2020 Strategisch Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2020 Strategisch Plan"

Transcriptie

1 2020 Strategisch Plan

2

3 TU/e 2020 Strategisch Plan

4 TU/e Strategisch Plan 2

5 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14 2 Onderwijs 24 3 Onderzoek 34 4 Kennisvalorisatie 44 5 Campus 48 6 Randvoorwaarden 56 3

6 TU/e Strategisch Plan Woord vooraf De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe techno logische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven, kennisinstellingen en over heden spannen zich via regionale en thema tische net werken samen in om deze concepten tot stand te brengen. 4

7 Kennis en innovatie worden steeds belangrijkere succesfactoren in de internationale economische verhoudingen. Brainport Zuidoost-Nederland heeft zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve regio s in Europa. De wereldwijde concurrentie wordt echter scherper. Er ontstaan nieuwe zwaartepunten van kennis en bedrijvigheid in landen als China en India. Jongeren kiezen in dergelijke landen massaal voor opleidingen en loopbanen in de technologie, terwijl de belangstelling van de jeugd voor technologie hier achterblijft. Nederland heeft de ambitie op het gebied van kennis en innovatie te behoren tot de top vijf van best pres terende landen in de wereld. Tegelijkertijd scoort ons land middelmatig als het gaat om investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. In het perspectief van deze ontwikkelingen heeft de Technische Universiteit Eindhoven zich het afgelopen jaar beraden op haar koers voor de toekomst. Dat gebeurde via bestudering van allerlei beleidsdocumenten uit binnen- en buitenland, brainstormbijeenkomsten met studenten en medewerkers, rondetafelgesprekken met externe stakeholders en een brede discussie over mogelijke hoofdlijnen van een nieuwe universiteitsstrategie. Bij die discussie betrokken we ook recent verschenen publicaties als het advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, de Kennis en Innovatie Agenda van de KIA-Coalitie en de conceptstrategie Brainport 2020 voor de versterking van de economische structuur van Zuidoost-Nederland. Het resultaat is het voorliggende Strategisch Plan TU/e Het wordt breed gedragen en speelt in op relevante interne en externe ontwikkelingen. Voor de implementatie van dit Strategisch Plan stippelen we een meerjarig projectenprogramma uit. Dit krijgt zijn weerslag in opvolgende instellingsplannen, bestuurlijke agenda s en begrotingen. Via de jaarverslagen houden wij u op de hoogte van de voortgang. Wij danken allen die aan de totstandkoming van dit ambitieuze Strategisch Plan hebben meegewerkt. Dat geldt in het bijzonder voor de leden van de Regiegroep Strategie TU/e 2020 die een en ander in goede banen hebben geleid. Studenten, medewerkers en stake holders nodigen wij uit samen met ons de schouders te zetten onder de verwezenlijking van het plan. Het College van Bestuur, Dr.ir. Arno Peels, voorzitter Prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus Mr. Jo van Ham, lid Ir. Harry Roumen, secretaris Eindhoven, januari

8 TU/e Strategisch Plan Strategie in een notendop De TU/e heeft in 2020 in de wereld een vooraanstaande positie als internationale researchuniversiteit in engineering science & technology. Ze staat bekend om haar grote wetenschappelijke én maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de concurrentiepositie van Brainport Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. 6

9 Om dat te bereiken worden de volgende doelen gesteld: Onderwijs Realiseren University College Eindhoven met brede bacheloropleiding Doorvoeren differentiatie in gespecialiseerde bacheloropleidingen Bundelen graduate onderwijs in Graduate School Realiseren hogere rendementen en ambitieus studieklimaat Internationaliseren van studentenpopulatie en onderwijs Vergroten studenteninstroom via adequate marketing van vernieuwd onderwijsaanbod Bezinning op life long learning Onderzoek Gericht versterken excellentie in de disciplines Realiseren TU/e Strategic Area's rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken (Energy, Health, Smart Mobility) Stimuleren vernieuwende multidisciplinaire onderzoeksinitiatieven Ontwikkelen kansrijke R&D-instituten in belangrijke niches Versterken internationale onderzoekspositie Kennisvalorisatie Realiseren meer planmatige R&D-samenwerking met hightech industrie Vergroten effectiviteit van kennis- en technologietransfer naar mkb Vergroten deelname aan ondernemerschapsgericht onderwijs Vergroten aantal succesvolle starters Campus Ontwikkelen campus tot TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure Randvoorwaarden Zorgen voor benodigde investeringen ( miljoen euro) Ruim baan bieden aan toptalent, meer vrouwen en buitenlanders in vaste wetenschappelijke staf Afstemmen organisatie op strategie, indien nodig clusteren van faculteiten Benchmarken centrale ondersteunende diensten Stappen zetten op weg naar digitale universiteit Ontwikkelen internationale universiteitscultuur Bevorderen krachtenbundeling in Nederlandse technologiesector 7

10 TU/e Strategisch Plan Missie en profiel De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologieuniversiteit van internationale allure, die zich op het terrein van de engineering science & technology samenhangend bezighoudt met onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. 8

11 Op onderwijsgebied leidt de TU/e ingenieurs (Mas ter of Science) op, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. Daarnaast leidt zij ontwerpers (Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekers (Doctor of Philosophy) op, evenals academisch geschoolde leraren in de exacte vakken (Master of Science). Op onderzoeksgebied richt de TU/e zich bij voorkeur op die deelterreinen van de engineering science & technology waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen (science for science) én waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken (science for society) en het versterken van de kennisintensieve industrie (science for industry). Door nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek vormt de noodzakelijke basis voor meer op toepassingsgericht onderzoek. Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er voor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven leiden. Zij stimuleert studenten en medewerkers te kiezen voor het ondernemerschap. De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek voldoet aan hoge internationale standaarden. De TU/e biedt haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen intel lectueel prikkelend, studie- en werkklimaat, dat inspireert tot een brede persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk en cultureel engagement en een ondernemende houding. Op haar campus stimuleert de TU/e de vestiging van en samenwerking met en tussen hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en (startende) hightech ondernemingen. De campus ontwikkelt zich tot een TU/e Science Park van nationaal belang en met inter nationale allure. De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie. De onderlinge afstemming en samenwerking beogen de concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU s in de wereld te versterken. Binnen de federatie heeft de TU/e net als Delft en Twente een eigen iden titeit en profiel. De TU/e profileert zich als een internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespeciali seerde universiteit, die met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan: de vooruitgang van de technische wetenschappen; de ontwikkeling van technologische innovaties; en daarmee aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn. Als zodanig is zij dé motor van de regionale kenniseconomie. De TU/e profileert zich als de universiteit waar innovatie begint: Where innovation starts. 9

12 10

13 Where innovation starts

14

15 Christel de Bakker, bachelorstudent Bouwkunde Ik droom van een eigen architectenbureau en wil véél kennis opdoen, ook van andere vakgebieden. Daarom zou het University College Eindhoven met zijn brede bachelor opleiding precies bij mij passen. Ik ben een harde werker en word graag uitgedaagd. Een internationale omgeving waarin iedereen zich helemaal inzet voor zijn studie, is heel aanlokkelijk. 13

16 TU/e Strategisch Plan 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e Externe ontwikkelingen zijn voor de TU/e aanleiding zich te beraden op haar positie en koers voor de toekomst. Voorop staat dat de wereld geconfronteerd wordt met grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 14

17 Overheden bevorderen dat bedrijfsleven en kennis - instellingen zich inspannen om deze concepten te ontwikkelen. Omdat de ruimte voor fundamenteel onderzoek in het bedrijfsleven afneemt, is samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen geboden. Overheden en ondernemingen oefenen invloed uit op de onderzoeksagenda s van universiteiten. De financiering van het universitaire onderzoek vindt steeds meer plaats op basis van thematische onderzoeksprogramma s. Deze worden ontwikkeld door consortia van ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten, gesteund door overheden en onder zoeksfinanciers. Over het algemeen staan boven genoemde maatschappelijke en econo mische uitdagingen hierbij centraal. Deze vragen door hun complexiteit om multidisciplinair onderzoek in de gehele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot en met het leveren van proof of principle en proof of concept. Van universitaire onderzoeksgroepen wordt verwacht dat zij in sterke onderlinge competitie voorstellen bij deze programma s indienen en zo de finan ciële middelen verwerven voor hun onderzoeksprojecten en apparatuur. Het vorm geven aan dergelijke consortia, programma s en projecten overstijgt veelal de mogelijkheden van afzonderlijke faculteiten en groepen: er is specifieke expertise en coördinatie voor nodig op instellingsniveau. Naast de toenemende programma tische financiering van universitair onderzoek is ook een verschuiving te zien van basisfinanciering naar persoonsgebonden finan ciering. In sterke onderlinge competitie kunnen de meest talentvolle en excellerende onderzoekers persoons gebonden onderzoeksgelden verwerven en naar eigen inzicht besteden. Europese fondsen vormen een steeds groter deel van de totale programmatische en persoons gebonden onderzoeksfinanciering. Wereldwijde kenniseconomie Kennis en innovatie winnen aan belang in de internationale economische verhoudingen. Er ontwikkelt zich in hoog tempo een wereldwijde kenniseconomie: nationale grenzen en geografische afstanden vervagen. Kennis intensieve bedrijven strijken bij voorkeur neer in regio s met een grote economische dynamiek. Ze kiezen voor regio s waar hoogwaardige universiteiten en laboratoria, kennisinstellingen en toeleveraars geconcentreerd zijn, voldoende hoogwaardige kenniswerkers voorhanden zijn en overheden zich sterk faciliterend en onder steunend opstellen. Er ontstaan nieuwe zwaartepunten van kennis en bedrijvigheid in landen als China en India. Op termijn zijn alleen topuniversiteiten met een sterke internationale positie en reputatie een vestigings- en bindingsfactor. Er is wereldwijd dan ook sprake van een ware reputatierace tussen universi teiten. De onderlinge concurrentie bij het aantrekken van 15

18 TU/e Strategisch Plan studenten, wetenschappers, fondsen en partners wordt gedurig sterker. Studenten en wetenschappers zijn net als bedrijven steeds minder locatiegebonden. Internationale wetenschapsfondsen worden belangrijker. Internationale netwerken van samenwerkende universiteiten en bedrijven zijn in opkomst. Door netwerkvorming, fusies en - in sommige landen - geconcentreerde omvangrijke overheidsinvesteringen groeit het aantal grote krachtige universiteiten. Zij oefenen met state-of-the-art facili teiten, ruime financiële mogelijkheden en een aantrekkelijk relatienetwerk een sterke aantrekkingskracht uit op de beste studenten, op top wetenschappers, op vooraanstaande partners, op onderzoeksfondsen en op internationaal opererende kennis intensieve ondernemingen. Voor de concurrentiepositie van Zuidoost-Nederland zijn deze ontwikkelingen van groot belang. Jongeren en technologie Dat geldt ook voor de geleidelijke afname van het aantal jongeren in ons land met een intrinsieke interesse in technologie. De komende jaren is door demografische oorzaken bovendien juist in Zuid-Nederland een daling te verwachten van het jaarlijkse aantal vwo-verlaters. Daar staat de positieve ontwikkeling tegenover dat landelijk een groeiend percentage vwo-leerlingen kiest voor een bètagerelateerd profiel (Natuur en Techniek c.q. Natuur en Gezondheid). Met name de groep die voor het profiel Natuur en Gezondheid kiest, laat zich bij het maken van een studiekeuze vaak leiden door carrière- of maatschappelijke motieven. Als ze al voor een technische opleiding kiezen, dan is dat overwegend voor bredere c.q. multidisciplinaire opleidingen met aandacht voor carrière- en maatschappijgerichte vakken. Een trend is ook dat de verschillen in talent, interesse en motivatie tussen instromende studenten groter worden. Van universiteiten wordt verwacht dat zij met een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod inspelen op deze v erschillen. Wat de technologiesector betreft is meer onderwijsdifferentiatie bovendien noodzakelijk vanwege de groeiende behoefte aan verschillende typen ingenieurs op de arbeidsmarkt. Naast specialisten met een grote diepgang binnen één discipline zijn in toenemende mate ingenieurs nodig die verbanden kunnen leggen tussen verschillende disciplines. Naast onderzoeksgerichte ingenieurs zijn ontwerpgerichte ingenieurs nodig. Verder wordt van ingenieurs steeds vaker een ondernemende attitude en managementvaardigheden verwacht. Over de gehele linie is er in ons land sprake van een structureel tekort aan technologische kenniswerkers. Dit tekort heeft een negatieve invloed op de internationale concurrentiepositie van ons land in het algemeen en van de hightech regio Zuidoost- Nederland in het bijzonder. Benutbaar maken wetenschappelijke kennis Tot slot mag het toenemende belang dat wordt gehecht aan kennisvalorisatie en innovatie een belangrijke ontwikkeling worden genoemd. Hoewel ons land wetenschappelijk tot de best scorende landen behoort, geldt dat niet als het om innovatie gaat. Hier is sprake van een achterstand op een groeiend aantal landen. Mede daarom heeft de Nederlandse overheid kennisvalori satie - het maatschappelijk en economisch benutbaar maken van wetenschappelijke kennis - wettelijk verankerd als derde kerntaak van de universiteiten naast onderwijs en onderzoek. Die derde kerntaak krijgt gestalte via een meer planmatige R&D-samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven, een proactieve kennisen technologietransfer tussen universiteiten en het midden- en kleinbedrijf en de systematische stimulering en ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid op basis van 16

19 de opbrengsten van universitair onderzoek. Op de universitaire campussen vestigen zich steeds meer (startende) kennisintensieve bedrijven en onderzoeksinstituten. Ze werken in een klimaat van open innovatie intensief met elkaar en met de desbetreffende univer siteit samen. Behoud positie niet vanzelfsprekend De TU/e heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit in engineering science & technology. De faculteiten verzorgen hoogwaardig academisch onderwijs. Ze doen dat in een context van excellent fundamenteel én toepassingsgericht onderzoek op terreinen die relevant zijn voor de omgeving. De regio Zuidoost-Nederland onderscheidt zich door een sterke concentratie van internationaal opererende hightech bedrijven en kennisinstellingen. Ze geldt als een van de meest innovatieve regio s in de wereld en profileert zich als internationaal aantrekkelijke Brainport. In dit ecosysteem van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen vervult de Ir. Rokus van Iperen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e en voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ De TU/e staat wijd en zijd bekend om haar goede prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Maar de wereld verandert snel en er spelen tal van complexe maatschappelijke en economische kwesties. Dit Strategisch Plan maakt glashelder welke rol de TU/e wil gaan spelen. 17

20 TU/e Strategisch Plan TU/e een onmisbare rol. Ze creëert relevante kennis en leidt hoogwaardige kenniswerkers op. Hechte samenwerking met technologie-intensieve bedrijven in de gehele kennisketen staat hoog in het vaandel van de universiteit. Deze kennisketen omvat fundamenteel, door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek tot en met het leveren van proof of principle en proof of concept door vernieuwende technologische ontwerpen. Onderzoekers met excellente posities binnen afzonderlijke disciplines werken binnen de TU/e nauw samen in multidisciplinaire onderzoeksprogramma s. Ze ontwikkelen die programma s samen met het bedrijfsleven en relevante kennisinstellingen. Bij geen andere universiteit in de wereld is het aandeel copublicaties met onderzoekers uit het bedrijfsleven binnen de totale wetenschappelijke productie zo hoog als bij de TU/e. Kennisvalorisatie ofwel het maatschappelijk c.q. economisch benutbaar maken van wetenschappelijke kennis is aan de TU/e inmiddels stevig verankerd als derde kerntaak naast of liever gezegd verweven met de kerntaken onderwijs en onderzoek. De universiteit stimuleert ondernemerschap bij studenten en medewerkers en biedt hen adequate ondersteuning bij het opzetten van nieuwe bedrijven. De uitstekende prestaties van de 18

21 TU/e op de gebieden onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie worden bevestigd door haar goede positie in de belangrijkste internationale universiteitenrankings. Hoewel de TU/e er al met al dus goed voor staat, is er aanleiding tot nadenken over de toekomstige koers. Als gevolg van de geschetste externe ontwikkelingen is het behoud van de huidige sterke positie op langere termijn niet vanzelfsprekend. Inzet strategie Inzet van dit Strategisch Plan is dat de TU/e in 2020 in de wereld een vooraanstaande positie inneemt als inter na tionale researchuniversiteit in engineering science & technology en bekend staat om haar grote weten schappelijke én maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. over de grenzen van disciplines en eenheden vergemakkelijkt. Een sterke verwevenheid van de kerntaken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie geldt als een vanzelfsprekendheid. Verder stelt de universiteit zich nadrukkelijk open op naar haar maatschappelijke omgeving. Ze onderscheidt zich door nauwe banden met de hightech industrie in haar omgeving en door een uitstekende relatie met lokale, provinciale en nationale overheden. Kernwaarden Daarbij houdt de TU/e vast aan de volgende kernwaarden. Het academische karakter van de universiteit en de wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit van de wetenschappelijke staf staan hoog in het vaandel. Onderzoekers krijgen ruimte om op basis van nieuws gierigheid in academische vrijheid fundamenteel onderzoek te doen. Dat is een noodzakelijke randvoorwaarde om als researchuniversiteit duurzaam van betekenis te kunnen blijven. Internationaal excelleren in de afzonderlijke disciplines is een eerste vereiste om succesvol aan inter- en multidisciplinaire uitdagingen te kunnen werken. De relatief kleine schaal van de universiteit wordt gekoesterd, omdat deze een persoonlijke atmosfeer, korte communicatielijnen en samenwerking 19

22 20

23 Where innovation starts

24

25 Christel Wisse Trooster, de Bakker, tweedejaars bachelorstudent student Industrial Bouwkunde Design Hoe kan iemand zich meer op zijn gemak voelen in een vliegtuig, welke rol kan licht daarbij spelen? Daar ben ik mee bezig op het gebied van mobiliteit. Ik test het uit, ik wil zélf zien hoe mensen reageren. Mobiliteit omvat oneindig veel. Hoe kunnen we techno logie inzetten om de mens prettiger te laten leven? Daar draait het bij mij steeds weer om. 23

26 TU/e Strategisch Plan 2 Onderwijs De TU/e voorziet in 2020 in de behoeften van de samen leving en de kennisindustrie aan verschillende typen academisch gevormde ingenieurs, technologisch ont werpers en onderzoekers. 24

27 De in-, door- en uitstroom van studenten is daarop afgestemd. Via een gedifferentieerd onderwijsaanbod wordt adequaat ingespeeld op de uiteenlopende studiekeuzemotieven van verschillende groepen (potentiële) studenten en op de behoefte aan verschillende typen technologische kenniswerkers op de arbeidsmarkt. Het studieklimaat is uitdagend en motiverend. Onderwijs en studentenpopulatie zijn in 2020 sterk internationaal. Om een en ander te bereiken worden de volgende initiatieven genomen. University College Eindhoven Als alternatief voor de bestaande disciplinegebonden bacheloropleidingen start de TU/e met een brede, intensieve en alleen voor geselecteerde studenten toegankelijke bacheloropleiding in Liberal Engineering Sciences. Dat gebeurt vanuit een ambitieus, inter nationaal en residentieel University College Eindhoven op de universiteitscampus. Dit University College biedt de basis voor de vorming van jonge mensen tot een nieuw type ingenieur (punaisemodel). Deze ingenieur kan goed uit de voeten in een multidisciplinaire, internationale, multiculturele setting en is sterk in teamwork en communicatie. Hij of zij is gericht op maatschappelijke en economische uitdagingen en is ondernemend. Dit type ingenieur is een vanuit de maatschappij gewenste aanvulling op de traditioneel opgeleide ingenieur, die zich vooral onderscheidt door diepgang in één discipline (knopspeld model). Het University College beoogt nieuwe doel groepen studenten aan te trekken. Daarbij valt te denken aan studenten die hun definitieve studiekeuze nog even uit willen stellen, aan breed geïnteresseerde en maatschappelijke georiënteerde bèta s, aan buitenlandse studenten en aan bètatalenten onder de kinderen van de talrijke expats in ons land. Daarnaast mikt het University College zeker ook op vrouwelijke studenten. De studenten van het University College volgen vakken in uiteenlopende ingenieursdisciplines en sorteren zich geleidelijk voor in de richting van specialisaties op masterniveau. Daarnaast volgen ze vakken die hen helpen technologie in haar maatschappelijke context te zien, vakken uit de mens- en maatschappijwetenschappen. Qua motivatie en inzet worden hoge eisen aan de studenten gesteld. Zij zullen hard moeten werken en veel uren in hun studie moeten steken. Daar staat tegenover dat ze mogen rekenen op werken in kleine groepen, op uitstekende faciliteiten, op een inspi rerende omgeving en op gemoti veerde en toegankelijke docenten en mentoren. Gezien de ervaringen elders mag een rendement van ten minste 85% voor het University College als een haalbaar doel worden gezien. Het University College zal jaarlijks circa 150 excellente afstudeerders afleveren en daarmee voor substantiële instroom in een aantal masteropleidingen zorgen. 25

28 TU/e Strategisch Plan Dr.ir. Caroline Hummels, opleidingsdirecteur faculteit Industrial Design Om technologische innovaties te ont - wikkelen die sociale veranderingen teweeg brengen, hebben onze studenten en medewerkers intrinsieke motivatie, maatschappelijke betrokkenheid, ver antwoordelijkheid, vakmanschap, verbeeldingskracht én passie nodig. Differentiatie in specialistische bacheloropleidingen Behalve in de nieuwe brede bacheloropleiding van het University College investeert de TU/e de komende jaren ook in versterking van de marktpositie van haar disciplinegebonden specialistische bacheloroplei dingen. Studenten binnen deze opleidingen krijgen meer keuzemogelijkheden en er wordt een breder scala aan studenten aangesproken. Studenten die intrinsiek in technologie geïnteresseerd zijn, blijven een belangrijke doelgroep. Daarnaast worden nieuwe doelgroepen aangetrokken. Denk daarbij aan bèta s die een technische opleiding vooral zien als een opstap naar een glanzende carrière en maatschappelijke status, maar ook aan bèta s die gemotiveerd zijn om technologie in te zetten voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, voor het versterken van welvaart en welzijn in de wereld. Het aandeel vrouwelijke en allochtone studenten wordt fors verhoogd. Een en ander wordt gerealiseerd door in de opleidingen studieroutes aan te bieden, die zijn gericht op herkenbare maatschappelijke thema s als energie, gezondheid, mobiliteit, duurzaam heid, welzijn en communicatie via nieuwe media, alsmede studieroutes die focussen op specifieke beroepencategorieën zoals managers en ondernemers. 26

29 Verder gaat de universiteit door met het bieden van honors programs voor studenten die extra uitdaging zoeken en van ver diepende en verbredende minorprogramma s die studenten echt wat te kiezen bieden. Naast puur technologische minors valt daarbij ook te denken aan minors in de mens- en maatschappijwetenschappen die zich richten op de context van technologie, zoals bijvoorbeeld psychologie en techniek, bedrijfseconomie voor ingenieurs en technologie en recht. Bevorderd wordt dat studenten een minor doen bij een (buitenlandse) partneruniversiteit. Uitgangspunt is dat op termijn alleen bacheloropleidingen die duurzaam meer dan honderd eerstejaarsstudenten per collegejaar weten aan te trekken, als zelfstandige opleiding kunnen worden gehandhaafd. Opleidingen die niet aan deze norm voldoen, worden samengevoegd tot bredere opleidingen of opgeheven. Graduate programs De masteropleidingen, de ontwerpersopleidingen en het onderwijsaanbod aan promovendi worden de komende jaren gebundeld in disciplinegebonden graduate programs, die geschoeid zijn op Angelsaksische leest. Dat sluit aan bij wat internationaal gangbaar is, vergroot de studenteninstroom van buiten de TU/e en maakt het mogelijk zeer talentvolle bachelors een verkorte route te bieden naar een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) of een regulier doctorate (PhD). De graduate programs worden gebundeld in een Graduate School. Per graduate program wordt een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgd. Binnen de masteropleidingen gaat het dan om verschillende studieroutes, bijvoorbeeld gericht op de reguliere ingenieurspraktijk, het starten van een onderneming, het volgen van een ontwerpersopleiding of het uitvoeren van een promotieproject c.q. op verschillende inhoudelijke afstudeerrichtingen. Via thematische graduate programs worden studenten aangesproken die een brede of maatschappelijke interesse in technologie hebben. De positie van de tweejarige ontwerpersopleidingen wordt verder versterkt. Dat gebeurt door verruiming van het opleidingsaanbod, waarborging van de kwaliteit, een krachtigere marketing richting potentiële deelnemers en bedrijfsleven, integratie van ontwerpprojecten in publiekprivate R&D- programma s en het vergroten van de in- en uitstroom. Rendementen en studieklimaat Nog sterker dan in het verleden wordt de komende jaren ingezet op het realiseren van een uitdagend en motiverend studieklimaat. Een hoge studie-inzet en hoge prestaties in een kleinschalige en intensieve onderwijssetting zijn daarbij de norm. Via een ambiti eus plan en onder begeleiding van onderwijskundigen wordt de komende jaren gewerkt aan verbetering van de rendementen in de bachelor- en masteroplei dingen. De mogelijkheden tot (zelf)selectie aan de poort en selectie in de startfase van bachelor- en masteropleidingen worden mede met het oog hierop optimaal benut. Daardoor kunnen niet-geschikte studenten zo snel mogelijk worden verwezen naar alternatieve opleidingen en kan toptalent zo snel mogelijk naar extra uitdagende leerroutes worden geleid. Internationalisering Om een werkelijk internationale universiteit en universiteitsgemeenschap te worden, wordt het aantal buitenlandse studenten in zowel de bachelor- als masteropleidingen fors verhoogd. Daarnaast wordt de internationale mobiliteit van studenten met (partner) 27

30 TU/e Strategisch Plan universiteiten in het buitenland vergroot. Met gese lec teerde partneruniversiteiten worden joint programs opgezet. Uitgangspunt is dat alle Nederlandse studenten een stage c.q. deel van hun opleiding in het buitenland doen. Bacheloropleidingen die in potentie substantiële aantallen buitenlandse studenten kunnen trekken, worden omgebouwd tot internationale marktgerichte, Engelstalige opleidingen. De brede bacheloropleiding van het University College Eindhoven wordt van meet af aan internationaal en Engelstalig van opzet. Universiteitsbrede minors in de bachelor opleidingen worden in principe internationaal gericht en Engelstalig. Msc- en PDEng-opleidingen en PhD- trajecten worden geïntegreerd in internationaal herkenbare, wervende graduate programs. Curricula en studentenfaciliteiten worden afgestemd op een internationale en multiculturele studentenpopulatie. Er wordt gezorgd voor voldoende betaalbare huisvesting en verblijfs faciliteiten voor buitenlandse (uitwisselings)studenten op de campus en elders in de stad. Studentenwerving en studievoorlichting Voor een substantiële verhoging van de instroom in de bachelor-, master- en ontwerpersopleidingen is het niet voldoende het opleidingsaanbod aan trekkelijker te maken voor een bredere en meer gevarieerde doelgroep. Het vernieuwde onderwijsaanbod zal ook indringend onder de aandacht gebracht moeten worden van poten tiële studenten in heel Nederland en op de internationale hoger onderwijsmarkt. Daar wordt dus stevig op ingezet. Geïnteresseerde prospects krijgen met adequate informatie en begeleiding hulp bij het maken van een verantwoorde studiekeuze. Het bereik van de wervingsactiviteiten wordt uitgebreid en de contacten met prospects worden zo veel mogelijk ge personaliseerd. Op instellingsniveau komt er een plan matige regie op het wervingsproces aan de hand van een professioneel marketingkader. De samen - werking en afstemming ter zake tussen de afzonderlijke opleidingen wordt versterkt en de advisering en ondersteuning van de opleidingen op communicatiegebied wordt geïntensiveerd. Voor de werving van buitenlandse studenten worden partnerrelaties onderhouden met vooraanstaande technologie-universiteiten in een groot aantal landen. Kwaliteitszorg Inzet van de TU/e is en blijft dat haar onderwijs internationaal van topniveau is. Voldoen aan de basiscriteria van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie is niet genoeg. De TU/e wil aantoonbaar voldoen aan internationale excellentiestandaarden. Inzet is het inhoudelijke profiel en het niveau van de opleidingen af te stemmen op de gewenste eindkwalificaties van de studenten. Daarbij zal in principe gebruik gemaakt worden van de door de TU/e ontworpen systematiek van Academic Competences and Quality Assurance (ACQA). De hanteerbaarheid van deze systematiek wordt samen met partneruniversiteiten in binnen- en buitenland verder verbeterd. Voorts worden lessen getrokken uit de inzet van de systematiek bij het meten van de feitelijke academische competenties van studenten. Wat de meer procesmatige aspecten van de kwaliteit van het onderwijs betreft zal kwaliteitsborging plaatsvinden door middel van onafhankelijke interne audits. Dat gebeurt mede met het oog op de wettelijke introductie van zo genaamde instellingsaudits. De TU/e kiest in haar kwaliteitszorgbeleid voor de combinatie van in stellingsaudits met daarop afgestemde opleidingsvisitaties. Alle oplei dingen worden één keer in de zes jaar geaccrediteerd en daaraan voorafgaand door onafhankelijke externe beoordelaars gevisiteerd. Waar nodig worden aan de hand van de resultaten verbetermaat regelen genomen. 28

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie