Pulskor versus boomkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pulskor versus boomkor"

Transcriptie

1 Pulskor versus boomkor ARM 7 en ARM 44, economische uitkomsten en analyses Vertrouwelijk rapport Kees Taal Mike Turenhout Arie Klok LEI-rapport 2014-xxx Maart 2014 Projectcode Kenniskringen Visserij LEI, Wageningen UR, Den Haag

2 Het LEI kent de werkvelden: [DEZE WORDEN DOOR BUREAUREDACTEUR INGEVOEGD] Dit rapport maakt deel uit van het werkveld << Titel werkveld>>. Een project in het kader van Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden: Zeeland, provincie Zeeland 2 <<Colofonruimte - van onder naar boven - geen extra regels toevoegen>>

3 Pulskor versus boomkor ARM 7 en ARM 44, economische uitkomsten en analyses Kees Taal, Mike Turenhout, Arie Klok Rapport <<XXXXX>> ISBN/EAN: <<XXXXX>> <<XXX>> p., fig., tab., bijl. LEI, 2009 Overname van de inhoud is toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. Het LEI is ISO 9000 gecertificeerd. 3

4 Inhoud Woord vooraf 1 Inleiding Achtergrond Uitgangspunten onderzoek Onderzoeksmethodiek Leeswijzer 8 2 Economische analyse platvisvisserij Achtergrond: pulsvisserij als alternatief voor de boomkor Visgronden ARM 7 en ARM Aanvoer vis Opbrengst vis Gasolieverbruik- en kosten Kosten Vergelijking ARM 7 en ARM 44 met vlootgemiddelde LEI-panel 15 3 Conclusies 18 Literatuur en websites 19 4

5 Woord vooraf Het LEI heeft voor Visserij- en beheermaatschappij Siereveld BV een korte studie uitgevoerd naar de economische uitkomsten van de pulskor versus de boomkor op platvis met de vissersvaartuigen ARM 7 en ARM 44. Het gaat hier om een vergelijking van resultaten waaruit moet blijken of pulstechniek een economisch alternatief kan zijn voor boomkor vistuig. De traditionele platvisvisserij staat de laatste jaren maatschappelijk en economisch gezien sterk onder druk. Een omschakeling naar een duurzamere en rendabelere visserijmethode is noodzakelijk om in de toekomst te kunnen blijven vissen. Uit eerder onderzoek en uit praktijkproeven blijkt dat de pulskor techniek een oplossing kan zijn voor de (algemeen) onrendabele en niet als duurzaam veronderstelde boomkorvisserij op platvis. De firma Siereveld heeft voor dit project geïnvesteerd in pulstechniek (pulskor), waarvan de firma Delmeco fishing technology BV leverancier is. In deze korte studie is gekeken naar ontwikkeling in opbrengsten, kosten en brandstofverbruik van de twee kotters ARM 7 en ARM 44. Zonder steun vanuit het Europees Visserij-fonds (EVF) zou introductie van pulstechniek geen doorgang hebben kunnen vinden vanwege de hoge kosten van aanschaf van het pulsvistuig en de bedrijfsonzekerheid ervan. Er moet nog veel worden doorontwikkeld aangaande de pulstechniek om de continuïteit van de visserij beter gewaarborgd te krijgen. In samenwerking met leveranciers van kennis en met toeleveranciers van materialen is in dit project tot een zo optimaal mogelijke investering gekomen. Het LEI heeft de economische activiteiten met de pulskor gemonitord en de belangrijkste financiële uitkomsten en resultaten zijn vastgelegd in dit beknopte rapport. De samenwerking met de heer Siereveld en met (toe)leveranciers is op een plezierige wijze verlopen, waarvoor hartelijk dank. Laan van Staalduinen Algemeen directeur LEI Wageningen UR 5

6 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De maatschappelijke en economische druk op de bestaande vorm van platvisvisserij (boomkor) noopt tot innovatie en aanpassing in de wijze van uitoefening van visserij. Tegen de huidige vorm van platvisvisserij zijn steeds meer maatschappelijke bezwaren en eisen op het gebied van duurzame visserij worden steeds hoger. Effecten op het milieu dienen tot het uiterste te worden beperkt. De boomkorvisserij op platvis lijkt niet duurzaam genoeg en tegelijkertijd lijkt deze methode op de lange termijn niet lonend meer te zijn, vooral vanwege het hoge brandstofverbruik en daardoor ook de hoge kosten (door de gestegen brandstofprijs). In het jaar 2009 is met name door noordelijke vissers (Texel) een nieuwe visserijmethode voor de platvisvisserij geïntroduceerd, de pulsvisserij. Na jarenlang experimenteren zijn eind 2009 drie visserijschepen aan de slag gegaan met het nieuwe concept vistuig voor de vangst van platvis. De TX 68 met de pulskor, de TX 36 met de pulswing en de SL 3, eveneens met de pulswing. Deze kotters hebben motoren variërend van tot pk, met een lengte variërend van 33 meter tot ruim 40 meter. De resultaten op zowel ecologisch als op economisch gebied zagen er veelbelovend uit en de vissers hebben inmiddels behoorlijk veel ervaring opgebouwd op de hun vertrouwde visgronden. Naar eigen zeggen zijn zij niet voornemens om in de toekomst ooit nog terug te vallen op de traditionele boomkor methode. Met ondersteuning van de Provincie Zeeland is Visserij- en beheermaatschappij Siereveld in de loop van het jaar 2012 overgegaan tot een innovatieproject Pulskor versus boomkor. De visserij wordt uitgeoefend met de kotters ARM 7 en ARM 44 waarvan hieronder de belangrijkste scheepsspecificaties zijn gegeven. De eerste visreis met pulsvistuig startte voor de ARM 7 in de eerste week van april 2012 (datum van aanlanding 6 april) en voor de ARM 44 halverwege maart 2012 (datum van aanlanding 23 maart). 6

7 Tabel 1.1 Specificatie scheepsgegevens ARM 7 ARM 44 Bouwjaar casco Lengte (m) 45,68 45,54 Breedte (m) 9,00 9,00 Holte 5,10 5,10 GT Bouwjaar hoofdmotor Pk/kW 2.000/ / Uitgangspunten onderzoek Voor de kotters ARM7 en ARM44 een overzicht verkrijgen van: Investeringen in pulstechniek Ontwikkeling in kosten vanwege toepassing pulstechniek Ontwikkeling in aanvoer en opbrengsten door toepassing pulstechniek Ontwikkeling in economische prestaties 1.3 Onderzoeksmethodiek Om het hierboven beschreven overzicht te verkrijgen is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden, namelijk; deskresearch en onderzoek van de financiële administratie van Visserij- en beheermaatschappij Siereveld. - Deskresearch: Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data van het BedrijvenInformatieNet (BIN) van het LEI. Daarnaast is gebruik gemaakt van logboekgegevens en van Visserij Informatie en Registratie Systeem (VIRIS) gegevens. Cijfers van de visserijschepen ARM 7 en ARM 44 over de jaren 2011 en 2012 zijn met elkaar vergeleken en er zijn ook vergelijkingen gemaakt met gemiddelde prestaties van andere kotters in de Nederlandse vloot. Diverse bronnen zijn geraadpleegd, zoals de website van de Kenniskring Puls en SumWing en verslagen van bijeenkomsten van deze Kenniskring en rapporten van IMARES en LEI over pulsvisserij. 7

8 - Financiële administratie: een check van de boekhouding van de schepen ARM 7 en ARM 44. Daardoor is inzage verkregen in alle opbrengsten en kosten met betrekking tot de pulskorvisserij, zowel qua aanschaf als onderhoud en reparatie ten aanzien van het pulsvistuig/systeem, als ook de vangsten van vis en brandstofverbruik. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is in kort bestek het project puls visserij ARM 7 en ARM 44 beschreven en zijn de belangrijkste resultaten weergegeven en geanalyseerd. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste conclusies kort weergegeven. In de bijlage zijn de bronnen vermeld, die gebruikt zijn voor dit rapport. 8

9 2 Economische analyse platvisvisserij 2.1 Achtergrond: pulsvistuig als alternatief voor de boomkor De kotters ARM 7 en ARM 44 hebben in de afgelopen jaren met wekkerkettingen en kettingmatten op tong en andere platvissoorten gevist. Vooral door steeds verder toenemende brandstofkosten (prijsstijging van olie) is de boomkorvisserij minder of niet rendabel meer geworden. Experimenten met elektrisch vissen (pulsvisserij) en introductie van deze visserijmethode in het jaar 2009 leken wel perspectieven te bieden voor een rendabele visserij op tong. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektroden, die bevestigd zijn aan draden (strings) die over de zeebodem worden gesleept met een pulskor vistuig. Met licht elektrische pulsen (van maximaal 15 volt/gemiddeld 6 volt) kan platvis van de zeebodem worden opgeschrikt waarna de vis in het net beland. Uit een aantal onderzoeken van IMARES blijkt dat de pulsvisserij minder bodem-beroerend is en dat er minder discards en andere ongewenste soorten worden mee gevangen. Daardoor wordt pulsvisserij ook geacht een duurzamere vorm van visserij te zijn. Op de Noordzee is deze methode nog niet op grote schaal toegepast omdat in Europees verband een officieel verbod voor deze methode geldt. Er is wel een tijdelijke toestemming van de EU voor een beperkt aantal Nederlandse vissersschepen en in het jaar 2011 hebben ook enkele Duitse en Engelse schepen toestemming gekregen voor deze vorm van visserij. Medio 2012 waren in totaal 42 Nederlandse vissersvaartuigen met pulssystemen uitgerust waarvan de meeste geschikt voor platvis een enkele voor de vangst van garnalen. Verwacht wordt dat in 2014 nog eens 42 toestemmingen voor puls aan (alleen) platvisvissers zal worden gegeven. Tot nu toe blijkt dat op de Noordzee met elektrisch vissen op de zeebodem vooral tong goed kan worden gevangen en in mindere mate schol en andere commerciële platvis, dit in vergelijking met de boomkorvisserij met wekkerkettingen. Verder lijkt het dat de vangst van vis (de grootte ervan) kan worden beinvloed, met een iets hogere spanning worden algemeen grotere (maatse) vissen gevangen terwijl kleine platvis minder of niet wordt gestimuleerd om los te komen en dus achterblijft op de zeebodem en niet of minder gevangen wordt. Gezien de testen en proeven die in het recente verleden zijn gedaan (diverse IMARES rapporten) lijkt de impact op het milieu met pulstechniek fors kleiner uit te pakken dan met het traditionele sleepvistuig, de boomkor. 9

10 Voor meer informatie over de pulsvisserijmethode, impact en prestaties wordt verwezen naar het kennisdossier pulsvistuig en naar de factsheets van IMARES en LEI (zie de bijlage literatuur en websites). 2.2 Visgronden ARM 7 en ARM 44 Gedurende de monitoringsperiode 2011 en 2012 hebben de viskotters ARM 7 en ARM 44 vooral in de Zuidelijke Noordzee gevist. Grofweg gezegd in het gebied ten zuiden en zuidwesten van de provincie Zeeland, buiten de 12-mijlszones in het zeegebied tussen België en het Verenigd Koninkrijk, N xx en E 3.20.xx. Andere Nederlandse kotters met motoren van rond pk die met pulstechniek vissen, bevissen visgronden met name onder de Engelse kust en de zogenaamde Engelse Banken, buiten de 12-mijlszone. Zogeheten Eurokotters uit Arnemuiden, Vlissingen, Yerseke en Tholen, vissen met 300 pk motoren met pulstechniek vooral in de kustzone van Zuid Holland, Zeeland en de Belgische kust. 2.3 Aanvoer vis In de tabellen 2.1a en 2.1b zijn de gemiddelde aanvoergegevens van vis per zeedag van de ARM 7 en ARM 44 weergegeven (met indexcijfers). Er is een vergelijking gemaakt tussen de aanvoer in 2011 (boomkor) en die in 2012 (pulskor). Bijna alle vis werd via de visafslag van Vlissingen verkocht, bij uitzondering werd via de visafslag van Breskens verkocht. Tabel 2.1a Aanvoer ARM 7, gemiddeld per zeedag Index Boomkor 2011=100 Vissoort Boomkor 2011 Pulskor 2012 Tong Schol Tarbot Schar Totaal alle vis

11 Tabel 2.1b Aanvoer ARM 44, gemiddeld per zeedag Index Boomkor 2011=100 Vissoort Boomkor 2011 Pulskor 2012 Tong Schol Tarbot Schar Totaal alle vis Van jaar tot jaar varieert de vangbaarheid van vissoorten. Daarnaast kan de toegepaste visserijmethode een rol spelen in de vangbaarheid van vissoorten. Opvallend is dat er in 2012 met de pulskor wel iets meer tong is aangevoerd door beide schepen maar dat er aanzienlijk minder van alle andere vissoorten werd aangevoerd. Van de vissoort schol werd door beide schepen ruim de helft minder aangevoerd en van tarbot een derde (ARM 7) tot 60% minder (ARM 44). Het totaal volume aangevoerde vis per zeedag nam bij beide schepen met ongeveer een derde af. De afhankelijkheid van tong in de vangst is met pulskor nog groter geworden dan dat het bij boomkor al was. 2.4 Opbrengst vis Uit de tabellen 2.2a en 2.2b blijkt dat de gemiddelde opbrengst per zeedag in 2012 voor beide kotters 23% lager uitkwamen in vergelijking met Ondanks de toegenomen aanvoer van tong kwam de opbrengst toch lager uit. Tabel 2.2a Opbrengst ARM 7, gemiddeld per zeedag Index Boomkor 2011=100 Vissoort Boomkor 2011 Pulskor 2012 Tong Schol Totaal

12 Tabel 2.2b Opbrengst ARM 44, gemiddeld per zeedag Index Boomkor 2011=100 Vissoort Boomkor 2011 Pulskor 2012 Tong Schol Totaal Vooral de prijzen van de belangrijke soorten tong en schol kwamen in 2012 aanzienlijk lager uit dan in Dat heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst lager uitviel, ondanks de toegenomen vangst van tong. 2.5 Gasolieverbruik en -kosten Tabel 2.3a Gasolieverbruik en kosten ARM 7, gemiddeld per zeedag Boomkor 2011 Pulskor t.o.v Gasoliehoeveelheid % Gasoliekosten % Aandeel gasoliekosten 37% 24% in opbrengst Tabel 2.3b Gasolieverbruik en kosten ARM 44, gemiddeld per zeedag Boomkor 2011 Pulskor t.o.v Gasoliehoeveelheid % Gasoliekosten % Aandeel gasoliekosten 37% 25% in opbrengst Het gasolieverbruik per zeedag kwam bij de ARM 7 in het jaar 2012 nog maar uit op 44% ten opzichte van het jaar 2011 (tabel 2.3a). Vooraf was rekening gehouden met een afname van maximaal rond 50% maar de afname kwam dus uit op maar liefst 56%. 12

13 Bij de ARM 44 kwam het gasolieverbruik per zeedag in 2012 uit op 40% ten opzichte van het jaar 2011 (tabel 2.3b). De afname ten opzichte van boomkor kwam hiermee uit op maar liefst 60%. Voor beide schepen nam het aandeel van de gasoliekosten in de opbrengst af van 37% naar 24% (ARM 7) en 25% (ARM 44). De verwachting is dat het brandstofverbruik per zeedag in de komende jaren op ongeveer hetzelfde niveau zal uitkomen. 2.6 Kosten In de tabellen 2.4a en 2.4b zijn de indexcijfers van opbrengst en belangrijkste kosten per zeedag weergegeven. De in de tabel opgenomen opbrengst is gecorrigeerd voor aanland-, veiling- en diverse andere kosten, die ingehouden worden via de visafslagen. Gemakshalve is aangenomen dat deze kosten totaal 10% van de bruto-opbrengst (besomming) beslaan, waardoor in de tabel de netto-opbrengst is vermeld, die 90% van de bruto-opbrengst bedraagt. Tabel 2.4a Kosten ARM 7, gemiddeld per zeedag Index boomkor 2011=100 Kosten Boomkor 2011 Pulskor 2012 Netto-opbrengst Lonen Gasoliekosten Vistuigkosten (incl. afschrijving puls) Beschikbaar saldo voor overige kosten Tabel 2.4b Kosten ARM 44, gemiddeld per zeedag Index boomkor 2011=100 Kosten Boomkor 2011 Pulskor 2012 Netto-opbrengst Lonen Gasoliekosten Vistuigkosten (incl. afschrijving puls) Beschikbaar saldo voor overige kosten

14 De kosten voor deellonen voor de bemanning kwamen 2% hoger uit voor beide kotters. De afname van de gasoliekosten zijn al besproken in paragraaf 2.5. De besparing op gasoliekosten vanwege het verminderde verbruik bij pulskor is voor een deel teniet gedaan door prijsstijgingen in In onderstaande figuur 1 is zichtbaar hoe de gasolieprijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2012 lag de gasolieprijs afgerond op gemiddeld 66 eurocent per liter. In 2011 was dat nog gemiddeld 59 eurocent. De kosten voor vistuig voor beide schepen, inclusief de afschrijvingskosten voor pulsinstallaties, kwamen in % (ARM 7) en 78% (ARM 44) hoger uit. De verwachting is dat de vistuigkosten op termijn zullen dalen, vanwege het feit dat: in dit eerste jaar (2012) ook voorraadvorming heeft plaatsgevonden waardoor de kostenpost vistuig voor beide schepen hoger uitviel dan normaal opschaling in de visserij in het algemeen schaalvoordelen zal geven Het saldo dat overbleef om andere kosten te kunnen betalen (en eventuele winst te maken) kwam per zeedag voor beide schepen fors lager uit, -28% voor ARM 7 en -37% voor ARM 44. Figuur 1 Gemiddelde gasolieprijs ( /liter)

15 2.7 Vergelijking ARM 7 en ARM 44 met vlootgemiddelden LEI-panel In onderstaande tabellen zijn vergelijkingen gemaakt tussen ARM 7 en ARM 44 met gemiddelden van andere Nederlandse kotters in het vlootsegment pk (LEI-panel). In het jaar 2011 hebben de ARM 7 en ARM 44 gebruik gemaakt van boomkortechniek, zodat hier ook vergeleken is met andere kotters in de vloot. In het jaar 2012 zijn beide kotters overgeschakeld op pulstechniek, waardoor hier een vergelijking gemaakt is met andere pulskotters in de Nederlandse vloot. Aanvoer Uit onderstaande vergelijkingen (tabel 2.5a en 2.5b) blijkt dat beide schepen opvallend veel meer tong, schol, schar, tarbot en griet hebben aangevoerd. Dit geldt voor zowel de boomkor- als de pulsvisserij. Het verschil is echter minder groot geworden bij toepassing van de pulstechniek. Tabel 2.5a Aanvoer per zeedag ARM 7 t.o.v. vlootgemiddelde Index vlootgemiddelde = 100 Vissoort Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 7 vlootgemiddelde ARM 7 Tong Schol Tarbot en Griet Schar Tabel 2.5b Aanvoer per zeedag ARM 44 t.o.v. vlootgemiddelde Index vlootgemiddelde = 100 Vissoort Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 44 vlootgemiddelde ARM 44 Tong Schol Tarbot en Griet Schar

16 Opbrengst Uit onderstaande vergelijkingen (tabel 2.6a en 2.6b) blijkt dat beide schepen opvallend meer opbrengst voor tong en schol hebben gegenereerd. Het verschil is echter minder groot geworden bij toepassing van de pulstechniek. Tabel 2.6a Opbrengst per zeedag ARM 7 t.o.v. vlootgemiddelde Index vlootgemiddelde = 100 Vissoort Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 7 vlootgemiddelde ARM 7 Tong Schol Tabel 2.6b Opbrengst per zeedag ARM 44 t.o.v. vlootgemiddelde Index vlootgemiddelde = 100 Vissoort Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 44 vlootgemiddelde ARM 44 Tong Schol Gasolieverbruik en kosten Uit onderstaande vergelijkingen (tabel 2.7a en 2.7b) blijkt dat beide schepen opvallend meer gasolie verbruiken. Het verschil is echter minder groot geworden bij toepassing van de pulstechniek. Tabel 2.7a Gasolieverbruik en -kosten per zeedag ARM 7 t.o.v. vlootgemiddelde, Index vlootgemiddelde = 100 Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 7 vlootgemiddelde ARM 7 Gasolie hoeveelheid Gasolie euro

17 Tabel 2.7b Gasolieverbruik en -kosten per zeedag ARM 44 t.o.v. vlootgemiddelde, Index vlootgemiddelde = 100 Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 44 vlootgemiddelde ARM 44 Gasolie hoeveelheid Gasolie euro Aandeel gasoliekosten in opbrengst Uit onderstaande vergelijkingen (tabel 2.8a en 2.8b) blijkt dat het aandeel gasoliekosten in de opbrengst fors omlaag is gegaan en dat deze kosten ten opzichte van het vlootgemiddelde relatief lager liggen voor zowel boomkor als pulstechniek. Tabel 2.8a Aandeel gasoliekosten in opbrengst ARM 7 t.o.v. Vlootgemiddelde Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 7 vlootgemiddelde ARM 7 50% 38% 30% 24% Tabel 2.8b Aandeel gasoliekosten in opbrengst ARM 44 t.o.v. vlootgemiddelde Boomkor 2011 Puls 2012 vlootgemiddelde ARM 44 vlootgemiddelde ARM 44 50% 37% 30% 25% 17

18 3 Conclusies Gebruik van pulstechniek door de ARM 7 en ARM 44 leverde in 2012, in vergelijking met het gebruik van boomkor in 2011, de volgende opvallende resultaten op: de vangst en aanvoer van tong nam licht toe voor zowel de ARM 7 als ARM 44. De vangst en aanvoer van de andere belangrijke platvissoorten namen (fors) af. de opbrengst van de twee belangrijkste doelsoorten tong en schol nam voor zowel de ARM 7 als ARM 44 af, ondanks de hogere aanvoer van tong. Dit komt door de lagere visprijs voor met name tong in Het gasolieverbruik nam aanzienlijk af voor beide schepen, een afname van 56% (ARM 7) en 60% (ARM 44). Door de hogere gasolieprijs in 2012 werd een deel van de besparing op brandstofkosten teniet gedaan. De kosten voor vistuig kwamen fors hoger uit dan in 2011 (67% voor ARM 7 en 78% voor ARM 44). De verwachting is dat de vistuigkosten op termijn zullen dalen. Het aandeel van de gasoliekosten in de bruto-opbrengst daalde aanzienlijk, van 37% naar 24% voor de ARM 7 en van 37% naar 25% voor de ARM 44. De deellonen stegen licht, namelijk 2% voor beide schepen Na aftrek van de belangrijkste kosten blijft van de opbrengst aanzienlijk minder over om andere kosten te betalen en eventueel winst te maken. Het saldo voor overige kosten, afschrijvingen en rente kwam 28% (ARM 7) en 37% (ARM 44) lager uit. Gebruik van pulstechniek door de ARM 7 en ARM 44, leverde in vergelijking met het LEI-panel puls 2012, de volgende opvallende resultaten op: de vangst en aanvoer van alle belangrijke platvissoorten kwamen hoger uit dan het vlootgemiddelde, bijna 2 maal zo hoog. De opbrengsten kwamen eveneens hoger uit dan het vlootgemiddelde, maar niet 2 maal zo hoog (door gemiddeld lagere visprijzen). Het gasolieverbruik lag rond 30% (ARM 7) en 40% (ARM 44) hoger. Toepassing van pulstechniek bracht in 2012 grote tongvangsten met zich mee, waardoor tong quota moest worden bij gehuurd. De gemiddelde prijs voor het huren van deze quota kwam uit op ongeveer 0,20 per kilo. Rekening moet worden gehouden met fluctuerende (hogere) huurprijzen in de toekomst. 18

19 Literatuur en websites Taal, C. et al. (2010). Visserij in cijfers Rapport , LEI Wageningen UR, Den Haag. Taal, C. et al. (2013). Visserij in cijfers Websiterapport, LEI Wageningen UR, Den Haag. IMARES en LEI; factsheets pulsvisserij Diverse onderzoeksrapporten pulsvisserij van IMARES en LEI: zie pulsdossier Ministerie EZ Overige websites:

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Urk 4 september 2010 Kees Taal, LEI Pulskor, Sumwing en PulsWing Wat is Pulskor, Sumwing en PulsWing? Historie Wat is nodig om met de

Nadere informatie

Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta

Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta ARM 25, ARM 33, ARM 46, TH 6 en YE 138, economische uitkomsten en analyses pulsvisserij Kees Taal, Mike Turenhout en Arie Klok VERTROUWELIJK Samenwerken

Nadere informatie

Vissen in de 12-mijlszone

Vissen in de 12-mijlszone Vissen in de 12-mijlszone Inzetverandering visserij na introductie puls Mike Turenhout, Katell Hamon Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink Kostprijs garnalen Kenniskring duurzame garnalenvisserij Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink 1. Inleiding Om een gezonde visserij te hebben, is het van belang om niet onder de kostprijs te vissen.

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet?

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Nathalie Steins & Adriaan Rijnsdorp, IMARES Wageningen UR 20 juni 2016 Background NL vloot heeft 80% Noordzee tong quota Zorgen over traditionele vangstmethode (boomkor)

Nadere informatie

Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël

Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1 Immanuël Stichting Masterplan Duurzame Visserij februari 2016 p/a Vlaak 4 8321 RV Urk Contactpersoon: drs. J.Luchies T: 0527 681641 E: jluchies@mkbadviseurs.nl www.masterplanduurzamevisserij.nl

Nadere informatie

Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot

Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot Flynth adviseurs en accountants J. Baarssen MSc RA Drs. J. Luchies LEI Wageningen UR M.N.J. Turenhout MSc Europees Visserij Fonds:

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie?

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie? www.kenniskringvisserij.nl Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij Hoezo dure gasolie? Tips voor boomkorvissers om brandstof te besparen en hun rendement te verhogen In deze brochure beschrijven

Nadere informatie

Eindrapportage ARM 7 en ARM 44

Eindrapportage ARM 7 en ARM 44 Alternatief voor de mattenvisserij Eindrapportage ARM 7 en ARM 44 1 juli 2011 30 maart 2014 Eindrapportage Alternatief voor de mattenvisserij Projectgegevens Regeling: Visserijgebied: Duurzame Ontwikkeling

Nadere informatie

Brandstofbesparing 75%

Brandstofbesparing 75% Brandstofbesparing 75% Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van een 2.000 pk viskotter Concept Taal C. Klok A.J LEI Wageningen UR Wageningen, juni 2014 Opdrachtgevers: Vis Vis BV, de heer

Nadere informatie

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2008 Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij - 2 - Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten

Nadere informatie

Masterplan Transitie Visserijvloot

Masterplan Transitie Visserijvloot Masterplan Transitie Visserijvloot Memorandum haalbaarheidsonderzoek GIBO Groep LEI WUR Januari 2010 1 Memorandum Transitie Visserijvloot 2010 2015 1. Inleiding De Nederlandse platvisvloot vist vooral

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 7 maart 2009 09.00 uur Opening 09.05 uur Voortgang Imago 09.15 uur Voorstel

Nadere informatie

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd Pulswing Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd Dit rapport is opgesteld door Kees Taal en Arie Klok Opdrachtgevers: HFK Engineering - Harmen Klein

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd. Kees Taal en Arie Klok

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd. Kees Taal en Arie Klok Pulswing Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd Kees Taal en Arie Klok Pulswing Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met

Nadere informatie

Emissie Nederlandse Visserij. Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening

Emissie Nederlandse Visserij. Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening Emissie Nederlandse Visserij Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening Mike Turenhout, Katell Hamon, Hans van Oostenbrugge, Arie Mol en Arie Klok Emissie Nederlandse Visserij Indicatoren

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Project Best Practices II Opzet, eerste uitkomsten, stand van zaken en planning 2017 Voor intern gebruik 27 januari 2017 Ed de Heer Opzet Doelen BPII: 1) het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid

Nadere informatie

Vlaanderen is visserij

Vlaanderen is visserij Vlaanderen is visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2015 BEDRIJFSRESULTATEN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 28 maart 2009 09.00 uur Opening 09.10 uur Efficiënt vistransport 10.00

Nadere informatie

Brandstofbesparing 75%

Brandstofbesparing 75% Brandstofbesparing 75% Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk kotter) Taal C. Turenhout M.N.J. Klok A.J LEI Wageningen UR Wageningen, juni 2014 Opdrachtgevers: Vis Vis

Nadere informatie

VLISSINGEN & BRESKENS

VLISSINGEN & BRESKENS VLISSINGEN & BRESKENS Vis met smaak Aanvoer uit de Zuidelijke Noordzee Mijn! Vis kopen in de mijnzaal of op afstand Een aantrekkelijke afslag Centrale ligging en goede infrastructuur De koers naar kwaliteit

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten Technische brochure DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013 Bedrijfsresultaten Economische resultaten van de Belgische rederijen Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2013

Nadere informatie

Vlaanderen is visserij

Vlaanderen is visserij Vlaanderen is visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2015 AANVOER EN BESOMMING VLOOT, QUOTA, VANGSTEN, VISSERIJMETHODEN EN ACTIVITEIT DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DE BELGISCHE

Nadere informatie

Alternatief Visplan Hein Nentjes

Alternatief Visplan Hein Nentjes Alternatief Visplan Hein Nentjes Auteurs: D.W. van Tuinen, Nederlandse Vissersbond D.J.T. Berends, Nederlandse Vissersbond J. Snoek, Nederlandse Vissersbond Emmeloord: 30 mei 2011 Initiatiefnemer van het

Nadere informatie

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Uitwerking van een kennisvraag voor de Kenniskring Staandwantvisserij op tong Birgit de Vos LEI, onderdeel van Wageningen UR 22 april 2011

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2016 AANVOER EN BESOMMING VLOOT, QUOTA, VANGSTEN, VISSERIJMETHODEN EN ACTIVITEIT DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Borssele Karin van der Reijden Rapport C002/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: W. van Broekhoven Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie

Innovatie in de visketen GoFive Fishing

Innovatie in de visketen GoFive Fishing Innovatie in de visketen GoFive Fishing Het ministerie van LNV onder leiding van Minister Gerda verburg, heeft begin augustus 2010 de subsidie aanvraag van het Zeevisbedrijf Geertruida uit Urk en het Groene

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Verslag onderzoek slijtage van elektrode strengen op eurokotters

Verslag onderzoek slijtage van elektrode strengen op eurokotters Verslag onderzoek slijtage van elektrode strengen op eurokotters Arm 33, Arm 25, Arm 46, YE 138 en Th 6 Johan Wouters, VKC Consultancy en projectmanagement Mei 2014 Verslag van onderzoek naar vervanging

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011 DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2011 Bedrijfsresultaten Economische situatie van de Belgische rederijen Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid Dienst: Zeevisserij COLOFON

Nadere informatie

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 Achtergrond: visserij in Nederland Advies taskforce duurzame Noordzeevisserij: Reduceren van de kosten

Nadere informatie

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier  Beleidsdomein Landbouw en Visserij Keerpunt in de Vlaamse visserij Inhoud Inleiding Betere boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen De outriggervisserij Flyshooting Passief vissen Staand

Nadere informatie

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM De allerbeste VIS VAN DE ALLERBESTE VISSERS SCHMIDT ZEEVIS EN MVO Verantwoordelijkheid Alleen het beste is goed genoeg De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en

Nadere informatie

Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij.

Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij. Herengracht 9 2312 LA Leiden Tel/Fax. 071-5144509 E-mail: agonus@planet.nl Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij. Opdrachtgever: Stichting Masterplan Duurzame Visserij

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

RESOURCE. Elektrisch vissen. Is het milieuvriendelijker dan de boomkor? p.12. Studenten vóór, docenten tegen Engels in bachelor p.

RESOURCE. Elektrisch vissen. Is het milieuvriendelijker dan de boomkor? p.12. Studenten vóór, docenten tegen Engels in bachelor p. Rode cijfers Weer banen weg bij Environmental Research p.4 Verdeeldheid Studenten vóór, docenten tegen Engels in bachelor p.5 Stemmen! Kandidaten Student Council stellen zich voor p.24 RESOURCE Voor iedereen

Nadere informatie

Gebruik van double sweep line in het pulskortuig CVO, Harmen Klein Woolthuis (HFK), Maarten Drijver (PO Texel) en Inger Wilms (CVO)

Gebruik van double sweep line in het pulskortuig CVO, Harmen Klein Woolthuis (HFK), Maarten Drijver (PO Texel) en Inger Wilms (CVO) Gebruik van double sweep line in het pulskortuig CVO, 21-05-2015 Harmen Klein Woolthuis (HFK), Maarten Drijver (PO Texel) en Inger Wilms (CVO) Achtergrond van dit document: Een aantal pulsvissers maakt

Nadere informatie

Voorbeeld lesprogramma Nederlands Visbureau

Voorbeeld lesprogramma Nederlands Visbureau Voorbeeld lesprogramma Nederlands Visbureau ProSea college Eerste leerjaar http://www.vistikhetmaar.nl/lesprogramma/voorbeeld-lesprogramma-nederlands-visbureau/ Introductie op het lesprogramma Dit is een

Nadere informatie

SUMWING BESPAREND VISSEN

SUMWING BESPAREND VISSEN SUMWING BESPAREND VISSEN Maart 2009 Uit visserijnieuws: Van der Vis:,,Maandag in het Diepe Gat lag de grond na de storm van afgelopen weekend open. De TX 38 kreeg daar rukken tot 20 ton, maar wij hadden

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Platvis pulsvisserij. Resultaten onderzoek en kennisleemtes

IMARES Wageningen UR. Platvis pulsvisserij. Resultaten onderzoek en kennisleemtes Platvis pulsvisserij Resultaten onderzoek en kennisleemtes Floor Quirijns, Wouter Jan Strietman (LEI), Bob van Marlen, Mascha Rasenberg Rapport C193/13 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine

Nadere informatie

Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam

Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam 23 januari 2009 ViBOS (Visserij Besluit Ondersteuning Systeem) Cor Mallie Leeke

Nadere informatie

Kenniskringen Visserij

Kenniskringen Visserij Kenniskringen Visserij Bezoek aan de European Seafood Exposition 2011: Kenniskringen verdiepen zich in markt, trends en positionering Door Wouter Jan Strietman (LEI, onderdeel van Wageningen UR) en Caroline

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE REDERIJEN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2014 BEDRIJFSRESULTATEN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE

Nadere informatie

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij

Uitkomsten. van de Belgische zeevisserij. Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2003 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Zeevisserij - 2 - INHOUDSTAFEL A. INLEIDING 3 Boekhoudkundig

Nadere informatie

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie

Nadere informatie

Brandstofbesparing platvis-visserij

Brandstofbesparing platvis-visserij Brandstofbesparing platvis-visserij Welke besparing zou je kunnen bereiken met de huidige boomkor? Kenniskring Pulsvissen 5 april 2008 Inhoud presentatie 1. Kan TNO de boomkorvisserij van dienst zijn?

Nadere informatie

Flyshooting. Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij. Bart Geeraert juni 2008

Flyshooting. Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij. Bart Geeraert juni 2008 Flyshooting Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij Bart Geeraert juni 2008 De Belgische visserij heeft vandaag een duurzaamheidsprobleem. Door bijna volledig in te zetten op een brandstofverslindende

Nadere informatie

BELGISCHE ZEEVISSERIJ

BELGISCHE ZEEVISSERIJ NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Leuvenseweg 44 000 BRUSSEL Tel. : 53.9.50 BELGISCHE ZEEVISSERIJ JAAR 984 Uittreksel "Landbouw/statistieken nr 4, 5, 98". I N H O U D S O P G A V E ZEEVISSERIJ Jaar

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 214 AANVOER EN BESOMMING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster Duurzame garnalenvisserij VOF Koster WR 3 Noordster van VOF Koster en duurzaamheid De maatschap VOF Koster van Dirk en Wilma Koster vist met de WR3 Noordster op garnalen, vanaf het historische visserseiland

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.dvz.be

Nadere informatie

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij)

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij) Een kink in de kabeljauw ILVO-Visserij Visserij Mei 2008 Inhoud Inleiding De Belgische situatie Alternatieven voor de boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen

Nadere informatie

*PDOC01/209019* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/209019* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor

Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor Rapport RIKZ 2001.037 Auteurs:

Nadere informatie

Economische kengetallen garnalenvisserij. Aanvulling op Expert judgement garnalenvisserij. M.N.J. Turenhout, J.A.E. van Oostenbrugge en R.

Economische kengetallen garnalenvisserij. Aanvulling op Expert judgement garnalenvisserij. M.N.J. Turenhout, J.A.E. van Oostenbrugge en R. Economische kengetallen garnalenvisserij Aanvulling op Expert judgement garnalenvisserij M.N.J. Turenhout, J.A.E. van Oostenbrugge en R. Beukers Economische kengetallen garnalenvisserij Aanvulling op Expert

Nadere informatie

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms Achtergrond ETP registratie - In maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor puls. Registratie van vangsten van bedreigde en beschermde

Nadere informatie

Sectorupdate - Kottervisserij

Sectorupdate - Kottervisserij Sectorupdate - Kottervisserij Economisch Bureau Nederland Thijs Pons +31 20 628 64 37 19 februari 2014 Nieuwe technieken in de kottervisserij De visserijsector bevindt zich in Nederland in een omslagfase

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

Bodemberoerende visserij op de Noordzee. Huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario s. J.W. Kuhlman en J.A.E.

Bodemberoerende visserij op de Noordzee. Huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario s. J.W. Kuhlman en J.A.E. Bodemberoerende visserij op de Noordzee Huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario s J.W. Kuhlman en J.A.E. van Oostenbrugge Bodemberoerende visserij op de Noordzee Huidige situatie,

Nadere informatie

Annex 1 - Controleprotocol HFK pulstuig tbv MSC puls (openbaar) Mei 2015, CVO Versie 1

Annex 1 - Controleprotocol HFK pulstuig tbv MSC puls (openbaar) Mei 2015, CVO Versie 1 Annex 1 - Controleprotocol HFK pulstuig tbv MSC puls (openbaar) Mei 2015, CVO Versie 1 Algemeen: In de achterban van de CVO bevinden zich op dit moment 71 schepen met een HFK pulstuig, waarvan 12 eurokotters

Nadere informatie

Brandstofbesparing 75% Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter) M.N.J. Turenhout, C. Taal, A.J.

Brandstofbesparing 75% Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter) M.N.J. Turenhout, C. Taal, A.J. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

Advies. Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij. Inleiding

Advies. Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij. Inleiding Advies Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij Inleiding Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van het thema garnalenvisserij.

Nadere informatie

Marktpositie Nederlandse aalproducten

Marktpositie Nederlandse aalproducten Marktpositie Nederlandse aalproducten Marktpositie Nederlandse aalproducten Rik Beukers LEI-nota 11-030 Maart 2011 Projectcode 2272000151 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag 2 Marktpositie Nederlandse

Nadere informatie

Kenniskring Oesterkweek

Kenniskring Oesterkweek schelpdieren Kenniskring Oesterkweek Door Arie van Duijn en Kees Taal, LEI Wageningen UR Vorig jaar zijn in de Nederlandse visserijsector een aantal kenniskringen van start gegaan. De leden van zo n kring

Nadere informatie

MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.

MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z. MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.) (Voorzitter : F. UEVENS, directeur-generaa!) GEGEVENS OVER

Nadere informatie

Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer

Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Wereld Oceaan Dag werd op 8 juni 1992 in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de zeeën en oceanen en wat deze voor ons betekenen. Sindsdien wordt deze dag jaarlijks wereldwijd gevierd. Een

Nadere informatie

Masterplan Duurzame Visserij Haalbaarheidsonderzoek 2e fase

Masterplan Duurzame Visserij Haalbaarheidsonderzoek 2e fase Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. LEI Wageningen UR. Aanlandingsplicht. Mascha Rasenberg, Sebastian Uhlmann, Erik Buisman. Werkdocument C151/11

IMARES Wageningen UR. LEI Wageningen UR. Aanlandingsplicht. Mascha Rasenberg, Sebastian Uhlmann, Erik Buisman. Werkdocument C151/11 Aanlandingsplicht Mascha Rasenberg, Sebastian Uhlmann, Erik Buisman Werkdocument C151/11 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) LEI Wageningen UR Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Start MSC traject voor de pulsvisserij op tong en schol.

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Ridens & Récifs Marcel Machiels Rapport C073/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: Nederlandse Vissersbond T.a.v. Pieter Kuijt

Nadere informatie

LNV Consumentenplatform Vis moet, kan dat? 21 mei 2008

LNV Consumentenplatform Vis moet, kan dat? 21 mei 2008 LNV Consumentenplatform Vis moet, kan dat? 21 mei 2008 LNV Consumentenplatform Vis moet, kan dat? Bevat informatie over: duurzaamheid, visserij, Noordzee vis, consument, marktwerking, voedsel en overheidsbeleid.

Nadere informatie

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen.

Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen. Kenniskring Staandwant Overzicht kennisvragen wo 11 feb 2015 Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 4 september 2008 2070828790 Viss. 2008/5042 25 september

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ Studiedag Vissen in het Verleden 25/11/2011 Een Eeuw Zeevisserij in België Statistieken

Nadere informatie

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave 0. Actuele situatie schol en tong... 1 0.1 Toestand tong- en scholbestand Noordzee... 1 0.2 Vangstadvies

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 03-12-2002 Datum publicatie 03-12-2002 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie 00948/01

Nadere informatie

Visserijimpact in de Noordzee

Visserijimpact in de Noordzee Titel Visserijimpact in de Noordzee Hans Polet & Jochen Depestele Presentatie bij Stichting de Noordzee mei 2011 Inleiding Titel Wie zijn wij? Visserijtechneuten Visserijtechnologie 2 www.visserijnieuws.punt.nl

Nadere informatie