2020 Strategisch Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2020 Strategisch Plan"

Transcriptie

1 2020 Strategisch Plan

2

3 TU/e 2020 Strategisch Plan

4 TU/e Strategisch Plan 2

5 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14 2 Onderwijs 24 3 Onderzoek 34 4 Kennisvalorisatie 44 5 Campus 48 6 Randvoorwaarden 56 3

6 TU/e Strategisch Plan Woord vooraf De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe techno logische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven, kennisinstellingen en over heden spannen zich via regionale en thema tische net werken samen in om deze concepten tot stand te brengen. 4

7 Kennis en innovatie worden steeds belangrijkere succesfactoren in de internationale economische verhoudingen. Brainport Zuidoost-Nederland heeft zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve regio s in Europa. De wereldwijde concurrentie wordt echter scherper. Er ontstaan nieuwe zwaartepunten van kennis en bedrijvigheid in landen als China en India. Jongeren kiezen in dergelijke landen massaal voor opleidingen en loopbanen in de technologie, terwijl de belangstelling van de jeugd voor technologie hier achterblijft. Nederland heeft de ambitie op het gebied van kennis en innovatie te behoren tot de top vijf van best pres terende landen in de wereld. Tegelijkertijd scoort ons land middelmatig als het gaat om investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. In het perspectief van deze ontwikkelingen heeft de Technische Universiteit Eindhoven zich het afgelopen jaar beraden op haar koers voor de toekomst. Dat gebeurde via bestudering van allerlei beleidsdocumenten uit binnen- en buitenland, brainstormbijeenkomsten met studenten en medewerkers, rondetafelgesprekken met externe stakeholders en een brede discussie over mogelijke hoofdlijnen van een nieuwe universiteitsstrategie. Bij die discussie betrokken we ook recent verschenen publicaties als het advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, de Kennis en Innovatie Agenda van de KIA-Coalitie en de conceptstrategie Brainport 2020 voor de versterking van de economische structuur van Zuidoost-Nederland. Het resultaat is het voorliggende Strategisch Plan TU/e Het wordt breed gedragen en speelt in op relevante interne en externe ontwikkelingen. Voor de implementatie van dit Strategisch Plan stippelen we een meerjarig projectenprogramma uit. Dit krijgt zijn weerslag in opvolgende instellingsplannen, bestuurlijke agenda s en begrotingen. Via de jaarverslagen houden wij u op de hoogte van de voortgang. Wij danken allen die aan de totstandkoming van dit ambitieuze Strategisch Plan hebben meegewerkt. Dat geldt in het bijzonder voor de leden van de Regiegroep Strategie TU/e 2020 die een en ander in goede banen hebben geleid. Studenten, medewerkers en stake holders nodigen wij uit samen met ons de schouders te zetten onder de verwezenlijking van het plan. Het College van Bestuur, Dr.ir. Arno Peels, voorzitter Prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus Mr. Jo van Ham, lid Ir. Harry Roumen, secretaris Eindhoven, januari

8 TU/e Strategisch Plan Strategie in een notendop De TU/e heeft in 2020 in de wereld een vooraanstaande positie als internationale researchuniversiteit in engineering science & technology. Ze staat bekend om haar grote wetenschappelijke én maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de concurrentiepositie van Brainport Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. 6

9 Om dat te bereiken worden de volgende doelen gesteld: Onderwijs Realiseren University College Eindhoven met brede bacheloropleiding Doorvoeren differentiatie in gespecialiseerde bacheloropleidingen Bundelen graduate onderwijs in Graduate School Realiseren hogere rendementen en ambitieus studieklimaat Internationaliseren van studentenpopulatie en onderwijs Vergroten studenteninstroom via adequate marketing van vernieuwd onderwijsaanbod Bezinning op life long learning Onderzoek Gericht versterken excellentie in de disciplines Realiseren TU/e Strategic Area's rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken (Energy, Health, Smart Mobility) Stimuleren vernieuwende multidisciplinaire onderzoeksinitiatieven Ontwikkelen kansrijke R&D-instituten in belangrijke niches Versterken internationale onderzoekspositie Kennisvalorisatie Realiseren meer planmatige R&D-samenwerking met hightech industrie Vergroten effectiviteit van kennis- en technologietransfer naar mkb Vergroten deelname aan ondernemerschapsgericht onderwijs Vergroten aantal succesvolle starters Campus Ontwikkelen campus tot TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure Randvoorwaarden Zorgen voor benodigde investeringen ( miljoen euro) Ruim baan bieden aan toptalent, meer vrouwen en buitenlanders in vaste wetenschappelijke staf Afstemmen organisatie op strategie, indien nodig clusteren van faculteiten Benchmarken centrale ondersteunende diensten Stappen zetten op weg naar digitale universiteit Ontwikkelen internationale universiteitscultuur Bevorderen krachtenbundeling in Nederlandse technologiesector 7

10 TU/e Strategisch Plan Missie en profiel De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologieuniversiteit van internationale allure, die zich op het terrein van de engineering science & technology samenhangend bezighoudt met onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. 8

11 Op onderwijsgebied leidt de TU/e ingenieurs (Mas ter of Science) op, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. Daarnaast leidt zij ontwerpers (Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekers (Doctor of Philosophy) op, evenals academisch geschoolde leraren in de exacte vakken (Master of Science). Op onderzoeksgebied richt de TU/e zich bij voorkeur op die deelterreinen van de engineering science & technology waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen (science for science) én waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken (science for society) en het versterken van de kennisintensieve industrie (science for industry). Door nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek vormt de noodzakelijke basis voor meer op toepassingsgericht onderzoek. Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er voor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven leiden. Zij stimuleert studenten en medewerkers te kiezen voor het ondernemerschap. De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek voldoet aan hoge internationale standaarden. De TU/e biedt haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen intel lectueel prikkelend, studie- en werkklimaat, dat inspireert tot een brede persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk en cultureel engagement en een ondernemende houding. Op haar campus stimuleert de TU/e de vestiging van en samenwerking met en tussen hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en (startende) hightech ondernemingen. De campus ontwikkelt zich tot een TU/e Science Park van nationaal belang en met inter nationale allure. De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie. De onderlinge afstemming en samenwerking beogen de concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU s in de wereld te versterken. Binnen de federatie heeft de TU/e net als Delft en Twente een eigen iden titeit en profiel. De TU/e profileert zich als een internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespeciali seerde universiteit, die met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan: de vooruitgang van de technische wetenschappen; de ontwikkeling van technologische innovaties; en daarmee aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn. Als zodanig is zij dé motor van de regionale kenniseconomie. De TU/e profileert zich als de universiteit waar innovatie begint: Where innovation starts. 9

12 10

13 Where innovation starts

14

15 Christel de Bakker, bachelorstudent Bouwkunde Ik droom van een eigen architectenbureau en wil véél kennis opdoen, ook van andere vakgebieden. Daarom zou het University College Eindhoven met zijn brede bachelor opleiding precies bij mij passen. Ik ben een harde werker en word graag uitgedaagd. Een internationale omgeving waarin iedereen zich helemaal inzet voor zijn studie, is heel aanlokkelijk. 13

16 TU/e Strategisch Plan 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e Externe ontwikkelingen zijn voor de TU/e aanleiding zich te beraden op haar positie en koers voor de toekomst. Voorop staat dat de wereld geconfronteerd wordt met grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 14

17 Overheden bevorderen dat bedrijfsleven en kennis - instellingen zich inspannen om deze concepten te ontwikkelen. Omdat de ruimte voor fundamenteel onderzoek in het bedrijfsleven afneemt, is samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen geboden. Overheden en ondernemingen oefenen invloed uit op de onderzoeksagenda s van universiteiten. De financiering van het universitaire onderzoek vindt steeds meer plaats op basis van thematische onderzoeksprogramma s. Deze worden ontwikkeld door consortia van ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten, gesteund door overheden en onder zoeksfinanciers. Over het algemeen staan boven genoemde maatschappelijke en econo mische uitdagingen hierbij centraal. Deze vragen door hun complexiteit om multidisciplinair onderzoek in de gehele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot en met het leveren van proof of principle en proof of concept. Van universitaire onderzoeksgroepen wordt verwacht dat zij in sterke onderlinge competitie voorstellen bij deze programma s indienen en zo de finan ciële middelen verwerven voor hun onderzoeksprojecten en apparatuur. Het vorm geven aan dergelijke consortia, programma s en projecten overstijgt veelal de mogelijkheden van afzonderlijke faculteiten en groepen: er is specifieke expertise en coördinatie voor nodig op instellingsniveau. Naast de toenemende programma tische financiering van universitair onderzoek is ook een verschuiving te zien van basisfinanciering naar persoonsgebonden finan ciering. In sterke onderlinge competitie kunnen de meest talentvolle en excellerende onderzoekers persoons gebonden onderzoeksgelden verwerven en naar eigen inzicht besteden. Europese fondsen vormen een steeds groter deel van de totale programmatische en persoons gebonden onderzoeksfinanciering. Wereldwijde kenniseconomie Kennis en innovatie winnen aan belang in de internationale economische verhoudingen. Er ontwikkelt zich in hoog tempo een wereldwijde kenniseconomie: nationale grenzen en geografische afstanden vervagen. Kennis intensieve bedrijven strijken bij voorkeur neer in regio s met een grote economische dynamiek. Ze kiezen voor regio s waar hoogwaardige universiteiten en laboratoria, kennisinstellingen en toeleveraars geconcentreerd zijn, voldoende hoogwaardige kenniswerkers voorhanden zijn en overheden zich sterk faciliterend en onder steunend opstellen. Er ontstaan nieuwe zwaartepunten van kennis en bedrijvigheid in landen als China en India. Op termijn zijn alleen topuniversiteiten met een sterke internationale positie en reputatie een vestigings- en bindingsfactor. Er is wereldwijd dan ook sprake van een ware reputatierace tussen universi teiten. De onderlinge concurrentie bij het aantrekken van 15

18 TU/e Strategisch Plan studenten, wetenschappers, fondsen en partners wordt gedurig sterker. Studenten en wetenschappers zijn net als bedrijven steeds minder locatiegebonden. Internationale wetenschapsfondsen worden belangrijker. Internationale netwerken van samenwerkende universiteiten en bedrijven zijn in opkomst. Door netwerkvorming, fusies en - in sommige landen - geconcentreerde omvangrijke overheidsinvesteringen groeit het aantal grote krachtige universiteiten. Zij oefenen met state-of-the-art facili teiten, ruime financiële mogelijkheden en een aantrekkelijk relatienetwerk een sterke aantrekkingskracht uit op de beste studenten, op top wetenschappers, op vooraanstaande partners, op onderzoeksfondsen en op internationaal opererende kennis intensieve ondernemingen. Voor de concurrentiepositie van Zuidoost-Nederland zijn deze ontwikkelingen van groot belang. Jongeren en technologie Dat geldt ook voor de geleidelijke afname van het aantal jongeren in ons land met een intrinsieke interesse in technologie. De komende jaren is door demografische oorzaken bovendien juist in Zuid-Nederland een daling te verwachten van het jaarlijkse aantal vwo-verlaters. Daar staat de positieve ontwikkeling tegenover dat landelijk een groeiend percentage vwo-leerlingen kiest voor een bètagerelateerd profiel (Natuur en Techniek c.q. Natuur en Gezondheid). Met name de groep die voor het profiel Natuur en Gezondheid kiest, laat zich bij het maken van een studiekeuze vaak leiden door carrière- of maatschappelijke motieven. Als ze al voor een technische opleiding kiezen, dan is dat overwegend voor bredere c.q. multidisciplinaire opleidingen met aandacht voor carrière- en maatschappijgerichte vakken. Een trend is ook dat de verschillen in talent, interesse en motivatie tussen instromende studenten groter worden. Van universiteiten wordt verwacht dat zij met een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod inspelen op deze v erschillen. Wat de technologiesector betreft is meer onderwijsdifferentiatie bovendien noodzakelijk vanwege de groeiende behoefte aan verschillende typen ingenieurs op de arbeidsmarkt. Naast specialisten met een grote diepgang binnen één discipline zijn in toenemende mate ingenieurs nodig die verbanden kunnen leggen tussen verschillende disciplines. Naast onderzoeksgerichte ingenieurs zijn ontwerpgerichte ingenieurs nodig. Verder wordt van ingenieurs steeds vaker een ondernemende attitude en managementvaardigheden verwacht. Over de gehele linie is er in ons land sprake van een structureel tekort aan technologische kenniswerkers. Dit tekort heeft een negatieve invloed op de internationale concurrentiepositie van ons land in het algemeen en van de hightech regio Zuidoost- Nederland in het bijzonder. Benutbaar maken wetenschappelijke kennis Tot slot mag het toenemende belang dat wordt gehecht aan kennisvalorisatie en innovatie een belangrijke ontwikkeling worden genoemd. Hoewel ons land wetenschappelijk tot de best scorende landen behoort, geldt dat niet als het om innovatie gaat. Hier is sprake van een achterstand op een groeiend aantal landen. Mede daarom heeft de Nederlandse overheid kennisvalori satie - het maatschappelijk en economisch benutbaar maken van wetenschappelijke kennis - wettelijk verankerd als derde kerntaak van de universiteiten naast onderwijs en onderzoek. Die derde kerntaak krijgt gestalte via een meer planmatige R&D-samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven, een proactieve kennisen technologietransfer tussen universiteiten en het midden- en kleinbedrijf en de systematische stimulering en ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid op basis van 16

19 de opbrengsten van universitair onderzoek. Op de universitaire campussen vestigen zich steeds meer (startende) kennisintensieve bedrijven en onderzoeksinstituten. Ze werken in een klimaat van open innovatie intensief met elkaar en met de desbetreffende univer siteit samen. Behoud positie niet vanzelfsprekend De TU/e heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit in engineering science & technology. De faculteiten verzorgen hoogwaardig academisch onderwijs. Ze doen dat in een context van excellent fundamenteel én toepassingsgericht onderzoek op terreinen die relevant zijn voor de omgeving. De regio Zuidoost-Nederland onderscheidt zich door een sterke concentratie van internationaal opererende hightech bedrijven en kennisinstellingen. Ze geldt als een van de meest innovatieve regio s in de wereld en profileert zich als internationaal aantrekkelijke Brainport. In dit ecosysteem van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen vervult de Ir. Rokus van Iperen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e en voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ De TU/e staat wijd en zijd bekend om haar goede prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Maar de wereld verandert snel en er spelen tal van complexe maatschappelijke en economische kwesties. Dit Strategisch Plan maakt glashelder welke rol de TU/e wil gaan spelen. 17

20 TU/e Strategisch Plan TU/e een onmisbare rol. Ze creëert relevante kennis en leidt hoogwaardige kenniswerkers op. Hechte samenwerking met technologie-intensieve bedrijven in de gehele kennisketen staat hoog in het vaandel van de universiteit. Deze kennisketen omvat fundamenteel, door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek tot en met het leveren van proof of principle en proof of concept door vernieuwende technologische ontwerpen. Onderzoekers met excellente posities binnen afzonderlijke disciplines werken binnen de TU/e nauw samen in multidisciplinaire onderzoeksprogramma s. Ze ontwikkelen die programma s samen met het bedrijfsleven en relevante kennisinstellingen. Bij geen andere universiteit in de wereld is het aandeel copublicaties met onderzoekers uit het bedrijfsleven binnen de totale wetenschappelijke productie zo hoog als bij de TU/e. Kennisvalorisatie ofwel het maatschappelijk c.q. economisch benutbaar maken van wetenschappelijke kennis is aan de TU/e inmiddels stevig verankerd als derde kerntaak naast of liever gezegd verweven met de kerntaken onderwijs en onderzoek. De universiteit stimuleert ondernemerschap bij studenten en medewerkers en biedt hen adequate ondersteuning bij het opzetten van nieuwe bedrijven. De uitstekende prestaties van de 18

21 TU/e op de gebieden onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie worden bevestigd door haar goede positie in de belangrijkste internationale universiteitenrankings. Hoewel de TU/e er al met al dus goed voor staat, is er aanleiding tot nadenken over de toekomstige koers. Als gevolg van de geschetste externe ontwikkelingen is het behoud van de huidige sterke positie op langere termijn niet vanzelfsprekend. Inzet strategie Inzet van dit Strategisch Plan is dat de TU/e in 2020 in de wereld een vooraanstaande positie inneemt als inter na tionale researchuniversiteit in engineering science & technology en bekend staat om haar grote weten schappelijke én maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. over de grenzen van disciplines en eenheden vergemakkelijkt. Een sterke verwevenheid van de kerntaken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie geldt als een vanzelfsprekendheid. Verder stelt de universiteit zich nadrukkelijk open op naar haar maatschappelijke omgeving. Ze onderscheidt zich door nauwe banden met de hightech industrie in haar omgeving en door een uitstekende relatie met lokale, provinciale en nationale overheden. Kernwaarden Daarbij houdt de TU/e vast aan de volgende kernwaarden. Het academische karakter van de universiteit en de wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit van de wetenschappelijke staf staan hoog in het vaandel. Onderzoekers krijgen ruimte om op basis van nieuws gierigheid in academische vrijheid fundamenteel onderzoek te doen. Dat is een noodzakelijke randvoorwaarde om als researchuniversiteit duurzaam van betekenis te kunnen blijven. Internationaal excelleren in de afzonderlijke disciplines is een eerste vereiste om succesvol aan inter- en multidisciplinaire uitdagingen te kunnen werken. De relatief kleine schaal van de universiteit wordt gekoesterd, omdat deze een persoonlijke atmosfeer, korte communicatielijnen en samenwerking 19

22 20

23 Where innovation starts

24

25 Christel Wisse Trooster, de Bakker, tweedejaars bachelorstudent student Industrial Bouwkunde Design Hoe kan iemand zich meer op zijn gemak voelen in een vliegtuig, welke rol kan licht daarbij spelen? Daar ben ik mee bezig op het gebied van mobiliteit. Ik test het uit, ik wil zélf zien hoe mensen reageren. Mobiliteit omvat oneindig veel. Hoe kunnen we techno logie inzetten om de mens prettiger te laten leven? Daar draait het bij mij steeds weer om. 23

26 TU/e Strategisch Plan 2 Onderwijs De TU/e voorziet in 2020 in de behoeften van de samen leving en de kennisindustrie aan verschillende typen academisch gevormde ingenieurs, technologisch ont werpers en onderzoekers. 24

27 De in-, door- en uitstroom van studenten is daarop afgestemd. Via een gedifferentieerd onderwijsaanbod wordt adequaat ingespeeld op de uiteenlopende studiekeuzemotieven van verschillende groepen (potentiële) studenten en op de behoefte aan verschillende typen technologische kenniswerkers op de arbeidsmarkt. Het studieklimaat is uitdagend en motiverend. Onderwijs en studentenpopulatie zijn in 2020 sterk internationaal. Om een en ander te bereiken worden de volgende initiatieven genomen. University College Eindhoven Als alternatief voor de bestaande disciplinegebonden bacheloropleidingen start de TU/e met een brede, intensieve en alleen voor geselecteerde studenten toegankelijke bacheloropleiding in Liberal Engineering Sciences. Dat gebeurt vanuit een ambitieus, inter nationaal en residentieel University College Eindhoven op de universiteitscampus. Dit University College biedt de basis voor de vorming van jonge mensen tot een nieuw type ingenieur (punaisemodel). Deze ingenieur kan goed uit de voeten in een multidisciplinaire, internationale, multiculturele setting en is sterk in teamwork en communicatie. Hij of zij is gericht op maatschappelijke en economische uitdagingen en is ondernemend. Dit type ingenieur is een vanuit de maatschappij gewenste aanvulling op de traditioneel opgeleide ingenieur, die zich vooral onderscheidt door diepgang in één discipline (knopspeld model). Het University College beoogt nieuwe doel groepen studenten aan te trekken. Daarbij valt te denken aan studenten die hun definitieve studiekeuze nog even uit willen stellen, aan breed geïnteresseerde en maatschappelijke georiënteerde bèta s, aan buitenlandse studenten en aan bètatalenten onder de kinderen van de talrijke expats in ons land. Daarnaast mikt het University College zeker ook op vrouwelijke studenten. De studenten van het University College volgen vakken in uiteenlopende ingenieursdisciplines en sorteren zich geleidelijk voor in de richting van specialisaties op masterniveau. Daarnaast volgen ze vakken die hen helpen technologie in haar maatschappelijke context te zien, vakken uit de mens- en maatschappijwetenschappen. Qua motivatie en inzet worden hoge eisen aan de studenten gesteld. Zij zullen hard moeten werken en veel uren in hun studie moeten steken. Daar staat tegenover dat ze mogen rekenen op werken in kleine groepen, op uitstekende faciliteiten, op een inspi rerende omgeving en op gemoti veerde en toegankelijke docenten en mentoren. Gezien de ervaringen elders mag een rendement van ten minste 85% voor het University College als een haalbaar doel worden gezien. Het University College zal jaarlijks circa 150 excellente afstudeerders afleveren en daarmee voor substantiële instroom in een aantal masteropleidingen zorgen. 25

28 TU/e Strategisch Plan Dr.ir. Caroline Hummels, opleidingsdirecteur faculteit Industrial Design Om technologische innovaties te ont - wikkelen die sociale veranderingen teweeg brengen, hebben onze studenten en medewerkers intrinsieke motivatie, maatschappelijke betrokkenheid, ver antwoordelijkheid, vakmanschap, verbeeldingskracht én passie nodig. Differentiatie in specialistische bacheloropleidingen Behalve in de nieuwe brede bacheloropleiding van het University College investeert de TU/e de komende jaren ook in versterking van de marktpositie van haar disciplinegebonden specialistische bacheloroplei dingen. Studenten binnen deze opleidingen krijgen meer keuzemogelijkheden en er wordt een breder scala aan studenten aangesproken. Studenten die intrinsiek in technologie geïnteresseerd zijn, blijven een belangrijke doelgroep. Daarnaast worden nieuwe doelgroepen aangetrokken. Denk daarbij aan bèta s die een technische opleiding vooral zien als een opstap naar een glanzende carrière en maatschappelijke status, maar ook aan bèta s die gemotiveerd zijn om technologie in te zetten voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, voor het versterken van welvaart en welzijn in de wereld. Het aandeel vrouwelijke en allochtone studenten wordt fors verhoogd. Een en ander wordt gerealiseerd door in de opleidingen studieroutes aan te bieden, die zijn gericht op herkenbare maatschappelijke thema s als energie, gezondheid, mobiliteit, duurzaam heid, welzijn en communicatie via nieuwe media, alsmede studieroutes die focussen op specifieke beroepencategorieën zoals managers en ondernemers. 26

29 Verder gaat de universiteit door met het bieden van honors programs voor studenten die extra uitdaging zoeken en van ver diepende en verbredende minorprogramma s die studenten echt wat te kiezen bieden. Naast puur technologische minors valt daarbij ook te denken aan minors in de mens- en maatschappijwetenschappen die zich richten op de context van technologie, zoals bijvoorbeeld psychologie en techniek, bedrijfseconomie voor ingenieurs en technologie en recht. Bevorderd wordt dat studenten een minor doen bij een (buitenlandse) partneruniversiteit. Uitgangspunt is dat op termijn alleen bacheloropleidingen die duurzaam meer dan honderd eerstejaarsstudenten per collegejaar weten aan te trekken, als zelfstandige opleiding kunnen worden gehandhaafd. Opleidingen die niet aan deze norm voldoen, worden samengevoegd tot bredere opleidingen of opgeheven. Graduate programs De masteropleidingen, de ontwerpersopleidingen en het onderwijsaanbod aan promovendi worden de komende jaren gebundeld in disciplinegebonden graduate programs, die geschoeid zijn op Angelsaksische leest. Dat sluit aan bij wat internationaal gangbaar is, vergroot de studenteninstroom van buiten de TU/e en maakt het mogelijk zeer talentvolle bachelors een verkorte route te bieden naar een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) of een regulier doctorate (PhD). De graduate programs worden gebundeld in een Graduate School. Per graduate program wordt een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgd. Binnen de masteropleidingen gaat het dan om verschillende studieroutes, bijvoorbeeld gericht op de reguliere ingenieurspraktijk, het starten van een onderneming, het volgen van een ontwerpersopleiding of het uitvoeren van een promotieproject c.q. op verschillende inhoudelijke afstudeerrichtingen. Via thematische graduate programs worden studenten aangesproken die een brede of maatschappelijke interesse in technologie hebben. De positie van de tweejarige ontwerpersopleidingen wordt verder versterkt. Dat gebeurt door verruiming van het opleidingsaanbod, waarborging van de kwaliteit, een krachtigere marketing richting potentiële deelnemers en bedrijfsleven, integratie van ontwerpprojecten in publiekprivate R&D- programma s en het vergroten van de in- en uitstroom. Rendementen en studieklimaat Nog sterker dan in het verleden wordt de komende jaren ingezet op het realiseren van een uitdagend en motiverend studieklimaat. Een hoge studie-inzet en hoge prestaties in een kleinschalige en intensieve onderwijssetting zijn daarbij de norm. Via een ambiti eus plan en onder begeleiding van onderwijskundigen wordt de komende jaren gewerkt aan verbetering van de rendementen in de bachelor- en masteroplei dingen. De mogelijkheden tot (zelf)selectie aan de poort en selectie in de startfase van bachelor- en masteropleidingen worden mede met het oog hierop optimaal benut. Daardoor kunnen niet-geschikte studenten zo snel mogelijk worden verwezen naar alternatieve opleidingen en kan toptalent zo snel mogelijk naar extra uitdagende leerroutes worden geleid. Internationalisering Om een werkelijk internationale universiteit en universiteitsgemeenschap te worden, wordt het aantal buitenlandse studenten in zowel de bachelor- als masteropleidingen fors verhoogd. Daarnaast wordt de internationale mobiliteit van studenten met (partner) 27

30 TU/e Strategisch Plan universiteiten in het buitenland vergroot. Met gese lec teerde partneruniversiteiten worden joint programs opgezet. Uitgangspunt is dat alle Nederlandse studenten een stage c.q. deel van hun opleiding in het buitenland doen. Bacheloropleidingen die in potentie substantiële aantallen buitenlandse studenten kunnen trekken, worden omgebouwd tot internationale marktgerichte, Engelstalige opleidingen. De brede bacheloropleiding van het University College Eindhoven wordt van meet af aan internationaal en Engelstalig van opzet. Universiteitsbrede minors in de bachelor opleidingen worden in principe internationaal gericht en Engelstalig. Msc- en PDEng-opleidingen en PhD- trajecten worden geïntegreerd in internationaal herkenbare, wervende graduate programs. Curricula en studentenfaciliteiten worden afgestemd op een internationale en multiculturele studentenpopulatie. Er wordt gezorgd voor voldoende betaalbare huisvesting en verblijfs faciliteiten voor buitenlandse (uitwisselings)studenten op de campus en elders in de stad. Studentenwerving en studievoorlichting Voor een substantiële verhoging van de instroom in de bachelor-, master- en ontwerpersopleidingen is het niet voldoende het opleidingsaanbod aan trekkelijker te maken voor een bredere en meer gevarieerde doelgroep. Het vernieuwde onderwijsaanbod zal ook indringend onder de aandacht gebracht moeten worden van poten tiële studenten in heel Nederland en op de internationale hoger onderwijsmarkt. Daar wordt dus stevig op ingezet. Geïnteresseerde prospects krijgen met adequate informatie en begeleiding hulp bij het maken van een verantwoorde studiekeuze. Het bereik van de wervingsactiviteiten wordt uitgebreid en de contacten met prospects worden zo veel mogelijk ge personaliseerd. Op instellingsniveau komt er een plan matige regie op het wervingsproces aan de hand van een professioneel marketingkader. De samen - werking en afstemming ter zake tussen de afzonderlijke opleidingen wordt versterkt en de advisering en ondersteuning van de opleidingen op communicatiegebied wordt geïntensiveerd. Voor de werving van buitenlandse studenten worden partnerrelaties onderhouden met vooraanstaande technologie-universiteiten in een groot aantal landen. Kwaliteitszorg Inzet van de TU/e is en blijft dat haar onderwijs internationaal van topniveau is. Voldoen aan de basiscriteria van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie is niet genoeg. De TU/e wil aantoonbaar voldoen aan internationale excellentiestandaarden. Inzet is het inhoudelijke profiel en het niveau van de opleidingen af te stemmen op de gewenste eindkwalificaties van de studenten. Daarbij zal in principe gebruik gemaakt worden van de door de TU/e ontworpen systematiek van Academic Competences and Quality Assurance (ACQA). De hanteerbaarheid van deze systematiek wordt samen met partneruniversiteiten in binnen- en buitenland verder verbeterd. Voorts worden lessen getrokken uit de inzet van de systematiek bij het meten van de feitelijke academische competenties van studenten. Wat de meer procesmatige aspecten van de kwaliteit van het onderwijs betreft zal kwaliteitsborging plaatsvinden door middel van onafhankelijke interne audits. Dat gebeurt mede met het oog op de wettelijke introductie van zo genaamde instellingsaudits. De TU/e kiest in haar kwaliteitszorgbeleid voor de combinatie van in stellingsaudits met daarop afgestemde opleidingsvisitaties. Alle oplei dingen worden één keer in de zes jaar geaccrediteerd en daaraan voorafgaand door onafhankelijke externe beoordelaars gevisiteerd. Waar nodig worden aan de hand van de resultaten verbetermaat regelen genomen. 28

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan Het jaar 2020 lonkt Christel de Bakker, bachelor student Bouwkunde Loop in 2020 over het TU/e Science Park: maak een wandeling door deze groene stad die

Nadere informatie

Advies Technische Universiteit Eindhoven

Advies Technische Universiteit Eindhoven Advies Technische Universiteit Eindhoven De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna TU/e) dat het College van Bestuur met

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context

Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context Dirk Jan van den Berg Voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft Ter gelegenheid van de opening van het collegejaar 2009/2010 Delft,

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Voorstel voor prestatieafspraak

Voorstel voor prestatieafspraak Voorstel voor prestatieafspraak mei 2012 / Where innovation starts Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie en profiel 3 3 Externe ontwikkelingen en positie en strategie TU/e 6 3.1 Maatschappelijke uitdagingen 6

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Persbericht. Brabant investeert in zonne-energie

Persbericht. Brabant investeert in zonne-energie Persbericht Dit is een gezamenlijk bericht van ECN, TNO, TU/e en het Holst Centre (Solliance), Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR WELTEN-INSTITUUT

WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR WELTEN-INSTITUUT FUNCTIEPROFIEL WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR WELTEN-INSTITUUT OPEN UNIVERSITEIT Inhoudsopgave 1 De Open Universiteit 3 De organisatie 3 De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) 3 2 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Houtskoolschets voor Strategie TU/e 2020. Regiegroep Strategie TU/e 2020

Houtskoolschets voor Strategie TU/e 2020. Regiegroep Strategie TU/e 2020 Houtskoolschets voor Strategie TU/e 2020 Regiegroep Strategie TU/e 2020 1 Woord vooraf De afgelopen maanden is ter voorbereiding op de ontwikkeling van de 'Strategie TU/e 2020' een schat aan beleidsrelevante

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG //

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // Bachelor College PSYCHOLOGY & TECHNOLOGY* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet 5 March 2009 Delft University of Technology Challenge the future Grootste technische universiteit van NL TU engineers & technology utilized

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Advies Technische Universiteit Delft

Advies Technische Universiteit Delft Advies Technische Universiteit Delft De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Technische Universiteit Delft (hierna TUD) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Jaarplan 2015: Bestuurlijke Agenda

Jaarplan 2015: Bestuurlijke Agenda Jaarplan 2015: Bestuurlijke Agenda De TU/e in context De TU/e groeit. Steeds meer studenten kiezen voor een opleiding aan de TU/e, en de prestaties op het gebied van onderzoek en valorisatie zijn goed.

Nadere informatie

Bestuurlijke Agenda 2012. Mijlpalen

Bestuurlijke Agenda 2012. Mijlpalen Bestuurlijke Agenda 2012 Mijlpalen Versie 16 december 2011 Onderwijs 1 Bachelor College i.o. (projectmanager: Lex Lemmens) Beslissing over start Bachelor College en hervormde bacheloropleidingen per sept

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

het verschil korte versie

het verschil korte versie het verschil maken Strategisch plan 2014-2017 korte versie Maria José Recalde Vela Studente en president van AWAKE COLOFON Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil?

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil? Dames en Heren, Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat ons stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onderwerp is van maatschappelijk en (vooral ook) politiek debat. Er is al veel

Nadere informatie

Discussienotitie HO-tour. De ho-instelling van de toekomst in maatschappelijke context. Instellingen van de toekomst

Discussienotitie HO-tour. De ho-instelling van de toekomst in maatschappelijke context. Instellingen van de toekomst Discussienotitie HO-tour De ho-instelling van de toekomst in maatschappelijke context Instellingen van de toekomst De opkomst van Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen zal de komende decennia een enorme

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie