Memo. 6 januari aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij. onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. 6 januari aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij. onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014."

Transcriptie

1 aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij Memo onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland januari 2015 Introductie Voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014, dat het SCP samen met het CBS uitvoert, heeft het CBS eind juli 2014 een steekproef getrokken. Nadat de steekproef is waargenomen door het veldwerkbureau heeft het CBS in januari 2015 ook de responsgegevens gewogen. Deze memo beschrijft kort hoe de steekproef is getrokken en hoe de responsgegevens zijn gewogen. Steekproefkader De doelpopulatie van het onderzoek telt iedereen die op het moment van het veldwerk, het vierde kwartaal van 2014, 15 jaar of ouder is en die woont in een klein dorp of in een buitengebied. Voor het trekken van de steekproef in juli 2014 is deze doelpopulatie benaderd door een steekproefkader, een lijst van personen. Dit steekproefkader telt iedereen die op één september 2014 vijftien jaar of ouder is, die op 31 maart 2014 ingeschreven staat in de Basisregistratie van Personen (BRP), en die volgens de BRP op 31 maart 2014 woont in een buurt die onderdeel is van een klein dorp of een buitengebied. De gegevens over 31 maart 2014 zijn gebruikt omdat er voor het trekken van de steekproef geen recentere gegevens waren over in welke buurt iemand woont. Het afleiden van het steekproefkader kent de volgende stappen. Allereerst is er een lijst gemaakt van alle personen die op 31 maart 2014 ingeschreven stonden in de BRP. Vervolgens is er van ieder persoon op de lijst bepaald in welke buurt die persoon op 31 maart 2014 volgens de buurtindeling van 2009 woonde. Personen van wie niet bekend is in welke buurt zij toen woonden (3,8 van alle personen die op 31 maart 2014 ingeschreven staan in de BPR), zijn van de lijst verwijderd. Met de buurtindeling van 2009 is de informatie uit het SCP-dorpenbestand aan de lijst van personen gekoppeld. Tenslotte zijn uit de lijst de personen geselecteerd die op 31 maart 2014 volgens de informatie uit het SCP-dorpenbestand in een plattelandsgebied woonden en die op één september 2014 vijftien jaar of ouder waren.

2 De definitieve lijst van personen, het steekproefkader, telt personen. Steekproef Voor het trekken van de steekproef is het steekproefkader gestratificeerd op basis van de leeftijd van de personen en het plattelandsgebied waarin de personen wonen. Het steekproefkader is gestratificeerd naar de provincie waarin het plattelandsgebied ligt (12 categorieën), naar de perifere ligging van het plattelandsgebied (2 categorieën), naar het soort plattelandsgebied (4 categorieën) en naar of de persoon op één september 2014 wel of niet 75 jaar of ouder is (2 categorieën). Omdat het steekproefkader niet zo veel personen telt die wonen in een niet-perifeer plattelandsgebied in de provincie Flevoland en die 75 jaar of ouder zijn, vormt deze groep van personen één stratum en wordt de groep niet op basis van het soort plattelandsgebied verder opgedeeld. Het steekproefkader telt 180 strata. Uit ieder stratum is zonder teruglegging een enkelvoudig aselecte steekproef getrokken. Het aantal personen dat uit ieder stratum getrokken is, is zo dat (1) de definitieve steekproef in totaal personen telt, dat (2) personen die 75 jaar of ouder zijn een trekkans hebben die 2,2 keer de trekkans is van personen die jonger zijn dan 75 jaar en dat (3) personen die wonen in een perifeer plattelandsgebied een trekkans hebben die 1,5 keer de trekkans is van personen die wonen in een niet-perifeer plattelandsgebied. De trekkansen die de steekproef volgens deze regels kent en de daarbij horende steekproefaantallen, zijn te vinden in tabel 1. Tabel 1. Trekkansen als functie van de perifere ligging van het plattelandsgebied en de leeftijd van de persoon. Leeftijd Perifere ligging Aantal Trekkans Steekproefkader Steekproef (10-2 ) Jonger dan 75 jaar Nee ,738 Jonger dan 75 jaar Ja , jaar of ouder Nee , jaar of ouder Ja ,426 Van de personen die getrokken zijn in de steekproef, zijn op 27 juli 2014 bij de Basisadministratie van Personen en Reisdocumenten (BPR) namen en adressen opgevraagd. Met de namen en adressen die BPR dan terugstuurt, is een aantal noodzakelijke extra bewerkingen uitgevoerd. Omdat het aantal personen in de steekproef door deze extra bewerkingen afneemt, is er uit ieder stratum zo'n 33% meer personen getrokken dan volgens het toepassen van de insluitkansen uit tabel 1 zou moeten. De steekproef die getrokken is, telt geen personen, maar personen. Met de namen en adressen van deze personen zijn de volgende extra bewerkingen uitgevoerd. Personen die overleden of geëmigreerd blijken te zijn, worden uit de steekproef verwijderd (72 personen). Personen die bij BPR te kennen hebben gegeven dat hun adres niet aan derden geleverd mogen worden, worden uit de steekproef verwijderd (206 personen). Personen die ingeschreven staan op een adres dat het afgelopen jaar al voor een reguliere CBS-onderzoek benaderd is, worden uit de steekproef verwijderd (1.554 personen). 2

3 Personen die ingeschreven staan op een adres van een instelling of een tehuis worden uit de steekproef verwijderd (270 personen). Telt de steekproef meer dan één persoon die op hetzelfde adres wonen, dan worden op één na al die personen uit de steekproef verwijderd (301 personen). Na het verwijderen van al deze personen telt de steekproef nog personen. Uit deze steekproef is de definitieve steekproef van personen getrokken, die geleverd is aan het veldwerkbureau. De definitieve steekproef is getrokken door uit ieder stratum een aselecte steekproef te trekken van het juiste aantal personen, het aantal personen dat is berekend met de trekkansen uit tabel 1. Een aantal personen in de steekproef is tussen 31 maart 2014, het peilmoment van de gegevens die zijn gebruikt voor het afleiden van het steekproefkader, en 28 juli 2014, het peilmoment van de gegevens die naar het veldwerkbureau zijn gestuurd, verhuisd van een plattelandsgebied naar een niet plattelandsgebied. Omdat deze personen op het moment van waarnemen geen lid meer zijn van de doelpopulatie, hadden zij eigenlijk uit de steekproef verwijderd moeten worden. Dit is helaas niet gebeurd. Om een idee te krijgen hoe groot deze overdekking in de steekproef precies is, is na afloop van het veldwerk met meer recente gegevens gekeken wie er volgens de BRP op 31 augustus 2014 woont in een buurt die geen onderdeel is van een klein dorp of een buitengebied. Het blijkt dat van de personen in de steekproef er 328 tussen 31 maart 2014 en 31 augustus verhuisd zijn van een plattelandsgebied naar een niet-plattelandsgebied. Wegen van respons Het veldwerkbureau heeft de steekproef in de laatste vier maanden van 2014 waargenomen. Van de personen in de steekproef hebben er personen gerespondeerd. Van de respondenten zijn 73 personen tussen 31 maart 2014 en 31 augustus 2014 verhuisd van een plattelandsgebied naar een niet-plattelandsgebied. Omdat deze personen geen lid meer zijn van de doelpopulatie worden hun responsgegevens niet gewogen. Van de overige personen worden de responsgegevens wel gewogen. Op verzoek van het SCP worden de responsgegevens zo veel mogelijk op dezelfde manier gewogen als de responsgegevens van het Sociaal Vitaal Platteland 2011 zijn gewogen. Net zo als in 2011 kent de weging van de responsgegevens drie stappen. Eerst worden de insluitgewichten berekend, die corrigeren voor de verschillen in trekkansen bij het treken van de steekproef. Dan worden er correctiegewichten berekend die moeten corrigeren voor de selectieve uitval van de 301 personen bij het trekken van de steekproef. Deze personen zijn uitgevallen omdat meer dan één persoon van eenzelfde adres getrokken is in de steekproef. Tenslotte worden er correctiegewichten berekend die moeten corrigeren voor de selectieve respons. Het insluitgewicht van een willekeurige persoon i in een gestratificeerde, enkelvoudig aselecte steekproef, die zonder teruglegging is getrokken, ππ ii 1, is gelijk aan ππ ii 1 = NN h(ii) nn h(ii), 1 Omdat er bij het berekenen van de steekproefaantallen gewoon is afgerond en niet cumulatief is afgerond, telt de steekproef geen personen, maar personen. 3

4 met NN h(ii) het aantal personen in het steekproefkader in stratum h(i), nn h(ii) het aantal personen in de steekproef in stratum h(i) en h(i) het stratum waarin persoon i zit. Zoals te verwachten liggen de insluitgewichten gecentreerd rond de waardes 41, 62, 90 en 136, de inverse van de trekkansen uit tabel 1. Het eerste correctiegewicht moet corrigeren voor het gericht verwijderen van de personen uit de steekproef die op één en hetzelfde adres wonen. Telt de steekproef na trekking een adres met meer dan één persoon in de steekproef, dan worden op één na al die personen uit de steekproef verwijderd. Omdat de kans dat een persoon zo uit de steekproef verwijderd wordt, groter is als de persoon op een adres woont met meer personen in het steekproefkader, zijn de personen die op adressen wonen met meer personen in het steekproefkader (licht) ondervertegenwoordigd in de definitieve steekproef. Om het eerste correctiegewicht uit te kunnen rekenen, wordt voor iedere persoon in het steekproefkader geteld hoeveel personen in het steekproefkader op hetzelfde adres wonen. Vervolgens wordt de verdeling van het aantal personen in het steekproefkader en het met het insluitgewicht gewogen aantal personen in de steekproef berekend als functie van deze nieuwe variabele. Het eerste correctiegewicht is gelijk aan de verhouding tussen de twee verdelingen. Bij het berekenen van het eerste correctiegewicht wordt ook rekening gehouden met de perifere ligging van de buurt waar de persoon in woont en met de leeftijd van de persoon (zie tabel 2). Tabel 2. De waarde van het eerste correctiegewicht. Perifere ligging Leeftijd #Personen per adres Verdeling aantal personen C (1) Steekproefkader Steekproef Nee Jonger dan 75 jaar 1 4,8% 5,0% 0,96 Nee Jonger dan 75 jaar 2 19,8% 20,3% 0,97 Nee Jonger dan 75 jaar 3 10,6% 10,8% 0,99 Nee Jonger dan 75 jaar 4 14,4% 14,2% 1,01 Nee Jonger dan 75 jaar 5+ 10,4% 9,5% 1,10 Nee 75 jaar of ouder 1 1,8% 1,9% 0,94 Nee 75 jaar of ouder 2 2,9% 3,0% 0,97 Nee 75 jaar of ouder 3 0,3% 0,3% 0,89 Nee 75 jaar of ouder 4 0,1% 0,1% 0,84 Nee 75 jaar of ouder 5+ 0,2% 0,2% 1,11 Ja Jonger dan 75 jaar 1 3,0% 3,2% 0,95 Ja Jonger dan 75 jaar 2 11,1% 11,2% 0,97 Ja Jonger dan 75 jaar 3 5,6% 5,5% 1,01 Ja Jonger dan 75 jaar 4 7,2% 6,9% 1,03 Ja Jonger dan 75 jaar 5+ 5,0% 4,7% 1,07 Ja 75 jaar of ouder 1 1,1% 1,2% 0,89 Ja 75 jaar of ouder 2 1,6% 1,6% 0,97 Ja 75 jaar of ouder 3 0,1% 0,1% 1,07 Ja 75 jaar of ouder 4 0,0% 0,0% 1,07 Ja 75 jaar of ouder 5+ 0,1% 0,1% 1,46 Het beeld van het eerste correctiegewicht dat tabel 2 laat zien, voldoet aan de verwachting. Het eerste correctiegewicht is kleiner dan één voor de personen die op een adres wonen dat maar 4

5 één of twee personen uit het steekproefkader telt, het eerste correctiegewicht is groter dan één voor de personen die op een adres wonen dat vier of vijf personen uit het steekproefkader telt. Met een minimale waarde van 0,84 en een maximale waarde van 1,46 is het waardenbereik van het eerste correctiegewicht kleiner dan het waardenbereik van het insluitgewicht en van het tweede correctiegewicht. Het tweede correctiegewicht moet corrigeren voor de selectieve uitval als gevolg van de nonrespons. Dat de uitval selectief is, laten tellingen van het aantal respondenten als functie van de hulpvariabelen uit tabel 3 zien (tabel A1 in de appendix). Om te corrigeren voor deze selectiviteit wordt er met de hulpvariabelen uit tabel 3 en de calibratieschatter correctiegewichten berekend. De hulpvariabelen uit tabel 3 worden gecombineerd tot het volgende weegmodel, Leeftijd (5) * Geslacht (2) + Generatie (3) + Type huishouden (5) + Maandinkomsten (5) * Voornaamste bron inkomsten (6) + Soort plattelandsgebied (5) *Perifere ligging (2) * Provincie (12). Dit weegmodel verschilt op twee punten van het weegmodel dat voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2011 is gebruikt. De variabele Leeftijd kent nu vijf categorieën in plaats van vier; de categorie "Vanaf 60 jaar" is nu gesplitst in de categorieën "Van 60 tot 70 jaar" en "Vanaf 70 jaar". En de laatste term van het weegmodel gebruikt nu de variabele Provincie in plaats van de variabele Landsdeel die in 2011 is gebruikt. Met deze aanpassingen sluit het weegmodel beter aan bij het steekproefontwerp. Met de startgewichten berekent de calibratieschatter de tweede correctiegewichten, zó dat de gewogen som van de hulpvariabelen uit het weegmodel gelijk is aan de randtotalen van de termen van het weegmodel. Het startgewicht voor de calibratie is het product van het insluitgewicht en het eerste correctiegewicht. De randtotalen van de termen in het weegmodel zijn te vinden in tabel A1 in de appendix. Deze randtotalen zijn niet berekend met het steekproefkader, maar met een nieuw kader, het weegkader, dat op bijna dezelfde manier is afgeleid als het steekproefkader. Alleen zijn nu gegevens over 31 augustus 2014 gebruikt en niet gegevens over 31 april 2014 om te bepalen of iemand wel of niet in een plattelandsgebied woont. Ook telt het weegkader, in tegenstelling tot het steekproefkader de personen die lid zijn van een institutioneel huishouden niet. Hierdoor telt het weegkader maar personen, zo'n 1,6% minder dan het steekproefkader. Tabel 3. De hulpvariabelen van het weegmodel. Variabele Omschrijving Waardenbereik Geslacht Geslacht van de persoon. Man; Vrouw. Leeftijd Leeftijd van de persoon op één september. Van 15 tot 30 jaar; Van 30 tot 45 jaar; Van 45 tot 60 jaar; 60 Jaar of ouder. Generatie Etnische generatie van de persoon. Autochtoon; Eerste generatie allochtoon; Tweede generatie allochtoon. 5

6 Variabele Omschrijving Waardenbereik Type huishouden Type huishouden waar de persoon op 31 augustus 2014 lid van is. Niet-gehuwd paar zonder kinderen; Gehuwd paar zonder kinderen; Niet-gehuwd paar met kinderen; Gehuwd paar met kinderen; Overig type huishouden. Maandinkomsten Voornaamste bron van inkomsten Soort plattelandsgebied Perifere ligging Provincie De totale maandinkomsten van de persoon in september Indeling van de persoon gebaseerd op de bron van de voornaamste inkomsten in september Het soort plattelandsgebied waar de persoon volgens de inschrijving in de BRP op 31 augustus 2014 woont. Indicatie of de persoon volgens de inschrijving in de BRP op 31 augustus 2014 wel of niet in een perifeer gebied woont. De provincie waar de persoon volgens de inschrijving in de BRP op 31 augustus 2014 woont. Eerste kwintiel; Tweede kwintiel; Derde kwintiel; Vierde kwintiel; Vijfde kwintiel. Werknemer; Zelfstandige; Pensioen; Scholier of student; Uitkeringsgerechtigde; Overige inkomstenbron. Dorp, minder dan 300 inwoners; Dorp, tussen 300 en inwoners; Dorp, tussen en inwoners; Dorp, tussen 2000 en inwoners; Buitengebied. Ja, perifeer; Nee, niet-perifeer. De twaalf provincies van Nederland. Het eindgewicht van de weging is het product van het insluitgewicht en de twee correctiegewichten, ww ii (eeeeeeee) = ππ ii 1 cc ii (1) cc ii (2). Voor de nauwkeurigheid van de schatters van de populatietotalen is het belangrijk dat de spreiding van de eindgewichten niet al te groot is. Kish 2 laat zien dat voor schatters van de populatietotalen van doelvariabelen die niet of nauwelijks samenhangen met de hulpvariabelen uit het weegmodel, de variantie van de schatters toeneemt evenredig met de variantie van de eindgewichten. Ook al is niet precies duidelijk wanneer de spreiding te groot is, met een eerste kwartiel, een mediaan en een derde kwartiel van 167,9, 232,9 en 299,6 en een maximum van 709,3, lijkt de spreiding van de eindgewichten niet te groot. 2 Kish, L., Journal of Official Statistics,

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Weging WOON 2012. Erwin Vondenhoff

Weging WOON 2012. Erwin Vondenhoff Centraal Bureau voor de Statistiek Weging WOON 2012 Erwin Vondenhoff Abstract: In deze nota wordt de toekenning van gewichten aan de respondenten van WOON 2012 besproken. Een aantal verbeteringen ten opzichte

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid en Arbeid

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid en Arbeid PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Gezondheid en Arbeid 2000 DOCUMENTATIE pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE 2001 DOCUMENTATIE Rep01_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE 2004 DOCUMENTATIE Rep04_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU 2001 DOCUMENTATIE Rem01_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Versie 2.0 (6 juli 2010) Een checklist voor peilingen Inleiding Er wordt in Nederland heel veel gepeild. Dat is vooral te merken in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 2003 DOCUMENTATIE versie 1 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Survey Integratie Migranten 2015

Survey Integratie Migranten 2015 Survey Integratie Migranten 2015 Verantwoording van de opzet en uitvoering van een survey onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse en Somalische Nederlanders en een autochtoon Nederlandse

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren JONG

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren JONG PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 1997 DOCUMENTATIE versie 1 Inhoudsopgave Jon197dc.doc pagina 1 Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING 2004 DOCUMENTATIE Rem04_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas April 2014 Het bestand WoON is een subset uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het WoON meet bij één persoon van 18 jaar of ouder in een huishouden een groot

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Bijlage A Gebruikte databestanden

Bijlage A Gebruikte databestanden Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006. S.E. Kooiker (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2006 Bijlage A Gebruikte databestanden Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek

Nadere informatie

Schatting voor het aantal tanks: is statistiek beter dan de geheime dienst?

Schatting voor het aantal tanks: is statistiek beter dan de geheime dienst? Schatting voor het aantal tanks: is statistiek beter dan de geheime dienst? dr. H.P. Lopuhaä UHD Statistiek Opleiding Technische Wiskunde Faculteit Informatietechnologie & Systemen Technische Universiteit

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Foutenbronnen bij statistisch onderzoek. 9 10Jelke Bethlehem. Statistische Methoden (10004)

Foutenbronnen bij statistisch onderzoek. 9 10Jelke Bethlehem. Statistische Methoden (10004) Foutenbronnen bij statistisch onderzoek 9 10Jelke Bethlehem Statistische Methoden (10004) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014

Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014 Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014 1. Enquête beroepsbevolking De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek. De respondenten worden in principe vijf maal

Nadere informatie

Weging WOON Erwin Vondenhoff

Weging WOON Erwin Vondenhoff Centraal Bureau voor de Statistiek Weging WOON 2015 Erwin Vondenhoff Abstract: In deze nota wordt de toekenning van gewichten aan de respondenten van WOON 2015 besproken. Aanpassingen ten opzichte van

Nadere informatie

Statistiek basisbegrippen

Statistiek basisbegrippen MARKETING / 07B HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Statistiek: wetenschap die gericht is op waarnemen, bestuderen en analyseren

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Bijlagen Werkloos toezien?

Bijlagen Werkloos toezien? Bijlagen Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden Ans Merens Edith Josten Bijlage A Data en methode 2 A.1 Arbeidsduur en arbeidsdeelname van partners van werklozen 2 A.2

Nadere informatie

Respondent Driven Sampling. J. Kappelhof, MOA-dag, Amsterdam

Respondent Driven Sampling. J. Kappelhof, MOA-dag, Amsterdam Respondent Driven Sampling J. Kappelhof, MOA-dag, Amsterdam Overzicht: Respondent Driven Sampling 1. Achtergrond 2. RDS 3. Voorbeeld 4. Conclusie 5. Meer weten? 2 The Netherlands institute for Social Research/SCP

Nadere informatie

Peilingen beoordelen. Een checklist. Jelke Bethlehem. Centraal Bureau voor de Statistiek

Peilingen beoordelen. Een checklist. Jelke Bethlehem. Centraal Bureau voor de Statistiek Peilingen beoordelen Een checklist 07 08 09 10 11 12 13 14 Jelke Bethlehem Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Geregistreerde criminaliteit onder nietwesterse allochtonen en autochtonen

Bijlage bij hoofdstuk 9 Geregistreerde criminaliteit onder nietwesterse allochtonen en autochtonen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlage bij hoofdstuk 9 Geregistreerde criminaliteit onder nietwesterse allochtonen en autochtonen

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

Trendbreuk analyse ICT 2014

Trendbreuk analyse ICT 2014 Paper Trendbreuk analyse ICT 2014 Jacqueline van Beuningen Ger Linden April 2015 CBS Trendbreuk analyse ICT 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding tot herontwerp onderzoeksdesign ICT 2014 3 1.2 Analyse

Nadere informatie

Memorandum 2006-4. WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit

Memorandum 2006-4. WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit Memorandum 2006-4 WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit Meting 2005 Memorandum 2006-4 WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit Meting 2005 Documentatie boek Steekproefverantwoording,

Nadere informatie

Artikelen. Empty nest-moeders. Ingeborg Deerenberg en Anouschka van der Meulen

Artikelen. Empty nest-moeders. Ingeborg Deerenberg en Anouschka van der Meulen Artikelen Empty nest-moeders Ingeborg Deerenberg en Anouschka van der Meulen Jaarlijks komen ongeveer 8 duizend vrouwen in de fase van het empty nest : hun laatste of enig kind verlaat het ouderlijk huis.

Nadere informatie

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5 Werkcollege 5 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2. Populatie - steekproef 3. Vragenlijst ontwikkelen 2 Instructies opdrachten 3 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2.

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek ONDERZOEKSVERANTWOORDING WOON 2009, Divisie Pilot Dataverzameling Sector Dataverzameling

Centraal Bureau voor de Statistiek ONDERZOEKSVERANTWOORDING WOON 2009, Divisie Pilot Dataverzameling Sector Dataverzameling Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Pilot Dataverzameling Sector Dataverzameling ONDERZOEKSVERANTWOORDING WOON 2009, DATAVERZAMELING WONINGMARKTMODULE Versie: 2.1 Status: Eindrapportage Projectnummer:

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen

Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen 2 Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen Carolien van den Brink; RIVM Daan Uitenbroek; GGD Amsterdam en www.quantitativeskills.com

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

1BA PSYCH Statistiek 1 Oefeningenreeks 3 1

1BA PSYCH Statistiek 1 Oefeningenreeks 3 1 Juno KOEKELKOREN D.1.3. OEFENINGENREEKS 3 OEFENING 1 In onderstaande tabel vind je zes waarnemingen van twee variabelen (ratio meetniveau). Eén van de waarden van y is onbekend. Waarde x y 1 1 2 2 9 2

Nadere informatie

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding Havo 5, Wiskunde A Computertoets beroepsbevolking Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS namelijk de enquête beroepsbevolking van 2011. Het bestand bevat 76746

Nadere informatie

6.1 Beschouw de populatie die beschreven wordt door onderstaande kansverdeling.

6.1 Beschouw de populatie die beschreven wordt door onderstaande kansverdeling. Opgaven hoofdstuk 6 I Basistechnieken 6.1 Beschouw de populatie die beschreven wordt door onderstaande kansverdeling. x 0 2 4 6 p(x) ¼ ¼ ¼ ¼ a. Schrijf alle mogelijke verschillende steekproeven van n =

Nadere informatie

DEZE PAGINA NIET vóór 8.30u OMSLAAN!

DEZE PAGINA NIET vóór 8.30u OMSLAAN! STTISTIEK 1 VERSIE MT15303 1308 1 WGENINGEN UNIVERSITEIT LEERSTOELGROEP MT Tentamen Statistiek 1 (MT-15303) 5 augustus 2013, 8.30-10.30 uur EZE PGIN NIET vóór 8.30u OMSLN! STRT MET INVULLEN VN NM, REGISTRTIENUMMER,

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

BIJLAGEN. Gelukkig voor de klas. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels

BIJLAGEN. Gelukkig voor de klas. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels BIJLAGEN Gelukkig voor de klas Leraren voortgezet onderwijs over hun werk Ria Vogels Bijlage bij hoofdstuk 1 Leraren voortgezet onderwijs in beeld... 2 Bijlage bij hoofdstuk 3 Opleiding, bevoegdheid en

Nadere informatie

Weging Gezondheidsenquête 2009 van de GGD regio Hart voor Brabant

Weging Gezondheidsenquête 2009 van de GGD regio Hart voor Brabant 11 0 Weging Gezondheidsenquête 2009 van de GGD regio Hart voor Brabant Mattin Morren en Harm Jan Boonstra De in dit rapport weergegeven opvattingen zin die van de auteurs en komen niet noodzakelik overeen

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Survey Integratie Minderheden 2011

Survey Integratie Minderheden 2011 Survey Integratie Minderheden 2011 Verantwoording van de opzet en uitvoering van een survey onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en een autochtone vergelijkingsgroep Najaar

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen

Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Tijdsbestedingsonderzoek 2011/2012 Onderzoeksdocumentatie Versie 1.0 TBO 2011/2012 Onderzoeksdocumentatie Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Doel, achtergrond en geschiedenis

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Geen stagnatie in participatie

Geen stagnatie in participatie Geen stagnatie in participatie Het participatiepotentieel in crisisjaar 2009 Mathilda Copinga Tirza König Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording van de berekening van het aantal ernstig belaste mantelzorgers (mantelzorg uit de doeken)

Bijlage Verantwoording van de berekening van het aantal ernstig belaste mantelzorgers (mantelzorg uit de doeken) Bijlage Verantwoording van de berekening van het aantal ernstig belaste mantelzorgers (mantelzorg uit de doeken) Debbie Oudijk Alice de Boer Isolde Woittiez Joost Timmermans Mirjam de Klerk Sociaal en

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Achtergrond van het onderzoek Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang

Nadere informatie

CSI-steekproef 2008 en respons follow-ups 2009 en 2010

CSI-steekproef 2008 en respons follow-ups 2009 en 2010 CSI-steekproef 2008 en respons follow-ups 2009 en 2010 Deze beknopte rapportage vormt het vervolg op de rapportages over de eerste en tweede meting waarin de vragenlijstontwikkeling zijn beschreven, en

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

6.1 Beschouw de populatie die wordt beschreven door onderstaande kansverdeling.

6.1 Beschouw de populatie die wordt beschreven door onderstaande kansverdeling. Opgaven hoofdstuk 6 I Learning the Mechanics 6.1 Beschouw de populatie die wordt beschreven door onderstaande kansverdeling. De random variabele x wordt tweemaal waargenomen. Ga na dat, indien de waarnemingen

Nadere informatie

1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Niet-gebruik WWB 65+ in 2005 1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in juni 2007 het rapport Geld op de plank uitgebracht. Het SCP heeft daarin onderzocht hoeveel

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

Vertekening door non-respons

Vertekening door non-respons Vertekening door non-respons Hoe nauwkeurig zijn de uitkomsten van persoonsenquêtes? Saskia te Riele Door het CBS is veel onderzoek gedaan naar vertekening in de uitkomsten van persoonsenquêtes die ontstaat

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie