TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 PER 1 JANUARI 2015

2 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN DE Artikel 5 Levering voor kleinverbruik 6 Artikel 6 Levering voor grootverbruik 6 OVERIGE LEVERINGEN EN REGELINGEN Artikel 7 Levering aan particulieren voor brandblussing 8 Artikel 8 Levering aan gemeenten door middel van brandkranen 8 Artikel 9 Leveringen via back-up voorzieningen 9 Artikel 10 Administratiekosten 9 Artikel 11 Algemeen 10 PAGINA 2

3 IK VERBRUIK 121 LITER WATER PER DAG PAGINA 3

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 AARD VAN DE De volgende bepalingen vormen de tarieven, zoals bedoeld in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater van N.V. Waterbedrijf Groningen. ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze bepalingen wordt verstaan onder: a. Aansluiting De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals dienstkraan, keerklep, begrenzer. b. Aanvrager Degene die een aanvraag, uitbreiding of wijziging voor het tot stand brengen van een aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend. c. Back-up voorziening Een afzonderlijke aansluiting waarover, op verzoek van de verbruiker, in geval van calamiteiten of andere vormen van onderbreking, drinkwater wordt geleverd. d. Bedrijf N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te Groningen. f. Hoofdleiding De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. g. Levering De levering respectievelijk de ter beschikkingstelling van drinkwater. h. Meetinrichting De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en de controle van het verbruik. i. Perceel Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, met inbegrip van meterkast-, of put indien deze buiten de roerende of onroerende zaak is gelegen, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf. j. Verbruiker Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de beschikking over een aansluiting heeft. k. Volumestroom De grootste hoeveelheid drinkwater, welke op enig tijdstip wordt of kan worden afgenomen, uitgedrukt in kubieke meters per uur. e. Drinkwaterinstallatie De in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen, indien de binnenleiding hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water bestemd is of mede bestemd is tot drinkwater, een en ander met inbegrip van leidingkokers en leidingschachten met hun toegangen, en de nodige meet- en regelinstrumenten. l. Verbruiksadres Een individueel geadresseerde woning of bedrijf, al dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of gebruikt perceel, waarin ongemeten of gemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of zakelijk verbruik wordt geleverd. PAGINA 4

5 ARTIKEL 3 KOSTEN VAN DE AANSLUITING De kosten voor het tot stand brengen van de aansluiting komen, behoudens de in artikel 4 bedoelde gevallen geheel voor rekening van de aanvrager volgens een door het bedrijf vastgestelde en zo nodig te wijzigen vergoedingsregeling. ARTIKEL 4 MINIMUM KOSTEN AANSLUITING Voor een aansluiting is de aanvrager een minimum bedrag verschuldigd van 552,50 *) per aansluiting, uitgaande van een aansluitleiding in standaarduitvoering voor zover niet wordt overschreden een uitwendige diameter van 50 mm en een lengte van 25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin of waarlangs de hoofdleiding ligt. Voor extra lengte wordt het bedrag verhoogd met 21,50 *) per meter. Extra kosten ontstaan door grotere diameter of bijzondere voorzieningen, welke niet zijn begrepen in de standaarduitvoering en het op verzoek doen van een aanbieding, komen voor rekening van de aanvrager, volgens de in artikel 3 bedoelde vergoedingsregeling. PAGINA 5

6 HOOFDSTUK 2 OPBOUW VAN DE ARTIKEL 5 LEVERING VOOR KLEINVERBRUIK 5.1. Algemeen Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volumestroom niet groter is dan 2 m 3 per uur Het bedrijf is bevoegd in de aansluiting een meetinrichting te plaatsen De verbruiker kan een verzoek doen aan het bedrijf tot plaatsing van een meetinrichting. Na plaatsing vindt afrekening plaats volgens artikel De vergoedingen voor levering van drinkwater zijn door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. worden gerekend keukens, al dan niet van andere ruimten gescheiden, alsmede schuren en ruimten, welke als bergplaats zijn ingericht. Wel als vertrek worden gerekend garages, behalve in die gevallen waarin een directe relatie van de garage met een bepaald perceel niet aanwezig moet worden geacht. Voor niet-woningen geldt een door het bedrijf vast te stellen en zo nodig te wijzigen bedrag per perceel Bezwaren tegen het vastgestelde vastrechtbedrag moeten schriftelijk bij het bedrijf worden ingediend. Wijzigingen van het vastrechtbedrag hebben geen terugwerkende kracht, tenzij het bedrijf anders beslist. ARTIKEL 6 LEVERING VOOR GROOTVERBRUIK 5.2. Vergoeding voor levering met meetinrichting Het drinkwater wordt geleverd tegen een vastrechtbedrag van 45,45 *) per jaar en een prijs van 0,642 *) per geleverde m Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid drinkwater tot aan de datum waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de voorlaatste en laatste meteraflezing voor de datum van ingang van de tariefwijziging Vergoeding voor levering zonder meetinrichting Voor levering is per jaar een vastrechtbedrag verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal vertrekken Het jaarlijks vastrechtbedrag bedraagt per verbruiksadres minimaal 90,39 *). Ingeval er sprake is van meer dan één vertrek wordt dit bedrag per vertrek per jaar verhoogd met 16,05 *). Het maximaal in rekening te brengen aantal vertrekken per verbruiksadres bedraagt negen Een vertrek is een ruimte, die met inbegrip van kasten of andere betimmeringen een vloeroppervlakte heeft van tenminste 4 m², gemeten naar een stahoogte van tenminste 1,50 m. Niet als vertrek 6.1. Algemeen Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volume-stroom groter of gelijk is aan 3 m 3 per uur In de aansluiting wordt een meetinrichting opgenomen De vergoedingen voor de levering van drinkwater zijn door de verbruiker bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid drinkwater tot aan de datum waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de voorlaatste, en laatste meteraflezing voor de datum van ingang van de tariefwijziging De verbruiker kan het vastrechtbedrag ten hoogste eenmaal per jaar laten wijzigen, de wijziging heeft geen terugwerkende kracht. Een wijziging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode volgende op die, waarin het schriftelijke verzoek tot wijziging is ontvangen, mits deze ontvangstdatum tenminste 30 dagen voor de eerste dag van de periode ligt Wordt het vastrechtbedrag, waarover de overeenkomst wordt aangegaan, door de verbruiker niet meegedeeld, dan wordt het door het bedrijf PAGINA 6

7 vastgesteld; wanneer daarna binnen drie maanden geen bezwaren tegen het op deze wijze vastgestelde vastrechtbedrag kenbaar worden gemaakt, is dit bindend Vergoeding voor levering met volumestromen vanaf 3 m 3 per uur Het drinkwater wordt geleverd tegen een vastrechtbedrag volgens de hierna opgenomen tabel en een prijs van 0,642 *) per geleverde m 3. Tariefklasse Vastrecht (afnamecapaciteit m 3 /uur) (per jaar in per m 3 /uur) 3 t/m 6 95,50 *) 7 t/m ,50 *) 15 t/m ,00 *) 25 t/m ,50 *) 50 t/m ,00 *) 100 t/m ,00 *) groter dan ,50 *) 6.3. Vergoeding voor levering van gecontracteerde volumestromen ** De levering van drinkwater vindt plaats op basis van een gecontracteerde hoeveelheid. Overeenkomst A Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van: 25 t/m 49 m³ per uur 7.755,50 *) veelvoud van 5 m³ per uur 50 t/m 99 m³ per uur 7.938,00 *) veelvoud van 5 m³ per uur Overeenkomst B Het vastrechtbedrag per jaar bedraagt bij een volumestroom van: 100 t/m 200 m³ per uur 8.323,00 *) veelvoud van 5 m³ per uur Groter dan 200 m³ per uur 8.550,50 *) veelvoud van 5 m³ per uur Voor beide overeenkomsten geldt dat in het vastrechtbedrag per 5 m³ per uur per jaar m³ drinkwater is opgenomen. Voor het wijzigen van afnamecapaciteit volgens artikelen 6.2. en 6.3. geldt dat dit bij aansluitingen van 15 m³ per uur en groter slechts in veelvoud van 5 m³ per uur mogelijk is. **Vanaf 1 januari 2013 worden geen nieuwe A en B overeenkomsten afgesloten Ingeval het werkelijk verbruik uitstijgt boven de gecontracteerde hoeveelheid m³, is de prijs voor meerverbruik 0,642 *) per m³ Het bedrijf kan bepalen dat levering van drinkwater uitsluitend plaatsvindt tijdens door het bedrijf te bepalen tijdvakken voor leveringen met volumestromen die een door het bedrijf te bepalen capaciteit te boven gaan. In dergelijke gevallen is het bedrijf bevoegd een reductie te verlenen op het vastrechtbedrag en/of op de prijs per m Levering van drinkwater volgens artikel respectievelijk is alleen mogelijk voor zover een aansluiting rechtstreeks op het bestaande hoofdleidingnet tot stand kan worden gebracht en het bedrijf met de bestaande werkende gevraagde volumestroom kan leveren, tenzij de kosten van de daarvoor te maken werken door de betrokken aanvrager worden vergoed. Deze bepaling geldt eveneens, indien een verbruiker wenst over te gaan tot vergroting van de volumestroom of af te nemen hoeveelheid drinkwater en het bedrijf die niet kan leveren zonder uitbreiding van de eigen werken Piekheffing Voor aansluiting met een capaciteit van 50 m³ per uur en groter geldt dat verbruiker een piekheffing is verschuldigd indien in enig jaar het verbruik per uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddeld verbruik per uur welk in dat jaar is gemeten. De piekheffing wordt als volgt berekend: (het aantal m³ per uur boven tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik per uur) x het piektarief. Het piektarief bedraagt 750,00 *) per m³ per uur. PAGINA 7

8 HOOFDSTUK 2 OVERIGE LEVERINGEN EN REGELINGEN ARTIKEL 7 LEVERING AAN PARTICULIEREN VOOR BRANDBLUSSING 7.1. Voor de levering van drinkwater voor brandblussing door middel van brandkranen of andere toestellen voor brandblussing aangebracht op de drinkwaterinstallatie, is geen extra vergoeding verschuldigd, indien voor brandblussing kan worden volstaan met de beschikbare volumestroom Indien de brandblusvoorziening een automatische sprinklerinstallatie of een onder normale omstandigheden gesloten en door het bedrijf verzegelde afsluiter in de aansluiting is en daarvoor een additionele volumestroom wordt verlangd, dan is een vastrechtbedrag per jaar verschuldigd dat afhankelijk is van de inwendige diameter van de aansluiting: t/m 105 mm 808,00 *) t/m 150 mm 1.124,00 *) In dit geval worden door het bedrijf de toestellen voor brandblussing niet afzonderlijk in gesloten stand verzegeld en is geen vastrechtbedrag per toestel verschuldigd. Het voor brandblussing te betrekken drinkwater wordt niet in rekening gebracht Een additionele volumestroom voor brandblussing wordt beschikbaar gesteld op een door het bedrijf te bepalen wijze. Omtrent de werkelijke omvang van deze volumestroom wordt geen garantie gegeven. Alle kosten, nodig voor het verschaffen en behouden van de additionele volumestroom komen voor rekening van de aanvrager, respectievelijk de verbruiker Voor de door het bedrijf aangebrachte verzegeling op gesloten afsluiters, die een additionele volumestroom voor brandblussing kunnen verschaffen, is de verbruiker een vergoeding verschuldigd. Behoudens bij brand of direct brandgevaar en ingeval van beproeving van brandblusvoorzieningen mag alleen ontzegeling plaatsvinden. Beproevingen dienen minimaal drie (3) werkdagen voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te worden gemeld bij het bedrijf. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur ter kennis van het bedrijf worden gebracht Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan nabrand of direct brandgevaar, is 92,65 verschuldigd voor het eerste zegel en 30,60 voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij hetzelfde perceel aangebrachte zegel, onverminderd de overige rechten van het bedrijf Ingeval sprake is van een verbroken of beschadigd zegel anders dan na brand, direct brandgevaar of schriftelijk gemelde beproeving van de installatie wordt, naast de in artikel genoemde herstelkosten, een boete opgelegd, afhankelijk van de omvang (inwendige diameter in mm) van de aansluiting, van 20,00 per mm. Tevens wordt op basis van een schatting, door het bedrijf, de onttrokken hoeveelheid drinkwater in rekening gebracht De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 8 LEVERING AAN GEMEENTEN DOOR MIDDEL VAN BRANDKRANEN 8.1. De brandkranen in de openbare weg ten behoeve van de regionale brandweer worden, voor zover niet anders overeengekomen, voor rekening van het bedrijf geleverd en aangebracht, wanneer ze tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden ingebouwd. De extra kosten, die door het later aanbrengen ontstaan, zijn voor rekening van de betrokken gemeente De gemeente is voor elke brandkraan een vastrechtbedrag verschuldigd van 33,00 *) per jaar; het voor brandblussing te betrekken drinkwater wordt niet in rekening gebracht De gemeente moet zorgen voor het vorst- en sneeuwvrij houden van de deksels van de brandkraanstraatpotten Het gebruik van brandkranen voor beproeving, oefening, demonstratie of dergelijke doeleinden, moet tenminste drie (3) werkdagen tevoren bij het bedrijf PAGINA 8

9 worden aangevraagd. Het bedrijf beslist of en wanneer het gebruik kan plaatsvinden. De zo nodig door schatting door het bedrijf vastgestelde hoeveelheid onttrokken drinkwater wordt in rekening gebracht Het gebruik van brandkranen door de gemeente voor andere doeleinden dan brandblussing is niet toegestaan, tenzij het bedrijf anders beslist De vastrechtbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 9 LEVERINGEN VIA BACK-UP VOORZIENINGEN 9.1. Het bedrijf stelt vast of en zo ja onder welke voorwaarden een back-up voorziening op de hoofdleiding mogelijk is. De werkelijke kosten voor de totstandbrenging van de back-up voorziening zijn voor rekening van de aanvrager of verbruiker Aansluitingen in verband met back-up voorzieningen zijn voorzien van een meetinrichting Voor back-up voorzieningen is een jaarlijks vastrechtbedrag verschuldigd en een vergoeding per geleverde m 3 drinkwater. De hoogte van het vastrecht en de prijs per m 3 drinkwater zijn afhankelijk van de aard van de back-up voorziening en de ter beschikking gestelde capaciteit. De te hanteren tarieven worden derhalve per individuele back-up voorziening door het bedrijf vastgesteld Het vastrechtbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd over door het bedrijf te bepalen perioden. ARTIKEL 10 ADMINISTRATIEKOSTEN Voor het inschrijven van een nieuwe verbruiker en/ of het administratief verwerken van een verhuizing is een bedrag verschuldigd van 19,00 (inclusief btw) voor administratiekosten. Is de aanvraag ingediend en verwerkt via internet, dan is een bedrag verschuldigd van 8,00 (inclusief btw) Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde worden, overeenkomstig artikel 15 lid 6 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater, aanmaningen verzonden en zijn de volgende incassokosten per vordering tot 500,00 verschuldigd: a. in het geval van toezending dringend betalingsverzoek 20,50. b. in het geval van toezending laatste betalingsverzoek 19,50. Voor de vorderingen boven 500,00 zijn de incassokosten afhankelijk van de omvang van de vordering Voor het onderbreken en het weer herstellen van de levering van drinkwater in verband met het niet nakomen van het gestelde in de Algemene Voorwaarden Drinkwater is een extra bedrag verschuldigd van 147, Bij onderbreking van de levering van drinkwater op verzoek van de verbruiker, is deze bij het weer herstellen van de levering een bedrag verschuldigd van 147,00. Indien bij leegstand de eigenaar niet bereid is in de rechten en verplichtingen van de verbruiker te treden, kan het bedrijf de levering onderbreken. In dat geval is bij het weer herstellen van de levering degene die omdat herstel verzoekt eveneens een bedrag van 147,00 verschuldigd Indien een verbruiker voor het derde achtereenvolgende jaar geen meterstand heeft doorgegeven en het bedrijf de verbruiker hier via een huisbezoek en/of brief vergeefs op heeft gewezen, wordt een boete van 112,50 in rekening gebracht Voor het toezenden van een papieren nota inclusief acceptgiro wordt 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht Voor het toezenden van een papieren acceptgiro naar aanleiding van een betalingsregeling wordt 1,50 *) aan kosten in rekening gebracht Voor het toezenden van een kopie factuur wordt 5,00 (inclusief btw) administratiekosten in rekening gebracht. PAGINA 9

10 ARTIKEL 11 ALGEMEEN Drinkwater, dat door openstaande of defecte kranen of door lekken uit de drinkwaterinstallatie is gevloeid, wordt de verbruiker in rekening gebracht op basis van de prijs volgens de aangegane overeenkomst, tenzij het bedrijf anders beslist Voor levering van drinkwater voor een niet in de artikelen 5 tot en met 8 genoemd doel, wordt het tarief door het bedrijf vastgesteld Het bedrijf is bevoegd om in geval van wijzigingen in deze Tarievenregeling ten aanzien van individuele verbruikers een door het bedrijf te bepalen overgangsregeling te treffen voor een door het bedrijf te bepalen termijn Deze Tarievenregeling treedt in werking op 1 januari Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende regelingen Heffingen van een gemeente op ondergrondse bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden als toeslag in rekening gebracht bij de verbruiker met een aansluiting in die gemeente. De hoogte van de toeslag per jaar wordt berekend door het totale bedrag van de heffing in enig jaar te delen door het aantal aansluitingen in de betreffende gemeente per 1 januari, verhoogd met een opslag voor administratiekosten Voor zover van toepassing en indien niet anders vermeld zijn alle bedragen in deze Tarievenregeling exclusief omzetbelasting en belasting op leidingwater (BOL), doch inclusief provinciale grondwaterheffing. PAGINA 10

11 N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN POSTBUS AA GRONINGEN TEL: De genoemde tarieven 2015 zijn op 27 november 2014 door de aandeelhouders goedgekeurd. PAGINA 11

12

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN TARIEVEN- REGELING INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Aard van de tarieven 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 4 Artikel

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 PER 1 JANUARI 2017 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2019

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2019 PER 1 JANUARI 2019 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Basisvergoeding aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2018

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2018 PER 1 JANUARI 2018 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2013 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2013 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2013. In samenwerking

Nadere informatie

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam Gemeenteblad -besluit, 3 december 2013 Jaar 2013 Afdeling 3B Publicatiedatum 20 december 2013 Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2014, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

Nadere informatie

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Tariefbepalingen drinkwater 2013 TARIEF BEPALINGEN Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Artikel 1 Algemeen - Kosten van leidingaanleg en aansluitkosten 1. Voor

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2014 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2014 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2014. In samenwerking

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides - januari 2012. Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW)

Tarievenregeling Evides - januari 2012. Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW) Tarievenregeling Evides - januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW) Januari 2012 1 Tarievenregeling Evides januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de

Nadere informatie

Vaststelling Tariefbepalingen 2017, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

Vaststelling Tariefbepalingen 2017, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 173968 12 december 2016 Vaststelling Tariefbepalingen 2017, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tariefbepalingen drinkwater Waternet 2019, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013

Tariefbepalingen drinkwater Waternet 2019, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013 Tariefbepalingen drinkwater Waternet 2019, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013 I Tarief voor een nieuwe of aangepaste aansluiting 1. Voor het maken van een aansluiting voor een woning

Nadere informatie

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Gemeente Amsterdam B&W Gemeenteblad B&W-besluit, 28 november 2017 B&W Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 november 2017 hebben besloten, vast te stellen de volgende:

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 november 2017 hebben besloten, vast te stellen de volgende: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 213434 4 december 2017 Vaststellen Tariefbepalingen Drinkwater 2018 Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen ter algemene kennis dat

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2019 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 4 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 4 Scheepvaart 6 Artikel

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2018 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 4 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 4 Scheepvaart 6 Artikel

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden 2014

Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden Evides 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 - Aard van de aansluitvoorwaarden 5 Artikel 1.2 - Begripsomschrijvingen 5 Artikel

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER DRINKWATER INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE AANSLUITING Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015 DRINKWATER 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2015 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities 5 Artikel 2 - Grondslag 6 Artikel 3 - Levering van drinkwater 6 Artikel 3.1 - Specifiek

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 organisatie Vewin Sir Winston

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 www.pwn.nl Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tarievenoverzicht drinkwater

Tarievenoverzicht drinkwater Tarievenoverzicht drinkwater per per 11 januari 2012 2012 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2012 organisatie Vewin Sir Winston Churchilllaan 273 2288 EA RIJSWIJK, www.vewin.nl projectleider Ing.

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Aansluitvoorwaarden drinkwater Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Inhoud Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten

Nadere informatie

Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010

Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010 organisatie Vewin Sir Winston Churchilllaan 273 2288 EA RIJSWIJK, www.vewin.nl projectleider Ing. P.J.J.G.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2016 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities 5 Artikel 2 - Grondslag 6 Artikel 3 - Levering van drinkwater 6 Artikel 3.1 - Specifiek

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater

Aansluitvoorwaarden Drinkwater Brabant Water N.V. Aansluitvoorwaarden Drinkwater Telefoon 073 683 88 88 Fax 073 683 89 99 Internet www.brabantwater.nl Postadres Postbus 1068 5200 BC s-hertogenbosch Algemene bepalingen Artikel 1.1 Aard

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater

Aansluitvoorwaarden Drinkwater Aansluitvoorwaarden Drinkwater Met ingang van 1 januari 2003 Inhoud Art. 1 Algemene bepalingen 3 Art. 2 Wijze van aansluiten van drinkwater- en andere installaties 5 Art. 3 Voorzieningen ten behoeve van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Verbouwing van uw bedrijf Een verbouwing kan een verplaatsing van de aansluiting (en mogelijk ook de meteropstelling) met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Tarievenlijst 2016 Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 7 TARIEVENLIJST 2016 Onderstaand treft u de prijsgegevens

Nadere informatie

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 6 Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst In deze folder vindt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012 Algemene Voorwaarden Drinkwater Per 01-08-2012 Algemene voorwaarden drinkwater Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: Brabant Water

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2017 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 5 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 3.1 Specifiek voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

Tarieven consumenten 2018 Tarievenlijst

Tarieven consumenten 2018 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2018 Tarievenlijst Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 6 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2018 In deze folder vindt

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden Evides Waterbedrijf 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 5 De gebruikersovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Warmtelevering Aanvullende voorwaarden Kennemer Wonen 2014

Warmtelevering Aanvullende voorwaarden Kennemer Wonen 2014 Warmtelevering Aanvullende voorwaarden Kennemer Wonen 2014 Aanvullende voorwaarden warmtelevering kennemer wonen 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden. drinkwater

Aansluitvoorwaarden. drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08 M.0193/08 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 - Aanvraag voor een aansluiting en het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 - Onderhouden, controleren,

Nadere informatie

Tarieven- en Vergoedingsregeling Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit, zoals geldig met ingang van 1 januari Schiphol Nederland B.V.

Tarieven- en Vergoedingsregeling Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit, zoals geldig met ingang van 1 januari Schiphol Nederland B.V. Tarieven- en Vergoedingsregeling Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit, zoals geldig met ingang van 1 januari 2008 Schiphol Nederland B.V. M.0189/08 Inhoudsopgave Artikel 1 - Tariefcategorieën

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden Evides Waterbedrijf 2018 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Algemene bepaling 4 3 De gebruikersovereenkomst

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Voorwoord De vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet heeft gevolgen voor de terminologie van de aansluitvoorwaarden. Het verzamelbegrip leidingwater

Nadere informatie

Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen

Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 21 Algemene en Aansluitvoorwaarden

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN. Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam. Ingaande 1 januari Klant & Markt Klantencontacten

AANSLUITVOORWAARDEN. Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam. Ingaande 1 januari Klant & Markt Klantencontacten Bezoekadres Arlandaweg 88 1043 EX Amsterdam Postbus 8169 1005 AD Amsterdam Telefoon 020 553 6000 Fax 020 553 6740 Teksttelefoon 020 620 9279 www.wlb.amsterdam.nl Klant & Markt Klantencontacten AANSLUITVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan : Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HVC Energie B.V. met klanten voor de levering en het transport van warmte of warmte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid - Aanvraag voor en het

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater 1 januari 2002 nv Nuon Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Datum 21 mei 2015 Onze ref. MW Onderwerp Algemene voorwaarden levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Sociaal-Economische Raad Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 AV CZ/120 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

Tarievenoverzicht drinkwater 2017

Tarievenoverzicht drinkwater 2017 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2017 Ontwikkeling drinkwatertarief ( /m³) 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 2014 2015 2016 2017 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 1 2 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Organisatie: Vewin Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Telefoon: 070-414 47 50 Website: www.vewin.nl Deze model Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Page 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid. 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze TarievenRegeling voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk

Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk Algemene Leveringsvoorwaarden zakelijk warmte, koude, warm tapwater Ennatuurlijk B.V. 2014-03-V1 Inhoudsopgave Artikel 1 Aard van de Leveringsvoorwaarden en begripsomschrijvingen Pag. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Organisatie ~ VEWIN Postbus 1019 2280 CA RIJSWIJK Auteur

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002 Algemene voorwaarden voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers 1 januari 2002 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Nuon-bedrijven

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. 1. Algemene bepalingen 1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Frijlande

Nadere informatie

Toelichting op de. Tarievenregeling

Toelichting op de. Tarievenregeling Toelichting op de Tarievenregeling en overige vergoedingen Per 1 januari 2012 1 3 2 4 5 6 7 8 10 9 12 11 13 25 14 15 22 16 17 18 19 26 24 23 21 20 59 42 41 58 27 43 39 40 57 28 44 56 63 38 45 29 55 37

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Tarievenregeling Per 1 januari

Tarievenregeling Per 1 januari Tarievenregeling Per 1 januari 2018 www.brabantwater.nl/tarieven 1 1 Inhoudsopgave Tarievenregeling 2018 1 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Tarieven voor drinkwater 2 1.2 Abonnementstarief 3 1.3 Hoe

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 juni 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6 Algemene voorwaarden Energiediensten Ennatuurlijk B.V. 2018-02-V2 pagina 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Pag. 3 Artikel 2 Algemeen Pag. 3 Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst Pag. 3 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of koude tussen het Bedrijf en de Aanvrager en/of Verbruiker. 1.2 In

Nadere informatie