Wijkraad Welgelegen Secretariaat: Twijnderslaan BH Haarlem bank NL54 INGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkraad Welgelegen Secretariaat: Twijnderslaan BH Haarlem bank NL54 INGB"

Transcriptie

1 Gemeente Haarlem xxx xxx xxx xxx CONCEPT datum: betreft: inspraakreactie op Collegebesluit Programma Modernisering Parkeren Geachte heer/ mevrouw, Hierbij ontvangt u onze inspraakreactie/ visie op het genoemde collegebesluit. Wijkraad Welgelegen is ontstemd dat zij na 15 jaar brieven verzenden aan en overleggen voeren met de gemeente, na het organiseren van een eigen wijk brede parkeer enquête (2014) en na het jaar dat het College nodig had om haar bewoners te horen en maatregelen te bedenken een besluit krijgt voorgelegd dat: 1. nog steeds niet het deel van onze wijk waar Centrumparkeren van toepassing is, omzet naar belanghebbenden parkeren. En dus nog steeds geen einde maakt aan de discriminatie veroorzaakt door de verschillen tussen het deel van de wijk dat belanghebbenden parkeren kent en het deel van de wijk dat weliswaar buiten het centrum is gelegen maar waar het centrumparkeren van toepassing is. Het centrumparkeren is destijds ingevoerd om betaald parkeren op straat in te voeren om zo bezoekers te bewegen in parkeergarage Houtplein te parkeren. Nu overal betaald parkeren wordt ingevoerd (maatregel 13), is er dus geen reden meer voor continuering van twee verschillende parkeerregimes in onze wijk. In de opvatting van de Wijkraad wordt de zuidelijke grens van het centrum gevormd door Raamvest, de Gasthuisvest en de Kampervest. Kortom, ben eerlijk, erken dat het centrum niet doorloopt tot diep in onze wijk en wijzig dit deel weer terug naar belanghebbenden parkeren; 2. nog niet af is (tijdstip waarop avondparkeren ingaat, regeling omtrent behoud 2 e parkeervergunning indien maatregel wachtlijsten wordt ingevoerd); 3. de bureaucratie vergroot, onder meer door alle benodigde afwijkingen van de 400 uur bezoekers parkeren en veel geld vergt om de benodigde ICT infrastructuur te ontwikkelen indien deze maatregel wordt ingevoerd;

2 4. twee maatregelen noemt die geen aanpassingen dan wel structurele verbeteringen zijn, maar reeds bestaande verplichtingen van de gemeente zijn: maatregel D (verbeteren bebording) en 8 (voorkomen parkeeroverlast); 5. een maatregel opgeeft die geen maatregel is: maatregel 12 is alleen tekst en verandert, laat staan verbetert, niks; 6. wederom te weinig oog heeft voor de belangen van haar eigen inwoners (belofte nakomen en eerlijk zijn m.b.t. terugwijzigen centrumparkeren voor ons deel dat buiten het centrum gelegen is) en vooral is ingegeven door (een welhaast niet te stillen) behoefte aan meer belastinginkomsten; Ondanks dat enkele maatregelen worden voorgesteld die wel overeenkomstig de wens van de wijkraad zijn (aanpassen parkeertijden vergunningengebied, bewoners naar parkeergarage, betaald parkeren op zondag) achten wij het hele pakket ontoereikend en door de combinatie van maatregelen 6 en 7 met maatregel 1 zelfs ongewenst. Wijkraad Welgelegen adviseert de Raad niet in te stemmen met dit Collegevoorstel en het College opdracht te geven een pakket maatregelen samen te stellen dat wel tegemoet komt aan de wensen van haar inwoners en waarbij de maatregelen voorzien zijn van alle benodigde details en specificaties. Wij zullen hieronder ingaan op elke maatregel. A. Digitalisering Geen bezwaar mits voor inwoners die niet in het bezit zijn van of niet willen/ kunnen werken met computers alternatieve regelingen worden getroffen. B. Innovatieve producten In principe geen bezwaar onder voorwaarde dat de gemeente dit onderzoek in groter verband doet. Regionaal, liefst landelijk. De gemeente verwijst in dit Collegebesluit veel naar systemen en regelingen van andere gemeenten. Bundel en combineer die kennis en ga niet zelf elk jaar ,00 uitgeven om het wiel opnieuw uit te vinden. Tevens is dit een enorm bedrag, immers, er bestaan momenteel al heel veel goed werkende systemen. Koop een systeem van de plank en ga niet zelf pionieren. C. Vereenvoudiging vergunningen aanbod en uitgiftecriteria De Wijkraad kan niet ontdekken waar de vereenvoudiging zit. Wel een verandering van uitgiftecriteria. Overigens loopt deze maatregel blijkens de bijlage vooruit op andere maatregelen en vat deze samen. Dit is dus an sich geen maatregel. Wel laat het overzicht in de bijlage goed zien waarom dit totale Collegebesluit nog niet af is. Op gebied van bijzondere doelgroepen in combinatie met maatregel 1 (Aanpassen bezoekersregeling) wordt hier alleen gesignaleerd dat er

3 bijzondere doelgroepen zijn. Nergens wordt aangegeven op welke wijze deze doelgroepen na invoering van het Collegebesluit zullen worden behandeld. De vermelding aangepaste bezoekersregeling zegt niets zolang deze niet gespecificeerd wordt. Het is dus ook niet mogelijk hier een oordeel over te vellen. D. Verbeteren bebording en markering Dit is geen maatregel. Dit is nu ook al een van de taken van de gemeente die zij goed moet uitvoeren. Dit heeft de gemeente zeer lang laten liggen en het is daarmee in feite het verhelpen van achterstallig onderhoud. Wijkraad Welgelegen kan dit aan de hand de hand van een praktijkvoorbeeld ook staven. Al sinds de oplevering van de Mariastichting, rond 2009, zijn de verkeers- en parkeerborden rondom niet aangepast op de nieuwe situatie. De Wijkraad heeft 2 jaar geleden met ambtenaren rondgelopen en voor de gemeente op tekeningen duidelijk aangegeven welke borden moeten worden aangepast. De betreffende ambtenaren waren het hiermee eens. En vervolgens gebeurde er tot op de dag van vandaag niks. 1. Aanpassen bezoekersregeling voor zone C/ belanghebbenden parkeren De Wijkraad staat niet onwelwillend tegenover een aanpassing van de bezoekersregeling mits daarvoor gegronde redenen zijn, doch is tegen het door de gemeente voorgestelde systeem van aanpassing van de bezoekersregeling. Tevens betwijfelt zij de rechtvaardiging/ grootte van één van de opgevoerde probleemstellingen. Wij lichten dit nader toe én komen met een beter en beduidend simpeler alternatief. Het door de gemeente voorgestelde systeem van toekennen van bezoekersuren (400 uur als voorstel) kent 2 grote en complicerende zwakheden: 1. Voor invoering van het systeem is een nieuw en ingewikkeld ICT systeem nodig. Aanmelden via een website, registratie van reeds afgenomen uren, eventueel bijkopen, etcetera. De Wijkraad vreest dat indien de gemeente Haarlem een dergelijk systeem zal gaan ontwikkelen (met de ,00 per jaar van maatregel B?), over enkele jaren een raad enquête nodig is naar het zoveelste mislukte ICT project bij een overheid; 2. Voor de bijzondere doelgroepen moeten, bij invoering van deze maatregel, weer allerlei speciale regelingen worden bedacht. Nu kan een praktijk-aan-huis beschikken over 2 bezoekersschijven, dat moet dan straks een veelvoud van 400 uur worden. Hoeveel dat dan moet zijn en voor wie welke afwijking geldt (wel voor zorgpraktijken aan huis, niet voor advocaten aan huis?), daar zal nog jaren over gesteggeld worden. Kortom, een nodeloos bureaucratisch, arbitrair en kostenverhogend systeem voor het verhelpen van problemen die ofwel niet zijn aangetoond of wel op een veel makkelijkere wijze kunnen worden opgelost. Want wat zijn de problemen waarvoor de gemeente deze maatregel invoert? 1. Bewoners parkeren hun 2 e auto middels gebruik van een bezoekersschrijf in plaats van via het aanvragen van een 2 e vergunning; 2. De bezoekersschijven en dus het bezoek van bewoners zou de parkeerdruk veroorzaken;

4 3. En uiteraard moet er gewoon meer belasting binnen komen. Probleem 1 oneigenlijk gebruik bezoekersschijf De gemeente geeft aan dat het parkeren op een bezoekersschrijf tijdens de stadsgesprekken is genoemd en dus een probleem is. Maar niet wordt aangetoond of aangegeven hoe groot dit probleem dan is. De Wijkraad stelt niet dat dit probleem niet bestaat, maar heeft hier zelf, net zoals de gemeente, geen gegevens over. Verder zal invoering van maatregelen 6 (betaald parkeren op zondag) en 7 (venstertijden tot en op zondag) de mogelijke aantrekkelijkheid van het parkeren op een bezoekersschijf naar onze mening zeer sterk verminderen. Deze bewoners zullen dan immers elke avond de schijf nogmaals moeten draaien en dit nu ook op zondag moeten gaan doen. Indien men dit twee keer vergeet én door de extra handhaving genoemd bij 7 men twee keer beboet wordt, is de aantrekkelijkheid van parkeren op een bezoekersschrijf snel weg. Daarmee is dit probleem waarschijnlijk zo klein geworden dat de invoering van een nieuw gecompliceerd ICT systeem helemaal niet rechtvaardigt. Mocht het parkeren door bewoners op een bezoekersschijf na invoering van venstertijden tot en betaald parkeren op zondag alsnog een echt enorm probleem zijn, ga dan eerst eens denken aan bijvoorbeeld een koppeling van RDW gegevens met de digitale parkeerschijf (die er komt door maatregel A). Met kentekens die volgens de RDW op een bepaald adres zijn geregistreerd maar waarvoor geen 2 e vergunning is aangevraagd kan niet met de bezoekersregeling worden geparkeerd. Probleem 2 parkeerdruk wordt veroorzaakt door het bezoek Ook voor dit door de gemeente gestelde probleem hebben wij geen gegevens. De gemeente blijkbaar ook niet wat ze komen niet in het voorstel voor.. Ook hier geldt: bestaat het probleem überhaupt en zo ja, hoe groot is dat dan? En rechtvaardigt dat dan een ingrijpende wijziging? En wat betekent 400 uur eigenlijk? Of moet dat meer zijn? Gaan we daar weer jaren over debatteren, kijk maar: Een beperking tot 400 uur betekent dat elke week recht bestaat op gratis bezoekers parkeren gedurende iets minder dan 8 uur. Dat is zowel in de oude situatie als na invoering van maatregel 7 nog niet eens een hele dag per week. Nu zal het best zo zijn dat 400 uur gemiddeld gezien genoeg is, maar de consequenties voor allen die boven het gemiddelde zitten minder dan 20% van de inwoners zal het niet zijn financieel groot zijn. Zeker als het tarief avond parkeren 6,50 wordt. Want na 8 uur gratis moet nog gedurende 3 uur (van tot 23.00) 6,50 worden betaald. En dan hebben we het nog maar over 1 dag in de week mn nm

5 Mocht het probleem, ook na invoering van de overige maatregelen waar wij het mee eens zijn, alsnog blijken te bestaan, denk dan eens na over het beperken van het aantal aan te vragen parkeerschijven. Van 2 naar 1. Probleem 3 de gemeente wil meer belastingopbrengsten Buiten de rechtvaardigheid van deze maatregel (de niet te stillen geldhonger van de overheid) is dit probleem natuurlijk heel makkelijk op te lossen zonder invoering van een complex systeem. De eerste bezoekersschijf wordt 50,00 en de tweede bezoekersschijf wordt 100,00, of een net wat andere verhouding. De essentie is dat hier prijsdifferentiatie wordt ingevoerd. De Wijkraad wil de genoemde problemen niet bagatelliseren of ontkennen maar kan bij het ontbreken van enige kwantificering of onderbouwing daarvan geen enkele rechtvaardigheid ontdekken voor het invoeren van een complex, duur en arbitrair systeem. Daarnaast zijn, zoals aangetoond, veel simpelere oplossingen te bedenken. De Wijkraad wijst deze maatregel in haar huidige vorm dan ook af omdat bij invoering daarvan het middel vele malen schadelijker zal blijken te zijn dan de kwaal. Tenslotte wijzen wij er tevens nogmaals op dat bewoners van onze wijk die woonachtig zijn in het zogenaamde centrumdeel van onze wijk helemaal geen bezoekersrechten hebben. Dit is zeer discriminerend ten opzicht van alle andere bewoners van het belanghebbenden gebied. 2. Tariefsverhoging 2 e vergunning Aangezien het Programma Modernisering Parkeren bedoeld is om de belastinginkomsten van de gemeente te verhogen en tot deze belastingverhoging reeds door het College en de Raad is besloten legt de Wijkraad zich hier bij neer. Dit ondanks dat de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden elk jaar de lasten voor burgers boven inflatie laten stijgen, waar wij ook op tegen zijn. Overigens maken wij bezwaar tegen de gezochte redenen om het tarief te verhogen. Wij denken niet dat mensen door 50,00 per jaar meer te laten betalen ineens alternatieven gaan zoeken of afstand doen van hun 2 e auto. Wees dan eerlijk en zeg dat dit bedoeld is om meer belasting te innen. 3. Afschaffen 3 e vergunning Hiermee kan de Wijkraad instemmen mits de derde vergunning niet per voor de huidige houders komt te vervallen maar een uitsterfregeling wordt toegepast. 4. Bewonersvergunning of bedrijfsvergunning Deze maatregel kan in eerste instantie op instemming rekenen. Doch mogelijk zijn er situaties (ons momenteel niet bekend) waarbij dit een ondernemer aan huis onredelijk kan treffen.

6 Daarnaast is de tekst Bij panden met een gemengde bestemming in tegenspraak met de uitgiftecriteria zoals bij Bedrijven staat omschreven in de bijlage van maatregel C. Hier staat dat een voorwaarde voor een bedrijvenvergunning is dat er geen andere parkeerrechten zijn op dit adres. Er kan dus per adres dan NIET zowel een bedrijven als een bewonersvergunning worden afgegeven. Kortom, bekijk de aanvraag per adres en niet per pand. 5. Bewoners naar de parkeergarage Instemming, doch de Wijkraad denkt dat dit voor het belanghebbenden gebied weinig effect heeft als dit bijna even duur is als de 2 e vergunning. Voor het deel centrumparkeren zou dit wellicht wel kunnen werken, mits de bewoners van dit deel kunnen kiezen voor een goedkoop aanvullend abonnement op de parkeergarages. Dat kunnen zij bij afwezigheid van voldoende parkeerplaatsen op straat ook kiezen om te parkeren in de parkeergarages. Indien de gemeente ook deze maatregel van toepassing wil laten zijn op de bewoners van ons centrumdeel, dan dient deze mogelijkheid ook bij parkeergarage Houtplein mogelijk te zijn. 6. Betaald parkeren op zondag Een goede regeling onder de absolute voorwaarde dat: a. als de gemeente blijft weigeren om haar belofte gestand te doen om het deel centrumparkeren te wijzigen naar belanghebbenden parkeren, dat dan inwoners van het deel van Welgelegen die zogenaamd in het centrum wonen een bezoekersschijf krijgen voor elke zondag op elk uur dat betaald parkeren geldt. De bewoners van het deel met centrumparkeren hebben nu geen bezoekersregeling. Alleen op zondag konden zij tot nu toe bezoek gratis ontvangen. Invoering van betaald parkeren op zondag zonder mogelijkheid om middels een bezoekersschijf hun bezoek op elke zondag gedurende de hele tijd dat betaald parkeren geldt is een achteruitgang voor deze bewoners. Dit zou de discriminatie voor de bewoners van het deel centrumparkeren nog verder vergroten. Het genoemde aantal van 50 bezoekuren is volstrekt onvoldoende; b. inwoners van het deel belanghebbenden parkeren de huidige ongelimiteerde bezoekersregeling houden. Geen invoering van maatregel 1 zoals voorgesteld door de gemeente. Ter illustratie: mochten opa en oma elke zondag komen dan zijn de 400 uur al bijna op en is er nog verder niemand anders op bezoek geweest. Alleen met in acht name van bovenstaande kan de Wijkraad hiermee instemmen. 7. Aanpassen parkeertijden vergunningengebied tot en op zondag De Wijkraad ondersteunt deze maatregel van harte, mits maatregel 1 niet volgens voorstel van de gemeente wordt ingevoerd. De Wijkraad gaat er vervolgens ook van uit dat de bij deze maatregel genoemde extra inzet voor handhaving tot en op zondag ook daadwerkelijk plaatsvindt en toereikend zal zijn.

7 Als bijkomend voordeel van invoering van deze maatregel verwacht de Wijkraad hierdoor dat het probleem van bewoners die hun 2 e auto parkeren via de bezoekersschrijf (zoals genoemd in maatregel 1) beduidend kleiner wordt, zo niet verdwijnt. Immers, die bewoners moeten dan elke avond hun schijf extra doordraaien en dit ook op zondag gaan doen. 8. Voorkomen overlast Dit is geen maatregel, maar reeds een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zie ook commentaar op maatregel D. 9. Parkeren Op Eigen Terrein De Wijkraad stemt hiermee in. Dit in het besef dat er lastige en voor bewoners onverkwikkelijke situaties kunnen ontstaan indien wordt gekeken naar de oorspronkelijke inrichting en niet naar de huidige situatie. Het noemen van de Mariastichting als voorbeeld bij deze maatregel is een blunder. De Mariastichting valt buiten het gereguleerde gebied. Dit hele Collegebesluit is niet van toepassing op de Mariastichting. Overigens heeft de Wijkraad ook de problematiek van het parkeren voor de bewoners van de Mariastichting veelvuldig onder de aandacht van de gemeente gebracht. Helaas is ook hier niets van terug te vinden in dit Collegebesluit. De gemeente moet in dit geval haar eigen fout corrigeren veroorzaakt doordat zij bij het maken van de afspraken met Bouwfonds voor de ontwikkeling van dit gebied de verplichting tot afname van een parkeerplaats bij koop van een appartement niet verplicht heeft gesteld of anderszins niet heeft gewaarborgd te zorgen voor adequate toegang tot parkeren op eigen terrein voor bewoners van de Mariastichting. 10. Uitbreiding gebied gereguleerd parkeren eenvoudiger maken De Wijkraad is tegen deze maatregel indien de tekst Indien nodig kan de gemeente ook zelf besluiten dat gereguleerd gebied wordt ingevoerd behouden blijft. Alleen indien (een meerderheid) van de inwoners van een wijk instemt moet invoering van gereguleerd parkeren mogelijk zijn. Bovendien vindt de Wijkraad dat de bevoegdheid tot uitbreiding of aanpassing van het gereguleerde gebied uitsluitend is gelegen bij de Gemeenteraad en uitdrukkelijk niet gedelegeerd moet worden aan het College danwel de betreffende wethouder. De reden voor deze stellingname is dat onze wijk helaas veelvuldig te maken heeft gehad met ingrijpende besluiten van de gemeente waarbij inwoners niet om hun mening is gevraagd, niet zijn gehoord en inspraakmogelijkheden zijn onthouden. Als voorbeelden noemen wij de invoering destijds van het centrumparkeren regime in ons buiten het centrum gelegen deel van de wijk, de vestiging van de dependance van de Dreefschool, de steeds maar groter wordende en in

8 aantal toenemende evenementen in onze parken met monumentenstatus en de vestiging van HART in onze wijk. Een actueel voorbeeld is ook, dat bij de besluitvorming rondom de Parkeervisie 2013 het College is opgedragen dat voor invoering van fiscaal parkeren (maatregel 13) eerst een draagvlakenquête onder de inwoners gehouden zou worden. Ook deze heeft, gelet op het nu genomen besluit, niet plaatsgevonden. De gemeente heeft getoond besluiten te nemen zonder overleg met en inspraak van bewoners. Invoering of uitbreiding van gereguleerd parkeren kan alleen met instemming van (een meerderheid) van de betreffende bewoners. 11. Aanpassing parkeertarieven De Wijkraad gaat hiermee akkoord omdat dit hopelijk bijdraagt aan verschuiving van de bezoekers van de winkels van de straat naar de parkeergarages. Overigens ontbreekt hier de vermelding van het avondtarief ( 6,50 per uur). 12. Aanleggen P+R terreinen Dit is geen maatregel want er wordt helemaal niet besloten tot aanleg van een dergelijk terrein. En hoort, blijkens de tekst, ook niet bij dit besluit. Prima streven, maar loze tekst. 13. Invoeren betaald parkeren in belanghebbenden gebied (zone C) Voor het invoeren van betaald parkeren in het belanghebbenden gebied is er inderdaad naar onze mening ruimte op straat overdag, maar vanaf is de maatregel zeer bedreigend voor de eigen bewoners omdat zij dan bij terugkeer van hun werk niet kunnen parkeren. De Wijkraad kan instemmen met deze maatregel onder de voorwaarden dat: a. het avondtarief ingaat om en loopt tot uur en het tarief na inderdaad 6,50 bedraagt zo dit niet hoger kan. b. bezoek van/voor de eigen bewoners nimmer gedwongen zal hoeven worden het avondtarief van 6,50 te moeten betalen. Dit zal namelijk wel het geval zijn zodra de door de gemeente voorgestelde 400 uur bezoekrechten op zijn. Instemming met deze maatregel is onder voorwaarde dat de bezoekersregeling ongelimiteerd blijft overeenkomstig ons alternatief voor maatregel 1. De Wijkraad pleit er daarnaast voor om na 1 jaar na invoering van deze maatregel een evaluatie te organiseren om te bekijken of de voor de bescherming van de parkeermogelijkheden voor bewoners opgenomen maatregelen ( 6,50 per uur en venstertijden tot 23.00) voldoende werkzaam zijn. En deze zo nodig aan te passen.

9 14. Wachtlijsten Ondanks dat de Wijkraad in beginsel niet afwijzend staat tegenover deze maatregel ontbreekt het bij deze maatregel volledig aan nadere uitwerking en een gedegen analyse van de gevolgen van invoering van deze maatregel. Deze maatregel is niet af en daarmee niet te beoordelen en voorziet ongewijzigd in een aantal problemen. Algemeen: Zijn de vergunningen op adres én naam? Dus als zoon uit huis gaat en dochter de auto over wil nemen moet zij wachten? Voor wat betreft het deel van onze wijk dat zogenaamd in het centrum ligt: Zijn de vergunningen op adres én naam? Dus als één gezinslid zijn auto verkoopt en de vergunning moet opzeggen en een ander gezinslid direct daarna een auto koopt, wordt deze laatste op de wachtlijst geplaatst? Wat als maatregel 4 wordt ingevoerd en iemand als gevolg daarvan zijn bedrijfsvergunning verliest? Moet die dan ook wachten op een vervangende bewonersvergunning? Hoe lang wordt de wachtlijst? Wat is, op basis van de huidige doorstroming, de verwachte wachttijd bij 70 teveel uitgegeven vergunningen? Dit is een zeer essentieel punt in het kunnen beoordelen van deze maatregel. Een aanvangswachttijd (eerst de 682 teveel uitgegeven vergunningen wegwerken) van enkele maanden kan nog acceptabel zijn. Een wachttijd van een jaar of meer volstrekt niet; Voor het deel dat belanghebbenden parkeren kent: Zijn de vergunningen op adres én naam? Dus als één gezinslid zijn auto verkoopt en de 2 e vergunning moet opzeggen en een ander gezinslid direct daarna een auto koopt, wordt deze laatste op de wachtlijst voor 2 e vergunningen geplaatst? Wat als maatregel 4 wordt ingevoerd en iemand als gevolg daarvan zijn bedrijfsvergunning verliest? Moet die dan ook wachten op een vervangende 2 e bewonersvergunning? Wat gebeurt er als de 1 e vergunning wordt opgezegd? Wordt de 2 e vergunning dan automatisch de 1 e vergunning en moet voor een nieuwe 2 e vergunning dan gewacht worden? Hoe lang wordt de wachtlijst? Wat is, op basis van de huidige doorstroming, de verwachte wachttijd bij 682 teveel uitgegeven 2 e vergunningen? Dit is een zeer essentieel punt in het kunnen beoordelen van deze maatregel. Een aanvangswachttijd (eerst de 682 teveel uitgegeven 2 e vergunningen wegwerken) van enkele maanden kan nog acceptabel zijn. Een wachttijd van een jaar of meer volstrekt niet; a. Een wachtlijst voor de 2 e vergunning zal voor het deel van onze wijk dat belanghebbenden parkeren kent, de aantrekkelijkheid van het wonen, en daarmee de huizenprijzen in dit deel, negatief beïnvloeden. Immers, een voordeel van onze wijk is de ligging dicht bij het centrum (het echte centrum), maar wel de mogelijkheid hebbende om 2 parkeervergunning te verkrijgen. Die laatste mogelijkheid wordt, afhankelijk van de verwachte doorlooptijd, een beetje of ernstig beperkt.

10 Kortom, deze maatregel is nog niet af en daarmee ook niet te beoordelen. 15. Tariefsverlaging 1 e vergunning Na alle verhogingen van de belastingen in voorgaande maatregelen kan de Wijkraad instemmen met de lastenverlichting van deze maatregel. Met vriendelijke groet, Wijkraad Welgelegen Jop Sleegers voorzitter werkgroep verkeer, vervoer en parkeren

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 Raadsstuk Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 1. Inleiding De betrokkenheid van de stad bij het onderwerp parkeren is groot. De auto speelt een belangrijke rol in mobiliteit

Nadere informatie

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat een auto niet alleen bijdraagt aan een gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Aanleiding Een ongelimiteerde bezoekersregeling leidt tot een verhoogde parkeerdruk en oneigenlijk gebruik.

Aanleiding Een ongelimiteerde bezoekersregeling leidt tot een verhoogde parkeerdruk en oneigenlijk gebruik. MAATREGEL 1 Aanpassing bezoekersregeling Een ongelimiteerde bezoekersregeling leidt tot een verhoogde parkeerdruk en oneigenlijk gebruik. Bewoners in zone C kunnen maximaal 2 (digitale) bezoekersvergunningen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988; gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening; besluiten tot vaststelling van: Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

1. Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de onveilige verkeerssituatie in de Hinthamerstraat te verbeteren?

1. Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de onveilige verkeerssituatie in de Hinthamerstraat te verbeteren? Aan de Burgemeester en Wethouders van s-hertogenbosch s-hertogenbosch, 28 maart 2017 Schriftelijke vragen m.b.t. Parkeren en verkeerssituatie Sint Josephstraat Geacht college, In 2015 heeft de Raad besloten

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk

Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk December 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Onderzoek en Statistiek Contactpersonen: José Nieuwenstein en Dennis Bergervoet e-mailadres: onderzoek@arnhem.nl

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Parkeren Helpman Oost

Parkeren Helpman Oost Parkeren Helpman Oost Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding De gemeente Groningen ontvangt veelvuldig meldingen over parkeerdruk in Helpman

Nadere informatie

MAATREGEL A Digitalisering

MAATREGEL A Digitalisering MAATREGEL A Digitalisering Aanleiding: In de tijd van internet en smartphone moet het mogelijk zijn parkeerproducten op een moderne manier aan te schaffen. Door het digitaal maken van het parkeerproces

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas Initiatiefvoorstel Marktconforme Bezoekerspas Den Haag als bezoekersvriendelijke stad Daniëlle de Winter Een marktconforme bezoekerspas, Den Haag als bezoekersvriendelijke stad. Huidige situatie In 2010

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam.

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Besluit vast te stellen de Subsidieregeling langparkeren Amsterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid

Harmonisatie parkeerbeleid Harmonisatie parkeerbeleid 11 mei 2016 Jan-Anne Waagmeester Inhoud van de presentatie 1. De problematiek 2. Doelstellingen 3. Een eerste visie op de parkeerregimes: welk regime waar? wanneer? voor wie?

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Overwegende dat er behoefte bestaat aan een uniform beleid m.b.t. het uitgeven van parkeervergunningen; gelet op art. 4:81 Algemene wet

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven januari 2015 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 Raadsstuk Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 1. Inleiding In het kader van de opdracht van het Rijk tot het realiseren van een administratieve

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014

het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen; gelet op artikel 3, tweede lid,

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

Meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen 7 voorstellen: 1) Meer parkeerplaatsen 2) Goedkoper parkeren 3) Minder gereserveerde plaatsen 4) Park en Ride invoeren 5) Betere parkeersignalisatie 6) Parkeren bewoners verbeteren 7) Groot Hasselt De

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

OVA. Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 OKT, 2014. Geachte heer Van der Wedden,

OVA. Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 OKT, 2014. Geachte heer Van der Wedden, Ruimte OVA Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Belangenvereniging Olofsbuurt

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat

B & W-nota. Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat B & W-nota Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat Portefeuille M. Divendal Auteur M.B. de Graaf Telefoon 5114942 E-mail: mbgraaf@haarlem.nl SB/VV Reg.nr. VV 2006/1248 Bijlagen

Nadere informatie

Geen parkeerpas voor gehandicapte bewoonster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Geen parkeerpas voor gehandicapte bewoonster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen parkeerpas voor gehandicapte bewoonster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 4 november 2010 RA1050970 Samenvatting Een gehandicapte inwoonster van stadsdeel West krijgt

Nadere informatie

beslissing op bezwaar tegen weigeren Herziene ontheffing ex artikel 87 RVV

beslissing op bezwaar tegen weigeren Herziene ontheffing ex artikel 87 RVV Collegevoorstel Inleiding Op 4 april 2012 is besloten de heer Van Delft geen ontheffing te verlenen om een tweede auto voor zijn oprit naast De Akker 44, die dan op openbare (gemeente)grond komt te staan,

Nadere informatie

Beleid Openbare mimte, Groen en Verkeer

Beleid Openbare mimte, Groen en Verkeer Gemeente Haarlem, Stadszaken Beleid Openbare mimte, Groen en Verkeer Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan de Haarlemse wijkraden I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie

Nadere informatie

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015 Dialoog parkeerspelregels Maandag 9 februari 2015 Agenda 19.30 uur Introductie wethouder Luca 19.40 uur Parkeeropgave 2014 2015 & Parkeren in Zeist anno 2015 19.50 uur Opgave van de dialoog (wat wel en

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Parkeermaatregelen schilwijken M. Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN 050 367 8219 0 6086029 11-01-2017 Geachte heer, mevrouw, In onze brief van 2-11-2016 (5801766) hebben

Nadere informatie

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 10 april 2008 RA0824279 Samenvatting Een man parkeert in de Rijnstraat en schakelt

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 637206 Datum: Behandeld door: 21 november 2011 Jorg Meijerink Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Plan van aanpak nieuwe parkeervisie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

plaats/ datum: Zaandam, 13 februari 2012 betreft: Zienswijze parkeervisie Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren d.d uw kenmerk:

plaats/ datum: Zaandam, 13 februari 2012 betreft: Zienswijze parkeervisie Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren d.d uw kenmerk: Belangenvereniging Westzanerdijk aan: Burgemeester & Wethouders en Gemeenteraad van de gemeente Zaanstad Postbus 2000, 1500 GA Zaandam plaats/ datum: Zaandam, 13 februari 2012 betreft: Zienswijze parkeervisie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

L~~~~2? ~.13 S3.:r. Geachte gemeenteraad, Hoogachtend, Marc De Koninck Marienburg PS Nijmegen

L~~~~2? ~.13 S3.:r. Geachte gemeenteraad, Hoogachtend, Marc De Koninck Marienburg PS Nijmegen .nr.: Gemeenteraad van Nijmegen t.a. v. de griffier Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Nijmegen, 18 oktober 2004 afgedaan: 2004 ~.13 S3.:r Geachte gemeenteraad, Hiermee verzoek ik u dringend de kwestie stopzetting

Nadere informatie

Hilvarenbeek, 22 september Betreft: Groot onderhoud en gebruik N269. Geachte mevrouw Arts,

Hilvarenbeek, 22 september Betreft: Groot onderhoud en gebruik N269. Geachte mevrouw Arts, Aan de SP-fractie T.a.v. mevr. W. Arts I.a.a. de leden van Provinciale Staten I.a.a. het College van Gedupteerde Staten I.a.a. College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek I.a.a. Gemeenteraad van Hilvarenbeek

Nadere informatie

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017?

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017? FAQ invoering betaald parkeren Randwijck Wat wordt verteld op de informatieavond? Tijdens de informatieavond wordt allereerst kort stilgestaan bij het te reguleren gebied, de reguleringstijden, waar parkeerautomaten

Nadere informatie

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Vergunninggebieden In een groot deel van de binnenstad betaalt u voor het parkeren tussen 09.00-24.00 uur (in het weekeinde tot 02.00 uur) en op zondag tussen 13.00-24.00

Nadere informatie

Raadsvoorstel2007/ Gehandicaptenparkeerkaarüplaats

Raadsvoorstel2007/ Gehandicaptenparkeerkaarüplaats gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2007/177095 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Steiler R.J. Kouwenhoven Collegevergadering 27 november 2007 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Alle informatie over dit dossier is te vinden op

Alle informatie over dit dossier is te vinden op Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Bijeenkomst inloopavond MaxStartblok 2 Verslag door A.A.C. Naber november 2015 Datum 2 november 2015 Datum verslag 6 november

Nadere informatie

Informatiebrief bedrijven

Informatiebrief bedrijven ARCHIEFEXEMPLAAR Informatiebrief bedrijven Aan de bedrijven in het centrum van Zandvoort informatiebrief parkeervergunningen voor bedrijven (OB/CT/2011/07/000628/ Z2010-001655) Geachte heer/mevrouw, Per

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart

Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart 2017-20 Aanleiding De digitale bezoekersregeling is ruim 5 maanden in de lucht en ruim 3.700 van de ongeveer

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V.

22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V. Rapport Gemeentelijke Ombudsman 22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V. 28 juli 2011 RA110960 Samenvatting Een man koopt in 2006 een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, gelet op artikel 7 van de Parkeerverordening gemeente Gorinchem 2015, B E S L U I T: I.

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Gemeente Tilburg Vastgesteld College van B&W 30 mei 2017 Auteurs: Datum: mei 2017 John Swaans / Rogier Kuypers (Ruimte) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12

Raadsvoorstel. Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12 Pag. 1/5 Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het instellen van een proefgebied voor zone vergund parkeren, een vergunningsysteem voor de 2e auto

Nadere informatie

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Enquête en beleid Waarom wordt er nu alweer een enquête in Randwijck uitgezet? De gemeenteraad heeft op 3 februari 2016 de motie Onderzoek naar uitbreiding

Nadere informatie

Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016

Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 122524 17 december 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Nadere uitvoeringsregels parkeerverordening

Nota van B&W. Onderwerp Nadere uitvoeringsregels parkeerverordening Onderwerp Nadere uitvoeringsregels parkeerverordening Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. M. den Besten Telefoon 06-46215539 E-mail: mbesten@haarlem.nl PD/BO Reg.nr. 2007/198804 bijlagen

Nadere informatie