Tarievenregeling Evides - januari Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenregeling Evides - januari 2012. Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW)"

Transcriptie

1 Tarievenregeling Evides - januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW) Januari

2 Tarievenregeling Evides januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Artikel 2 Grondslag voor berekening...3 Artikel 3 Tarieven voor levering van drinkwater Gemeten leveringen in Zuid-Holland Gemeten leveringen in Zeeland Gemeten leveringen in West-Brabant Ongemeten leveringen in Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Maassluis, Rotterdam, Zeeland en West-Brabant...8 Artikel 4 Kosten inzake aansluitingen...10 Artikel 5 Brandleidingen voor particulieren Brandleidingtarieven...12 Artikel 6 Brandkranen in de openbare weg...13 Artikel 7 Overige tarieven...13 Artikel 8 Belasting en heffingen...14 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Kosten bij wanbetaling...14 Wijziging van tarievenregeling van het bedrijf...14 Slotbepalingen...14 Contactgegevens 15 2

3 Tarievenregeling Evides - januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begripsomschrijvingen zoals vermeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater door Evides zijn, voor zover noodzakelijk, van toepassing op deze Tarievenregeling: Gemengd verbruik: drinkwaterlevering aan een perceel voor zowel zakelijk als huishoudelijk verbruik, waarbij afzonderlijke levering voor zakelijk of huishoudelijk verbruik niet goed mogelijk of gewenst is. Verbruiksadres: een individueel geadresseerde woning of bedrijf al dan niet behorend tot een gezamenlijk bewoond of gebruikt perceel waarin ongemeten of gemeten drinkwater voor huishoudelijk en/of zakelijk verbruik wordt geleverd tot ten hoogste 300 m 3 per jaar. Zeeland: betreft de gemeenten in Zeeland en op het eiland Goeree-Overflakkee. Zuid-Holland: betreft de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Dordrecht, s-gravenhage (Wateringsveld), Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Zwijndrecht (Heerjansdam), de gemeenten in de Hoeksche Waard en op het eiland Voorne-Putten. West-Brabant: betreft de gemeenten Bergen op Zoom (Halsteren) en Woensdrecht. ARTIKEL 2 GRONDSLAG VOOR BEREKENING 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater door Evides worden in deze regeling de tarieven vermeld voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting, voor de levering van drinkwater en voor overige voorzieningen. 2. De levering van drinkwater via opzetstukken, de levering van drinkwater via openbare tappunten en de levering van drinkwater aan de scheepvaart en de daaraan verbonden tarieven zijn geregeld in apart daartoe vastgestelde besluiten van het bedrijf. 3

4 Tarievenregeling Evides januari 2012 ARTIKEL 3 TARIEVEN VOOR LEVERING VAN DRINKWATER ARTIKEL 3.1 GEMETEN LEVERINGEN IN ZUID-HOLLAND 1. De prijs van het drinkwater voor huishoudelijk verbruik en de prijs van drinkwater voor zakelijk of Gemengd verbruik tot ten hoogste 300 m 3 per jaar bedraagt 59,76 per Verbruiksadres per jaar als vastrecht en 0,914 per m 3 drinkwater, met dien verstande dat ingeval ten behoeve van dat Verbruiksadres dan wel van een gedeelte daarvan een extra meetinrichting is geplaatst hiervoor een toeslag van 15,00 per jaar boven het vastrecht is verschuldigd. Voor kleine, niet voor bewoning bestemde en niet tot een ander Verbruiksadres behorende percelen zoals garages en schuren is een vastrecht van 15,00 per jaar en 0,914 per m 3 drinkwater verschuldigd. 2. Indien de bepaling van de omvang van de levering voor huishoudelijk verbruik en voor zakelijk- of Gemengd verbruik tot ten hoogste 300 m 3 per jaar geschiedt door middel van een gezamenlijke c.q. centrale meetinrichting, dan wordt het per Verbruiksadres berekende vastrecht, tezamen met het verbruik dat wordt berekend tegen het in lid 1 van dit artikel vermelde tarief per m 3, bij de eigenaar/beheerder van het gezamenlijk bewoonde c.q. gebruikte perceel in rekening gebracht, met inachtneming van het volgende: Ingeval en voor zolang bij levering in de gemeente Vlaardingen de omvang van de levering wordt vastgesteld door middel van een gezamenlijke/centrale meting is het bedrijf bevoegd aan alle aangesloten verbruikers per Verbruiksadres een geschat verbruik in rekening te brengen op basis van het aantal kamers per Verbruiksadres zoals ten tijde van de bouw is bepaald. Ingeval en voor zolang in de gemeente Delft de omvang van de levering wordt vastgesteld door middel van een gezamenlijke c.q. centrale meting kan het daarvoor verschuldigde pro rata in rekening worden gebracht bij de aangesloten verbruikers. 3. Bij waterlevering voor zakelijk of Gemengd verbruik op basis van een afname van meer dan 300 m 3 per jaar vindt, met als grondslag de door de aanvrager of verbruiker opgegeven verwachte verbruiksgegevens, indeling in een der onderstaande tariefklassen plaats: a. meer dan 300 m³ tot en met m 3 per jaar; b. meer dan m³ tot en met m 3 per jaar; c. meer dan m³ tot en met m 3 per jaar; d. meer dan m³ per jaar. 4

5 Tarievenregeling Evides - januari 2012 De prijs van het water, geleverd volgens bovenstaande tariefklassen bedraagt: tariefklasse vastrecht per jaar prijs per m 3 a 105,84 0,914 b 2.008,20 0,894 c* 6.662,04 0,875 d* ,88 0,806 *Voor de prijs van het water in de tariefklasse c en d geldt dat, indien in enig jaar het verbruik per uur meer bedraagt dan tweemaal het gemiddeld verbruik per uur dat in dat jaar is gemeten, verbruiker een piektoeslag is verschuldigd. De piektoeslag is het resultaat van: (het aantal m³ per uur boven tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik per uur) x (het piektarief). Het piektarief bedraagt 940,00 per m³ per uur per jaar. 4. Indien de in lid 3 vermelde opgave door de aanvrager of verbruiker ontbreekt, dan geschiedt de indeling in een tariefklasse op grond van een door het bedrijf gemaakte schatting van het jaarverbruik, zo mogelijk na overleg met de aanvrager of de verbruiker. 5. Op een schriftelijk, gemotiveerd verzoek van de aanvrager of de verbruiker, kan met ingang van de eerste dag van een kalendermaand indeling in één van de andere tariefklassen plaatsvinden. Bedoeld verzoek dient uiterlijk een maand tevoren bij het bedrijf te zijn ingediend. De gewijzigde indeling vindt uitsluitend plaats na akkoordbevinding door het bedrijf. 6. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel kan indeling in een andere tariefklasse ook op initiatief van het bedrijf plaatsvinden indien het geregistreerde verbruik in het afgelopen verbruiksjaar daartoe aanleiding geeft. De gewijzigde indeling geldt met ingang van de eerste dag van het opvolgende verbruiksjaar. 7. Indeling in een andere tariefklasse zal nimmer leiden tot herberekening van het verbruik over het afgelopen verbruiksjaar. 8. Bij levering van drinkwater voor huishoudelijk verbruik aan een aantal percelen in Vlaardingen, waar het drinkwaterverbruik niet individueel wordt gemeten, worden, onder aftrek van een investeringsbesparing van 12,24 per wooneenheid per jaar, de volgende verbruiken in rekening gebracht: 1- en 2-kamerwoningen : 61 m 3 3-kamerwoningen : 81 m 3 4- en 5-kamerwoningen : 112 m 3 5

6 Tarievenregeling Evides januari 2012 Tevens wordt per Verbruiksadres een vastrecht van 59,76 per jaar in rekening gebracht. De in rekening te brengen verbruiken kunnen wijzigen op grond van de door de centrale watermeter gemeten hoeveelheden. 9. Voor het spuien van leidingen als gevolg van toegebrachte schade aan het leidingnet en bij werkzaamheden die in opdracht van derden aan het leidingnet worden verricht is 0,875 per m ³ verschuldigd. 10. Een Verbruiker die beschikt over een individuele (koud)watermeter en warm water betrekt via een onbemeterde centrale warmwaterinstallatie is - als vergoeding voor het warm water verbruik - over het verbruikte aantal m³ (koud) drinkwater een extra vergoeding verschuldigd van 0,30 per m 3. ARTIKEL 3.2 GEMETEN LEVERINGEN IN ZEELAND 1. Het tarief voor kleinverbruik, met als grondslag een capaciteit van ten hoogste 3 m 3 per uur, bedraagt 59,76 per Verbruiksadres per jaar als vastrecht en 0,914 per m 3 drinkwater. 2. In geval van grootverbruik met als regel een grotere leveringscapaciteit dan 3 m 3 per uur geldt een capaciteitstarief. Deze tarieven zijn: Capaciteitstarief met meervoudig metertarief Capaciteitstarief: bedrag in /jaar per m 3 /uur beschikbaar gestelde leveringscapaciteit 1) 895,68 2) 517,20 3) 343,44 Bedrag in per m³ 0,793 0,893 0,983 NB: Het met een 2) en 3) aangeduide tarief geldt alleen voor afnemers met een uurcapaciteit van meer dan 3 m 3 met een maximale jaarafname tot m 3. In hoeverre het met een 2) of 3) aangeduide tarief wordt toegepast is afhankelijk van hetgeen bij de aanvang van de overeenkomst is overeengekomen dan wel van hetgeen in het voorafgaande jaar is berekend. Omzetting van het tarief aangeduid met een 2) of 3) of omgekeerd is op verzoek mogelijk met ingang van de eerste dag van een kalendermaand. Bedoeld verzoek dient schriftelijk en uiterlijk een maand tevoren bij het bedrijf te zijn ingediend. De gewijzigde indeling vindt uitsluitend plaats na akkoordbevinding door het bedrijf. 3. Het verwisselen van een capaciteitsbegrenzer vanwege een defect of als ge- 6

7 Tarievenregeling Evides - januari 2012 volg van een vergroting of verkleining van de leveringscapaciteit geschiedt op basis van nacalculatie en voor rekening van de aanvrager. 4. Een Verbruiker die beschikt over een individuele (koud)watermeter en warm water betrekt via een onbemeterde centrale warmwaterinstallatie is - als vergoeding voor het warm water verbruik - over het verbruikte aantal m³ (koud) drinkwater een extra vergoeding verschuldigd van 0,30 per m3. ARTIKEL 3.3 GEMETEN LEVERINGEN IN WEST-BRABANT 1. Het tarief voor kleinverbruik met als grondslag een capaciteit van ten hoogste 5 m 3 per uur bedraagt 59,76 per jaar per Verbruiksadres als vastrecht en 0,660 per m 3 drinkwater. 2. Voor centraal bemeterde woon- of bedrijfseenheid, zoals flats, winkelgalerijen en dergelijke, wordt per woon- of bedrijfseenheid een vastrecht berekend van 44,86 en 0,660 per afgenomen m 3 water. 3. In geval van grootverbruik met als regel een grotere leveringscapaciteit dan 5 m 3 per uur geldt het onderstaande capaciteitstarief: Capaciteitstarief met meervoudig metertarief Capaciteitstarief: bedrag in e/jaar per m 3 /uur beschikbaar gestelde leveringscapaciteit Vastrecht in per jaar Bedrag in per m³ 372,12 59,76 0, Voor de levering van drinkwater voor tijdelijke doeleinden, zoals bouwwerken e.d. geldt: Vastrechttarief met enkelvoudig metertarief Vastrechttarief Metertarief Grondslag: capaciteit van de watermeter in m 3 per uur Bedrag in per jaar Minimaal verschuldigd bij afrekening, in Bedrag in per m 3 t/m 5 m 3 per uur 59,76 10,95 0,790 7

8 Tarievenregeling Evides januari het verwisselen van een capaciteitsbegrenzer vanwege een defect of als gevolg van vergroting of verkleining van de leveringscapaciteit geschiedt op basis van nacalculatie en voor rekening van de aanvrager. 6. Een Verbruiker die beschikt over een individuele (koud)watermeter en warm water betrekt via een onbemeterde centrale warmwaterinstallatie is - als vergoeding voor het warm water verbruik - over het verbruikte aantal m³ (koud) drinkwater een extra vergoeding verschuldigd van 0,30 per m3. ARTIKEL 3.4 ONGEMETEN LEVERINGEN IN ALBRANDSWAARD, CAPELLE AAN DEN IJSSEL, DORDRECHT, MAASSLUIS, ROTTERDAM, ZEELAND EN WEST-BRABANT 1. Voor zolang de omvang van de levering in de gemeenten Albrandswaard, Capelle aan den IJssel en Rotterdam niet door een meetinrichting wordt vastgesteld, geschiedt de berekening op basis van de oppervlakte van het Verbruiksadres, zoals die door het bedrijf wordt vastgesteld. Onder oppervlakte wordt verstaan de totale oppervlakte van het Verbruiksadres gemeten tussen buitenmuren, afscheidingen of kadastrale grenzen, waaronder begrepen, voor zover van toepassing, het daaraan toe te rekenen gedeelte van de gemeenschappelijke oppervlakte. Zolderverdiepingen en vlieringen worden slechts meegeteld indien en voor zover zij tenminste 1,50 m hoog zijn. Onder gemeenschappelijke oppervlakte wordt verstaan de oppervlakte die bij meerdere Verbruiksadressen, -zoals bij gestapelde woningen of flatgebouwen, in gemeenschappelijk gebruik is. De berekening geschiedt naar gelang van de bestemming van de gemeten oppervlakten, te weten die voor: a. woningen, winkels, kantoren, werkplaatsen, inclusief de daarbij behorende en/of daaraan toegerekende (gedeelten van) trappenhuizen, ingangen, corridors e.d.; b. open plaatsen, zoals tuinen, balkons, grasvelden, galerijen; c. overige delen van of behorend bij het Verbruiksadres, zoals garages en opslagruimten e.d. (alleen indien vanuit de woning, winkel, kantoor of werkplaats bereikbaar of voorzien van een tappunt; in overige gevallen worden deze oppervlakten op basis van tariefklasse b [open plaatsen] berekend). Oppervlakten die in gemeenschappelijk gebruik zijn, worden verhoudingsgewijs op basis van de onder a vermelde oppervlakten van de woningen, winkels, kantoren en werkplaatsen aan het Verbruiksadres toegerekend. 8

9 Tarievenregeling Evides - januari 2012 Per maand is verschuldigd: a. Voor een Verbruiksadres, zoals bedoeld in categorie a, met een oppervlakte van: minder dan 11 m² 1,25 11 m² tot 16 m² 1,88 16 m² tot 21 m² 2,51 21 m² tot 31 m² 3,78 31 m² tot 41 m² 5,04 41 m² tot 51 m² 6,29 -Alsmede voor elke volgende 10 m² of gedeelte daarvan 1,58 -Boven 150 m 2 behorende bij woningen 22,09 b. Voor een open plaats, zoals bedoeld in categorie b, met een oppervlakte van: 5 m² tot 26 m² 1,25 26 m² tot 51 m² 2,51 -Alsmede voor elke volgende 50 m² of gedeelte daarvan 0,63 -Boven m² 15,11 c. Voor overige delen van het Verbruiksadres, zoals bedoeld in categorie c, met een oppervlakte van: minder dan 11 m² 0,63 11 m² tot 16 m² 0,93 16 m² tot 21 m² 1,25 21 m² tot 31 m² 1,88 31 m² tot 41 m² 2,51 41 m² tot 61 m² 3,78 61 m² tot 81 m² 5,04 81 m² tot 101 m² 6,29 -Alsmede voor elke volgende 20 m² of gedeelte daarvan 1,58 -Boven 160 m² behorende bij woningen 11,03 -Boven m 2 behorende bij percelen met een andere bestemming dan woning 82,82 Indien voor een woning bedragen uit de onder a, b en c genoemde tariefklassen tegelijkertijd zijn verschuldigd, wordt per maand ten hoogste 37,20 in rekening gebracht. 2. Veranderingen in de grondslag van de berekeningen in de zin van lid 1 van dit artikel, gaan in op de eerste dag van een maand indien de ter zake dienende wijzigingen vóór de eerste dag van de daaraan voorafgaande maand bij het bedrijf zijn ingediend. 9

10 Tarievenregeling Evides januari Voor zolang in Dordrecht de omvang van de levering niet door een meetinrichting wordt vastgesteld, is voor het verbruik een abonnementsbedrag van 14,15 per maand verschuldigd. 4. Bij levering van drinkwater aan een aantal portieken van gestapelde woningbouw in Maassluis, waar het drinkwater niet individueel wordt gemeten, wordt per aansluiting een verbruik van 3 m 3 per jaar in rekening gebracht. Tevens wordt per aansluiting een vastrecht van 59,76 per jaar in rekening gebracht. 5. Voor zolang in Zeeland de levering niet door een meetinrichting wordt vastgesteld, is voor het verbruik een abonnementstarief van 10,21 per maand verschuldigd. 6. Voor zolang in West-Brabant de levering niet door een meetinrichting wordt vastgesteld, is voor het verbruik een abonnementstarief van 8,38 per maand verschuldigd. ARTIKEL 4 KOSTEN INZAKE AANSLUITINGEN 1. Onverminderd het bepaalde in de leden 7 en 12 van dit artikel is in normale gevallen voor het maken van een aansluiting een aansluitbijdrage verschuldigd: bij een buiswijdte van 25 mm (1 ) 718,00 40 mm (1½ ) 1129,00 2. In de aansluitbijdrage is ten hoogste 25 m aansluitleiding begrepen, gerekend vanuit het hart van de openbare weg waarin de hoofdleiding ligt. Is de lengte van de aansluiting meer dan 25 m, dan wordt de aansluitbijdrage verhoogd met 32,00 voor elke extra meter aansluitleiding met een buiswijdte tot en met 40 mm. 3. Bij tijdelijke aansluitingen wordt de in lid 1 genoemde aansluitbijdrage met 290,00 verhoogd in verband met de te maken kosten voor het verwijderen van de aansluiting. Dit bedrag wordt met 11,50 per meter verhoogd voor het aantal meters aansluitleiding boven de 25 m. 4. Bij een verzoek tot wijziging of verwijdering van de aansluiting als gevolg van verbouwing, renovatie e.d., wordt al naar gelang de diameter van de aansluiting tenminste de helft van het in lid 1 vermelde tarief in rekening gebracht. 5. In geval van de bouw van een perceel is afgerond en de betreffende aansluiting wordt benut voor de levering aan de gebruiker van het perceel geldt voor het verlengen van de bouwaansluiting een tarief van 213,50. 10

11 Tarievenregeling Evides - januari Aansluitingen met een wijdte groter dan 40 mm worden volgens een door het bedrijf te bepalen prijs berekend. 7. Indien op een aansluiting meerdere Verbruiksadressen worden aangesloten geldt voor het aantal meerdere Verbruiksadressen een aansluitbijdrage van 108,50 per Verbruiksadres. 8. In de aansluitbijdrage zijn begrepen de kosten van het verbinden van de aansluiting met de drinkwaterinstallatie en het openen van de dienstkraan. 9. In bovengenoemde prijzen zijn niet begrepen de kosten voor het verkrijgen c.q. het hebben van vergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen of onthefingen en van alle bijkomende werken, zoals het maken van kruisingen met boven- en ondergrondse infrastructuur, watergangen en het herkeuren van de drinkwaterinstallatie. Alle hieraan verbonden kosten worden door het bedrijf vastgesteld en separaat in rekening gebracht. 10. Voor een eerste controle en volgende controle(s) van de drinkwaterinstallatie geldt een tarief van 95,00 per uur. 11. Indien een controle van een drinkwaterinstallatie door het bedrijf op de tevoren overeengekomen datum niet kan worden uitgevoerd, is de aanvrager een bedrag van 192,50 aan voorrijkosten verschuldigd. 12. Indien het bedrijf niet in staat is haar werkzaamheden op de tevoren overeengekomen datum uit te voeren, is de aanvrager een bedrag van 165,00 aan voorrijkosten verschuldigd. 13. Indien de dienstkraan of hoofdkraan voor andere doeleinden dan het herstel van deze kraan moet worden gesloten of geopend zijn de volgende bedragen verschuldigd: - 60,00 voor het sluiten en verzegelen of het heropenen van de hoofdkraan (binnen) - 88,00 voor het sluiten of het heropenen van de dienstkraan (buiten) 14. Indien het voor het maken of wijzigen van een aansluiting noodzakelijk is het drinkwaternet uit te breiden of te wijzigen, zullen de kosten voor die uitbreiding of wijziging als volgt tussen het bedrijf en de aanvrager(s) en/of verbruiker(s) worden verdeeld: - indien de kosten voor uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet een bedrag van 3.200,00 per te maken of te wijzigen aansluiting niet te boven gaan, worden deze geheel door het bedrijf gedragen; - indien deze kosten meer bedragen dan 3.200,00 per te maken of te wijzigen aansluiting, wordt het meerdere als volgt verdeeld. Het bedrijf draagt 2/3 e deel van het meerdere; de aanvrager of de verbruiker betaalt een bijdrage ter grootte van 1/3 e deel van het meerdere; - voor het bepalen van het aantal aansluitingen dat op het uit te breiden of 11

12 Tarievenregeling Evides januari 2012 te wijzigen deel van het drinkwaternet moet worden aangesloten, wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen op het moment van uitbreiding of wijziging van het drinkwaternet inclusief de op dat moment bij het bedrijf bekende aanvragen voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting; - indien in de toekomst nieuwe aansluitingen worden gerealiseerd, zal dit in geen geval leiden tot een gehele of gedeeltelijke restitutie van de bijdrage; - de kosten voor uitbreiden of wijzigen van het drinkwaternet zijn exclusief de kosten voor het maken of wijzigen van de aansluiting; - dit artikel is niet van toepassing op P-leidingen die in eigendom overgaan op het bedrijf. 15. Het in rekening te brengen bedrag voor het wijzigen dan wel het verwisselen van een capaciteitsbegrenzer geschiedt op basis van nacalculatie. ARTIKEL 5 BRANDLEIDINGEN VOOR PARTICULIEREN 1. Afsluiters en brandkranen mogen uitsluitend door het bedrijf worden verzegeld. 2. Afsluiters en brandkranen mogen, behoudens in geval van brand, uitsluitend door het bedrijf worden ontzegeld. Verbreking van de verzegeling moet onmiddellijk aan het bedrijf worden gemeld. 3. Het bedrijf kan kosten in rekening brengen voor het verbruik van drinkwater via een brandleiding. 4. Het bedrijf kan verlangen dat de leidingen van verzegelde brandkranen minstens éénmaal per jaar worden gespuid in tegenwoordigheid van een personeelslid van het bedrijf. ARTIKEL 5.1 BRANDLEIDINGTARIEVEN 1. Voor het beschikken over een brandleiding wordt per maand in rekening gebracht: bij een buiswijdte van de aansluiting: t/m 50 mm 14,25 van 80 mm 29,25 van 100 mm 48,50 van 150 mm 59,00 van 200 mm 107,50 van 250 mm 174,00 2. Voor een brandleiding ten behoeve van een sprinklerinstallatie in Zeeland en in West-Brabant met een capaciteit van maximaal 5 m 3 per uur geldt een tarief van 14,25 per maand. 12

13 Tarievenregeling Evides - januari Voor brandleidingen ten behoeve van een sprinklerinstallatie in een vuurwerkopslag in Zeeland en in West-Brabant met een capaciteit van maximaal 18 m 3 per uur geldt een tarief van 48,75 per maand ongeacht de diameter van de aansluiting. 4. Ter controle van het verbruik kunnen brandleidingen in Zeeland en in West- Brabant worden voorzien van een watermeter. 5. Voor het beschikken over een reeds bestaande brandleiding met een buiswijdte van de aansluiting van meer dan 250 mm wordt een nader door het bedrijf te bepalen prijs in rekening gebracht. ARTIKEL 6 BRANDKRANEN IN DE OPENBARE WEG 1. Het tarief voor de aanleg van een ondergrondse brandkraan op een aan te leggen nieuwe leiding bedraagt 523,00. Voor het beheer en onderhoud van een ondergrondse brandkraan wordt 24,00 per brandkraan per jaar in rekening gebracht. 2. Het tarief voor het beheer en onderhoud van een bovengrondse brandkraan bedraagt 32,00 per brandkraan per jaar. ARTIKEL 7 OVERIGE TARIEVEN 1. Tarieven en nadere bepalingen inzake door het bedrijf uit te voeren verrichtingen en te verlenen diensten, welke niet in deze Tarievenregeling zijn vermeld dan wel niet nader zijn geregeld, worden door het bedrijf vastgesteld. 2. Indien een verzegeling is verbroken wordt voor het opnieuw verzegelen een bedrag van 110,00 in rekening gebracht. 3. Het verschuldigde bedrag voor het ijken van een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van ten hoogste 10 m 3 per uur bedraagt 179,00. Voor het ijken van watermeters met een groter meetvermogen worden de daarvoor te maken kosten in rekening gebracht. 4. Indien de meetinrichting als bedoeld in artikel 11, lid 2 van de Algemene Voorwaarden is beschadigd wordt voor het herstellen daarvan in rekening gebracht aan de verbruiker: - 227,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van ten hoogste 2,5 m 3 per uur; - 274,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen tussen 2,5 en 10 m 3 per uur; - 353,00 voor een meetinrichting met een nominaal meetvermogen van 10 m 3 per uur. 13

14 Tarievenregeling Evides januari 2012 Voor een meetinrichting met een groter nominaal meetvermogen dan 10 m 3 per uur worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. 5. Voor het wegnemen of herplaatsen van een watermeter ter voorkoming van schade door vorst of anderszins geldt in Zeeland en in West-Brabant een tarief van 56,50 per watermeter. Ingeval deze werkzaamheden in serie kunnen worden uitgevoerd, bedraagt het tarief 28,25 per watermeter. 6. Betalingen aan het bedrijf worden verricht door middel van automatische incasso, I-accept (digitale acceptgiro ontvangen per met link tot betaling via ideal) of op basis van een verzonden acceptgiro. Voor de kosten verbonden aan verzending van een acceptgiro is Verbruiker aan het bedrijf een vergoeding verschuldigd van 1,00 per acceptgiro. ARTIKEL 8 BELASTINGEN EN HEFFINGEN Alle bedragen die de aanvrager en de verbruiker ingevolge de Algemene Voorwaarden van het bedrijf, de Tarievenregeling en nadere bepalingen en voorschriften van het bedrijf verschuldigd zijn, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen (waaronder B.T.W.) en de heffingen, die het bedrijf krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. ARTIKEL 9 INCASSOKOSTEN Bij wanbetaling zijn per (samengevoegde) vordering tenminste de volgende buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd: - 15,00 voor een verzonden 2e herinnering - 25,00 voor geleverde inspanning(en) om in persoonlijk contact te treden. ARTIKEL 10 WIJZIGING VAN DE TARIEVENREGELING VAN HET BEDRIJF 1. Deze Tarievenregeling kan door het bedrijf worden gewijzigd. 2. Het gestelde in artikel 24 van de Algemene Voorwaarden van het bedrijf is op deze wijzigingen van toepassing. 14

15 Tarievenregeling Evides - januari 2012 ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Met ingang van bovenbedoeld tijdstip vervalt de "Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater" van januari Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenregeling van Evides". 4. Deze Tarievenregeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens kunnen deze voorwaarden worden gedownload van de website van het bedrijf: en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. De directie van Evides december

16 Tarievenregeling Evides januari 2012 Vragen en storingen Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Delft, Dordrecht, Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht), Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Voorne-Putten en Wateringse Veld (gemeente Den Haag) Midden-Delfland en Westland Voor vragen en storingen: Provincie Zeeland, Goeree-Overflakkee, Woensdrecht, Halsteren en Lepelstraat (gemeente Bergen op Zoom) Voor vragen: Voor storingen: Bij levering van meer dan m 3 water per jaar, levering aan scheepvaart, en via opzetstukken belt u Evides, tel. (010)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2015 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities 5 Artikel 2 - Grondslag 6 Artikel 3 - Levering van drinkwater 6 Artikel 3.1 - Specifiek

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2017 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 5 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 3.1 Specifiek voor

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2018 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 4 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 4 Scheepvaart 6 Artikel

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN TARIEVEN- REGELING INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Aard van de tarieven 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 4 Artikel

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 PER 1 JANUARI 2017 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden Evides Waterbedrijf 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 5 De gebruikersovereenkomst

Nadere informatie

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Tariefbepalingen drinkwater 2013 TARIEF BEPALINGEN Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Artikel 1 Algemeen - Kosten van leidingaanleg en aansluitkosten 1. Voor

Nadere informatie

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam Gemeenteblad -besluit, 3 december 2013 Jaar 2013 Afdeling 3B Publicatiedatum 20 december 2013 Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2014, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2013 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2013 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2013. In samenwerking

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Gemeente Amsterdam B&W Gemeenteblad B&W-besluit, 28 november 2017 B&W Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2014 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2014 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2014. In samenwerking

Nadere informatie

Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart

Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart 215 Regeling voor de levering van drinkwater aan de scheepvaart Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Begripsomschrijvingen 5 Dienstverlening

Nadere informatie

Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen

Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen 2017 Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen (P-leidingen) Evides Waterbedrijf 2017 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 5 Doel

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 6 Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst In deze folder vindt

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden 2014

Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden Evides 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 - Aard van de aansluitvoorwaarden 5 Artikel 1.2 - Begripsomschrijvingen 5 Artikel

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 juni 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Tarievenlijst 2016 Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 7 TARIEVENLIJST 2016 Onderstaand treft u de prijsgegevens

Nadere informatie

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Evides Waterbedrijf zorgt voor lekker en betrouwbaar drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse wal. Drinkwater

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Als u water aanvraagt voor

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 organisatie Vewin Sir Winston

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2017 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Zakelijk 2015. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht Zakelijk 2015. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Zakelijk 2015 www.vitens.nl Inhoudsopgave Tarieven voor waterlevering 5 1 Drinkwaterprijs per m 3 5 2 Vastrecht (capaciteitstarief) drinkwater per jaar 6 3 Belasting op Leidingwater 7

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling zakelijk 2016. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling zakelijk 2016. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Tarievenregeling zakelijk 2016 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland.

Nadere informatie

Toelichting op de. Tarievenregeling

Toelichting op de. Tarievenregeling Toelichting op de Tarievenregeling en overige vergoedingen Per 1 januari 2012 1 3 2 4 5 6 7 8 10 9 12 11 13 25 14 15 22 16 17 18 19 26 24 23 21 20 59 42 41 58 27 43 39 40 57 28 44 56 63 38 45 29 55 37

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Indien u water aanvraagt voor een bestaand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Tarievenregeling Per 1 januari

Tarievenregeling Per 1 januari Tarievenregeling Per 1 januari 2018 www.brabantwater.nl/tarieven 1 1 Inhoudsopgave Tarievenregeling 2018 1 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Tarieven voor drinkwater 2 1.2 Abonnementstarief 3 1.3 Hoe

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 www.pwn.nl Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 AB/011902 Z/022388 1 Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 gelet op: Artikel 228a van de Gemeentewet BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Inhoud Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Consumenten 2015. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht Consumenten 2015. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Consumenten 2015 www.vitens.nl Vitensgebied Winnen, zuiveren en leveren Winnen, zuiveren en leveren Gebruiker Filtergebouw Pompgebouw Beluchting Vitens levert water in alle gemeenten

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Verbouwing van uw bedrijf Een verbouwing kan een verplaatsing van de aansluiting (en mogelijk ook de meteropstelling) met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage: 3 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 15.33 van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rioolrechten Boxmeer 2008. Nummer: 8e. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 Pagina 1 van 8 De raad van Venray, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten 2016. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten 2016. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Tarievenregeling consumenten 2016 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015 DRINKWATER 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2

Nadere informatie

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet Ik wil alle informatie over brandkranen Wij hebben het voor u op een rij gezet De brandweer en PWN Een goede samenwerking tussen de brandweer en PWN is in het belang van alle gebruikers van het waterleidingnet.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 17e 04/1166

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 17e 04/1166 jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0190 A 17e 04/1166 o~~çëäéëäìáí De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2004,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; Ontwerp Nr. XIX / 10c De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; gelet op de artikelen 216 en 228a van de Gemeentewet; Besluit: vast te

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 MID13/007 WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 Geachte raad, Inleiding In de verordening rioolrechten (gebruikersdeel) is enkele jaren geleden een waterstaffel toegevoegd om invulling te geven

Nadere informatie

Tarieven- regeling 2017

Tarieven- regeling 2017 Tarievenregeling 2017 Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (excl. wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2017 van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016 gelezen

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

Gewijzigd exemplaar. gelet op het voorstel van het college van 13 november 2012,nr. 12/952

Gewijzigd exemplaar. gelet op het voorstel van het college van 13 november 2012,nr. 12/952 Gewijzigd exemplaar jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0109 A 14 12/952 RIS.5822 Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen, gelet op het voorstel van het college van 13 november

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014. Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2013-77 verordening Rioolheffing Oss 2014 Dienst/afdeling GIDSTAF De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08 M.0193/08 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 - Aanvraag voor een aansluiting en het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 - Onderhouden, controleren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Organisatie ~ VEWIN Postbus 1019 2280 CA RIJSWIJK Auteur

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrecht 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015 Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017 Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017 De raad van de gemeente Haarlem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

"Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer: Besluit: vast te stellen de volgende verordening: "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015". Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie