Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder a. Beheerder kabelnet: De Stichting, die gerechtigd is tot het aanleggen en exploiteren van de centrale antenne-inrichting te Bleiswijk. b. Stichting: De Stichting Centrale Antenne-Inrichting Bleiswijk, die met medeweten van de gemeente Lansingerland, voorheen de gemeente Bleiswijk, de aanleg en exploitatie van de centrale antenne-inrichting verzorgt. c. Inrichting: De centrale antenne-inrichting aangelegd overeenkomstig het door het Stichtingsbestuur goedgekeurde "Bestek en Voorwaarden". d. Individuele (standaard)aansluiting: De aansluiting in een perceel dat als woning wordt gebruikt. e. Perceel: De woning (of bedrijfsruimte) of het voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte daarvan, met bijhorend erf, ten behoeve waarvan een individueel abonnement wordt of is aangegaan en waarin de aansluitdoos of Abonnee Overname Punt (AOP) wordt of is aangebracht. f. Abonnee Overname Punt (AOP): De in de meterkast of een andere locatie in de woning aangebrachte en verzegelde voorziening (aansluitdoos) waarmede de kabel(s) in het perceel op de inrichting worden aangesloten. g. Aansluitdoos: De (tweegats)wandcontactdoos in een woning waarmede de kabel(s) in het perceel op de inrichting worden aangesloten. h. Aansluitsnoer: Het snoer met de eventueel daarbij behorende aanpassingsonderdelen voor het aansluiten van een radio- en/of een televisietoestel op de aansluitdoos. i. Signalen: De signalen van radio- of televisieomroepzenders en eventuele signalen afkomstig van andere bronnen, welke via de inrichting worden getransporteerd. j. Abonnement: De overeenkomst waarbij enerzijds de Stichting zich verbindt volgens de voorwaarden een aansluiting aan te leggen, in stand te houden en signalen te leveren, en anderzijds de abonnee zich verbindt de voorwaarden na te komen. k. Aanvrager: De natuurlijke of rechtspersoon, die een abonnement op de inrichting van de Stichting toestaat. l. Abonnee: De natuurlijke of rechtspersoon, die zich bij de Stichting heeft geabonneerd op het gebruik van het signaal dat de Stichting levert. m. Eigenaar: Eigenaar is degene die het perceel in eigendom heeft.

2 Artikel 2 Aanvraag en het tot stand komen van een abonnement a. Degene die op het kabelnet van de Stichting aangesloten wil worden, dient dit schriftelijk aan te vragen bij de abonneeadministratie. Dit kan door een online formulier op de website van de Stichting ( in te vullen of een te sturen naar de abonneeadministratie of een brief te schrijven naar de Stichting CAI Bleiswijk, ter attentie van de abonneeadministratie, Postbus 42, 2665ZG Bleiswijk. Er zijn drie mogelijkheden: 1. De aanvrager is woonachtig in Bleiswijk en wenst op zijn huidige adres aangesloten te worden; 2. de aanvrager is woonachtig in Bleiswijk en wenst op zijn nieuwe adres binnen Bleiswijk aangesloten te worden; 3. de aanvrager is niet woonachtig in Bleiswijk, verhuist naar Bleiswijk en wenst aangesloten te worden. b. Het abonnement komt tot stand op het ogenblik dat de schriftelijke aanvrage door de abonneeadministratie is ontvangen, tenzij de Stichting de aanvraag weigert op grond van artikel 6 en daarvan binnen vier weken na ontvangst van de aanmelding de aanvrager kennis heeft gegeven. c. De Stichting draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke totstandbrenging van de aansluiting en/of de signaallevering. d. Het abonnementsgeld is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aansluiting is gerealiseerd en/of de signaallevering is aangevangen. Artikel 3 Wijziging abonnement door verhuizing a. Een abonnee die binnen Bleiswijk verhuist en op zijn nieuwe adres binnen Bleiswijk ook een aansluiting op het kabelnet van de Stichting wenst, dient dat schriftelijk te melden als onder artikel 2a beschreven. b. Een abonnee die binnen Bleiswijk verhuist en op zijn nieuwe adres geen aansluiting wenst of naar elders vertrekt, zegt zijn abonnement schriftelijk op als onder artikel 2a beschreven. Artikel 4 Toestemming eigenaar aan te sluiten perceel De huurder moet een schriftelijke verklaring aanvragen bij de verhuurder, indien hij een kabelaansluiting wenst. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij er voor in dat de eigenaar, de verhuurder of de beheerder van het perceel instemt met het aanleggen en het houden van de aansluiting en het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden en voorzieningen in, op, aan, of boven het perceel. De eigenaar dient hiervoor toestemming, voorzien van handtekening, te verlenen aan de huurder. Artikel 5 Heffing van een Bijdrage De Stichting behoudt zich het recht voor om voor het maken van een aansluiting een Bijdrage te vragen en vooruitbetaling hiervan te verlangen. Een abonnement wordt dan eerst aangegaan nadat de Bijdrage, waarvoor een factuur wordt verstrekt, is betaald.

3 Artikel 6 Gronden voor het weigeren van een abonnement Het aangaan van een abonnement kan worden geweigerd indien en zolang daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld: a. Ingeval van overmacht; b. Indien en zolang de eigenaar, de verhuurder, of de beheerder van het aan te sluiten perceel het aanleggen van de aansluiting niet toestaat of onredelijke voorwaarden aan zijn toestemming verbindt; c. Wanneer de aanvrager, naar het oordeel van de Stichting, onredelijke eisen stelt; d. Indien en zolang de aanvrager nog niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen t.a.v. Bijdrage, abonnementsgeld, etc. e. In het geval dat het perceel waarvoor de aansluiting wordt aangevraagd buiten de dorpskern is gelegen of de kosten van aanleg voor de Stichting onevenredig hoog zijn. Artikel 7 Duur en opzegging van een abonnement, bevestiging opzegging a. Het abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. b. Gedurende het eerste jaar na de aanleg van de aansluiting is opzegging alleen mogelijk tegen het einde van dat jaar behoudens in geval van overlijden of verhuizing. c. Het abonnement is iedere dag opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. d. De abonnee dient het abonnement schriftelijk op te zeggen overeenkomstig het in artikel 2a beschrevene; zie ook artikel 8 lid c. e. Opzegging is verplicht als de abonnee op zijn huidige adres zijn aansluiting op het kabelnet wenst te beëindigen, op een nieuw adres binnen Bleiswijk geen aansluiting wenst of naar een adres buiten Bleiswijk verhuist. f. Bij opzegging wegens overlijden of verhuizing eindigt het abonnement, in afwijking van het bepaalde in lid c., aan het einde van de maand waarin is opgezegd. g. De Stichting bevestigt de opzegging schriftelijk. De abonnee verplicht zich te controleren of hij na zijn opzegging de schrifteljke bevestiging daarvan van de Stichting ontvangt. De administratie van de Stichting is hiervoor, behoudens tegenbewijs, bindend. h. De verplichtingen van een abonnee eindigen op grond van de algemene voorwaarden eerst nadat de abonnee de Stichting in staat heeft gesteld de levering van het signaal te beëindigen, tenzij er voor de aansluiting inmiddels een ander abonnement afgesloten is. Artikel 8 Beëindiging van het abonnement bij het niet nakomen van de verplichtingen door de abonnee. a. De Stichting kan de signaallevering staken en het abonnement beëindigen indien de abonnee na schriftelijke aanmaning nalatig blijft binnen de daarbij gestelde termijn zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, na te komen. b. Indien de aard van de overtreding dit rechtvaardigt, is de Stichting bevoegd zonder schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling de signaallevering direct te staken en het abonnement te beëindigen. c. Het abonnement eindigt in de vorenbedoelde gevallen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tenzij de abonnee vóór de datum, waarop het abonnement zou eindigen alsnog zijn verplichtingen nakomt. Als datum van opzegging geldt de datum van de staking van de signaallevering. d. De aansluiting wordt niet eerder weer in dienst gesteld, dan nadat de abonnee zijn verplichtingen is nagekomen en voor zover nodig een nieuw

4 abonnement is aangegaan. De kosten van het buiten gebruik stellen na wanbetaling en weer in dienst stellen van de aansluiting komen voor rekening van de abonnee. De kosten voor het weer in dienst stellen bedragen 75,-- per abonnement/aansluiting. Deze kosten, waarvoor de Stichting een factuur zal verstrekken, moeten voordat de aansluiting in bedrijf wordt gesteld, zijn voldaan. Artikel 9 Beëindiging van het abonnement bij staking van de exploitatie a. Het abonnement eindigt bij verkoop, opheffing of faillissement, tenzij een andere exploitant de rechten en plichten van de Stichting overneemt. b. Na bedoelde overname zijn de Stichting en de abonnee ontheven van hun verplichtingen jegens elkaar. c. Het abonnement vervalt van rechtswege wanneer door de Stichting geen signaal meer kan worden geleverd. Artikel 10 Abonnementstarieven en de wijze van betaling a. Het voor een abonnement in rekening te brengen tarief is in een bijlage (de tarievenstaat) vermeld. b. Het tarief is gebaseerd op de toegang tot het kabelnet. De abonnee verkrijgt daarbij tevens de doorgifte van de programma's zoals deze in genoemde bijlage zijn vermeld. Het programmapakket wordt in overleg met de Programmaraad van gemeente Lansingerland, voorheen de gemeente Bleiswijk, samengesteld. Wijzigingen in het programmapakket (in het bijzonder dat van de FM radioprogramma's) zijn uitdrukkelijk voorbehouden. c. De in de tarievenstaat genoemde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. d. De betaling van het abonnementsgeld per jaar geschiedt bij vooruitbetaling. U ontvangt ieder jaar in december een nota voor de abonnementsgelden voor het volgende jaar. Wie voor automatische incasso kiest, krijgt 5,- korting. De betaling via automatische incasso wordt vooraf per kwartaal geïncasseerd. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Wanneer de verschuldigde bedragen op grond van aansluit-, gebruiks-, abonnements- en/of dienstenovereenkomst niet op de overeengekomen wijze voldaan worden, is de gebruiker, abonnee c.q. klant verplicht de Stichting de kosten van incasso die de Stichting CAI Bleiswijk moet maken, te vergoeden. e. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen worden schriftelijk bij het bestuur van de Stichting gemeld. f. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen geven geen recht op uitstel van betaling. Indien deze bezwaren, na onderzoek door de Stichting, gegrond blijken te zijn, zal verrekening tot het werkelijk verschuldigde bedrag plaatsvinden. Artikel 11 Verzoeken veranderingen aan AOP en aan het kabelnet a. Wie geen AOP (Abonnee Overname Punt) heeft en aangesloten wil worden op het kabelnet, vraagt schriftelijk een offerte aan. b. Wie het AOP wil laten verplaatsen, vraagt eveneens een offerte aan. c. Verzoeken voor alle (andere) veranderingen (bijv. het verplaatsen van een CAI-kast) aan het kabelnet van de Stichting worden schriftelijk aan het bestuur van de Stichting gedaan. Indien op het verzoek positief gereageerd kan worden, brengt het bestuur een offerte uit.

5 Artikel 12 Plaats van de aansluitdoos en/of AOP a. Bij de aanleg van een aansluiting in een bestaand perceel stelt de Stichting, voor zover mogelijk rekening houdende met reeds aanwezige bouwkundige voorzieningen, de plaats van invoer van de kabel in het perceel, de loop van de kabels en de plaats van de aansluitdoos vast. b. De plaats van de aansluitdoos (tweegats wandcontactdoos) wordt door de Stichting gekozen in het hoofdvertrek/meterkast zo dicht mogelijk bij de invoer van de kabel op maximaal 1 meter afstand van de muurboring. c. Bij de aanleg van een aansluiting in een nieuwbouwperceel wordt de aansluitdoos (het Abonnee Overname Punt) in de meterkast geplaatst. d. Het is de abonnee of een ander persoon niet toegestaan de in artikel 12.a of 12.b. genoemde aansluitdoos te verwijderen, te openen, te vervangen of te verplaatsen. Deze voorzieningen zijn en blijven eigendom van de Stichting. Artikel 13 Uitvoering van de werkzaamheden De Stichting, c.q. de aannemer, zal maatregelen nemen om hinder of schade voor de abonnee zoveel mogelijk te voorkomen. De Stichting, c.q. de aannemer, is gerechtigd de levering van signalen in verband met de voor het functioneren van de inrichting noodzakelijke werkzaamheden te onderbreken of te beperken. Indien mogelijk zal daarvan vooraf mededeling aan de betreffende abonnees worden gedaan. Artikel 14 Toegang tot het perceel a. De abonnee moet het personeel van de Stichting, de aannemer of het personeel van derden dat in opdracht van de Stichting of de aannemer handelt, de gelegenheid geven om in, op, aan of boven zijn perceel noodzakelijke werkzaamheden en voorzieningen uit te voeren ten behoeve van zijn aansluiting of andere delen van de inrichting. b. De abonnee heeft het recht geen toegang te verlenen, wanneer het personeel geen legitimatiebewijs kan overleggen waaruit blijkt dat betrokkene in opdracht van de Stichting handelt. Artikel 15 Verwijdering van voorzieningen na beëindiging abonnement Na beëindiging van het abonnement en na beëindiging van de exploitatie is de Stichting gerechtigd, doch niet verplicht, die delen van de inrichting die zich in, op, aan of boven het perceel van de voormalige abonnee bevinden, te verwijderen. Hierbij wordt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 gehandeld. Artikel 16 Omvang van de voorzieningen a. Indien en voor zover het systeem van de inrichting dit redelijkerwijs met zich meebrengt, is - tenzij de eigenaar, verhuurder of beheerder van het perceel dit verbiedt - de abonnee verplicht toe te staan dat in, op, aan of boven zijn perceel ten behoeve van andere abonnees door de Stichting aftakkingen van zijn aansluiting en verbindingskabel worden aangelegd, gecontroleerd, onderhouden, gewijzigd en verwijderd. b. Is de abonnee niet de feitelijke gebruiker van de aansluiting, dan staat hij jegens de Stichting er voor in, dat de feitelijke gebruiker geen bezwaar zal maken en vrijwaart hij de Stichting voor alle aanspraken die de gebruiker uit hoofde van de voor de aanleg, de instandhouding en de verwijdering verrichte werkzaamheden zou kunnen doen gelden.

6 c. Het treffen van deze voorzieningen dient ook te worden toegestaan na de aanleg van de eigen aansluiting van de abonnee. Artikel 17 Handhaving ook na beëindiging abonnement a. De abonnee staat toe dat, zolang hij in het perceel woonachtig is, de aansluiting en de in artikel 16 bedoelde voorzieningen, ook na beëindiging van zijn abonnement onder dezelfde bepalingen gehandhaafd blijven. b. Indien het belang van de abonnee zich redelijkerwijs verzet tegen handhaving van bedoelde voorzieningen, zal de Stichting deze zonder kosten voor de abonnee verwijderen. Hij handelt hierbij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13. c. Indien de abonnee eigenaar is van het perceel of dit gedurende de abonnementsperiode wordt, dient hij bij eigendomsoverdracht van het perceel of bij het verlenen van enig zakelijk genotrecht daarop, door middel van een kettingbeding de verplichtingen jegens de Stichting aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde over te dragen. Artikel 18 Gebruik van de aansluiting a. De abonnee mag zijn aansluiting alleen gebruiken voor de ontvangst van signalen met in het perceel aanwezige radio- en/of televisietoestellen. Daarnaast mag zijn aansluiting ook voor de ontvangst van signalen voor digitale televisie, internet en telefonie worden gebruikt van een met de Stichting CAI samenwerkende provider. b. Voor het aansluiten van een televisie- en/of radiotoestel dient gebruik gemaakt te worden van een degelijk en daarvoor geschikt aansluitsnoer van goede kwaliteit (Kabel Keur). c. Storingen of schade die het gevolg zijn van het gebruiken van ondeugdelijke aansluitsnoeren en/of aansluitmaterialen, of storingen of schade die zijn veroorzaakt door andere handelingen in strijd met de voorwaarden, worden op kosten van de abonnee of vanwege de Stichting opgeheven of hersteld. Artikel 19 Niet storen van derden a. Bij het gebruik van zijn aansluiting mag de abonnee geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij derden. b. De abonnee is verplicht aanwijzingen van de Stichting ter voorkoming of opheffing van storingen op te volgen. Artikel 20 Uitvoering van werkzaamheden door de abonnee a. De abonnee dient er voor te zorgen dat zijn aansluiting en andere delen van de inrichting in, op aan of boven zijn perceel niet beschadigd worden en bereikbaar blijven voor de Stichting. Zo dient hij bijvoorbeeld bij het verrichten van grondwerkzaamheden in zijn erf of directe omgeving er rekening mee te houden dat in de grond kabels van de inrichting aanwezig kunnen zijn. b. De abonnee mag zelf geen handelingen aan zijn aansluiting verrichten of door een ander laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van de wandcontactdoos of AOP. De Stichting zal op aanvraag van belanghebbende inlichtingen verstrekken omtrent de ligging van kabels van de inrichting in het perceel. c. Indien blijkt dat de abonnee zelf handelingen heeft verricht zoals bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van de wandcontactdoos of AOP,

7 zullen de kosten voor storingen en terugplaatsen van de AOP voor rekening van de abonnee zijn. Artikel 21 Opheffen van storingen en schade a. Wanneer de abonnee een storing, beschadiging of ander gebrek in of aan zijn aansluiting of andere delen van de inrichting constateert, dient hij dit terstond te melden. b. Storingen of schade in of aan de aansluiting worden door of vanwege de Stichting zonder kosten voor de abonnee opgeheven, voor zover de storing of de schade niet aan de abonnee is te wijten. c. Indien blijkt, dat de abonnee de storingsdienst onnodig heeft gewaarschuwd, bijvoorbeeld omdat de storing door eigen apparatuur en/of aansluitsnoeren en/of voorzieningen van derden (bijvoorbeeld UPC) wordt veroorzaakt, zal door de Stichting een vergoeding voor voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht. Artikel 22 Termijn voor het opheffen van storingen a. Bij onderbreking van de signalen van de landelijke Nederlandse tvomroepprogramma's door een storing in de inrichting, zal onder voorbehoud van overmacht, binnen 24 uur na de melding de levering van de signalen zo goed mogelijk zijn hersteld. b. Bij het wegvallen van de signalen van alle zenders als gevolg van een storing in de inrichting zal, onder voorbehoud van overmacht, de levering van de signalen, voor zover het de Nederlandse omroepprogramma's betreft, binnen 24 uur na ontvangst van de melding worden hervat. c. Andere storingen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de melding, verholpen, tenzij er sprake is van overmacht. Artikel 23 Vergoeding van schade a. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden schade moet worden toegebracht, zal de Stichting zorg dragen voor een zo goed mogelijk herstel in de oude toestand. b. Overige directe schade van de abonnee of van derden die bij de uitvoering van werkzaamheden in, op, aan of boven het perceel van de abonnee wordt veroorzaakt, zal door de Stichting worden vergoed behoudens wanneer deze kan aantonen dat de schade niet aan haar schuld of aan die van door haar aangewezen personen is te wijten. Artikel 24 Overmacht De Stichting is niet tot gehele of gedeeltelijke levering van signalen verplicht, indien en voor zover zij door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden a. De Stichting behoudt zich het recht voor de voorwaarden, inclusief de daarbij gevoegde tarieven (tarievenstaat)te wijzigen. b. Wijzigingen worden, indien de voorwaarden ingrijpende gevolgen hebben voor de abonnee, tenminste één maand vóór de datum van ingang aan de abonnee bekend gemaakt.

8 Artikel 26 Slotbepaling In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Bestuur van de Stichting. Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 11 oktober 2011.

9 Bijlagen Abonnementstarief Het abonnementsgeld bedraagt per 1 januari ,80 per jaar bij vooruitbetaling. Bij automatische incasso bedraagt het tarief per 1 januari ,70 per drie maanden inclusief 19% BTW en wordt vooraf geïncasseerd. Jaarlijks zal bekeken worden of door indexering en/of verhoogde afdracht aan zendgemachtigden het abonnementstarief moet worden bijgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aansluittarief Er is geen aansluiting: offerte op aanvraag. Er is wel een aansluiting, maar geen signaal: de bewoner betaalt voor administratiekosten 15,--. Verhuizing binnen Bleiswijk van een abonnee, er is wel of geen signaal op het nieuwe adres: de abonnee betaalt voor administratiekosten 15,--. Er is wel een aansluiting en er is ook signaal (na verhuizing vorige bewoner), de nieuwe abonnee betaalt voor administratiekosten 15,--. Er is wel een aansluiting, maar geen signaal (meer) (door wanbetaling van dezelfde bewoner): kosten heraansluiting 75,--. Voor inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met de abonneeadministratie: Voor de aan- of afsluitkosten raden wij u tevens aan om de rubriek "Aan -en afsluitingen signaal" op onze website te raadplegen.

10 Zenderoverzicht tv en radio De analoge tv-zenders die onder verantwoordelijkheid van de Stichting CAI Bleiswijk vallen: tv-zenders en kanalen Kanaal Programma Frequentie (MHz) Nederland Nederland Nederland RTL RTL SBS RTL Veronica / Disney XD Net Lansingerland TV (Kabelkrant) TV Rijnmond *) VRT Eén Ketnet / Canvas SLAM!TV BBC BBC ARD ZDF BBC World News RTL BRAVA NL CNN Discovery Channel Eurosport MTV National Geographic Channel Kindernet / Comedy Central Nickelodeon TV5 Monde Uitgang videorecorder *) Radio Rijnmond en TV Rijnmond zijn de regionale calamiteitenzenders.

11 Hieronder staan vermeld de radiozenders die onder verantwoordelijkheid van de Stichting CAI Bleiswijk vallen: FM radioprogramma s Programma Frequentie (MHz) Radio Radio FM Radio Radio VRT Radio VRT Radio Radio BBC World Service Radio Sunrise Arrow Jazz FM WDR %NL BBC Radio VFT Klara Radio Rijnmond *) Classic FM Radio Veronica WDR Radio 10 Gold Sky Radio Q-Music BNR Nieuwsradio Efteling Radio Radio Kink FM Slam FM Arrow Classic Rock FunX Concertzender Radio Amor Lansingerland FM Kerkradio Bleiswijk Geref. Kerk Kerkradio Bleiswijk Herv. Gem Radio West Tweede Kamer *) Radio Rijnmond en TV Rijnmond zijn de regionale calamiteitenzenders.

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting Edam-Volendam Mgr.C. Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam, telefoon 0299-398 398 Algemene Voorwaarden voor een individueel abonnement op levering van signalen via

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE "STICHTING CAI HARDERWIJK"

AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE STICHTING CAI HARDERWIJK AANSLUITVOORWAARDEN VOOR EEN ABONNEMENT OP DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN DE "STICHTING CAI HARDERWIJK" Stichting CAI Harderwijk Julianalaan 43 3843 CA Harderwijk Tel. (0341)410666 Fax (0341) 413485

Nadere informatie

Zenderoverzicht TV Standaard www.cogas.nl

Zenderoverzicht TV Standaard www.cogas.nl Zenderoverzicht TV Standaard Aadorp, Albergen, Almelo, Delden, Den Ham, Deurningen, Diepenheim, Enter, Fleringen, Geesteren, Goor, Harbrinkhoek, Hoge Hexel, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland. tarieven en voorwaarden

Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland. tarieven en voorwaarden Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden- Holland tarieven en voorwaarden Uitgave december 2014, copyright: Rekam, 2014 Tarievenoverzicht januari 2015 abonnement Rekam 1) administratiekosten nieuw abonnement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN KABELTELEVISIE WAALRE B.V. Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com )

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Oprichting 2004 NorthNets.com B.V. gevestigd te Siegerswoude Bijgewerkt 1 okt 2013 Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Informatie over de Bedsideterminal

Informatie over de Bedsideterminal Informatie over de Bedsideterminal Zuyderland Medisch Centrum biedt u de mogelijkheid te beschikken over telefoon, radio, internet en televisie aan bed. Deze folder geeft u informatie over de wijze waarop

Nadere informatie

KABEL. Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort.

KABEL. Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort. KABEL Algemene voorwaarden 2010 voor de aansluiting en levering van kabel door DELTA Kabelcomfort www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Werkingssfeer 4 Artikel 3 Het aanvragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van door de Raad van Bestuur van de Coöperatie

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

TV Standaard (digitale tv)

TV Standaard (digitale tv) TV Standaard (digitale tv) NPO 1 HD 1 NPO 2 HD 2 NPO 3 HD 3 RTL4 HD 4 RTL5 HD 5 SBS 6 HD 6 RTL7 HD 7 Veronica / Disney XD HD 8 NET 5 HD 9 RTL8 HD 10 FOX HD 11 Caiway Showroom kanaal 13 Comedy Central HD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van de dorpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Eenvoudige Zendervergelijking Glasvezel De Wolden. Een beknopt overzicht met de meest bekeken zenders versie 24 februari 2016

Eenvoudige Zendervergelijking Glasvezel De Wolden. Een beknopt overzicht met de meest bekeken zenders versie 24 februari 2016 Eenvoudige Zendervergelijking Glasvezel De Wolden Een beknopt overzicht met de meest bekeken zenders versie 24 februari 2016 Bij het vergelijken van de zenderpakketten van de verschillende providers duizelt

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van dorpen

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief radioadvies #29,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

c. Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel Lingemeer een Overeenkomst is aangegaan voor de

c. Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel Lingemeer een Overeenkomst is aangegaan voor de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN INDIVIDUEEL ABONNEMENT OP LEVERING VAN SIGNALEN VIA DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING VAN TECHSTREAM B.V., HIERNA TE NOEMEN EXPLOITANT KABEL LINGEMEER TE LIENDEN. Datum van ingang:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van een comptabele meetinrichting Stedin Meetbedrijf 2009 Stedin Meetbedrijf B.V. Essebaan 71 2908 LJ Capelle aan den IJssel 088-895 25 02 www.stedinmeetbedrijf.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van dorpen in de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client.

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client. Algemene voorwaarden van de Stichting Braam Kliniek Assen A. Algemeen De Stichting Braam Kliniek Assen is een stichting met onder meer als doel: het uitoefenen van poliklinische chirurgische behandelingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Ziggo Zenderoverzicht per 10-2-2015

Ziggo Zenderoverzicht per 10-2-2015 NPO 1 HD 1 TV Standaard HD Ja TV NPO 2 HD 2 TV Standaard HD Ja TV NPO 3 HD 3 TV Standaard HD Ja TV RTL 4 HD 4 TV Standaard HD Ja TV RTL 5 HD 5 TV Standaard HD Ja TV SBS 6 HD 6 TV Standaard HD Ja TV RTL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. e52 een uitgave van Media 52 B.V. versie 1.0-13 februari 2015

Algemene voorwaarden. e52 een uitgave van Media 52 B.V. versie 1.0-13 februari 2015 Algemene voorwaarden e52 een uitgave van Media 52 B.V. versie 1.0-13 februari 2015 1.Definities De in dit document met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis, in meervoud of enkelvoud:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Razendsnelle glasvezelverbinding, meest persoonlijke service.

Razendsnelle glasvezelverbinding, meest persoonlijke service. Razendsnelle glasvezelverbinding, meest persoonlijke service. Internet, televisie, vaste en mobiele telefonie, huisbeveiliging, computerbeveiliging en nog veel meer, op de manier zoals u dat wilt. Dat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014

Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014 Pagina 1 van 5 Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Fudura B.V. 2017 Artikel 1 Huurder Definities de partij met wie Fudura B.V. een Huurovereenkomst sluit. Verhuurder Fudura B.V., onderdeel van Enexis

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie