TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 PER 1 JANUARI 2015

2 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN DE Artikel 5 Levering voor kleinverbruik 6 Artikel 6 Levering voor grootverbruik 6 OVERIGE LEVERINGEN EN REGELINGEN Artikel 7 Levering aan particulieren voor brandblussing 8 Artikel 8 Levering aan gemeenten door middel van brandkranen 8 Artikel 9 Leveringen via back-up voorzieningen 9 Artikel 10 Administratiekosten 9 Artikel 11 Algemeen 10 PAGINA 2

3 IK VERBRUIK 121 LITER WATER PER DAG PAGINA 3

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 AARD VAN DE De volgende bepalingen vormen de tarieven, zoals bedoeld in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater van N.V. Waterbedrijf Groningen. ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze bepalingen wordt verstaan onder: a. Aansluiting De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals dienstkraan, keerklep, begrenzer. b. Aanvrager Degene die een aanvraag, uitbreiding of wijziging voor het tot stand brengen van een aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend. c. Back-up voorziening Een afzonderlijke aansluiting waarover, op verzoek van de verbruiker, in geval van calamiteiten of andere vormen van onderbreking, drinkwater wordt geleverd. d. Bedrijf N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te Groningen. f. Hoofdleiding De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. g. Levering De levering respectievelijk de ter beschikkingstelling van drinkwater. h. Meetinrichting De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en de controle van het verbruik. i. Perceel Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, met inbegrip van meterkast-, of put indien deze buiten de roerende of onroerende zaak is gelegen, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf. j. Verbruiker Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de beschikking over een aansluiting heeft. k. Volumestroom De grootste hoeveelheid drinkwater, welke op enig tijdstip wordt of kan worden afgenomen, uitgedrukt in kubieke meters per uur. e. Drinkwaterinstallatie De in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen, indien de binnenleiding hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water bestemd is of mede bestemd is tot drinkwater, een en ander met inbegrip van leidingkokers en leidingschachten met hun toegangen, en de nodige meet- en regelinstrumenten. l. Verbruiksadres Een individueel geadresseerde woning of bedrijf, al dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of gebruikt perceel, waarin ongemeten of gemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of zakelijk verbruik wordt geleverd. PAGINA 4

5 ARTIKEL 3 KOSTEN VAN DE AANSLUITING De kosten voor het tot stand brengen van de aansluiting komen, behoudens de in artikel 4 bedoelde gevallen geheel voor rekening van de aanvrager volgens een door het bedrijf vastgestelde en zo nodig te wijzigen vergoedingsregeling. ARTIKEL 4 MINIMUM KOSTEN AANSLUITING Voor een aansluiting is de aanvrager een minimum bedrag verschuldigd van 552,50 *) per aansluiting, uitgaande van een aansluitleiding in standaarduitvoering voor zover niet wordt overschreden een uitwendige diameter van 50 mm en een lengte van 25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin of waarlangs de hoofdleiding ligt. Voor extra lengte wordt het bedrag verhoogd met 21,50 *) per meter. Extra kosten ontstaan door grotere diameter of bijzondere voorzieningen, welke niet zijn begrepen in de standaarduitvoering en het op verzoek doen van een aanbieding, komen voor rekening van de aanvrager, volgens de in artikel 3 bedoelde vergoedingsregeling. PAGINA 5

6 HOOFDSTUK 2 OPBOUW VAN DE ARTIKEL 5 LEVERING VOOR KLEINVERBRUIK 5.1. Algemeen Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volumestroom niet groter is dan 2 m 3 per uur Het bedrijf is bevoegd in de aansluiting een meetinrichting te plaatsen De verbruiker kan een verzoek doen aan het bedrijf tot plaatsing van een meetinrichting. Na plaatsing vindt afrekening plaats volgens artikel De vergoedingen voor levering van drinkwater zijn door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. worden gerekend keukens, al dan niet van andere ruimten gescheiden, alsmede schuren en ruimten, welke als bergplaats zijn ingericht. Wel als vertrek worden gerekend garages, behalve in die gevallen waarin een directe relatie van de garage met een bepaald perceel niet aanwezig moet worden geacht. Voor niet-woningen geldt een door het bedrijf vast te stellen en zo nodig te wijzigen bedrag per perceel Bezwaren tegen het vastgestelde vastrechtbedrag moeten schriftelijk bij het bedrijf worden ingediend. Wijzigingen van het vastrechtbedrag hebben geen terugwerkende kracht, tenzij het bedrijf anders beslist. ARTIKEL 6 LEVERING VOOR GROOTVERBRUIK 5.2. Vergoeding voor levering met meetinrichting Het drinkwater wordt geleverd tegen een vastrechtbedrag van 45,45 *) per jaar en een prijs van 0,642 *) per geleverde m Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid drinkwater tot aan de datum waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de voorlaatste en laatste meteraflezing voor de datum van ingang van de tariefwijziging Vergoeding voor levering zonder meetinrichting Voor levering is per jaar een vastrechtbedrag verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal vertrekken Het jaarlijks vastrechtbedrag bedraagt per verbruiksadres minimaal 90,39 *). Ingeval er sprake is van meer dan één vertrek wordt dit bedrag per vertrek per jaar verhoogd met 16,05 *). Het maximaal in rekening te brengen aantal vertrekken per verbruiksadres bedraagt negen Een vertrek is een ruimte, die met inbegrip van kasten of andere betimmeringen een vloeroppervlakte heeft van tenminste 4 m², gemeten naar een stahoogte van tenminste 1,50 m. Niet als vertrek 6.1. Algemeen Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volume-stroom groter of gelijk is aan 3 m 3 per uur In de aansluiting wordt een meetinrichting opgenomen De vergoedingen voor de levering van drinkwater zijn door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid drinkwater tot aan de datum waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de voorlaatste, en laatste meteraflezing voor de datum van ingang van de tariefwijziging De verbruiker kan het vastrechtbedrag ten hoogste eenmaal per jaar laten wijzigen, de wijziging heeft geen terugwerkende kracht. Een wijziging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode volgende op die, waarin het schriftelijke verzoek tot wijziging is ontvangen, mits deze ontvangstdatum tenminste 30 dagen voor de eerste dag van de periode ligt Wordt het vastrechtbedrag, waarover de overeenkomst wordt aangegaan, door de verbruiker niet meegedeeld, dan wordt het door het bedrijf PAGINA 6

7 vastgesteld; wanneer daarna binnen drie maanden geen bezwaren tegen het op deze wijze vastgestelde vastrechtbedrag kenbaar worden gemaakt, is dit bindend Vergoeding voor levering met volumestromen vanaf 3 m 3 per uur Het drinkwater wordt geleverd tegen een vastrechtbedrag volgens de hierna opgenomen tabel en een prijs van 0,642 *) per geleverde m 3. Tariefklasse Vastrecht (afnamecapaciteit m 3 /uur) (per jaar in per m 3 /uur) 3 t/m 6 95,50 *) 7 t/m ,50 *) 15 t/m ,00 *) 25 t/m ,50 *) 50 t/m ,00 *) 100 t/m ,00 *) groter dan ,50 *) 6.3. Vergoeding voor levering van gecontracteerde volumestromen ** De levering van drinkwater vindt plaats op basis van een gecontracteerde hoeveelheid. Overeenkomst A Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van: 25 t/m 49 m³ per uur 7.755,50 *) veelvoud van 5 m³ per uur 50 t/m 99 m³ per uur 7.938,00 *) veelvoud van 5 m³ per uur Overeenkomst B Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van: 100 t/m 200 m³ per uur 8.323,00 *) veelvoud van 5 m³ per uur Groter dan 200 m³ per uur 8.550,50 *) veelvoud van 5 m³ per uur Voor beide overeenkomsten geldt dat in het vastrechtbedrag per 5 m³ per uur per jaar m³ drinkwater is opgenomen. Voor het wijzigen van afnamecapaciteit volgens artikelen 6.2. en 6.3. geldt dat dit bij aansluitingen van 15 m³ per uur en groter slechts in veelvoud van 5 m³ per uur mogelijk is. **Vanaf 1 januari 2013 worden geen nieuwe A en B overeenkomsten afgesloten Ingeval het werkelijk verbruik uitstijgt boven de gecontracteerde hoeveelheid m³, is de prijs voor meerverbruik 0,642 *) per m³ Het bedrijf kan bepalen dat levering van drinkwater uitsluitend plaatsvindt tijdens door het bedrijf te bepalen tijdvakken voor leveringen met volumestromen die een door het bedrijf te bepalen capaciteit te boven gaan. In dergelijke gevallen is het bedrijf bevoegd een reductie te verlenen op het vastrechtbedrag en/of op de prijs per m Levering van drinkwater volgens artikel respectievelijk is alleen mogelijk voor zover een aansluiting rechtstreeks op het bestaande hoofdleidingnet tot stand kan worden gebracht en het bedrijf met de bestaande werkende gevraagde volumestroom kan leveren, tenzij de kosten van de daarvoor te maken werken door de betrokken aanvrager worden vergoed. Deze bepaling geldt eveneens, indien een verbruiker wenst over te gaan tot vergroting van de volumestroom of af te nemen hoeveelheid drinkwater en het bedrijf die niet kan leveren zonder uitbreiding van de eigen werken Piekheffing Voor aansluiting met een capaciteit van 50 m³ per uur en groter geldt dat verbruiker een piekheffing is verschuldigd indien in enig jaar het verbruik per uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddeld verbruik per uur welk in dat jaar is gemeten. De piekheffing wordt als volgt berekend: (het aantal m³ per uur boven tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik per uur) x het piektarief. Het piektarief bedraagt 750,00 *) per m³ per uur. PAGINA 7

8 HOOFDSTUK 2 OVERIGE LEVERINGEN EN REGELINGEN ARTIKEL 7 LEVERING AAN PARTICULIEREN VOOR BRANDBLUSSING 7.1. Voor de levering van drinkwater voor brandblussing door middel van brandkranen of andere toestellen voor brandblussing aangebracht op de drinkwaterinstallatie, is geen extra vergoeding verschuldigd, indien voor brandblussing kan worden volstaan met de beschikbare volumestroom Indien de brandblusvoorziening een automatische sprinklerinstallatie of een onder normale omstandigheden gesloten en door het bedrijf verzegelde afsluiter in de aansluiting is en daarvoor een additionele volumestroom wordt verlangd, dan is een vastrechtbedrag per jaar verschuldigd dat afhankelijk is van de inwendige diameter van de aansluiting: t/m 105 mm 808,00 *) t/m 150 mm 1.124,00 *) In dit geval worden door het bedrijf de toestellen voor brandblussing niet afzonderlijk in gesloten stand verzegeld en is geen vastrechtbedrag per toestel verschuldigd. Het voor brandblussing te betrekken drinkwater wordt niet in rekening gebracht Een additionele volumestroom voor brandblussing wordt beschikbaar gesteld op een door het bedrijf te bepalen wijze. Omtrent de werkelijke omvang van deze volumestroom wordt geen garantie gegeven. Alle kosten, nodig voor het verschaffen en behouden van de additionele volumestroom komen voor rekening van de aanvrager, respectievelijk de verbruiker Voor de door het bedrijf aangebrachte verzegeling op gesloten afsluiters, die een additionele volumestroom voor brandblussing kunnen verschaffen, is de verbruiker een vergoeding verschuldigd. Behoudens bij brand of direct brandgevaar en ingeval van beproeving van brandblusvoorzieningen mag alleen ontzegeling plaatsvinden. Beproevingen dienen minimaal drie (3) werkdagen voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te worden gemeld bij het bedrijf. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur ter kennis van het bedrijf worden gebracht Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan nabrand of direct brandgevaar, is 92,65 verschuldigd voor het eerste zegel en 30,60 voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij hetzelfde perceel aangebrachte zegel, onverminderd de overige rechten van het bedrijf Ingeval sprake is van een verbroken of beschadigd zegel anders dan na brand, direct brandgevaar of schriftelijk gemelde beproeving van de installatie wordt, naast de in artikel genoemde herstelkosten, een boete opgelegd, afhankelijk van de omvang (inwendige diameter in mm) van de aansluiting, van 20,00 per mm. Tevens wordt op basis van een schatting, door het bedrijf, de onttrokken hoeveelheid drinkwater in rekening gebracht De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 8 LEVERING AAN GEMEENTEN DOOR MIDDEL VAN BRANDKRANEN 8.1. De brandkranen in de openbare weg ten behoeve van de regionale brandweer worden, voor zover niet anders overeengekomen, voor rekening van het bedrijf geleverd en aangebracht, wanneer ze tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden ingebouwd. De extra kosten, die door het later aanbrengen ontstaan, zijn voor rekening van de betrokken gemeente De gemeente is voor elke brandkraan een vastrechtbedrag verschuldigd van 33,00 *) per jaar; het voor brandblussing te betrekken drinkwater wordt niet in rekening gebracht De gemeente moet zorgen voor het vorst- en sneeuwvrij houden van de deksels van de brandkraanstraatpotten Het gebruik van brandkranen voor beproeving, oefening, demonstratie of dergelijke doeleinden, moet tenminste drie (3) werkdagen tevoren bij het bedrijf PAGINA 8

9 worden aangevraagd. Het bedrijf beslist of en wanneer het gebruik kan plaatsvinden. De zo nodig door schatting door het bedrijf vastgestelde hoeveelheid onttrokken drinkwater wordt in rekening gebracht Het gebruik van brandkranen door de gemeente voor andere doeleinden dan brandblussing is niet toegestaan, tenzij het bedrijf anders beslist De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 9 LEVERINGEN VIA BACK-UP VOORZIENINGEN 9.1. Het bedrijf stelt vast of en zo ja onder welke voorwaarden een back-up voorziening op de hoofdleiding mogelijk is. De werkelijke kosten voor de totstandbrenging van de back-up voorziening zijn voor rekening van de aanvrager of verbruiker Aansluitingen in verband met back-up voorzieningen zijn voorzien van een meetinrichting Voor back-up voorzieningen is een jaarlijks vastrechtbedrag verschuldigd en een vergoeding per geleverde m 3 drinkwater. De hoogte van het vastrecht en de prijs per m 3 drinkwater zijn afhankelijk van de aard van de back-up voorziening en de ter beschikking gestelde capaciteit. De te hanteren tarieven worden derhalve per individuele back-up voorziening door het bedrijf vastgesteld Het vastrechtbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 10 ADMINISTRATIEKOSTEN Voor het inschrijven van een nieuwe verbruiker en/ of het administratief verwerken van een verhuizing is een bedrag verschuldigd van 19,00 (inclusief btw) voor administratiekosten. Is de aanvraag ingediend en verwerkt via internet, dan is een bedrag verschuldigd van 8,00 (inclusief btw) Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde worden, overeenkomstig artikel 15 lid 6 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater, aanmaningen verzonden en zijn de volgende incassokosten per vordering tot 500,00 verschuldigd: a. in het geval van toezending dringend betalingsverzoek 20,50. b. in het geval van toezending laatste betalingsverzoek 19,50. Voor de vorderingen boven 500,00 zijn de incassokosten afhankelijk van de omvang van de vordering Voor het onderbreken en het weer herstellen van de levering van drinkwater in verband met het niet nakomen van het gestelde in de Algemene Voorwaarden Drinkwater is een extra bedrag verschuldigd van 147, Bij onderbreking van de levering van drinkwater op verzoek van de verbruiker, is deze bij het weer herstellen van de levering een bedrag verschuldigd van 147,00. Indien bij leegstand de eigenaar niet bereid is in de rechten en verplichtingen van de verbruiker te treden, kan het bedrijf de levering onderbreken. In dat geval is bij het weer herstellen van de levering degene die omdat herstel verzoekt eveneens een bedrag van 147,00 verschuldigd Indien een verbruiker voor het derde achtereenvolgende jaar geen meterstand heeft doorgegeven en het bedrijf de verbruiker hier via een huisbezoek en/of brief vergeefs op heeft gewezen, wordt een boete van 112,50 in rekening gebracht Voor het toezenden van een papieren nota inclusief acceptgiro wordt 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht Voor het toezenden van een papieren acceptgiro naar aanleiding van een betalingsregeling wordt 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht Voor het toezenden van een kopie factuur wordt 5,00 (inclusief btw) administratiekosten in rekening gebracht. PAGINA 9

10 ARTIKEL 11 ALGEMEEN Drinkwater, dat door openstaande of defecte kranen of door lekken uit de drinkwaterinstallatie is gevloeid, wordt de verbruiker in rekening gebracht op basis van de prijs volgens de aangegane overeenkomst, tenzij het bedrijf anders beslist Voor levering van drinkwater voor een niet in de artikelen 5 tot en met 8 genoemd doel, wordt het tarief door het bedrijf vastgesteld Het bedrijf is bevoegd om in geval van wijzigingen in deze Tarievenregeling ten aanzien van individuele verbruikers een door het bedrijf te bepalen overgangsregeling te treffen voor een door het bedrijf te bepalen termijn Deze Tarievenregeling treedt in werking op 1 januari Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende regelingen Heffingen van een gemeente op ondergrondse bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden als toeslag in rekening gebracht bij de verbruiker met een aansluiting in die gemeente. De hoogte van de toeslag per jaar wordt berekend door het totale bedrag van de heffing in enig jaar te delen door het aantal aansluitingen in de betreffende gemeente per 1 januari, verhoogd met een opslag voor administratiekosten Voor zover van toepassing en indien niet anders vermeld zijn alle bedragen in deze Tarievenregeling exclusief omzetbelasting en belasting op leidingwater (BOL), doch inclusief provinciale grondwaterheffing. PAGINA 10

11 N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN POSTBUS AA GRONINGEN TEL: De genoemde tarieven 2015 zijn op 27 november 2014 door de aandeelhouders goedgekeurd. PAGINA 11

12

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector. ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1

Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector. ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1 Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1 1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en leveringen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Deze AVVV 2006 van de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie