Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

2 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en) Perceel Hoofdleiding Aansluiting : : de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens de overeenkomst met leverancier warmte geleverd krijgt : de apparatuur van de leverancier bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik : een centrale warmtepompinstallatie die warmte, warm tapwater en topkoeling produceert. : Warmte Topkoeling Warm tapwater : de in het perceel aanwezige binnenleidingen en de daarmee verbonden toestellen, bestemd voor het betrekken van warmte, te rekenen onmiddellijk na de meetinrichting : de onroerende zaak, waarin volgens de warmteleveringsovereenkomst,de Installatie is of wordt aangebracht : de (distributie)leiding van de leverancier waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht : de leiding van de leverancier die de installatie met de ter plaatse aanwezige hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle ander door of vanwege de leverancier in of aan die leiding aangebrachte apparatuur Artikel 2 LEVERING EN AFNAME 1. De levering van energie geschiedt uit hoofde van een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer. 2. De overeenkomst gaat in op de dag waarop de afnemer voor het eerst energie van de leverancier betrekt 3. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen 4. De verplichting tot aansluiting en levering ingevolge de overeenkomst eindigt in ieder geval indien en voor zover een aan de leverancier verleende vergunning wordt ingetrokken of vervallen verklaard. 5. Afnemer zal aan de door de WP-installatie geleverde energie geen andere bestemming geven dan verbruik op het adres zoals genoemd in de leveringsovereenkomst. Pagina 2 van 7

3 6. Afnemer verplicht zich aan de door de WP-installatie geleverde energie af te nemen op het adres zoals genoemd in de leveringsovereenkomst. Artikel 3 MEETINRICHTING 1. De leverancier bepaalt de plaats van de meetinrichting. De meetinrichting wordt door of vanwege de leverancier en op haar kosten geplaatst en onderhouden. Vervanging, al dan niet als gevolg van uitbreiding of wijziging van de installatie, verplaatsing of wegneming mag alleen door of vanwege de leverancier geschieden. De daaraan verbonden kosten komen eveneens voor rekening van de leverancier. Vervanging of verplaatsing en de daarmee verband houdende kosten zijn echter voor rekening van de afnemer, indien de vervanging of verplaatsing geschiedt op zijn verzoek of het gevolg is van zijn handelen of nalaten. De leverancier deelt de afnemer zoveel mogelijk vooraf mee wanneer de meetinrichting wordt vervangen of verplaatst. 2. Het onderhoud en de periodieke controle van de meetinrichting geschiedt door en voor rekening van leverancier. Tot het instellen, verstellen, controleren en dergelijke van de meetinrichting en tot het toetsen aan de normen en eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden, zijn uitsluitend personen bevoegd die daartoe door leverancier zijn aangewezen. 3. Indien bij afnemer het vermoeden bestaat dat de door leverancier opgestelde meetinrichting verkeerd aanwijst, dient de afnemer de leverancier daarvan terstond in kennis te stellen. Zowel afnemer als leverancier hebben het recht de meetinrichting die dient voor het vaststellen van de geleverde hoeveelheid energie te doen controleren en te doen toetsen aan de normen en eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden. De kosten hiervan komen ten laste van afnemer, indien de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden op zijn verzoek geschiedt en geen miswijzing is geconstateerd. Een miswijzing wordt niet aanwezig geacht indien zij binnen de grenzen van (wettelijke) regels en normen blijft dan wel bij gebreke van (wettelijke) regels en normen ter zake minder dan 1,5 procent bedraagt, brekend over het gehele meetbereik van de meetinrichting. Voorzover daartoe naar de mening van leverancier aanleiding is, doch in ieder geval wanneer bij de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden en miswijzing blijkt te bestaan, wordt de meetinrichting opnieuw ingesteld of vervangen. 4. In geval van miswijzing vindt aan de hand van de resultaten van de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden een herberekening plaats van de geleverde hoeveelheid energie vanaf het tijdstip waarop afnemer of leverancier de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden verlangde, tenzij een andere datum voor het begin van de miswijzing aannemelijk is, evenwel nimmer dan 24 maanden voor de dag waarop de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijk meetinrichting gesteld mogen worden, werd verlangd. In geval van fraude zal echter volledige verrekening plaatsvinden. 5. Indien de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden geen bruikbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering of indien een meetinrichting wegens de controle en de toetsing aan de normen en de eisen die aan een dergelijke meetinrichting gesteld mogen worden of om andere redenen tijdelijk buiten bedrijf is of indien kennelijk sprake is van miswijzing, is de leverancier bevoegd na overleg met afnemer de afname van het tijdvak waarover niet of niet juist is gemeten vast te stellen door schatting naar de beste ter beschikking van leverancier staande gegeven hieromtrent Pagina 3 van 7

4 Artikel 4 REKENING EN BETALING 1. Leverancier dient aan het einde van iedere maand een voorschotnota over de geschatte hoeveelheid afgenomen energie op jaarbasis bij afnemer in. Leverancier dient zo spoedig mogelijk na het einde van ieder jaar over de afgenomen hoeveelheid energie een rekening met daarop in mindering gebracht de betaalde voorschotten bij afnemer in. 2. De rekeningen dienen op een door leverancier aan te geven wijze binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan met dien verstande dat leverancier de vrije beschikking krijgt over de gelden door overmaking op een door leverancier aan te geven rekening. Betwisting door afnemer van de juistheid van de rekening heft de verplichting om binnen de bepaalde termijn te betalen niet op. Indien de rekening niet op het tijdstip als bedoeld in de eerste volzin is voldaan, is de afnemer die tot betaling ervan verplicht is, van rechtswege in gebreke en kan hem voor elke dag waarmee de gestelde betalingstermijn wordt overschreden een rentevergoeding in rekening worden gebracht, berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente, verhoogd met administratiekosten en met kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning. Artikel 5 WP-INSTALLATIE EN TOE- EN AFVOERLEIDING(EN) 1. Indien leverancier gebruik moet maken van grond cq onroerend goed toebehorend aan afnemer, dan verbindt afnemer zich ten gunste van leverancier op bedoelde grond het recht van opstal te vestigen voor de periode als bedoeld in punt 7 van de overeenkomst. In dat geval verbinden zij zich tevens de titel van aankomst van het in de voorgaande zin bedoelde recht van opstal in de daartoe openbare registers te doen inschrijven. Afnemer staat er voor in dat leverancier dit recht om niet verkrijgt. De kosten van het vestigen van dit zakelijke recht komen ten laste van de leverancier. 2. Na uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de WP-installatie brengt leverancier het terrein cq appartement en de eigendommen van afnemer zoveel mogelijk in de vroegere toestand terug. 3. Afnemer zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, ervoor zorg dragen dat iedere handeling achterwege blijft, waardoor de levering van warmte door leverancier kan worden belet of belemmerd dan wel de veilige ligging of het herstel van de WP-installatie en van de leiding(en) in gevaar kan worden gebracht of gevaar voor personen of goederen kan ontstaan, een en ander te beoordeling van leverancier. 4. Indien de in het eerste lid bedoelde grond cq onroerend goed van afnemer wordt vervreemd, dan geeft afnemer hiervan tijdig kennis aan leverancier. 5. Indien de WP-installatie en/of toe-en afvoerleiding(en) en/of de in artikel 3 bedoelde meetinrichting door toedoen van afnemer in een situatie is/zijn geraakt dat verplaatsing of aanpassing naar de gestelde eisen voor een veilige ligging, noodzakelijk wordt geacht, komen de kosten daarvan voor rekening van afnemer. Hetzelfde geldt indien verplaatsing of aanpassing op verzoek van afnemer geschiedt. Pagina 4 van 7

5 Artikel 6 WP-INSTALLATIE 1. De aanschaffing, opstelling, reparatie, onderhoud, periodieke controle en vervanging van de WP-installatie geschiedt door en voor rekening van leverancier. 2. Tot het instellen, verstellen en dergelijke van de WP-installatie zijn uitsluitend personen bevoegd die daartoe door leverancier zijn aangewezen. TOE- EN AFVOERLEIDING(EN) 3. De toe- en afvoerleidingen moeten voldoen aan de voorwaarden die de leverancier stelt. Technische werkzaamheden aan de toe- en afvoerleidingen, waaronder het onderhoud en de periodieke controles, dienen op kosten van de afnemer te worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikken, één en ander met inachtneming van de (aansluit)voorwaarden van de leverancier. De afnemer draagt er zorg voor dat de toe- en afvoerleidingen goed worden onderhouden. Op een daartoe strekkend verzoek van de installateur is hij verplicht alle verlangde gegevens betreffende de installateur te verstrekken. 4. Uitsluitend personen die van een door de leverancier goedgekeurd legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, hebben toegang tot de WP-installatie. 5. Indien de afnemer lekkage in, dan wel andere gebreken aan de toe- en afvoerleiding(en) constateert, zal hij de leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen en is hij verplicht bedoelde lekkage en gebreken onmiddellijk voor zijn rekening te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van de leverancier op te volgen. Artikel 7 OVERIGE VERPLICHTINGEN 1. Partijen zullen elkaar steeds zo goed en tijdig mogelijk op de hoogte stellen van alle gegevens en voorvallen, welke voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 2. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat steeds iemand bereikbaar is, die ten aanzien van de beschikbaarstelling, respectievelijk de levering maatregelen kan doen nemen of inlichtingen kan verstrekken. Artikel 8 STAKING VAN DE LEVERING, ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 1. De leverancier is bevoegd na voorafgaande waarschuwing tenzij dat om redenen van veiligheid niet van de leverancier verlangd kan worden de levering te onderbreken en de aansluiting te deactiveren, indien en zolang de afnemer één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden of de op grond van deze voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: a. de installatie niet voldoet aan de aansluitvoorwaarden van de leverancier; b. de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt; c. de afnemer een eventueel overeengekomen betalingsregeling niet nakomt. 2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde onderbreking wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten van de onderbreking en hervatting van de levering c.q. heractivering van de aansluiting alsmede van eventueel door de leverancier in Pagina 5 van 7

6 verband hiermee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting c.q. heractivering van de aansluiting kan de leverancier nadere voorwaarden verbinden. 3. Het gebruik door de leverancier van haar bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en artikel 9 kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de leverancier voor eventueel daaruit ontstane schade. Artikel 9 ONDERBREKING EN WIJZIGING IN DE OMVANG VAN DE LEVERING De leverancier is bevoegd, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade, de warmtelevering gedurende de werkzaamheden te onderbreken. Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID 1. Leverancier verbindt zich de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende leveringsverplichting naar beste vermogen na te komen en eventuele storingen in de energielevering zo snel mogelijk op te heffen. 2. Leverancier is niet aansprakelijk, indien op enigerlei wijze door of in verband met de levering van energie WP-installatie, daaronder begrepen de belemmering, beperking, onderbreking, staking of verhindering van de levering van warmte dan wel door de geleverde warmte jegens de afnemer letsel of schade wordt veroorzaakt. 3. Leverancier is niet aansprakelijk, indien op enigerlei wijze door of in verband met de WPinstallatie en/of toe- en afvoerleiding(en) en/of de in artikel 3 bedoelde meetinrichting, daaronder begrepen werkzaamheden daaraan, dan wel door of in verband met bekeuringen of controles daarvan of het achterwege laten daarvan of in het algemeen het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen, jegens de afnemer letsel of schade ontstaat. 4. Afnemer vrijwaart leverancier tegen eventuele aanspraken van derden. 5. De in het tweede, derde en vierde lid van dit artikel bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien afnemer aannemelijk maakt dat de daar bedoelde schade of letsel aan opzet of grove schuld van leverancier is te wijten. Indien en voor zover de leverancier jegens de afnemer in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert, ongeacht de omvang van het totaal van de schade. 6. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de leverancier, zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de afnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving. Pagina 6 van 7

7 Artikel 11 ARBITRAGE Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de bij de overeenkomst behorende prijsvoorwaarden, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, zulks met uitsluiting van de daarin voorziene mogelijkheid van bindend advies. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Artikel 12 OVERIGE BEPALINGEN 1. In bijzondere gevallen, zulks te beoordeling van leverancier kunnen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden worden overeengekomen. Deze afwijkingen zullen schriftelijk worden vastgesteld. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de leverancier. 2. Leverancier kan indien daartoe dringend aanleiding bestaat de Algemene Voorwaarden en de eventueel op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen wijzigen. De wijziging wordt c.q. wijzigingen worden aan afnemer bekend gemaakt. 3. Voor het geval de leverancier haar rechten en verplichtingen uithoofde van deze overeenkomst aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de afnemer hiertoe bij voorbaat zijn toestemming. Pagina 7 van 7

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis.

1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis. Bijlage 1 Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden SSHN Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3. Overeenkomst Artikel 4. Plaatsing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie