GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT"

Transcriptie

1 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake wetsvoorstel , uitvoering van Richtlijn 2006/68/EG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (de "Richtlijn") Aangeboden aan de Vaste commissie voor Justitie (per ) d.d. 15 februari 2008 Secretariaat: mr C. Heck-Vink Postbus 16020, 2500 BA Den Haag telefoonnummer: /227 faxnummer:

2 Van: Heck, Corrie Verzonden: vrijdag 15 februari :02 Aan: Onderwerp: wetsvoorstel , implementatie wijziging tweede richtlijn Geachte dames en heren, De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft aan beide organisaties gerapporteerd inzake wetsvoorstel , uitvoering van Richtlijn 2006/68/EG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal. De beide beroepsorganisaties hebben zich achter de inhoud van het advies gesteld. Zij hebben het genoegen u hierbij het advies aan te bieden met het verzoek de inhoud desgewenst te betrekken bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel. Namens de beide beroepsorganisaties, met vriendelijke groet, Corrie Heck secretaris Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht mr. C. Heck-Vink Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Notarieel Juridisch Bureau Postbus BA 's-gravenhage Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

3 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake wetsvoorstel , uitvoering van Richtlijn 2006/68/EG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (de "Richtlijn"). Algemeen commentaar 1. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht ( de "Gecombineerde Commissie") heeft met belangstelling kennisgenomen van bovengenoemd wetsvoorstel. De Gecombineerde Commissie vindt het jammer dat de aanpassing van het NV recht nu beperkt is tot alleen de aanpassingen in het kader van de implementatie van de Richtlijn. De Gecombineerde Commissie meent dat vanuit de praktijk grote behoefte bestaat om het NV recht in zijn geheel tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. Voorafgaande aan het artikelsgewijs commentaar op het wetsvoorstel wil de Gecombineerde Commissie opmerken dat zij de voorgestelde regeling op bepaalde punten onduidelijk en omslachtig vindt en verwacht dat de praktijk met mate van de geboden regeling gebruik zal maken. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht ook nog een keer achteraf moet worden bekeken en kan leiden tot het van toepassing worden van de verplichting alsnog een accountantsverklaring te vragen. De Gecombineerde Commissie realiseert zich dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie van de Richtlijn weinig manoeuvreerruimte heeft. Desondanks maakt de Gecombineerde Commissie graag gebruik van de aan haar geboden mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. Zij zal dit artikelsgewijs doen. Artikel 94a 2. De Gecombineerde Commissie juicht de vervanging van vijf maanden door zes maanden in lid 1 toe. Hiermee wordt de maximale termijn die Boek 2 stelt voor een waardering in het kader van bepaalde rechtshandelingen, zoals fusie, splitsing en inbreng, op één lijn gebracht. 3. Het zal voor de praktijk een vooruitgang zijn dat niet in alle gevallen waarbij sprake is van een inbreng in natura, een accountantsverklaring vereist is. Het wetsvoorstel laat in lid 3 ook het vereiste van een voorafgaande beschrijving vallen. De Gecombineerde Commissie vraagt zich af of het niet meer in lijn met het wetsvoorstel flexibilisering BV recht zou zijn 1

4 om in lid 3 te bepalen dat slechts de accountantsverklaring niet vereist is. Het vereiste van een aan de inbreng voorafgaande beschrijving adviseert de Gecombineerde Commissie intact te laten. Bij de inbreng in natura zal in alle gevallen duidelijk moeten zijn wat op de aandelen wordt ingebracht. Een beschrijving is bij uitstek het middel om dit te verduidelijken, zeker omdat daarin ook de eerste waardering (zie hierna) van hetgeen wordt ingebracht aan de orde komt. Het zal dan ook deze beschrijving zijn waarover de deskundige als bedoeld in artikel 3 onder b zijn of haar verklaring afgeeft. Verder lijkt het ook in verband met een eventuele waardedaling van de inbreng, zeker bij toepassing van lid 3 onder a en c, noodzakelijk om de waarde te blijven beschrijven zodat eventueel later de constatering kan plaatsvinden dat de waarde aanzienlijk is gedaald. Deze beschrijving zou dan aan de akte van oprichting gehecht moeten worden. Dit lijkt ook effectiever dan alleen een beschrijving achteraf, zoals bedoeld in lid In lid 3 komt een belangrijke afwijking ten aanzien van de waardering ten opzichte van een inbreng waarop leden 1 en 2 van toepassing zijn aan de orde. Bij een inbreng met een beschrijving en een accountantsverklaring dient de waardering betrekking te hebben op een tijdstip niet eerder dan zes maanden voor de oprichting. De waardering waar lid 3 op ziet refereert aan een termijn voorafgaande aan de inbreng. Dit onderscheid in peildatum kan in de praktijk voor verwarring zorgen. 5. Lid 4 geeft in twee omstandigheden de verplichting om alsnog de beschrijving en de accountantsverklaring bedoeld onder lid 2 op te maken, respectievelijk af te geven. De eerste zin van lid 4, dat de eerste omstandigheid beschrijft vindt de Gecombineerde Commissie onduidelijk. Het lijkt erop dat de wetgever een onderscheid wil maken tussen enerzijds een inbreng als bedoeld in lid 3 sub a en anderzijds een inbreng als bedoeld in lid 3 sub b en c. Het eerste geval ziet op de omstandigheid dat voor de oprichting bekend is dat de waarde van de inbreng als bedoeld in lid 3 sub a op de dag van de inbreng aanzienlijk zal zijn gewijzigd. Voor wat betreft de inbreng als bedoeld in lid 3 sub b en c bepaalt het wetsvoorstel dat indien voor de inbreng bekend is dat de waarde als gevolg van bijzondere omstandigheden aanzienlijk is gedaald een accountantsverklaring alsnog vereist is. De Gecombineerde Commissie vraagt zich af, mede in verband met de tweede zin van lid 4, waarom dit onderscheid wordt gemaakt. In beide gevallen ziet lid 1 toch uitsluitend op de wetenschap voor oprichting, daar in het geval van wetenschap na de oprichting de tweede zin van toepassing is. De Gecombineerde Commissie vraagt zich overigens af wat de situatie is bij een inbreng als bedoeld in lid 3 sub a waarbij er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn, maar de koers van de in te brengen aandelen niettemin aanzienlijk zal dalen. Bij toepassing van de voorgestelde bepaling is geen accountantsverklaring vereist, zo leest de Gecombineerde Commissie lid 4, maar zou alleen aan de orde zijn of de waarde van de gemiddelde koers drie maanden voorafgaande aan de inbreng nog wel voldoende is om aan de stortingsplicht te voldoen. De Gecombineerde Commissie meent overigens dat deze situatie geheel theoretisch is, omdat het moeilijk voor te stellen is dat de oprichters wetenschap hebben van het feit dat de waarde van de aandelen in een beursgenoteerde vennootschap in het tijdvak tussen het moment vlak voor de oprichting en de daadwerkelijke inbreng door uitzonderlijke omstandigheden aanzienlijk zal zijn gewijzigd, (anders dan door voorwetenschap). 2

5 Het tweede geval waarin alsnog een beschrijving en een accountantsverklaring vereist is, betreft de omstandigheid dat tussen de dag van oprichting en de dag van de inbreng de waarde door bijzondere omstandigheden aanzienlijk is gewijzigd. In dat laatste geval zal het bestuur de beschrijving moeten tekenen. De Gecombineerde Commissie realiseert zich dat dit grotendeels een weergave is van artikel 10 bis lid 2 tweede alinea van de Richtlijn. Dit zal echter in de praktijk het volgende ongewenste gevolg kunnen hebben. Ten eerste lijkt een dergelijke gang van zaken alleen nodig indien de waarde aanzienlijk is gedaald. Door te refereren aan "gewijzigd", wat de Richtlijn overigens ook doet, zou ook bij een stijging in de waarde alsnog lid 2 van toepassing worden. Vanuit het oogpunt van de kapitaalbescherming is dit niet nodig. Daarnaast lijkt het ten opzichte van de huidige regeling een verzwaring dat de fluctuatie van de waarde van hetgeen wordt ingebracht na de oprichting van de vennootschap, alsnog tot toepassing van lid 2 kan leiden. Op het moment van de oprichting zal de inbreng voor rekening en risico komen van de opgerichte vennootschap. De vraag is wat nu het effect is indien op het moment van de inbreng maar ná de oprichting de waarde van de inbreng aanzienlijk gedaald is. Moeten de oprichters dan bijstorten? 6. In lid 5 lijkt toch de beschrijving min of meer terug te komen in de vorm van een verklaring getekend door de oprichters. Het is niet duidelijk wanneer deze beschrijving/verklaring door de oprichters moet zijn getekend en op welk tijdstip deze verklaring/beschrijving betrekking moet hebben. Omdat in lid 5 wordt verwezen naar de oorspronkelijke waardering, lijkt het erop dat twee momenten van waardering nodig zijn. De Gecombineerde Commissie neemt aan dat bedoeld is de waardering per het moment van de inbreng. Tenslotte vraagt de Gecombineerde Commissie zich af wat de status is van de verklaring van de oprichters als deze na de oprichting wordt afgegeven en hoe deze verklaring zich verhoudt tot de laatste zin van artikel 2:93 lid 4. Het lijkt erop dat hier sprake is van een verzwaring van regelgeving. Artikel 94b 7. De Gecombineerde Commissie herhaalt haar commentaar gegeven op artikel 94a. Ook hier lijkt het de Gecombineerde Commissie beter om het vereiste van de beschrijving te handhaven. Hoewel de Gecombineerde Commissie zich wederom realiseert dat de tekst van artikel 94b lid 4 samenhangt met de tekst van de Richtlijn, wordt de toepassing van lid 4 in de praktijk niet gemakkelijk. De Gecombineerde Commissie begrijpt de eerste zin van lid 4 niet. De vennootschap dient bij inbreng anders dan in geld ná oprichting bij toepassing van lid 3 een aankondiging ten kantore van het handelsregister neer te leggen waarin hetgeen wordt ingebracht wordt beschreven, met de daaraan toegekende waarde, de toegepaste waarderingsmethode, de naam van de inbrengers en andere informatie, waaronder de datum waarop het besluit tot uitgifte zal worden genomen. De Gecombineerde Commissie begrijpt niet dat deze aankondiging voor het besluit tot uitgifte dient plaats te vinden. Artikel 10ter, tweede lid van de Richtlijn lijkt dit ook niet te eisen. Het lijkt meer voor de hand te liggen om ná het besluit tot uitgifte en voor de inbreng een aankondiging te doen. De Gecombineerde Commissie begrijpt dat in dit geval twee waarderingen nodig zijn, een voor de uitgifte en inbreng en een daarna omdat bij de 3

6 tweede aankondiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke waardering. De Gecombineerde Commissie zou willen aanraden duidelijk in de wet op te nemen op welk moment de tweede waardering dient te zien. Het lijkt er nu op dat dit het moment van inbreng is. Overigens merkt de Gecombineerde Commissie op dat hoewel in lid 3 wordt gesteld dat de beschrijving achterwege kan blijven, deze in lid 4 in een nog grotere omvang wordt geëist. Het vereiste dat het bestuur twee keer een aankondiging moet doen over de inbreng met daarin zoveel verklaringen, zal voor menig bestuur een reden zijn om voor toepassing van lid 2 te kiezen. Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor eventuele bestuurdersaansprakelijkheid indien later blijkt dat er iets mis was met de aankondigingen. Tenslotte vraagt de Gecombineerde Commissie zich af hoe de één na laatste zin van lid 4 gelezen moet worden. Wat gebeurt er als sinds de aankondiging doch na de inbreng zich wel bijzondere nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan. De Gecombineerde Commissie is van mening dat na het moment dat de aandeelhouder in natura heeft gestort en de vennootschap deze storting heeft aanvaard in feite de kous af is. De waardering dient vóór de inbreng plaats te vinden. Wijzigingen na de inbreng zouden geen effect meer moeten kunnen hebben. Dit is ook de reden dat de wetgever destijds heeft gekozen voor de verplichting om onverwijld na het nemen van een aandeel daadwerkelijk in te brengen. 8. Gezien de bewoordingen van lid 4 begrijpt de Gecombineerde Commissie niet wat bedoeld wordt met: "alsnog een beschrijving opmaakt" zoals vereist wordt in lid 5. Het lijkt er op dat hoe dan ook een beschrijving moet worden opgesteld. Dit lijkt ons, zoals hierboven onder 94a opgemerkt, ook in lijn met de aanpassing van het BV recht op dit punt waar de beschrijving vereist blijft, doch de accountantsverklaring komt te vervallen. Artikel 94c 9. In het Wetsvoorstel flexibilisering van het BV recht komt artikel 204c geheel te vervallen. De Nachgründungsbepaling blijft voor de NV in de praktijk een punt van aandacht. De vraag die steeds weer aan de orde komt betreft de inbreng anders dan in geld op al bestaande aandelen, de zogenaamde informele kapitaalstorting. Deze rechtshandeling zou onder Artikel 94c vallen indien deze plaatsvindt binnen twee jaar na de eerste inschrijving. De vennootschap verkrijgt iets van haar oprichter is zonder daarvoor een tegenprestatie te betalen. Voor de zekerheid wordt in de praktijk ten aanzien van hetgeen wordt ingebracht vaak een tenminste nul verklaring afgegeven door een accountant. In sommige gevallen betreft de inbreng aandelen in een Nederlandse vennootschap. De Hoge Raad heeft in het Finad arrest uitgemaakt dat deze in beginsel geen negatieve waarde kunnen hebben. De Gecombineerde Commissie zou de wetgever in overweging willen geven om voor het geval de vennootschap geen gebruik kan maken van de uitzonderingsbepaling, een dergelijke verkrijging onder de vrijstelling van lid 6 te brengen. Artikel 98c 4

7 10. Artikel 2:98c BW zorgt in de praktijk voor behoorlijk wat problemen. De Gecombineerde Commissie onderschrijft dan ook uitbreiding van mogelijkheden om toch leningen te verstekken met het oog op het nemen van aandelen. De Gecombineerde Commissie vraagt zich af waarom de wetgever de mogelijkheid beperkt tot het geven van leningen en niet, zoals de Richtlijn toestaat, ook het verstrekken van zekerheden toelaat mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Gecombineerde Commissie zou dit voor de praktijk een gemiste kans vinden en zou vanwege het feit dat in de praktijk behoefte bestaat aan de grootst mogelijke flexibiliteit, ervoor pleiten dit aan te passen. Deze voorwaarden staan vermeld in lid 2 van artikel 98c. Het valt de Gecombineerde Commissie op dat deze voorwaarden niet geheel overeenkomen met de voorwaarden die in de Richtlijn worden gesteld. Het lijkt er op dat artikel 23 lid 1 van de Richtlijn niet alleen maar verwijst naar billijke voorwaarden maar hier ziet op voorwaarden die "at arms length" zijn. De Engelse tekst spreekt dan ook van fair market conditions. Sub c van lid 2 stelt dat de bij het verstrekken van de lening betrokken partijen kredietwaardig zijn. De Richtlijn vereist alleen dat de kredietwaardigheid is onderzocht. 11. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de door de algemene vergadering te geven voorafgaande goedkeuring aan de lening een uit de Wet voortvloeiende beperking is die externe werking heeft. Zeker omdat thans in bepalingen zoals artikel 2:107a BW nadrukkelijk wordt bepaald dat het ontbreken van de goedkeuring de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aantast, stelt de Gecombineerde Commissie voor om uitdrukkelijk in artikel 2:98c te bepalen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid wel wordt aangetast, zodat men voor dit punt niet in de toelichting hoeft te kijken. 12. Ten aanzien van lid 6 vraagt de Gecombineerde Commissie zich af of het de vennootschap is toegestaan om in plaats van de toezending van het rapport aan de aandeelhouders het rapport via de website van de vennootschap openbaar te maken. 13. De Gecombineerde Commissie signaleert in de praktijk veel onduidelijkheden over de toepassing en het bereik van artikel 98c BW. Zo is niet duidelijk of artikel 98c BW van toepassing is indien de aandelen in de N.V. niet rechtstreeks worden verkregen, bijvoorbeeld indien zekerheden worden gesteld met het oog op de verkrijging van de aandelen in haar uiteindelijke (buitenlandse) moedermaatschappij. Een ander punt waarover in de praktijk onduidelijkheid bestaat is de vraag of artikel 98c BW ook van toepassing is op buitenlandse dochters. De Gecombineerde Commissie zou de wetgever willen vragen bij de aanpassingen in het licht van deze implementatie aan deze punten in de wetsgeschiedenis aandacht te geven. 14. De Gecombineerde Commissie vraagt zich af of artikel 19 lid 1 van de Richtlijn wel voldoende geïmplementeerd is in de bepalingen betreffende de inkoop. Artikel 19 lid 1 begint met het principe dat aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden 5

8 gelijk behandeld moeten worden. De vraag is of bij een inkoop van aandelen, anders dan ter beurze, de aandeelhouders niet een omgekeerd voorkeursrecht zouden hebben. Memorie van toelichting 15. Ten aanzien van de memorie van toelichting merkt de Gecombineerde Commissie nog het volgende op. Op pagina 9 wordt aandacht besteed aan de eis van deskundigheid. Opgemerkt wordt dat daar in beginsel aan voldaan zal zijn indien het gaat om een waarderingsdeskundige die is gecertificeerd onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Uitdrukkelijk wordt echter opgemerkt dat er niet voor gekozen is om de eis van certificering dwingend voor te schrijven. De vraag is dus wie uiteindelijk gaat bepalen of de deskundige wel voldoet aan het voorgestelde artikel 94a lid 3 sub b. De Gecombineerde Commissie, en vooral de notariële leden, willen er nadrukkelijk op wijzen dat hier geen rol voor de notaris is weggelegd. Of een deskundige voldoende deskundig is om zich te kwalificeren als deskundige als bedoeld in artikel 94 a lid 3 sub b zal door de oprichters of door de bestuurders beoordeeld moeten worden. Den Haag, 15 februari

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Concept-wetsvoorstel tot Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled

Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (32783) (het "Wetsvoorstel") 7 juli 2011 secretaris

Nadere informatie

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Beknopt advies inzake het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), hierna: het Voorstel. 26 mei

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer Den Haag, 2 januari 2002 Ons kenmerk: Comm/vennoot/27905 Doorkiesnr : (070) 33 07 153 Zeer

Nadere informatie

Een overzicht van enkele wijzigingen in de kapitaalbescherming bij de NV

Een overzicht van enkele wijzigingen in de kapitaalbescherming bij de NV Een overzicht van enkele wijzigingen in de kapitaalbescherming bij de NV Inleiding Op 1 oktober 2007 is het wetsvoorstel 1 houdende uitvoering van de Europese Richtlijn 2006/68/EG 2 (hierna: de Wijzigingsrichtlijn)

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake Wetsvoorstel (Kamerstukken 31 763) tot Wijziging van boek 2

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 334 Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Advies over wetsvoorstel tot wijziging van ondermeer Boek 2 BW en de Wet documentatie vennootschappen

Advies over wetsvoorstel tot wijziging van ondermeer Boek 2 BW en de Wet documentatie vennootschappen Advies over wetsvoorstel 31948 tot wijziging van ondermeer Boek 2 BW en de Wet documentatie vennootschappen 8 juni 2009 secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 334 Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van

Nadere informatie

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake Derde Nota van wijziging wetsvoorstel 32512, wijziging van boek 2 BW en de Wft in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (32781) (het

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT ("Gecombineerde Commissie") van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT (Gecombineerde Commissie) van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT ("Gecombineerde Commissie") van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies Voorstel voor een Verordening van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

19 oktober secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

19 oktober secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake inzake wetsvoorstel 32873 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297 b (het "Voorstel") in verband met de Wet van 6 juni 2011 tot

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Wijziging kapitaalbeschermingsregels NV

Wijziging kapitaalbeschermingsregels NV Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Wijziging kapitaalbeschermingsregels NV Op 11 juni 2008 is de wet tot wijziging van de regels voor kapitaalbescherming

Nadere informatie

Leidraad 7 STORTING OP AANDELEN ANDERS DAN IN GELD (INBRENG IN NATURA) Ingetrokken per okt '14 (zie NBA-handreiking 1129)

Leidraad 7 STORTING OP AANDELEN ANDERS DAN IN GELD (INBRENG IN NATURA) Ingetrokken per okt '14 (zie NBA-handreiking 1129) Leidraad 7 STORTING OP AANDELEN ANDERS DAN IN GELD (INBRENG IN NATURA) Een uitgave van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) Postbus 84291 2508 AG Den Haag Telefoon (070)

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) 30 oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129: Van toepassing op:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Advies inzake het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (TK 33182)

Advies inzake het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (TK 33182) Advies inzake het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (TK 33182) 15 november 2012 secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake de consultatieversie van het wetsontwerp Wijziging van het

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

21 augustus 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - c.heck@knb.nl

21 augustus 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - c.heck@knb.nl Advies inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

MEMORANDUM. Geachte NBA,

MEMORANDUM. Geachte NBA, MEMORANDUM Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V. Datum : 18 november 2014 Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Advies inzake het ontwerp van het besluit (het "Ontwerpbesluit") tot aanpassing

Advies inzake het ontwerp van het besluit (het Ontwerpbesluit) tot aanpassing Advies inzake het ontwerp van het besluit (het "Ontwerpbesluit") tot aanpassing van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (het "Vrijstellingsbesluit") 6 december 2011 secretaris - mr. C. Heck-Vink

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Landelijk Bureau afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht t.a.v. dhr.

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Advies inzake het consultatievoorstel voor Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek, en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 309 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties

De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties Praktijkhandreiking 1101 De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties 15 mei 2008 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Praktijkhandreiking 1101 Versie 1.0 Datum: 28 februari

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

11 november secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

11 november secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake wetsvoorstel 32003, wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (het wetsvoorstel)

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

REACTIE DLA PIPER NEDERLAND N.V. INZAKE HET VOORONTWERP GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

REACTIE DLA PIPER NEDERLAND N.V. INZAKE HET VOORONTWERP GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING REACTIE DLA PIPER NEDERLAND N.V. INZAKE HET VOORONTWERP GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING REACTIE DLA PIPER NEDERLAND N.V INZAKE HET VOORONTWERP GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INLEIDING 1. DLA Piper Nederland

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie