gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;"

Transcriptie

1 Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk NLL /VB36381 Onderwerp Verordening Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Nieuw-Lekkerland; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: b e s l u i t : vast te stellen de: VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTEN GRAAFSTROOM, LIESVELD EN NIEUW-LEKKERLAND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 2. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeenten gezamenlijk bij SVn aanhouden en waaruit op grond van haar deelnemersovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarop de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort. 3. Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening afkomstig is uit de gemeenterekening VROM starterslening. 4. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. 5. NHG: Nationale Hypotheek Garantie. 6. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigen Woningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheek lasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

2 7. Huishouden: de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerde partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. 2 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben gezamenlijk een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a. bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, sub b. bedoelde woningen. 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeenten Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en SVn van toepassing. Artikel 4 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen. 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, op advies van de SVn met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum verwervingskosten van ,00 mag bedragen. 3. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal , De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is verstrekt. 5. De Starterslening moet worden verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 6. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG. 7. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. Artikel 5 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de gemeenterekening van VROM startersleningen. 2. Starterslening worden alleen toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is. 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening, of b. van studerende/schoolgaande kinderen van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw- Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland willen vestigen en vóór dat zij de studie of school aanvingen minimaal drie aaneengesloten jaren in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland hebben gewoond op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening;

3 c. voor het verwerven van bestaande en nieuwe koopwoningen in Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning niet hoger zijn dan het maximum van , De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen. 3 Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen. 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures conform en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien. 3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de starterslening geen invloed heeft op de financieringsruimte vanuit de hypotheekverstrekker. 4. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening Artikel 8 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk in als: a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; c. de koopovereenkomst wordt ontbonden. 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 3. In geval van overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 9 Hardheidsclausule Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor over toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 Deze verordening treedt in werking na publicatie in Het Kontakt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Starterslening gemeente Graafstroom van 9 november Artikel 11 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, Drs. T.W. Kanters Ir. M. Houtman

4 4

5 Raadsvoorstel Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Wethouder Heijkoop Vergaderkenmerk vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk GRM / VB LSV / VB NLL / VB Onderwerp Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening Samenvattend advies 1. De Verordening Starterslening gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland 2012 vaststellen. 2. Het SVn-fonds via het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt vooralsnog aanvullen tot een bedrag van , De colleges opdragen deze regeling budgetneutraal uit te voeren zodat deze per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. 4. De colleges opdragen met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die zij bij deze regeling kunnen spelen. 5. De colleges opdragen volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn voor te bereiden, zodanig dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering kunnen overgaan. Aanleiding en vraagstelling Door de economische en financiële crisis en de onzekerheid over hervormingen op het gebied van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, is de woningmarkt nagenoeg volledig tot stilstand gekomen. Starters zijn daarvan de dupe omdat het hen niet meer lukt voldoende financiering voor de aankoop van een woning te krijgen bij de bank. Doorstromers zijn de dupe omdat de waarde van de woning fors is gedaald en zij het niet meer aandurven een andere, grotere woning te kopen zonder dat hun eigen woning is verkocht. Gemeenten zijn de dupe omdat nieuwbouwprojecten niet van de grond komen waardoor zij met verliezen op grondexploitaties komen te zitten. Wij willen de starters graag in Molenwaard houden omdat zij belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de dorpen, nu en in de toekomst. Starters willen vaak ook graag in hun eigen dorp blijven wonen. De doorstroming moet weer op gang komen om het starten en vervolgen van een wooncarrière mogelijk te maken. Dat vraagt om maatregelen. Maatregelen voor de langere termijn die moeten worden vastgelegd in lokaal en regionaal volkshuisvestingsbeleid. Wij dragen de colleges op dit beleid zodanig voor te bereiden dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering hiervan kunnen overgaan. Maar het vraagt ook om maatregelen voor de korte termijn om ook de nieuwbouwprojecten die de komende maanden op de markt komen (zoals Molenaarsgraaf Oost, Dorpsstraat Wijngaarden, Timmerfabriek Streefkerk en Langerak-Nieuwpoort) een impuls te geven.

6 2 Het nieuw leven inblazen in de starterslening zien wij als een maatregel die op die korte termijn positieve effecten heeft voor starters, doorstromers en de gemeente. Bestaand beleid c.q. context In 2007 heeft de gemeenteraad van Graafstroom een regeling voor de verstrekking van startersleningen in het leven geroepen en ,00 gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zowel in 2008 als in 2009 is de regeling geëvalueerd en is nog eens twee keer ,00 in het fonds gestort. In die periode betaalde het ministerie van VROM de helft van elke lening en zijn in Graafstroom in totaal 22 startersleningen verstrekt. Toen in mei 2010 de VROM-pot leeg was en niet meer werd aangevuld is de regeling in Graafstroom stop gezet omdat de gemeente op dat moment 100% per lening voor haar rekening moest nemen en wilde afwachten of VROM de pot weer zou aanvullen. Sindsdien is in Graafstroom geen enkele starterslening meer verstrekt. Doordat er in de afgelopen jaren op verstrekte leningen is afgelost bevat het SVn-fonds nog steeds voldoende middelen om nieuwe leningen te verstrekken. De vastgestelde verordening sluit daar echter niet meer op aan, de regeling staat daardoor in de ijskast. Oplossingsmogelijkheden (varianten en alternatieven) Wij stellen voor de starterslening nieuw leven in te blazen en gelijk uit te breiden met de huidige gemeenten Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De Verordening Starterslening, zoals op 9 november 2009 voor het laatst door de raad van Graafstroom vastgesteld, dient als prima basis daarvoor. Daar waar in die verordening Graafstroom was weergegeven zijn Liesveld en Nieuw- Lekkerland toegevoegd. Op een tweetal fundamentele punten hebben wij ten opzichte van de oude Graafstroomse verordening een andere keuze gemaakt. Maximale verwervingskosten van de woning Daar waar in de Graafstroomse verordening de maximale verwervingskosten van een woning om onder de regeling te vallen op ,00 stonden, hebben wij nu gekozen een maximum van ,00. Woningen boven deze prijs behoren wat ons betreft namelijk niet tot de starterscategorie, maar eerder tot de categorie van doorstromers. Naast het ondersteunen van starters willen wij met de starterslening ook de nieuwbouwprojecten in Molenwaard van de grond krijgen. Wij gaan er daarom van uit dat ernaar wordt gestreefd de koopprijs van starterswoningen binnen de nieuwbouwprojecten in Molenwaard onder het maximum van ,00 uit te laten komen. Maximale hoogte per starterslening In de Graafstroomse verordening bedroeg de starterslening maximaal ,00. Hiervan werd dus de helft door het ministerie van VROM gefinancierd. Omdat de gemeente de leningen nu volledig zelf moet financieren en omdat wij zoveel starters als mogelijk willen helpen hebben wij de maximale hoogte van een starterslening op ,00 gesteld. Daarbij hebben wij ook expliciet gekeken naar de sociale huurgrens die momenteel op ,00 ligt. Mensen met een inkomen boven dat bedrag komen niet meer in aanmerking voor een huurwoning en moeten dus de koopmarkt op. Met een inkomen van ,00 kan momenteel grofweg ,00 (4,5 keer het inkomen) bij de bank worden geleend. Aangevuld met een starterslening van ,00 heeft deze starter een perspectief op een woning in de prijsklasse tot ,00. Op het moment van schrijven staan er binnen Molenwaard binnen deze prijsklasse ongeveer 40 bestaande woningen te koop. Financiële en overige consequenties Op 1 januari 2012 bevatte het Graafstroomse SVn-fonds een positief saldo van ,50. Elke maand komt daar een bedrag aan rente en aflossingen bij. Over 2012 wordt een toename van het saldo van ruim ,00 voorzien. Over 2013 komt er nog eens bijna ,00 bij. Uitgaande van maximaal ,00 per lening betekent dat, dat op dit moment slechts 7 startersleningen kunnen worden verstrekt. Dit vinden wij een druppel op een gloeiende plaat. Daarom stellen wij voor hiervoor aanvullende middelen in te zetten. Deze aanvullende gelden kunnen op de kapitaalmarkt worden aangetrokken en worden overgeheveld naar het SVn-fonds.

7 3 Ons uitgangspunt is een budgetneutrale uitvoering van de regeling zodat dit per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. Wij dragen de colleges op hieraan invulling te geven. Dat kan bijvoorbeeld door de inkomende rente die starters betalen gelijk te schakelen aan de uitgaande rente die de gemeente betaalt om geld aan te trekken. Tevens hoeven er op deze wijze geen reserves of voorzieningen te worden aangesproken. Wij stellen voor het SVn-fonds op deze wijze vooralsnog aan te vullen tot een bedrag van ,00. Daarmee kunnen minimaal 25 startersleningen worden verstrekt. Op het moment dat het SVn-fonds leeg is en een evaluatie van de verordening heeft plaatsgevonden kan het fonds alsnog verder worden aangevuld. Het financieringsstatuut is niet van toepassing op de verstrekking van startersleningen. Een starterslening beoogt de behartiging van de publieke taak en valt daarom niet onder de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Het SVn-fonds valt daarnaast onder de Rabo Vastgoed Groep. De Rabobank heeft een dubbele A-rating. Het financiële risico van deze constructie voor de gemeente is dat een starter zijn of haar lening op enig moment niet meer kan terugbetalen. Dit risico wordt echter afgedekt doordat de starterslening verplicht moet worden verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Een restschuld die een starter na verkoop van de woning heeft, wordt op dat moment uit het Waarborgfonds Eigen Woningen aan de gemeente betaald. Overigens wordt de starterslening door banken nog steeds gezien als een aanvulling op de hypotheek die de bank verstrekt. De starterslening heeft dan ook geen negatieve invloed op de leencapaciteit van een starter bij de bank. Ook de woningcorporaties in Molenwaard hebben nieuwbouwprojecten gepland of zijn wellicht voornemens een deel van hun woningvoorraad te verkopen. Ook de woningcorporaties hebben dus belang bij de mogelijkheden van starters op de woningmarkt en daarmee bij de starterslening. Wij dragen daarom de colleges op om met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die zij bij deze regeling kunnen spelen. Afweging en gevraagd besluit Voorgesteld wordt: 1. De Verordening Starterslening gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland 2012 vast te stellen. 2. Het SVn-fonds via het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt vooralsnog aan te vullen tot een bedrag van , De colleges op te dragen deze regeling budgetneutraal uit te voeren zodat deze per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. 4. De colleges op te dragen met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die zij bij deze regeling kunnen spelen. 5. De colleges op te dragen volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn voor te bereiden, zodanig dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering kunnen overgaan. Planning De verordening treedt in werking na publicatie in Het Kontakt. De CDA-, SGP-, en ChristenUnie-fracties van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, namens dezen, M. den Boer B. de Groot C.G. Boender CDA SGP ChristenUnie

8 adsbesluit Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Raadsbesluit *ZD97E13500D* Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk GRM /VB36377 Onderwerp Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Graafstroom; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: 1. Het SVn-fonds via het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt vooralsnog aan te vullen tot een bedrag van , De colleges op te dragen deze regeling budgetneutraal uit te voeren zodat deze per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. 3. De colleges op te dragen met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die bij deze regeling kunnen spelen. 4. De colleges op te dragen volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn voor te bereiden, zodanig dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering kunnen overgaan. Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, Drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg

9 Raadsbesluit Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk Vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk LSV /VB36378 Onderwerp Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Liesveld; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: 1. Het SVn-fonds via het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt vooralsnog aan te vullen tot een bedrag van , De colleges op te dragen deze regeling budgetneutraal uit te voeren zodat deze per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. 3. De colleges op te dragen met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die bij deze regeling kunnen spelen. 4. De colleges op te dragen volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn voor te bereiden, zodanig dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering kunnen overgaan. Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, A.J.P. Saes T.C. van Gelder

10 Raadsbesluit Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk NLL /VB36379 Onderwerp Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Nieuw-Lekkerland; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: 1. Het SVn-fonds via het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt vooralsnog aan te vullen tot een bedrag van , De colleges op te dragen deze regeling budgetneutraal uit te voeren zodat deze per saldo geen effect heeft op de meerjarenbegroting. 3. De colleges op te dragen met de woningcorporaties in Molenwaard in gesprek te gaan over de rol die bij deze regeling kunnen spelen. 4. De colleges op te dragen volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn voor te bereiden, zodanig dat het nieuwe college en de nieuwe raad van Molenwaard spoedig tot vaststelling en uitvoering kunnen overgaan. Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, Drs. T.W. Kanters Ir. M. Houtman

11 adsbesluit Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk GRM /VB36380 Onderwerp Verordening Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Graafstroom; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: vast te stellen de: VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTEN GRAAFSTROOM, LIESVELD EN NIEUW- LEKKERLAND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 2. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeenten gezamenlijk bij SVn aanhouden en waaruit op grond van haar deelnemersovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarop de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort. 3. Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening afkomstig is uit de gemeenterekening VROM starterslening. 4. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. 5. NHG: Nationale Hypotheek Garantie. 6. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigen Woningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheek lasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening. 7. Huishouden: de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerde partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of

12 zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. 2 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben gezamenlijk een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a. bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, sub b. bedoelde woningen. 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeenten Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en SVn van toepassing. Artikel 4 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen. 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, op advies van de SVn met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum verwervingskosten van ,00 mag bedragen. 3. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal , De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is verstrekt. 5. De Starterslening moet worden verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 6. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG. 7. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. Artikel 5 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de gemeenterekening van VROM startersleningen. 2. Starterslening worden alleen toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is. 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening, of b. van studerende/schoolgaande kinderen van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw- Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland willen vestigen en vóór dat zij de studie of school aanvingen minimaal drie aaneengesloten jaren in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland hebben gewoond op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening; c. voor het verwerven van bestaande en nieuwe koopwoningen in Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning niet hoger zijn dan het maximum van , De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

13 3 Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen. 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures conform en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien. 3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de starterslening geen invloed heeft op de financieringsruimte vanuit de hypotheekverstrekker. 4. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening Artikel 8 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk in als: a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; c. de koopovereenkomst wordt ontbonden. 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 3. In geval van overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 9 Hardheidsclausule Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor over toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 Deze verordening treedt in werking na publicatie in Het Kontakt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Starterslening gemeente Graafstroom van 9 november Artikel 11 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, Drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg

14 Raadsbesluit Bleskensgraaf, 30 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk Vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt 13 Kenmerk LSV / VB36382 Onderwerp Verordening Initiatiefvoorstel herinvoering starterslening De raad van de gemeente Liesveld; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de: VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTEN GRAAFSTROOM, LIESVELD EN NIEUW-LEKKERLAND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 2. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeenten gezamenlijk bij SVn aanhouden en waaruit op grond van haar deelnemersovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarop de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort. 3. Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening afkomstig is uit de gemeenterekening VROM starterslening. 4. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. 5. NHG: Nationale Hypotheek Garantie. 6. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigen Woningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheek lasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening. 7. Huishouden: de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerde partner, of degene die met hem op de

15 ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. 2 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben gezamenlijk een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a. bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, sub b. bedoelde woningen. 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeenten Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en SVn van toepassing. Artikel 4 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen. 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, op advies van de SVn met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum verwervingskosten van ,00 mag bedragen. 3. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal , De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is verstrekt. 5. De Starterslening moet worden verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 6. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG. 7. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. Artikel 5 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de gemeenterekening van VROM startersleningen. 2. Starterslening worden alleen toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is. 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening, of b. van studerende/schoolgaande kinderen van in Graafstroom, Liesveld of Nieuw- Lekkerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in Graafstroom, Liesveld of Nieuw- Lekkerland willen vestigen en vóór dat zij de studie of school aanvingen minimaal drie aaneengesloten jaren in Graafstroom, Liesveld of Nieuw-Lekkerland hebben gewoond op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening; c. voor het verwerven van bestaande en nieuwe koopwoningen in Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning niet hoger zijn dan het maximum van ,00.

16 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen. 3 Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen. 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures conform en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien. 3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de starterslening geen invloed heeft op de financieringsruimte vanuit de hypotheekverstrekker. 4. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening Artikel 8 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk in als: a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; c. de koopovereenkomst wordt ontbonden. 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 3. In geval van overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 9 Hardheidsclausule Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor over toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 Deze verordening treedt in werking na publicatie in Het Kontakt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Starterslening gemeente Graafstroom van 9 november Artikel 11 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september De griffier, De voorzitter, A.J.P. Saes T.C. van Gelder

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening 2013

Verordening VROM Starterslening 2013 Raadsbesluit 2013 Nr. 69192/73141 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; B E S L U I T: Tot het vaststellen van de verordening VROM starterslening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Invoering van de VROM Starterslening en het vaststellen van de bijbehorende verordening "VROM Startersregeling Moerdijk" Verantwoordelijke

Nadere informatie

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF ~\ Aan het college van burgemeester en welhouders GEMEENTEBARNEVELD N. 53b490 gemeente Barneveld - 4 JULI 2012 s Z AFD. I ''7' lilo" --- Onderwerp: Raad Z 5 SEP. 7011 Nadere voorschriften verbinden aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Losser Nr. 112462 4 juli 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 LEGENDA ROOD : Verordening Starterslening 2010 Zwart: Verordening Starterslening 2017 GROEN: Tekst verplaatst. Lichtgroen: 2010 Donkergroen: 2017 Agendapuntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Aan de gemeenteraad Roden, 11 december 2013 î Agendapunt: 5.2/18122013 Documentor.: RV13.0980 Onderwerp Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Z / ALG Besluiten januari 2015

Z / ALG Besluiten januari 2015 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 9 O EUD A V>) Raadsvoorstel 'l! îîî Aan de raad Agendajunt: 10 Oud-Bellerland, 20 januari 2015 Verordening Ik bouw betaalbaar (lbbl-staoerslening Ons kenmerk: Z-15.17327

Nadere informatie

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Nieuwegein m Gemeenteraad v-. 2 011-065 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Datum 15 februari 2011 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder drs. 8.J. Lubblnge 1 Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Evaluatie VROM Starterslening Gemeente Nijmegen Programma

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

II gemeente Bl* IIISS IITI

II gemeente Bl* IIISS IITI II gemeente Bl* IIISS IITI Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gemeente Brunssum 2014/2 Registratiekenmerk 471776 Gemeenteblad nr. 2014, nr.6 Rol van de raad Met de vaststelling

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; De raad van de gemeente Weesp; *Z02119795B7* gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; besluit vast te stellen: Verordening Starterslening Weesp 2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen Raadsvoorstel 46 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen B&W vergadering : 20 maart 2007 Dienst / afdeling : SB.BW.WO Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland . Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland Collegevergadering : 7 mei 2013 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen De raad van de gemeente Steenwijkerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B12.002414 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; gezien het

Nadere informatie

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk.

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. 10 maart 2015. Aanleiding. De gemeente Waalwijk verstrekt startersleningen aan starters op de woningkoopmarkt. Hierop is de Verordening startersleningen gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR18070_1 29 maart 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Nummer B-1.14.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR52448_1 11 oktober 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening Coevorden 2007

Verordening VROM Starterslening Coevorden 2007 Verordening VROM Starterslening Coevorden 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening VROM Starterslening Coevorden

Nadere informatie