De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt."

Transcriptie

1 Koopinformatie Koop-/aannemingsovereenkomst Deze bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten; de koopovereenkomst, waarbij de koop van de grond wordt geregeld en de aannemingsovereenkomst, waarbij de bouw van het huis wordt overeengekomen. De koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst vormen samen een onverbrekelijk geheel. U ontvangt na ondertekening door beide partijen een kopie van de ondertekende koopovereenkomst. Notariskantoor Mr. J.P. Mensink te West-Terschelling ( ) krijgt het origineel. Wat omvat de koop-/aannemingsovereenkomst en wat betekent v.o.n.? De koop-/aanneemsom van het huis is vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van het huis zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn begrepen: koopsom grond bouwkosten architecten-, constructeurs- en overige adviseurs honoraria notariskosten makelaarskosten verkoop- en overdrachtskosten kadastrale uitmeting leges bouwvergunning eenmalige aansluitkosten van het huis op het water-, het riool-, het gas-. het kabel-, het telefoon- en het elektriciteitsnet. renteverlies tijdens de bouw, mits de betaling van de termijnen niet wordt uitgesteld tot een latere datum. De verschuldigde wettelijke (19%) BTW is niet in de koopsom begrepen. De wettelijke omzetbelasting wordt geheven over de totale koop-/aanneemsom. Het BTW tarief kan door de Overheid worden gewijzigd. De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt. Over de ontvangen huur dient u 6% BTW (huidig laag tarief) af te dragen aan de Belastingdienst. Ook dient u 6% BTW af te

2 dragen over de fictieve huur, als u zelf van het huis gebruik maakt. Wij adviseren u dit te overleggen met uw Belastingadviseur. Ook de eventuele financieringskosten zijn niet in de koop-/aannemingsom begrepen. U moet hierbij denken aan de afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening, notariskosten voor het opmaken en passeren van de hypotheekakte. Ook zijn de administratiekosten op van de abonnementskosten van de nutsbedrijven niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Geen belastingvoordeel Aangezien het hier om een huis gaat met een recreatieve bestemming (zogenaamd 2 e huis) kunt u de rente van een hypotheek, de afsluitkosten etc.. niet fiscaal aftrekken. Daarentegen worden eventuele huuropbrengsten niet belast. Verhuur van het huis De Gemeente Terschelling eist (dit staat in het bestemmingsplan) dat de eigenaar zijn of haar huis gedurende het gehele jaar te huur aanbiedt. Om de betaalde 19% B.T.W. over een koop-/aannemingsom terug te vorderen eist de Belastingdienst min of meer hetzelfde; U dient u uw huis een bepaalde periode per jaar te verhuren en zich te melden als ondernemer in de zin van de omzetbelasting bij de Belastingdienst en een BTW nummer aan te vragen. Over de huuropbrengsten dient u 6% BTW af te dragen. Wij adviseren u dit onderwerp te bespreken met uw Belastingadviseur. Wat en wanneer moet u betalen? De totale koopsom in de koop- / aannemingsovereenkomst is onderverdeeld in 2 bedragen, te weten; A. een bedrag voor de aankoop van de grond (koopsom) B. een bedrag voor de bouw van het huis (aanneemsom) Binnen een overeengekomen termijn na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, wordt u tegen betaling van bedrag A. eigenaar van de grond Afhankelijk van de vordering van de bouw wordt bedrag B aan u in termijnen gedeclareerd. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst geregeld.

3 U hoeft pas de bouwtermijnen te betalen, nadat u van ons een factuur heeft ontvangen. Op onze factuur brengen wij de reeds vervallen termijnen in rekening. Om de belangen van de koper te waarborgen worden de betalingen van de koop-/aanneemsom is zo opgebouwd dat u pas betaalt, ruim nadat de bijbehorende prestatie geleverd is. Met andere woorden u betaalt dus altijd achteraf. Prijsstijgingen De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom is vast met uitzondering van wijzigingen in het BTW tarief. procedures opname en opleveren van het huis De procedure met betrekking tot de oplevering van de huizen bestaat uit twee delen: koper en verkoper maken maximaal 14 dagen voor de datum van oplevering een (opname) lijstje van eventuele gebreken en tekortkomingen; de oplevering (sleuteloverdracht), de overdracht van het huis door de directievoerder aan de koper. Tussen opname en de oplevering ligt een periode van maximaal 14 werkbare werkdagen. In deze periode zal worden gestreefd naar herstel van de opgenomen gebreken en de tekortkomingen zoals deze zijn weergegeven op de opnamelijst. Tenminste 14 dagen voor de opname en de oplevering (sleuteloverdracht) wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld omtrent data en tijd van de opname en de datum van de oplevering. Het huis wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de huizen behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Keuze tegelwerk, sanitair en keuken Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, wordt u door de aannemer benaderd om met hem een afspraak te maken en samen uw keuze van het tegelwerk, sanitair en keuken door te nemen. Deze materialen kunt u uitzoeken (tot een maximaal bedrag) bij de door de aannemer aangewezen leverancier; Firma van der Woude te Heerenveen( Indien uw keuze boven het maximale bedrag uitstijgt, dan dient u het

4 meerdere bedrag rechtstreeks met de aannemer te verrekenen. Let op! Het hele meer- en minderwerkproces valt buiten de aannemingsovereenkomst. Het meer- en minderwerk dient apart te worden verrekend met de aannemer. U moet dit zien als een rechtstreekse opdracht aan de aannemer. De verkoper staat hier geheel buiten en is dus niet verantwoordelijk voor de oplevering van het meerwerk van de aannemer. Ook dient u rekening te houden, dat er bij meerwerkopdrachten sprake kan zijn van bouwtijdverlenging. Toegang van bouwterrein en bouwplaats Het betreden van het bouwterrein en de bouwplaats is niet toegestaan. Om u toch in de gelegenheid te stellen uw huis te bezichtigen verzoeken wij u met de aannemer een afspraak te maken. Het betreden van het bouwterrein en het bouwwerk geschiedt te allen tijde geheel voor eigen risico. de vereniging van eigenaren (VvE) In de koop- /aannemingsovereenkomst ziet u staan dat u officieel geen huis maar een appartementsrecht koopt. Dit is het gevolg van de bouwkundige opzet van het plan, aangezien er bouwkundige raakvlakken in het complex aanwezig zijn. Om dit juridisch goed en adequaat te regelen is gekozen voor de juridische vorm van een appartementcomplex. (In de daarbij behorende splitsingsakte wordt tevens geregeld hoe moet worden omgegaan met gezamenlijk onderhoud van die gedeelten die gemeenschappelijk zijn zoals bestrating, riolering, gemeenschappelijke tuin, erf afscheidingen etc. (Voor het overige is het onderhoud aan uw eigen huis voor uw rekening) Wanneer men een appartement koopt, is daar dus een aparte wettelijke regeling op van toepassing. Dit is te vinden in boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Het bijzondere van een appartementengebouw is. dat het meerdere eigenaren heeft. Het karkas van het gebouw is eigenlijk eigendom van alle eigenaren en daarom moeten de eigenaren dat ook samen goed onderhouden en betalen. Dat moet dus goed geregeld worden. In het hiervoor genoemde deel van het Burgerlijk wetboek is een regeling over de verdeling van deze gemeenschappelijke kosten van beheer en onderhoud opgenomen. Om deze en andere zaken met elkaar georganiseerd te kunnen

5 bespreken, is in de appartementswet een regeling over de vereniging van eigenaren opgenomen. Een Vereniging van Eigenaren is dus wettelijk verplicht en wordt gevormd door alle eigenaren. Daarnaast is er een reglement van splitsing van toepassing, waarin de verdere gebruik- en onderhoudsregels voor het gebouw staan vermeld. Het aandeel in het gezamenlijke eigendom van iedere eigenaar is vastgelegd in de notariële splitsingakte. Iedere eigenaar heeft een eigen percentage/breuk in het totale eigendom. Dat percentage wordt gebaseerd op de vloeroppervlakte van het eigen appartement. Volgens die breuk moet u ook bijdragen aan de kosten van het gemeenschappelijk onderhoud en de gemeenschappelijke kosten. Een appartementseigenaar wordt van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaren van het gebouw. appartementensplitsing In samenwerking met de notaris wordt de splitsing in appartementsrechten bepaald en het aandeel in de gemeenschappelijk eigendom bepaald. splitsingsakte en de tekening De verdeling van het gebouw ligt vast in de notariële splitsingsakte. Een concept hiervan kunt u downloaden van deze website. De akte is op het Kadaster (ook wel hypotheekkantoor genaamd) overgeschreven, waar iedereen de inhoud van die akte kan lezen. Uiteraard krijgt bij de overdracht een kopie van deze akte. In die akte staan de appartementen nauwkeurig omschreven. Bij de akte behoort de splitsingstekening, waarop alle appartementen en algemene ruimten staan ingetekend. Daarop kan men ook zien welke ruimten in het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Juridisch is het gehele gebouw en het parkeerterrein gezamenlijk eigendom van alle appartementseigenaren, die daarnaast ieder afzonderlijk een uitsluitend gebruiksrecht hebben van het eigen appartement en het gebruik van een eigen parkeerplaats op het gemeenschappelijke parkeerterrein. reglement van splitsing Bij de akte van splitsing behoort het splitsingsreglement. Hierin wordt geregeld, waaraan alle eigenaren zich moeten houden. Deze regels betreffen in hoofdzaak het gebruik van zowel de gemeenschappelijke als de privé-gedeelten van het gebouw. Daarnaast wordt hierin de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud van het gebouw geregeld. Bijna altijd is van toepassing verklaard het 'modelreglement bij splitsing in appartementen' uitgegeven door de Koninklijke Notariële Broederschap. In de splitsingsakte wordt dan naar deze algemene regels verwezen en

6 op sommige punten zijn aanvullingen en/of wijzigingen door de eigenaren ( via de VvE) aangebracht, al naar gelang de bijzonderheden van het betreffende gebouw dat noodzakelijk maken. De bepalingen van het splitsingsreglement blijven altijd van kracht, ook voor latere eigenaren van een appartement en of een parkeerplaats. Zij zijn daar automatisch aan gebonden. kosten van onderhoud aan het gebouw De kosten van onderhoud binnen het eigen appartement komen altijd voor rekening van de eigenaar zelf. Maar er zijn ook kosten voor de gemeenschappelijke zaken. Deze kosten zijn voor de eigenaren gezamenlijk. Iedere eigenaar betaalt per maand een bedrag aan de VvE dat vastgesteld is door de Vergadering van de VvE als bijdrage voor de kosten zoals; opstalverzekering, tuinonderhoud, reservering voor toekomstig schilderwerk etc Deze kosten zullen zo rond de EUR 100,00 per maand bedragen, maar het juiste bedrag zal worden vastgesteld tijdens een vergadering van alle eigenaren, de Vergadering van de VvE. het functioneren van de vereniging van eigenaren Bij ieder gebouw waartoe het appartement behoort, is een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht in de splitsingsakte. Deze vereniging heeft tot wettelijke taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren in het appartementsgebouw. Tenminste eenmaal per jaar dient een vergadering van de vereniging gehouden te worden. Daarin kunnen dan de problemen over gebouw, beheer en onderhoud van het gebouw besproken worden. In die vergadering worden dan tevens de kosten van het afgelopen jaar definitief vastgesteld en omgeslagen over iedere eigenaar apart. de administrateur Nu er al het een en ander over de vereniging zelf is verteld, moet aandacht worden geschonken aan de functie van de administrateur in de VvE (Vereniging van Eigenaren). De administrateur, die benoemd wordt door de VvE, vertegenwoordigt het dagelijks bestuur. Het onderhoud van het gebouw, dagelijkse reparaties en dergelijke zijn aan de zorgen van de administrateur toevertrouwd en men kan gerust zeggen dat bij veel verenigingen de administrateur een sleutelpositie inneemt. Hij beheert verder de gelden van de vereniging (gevormd uit de maandelijkse bijdragen van de eigenaren). De administrateur roept ook de VvE bijeen, hij maakt de agenda daarvoor op en is vaak een vraagbaak voor de eigenaren bij reparaties en veranderingen in het gebouw of aan het appartement. Het bestuur van de VvE wordt doorgaans gevormd door de eigenaren. De mogelijkheid bestaat, dat de administratie wordt uitbesteed aan een

7 administratief beheerder. Soms wordt een administratief beheerder tot enig bestuurder van een vereniging benoemd. De vergadering van de VvE wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Hans Geijtenbeek is voorlopig benoemd tot voorzitter van de VvE, totdat de eerste Vergadering van Eigenaren een andere, definitieve voorzitter heeft gekozen. De administrateur zal een concept servicekostenberekening opstellen en deze als discussiepunt aan de VvE presenteren teneinde gezamenlijk te bepalen hoe en wat er wel of niet van deze posten noodzakelijk in de servicekosten zullen moeten worden opgenomen. verzekeringen Een aparte regeling betreft de verzekering van het gebouw en daarmee van de appartementen. Het splitsingsreglement schrijft een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering voor van het gehele gebouw waartoe het appartementsrecht behoort, af te sluiten door de eigenaren. De eigenaren kunnen via de VvE besluiten om dit en andere noodzakelijke verzekeringen door de administrateur te laten uitvoeren. Het verzekeren blijft echter primair een verplichting van de eigenaren zelf. De verzekering wordt afgesloten ten name van alle eigenaren gezamenlijk. Bij de aankoop van het appartement is de nieuwe eigenaar dus automatisch verzekerd. Een inboedelverzekering dient de bewoner zelf af te sluiten. huishoudelijk reglement Naast het splitsingsreglement kan er bij de VvE, een huishoudelijk reglement bekend zijn. Daarin staan vaak voorschriften vermeld over gebruik van het appartement gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken en dergelijke. Dit huishoudelijk reglement staat niet op het Kadaster ingeschreven, doch is bij de administrateur te verkrijgen. De voorschriften daarvan gelden ook voor nieuwe eigenaren. Bijvoorbeeld: door wie worden de gemeenschappelijke gedeelten van de tuin etc. onderhouden, hoe zit het met zonwering, hoe te handelen bij overlast, wat mag wel en wat mag niet, etc. veranderingen in het eigen appartement of in het gebouw Het gebouwen de appartementen staan nauwkeurig omschreven in de splitsingsakte en nog eens precies getekend op de splitsingstekening, te vinden onder meer op het kadaster. Iedere wijziging in de op-, aan- of onderbouw, of wijzigingen in het gebouw in welke vorm dan ook behoeft altijd de toestemming van de VvE en de hypotheekhouders. Ook de wijzigingen in de verdeling van de gemeenschappelijke kosten behoeven de toestemming van de volledige VvE. Genoemde wijzigingen worden door de notaris vastgelegd in een nieuwe of aanvullende splitsingsakte, waarvan een afschrift naar het kadaster

8 gaat. Realisatie en verkoop Het project De Worf wordt gerealiseerd door Harry Hermans (Aries B.V.) en Hans Geijtenbeek (De Sjouw B.V.) Hans en Harry hebben in 1978 tot 1980 samengewerkt als NVM makelaar in Amsterdam. Harry koos later de richting van de projectontwikkeling, terwijl Hans zich richtte op de aan- en verkoop van luxe huizen in de hoofdstad. In 1999 stopte Hans als makelaar en schoolde zich om tot mental coach en mediator. Hans en Harry wonen al jaren met veel plezier op Terschelling. Harry in Midsland en Hans in Hoorn. Samen hadden zij het plan opgevat om een tweetal kleinschalige nieuwbouwprojecten op Terschelling te realiseren. Met de gedachte om iets blijvends en fraais neer te zetten op hun eiland. Het eerste project; de bouw van een tweetal fraaie winkel-woonhuizen ( Oosterburen 38 en 38A in Midsland) is een aantal maanden geleden afgerond. Het tweede project is De Worf aan de Riezenweg 1 in Hoorn. Harry is dus de man van het ontwerp en technische realisatie. U kunt bij hem terecht met al uw technische vragen; of en via de mail; Hans verzorgt de verkoop,de marketing en de financiële en juridische zaken. Hij is bereikbaar onder nummer of via Disclaimer Deze website alsmede de bijlagen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Het blijft echter mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht, die noodzakelijk dan wel wenselijk blijken, maar die geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de ontworpen woningen. Hoewel de in deze website opgenomen artist impressions en de animatie film een zo goed mogelijk indruk moeten geven van de te bouwen huizen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De (te downloaden) tekeningen aangegeven maten zijn circa maten en kunnen tijdens de uitvoering gering afwijken. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe architectonische-, bouwtechnische- en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen welke voortkomen uit nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden

9 en/of nutsbedrijven, zonder dat dit aanleiding tot verrekening met de koper zal geven. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze wijzigingen door te voeren, waarbij het gewijzigde uiteraard geen afbreuk mag doen aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning. De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten. Wij adviseren u derhalve de maten na oplevering te controleren alvorens tot de aanschaf van stoffering en meubilair over te gaan. Bij tegenstrijdigheden tussen tekeningen en technische omschrijving heeft de bouwtekening voorrang. Aan foto s en/of de maquette kunnen geen rechten worden ontleend. Verder zal u bij de start van de bouw door de aannemer worden benaderd over aanpassingen op basis van bewonerswensen. In hoofdzaak betreft dit: tegelwerk keuken sanitair elektrische installatie Eventuele andere specifieke wensen dienen nader te worden bezien op bouwtechnische mogelijkheden en bouwvoorschriften. Ook de wijze waarop de daaruit voorkomende kosten worden berekend, worden u dan door de aannemer medegedeeld. De situatietekening is met zorg vervaardigd aan de hand van de meest actuele gegevens. Wij kunnen daarom ten aanzien van eventuele afwijkingen, alsmede de mogelijke aanpassingen van de inrichting van het openbare terrein rond het gebouw, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Eventueel op tekeningen aangegeven meubilair, apparatuur e.d. zijn, tenzij expliciet in de technische omschrijving vermeld, louter ter informatie aangegeven en zijn dus niet inbegrepen. Indien het huis wordt gekocht terwijl de bouw al in een gevorderd stadium is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijke uitvoering, dan prevaleert de uitvoering van het appartement.

Indeling begane grond

Indeling begane grond Terreinplan Indeling begane grond Indeling verdieping Legenda IMPRESSIES Prijzen (inclusief BTW) 1. Casco afwerking (omschrijving op volgende pagina): 310.000,-- 2. Complete afwerking (omschrijving op

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen Op het Verbreepark in Benthuizen, op een zichtlocatie langs de N209, realiseert ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede GARAGE XL. GARAGE XL biedt plaats aan ruime en betaalbare opslag-

Nadere informatie

Starterappartementen Blaricum Bijvanck

Starterappartementen Blaricum Bijvanck Starterappartementen Blaricum Bijvanck Bijlage Het kopen van een nieuwbouwappartement Oktober 2012 Het kopen van een nieuwbouw appartement Koop-/aannemingsovereenkomst Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen GARAGE XL is centraal gelegen nabij Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Hillegom en Nieuw-Vennep, optimaal bereikbaar via de N208 en 24/7 bereikbaar. De units zijn van hoogwaardige kwaliteit, representatief,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden Bijlage Prijslijst Voorwaarden 2 Een appartement huren Appartement Verdieping Woonoppervlak Huurprijs B1 Begane grond 80 m 2 875,00 B2 Begane grond 83,3 m 2 895,00 B3 Begane grond 75 m 2 845,00 B4 Begane

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen fase 1 Blok 2 15 appartementen fase 2 Blok 1 12 appartementen Versie 24 april 2013 Zandsehof.nl Projectomschrijving v20130424 blad 1 Betrokken

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Project: de Haverhof 28 eengezinswoningen Mariahoeve in Den Haag ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 1 ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Een woning met zekerheid De woningen worden verkocht en gebouwd met het garantiecertificaat

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr.

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. KOOPINFORMATIE Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. : 3 VRIJ OP NAAM De prijs van de basiswoning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Geffen... appartementen

Geffen... appartementen Geffen... Uw eigen nieuwbouwwoning in het centrum van Geffen kan nu werkelijkheid worden. Het project is gelegen aan de Dorpstraat. Deze straat leidt u direct naar een compact centrum met een volwaardig

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Vóórdat u een appartement koopt...

Vóórdat u een appartement koopt... Vóórdat u een appartement koopt... 05 Inhoud Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken 05 1. Bekijk splitsingsakte en splitsingsreglement 06 2. Vraag naar de Vereniging

Nadere informatie

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n.

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n. Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert De financiële basis van onbezorgd woonplezier Voor onbezorgd woonplezier zijn twee zaken nodig: uw droomhuis én de juiste hypotheek. Voor het

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m².

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². Algemeen: 14 appartementen gelegen in het appartementen complex De Bakkerij. Het appartementencomplex

Nadere informatie

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015 KOOPINFO Augustus 2015 STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW ALGEMEEN U overweegt de aankoop van een appartement in het RF-Gebouw (Portiersloge). Om u alvast voor te bereiden op de dingen die gaan komen, geven

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie Cruquius 1.2 koopappartementen 2 Algemene verkoopinformatie Het kopen van een appartement is geen alledaagse bezigheid. Daarom vinden wij het raadzaam enige aspecten onder uw

Nadere informatie

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra.

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra. kopers- informatie Kopersinformatie Een nieuwbouwappartement kopen is meer dan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. U krijgt met uiteenlopende zaken te maken. Hoe zit het met de betaling?

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Omschrijving koopproces: Toren Hoorn

Omschrijving koopproces: Toren Hoorn Document 11 5 2017 Deze omschrijving koopproces maakt onderdeel uit van de contractstukken en behoort bij de koop /aannemingsovereenkomst TOREN Hoorn. Appartement met bouwnummer Omschrijving koopproces:

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Verdronkenoord 109 E - Alkmaar

Verdronkenoord 109 E - Alkmaar Verdronkenoord 109 E - Alkmaar Vraagprijs 140.000,- k.k. Omschrijving Midden in de gezellige binnenstad van Alkmaar wonen en toch de luxe van een rustige woonomgeving. Dit tweekamerappartement gelegen

Nadere informatie

Zomerkade 136 te Huizen

Zomerkade 136 te Huizen Zomerkade 136 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject APPARTEMENT DIREKT AAN HET GOOIMEER Zoekt

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van:

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van: BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND OMSCHRIJVING Representatieve multifunctionele bedrijfsunits, onder architectuur gebouwd op het bedrijventerrein De Leeuw 4 te Zuid-Beijerland. Bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Klaver I Vrijstaande woningen Dorps wonen met een groen karakter NIEUWBOUW GROTE WETERING KLARENBEEK INLEIDING Woningb ouwlocatie Grote Wetering is een ontwikkeling

Nadere informatie

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht.

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht. INFORMATIE OVER DE AANKOOP Voorwoord Voor u ligt een document met de kopersinformatie. In dit document wordt uitleg gegeven over de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst, de samenstelling van de v.o.n.-prijs,

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

de Hoef Westzijde 3 A

de Hoef Westzijde 3 A de Hoef Westzijde 3 A DE HOEF (UTRECHT) Koop Lenstra Makelaars Uithoorn Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn T 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl www.kooplenstra.nl Vraagprijs 199.000,- kosten koper Bouwperceel

Nadere informatie

Informatieavond. Sancta Monica

Informatieavond. Sancta Monica Informatieavond Sancta Monica Programma 20.00 u. 20.05 u. 20.40 u. 21.00 u. Welkom door Woonwijze Toelichting appartementsrecht en VvE door Notariskantoor Oomens Van Waveren Toelichting MGE door Notariskantoor

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com 2 VERHUUR/VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

Nadere informatie

Objectinformatie Yokohamadreef XK, Utrecht

Objectinformatie Yokohamadreef XK, Utrecht Objectinformatie Yokohamadreef 56 3564 XK, Utrecht ERA De Bree Makelaars Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635 Geachte Woningzoekende,

Nadere informatie

TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt

TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Dorpsstraat vo Steenstraat 26 c te De Bilt Praktisch ingedeelde ruime 3-kamer appartement

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning TE KOOP Vinkel, Brugstraat 52a Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning Object Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning. De bouwkavel heeft een oppervlakte van 1.075 m². Vinkel Aan een

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website.

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website. ALGEMENE INFORMATIE Lloydtoren te Rotterdam Veilingvoorwaarden De veiling vindt plaats onder de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2013 (AVVI 2013) voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

TE KOOP AZIËLAAN SX UTRECHT. VRAAGPRIJS: ,- k.k.

TE KOOP AZIËLAAN SX UTRECHT. VRAAGPRIJS: ,- k.k. TE KOOP AZIËLAAN 716 3526 SX UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m²

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Pagina 1 van 10 Algemene informatie Te koop Dekkershoek 21 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE 1 BEDRIJFSUNIT voormalige Flach-locatie IEPENLAAN 11-B CE SNEEK

VERKOOPINFORMATIE 1 BEDRIJFSUNIT voormalige Flach-locatie IEPENLAAN 11-B CE SNEEK VERKOOPINFORMATIE 1 BEDRIJFSUNIT voormalige Flach-locatie IEPENLAAN 11-B 003 8603 CE SNEEK MULLER MAKELAARDIJ Bemiddeling in nautische bedrijven Oude Oppenhuizerweg 83 8606 JC SNEEK tel.: 0515-430 623

Nadere informatie

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k.

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k. TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

TE KOOP Casparushof 4, Weesp

TE KOOP Casparushof 4, Weesp TE KOOP Casparushof 4, Weesp Waar ooit de cacaofabrikant Casparus Van Houten van zijn welverdiende rust hoopte te kunnen genieten, staat nu midden in Weesp- een stijlvol appartementengebouw met de klinkende

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam

Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam Te koop vrijstaande winkelruimte van ca. 160 m² Pagina 1 van 10 Algemene informatie Te koop Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Schaarweg 6. Huizen. Vraagprijs ,-- k.k.

Schaarweg 6. Huizen. Vraagprijs ,-- k.k. Schaarweg 6 te Huizen Vraagprijs 235.000,-- k.k. Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Tekeningen Bijlagen Bijlagen: Kadastrale kaart Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject RUIME

Nadere informatie

Woonoppervlakte 95 m 2 Koopsom ,- vrij op naam TE KOOP. Buizerdhof 85 Capelle aan den IJssel

Woonoppervlakte 95 m 2 Koopsom ,- vrij op naam TE KOOP. Buizerdhof 85 Capelle aan den IJssel Woonoppervlakte 95 m 2 Koopsom 172.250,- vrij op naam TE KOOP Buizerdhof 85 Capelle aan den IJssel OMSCHRIJVING LAATSTE KANS VOOR EEN NIEUWBOUWAPPARTEMENT VRIJ OP NAAM INCLUSIEF EEN PARKEERPLAATS TER WAARDE

Nadere informatie

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits Zeewolde Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Vraagprijs ,-- k.k.

Vraagprijs ,-- k.k. Ceintuurbaan 33 te Huizen Vraagprijs 395.000,-- k.k. Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Bijlagen Bijlagen: Kadastrale kaart Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject VOOR-OORLOGSE

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs 95.000,- kosten koper TE KOOP Nijenbeek 61 Ugchelen Op een geliefde, rustige locatie in Ugchelen gelegen 2 kamerappartement met tuin op het zuiden. Het appartement

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

Jan Philipsweg 7 - Gouda

Jan Philipsweg 7 - Gouda Jan Philipsweg 7 - Gouda Vraagprijs 89.000 Kosten Koper Jan Philipsweg 7 Gouda Omschrijving Jan Philipsweg 7 - Gouda Goed gerenoveerde ruime 30-er jaren ruime 3 kamer benedenwoning / maisonnette. Gunstig

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6. te Vianen

TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6. te Vianen TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6 te Vianen Algemeen Vijf stijlvolle kantoorgebouwen welke in moderne opvallende architectuur ontwikkeld worden met een hoogwaardig opleveringsniveau. De kantoorgebouwen zullen

Nadere informatie

Deze vrijblijvende objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opgegeven maten en plattegronden zijn altijd circa en dienen alleen

Nadere informatie

Objectinformatie Hondsrug 129 3524 BW, Utrecht

Objectinformatie Hondsrug 129 3524 BW, Utrecht Objectinformatie Hondsrug 129 3524 BW, Utrecht ERA Makelaardij Van der Meer & De Bree Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635 Geachte Woningzoekende,

Nadere informatie

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers AAT FSTR O H IER EB PAKK C2sp C2 3028 3027 C AAN TOLL C1 3025 T RAA DST C1sp 3026 O SCH VEL ONE C1sp C1 3015 3016 bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter D 3008 C2 Dsp C1 3002 3001 C1sp 3003 3004 C2sp

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Telefoon: 030-2368484 E-mail: utrecht@ludenhoff.nl Website: www.ludenhoff.nl

Telefoon: 030-2368484 E-mail: utrecht@ludenhoff.nl Website: www.ludenhoff.nl 2 e Achterstraat 2 & Lange Lauwerstraat 36 te Utrecht Vraagprijs 350.000,- k.k. Op de Lange Lauwerstraat treft men een prachtig pand met een gereinigde gevel en voorzien van een snijvoeg. Het houtwerk

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN Amsterdamseweg 415, 1181 BP Amstelveen Telefoon: 020-6459446 E-mail: amstelveen@ludenhoff.nl, Internet: www.ludenhoff.nl KvK nummer 33144536, BTW nummer 92.44.864.B.01 ABN AMRO Bank: NL94ABNA0437304744

Nadere informatie

Zinkwerf 21-23 te Den Haag

Zinkwerf 21-23 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Zinkwerf 21-23 te Den Haag Te koop bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 840 m² Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te koop Zinkwerf 21-23 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k.

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k. Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: 149.000,- k.k. Omschrijving Ruim, woon- en/ of winkelpand in de binnenstad van Hoorn In de binnenstad van Hoorn nabij diverse voorzieningen bieden wij u dit woon-/

Nadere informatie

Objectinformatie Grevelingenstraat 4 3522 PR, Utrecht

Objectinformatie Grevelingenstraat 4 3522 PR, Utrecht Objectinformatie Grevelingenstraat 4 3522 PR, Utrecht ERA Makelaardij Van der Meer Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635 Geachte Woningzoekende,

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

Objectinformatie Van Vollenhovenlaan 94 3527 SJ, Utrecht

Objectinformatie Van Vollenhovenlaan 94 3527 SJ, Utrecht Objectinformatie Van Vollenhovenlaan 94 3527 SJ, Utrecht ERA Makelaardij Van der Meer Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635 Geachte Woningzoekende,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project Heroes op Zeeburgereiland Amsterdam. Bijgaand treft u de prijslijst aan.

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project Heroes op Zeeburgereiland Amsterdam. Bijgaand treft u de prijslijst aan. Aan de belangstellenden voor een appartement in Heroes Amsterdam Datum Behandeld door 15 december 2016 afdeling Verkoop Onderwerp Project Heroes - Amsterdam Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE Fotopresentatie Entree Hal Hal Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Woonkamer Woonkamer Fotopresentatie Woonkamer uitzicht Keuken Keuken Fotopresentatie Overloop Slaapkamer

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst De aankoop van een nieuwbouw wappartement is meer dan een koop-/ aannemingsovereenkomst tekenen. Nadat u de beslissing tot koop heeft genomen, krijgt u met een aantal uiteenlopende zaken te maken die betrekking

Nadere informatie

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede TE KOOP Schoener 44 te Wijk bij Duurstede Deze ruime tussenwoning in een zeer rustig gelegen straat mogen wij met trots aanbieden. Deze woning bied vele mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het realiseren

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Houtrib 20 te Huizen

Houtrib 20 te Huizen Houtrib 20 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject MIDDENWONING met DIEPE TUIN Deze woning

Nadere informatie

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030 Te Koop Molenstraat 33 N Veghel Kenmerken Vraagprijs: 265.000,- v.o.n. Woonoppervlakte: ca. 100 m 2 Bouwjaar: 2007 Aanvaarding: direct Bijzonderheden Veel lichtinval Zeer ruime woonkamer Groot terras Veel

Nadere informatie

Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT

Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT Vraagprijs 135.000 k.k. Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 3513XT UTRECHT Ruim en speels 2-kamerappartement op de tweede verdieping in kleinschalig appartementencomplex. Het

Nadere informatie

Oosterbakenpad 110. 195.000 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Oosterbakenpad 110. 195.000 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Oosterbakenpad 110 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 111 m 2 2 slaapkamers te koop 195.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie