op de tak en let niet goed op zijn/haar woorden. 3 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werden bij taakgericht leidinggeven door de cursisten/begeleiders volgende opmerkingen gemaakt: Vooraf moet goed worden afgesproken wie welke taken op zich neemt. Samen met de medewerker kunnen nieuwe taken worden uitgeprobeerd die aanleunen bij wat hij/zij kan. Beurtrolsystemen kunnen worden ingevoerd zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om een nieuwe taak uit te voeren, een nieuwe machine te testen, pag. 9

10 OMGAAN MET ANDEREN MEDEWERKERS COACHEND LEIDINGGEVEN 4 Het enthousiasmeren en coachen van medewerkers om een taak uit te voeren en hen faciliteren bij de ontwikkeling in hun functie en loopbaan. Coachend leidinggeven behoort tot de vaardigheden management en leidinggeven Dit vaardighedengebied omvat alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren, ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Dit is een gedrag dat gericht is op het beïnvloeden van anderen. Een lagere aanwezigheid van coachen kan samen gaan met een lagere aanwezigheid van flexibel gedrag en inlevingsvermogen. Daarnaast is er een relatie met probleemanalyse (het onderzoeken van ontwikkelbehoeften), met plannen en organiseren (voor het opstellen van ontwikkelplannen) en met communicatie en luisteren. laat medewerkers professioneel en/of persoonlijk groeien door het geven van gerichte begeleiding en opbouwende feedback; coacht medewerkers en motiveert hen om als groep de nodige resultaten te halen op korte en lange termijn; geeft medewerkers ruimte om met eigen ideeën en voorstellen te komen en stimuleert en ondersteunt eigen initiatieven; stimuleert de medewerker bij het zelf zoeken en vinden van oplossingen voor knelpunten (zelfreflectie); kan vaardigheden van medewerkers correct inschatten; spreekt regelmatig met medewerkers over hun functioneren en geeft feedback over sterkere en zwakkere punten; heeft aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers: o spreekt met medewerkers, die bepaalde opleidingen of trainingen volgen of hebben gevolgd, over de behaalde leerresultaten en de toepassingsplannen, o voorziet gepaste leersituaties, o leert aan hoe werknemers kunnen worden ondersteund, 4 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werden door de cursisten volgende bemerkingen gemaakt: enthousiasmeren is belangrijk: humor of een schouderklopje kan hiertoe wonderen doen. Informele contacten en een losse aanpak is een gewenste benadering, op voorwaarde dat de werknemers zich aan de regels houden (vb. op tijd komen). Fouten maken mag, tenminste als hiervoor verantwoordelijkheid wordt opgenomen. Tenslotte kunnen medewerkers groeien d.m.v. vorming op de werkvloer : elke dag kan hen iets worden bijgeleerd. pag. 10

11 Gedrag biedt een goede ondersteuning tijdens bijvoorbeeld de eerste werkdag, spreekt vertrouwen uit in de mogelijkheden van het individu, creëert een vertrouwensband met de medewerker. Positief: stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van vaardigheden of kennis van medewerkers in het licht van toekomstige functies of werkzaamheden. Communiceert gemakkelijk en open en richt zich op interesses van anderen. Negatief: is niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van zijn/haar medewerkers en communiceert nooit over de toekomst van de medewerker. Is gereserveerd en handelt uit eigen belang. pag. 11

12 OMGAAN MET ANDEREN KLANTEN- COLLEGA S KLANTVRIENDELIJK ZIJN 5 De direct leidinggevende stemt het eigen werk af op de gevoelens, behoeften en wensen van collega s, leidinggevenden en op externe klanten zoals leveranciers, bezoekers,. Hiervoor onderzoekt de direct leidinggevende eerst de wensen en de behoeften van de klant. Klantvriendelijk zijn behoort tot het vaardighedengebied ondernemen Ondernemen omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op het signaleren en benutten van kansen in de markt, op het anticiperen en ingaan op klantkwesties en op het realiseren van klanttevredenheid en zakelijk voordeel. Klantgerichtheid gaat ook samen met inlevingsvermogen en initiatief. Bij klantgerichtheid is communicatie een belangrijke factor. zoekt actief naar de wensen en de behoeften van de klant, onderkent en definieert deze behoeften vaak eerder dan de klant zelf; toont begrip voor de wensen en de belangen van een klant; levert maatwerk: o stemt de eigen aanpak af op de vraag van klant, o probeert de klant maximaal te helpen, o brengt de klant op de hoogte, o geeft klanten tips, o maakt klanten wegwijs in verschillende producten; behoudt het evenwicht tussen het organisatiebelang en het klantbelang; reageert direct op klachten en doet er alles aan om deze op te lossen. Schuift klachten niet af op anderen; beperkt zijn/haar klantgerichtheid niet alleen tot externe klanten maar beschouwt zijn/haar collega s ook als klanten; is steeds bereikbaar en beschikbaar voor anderen. 5 Klantvriendelijk zijn kwam tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden naar voor als een vaardigheid waar veel waarde aan wordt gehecht. De aanwezige cursisten maakten hieromtrent de volgende opm.: het is belangrijk dat de direct leidinggevende altijd achter de werknemers staat bij een klant, ook als de werknemers fout zijn. In dit geval kan samen met de klant en werknemers naar een oplossing worden gezocht. Ook behoeftenpeiling bij de klant zelf getuigt van klantvriendelijk gedrag ( geeft voorstel goede invulling aan behoeften klant ).. pag. 12

13 Gedrag Positief: weet wat de klant wil of zorgt dat hij/zij dat te weten komt. Zoekt actief naar op de klant toegesneden producten/diensten. Voelt zich zakelijk betrokken bij de klant. Toont respect voor klanten en staat altijd klaar voor de klant. Negatief: doet geen moeite om uit te vissen wat de klant wil en wat de beste producten of diensten voor de klant zijn. Is niet geïnteresseerd in de klant. Heeft een passieve houding naar de klant toe. Is niet betrokken bij het zakelijke wel en wee van de klant en beschouwt -in het ergste geval- de klant als een noodzakelijk kwaad waar je maar mee moet leren leven. pag. 13

14 OMGAAN MET DE ANDEREN MEDEWERKERS KLANTEN- COLLEGA S COMMUNICEREN 6 De direct leidinggevende brengt een mondelinge of schriftelijke boodschap op een verhelderende en vlotte manier over zodat de andere ze begrijpt en zorgt ervoor dat men zelf andermans boodschappen begrijpt. Daarnaast neemt men non-verbale boodschappen (bvb. triestige ogen, hartelijke lach, teleurstellende lip, tevreden blik, ) correct op en gaat men er correct op in. Communiceren behoort tot het vaardighedengebied communicatie Communicatie omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden. Het minder aanwezig zijn van de vaardigheid communicatie kan samengaan met het minder aanwezig zijn van durf, sociabiliteit, mondelinge presentatie, luisteren, omgevingsbewustzijn of sensitiviteit. Gedrag heeft aandacht voor verbale en non-verbale communicatie; spreekt duidelijk en verstaanbaar, kan overbrengen wat er van een medewerker verwacht wordt; toetst of de andere de boodschap heeft begrepen; verheldert een probleem door een passend voorbeeld te geven; kan mondelinge en schriftelijke communicatie afstemmen op gebruiker en doelstellingen: o past het taalgebruik aan de werknemer en situatie aan, o geeft een duidelijke uitleg met gevisualiseerd materiaal; kan belangrijke zaken overbrengen aan leidinggevenden en geeft relevante informatie door; luistert actief; kan op een gepaste wijze opkomen voor zichzelf en de eigen ideeën. Positief: is makkelijk te volgen. Doseert informatie goed, weidt niet onnodig uit maar gebruikt wel voldoende woorden. Brengt duidelijk over waar het om gaat. Negatief: is niet ter zake, cryptisch, onduidelijk, gebruikt slecht Nederlands, gebruikt te weinig woorden, etc. Is dus over het algemeen niet te volgen en na korte tijd verliest men de aandacht. 6 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werd bij deze vaardigheid volgende opmerking gemaakt door de aanwezige begeleiders: een goede communicatie met de opdrachtgever bevordert de planning en organisatie van taken en de uitvoering hiervan. pag. 14

15 OMGAAN MET ANDEREN MEDEWERKERS KLANTEN- COLLEGA S SAMENWERKEN In overleg effectief bijdragen aan het gezamenlijk resultaat van het team, zowel op het vlak van taken als op het vlak van relaties, ook wanneer de samenwerking niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Samenwerken behoort tot het vaardighedengebied communicatie Communicatie omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden. Er ligt een relatie met inlevingsvermogen en luisteren. Iemand die goed kan luisteren, zal gemakkelijker met anderen kunnen samenwerken. Het in mindere mate aanwezig zijn van samenwerken heeft soms meer te maken met een bepaalde bereidheid en houding dan met een tekort aan samenwerking. Gedrag toont respectvol gedrag tegenover collega s en medewerkers, respecteert de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging; biedt anderen hulp aan bij problemen of conflicten en helpt anderen hun doel te bereiken; komt na overleg met voorstellen voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat; stelt het belang van het team boven het eigen belang; staat open voor de mening van de medewerkers en zorgt dat ze hun mening durven uiten; staat niet te dicht bij de groep en de medewerkers, maar creëert ook geen al te grote afstand; bewaart neutraliteit, staat open voor verhalen van beide partijen; heeft zicht op interpersoonlijke relaties en stimuleert groepsdynamieken; zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep; stemt eigen werkzaamheden af op die van anderen; werkt goed samen met andere collega s, maakt gebruik van zijn/haar netwerk; luistert naar de opvattingen van anderen. Positief: zet zich in voor en is betrokken bij het groepsdoel (ook wanneer de persoon geen direct belang heeft bij het onderwerp). Anderen werken graag samen met betrokkene en omgekeerd. Draagt actief bij tot goede verhoudingen. Is sterk op het belang van anderen gericht en ondersteunt hen daarin. Negatief: toont geen interesse in het groepsdoel, werkt het groepsdoel tegen of verstoort goede verhoudingen. Heeft een gebrek aan betrokkenheid bij het werk van anderen. Anderen werken liever niet samen met betrokkene en omgekeerd. Bewaakt in hoofdzaak het eigen belang en gaat daarover niet gemakkelijk in gesprek. pag. 15

16 OMGAAN MET DE ANDEREN MEDEWERKERS KLANTEN- COLLEGA S INLEVINGSVERMOGEN 7 De direct leidinggevende leeft zich in, in de leefwereld van anderen om hun gevoelens, behoeften en wensen te begrijpen en het eigen gedrag erop af te stemmen. Men schat eveneens het belang en de sterkte/intensiteit van andermans gevoelens en behoeften correct in. Inlevingsvermogen behoort tot het vaardighedengebied communicatie Communicatie omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden. Er zijn relaties met de vaardigheden luisteren, klantgerichtheid en flexibel gedrag. Weinig inlevingsvermogen gaat vaak samen met onvoldoende luisteren en weinig klantgerichtheid. Iemand die over een gezonde dosis inlevingsvermogen beschikt, heeft in gesprekken en onderhandelingen meestal meer kans op succes. Daarnaast geeft hij/zij blijk van meer inlevingsvermogen naarmate hij/zij zichzelf flexibeler opstelt en zijn/haar stijl om een doel te bereiken aanpast aan de behoeften van anderen. toont respect en begrip voor afwijkende visies, ideeën, omgangsvormen, principes en gewoonten, ; houdt rekening met de doelstellingen, wensen en belangen van een ander en met persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeert; begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met passend gedrag; heeft een luisterend oor voor werknemers en klanten; houdt rekening met de persoonlijke achtergrond van medewerkers; leeft zich in in de denk- en leefwereld van medewerkers; houdt rekening met de grenzen en mogelijkheden, gevoelens en meningen van anderen. 7 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werd bij deze vaardigheid volgende opmerking gemaakt door de aanwezige begeleiders: een aanvaardbaar evenwicht moet worden gevonden voor wat betreft afstand-nabijheid met de medewerker. Privé en werk moeten worden gescheiden in de mate van het mogelijke. Bij persoonlijke problemen kan men het best luisteren en (indien mogelijk) raad geven, of de medewerker doorverwijzen. Hiertoe is een goede kennis van de sociale kaart een noodzaak. pag. 16

17 Gedrag Positief: staat open voor gevoelens en behoeften van anderen. Realiseert zich dat bepaald gedrag bepaalde reacties en gevoelens bij mensen zal oproepen en houdt hiermee bewust rekening. Negatief: heeft absoluut niet in de gaten wat de andere beweegt en bezighoudt en is soms daarin ook niet geïnteresseerd. Begrijpt niet dat gedrag van anderen iets te maken zou kunnen hebben met het eigen gedrag. pag. 17

18 OMGAAN MET ZICHZELF VERANTWOORDELIJKE HOUDING/ORGANISATIELOYALITEIT De direct leidinggevende volgt de algemeen aanvaarde sociale en bedrijfspecifieke regels en normen om meerwaarde te bieden aan de organisatie en neemt de eigen verantwoordelijkheid op wanneer men fouten maakt. Een verantwoordelijke houding behoort tot het vaardighedengebied motivatie Motivatie omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door persoonlijke instelling en motivatie van individuen. Er is een samenhang tussen integriteit/verantwoordelijkheid en discipline en organisatieloyaliteit. Te weinig integriteit kan samengaan met weinig discipline of weinig loyaliteit naar de organisatie. Gedrag geeft aan wanneer gedrag buiten de eigen normen en/of beroeps-of organisatienormen valt. Wijst ander gedrag af; houdt geen relevante informatie achter; respecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, zowel wat betreft zakelijke onderwerpen als wat betreft medewerkers/collega s; staat in voor de veiligheid van zichzelf en de anderen; is in staat om een bepaald doel te bereiken zonder sturing nodig te hebben van anderen, maar met respect voor de teamgedachte; is betrouwbaar; rapporteert problemen en (eigen) fouten en pakt deze aan; stelt voorbeeldgedrag, is het voorbeeld van wat er van anderen verwacht wordt; handelt eerlijk en oprecht; heeft een open houding en is tolerant; handelt in gelijkaardige situaties consequent, iedereen is/blijft gelijk; is loyaal ten opzichte van de organisatie, collega s en andere afdelingen; draagt de visie van de organisatie uit en brengt deze over. Positief: Past zich aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie aan. Negatief: Vaart eigen koers en houdt geen rekening met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. Is op het eigen belang gericht en dekt zich in bij tegenslag. pag. 18

19 OMGAAN MET ZICHZELF INITIATIEF NEMEN 8 De direct leidinggevende denkt en handelt uit eigen beweging. Hij/zij behaalt goede resultaten en dit met minimale ondersteuning van anderen. Ook in nieuwe of onbekende situaties en/of bij weerstand trekt men zijn/haar plan, omdat men werk ziet en verschillende oplossingsmogelijkheden realistisch kan afwegen. Initiatief nemen behoort tot het vaardighedengebied motivatie Motivatie omvat de vaardigheden die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen. Een lage aanwezigheid van de vaardigheid initiatief gaat vaak samen met een lagere aanwezigheid van durf. De kwaliteit van het initiatief verwijst naar de vaardigheid oordeelsvorming. Verder draagt voldoende initiatief in positieve zin bij aan de vaardigheden ondernemerschap, netwerken en resultaatgerichtheid. Gedrag komt uit eigen beweging met een idee, voorstel of oplossing en onderneemt acties in de praktijk; vraagt uit zichzelf om informatie; realiseert zelf voorgestelde of opgelegde taken, doelen; werkt zelf mee, ziet werk en stimuleert medewerkers; ziet kansen en tekorten en zoekt/doet spontaan voorstellen; onderneemt acties om de werking te verbeteren; is in staat om een bepaald doel te bereiken zonder sturing nodig te hebben van anderen, maar met respect voor de teamgedachte. Positief: zoekt en grijpt kansen, begint zelf en wacht niet op anderen. Bijt de spits af. Is actief in het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden, komt met nieuwe plannen of ideeën. Negatief: is passief, doet niets uit eigen beweging, moet voordurend aangezet worden tot activiteiten. Blijft bij het oude, komt niet met nieuwe plannen of ideeën naar voren. 8 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werd bij deze vaardigheid volgende opmerking gemaakt door de aanwezige begeleiders: de mogelijkheid om initiatief te nemen creëert een aangename werkomgeving. Er moet hierbij echter ook effectief worden geluisterd naar de voorstellen, anders steken frustraties de kop op. pag. 19

20 OMGAAN MET ZICHZELF CREATIVITEIT 9 Het komen met nieuwe, originele oplossingen voor problemen. Creativiteit behoort tot het vaardighedengebied analyse en besluitvorming. Samenhang met andere vaardigheden. Creativiteit behoort tot het vaardighedengebied analyse en besluitvorming. Dit omvat de vaardigheden die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten. Het in mindere mate aanwezig zijn van creativiteit kan samengaan met het minder aanwezig zijn van initiatief, durf, onafhankelijkheid, probleemanalyse, verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en het innemen van standpunten. definieert de essentie van zaken vanuit totaal verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot originele oplossingen of ideeën; doet meerdere voorstellen voor aanpak, waarbij een of meerdere voorstellen niet direct voor de hand liggen; brengt veel ideeën aan tijdens brainstormsessies; genereert snel nieuwe ideeën en oplossingen; komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak; komt met een relevant nieuw gezichtspunt; laat zich bij het genereren van ideeën of oplossingen niet beïnvloeden door bestaande normen, waarden, procedures of praktische beperkingen; leeft zich sterk in het aangedragen onderwerp of probleem in; past bestaande concepten toe in niet voor de hand liggende situaties; voelt snel aan waar het in de kern om gaat; vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen. Gedrag: Positief: Heeft vaak frisse, nieuwe, ideeën. Benadert vraagstukken vanuit een totaal andere (onverwacht zinvolle) invalshoek. Maakt nieuwe wegen zichtbaar waardoor nieuwe oplossingsrichtingen zich aftekenen. Kan ontsnappen aan bestaande kaders. Heeft een hang naar nieuwe dingen en werkt niet graag in een starre cultuur. Negatief : Bewandelt altijd platgetreden paden. Reacties en ideeën zijn volkomen voorspelbaar. Gebruikt veel clichés en trapt vaak open deuren in. Wil de dagelijkse dingen graag overzichtelijk voor elkaar krijgen en houden. 9 Tijdens de cursus sociale vaardigheden bij direct leidinggevenden werd bij deze vaardigheid volgende opmerking gemaakt door de aanwezige begeleiders: Indien men geconfronteerd wordt met een onverwachte wijziging in de planning van een opdracht, is creativiteit en flexibel reageren een must. Een werkomgeving waarbij geen ruimte is voor creativiteit kan frustraties opwekken. pag. 20

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

TECHNISCH ASSISTENT HACCP

TECHNISCH ASSISTENT HACCP 1 COMPETENTIEFICHE D1-D3 EXPERT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM TECHNISCH ASSISTENT HACCP Leiding geven De eigen kennis en vaardigheden op gestructureerde wijze kunnen overbrengen naar medewerkers

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Klantgerichtheid Klantgerichtheid Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Je handelt zoveel mogelijk vanuit het belang van de patiënt Je zoekt actief naar wensen/behoeften van patiënten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Niveau 0: Kan geen hoofd- van bijzaken onderscheiden. Kan niet overzien waar informatie ontbreekt.

Niveau 0: Kan geen hoofd- van bijzaken onderscheiden. Kan niet overzien waar informatie ontbreekt. Competenties 1. Vakinhoudelijk/ Verpleegkundig handelen 1.1 Probleemanalyse Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen tussen

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

woonzorgcentrum directeur woonzorgcentrum

woonzorgcentrum directeur woonzorgcentrum Kinesitherapeut FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau kinesitherapeut BV1 BV3 Competenties 1/2/3/4/12/15/17/20/27 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ADMINISTRATIE ONTHAAL IN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ADMINISTRATIE ONTHAAL IN COZ SINT - JOZEF pg1/5 COMPETENTIEPROFIEL ADMINISTRATIE ONTHAAL IN COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht Competentie: Anticiperen Definitie: Voorziet veranderingen in de bestaande situatie en speelt daar doeltreffend op in. Datum afnames 1. Reageert actief op veranderingen binnen de eigen functie. Kan op

Nadere informatie

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige Zorgkundige FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau zorgkundige VC1 VC2 Competenties 1/2/3/4/7/15/17/20 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op 01/09/2010)

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL 1 FUNCTIEDOEL Leefgroepen en bewonersgerichte diensten begeleiden en adviseren in hun werking met personen (zowel kinderen als volwassenen)

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent QuickSift > Profiel Naam: De heer Regio Talent Vergelijkingsgroepen: NED Quicksift norm Datum: 9 mei 2011 QUICKSIFT PROFIEL De competentie scores worden weergegeven als Sten scores (1-10). Hoge scores

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF pg1/5 COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel Basisvaardigheden Algemeen Voor elke basisvaardigheid is omschreven wat de betekenis is = soort van definitie Daarnaast is een vertaling in (observeerbare) gedragscriteria gegeven om te kunnen scoren in

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Functie- en competentieprofiel Identificatiegegevens Functiefamilie: Functietitel: Afdeling:

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie