Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Starterslening Apeldoorn 2014"

Transcriptie

1 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: de meerderjarige natuurlijke persoon die de aanvraag doet en die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze regeling tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins; b. college: burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; c. Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort; d. Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning; e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd s-gravenhage, verstrekte borgtocht; f. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken Artikel 2 1. Op deze regeling is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst van 18 december 1996 tussen de gemeente Apeldoorn en SVn. 2. De gemeente Apeldoorn heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden verstrekt. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn. Regeling Starterslening Apeldoorn

2 Artikel 3 1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, tot toekenning van een Starterslening met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een minimum bedrag van 5.000,= en een maximum van ,=. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de op het moment van offreren van de Starterslening geldende actuele NHG normen. 2. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend. 3. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG. 4. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een bijdrage van de verkoper van de te verwerven woning in de kosten van de Starterslening van 1.250,- te voldoen aan de gemeente Apeldoorn uiterlijk op het moment van verstrekken van de Starterslening. Artikel 4 Op een Starterslening zijn van toepassing: Algemene bepalingen voor geldleningen, Productspecificaties Starterslening, Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, Productspecificaties Bouwkrediet en Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening), zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Apeldoorn en SVn. Hoofdstuk 2 Toepassingsbereik Artikel 5 1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen: a. van een in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde aanvrager; b. Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Apeldoorn die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waaronder niet begrepen (huur)woningen die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen met uitzondering van particuliere huurwoningen waarvoor al dan niet een leegstandsvergunning is verkregen. c. waarvan de koopprijs van de woning niet hoger is dan ,= en de totale kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) niet meer bedragen dan de maximaal toegestane koopsom van ,= eventuele verbeterkosten voor een bedrag van maximaal 3.000,= (en het totaal van koopsom en eventuele verbeterkosten) vermeerderd met het op moment van aanvraag geldende percentage bijkomende kosten volgens de NHGnormen, zodat op het moment van vaststelling van deze regeling de maximale verwervingskostengrens ,= kan bedragen. Wanneer het percentage bijkomende kosten door NHG zal worden verhoogd of verlaagd, zal de maximale verwervingskostengrens dienovereenkomstig worden aangepast. De vaststelling van de hoogte van de Regeling Starterslening Apeldoorn

3 verwervingskosten vindt plaats in overeenstemming met de op moment van aanvraag geldende NHG-normen; d. verbeterkosten aan de bestaande woning zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening zulks tot een maximum bedrag van 3.000,-. 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen. Hoofdstuk 3 Aanvraag, toekenning en verstrekking Artikel 6 Aanvrager verzoekt het college om toekenning van een Starterslening door indiening van het Aanvraagformulier Starterslening bij SVn. Artikel 7 1. SVn behandelt ingediende Aanvraagformulieren Startersleningen in volgorde van binnenkomst. 2. SVn voert een krediettoets uit en stelt het college schriftelijk in kennis van haar oordeel over het resultaat van de krediettoets. Artikel 8 Het college kan aanvrager voor de verwerving van een eigen woning een Starterslening toekennen met in achtneming van de volgende voorwaarden en bepalingen: 1. een Starterslening wordt alleen toegekend voor de aankoop van een woning waarvan de verwervingskosten het bedrag genoemd in artikel 5 lid 1c niet te boven gaan. 2. een Starterslening wordt alleen toegekend wanneer de verkoper het college middels het hiervoor bestemde meldingsformulier kenbaar heeft gemaakt bereid te zijn de bijdrage van aan de Starterslening te voldoen. 3. SVn oordeelt positief over het resultaat van de krediettoets. 4. een Starterslening voor een eigenwoning wordt toegekend tot maximaal het in artikel 3, lid 2 bedoelde leningenbudget. Artikel 9 SVn verstrekt aanvrager de toegekende Starterslening nadat aanvrager een door SVn uitgebrachte lening offerte heeft aanvaard. Regeling Starterslening Apeldoorn

4 Hoofdstuk 4 Weigering of intrekking van de Starterslening Artikel Het college weigert de toekenning van een Starterslening dan wel trekt een toegekende Starterslening in indien: a. er voor een bestaande eigenwoning geen schriftelijke bevestiging van de verkoper is om bij te dragen in de kosten conform artikel 8 lid 2; b. de verkoper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt; c. door toekenning het beschikbare budget wordt overschreden; d. SVn het resultaat van de uitgevoerde krediettoets negatief beoordeelt; e. de aanvrager voor de aankoop van de eigenwoning periodiek subsidie ontvangt of korting krijgt op de financieringslasten waardoor de financieringslasten in de eerste vijftien jaren van bewoning wijzigen; f. de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorschriften of bepalingen; g. de Starterslening is toegekend of verstrekt op grond van onjuiste gegevens. 2. Het college trekt de toekenning van een Starterslening in elk geval in indien de koopovereenkomst wordt ontbonden. 3. Bij de intrekking van een verstrekte Starterslening kan het college de contante waarde van reeds genoten of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Hoofdstuk 5 Mandatering Artikel 11 Het college mandateert de hem krachtens de artikelen 2, 8 en 10 van deze regeling toekomende bevoegdheden aan de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. Hoofdstuk 6 Slotbepaling, citeertitel en inwerkingtreding Artikel 12 Intrekking oude regeling De Regeling Starterslening Apeldoorn 2013 is met de vaststelling van De Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 ingetrokken. Artikel 13 Overgangsbepaling Binnen twee nieuwbouwprojecten kan in 2014 nog aanspraak gedaan worden op eerder verleende reserveringen voor een starterslening op basis van de Regeling Starteslening 2011 (versie 2) Dit betreft de projecten: Sulvada in Loenen, Bessels Beheer B.V., brief 14 december 2010 RO/REW Laan van Zonnehoeve, Bemog Projectontwikkeleing B.V., brief 21 oktober 2011 RO/REW Regeling Starterslening Apeldoorn

5 Artikel Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Starterslening Apeldoorn Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 Aldus vastgesteld op Het college van burgemeester en wethouders de secretaris, de burgemeester, Regeling Starterslening Apeldoorn

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie