algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers"

Transcriptie

1 algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke opdrachtgevers

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Definities en omschrijvingen Aanvraag van een abonnement Toestemming eigenaar aan te sluiten perceel Heffing van een waarborgsom Gronden voor het weigeren van een abonnement Tot stand komen van een abonnement Duur en opzegging van het abonnement Beëindiging van het abonnement bij het niet nakomen van de verplichtingen door de abonnee Plaats aansluiting Uitvoering van werkzaamheden Toegang tot het perceel van de abonnee Verwijdering van voorzieningen na beëindiging abonnement Omvang van de voorzieningen Handhaving ook na beëindiging abonnement Alleen voor ontvangst van radio- en televisiesignalen, internet en telefonie Niet storen van anderen Uitvoering van werkzaamheden door de abonnee Doorgifte van ter plaatse te ontvangen omroepprogramma s Wijziging van het programmapakket Opheffen van storingen en schade Termijn voor het opheffen van storingen Restitutie van abonnementsgeld Vergoeding van schade Regeling van geschillen Overmacht Wijziging van de voorwaarden

3 Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Exploitant Cogas Kabeltelevisie B.V. b. Inrichting De centrale antenne-inrichting van de exploitant. c. Voorwaarden De door de exploitant vastgestelde voorwaarden en tarieven voor een individueel abonnement. d. Perceel Het gebouw, of het voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte van een gebouw, met bijbehorend erf, alsmede andere opstallen, ten behoeve waarvan een individueel abonnement wordt of is aangegaan en waarin de aansluitdoos wordt of is aangebracht. e. Aansluitdoos De wandcontactdoos in een perceel, bestemd om door middel van aansluitsnoeren een radio- en/of een televisietoestel op de inrichting aan te sluiten. f. Aansluitkabel De verbinding tussen de aansluitdoos en het direct daaraan voorafgaande aftakpunt van de inrichting. g. Aansluiting Het samenstel van de aansluitkabel en de aansluitdoos.

4 h. Aansluitsnoer Het snoer met de eventueel daarbij behorende aanpassingsonderdelen voor het aansluiten van een radio- of een televisietoestel op de aansluitdoos. i. Signalen De signalen van radio- of televisie-omroepzenders en eventuele signalen afkomstig van andere bronnen, welke via de inrichting worden getransporteerd. j. Abonnement De overeenkomst waarbij enerzijds de exploitant zich verbindt volgens de voorwaarden een aansluiting aan te leggen, in stand te houden en signalen te leveren, en anderzijds de abonnee zich verbindt de voorwaarden na te komen. k. Aanvrager De natuurlijke of rechtspersoon die met de exploitant een abonnement wenst aan te gaan. l. Abonnee De natuurlijke of rechtspersoon die met de exploitant een abonnement is aangegaan.

5 Artikel 2 Aanvraag van een abonnement a. Een abonnement wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier wordt één exemplaar van de voorwaarden verstrekt. b. Met de ondertekening van het aanvraagformulier erkent de aanvrager, dat hij de onder a. genoemde voorwaarden heeft ontvangen en met inachtneming daarvan een abonnement wenst. c. Het aanvraagformulier en de voorwaarden vormen tezamen de grondslag van de onderlinge rechten en verplichtingen van de abonnee en de exploitant. Artikel 3 Toestemming eigenaar aan te sluiten perceel Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar, de verhuurder of de beheerder van het perceel instemt met het aanleggen en het in stand houden van de aansluiting en het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden en voorzieningen in, op, aan of boven zijn perceel.

6 Artikel 4 Heffing van een waarborgsom a. De exploitant behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen, indien de aanvrager daarvoor gerede aanleiding geeft, een abonnement eerst aan te gaan na vooruitbetaling door de aanvrager van een waarborgsom. Dit kan het geval zijn wanneer de aanvrager reeds eerder een abonnement heeft gehad op een door de exploitant of diens rechtsvoorganger geëxploiteerde inrichting en ondanks herhaalde schriftelijke aanmaning nalatig is geweest te voldoen aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit een vroeger abonnement. b. De waarborgsom zal niet meer bedragen dan de over een jaar verschuldigde abonnementskosten. c. De waarborgsom zal worden terugbetaald indien de abonnee gedurende een jaar zijn verplichtingen is nagekomen of indien de reden voor het heffen van de waarborgsom is komen te vervallen. d. Indien het bepaalde in lid c. nog niet is toegepast, zal bij beëindiging van het abonnement de waarborgsom worden terugbetaald met aftrek van het bedrag dat de abonnee op dat moment nog verschuldigd is. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

7 Artikel 5 Gronden voor het weigeren van een abonnement Het aangaan van een abonnement kan worden geweigerd, indien en zolang daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld: a. in geval van overmacht; b. indien en zolang de eigenaar, de verhuurder, of de beheerder van het aan te sluiten perceel het aanleggen van de aansluiting uitdrukkelijk verbiedt; c. wanneer de aanvrager onredelijke eisen stelt; d. indien en zolang de aanvrager nog niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit een vroeger abonnement op een door de exploitant of diens rechtsvoorganger geëxploiteerde inrichting. Artikel 6 Tot stand komen van een abonnement a. Het abonnement komt tot stand op het moment dat de exploitant het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangt, tenzij hij de aanvraag weigert op grond van het bepaalde in artikel 5 en daarvan binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier aan de aanvrager kennis heeft gegeven. b. De exploitant draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke totstandbrenging van de aansluiting en/of de signaallevering. c. Het abonnementsgeld is verschuldigd met ingang van de dag waarop de signaallevering aanvangt. d. De tarievenlijst van de exploitant is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

8 Artikel 7 Duur en opzegging van het abonnement a. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. b. De abonnee kan het abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van iedere maand. c. Bij opzegging wegens overlijden eindigt het abonnement eveneens aan het einde van de maand waarin is opgezegd. d. Bij beëindiging van het abonnement worden de eventueel te veel betaalde periodieke vergoedingen gerestitueerd.

9 Artikel 8 Beëindiging van het abonnement bij het niet nakomen van de verplichtingen door de abonnee a. De exploitant kan de signaallevering verbreken en het abonnement beëindigen, indien de abonnee na schriftelijke aanmaning nalatig blijft binnen de daarbij gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, na te komen. b. Indien de aard van de overtreding dit rechtvaardigt, is de exploitant bevoegd zonder schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling direct de signaallevering te verbreken en het abonnement te beëindigen. c. Het abonnement eindigt in de vorenbedoelde gevallen overeenkomstig het bepaalde in lid b. van artikel 7, tenzij de abonnee vóór de datum waarop het abonnement zou eindigen alsnog zijn verplichtingen nakomt. Als datum van opzegging geldt de datum van verbreking van de signaallevering. d. De aansluiting wordt niet eerder weer in dienst gesteld, dan nadat de abonnee zijn verplichtingen is nagekomen en voor zover nodig een nieuw abonnement is aangegaan. De kosten voor het weder in dienst stellen van de aansluiting komen voor rekening van de abonnee.

10 Artikel 9 Plaats aansluiting a. Bij de aanleg van een aansluiting stelt de exploitant, rekening houdende met reeds aanwezige bouwkundige voorzieningen, de plaats van de aansluitkabel in het perceel, de loop van de kabels en de plaats van de aansluitdoos vast. b. Aan redelijke wensen van de abonnee voor een andere plaats zal worden voldaan, voor zover dit binnen de technische voorschriften en het systeem van de inrichting mogelijk is, en op voorwaarde dat de eventuele extra kosten door de abonnee worden voldaan. c. Indien, bij eengezinswoningen, de aansluitkabel op particulier terrein, gemeten vanaf de openbare weg tot de plaats van invoering langer is dan 25 meter, gemeten vanuit het hart van de weg, is de exploitant gerechtigd een eenmalige vergoeding voor de extra lengte in rekening te brengen. Artikel 10 Uitvoering van werkzaamheden a. Alle werkzaamheden en voorzieningen die nodig zijn voor het aanleggen, controleren, onderhouden, wijzigen en opruimen van de aansluitingen en andere delen van de inrichting, worden door of vanwege de exploitant uitgevoerd op de door hem te bepalen wijze. b. De exploitant zal maatregelen nemen om hinder of schade voor de abonnee en anderen zoveel mogelijk te voorkomen. c. De exploitant is gerechtigd de levering van signalen in verband met de voor het functioneren van de inrichting noodzakelijke werkzaamheden tijdelijk te onderbreken of te beperken. Indien mogelijk zal daarvan vooraf mededeling worden gedaan aan de betrokken abonnees.

11 Artikel 11 Toegang tot het perceel van de abonnee a. De abonnee moet het personeel van de exploitant of het personeel van derden, dat in opdracht van de exploitant handelt, de gelegenheid geven om in, op, aan of boven zijn perceel noodzakelijke werkzaamheden en voorzieningen uit te voeren ten behoeve van zijn aansluiting of andere delen van de inrichting. b. De abonnee heeft het recht geen toegang te verlenen, wanneer het personeel geen deugdelijk bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat betrokkene in opdracht van de exploitant handelt en bevoegd is het perceel te betreden. c. Voor het uitvoeren van werkzaamheden en van voorzieningen dient op werkdagen (maandag t/m vrijdag) het personeel tussen uur en uur te worden toegelaten. Over het tijdstip waarop de voorgenomen werkzaamheden zullen plaatsvinden, wordt de abonnee zoveel mogelijk van tevoren ingelicht; met redelijke bezwaren van de abonnee zal rekening worden gehouden. d. Voor het opheffen van storingen in de aansluiting van de abonnee of van (een) andere abonnee(s) of voor het uitvoeren van andere dringende werkzaamheden, dient de abonnee, indien aanwezig, bovendien op werkdagen tussen uur en uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen tussen uur en uur toegang te verlenen.

12 Artikel 12 Verwijdering van voorzieningen na beëindiging abonnement Na beëindiging van het abonnement en na beëindiging van de exploitatie is de exploitant gerechtigd, doch niet verplicht, die delen van de inrichting die zich in, op, aan of boven het perceel van de voormalige abonnee bevinden, op te ruimen. Hij handelt hierbij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11. Artikel 13 Omvang van de voorzieningen a. Indien en voor zover het systeem van de inrichting dit redelijkerwijs met zich meebrengt, is - behoudens toestemming van eigenaar, verhuurder of beheerder van het perceel de abonnee verplicht toe te staan dat in, op, aan of boven zijn perceel ten behoeve van andere abonnees aftakkingen van zijn aansluiting en verbindingskabels worden aangelegd, gecontroleerd, onderhouden, gewijzigd en opgeruimd, alsmede aansluitkastjes en/of versterkerkastjes tegen de buitengevel van het perceel worden aangebracht zonder enige vergoeding in welke vorm dan ook. b. Het treffen van deze voorzieningen dient ook te worden toegestaan na de aanleg van de eigen aansluiting van de abonnee.

13 Artikel 14 Handhaving ook na beëindiging abonnement a. De abonnee staat toe dat, zolang hij in het perceel woonachtig is en voor zover het systeem van de inrichting dit redelijkerwijs met zich meebrengt, de in artikel 13 bedoelde voorzieningen ook na beëindiging van zijn abonnement onder dezelfde bepalingen gehandhaafd blijven. b. Indien het belang van de voormalige abonnee zich redelijkerwijs verzet tegen handhaving van bedoelde voorzieningen, zal de exploitant deze zonder kosten voor de abonnee opruimen. Hij handelt hierbij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11. Artikel 15 Alleen voor ontvangst van radio- en televisiesignalen, internet en telefonie a. De abonnee mag zijn aansluiting alleen gebruiken voor de ontvangst van signalen met in zijn perceel aanwezige radio- en/of televisietoestellen, alsmede ten behoeve van internet en/of telefoon. b. Voor het aansluiten van een radio- of televisietoestel op de aansluitdoos mag alleen gebruik worden gemaakt van door de exploitant verstrekte of voorgeschreven aansluitsnoeren en/of aansluitmaterialen. c. Het is de abonnee niet toegestaan de ontvangen signalen aan derden door te leveren.

14 Artikel 16 Niet storen van anderen a. Bij het gebruik van zijn aansluiting mag de abonnee geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij anderen. b. De abonnee is verplicht aanwijzingen van de exploitant ter voorkoming of opheffing van storingen op te volgen. c. De abonnee dient ervoor te zorgen, dat zijn aansluiting en andere delen van de inrichting in, op, aan of boven zijn perceel niet beschadigd worden en bereikbaar blijven voor de exploitant. Zo dient hij bijvoorbeeld bij het verrichten van grondwerkzaamheden in zijn erf er rekening mee te houden, dat in de grond kabels van de inrichting aanwezig kunnen zijn. Artikel 17 Uitvoering van werkzaamheden door de abonnee a. De abonnee mag zelf geen handelingen aan zijn aansluiting verrichten of door anderen laten uitvoeren, bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van een aansluitdoos. b. De exploitant zal op aanvraag van een belanghebbende inlichtingen verstrekken omtrent de ligging van kabels van de inrichting in het perceel.

15 Artikel 18 Doorgifte van ter plaatse te ontvangen omroepprogramma s a. Het programmapakket dat door de exploitant wordt doorgegeven zal worden samengesteld met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in of krachtens de wet. b. De programma s zullen op het tijdstip van uitzending, onveranderd en onverkort worden doorgegeven. De exploitant zal alles in het werk stellen om, met inachtneming van de ter zake geldende technische voorschriften, de kwaliteit van de doorgifte voortdurend zo goed mogelijk te doen zijn. Niettemin kan als gevolg van atmosferische omstandigheden de ontvangstkwaliteit van met name buitenlandse omroepzenders incidenteel, dan wel voortdurend te wensen overlaten. c. De Nederlandse radioprogramma s zullen in stereo worden doorgegeven. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, geldt dit ook ten aanzien van de buitenlandse televisie- en radioprogramma s. Artikel 19 Wijziging van het programmapakket Onverminderd het bepaalde in artikel 18 is de exploitant gerechtigd de samenstelling van het programmapakket te wijzigen.

16 Artikel 20 Opheffen van storingen en schade a. Wanneer de abonnee een storing, beschadiging of ander gebrek in of aan zijn aansluiting of andere delen van de inrichting constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk op te geven. Storingen dienen te worden gemeld aan de exploitant. b. Storingen of schade in of aan de aansluiting worden door of vanwege de exploitant zonder kosten voor de abonnee opgeheven, voor zover de storing of schade niet aan de abonnee is te wijten. c. Storingen of schade welke het gevolg zijn van het aansluiten van andere toestellen dan radio- en televisietoestellen, of het gebruik van andere dan de goedgekeurde aansluitsnoeren en/of aansluitmaterialen, of zijn veroorzaakt door andere handelingen in strijd met de voorwaarden, worden op kosten van de abonnee door of vanwege de exploitant opgeheven of hersteld. d. Indien blijkt dat de abonnee ten onrechte een beroep heeft gedaan op de storingsdienst omdat na onderzoek bleek dat de storing niet te wijten is aan de inrichting, doch bijvoorbeeld aan het ontvangsttoestel van de abonnee, wordt daarvoor een vergoeding in rekening gebracht als vermeld in de bij deze voorwaarden behorende tarievenlijst.

17 Artikel 21 Termijn voor het opheffen van storingen De exploitant zal behoudens overmacht: a. bij onderbreking van de signalen van de landelijke Nederlandse televisiezenders door een storing in de inrichting zo spoedig mogelijk, doch binnen vierentwintig uur na de melding de levering van deze signalen zo goed mogelijk herstellen; b. bij het wegvallen van de signalen van alle zenders als gevolg van een storing in de inrichting, de levering van signalen, voor zover het de Nederlandse zenders betreft, eveneens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig uur na melding zo goed mogelijk herstellen; c. andere storingen zo spoedig mogelijk doch binnen vijf werkdagen verhelpen. Artikel 22 Restitutie van abonnementsgeld Indien een abonnee als gevolg van een storing in de inrichting, welke niet aan hem te wijten is, of door een onderbreking van signaallevering in verband met werkzaamheden, gedurende een aaneengesloten periode van tweeënzeventig uur of langer in het geheel geen signaal heeft ontvangen, ontvangt hij desgevraagd over deze periode het abonnementsgeld naar evenredigheid terug. Genoemde periode wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de melding van de storing.

18 Artikel 23 Vergoeding van schade a. Indien bij de uitvoering van werkzaamheden schade moet worden toegebracht, zal de exploitant zorg dragen voor een zo goed mogelijk herstel in de oude toestand. b. Overige directe schade van de abonnee of van derden die bij de uitvoering van werkzaamheden in, op, aan of boven het perceel van de abonnee wordt veroorzaakt, zal door de exploitant worden vergoed, behoudens wanneer deze kan aantonen, dat de schade niet aan zijn schuld of aan die van zijn personeel is te wijten. Artikel 24 Regeling van geschillen a. Klachten, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk bij de exploitant worden ingediend. b. Door het indienen van klachten wordt de abonnee niet ontslagen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het abonnement. Artikel 25 Overmacht De exploitant is niet tot gehele of gedeeltelijke levering van signalen verplicht, indien en voor zover hij door overmacht niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

19 Artikel 26 Wijziging van de voorwaarden a. De exploitant behoudt zich het recht voor de voorwaarden, inclusief de daarbij gevoegde tarieven, te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste één maand vóór de datum van ingang schriftelijk aan de abonnee bekend gemaakt. b. Bij een wijziging in het nadeel van de abonnee kan, in afwijking van het gestelde in artikel 7, het abonnement in elk geval schriftelijk worden opgezegd met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat, behoudens het bepaalde in het volgende lid. In de bekendmaking van de wijziging zal op deze mogelijkheid worden gewezen. c. Bij een wijziging in het nadeel van de abonnee welke voortvloeit uit een bij of krachtens de wet aan de exploitant opgelegde verplichting, kan opzegging alleen geschieden met inachtneming van het gestelde in artikel 7.

20

AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE "STICHTING CAI HARDERWIJK"

AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE STICHTING CAI HARDERWIJK AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE "STICHTING CAI HARDERWIJK" Stichting CAI Harderwijk Julianalaan 43 3843 CA Harderwijk Tel. (0341)410666 Fax (0341) 413485

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting Edam-Volendam Mgr.C. Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam, telefoon 0299-398 398 Algemene Voorwaarden voor een individueel abonnement op levering van signalen via

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder a. Beheerder kabelnet: De Stichting, die gerechtigd is tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V. Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

KABEL. Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort.

KABEL. Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort. KABEL Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Werkingssfeer 4 Artikel 3 Het aanvragen

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland. tarieven en voorwaarden

Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland. tarieven en voorwaarden Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland tarieven en voorwaarden Uitgave december 2014, copyright: Rekam, 2014 Tarievenoverzicht januari 2015 abonnement Rekam 1) administratiekosten nieuw abonnement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Digitale Kabeltelevisiedienst : een digitale radio en/of televisiedienst geleverd door St, C.A.I. Harderwijk ;

Digitale Kabeltelevisiedienst : een digitale radio en/of televisiedienst geleverd door St, C.A.I. Harderwijk ; ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITALE KABELTELEVISIEDIENSTEN VAN ST. C.A.I. HARDERWIJK 1 september 2009 Artikel 1 Definities "Aansluiting": de technische voorziening die het gebruik mogelijk maakt van een door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com )

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Oprichting 2004 NorthNets.com B.V. gevestigd te Siegerswoude Bijgewerkt 1 okt 2013 Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van door de Raad van Bestuur van de Coöperatie

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Fudura B.V. 2017 Artikel 1 Huurder Definities de partij met wie Fudura B.V. een Huurovereenkomst sluit. Verhuurder Fudura B.V., onderdeel van Enexis

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

c. Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel Lingemeer een Overeenkomst is aangegaan voor de

c. Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel Lingemeer een Overeenkomst is aangegaan voor de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN INDIVIDUEEL ABONNEMENT OP LEVERING VAN SIGNALEN VIA DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN TECHSTREAM B.V., HIERNA TE NOEMEN EXPLOITANT KABEL LINGEMEER TE LIENDEN. Datum van ingang:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client.

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client. Algemene voorwaarden van de Stichting Braam Kliniek Assen A. Algemeen De Stichting Braam Kliniek Assen is een stichting met onder meer als doel: het uitoefenen van poliklinische chirurgische behandelingen,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Oogziekenhuis Focuskliniek B.V.[1] Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Toelichting Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie