Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting (abonnement) Artikel 1 Definities en omschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder a. Beheerder kabelnet: De Stichting, die gerechtigd is tot het aanleggen en exploiteren van de centrale antenne-inrichting te Bleiswijk. b. Stichting: De Stichting Centrale Antenne-Inrichting Bleiswijk, die met medeweten van de gemeente Lansingerland, voorheen de gemeente Bleiswijk, de aanleg en exploitatie van de centrale antenne-inrichting verzorgt. c. Inrichting: De centrale antenne-inrichting aangelegd overeenkomstig het door het Stichtingsbestuur goedgekeurde "Bestek en Voorwaarden". d. Individuele (standaard)aansluiting: De aansluiting in een perceel dat als woning wordt gebruikt. e. Perceel: De woning (of bedrijfsruimte) of het voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte daarvan, met bijhorend erf, ten behoeve waarvan een individueel abonnement wordt of is aangegaan en waarin de aansluitdoos of Abonnee Overname Punt (AOP) wordt of is aangebracht. f. Abonnee Overname Punt (AOP): De in de meterkast of een andere locatie in de woning aangebrachte en verzegelde voorziening (aansluitdoos) waarmede de kabel(s) in het perceel op de inrichting worden aangesloten. g. Aansluitdoos: De (tweegats)wandcontactdoos in een woning waarmede de kabel(s) in het perceel op de inrichting worden aangesloten. h. Aansluitsnoer: Het snoer met de eventueel daarbij behorende aanpassingsonderdelen voor het aansluiten van een radio- en/of een televisietoestel op de aansluitdoos. i. Signalen: De signalen van radio- of televisieomroepzenders en eventuele signalen afkomstig van andere bronnen, welke via de inrichting worden getransporteerd. j. Abonnement: De overeenkomst waarbij enerzijds de Stichting zich verbindt volgens de voorwaarden een aansluiting aan te leggen, in stand te houden en signalen te leveren, en anderzijds de abonnee zich verbindt de voorwaarden na te komen. k. Aanvrager: De natuurlijke of rechtspersoon, die een abonnement op de inrichting van de Stichting toestaat. l. Abonnee: De natuurlijke of rechtspersoon, die zich bij de Stichting heeft geabonneerd op het gebruik van het signaal dat de Stichting levert. m. Eigenaar: Eigenaar is degene die het perceel in eigendom heeft.

2 Artikel 2 Aanvraag en het tot stand komen van een abonnement a. Degene die op het kabelnet van de Stichting aangesloten wil worden, dient dit schriftelijk aan te vragen bij de abonneeadministratie. Dit kan door een online formulier op de website van de Stichting (www.cai-bleiswijk.nl) in te vullen of een te sturen naar de abonneeadministratie of een brief te schrijven naar de Stichting CAI Bleiswijk, ter attentie van de abonneeadministratie, Postbus 42, 2665ZG Bleiswijk. Er zijn drie mogelijkheden: 1. De aanvrager is woonachtig in Bleiswijk en wenst op zijn huidige adres aangesloten te worden; 2. de aanvrager is woonachtig in Bleiswijk en wenst op zijn nieuwe adres binnen Bleiswijk aangesloten te worden; 3. de aanvrager is niet woonachtig in Bleiswijk, verhuist naar Bleiswijk en wenst aangesloten te worden. b. Het abonnement komt tot stand op het ogenblik dat de schriftelijke aanvrage door de abonneeadministratie is ontvangen, tenzij de Stichting de aanvraag weigert op grond van artikel 6 en daarvan binnen vier weken na ontvangst van de aanmelding de aanvrager kennis heeft gegeven. c. De Stichting draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke totstandbrenging van de aansluiting en/of de signaallevering. d. Het abonnementsgeld is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aansluiting is gerealiseerd en/of de signaallevering is aangevangen. Artikel 3 Wijziging abonnement door verhuizing a. Een abonnee die binnen Bleiswijk verhuist en op zijn nieuwe adres binnen Bleiswijk ook een aansluiting op het kabelnet van de Stichting wenst, dient dat schriftelijk te melden als onder artikel 2a beschreven. b. Een abonnee die binnen Bleiswijk verhuist en op zijn nieuwe adres geen aansluiting wenst of naar elders vertrekt, zegt zijn abonnement schriftelijk op als onder artikel 2a beschreven. Artikel 4 Toestemming eigenaar aan te sluiten perceel De huurder moet een schriftelijke verklaring aanvragen bij de verhuurder, indien hij een kabelaansluiting wenst. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij er voor in dat de eigenaar, de verhuurder of de beheerder van het perceel instemt met het aanleggen en het houden van de aansluiting en het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden en voorzieningen in, op, aan, of boven het perceel. De eigenaar dient hiervoor toestemming, voorzien van handtekening, te verlenen aan de huurder. Artikel 5 Heffing van een Bijdrage De Stichting behoudt zich het recht voor om voor het maken van een aansluiting een Bijdrage te vragen en vooruitbetaling hiervan te verlangen. Een abonnement wordt dan eerst aangegaan nadat de Bijdrage, waarvoor een factuur wordt verstrekt, is betaald.

3 Artikel 6 Gronden voor het weigeren van een abonnement Het aangaan van een abonnement kan worden geweigerd indien en zolang daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld: a. Ingeval van overmacht; b. Indien en zolang de eigenaar, de verhuurder, of de beheerder van het aan te sluiten perceel het aanleggen van de aansluiting niet toestaat of onredelijke voorwaarden aan zijn toestemming verbindt; c. Wanneer de aanvrager, naar het oordeel van de Stichting, onredelijke eisen stelt; d. Indien en zolang de aanvrager nog niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen t.a.v. Bijdrage, abonnementsgeld, etc. e. In het geval dat het perceel waarvoor de aansluiting wordt aangevraagd buiten de dorpskern is gelegen of de kosten van aanleg voor de Stichting onevenredig hoog zijn. Artikel 7 Duur en opzegging van een abonnement, bevestiging opzegging a. Het abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. b. Gedurende het eerste jaar na de aanleg van de aansluiting is opzegging alleen mogelijk tegen het einde van dat jaar behoudens in geval van overlijden of verhuizing. c. Het abonnement is iedere dag opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. d. De abonnee dient het abonnement schriftelijk op te zeggen overeenkomstig het in artikel 2a beschrevene; zie ook artikel 8 lid c. e. Opzegging is verplicht als de abonnee op zijn huidige adres zijn aansluiting op het kabelnet wenst te beëindigen, op een nieuw adres binnen Bleiswijk geen aansluiting wenst of naar een adres buiten Bleiswijk verhuist. f. Bij opzegging wegens overlijden of verhuizing eindigt het abonnement, in afwijking van het bepaalde in lid c., aan het einde van de maand waarin is opgezegd. g. De Stichting bevestigt de opzegging schriftelijk. De abonnee verplicht zich te controleren of hij na zijn opzegging de schrifteljke bevestiging daarvan van de Stichting ontvangt. De administratie van de Stichting is hiervoor, behoudens tegenbewijs, bindend. h. De verplichtingen van een abonnee eindigen op grond van de algemene voorwaarden eerst nadat de abonnee de Stichting in staat heeft gesteld de levering van het signaal te beëindigen, tenzij er voor de aansluiting inmiddels een ander abonnement afgesloten is. Artikel 8 Beëindiging van het abonnement bij het niet nakomen van de verplichtingen door de abonnee. a. De Stichting kan de signaallevering staken en het abonnement beëindigen indien de abonnee na schriftelijke aanmaning nalatig blijft binnen de daarbij gestelde termijn zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, na te komen. b. Indien de aard van de overtreding dit rechtvaardigt, is de Stichting bevoegd zonder schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling de signaallevering direct te staken en het abonnement te beëindigen. c. Het abonnement eindigt in de vorenbedoelde gevallen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tenzij de abonnee vóór de datum, waarop het abonnement zou eindigen alsnog zijn verplichtingen nakomt. Als datum van opzegging geldt de datum van de staking van de signaallevering. d. De aansluiting wordt niet eerder weer in dienst gesteld, dan nadat de abonnee zijn verplichtingen is nagekomen en voor zover nodig een nieuw

4 abonnement is aangegaan. De kosten van het buiten gebruik stellen na wanbetaling en weer in dienst stellen van de aansluiting komen voor rekening van de abonnee. De kosten voor het weer in dienst stellen bedragen 75,-- per abonnement/aansluiting. Deze kosten, waarvoor de Stichting een factuur zal verstrekken, moeten voordat de aansluiting in bedrijf wordt gesteld, zijn voldaan. Artikel 9 Beëindiging van het abonnement bij staking van de exploitatie a. Het abonnement eindigt bij verkoop, opheffing of faillissement, tenzij een andere exploitant de rechten en plichten van de Stichting overneemt. b. Na bedoelde overname zijn de Stichting en de abonnee ontheven van hun verplichtingen jegens elkaar. c. Het abonnement vervalt van rechtswege wanneer door de Stichting geen signaal meer kan worden geleverd. Artikel 10 Abonnementstarieven en de wijze van betaling a. Het voor een abonnement in rekening te brengen tarief is in een bijlage (de tarievenstaat) vermeld. b. Het tarief is gebaseerd op de toegang tot het kabelnet. De abonnee verkrijgt daarbij tevens de doorgifte van de programma's zoals deze in genoemde bijlage zijn vermeld. Het programmapakket wordt in overleg met de Programmaraad van gemeente Lansingerland, voorheen de gemeente Bleiswijk, samengesteld. Wijzigingen in het programmapakket (in het bijzonder dat van de FM radioprogramma's) zijn uitdrukkelijk voorbehouden. c. De in de tarievenstaat genoemde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. d. De betaling van het abonnementsgeld per jaar geschiedt bij vooruitbetaling. U ontvangt ieder jaar in december een nota voor de abonnementsgelden voor het volgende jaar. Wie voor automatische incasso kiest, krijgt 5,- korting. De betaling via automatische incasso wordt vooraf per kwartaal geïncasseerd. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Wanneer de verschuldigde bedragen op grond van aansluit-, gebruiks-, abonnements- en/of dienstenovereenkomst niet op de overeengekomen wijze voldaan worden, is de gebruiker, abonnee c.q. klant verplicht de Stichting de kosten van incasso die de Stichting CAI Bleiswijk moet maken, te vergoeden. e. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen worden schriftelijk bij het bestuur van de Stichting gemeld. f. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen geven geen recht op uitstel van betaling. Indien deze bezwaren, na onderzoek door de Stichting, gegrond blijken te zijn, zal verrekening tot het werkelijk verschuldigde bedrag plaatsvinden. Artikel 11 Verzoeken veranderingen aan AOP en aan het kabelnet a. Wie geen AOP (Abonnee Overname Punt) heeft en aangesloten wil worden op het kabelnet, vraagt schriftelijk een offerte aan. b. Wie het AOP wil laten verplaatsen, vraagt eveneens een offerte aan. c. Verzoeken voor alle (andere) veranderingen (bijv. het verplaatsen van een CAI-kast) aan het kabelnet van de Stichting worden schriftelijk aan het bestuur van de Stichting gedaan. Indien op het verzoek positief gereageerd kan worden, brengt het bestuur een offerte uit.

5 Artikel 12 Plaats van de aansluitdoos en/of AOP a. Bij de aanleg van een aansluiting in een bestaand perceel stelt de Stichting, voor zover mogelijk rekening houdende met reeds aanwezige bouwkundige voorzieningen, de plaats van invoer van de kabel in het perceel, de loop van de kabels en de plaats van de aansluitdoos vast. b. De plaats van de aansluitdoos (tweegats wandcontactdoos) wordt door de Stichting gekozen in het hoofdvertrek/meterkast zo dicht mogelijk bij de invoer van de kabel op maximaal 1 meter afstand van de muurboring. c. Bij de aanleg van een aansluiting in een nieuwbouwperceel wordt de aansluitdoos (het Abonnee Overname Punt) in de meterkast geplaatst. d. Het is de abonnee of een ander persoon niet toegestaan de in artikel 12.a of 12.b. genoemde aansluitdoos te verwijderen, te openen, te vervangen of te verplaatsen. Deze voorzieningen zijn en blijven eigendom van de Stichting. Artikel 13 Uitvoering van de werkzaamheden De Stichting, c.q. de aannemer, zal maatregelen nemen om hinder of schade voor de abonnee zoveel mogelijk te voorkomen. De Stichting, c.q. de aannemer, is gerechtigd de levering van signalen in verband met de voor het functioneren van de inrichting noodzakelijke werkzaamheden te onderbreken of te beperken. Indien mogelijk zal daarvan vooraf mededeling aan de betreffende abonnees worden gedaan. Artikel 14 Toegang tot het perceel a. De abonnee moet het personeel van de Stichting, de aannemer of het personeel van derden dat in opdracht van de Stichting of de aannemer handelt, de gelegenheid geven om in, op, aan of boven zijn perceel noodzakelijke werkzaamheden en voorzieningen uit te voeren ten behoeve van zijn aansluiting of andere delen van de inrichting. b. De abonnee heeft het recht geen toegang te verlenen, wanneer het personeel geen legitimatiebewijs kan overleggen waaruit blijkt dat betrokkene in opdracht van de Stichting handelt. Artikel 15 Verwijdering van voorzieningen na beëindiging abonnement Na beëindiging van het abonnement en na beëindiging van de exploitatie is de Stichting gerechtigd, doch niet verplicht, die delen van de inrichting die zich in, op, aan of boven het perceel van de voormalige abonnee bevinden, te verwijderen. Hierbij wordt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 gehandeld. Artikel 16 Omvang van de voorzieningen a. Indien en voor zover het systeem van de inrichting dit redelijkerwijs met zich meebrengt, is - tenzij de eigenaar, verhuurder of beheerder van het perceel dit verbiedt - de abonnee verplicht toe te staan dat in, op, aan of boven zijn perceel ten behoeve van andere abonnees door de Stichting aftakkingen van zijn aansluiting en verbindingskabel worden aangelegd, gecontroleerd, onderhouden, gewijzigd en verwijderd. b. Is de abonnee niet de feitelijke gebruiker van de aansluiting, dan staat hij jegens de Stichting er voor in, dat de feitelijke gebruiker geen bezwaar zal maken en vrijwaart hij de Stichting voor alle aanspraken die de gebruiker uit hoofde van de voor de aanleg, de instandhouding en de verwijdering verrichte werkzaamheden zou kunnen doen gelden.

6 c. Het treffen van deze voorzieningen dient ook te worden toegestaan na de aanleg van de eigen aansluiting van de abonnee. Artikel 17 Handhaving ook na beëindiging abonnement a. De abonnee staat toe dat, zolang hij in het perceel woonachtig is, de aansluiting en de in artikel 16 bedoelde voorzieningen, ook na beëindiging van zijn abonnement onder dezelfde bepalingen gehandhaafd blijven. b. Indien het belang van de abonnee zich redelijkerwijs verzet tegen handhaving van bedoelde voorzieningen, zal de Stichting deze zonder kosten voor de abonnee verwijderen. Hij handelt hierbij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13. c. Indien de abonnee eigenaar is van het perceel of dit gedurende de abonnementsperiode wordt, dient hij bij eigendomsoverdracht van het perceel of bij het verlenen van enig zakelijk genotrecht daarop, door middel van een kettingbeding de verplichtingen jegens de Stichting aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde over te dragen. Artikel 18 Gebruik van de aansluiting a. De abonnee mag zijn aansluiting alleen gebruiken voor de ontvangst van signalen met in het perceel aanwezige radio- en/of televisietoestellen. Daarnaast mag zijn aansluiting ook voor de ontvangst van signalen voor digitale televisie, internet en telefonie worden gebruikt van een met de Stichting CAI samenwerkende provider. b. Voor het aansluiten van een televisie- en/of radiotoestel dient gebruik gemaakt te worden van een degelijk en daarvoor geschikt aansluitsnoer van goede kwaliteit (Kabel Keur). c. Storingen of schade die het gevolg zijn van het gebruiken van ondeugdelijke aansluitsnoeren en/of aansluitmaterialen, of storingen of schade die zijn veroorzaakt door andere handelingen in strijd met de voorwaarden, worden op kosten van de abonnee of vanwege de Stichting opgeheven of hersteld. Artikel 19 Niet storen van derden a. Bij het gebruik van zijn aansluiting mag de abonnee geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij derden. b. De abonnee is verplicht aanwijzingen van de Stichting ter voorkoming of opheffing van storingen op te volgen. Artikel 20 Uitvoering van werkzaamheden door de abonnee a. De abonnee dient er voor te zorgen dat zijn aansluiting en andere delen van de inrichting in, op aan of boven zijn perceel niet beschadigd worden en bereikbaar blijven voor de Stichting. Zo dient hij bijvoorbeeld bij het verrichten van grondwerkzaamheden in zijn erf of directe omgeving er rekening mee te houden dat in de grond kabels van de inrichting aanwezig kunnen zijn. b. De abonnee mag zelf geen handelingen aan zijn aansluiting verrichten of door een ander laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van de wandcontactdoos of AOP. De Stichting zal op aanvraag van belanghebbende inlichtingen verstrekken omtrent de ligging van kabels van de inrichting in het perceel. c. Indien blijkt dat de abonnee zelf handelingen heeft verricht zoals bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van de wandcontactdoos of AOP,

7 zullen de kosten voor storingen en terugplaatsen van de AOP voor rekening van de abonnee zijn. Artikel 21 Opheffen van storingen en schade a. Wanneer de abonnee een storing, beschadiging of ander gebrek in of aan zijn aansluiting of andere delen van de inrichting constateert, dient hij dit terstond te melden. b. Storingen of schade in of aan de aansluiting worden door of vanwege de Stichting zonder kosten voor de abonnee opgeheven, voor zover de storing of de schade niet aan de abonnee is te wijten. c. Indien blijkt, dat de abonnee de storingsdienst onnodig heeft gewaarschuwd, bijvoorbeeld omdat de storing door eigen apparatuur en/of aansluitsnoeren en/of voorzieningen van derden (bijvoorbeeld UPC) wordt veroorzaakt, zal door de Stichting een vergoeding voor voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht. Artikel 22 Termijn voor het opheffen van storingen a. Bij onderbreking van de signalen van de landelijke Nederlandse tvomroepprogramma's door een storing in de inrichting, zal onder voorbehoud van overmacht, binnen 24 uur na de melding de levering van de signalen zo goed mogelijk zijn hersteld. b. Bij het wegvallen van de signalen van alle zenders als gevolg van een storing in de inrichting zal, onder voorbehoud van overmacht, de levering van de signalen, voor zover het de Nederlandse omroepprogramma's betreft, binnen 24 uur na ontvangst van de melding worden hervat. c. Andere storingen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de melding, verholpen, tenzij er sprake is van overmacht. Artikel 23 Vergoeding van schade a. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden schade moet worden toegebracht, zal de Stichting zorg dragen voor een zo goed mogelijk herstel in de oude toestand. b. Overige directe schade van de abonnee of van derden die bij de uitvoering van werkzaamheden in, op, aan of boven het perceel van de abonnee wordt veroorzaakt, zal door de Stichting worden vergoed behoudens wanneer deze kan aantonen dat de schade niet aan haar schuld of aan die van door haar aangewezen personen is te wijten. Artikel 24 Overmacht De Stichting is niet tot gehele of gedeeltelijke levering van signalen verplicht, indien en voor zover zij door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden a. De Stichting behoudt zich het recht voor de voorwaarden, inclusief de daarbij gevoegde tarieven (tarievenstaat)te wijzigen. b. Wijzigingen worden, indien de voorwaarden ingrijpende gevolgen hebben voor de abonnee, tenminste één maand vóór de datum van ingang aan de abonnee bekend gemaakt.

8 Artikel 26 Slotbepaling In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Bestuur van de Stichting. Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 11 oktober 2011.

9 Bijlagen Abonnementstarief Het abonnementsgeld bedraagt per 1 januari ,80 per jaar bij vooruitbetaling. Bij automatische incasso bedraagt het tarief per 1 januari ,70 per drie maanden inclusief 19% BTW en wordt vooraf geïncasseerd. Jaarlijks zal bekeken worden of door indexering en/of verhoogde afdracht aan zendgemachtigden het abonnementstarief moet worden bijgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aansluittarief Er is geen aansluiting: offerte op aanvraag. Er is wel een aansluiting, maar geen signaal: de bewoner betaalt voor administratiekosten 15,--. Verhuizing binnen Bleiswijk van een abonnee, er is wel of geen signaal op het nieuwe adres: de abonnee betaalt voor administratiekosten 15,--. Er is wel een aansluiting en er is ook signaal (na verhuizing vorige bewoner), de nieuwe abonnee betaalt voor administratiekosten 15,--. Er is wel een aansluiting, maar geen signaal (meer) (door wanbetaling van dezelfde bewoner): kosten heraansluiting 75,--. Voor inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met de abonneeadministratie: Voor de aan- of afsluitkosten raden wij u tevens aan om de rubriek "Aan -en afsluitingen signaal" op onze website te raadplegen.

10 Zenderoverzicht tv en radio De analoge tv-zenders die onder verantwoordelijkheid van de Stichting CAI Bleiswijk vallen: tv-zenders en kanalen Kanaal Programma Frequentie (MHz) Nederland Nederland Nederland RTL RTL SBS RTL Veronica / Disney XD Net Lansingerland TV (Kabelkrant) TV Rijnmond *) VRT Eén Ketnet / Canvas SLAM!TV BBC BBC ARD ZDF BBC World News RTL BRAVA NL CNN Discovery Channel Eurosport MTV National Geographic Channel Kindernet / Comedy Central Nickelodeon TV5 Monde Uitgang videorecorder *) Radio Rijnmond en TV Rijnmond zijn de regionale calamiteitenzenders.

11 Hieronder staan vermeld de radiozenders die onder verantwoordelijkheid van de Stichting CAI Bleiswijk vallen: FM radioprogramma s Programma Frequentie (MHz) Radio Radio FM Radio Radio VRT Radio VRT Radio Radio BBC World Service Radio Sunrise Arrow Jazz FM WDR %NL BBC Radio VFT Klara Radio Rijnmond *) Classic FM Radio Veronica WDR Radio 10 Gold Sky Radio Q-Music BNR Nieuwsradio Efteling Radio Radio Kink FM Slam FM Arrow Classic Rock FunX Concertzender Radio Amor Lansingerland FM Kerkradio Bleiswijk Geref. Kerk Kerkradio Bleiswijk Herv. Gem Radio West Tweede Kamer *) Radio Rijnmond en TV Rijnmond zijn de regionale calamiteitenzenders.

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt De algemene voorwaarden ParkNed B.V. Zakelijke Markt zijn vastgesteld op 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst 1. Definities a. Evohost Internet Solutions: internet service provider gevestigd in Haaksbergen, dan wel een aan haar gelieerde onderneming. b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378

Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378 Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378 Index: Introductie Tam One BV Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie