Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij"

Transcriptie

1 Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2008 Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

2 - 2 - Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan tijdens de kantooruren steeds contact opnemen met : Eddy Tessens of Martine Velghe Tel: +32(0) Tel: +32(0) Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

3 - 3 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL A. INLEIDING B. BEGRIPSBEPALINGEN Aantal zeedagen Besomming of omzet Gemiddelde Brutobedrijfsresultaat Nettobedrijfsresultaat Netto-winst/verlies (vóór belasting) Kengetal winstgevendheid Klein Vlootsegment (KVS) Kustvissers Eurokotters Andere KVS (Klein Vlootsegment kw) Groot Vlootsegment (GVS) Bokken 662 kw Andere GVS (Groot Vlootsegment, > 221 kw) C. ALGEMENE TENDENSEN De vloot Aanvoer en aanvoerwaarde D. ANALYSE VAN DE BESOMMING PER ZEEDAG Algemeen Per zeedag E. DETAIL VAN DE KOSTENFACTOREN BINNEN DE BESOMMING F. BRANDSTOFKOSTEN G. GEGEVENS VOLGENS OUDERDOM VAN DE VAARTUIGEN H. FINANCIELE SITUATIE COLOFON

4 - 4 - A. INLEIDING Op het einde van het verslagjaar 2008 telde de Belgische commerciële visserij nog 100 vaartuigen. Hiervan behoorden er 48 tot het Kleine Vlootsegment (KVS ; 2 Scheldevissers, 2 staande wantvissers, 1 boomkor, 23 kustvissers en 20 eurokotters) en 52 tot het grote vlootsegment (GVS ; 3 staande wantvissers, 2 plankenvissers, 1 boomkor met minder dan 662 kw en 46 boomkorvaartuigen met 662 of meer kw). Omwille van deze situatie werd bij de verwerking van de gegevens gewerkt met 3 hoofdcategorieën (kustvissers, eurokotters en gr ote boomkorren) en 2 heterogene categorieën (andere KVS en andere GVS). In de loop van het jaar 2008 werden drie Europese reglementaire teksten van toepassing betreffende de gegevensverzameling in de visserij in het algemeen, en de economische variabelen in het bijzonder. Het gaat om verordening nr. 199/2008, nr. 665/2008 en om het Besluit 2008/949 van de Commissie van 6 november Vooral aanhangsel VI van dit laatste besluit wijzigde ingrijpend de economische parameters, die aan de Europese instanties moeten meegedeeld worden. Als gevolg hiervan werd het formulier dat aan de rederijen wordt toegestuurd, aangepast en werden d e bijhorende definities verduidelijkt. In totaal werden 59 bruikbare uittreksels ontvangen, wat uitgesplitst naar de drie vermelde hoofdcategorieën de volgende percentages geeft : kustvissers 39%, eurokotters 75% en grote boomkorren 72%. In het raam van de Europese gegevensverzameling wordt gewerkt met een andere indeling (aanhangsel 3 van Besluit 2008/949) gebaseerd op vistuig en lengte-overalles. Daarom zal er in de toekomst naar gestreefd worden om de economische gegevens van de Belgische vissersvloot voor 100% te kennen. De economische resultaten van 2008 zelf zijn minder gunstig dan deze van 2007, vooral als gevolg van een uitgesproken daling van de visprijzen. Zo lag in 2008 de gemiddelde tongprijs 14% lager dan in 2007 (zie Aanvoer en Besomming 2008). Gezien de tong ongeveer 50% uitmaakt van de besomming heeft deze prijsdaling een directe impact op de rendabiliteit van de ondernemingen.

5 - 5 -

6 - 6 -

7 - 7 - B. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Aantal zeedagen Voor vaartuigen die reizen maken van meerdere dagen, is in principe de duur van één kalenderdag op zee gelijk aan één zeedag. De garnaalvisserijreizen zijn doorgaans zeer kort en lopen vaak niet langer uit dan één nacht, zodat hier een verblijf van ten hoogste 24 uren op zee, ongeacht de spreiding over twee kalenderdagen, als één zeedag wordt beschouwd. Wanneer méér dan 24 zeeuren en maximum 55 zeeuren worden gemaakt, rekent men twee zeedagen aan. 2. Besomming of omzet Is de opbrengst van de door het vaartuig gevangen en in de openbare afslag verkochte visserijproducten (verhandelde + niet-verhandelde waarde). - verhandelde waarde = verkoopswaarde van de aanvoer - niet-verhandelde waarde = de vergoeding die de reder krijgt voor de opgehouden vis - opgehouden vis = de hoeveelheid vis, die door het niet bereiken van een door de EU bepaalde minimumprijs (= ophoudprijs), uit de markt wordt genomen. De reder ontvangt hiervoor via de producentenorganisatie een vergoeding. 3. Gemiddelde Rekenkundig gemiddelde. Het werken met gemiddelde waarden biedt het voordeel dat een vrij nauwkeurig inzicht in het geheel kan worden bekomen. Bij nadere analyse van de resultaten mag echter niet uit het oog worden verloren dat deze werkwijze de beste schepen in een te nadelig en de minder goede in een te voordelig daglicht stelt. Om aan die tekortkoming tegemoet te komen, wordt - daar waar nodig geacht - de spreiding van bepaalde resultaten meegegeven. 4. Brutobedrijfsresultaat De besomming, verminderd met alle bedrijfskosten behalve afschrijvingen. 5. Nettobedrijfsresultaat Brutobedrijfsresultaat, verminderd met de afschrijvingen. 6. Netto-winst/verlies (vóór belasting) Nettobedrijfsresultaat, verminderd met de financiële kosten en verhoogd met de eventuele subsidies (en/of) financiële opbrengsten.

8 Kengetal winstgevendheid = netto-winst (vóór belasting) x 100 omzet Dit kengetal winstgevendheid, uitgedrukt in %, ligt best zo hoog mogelijk. 8. Klein Vlootsegment (KVS) Vaartuigen met een vermogen van maximum 221 kw. Einde 2008 behoorden 47 vaartuigen tot deze groep, die verder kan onderverdeeld worden in: 8.1. Kustvissers Vaartuigen met een vermogen van max. 221 kw (300 PK), die meestal minder dan 24 uur per reis op zee vertoeven. In 2008 waren er 23 kustvissers, waarvan 9 een boekhoudkundig uittreksel instuurden (39%) Eurokotters Vaartuigen gebouwd sedert 1981, uitgerust met de boomkor en die specifiek bedoeld werden om binnen de 12-mijlszones te vissen. Niettegenstaande de huidige criteria om binnen de 12-mijlszone te mogen vissen sedert 1987 max. 221 kw (300 PK) en max. 24m lengte over alles zijn, worden de boomkorvaartuigen gebouwd sedert 1981, die groter zijn dan 65 BT en max. 221 kw vermogen hebben, ongeacht hun lengte ook tot deze groep gerekend. In 2008 behoorden 20 vaartuigen tot deze groep, waarvan 15 boekhoudkundige uittreksels werden ontvangen (75%) Andere KVS (Klein Vlootsegment kw) Vaartuigen die uitgerust zijn met de boomkor en een vermogen hebben van max. 221 kw (300 PK), maar die niet behoren tot de Eurokotters of de kustvissers. Van deze beperkte groep werd één uittreksel ontvangen. Omwille van de bescherming van de privacy zijn de betrokken gegevens niet opgenomen in de overzichtstabellen. 9. Groot Vlootsegment (GVS) Vaartuigen met een vermogen van meer dan 221 kw. Einde 2008 behoorden 52 vaartuigen tot deze groep, die in het raam van deze publicatie verder onderverdeeld wordt als volgt : 9.1. Bokken 662 kw Vaartuigen die uitgerust zijn met de boomkor en een vermogen hebben van 662 kw of meer. In 2008 behoorden 46 vaartuigen tot deze categorie, waarvan 33 een boekhoudkundig uittreksel instuurden(72%). Dit is het meest actieve deel van de Belgische vloot Andere GVS (Groot Vlootsegment, > 221 kw) Het betreft een heterogene restcategorie van 6 vaartuigen, met staande netters, bordenvissers en boomkorvaartuigen met een vermogen tussen 221 en 662 kw. Voor deze categorie werden twee uittreksels ontvangen; in hoever de cijfers representatief zijn voor de verschillende vaartuigtypes is een open vraag.

9 - 9 - C. ALGEMENE TENDENSEN 1. De vloot Einde 2008 telde het EG-vlootregister nog 100 Belgische vaartuigen, een daling met 2 eenheden t.o.v. einde In 2008 werden 2 vaartuigen aan de vloot onttrokken. Eind 2008 was het aantal vaartuigen per thuishaven als volgt : Blankenberge 4 Nieuwpoort 10 Oostende 27 Zeebrugge 57 Scheldevissers 2 2. Aanvoer en aanvoerwaarde Een uitgebreide bespreking van deze gegevens is te vinden in Aanvoer en Besomming 2008, te vinden op de website van de Dienst : onder de rubriek Publicaties. Hier wordt zeer summier het essentiële herhaald: de totale aanvoer door Belgische vaartuigen in 2008 daalde met 8% tot ton de aanvoerwaarde daalde met 16% tot 76,3 miljoen EUR Gerangschikt naar afnemend aandeel in de aanvoerwaarde, kunnen de volgende tendensen in 2008 vermeld worden: Soort Procentueel Aandeel in Besomming Evolutie t.o.v. de besomming 2007 Gemiddelde prijs EUR/kg Evolutie t.o.v. de gemiddelde prijs 2007 Tong 46-1% 9,83-14% Schol 12-1,80-9% Tarbot 5-11,68 +1% Tongschar 5-4,47-11% Zeeduivel 5-10,83 +6% Kabeljauw 4-3,19-7% Rog 4-1,65-6% Griet 4 +1% 7,92 +9% Garnaal 4 +1% 4,01-10% Zeekat 3-2,00 +2% Het belang van tong voor de Belgische zeevisserij blijft dominant; 46% van de totale besomm ing komt van deze ene soort. De 10 vermelde vissoorten vormen meer dan 90% van de besomming. De aangegeven prijsdalingen hebben dus een grote invloed op de rendabiliteit.

10 D. ANALY SE VAN DE BESOMMING PER ZEEDAG 1. Algemeen (tabel 1a, 1b en 2a)) Wat betreft het gemiddeld aantal zeedagen is de meest opvallende vaststelling een daling bij het GVS van 247 naar 228; voor het KVS is deze parameter stabiel. De gemiddelde besomming neemt voor alle groepen (behalve de eurokotters) af, wellicht als gevolg van de reeds vermelde daling van de visprijzen. De gemiddelde kosten stijgen in het KVS en dalen in het GVS; één van de factoren hierin kan de verminderde visserij-inspanning van het GVS zijn. Procentueel stijgen de kosten t.o.v. de besomming voor alle belangrijke vaartuiggroepen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het gemiddelde brutobedrijfsresultaat dan ook gedaald, vooral voor de grote boomkorvaartuigen, en geeft de winst/verlies situatie een zeer uiteenlopend beeld: het minst gunstig voor de grote boomkorren en het meest positief voor de andere vaartuigen van het GVS (staande netten, planken). 2. Per zeedag (tabel 2b) De gemiddelde besomming per zeedag neemt licht toe voor het KVS, en daalt voor het GVS. De gemiddelde kosten per zeedag stijgen in het KVS, zijn stabiel voor de grote boomkorren en dalen voor de andere GVS. Het gemiddeld brutobe drijfsresultaat is enkel stabie l t.o.v voor de andere GVS, en daalt voor de andere groepen; voor de grote boomkorr en bedraagt die da ling zelfs 70%. Figuur 2 illustreert dit voor de laatste 10 jaar.

11 TABEL 1a: UITSLAG VAN HET STATISTISCHE ONDERZOEK DER BOEKHOUDINGEN VOOR 2007 GEMIDDELDEN PER VAARTUIG (in EUR) groep aantal boekhoudingen gemidd. kw gemidd. PK gemidd. GT gemidd. zeedagen gemidd. besomming gemidd. kosten en % tov besomming gemidd. bruto bedrijfsresultaat en % tov besomming KLEIN VLOOTSEGMENT % % KVS - Kustvissers % % KVS - Eurokotters % % KVS - Andere GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) % % GVS - Bokken (> 662 kw) % % GVS - Andere (> 221 kw) % %

12 TABEL 1b: UITSLAG VAN HET STATISTISCHE ONDERZOEK DER BOEKHOUDINGEN VOOR 2008 GEMIDDELDEN PER VAARTUIG (in EUR) groep aantal boekhoudingen gemidd. kw gemidd. PK gemidd. GT gemidd. zeedagen gemidd. besomming gemidd. kosten en % tov besomming gemidd. bruto bedrijfsresultaat en % tov besomming KLEIN VLOOTSEGMENT % % KVS - Kustvissers % % KVS - Eurokotters % % KVS - Andere (1) GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) % % GVS - Bokken (> 662 kw) % % GVS - Andere (> 221 kw) % %

13 TABEL 2a: UITSLAG VAN HET STATISTISCHE ONDERZOEK DER BOEKHOUDINGEN VOOR GEMIDDELDEN PER VAARTUIG (in EUR) groep gemiddeld aantal zeedagen gemiddelde besomming gemiddeld bruto- bedrijfsresultaat gemiddeld netto- winst/verlies vóór belasting KLEIN VLOOTSEGMENT KVS - Kustvissers KVS -Eurokotters KVS -Andere GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) GVS -Bokken (> 662 kw) GVS -Andere (> 221 kw)

14 TABEL 2b: UITSLAG VAN HET STATISTISCHE ONDERZOEK DER BOEKHOUDINGEN VOOR GEMIDDELDEN PER VAARTUIG PER ZEEDAG (in EUR) groep gemiddeld aantal zeedagen gemiddelde besomming per zeedag gemiddelde kosten per zeedag gemiddeld bruto- bedrijfsresultaat per zeedag KLEIN VLOOTSEGMENT KVS - Kustvissers KVS -Eurokotters KVS -Andere GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) GVS -Bokken (> 662 kw) GVS -Andere (> 221 kw)

15 EUR Figuur 1 : gemiddelde besomming per zeedag KLEIN VLOOTSEGMENT Kustvissers Eurokotters GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) Bokken (> 662 kw) boekjaar EUR Figuur 2 : gemiddeld brutobedrijfsresultaat per zeedag KLEIN VLOOTSEGMENT Kustvissers Eurokotters GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) Bokken (> 662 kw) boekjaar

16 E. DETAIL VAN DE KOSTENFACTOREN BINNEN DE BESOMMING De cijfers in de tabellen 3 geven per categorie een overzicht van de verschillende factoren die meespelen in de exploitatie van een commerciële visserij. Volgende elementen kunnen vermeld worden bij de inschatting van de verschillende factoren: a) de meest uitgesproken invloed komt van de sterk gestegen brandstofprijzen gedurende het grootste deel van 2008 (tabel 5 en figuur 6), met een gemiddelde stijging van meer dan 30% t.o.v. 2007; b) dit vertaalt zich in een onvermijdelijke stijging van de gemiddelde brandstofkosten (tabel 4) en hun aandeel in de besomming (tabel 6); c) voor de grote boomkorren komt hier bovenop nog de daling van de besomming als gevolg van de gedaalde visprijzen (tabel 2a); d) de andere kostenfactoren, zoals loonkosten, bleven ofwel stabiel of verbeterden in 2008 in vergelijking met In 2008 vormt de gemiddelde brandstofkost 27 à 30% van de besomming van het KVS, en meer dan 40% van de besomming van de grote boomkorren. De loonkosten voor de belangrij kste groepen situeren zich zoals in 2007 tussen 27 en 30% van de besomming. Het kengetal van winstgevendheid (punt 7 van de definities) is voor de verschillende groepen als volgt in 2008: KVS +4,7% Kustvissers +5,8% Eurokotters +2,3% Andere - GVS -6,2% Bokken -7,8% Andere +18,6% Figuren 3a en 3b illustreren de spreiding van winst en verlies binnen het KVS en GVS. Binnen het KVS werken 15 vaartuigen met winst en 9 met verlies; binnen het GVS zijn er 12 vaartuigen met winst en 22 met verlies.

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 Figuur 3a Euro > tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot < SPREIDING WINST/VERLIES in 2008 (vóór belasting) binnen het KVS Aantal vaartuigen Figuur 3b Euro > tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot < SPREIDING WINST/VERLIES in 2008 (vóór belasting) binnen het GVS Aantal vaartuigen

24 F. BRANDSTOFKOSTEN TABEL 4: DE BRANDSTOFKOSTEN VERGELIJKING groep gemiddelde brandstofkosten gemiddelde brandstofkosten per zeedag t.o.v t.o.v t.o.v t.o.v KLEIN VLOOTSEGMENT % % % % KVS - Kustvissers % % % % KVS - Eurokotters % % % % KVS - Andere GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) % % % % GVS - Bokken (> 662 kw) % % % % GVS - Andere (> 221 kw) % % % % Na de relatieve stabilisering in 2007, zijn de gemiddelde brandstofkosten zowel in absolute cijfers als per zeedag sterk gestegen in 2008 (tabel 4 en figuur 4). De stijging is meer uitgesproken bij het KVS.

25 Figuur 4 : gemiddelde brandstofkosten per zeedag EUR KLEIN VLOOTSEGMENT Kustvissers Eurokotters GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) Bokken (> 662 kw) boekjaar De gemiddelde gasolieprijs lag in % hoger dan in 2007 (tabel 5), maar vanaf het hoogtepunt in juni-juli (0,77 / l iter) is de prijs blijven dale n tot 0,40 /liter in december (figuren 5 en 6). Zoals al vermeld steeg het procentuele aa ndeel van de brand stofkosten t.o.v. d e besomming voor alle groepen in 2008 (tabel 6), en lag boven de 40% voor de grote boomkorvaartuigen. Vanaf dit verslagjaar is de parameter gasolieverbruik ( i n liter ) opgen omen. Dit laat toe om na te gaan welke factoren (zeedagen, kw, BT) het verbruik het meest beïnvloeden (*); kort samengevat geeft dit het volgende resultaat (de determinatiecoëfficiënt vermeld tussen haakjes = hoeveel procent van de variatie van het verbruik wordt verklaard door één of meer van de 3 beschouwde factoren): alle vaartuigen : BT, zeedagen (91%) KVS : BT ( 61%) GVS : kw, zeedagen, BT (88%) Voor het KVS is het verband tussen verbruik en de 3 factoren minder uitgesproken omdat de capaciteit in kw en het aantal zeedagen weinig varieert binnen de groep. Bij het GVS beïnvloeden kw en aantal zeedagen wel het verbruik. (*) dit verband werd nagegaan aan de hand van een stapsgewijze multiple lineaire regressie met brandstofverbruik als onafhankelijke parameter.

26 TABEL 5: DE OFFICIELE GEWOGEN GEMIDDELDE GASOLIEPRIJS VOOR DE ZEEVISSERIJ (in EUR/LITER) maand EUR/L evolutie EUR/L evolutie EUR/L evolutie EUR/L evolutie EUR/L evolutie januari 0,26-7,4% 0,32 22,5% 0,46 42,5% 0,41-10,7% 0,57 40,4% februari 0,25-17,5% 0,34 37,2% 0,46 34,6% 0,42-9,2% 0,58 38,3% maart 0,27-14,0% 0,39 45,4% 0,47 20,8% 0,43-8,6% 0,62 43,5% april 0,28 11,9% 0,40 43,9% 0,50 23,5% 0,45-10,4% 0,65 43,6% mei 0,30 29,5% 0,38 26,2% 0,50 30,5% 0,46-8,4% 0,73 59,5% juni 0,29 23,5% 0,43 46,2% 0,50 16,4% 0,48-4,4% 0,77 61,2% juli 0,31 27,5% 0,45 45,2% 0,51 12,4% 0,49-3,9% 0,77 57,7% augustus 0,34 31,6% 0,47 38,6% 0,51 7,9% 0,48-6,1% 0,69 43,5% september 0,34 37,1% 0,51 48,0% 0,47-7,0% 0,50 5,7% 0,66 31,2% oktober 0,40 55,6% 0,50 25,8% 0,45-10,9% 0,52 15,9% 0,60 16,2% november 0,36 37,7% 0,46 26,5% 0,44-3,4% 0,57 29,0% 0,51-10,6% december 0,33 28,6% 0,44 34,1% 0,44-0,7% 0,57 30,6% 0,40-30,0% JAAR 0,31 19,1% 0,43 36,8% 0,48 11,9% 0,48 1,0% 0,63 30,4% Opmerking: de prijsevolutie is het procentuele verschil met de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar EURO/L 0,80 Figuur 5 : gemiddelde maandprijzen voor gasolie 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 januari februari maart april mei juni juli augustus sep tember oktober november december

27 Figuur 6 : evolutie van de gasolieprijzen ( ) EUR/L 0,80 0,75 0,70 0,65 0, 60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0, jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan-0 9 TABEL 6: AANDEEL V AN DE BRANDSTOFKOSTEN BINNEN DE BESOMMING groep gemiddelde kw brandstofkosten t.o.v. de besomming KLEIN VLOOTSEGMENT KVS - Kustvissers KVS - Eurokotters KVS - Andere GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) GVS - Bokken (> 662 kw) GVS - Andere (> 221 kw) ,47% 22,71% 29,51% ,24% 22,01% 27,34% ,53% 22,87% 29,88% ,02% 31,27% 41,85% ,21% 31,29% 42,35% ,24% 30,59% 23,92%

28 G. GEGEVENS VOLGENS OUDERDOM VAN DE VAARTUIGEN Tabel 7 geeft een overzicht van enkele parameters in functie van de ouderdom van vaartuigen. TABEL 7: OPDELING STATISTISCHE GEGEVENS VOLGENS OUDERDOM VAN DE VAARTUIGEN IN 2008 KLEIN VLOOTSEGMENT ouderdom gemiddelde onderhoud & brutoverzekering afschrijving besomming vaartuigen zeedagen herstellingen bedrijfsresultaat 10 jaar jaar jaar jaar KVS - Kustvissers ouderdom gemiddelde onderhoud & brutoverzekering afschrijving besomming vaartuigen zeedagen herstellingen bedrijfsresultaat 10 jaar jaar jaar jaar KVS - Eurokotters ouderdom gemiddelde onderhoud & brutoverzekering afschrijving besomming vaartuigen zeedagen herstellingen bedrijfsresultaat 10 jaar jaar jaar GROOT VLOOTSEGMENT (> 221 kw) ouderdom gemiddelde onderhoud & brutoverzekering afschrijving besomming vaartuigen zeedagen herstellingen bedrijfsresultaat 10 jaar jaar jaar jaar GVS Bokk en ( > 662 k W) ouderdom gemiddelde onderhoud & brutoverzekering afschrijving besomming vaartuigen zeedagen herstellingen bedrijfsresultaat 10 jaar jaar jaar jaar

29 H. FINANCIELE SITUATIE De nieuwe Europese regelgeving (zie A. Inleiding) heeft een aangepaste parameter geïntroduceerd om de financiële gezondheid van de rederijen te evalueren (*). Deze indicator betreft de verhouding tussen de schulden en de kapitaalwaarde van het vaartuig. Voor de 3 hoofdgroepen in de Belgische vloot geeft dit volgend beeld (gemiddelde + extremen): kustvissers : 72% (19%-145%) eurokotters : 82% (8%-100%) grote boomkorre n : 75% (2%-138%) Hoe lager dit percentage, hoe groter het aandeel van het eigen vermogen en dus hoe gezonder de onderneming. (*) omdat de Europese Verordeningen de verhouding eigen en vreemd vermogen niet meer opleggen, wordt deze parameter niet meer gevraagd vanaf 2008.

30 COLOFON Samenstelling VLAAMSE OVERHEID Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij E indredactie Ir. Eddy Tessens en Martine Velghe Verantwoordelijke uitgever Ir. Johan Heyman, Afdelingshoofd Deze publicatie is op aanvraag te verkrijgen bij : VLAAMSE OVERHEID Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij Vrijhavenstraat Oostende Tel: +32(0) Fax: +32(0) E -mail: o f te downloaden van de website :

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011 DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011 Bedrijfsresultaten Economische situatie van de Belgische rederijen Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid Dienst: Zeevisserij COLOFON

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten Technische brochure DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten Economische resultaten van de Belgische rederijen Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013

Nadere informatie

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2003 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij - 2 - INHOUDSTAFEL A. INLEIDING 3 Boekhoudkundig

Nadere informatie

Vlaanderen is visserij

Vlaanderen is visserij Vlaanderen is visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2015 BEDRIJFSRESULTATEN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

LARA LANDBOUWRAPPORT Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij

LARA LANDBOUWRAPPORT Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij LARA LANDBOUWRAPPORT 2014 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij VIRA VISSERIJRAPPORT 2014 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij WELKOM Kristof Van Laere Sierteler LARA 2014 Dirk

Nadere informatie

Vlaanderen is visserij

Vlaanderen is visserij Vlaanderen is visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2015 AANVOER EN BESOMMING VLOOT, QUOTA, VANGSTEN, VISSERIJMETHODEN EN ACTIVITEIT DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DE BELGISCHE

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2016 AANVOER EN BESOMMING VLOOT, QUOTA, VANGSTEN, VISSERIJMETHODEN EN ACTIVITEIT DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 214 AANVOER EN BESOMMING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Nadere informatie

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink Kostprijs garnalen Kenniskring duurzame garnalenvisserij Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink 1. Inleiding Om een gezonde visserij te hebben, is het van belang om niet onder de kostprijs te vissen.

Nadere informatie

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier  Beleidsdomein Landbouw en Visserij Keerpunt in de Vlaamse visserij Inhoud Inleiding Betere boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen De outriggervisserij Flyshooting Passief vissen Staand

Nadere informatie

BELGISCHE ZEEVISSERIJ

BELGISCHE ZEEVISSERIJ NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Leuvenseweg 44 000 BRUSSEL Tel. : 53.9.50 BELGISCHE ZEEVISSERIJ JAAR 984 Uittreksel "Landbouw/statistieken nr 4, 5, 98". I N H O U D S O P G A V E ZEEVISSERIJ Jaar

Nadere informatie

UITKOMSTEN VAN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ GEDURENDE HET JAAR 1983

UITKOMSTEN VAN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ GEDURENDE HET JAAR 1983 MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Administratief Centrum Vrijhavenstraat 5 8400 Oostende UITKOMSTEN VAN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ GEDURENDE HET JAAR 1983

Nadere informatie

Pulskor versus boomkor

Pulskor versus boomkor Pulskor versus boomkor ARM 7 en ARM 44, economische uitkomsten en analyses Vertrouwelijk rapport Kees Taal Mike Turenhout Arie Klok LEI-rapport 2014-xxx Maart 2014 Projectcode Kenniskringen Visserij LEI,

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013. Aanvoer en besomming. Vloot, quota, vangsten, visserijmethoden en activiteit

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013. Aanvoer en besomming. Vloot, quota, vangsten, visserijmethoden en activiteit Technische brochure DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 213 Aanvoer en besomming Vloot, quota, vangsten, visserijmethoden en activiteit Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ

Nadere informatie

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij)

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij) Een kink in de kabeljauw ILVO-Visserij Visserij Mei 2008 Inhoud Inleiding De Belgische situatie Alternatieven voor de boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK FOCUS 2014 TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK BOEKJAREN 2011-2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op varkenshouderij

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren.

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren. NOTARISBAROMETER VASTGOED AAN DE KUST WWW.NOTARIS.BE S1 2017 VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES advies over een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten

Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten ct/kwh Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten In maart 2011 hebben de Belgische federatie van de chemische Industrie en van life sciences (essenscia),

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit

Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Els Vanderperren & Hans Polet

Els Vanderperren & Hans Polet Terugblikken op wat is geweest en uitkijken naar wat komt... We doen het allemaal vrijwel doorlopend. Toch staan we er zelden echt bij stil hoezeer beide onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door de

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 2012 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël

Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël Stichting Masterplan Duurzame Visserij februari 2016 p/a Vlaak 4 8321 RV Urk Contactpersoon: drs. J.Luchies T: 0527 681641 E: jluchies@mkbadviseurs.nl www.masterplanduurzamevisserij.nl

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders

Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE Tel.

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ Studiedag Vissen in het Verleden 25/11/2011 Een Eeuw Zeevisserij in België Statistieken

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

De economische haalbaarheid van de. Belgische visserijsector

De economische haalbaarheid van de. Belgische visserijsector De economische haalbaarheid van de Belgische visserijsector Steve Decloedt Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005 2006 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

1.1 Visgebieden. Figuur 10.1: De Belgische zeegebieden

1.1 Visgebieden. Figuur 10.1: De Belgische zeegebieden Visserij De Vlaamse visserijsector biedt sinds meerdere jaren het hoofd aan vele uitdagingen. Wegens dalende visbestanden werden er vangstbeperkingen opgelegd. Bovendien heeft de sector ook te kampen met

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2007 2009 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 7 maart 2009 09.00 uur Opening 09.05 uur Voortgang Imago 09.15 uur Voorstel

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

PRODUCTIEREKENING VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 2013

PRODUCTIEREKENING VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 2013 FOCUS 214 PRODUCTIEREKENING VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 213 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op de productierekeningen 2. Productiewaarde 3. Intermediair verbruik 4. Netto

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale i Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij Productie- en Marketingplan 2015 27 februari 2015 Rederscentrale Urbain Wintein Voorzitter Emiel Brouckaert Directeur Inleiding

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1474 30 januari 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/210,

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Visplan 2012 Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan

Visplan 2012 Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan i Rederscentrale CV Producentenorganisatie der Reders ter Zeevisserij Visplan 2012 Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan 16 februari 2012 Rederscentrale Urbain Wintein en Emiel Brouckaert i Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

TOP 500 editie 2010 cijfers 2009

TOP 500 editie 2010 cijfers 2009 TOP 500 editie 2010 cijfers 2009 vorige editie karakteristieken omzet tewerkstelling personeelskosten oorsprong kapitaal toegevoegde waarde export rendabiliteit 2009 samengevat 25 jaar Top 500 Inhoud Vorige

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei (groeifactoren) terugrekenen in de tijd (met groeifactoren) nominaal,

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronisch registratie-

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Beoordeling van investeringsvoorstellen

Beoordeling van investeringsvoorstellen Beoordeling van investeringsvoorstellen C2010 1 Beoordeling van investeringsvoorstellen Ir. drs. M. M. J. Latten 1. Inleiding C2010 3 2. De onderneming C2010 3 3. Investeringen G2010 3 4. Selectiecriteria

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid

2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid 2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 23 e jaargang, nr. 81 Zoetermeer, 27 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Meer bedrijvigheid Hoogste bedrijvigheid

Nadere informatie

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden? 1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?. een daling van het aantal werklozen B. een toename van de emigratie uit het betreffende land. de

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie