Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter"

Transcriptie

1 Onderwerp Volgnr Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende raad 15 oktober 2013 Agendapunt 5 Besluitvormende raad 5 november 2013 Agendapunt Samenvatting Middels de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) kan de financieringscapaciteit van starters op de woningmarkt worden bevorderd, waardoor deze in beweging komt. Het principe achter de SVn starterslening is dat het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) overbrugd wordt. De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. Een gemeente kan de SVn Starterslening aanbieden door een gemeentelijk fonds bij SVn op te richten en hier een bedrag voor beschikbaar te stellen. Daarnaast dient de gemeenteraad een Verordening Starterslening vast te stellen en moet er een deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn worden gesloten. Voorgesteld wordt om een bedrag van beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk fonds bij SVn, waaruit de startersleningen kunnen worden verstrekt. Vanaf 1 januari 2013 is er tevens een rijksbijdrage van 50 miljoen voor Startersleningen. Het Rijk betaalt hiermee de helft van de te verstrekken Startersleningen (zolang er budget beschikbaar is), en de gemeente betaalt de andere helft. De provincie Noord-Brabant kent sinds kort ook een soortgelijke regeling. Dankzij de bijdrage van de kant van het Rijk en van de provincie betalen de gemeente en provincie elk een kwart van de verstrekte Startersleningen en kan de gemeente Woudrichem dus viermaal zoveel Startersleningen verstrekken met hetzelfde budget. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente Woudrichem en hiervoor een bedrag van maximaal beschikbaar te stellen binnen een op te richten gemeentelijk fonds bij SVn. 2. In te stemmen met het ondertekenen van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Woudrichem en SVn. 3. De Verordening Starterslening Woudrichem vast te stellen. Bijlage ter inzage in de raadskamer 1. Deelnemingsovereenkomst Advies opiniërende vergadering - Reactie college - pagina 1/5

2 1. Inleiding Op 25 juni 2013 heeft uw raad aangegeven voorstander te zijn van het invoeren van een systeem van Startersleningen in de hele gemeente Woudrichem. Wij stellen u voor om aan dit beleidsvoornemen als volgt invulling te geven. Starters op de woningmarkt hebben vaak veel moeite om een woning te kunnen financieren, terwijl door velen gedacht wordt dat de starters de woningmarkt uit het slop kunnen trekken. Destrengere hypotheekregels maken het voor starters vaak lastig om de gewenste woning te kunnen financieren. Met het aanbieden van een starterslening kan de gemeente deze barrière in veelgevallen wegnemen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) biedt een Starterslening aan voor gemeenten. Het principe achter de SVn Starterslening is dat het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) overbrugd wordt. Starters worden in staat gesteld om die woning te kopen die zij nét niet kunnen financieren met hun eerste hypotheek. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het grote voordeel van de Starterslening is dat over de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. 2. Beleidskader, doel en effect Met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente Woudrichem wordt beoogd om de doorstroming op de lokale woningmarkt te stimuleren. Starters kunnen namelijk met behulp van de SVn Starterslening makkelijker een (eerste) woning kopen. 3. Argumenten en kanttekeningen Door het aanbieden van de SVn Starterslening kan de gemeente bijdragen aan het bereikbaar worden van een koopwoning voor starters. Dit kan een stimulerend effect hebben op de gehele woningmarkt. De gemeente Woudrichem heeft op verschillende manieren een belang bij een goed functionerende woningmarkt. In dit verband is het vooral van belang dat de gemeente zelf ook een speler is op de woningmarkt, als aanbieder van woningbouwkavels. De SVn Starterslening kan eraan bijdragen dat deze kavels (makkelijker) verkocht worden, wat weer inkomsten voor de gemeente met zich meebrengt. In onze regio wordt de Starterslening ook al door de gemeente Aalburg en de gemeente Werkendam aangeboden. Hoe werkt de SVn Starterslening? Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is het principe achter de SVn Starterslening dat het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) overbrugd wordt. Stel dat een koopstarter bijvoorbeeld een woning van wil kopen, maar hij kan volgens de normen van de NHG maar lenen, dan kan via de SVn Starterslening de resterende geleend worden, zodat de koopstarter de woning toch kan kopen. Voor de SVn Starterslening hoeft de koopstarter de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. Het idee is dat het inkomen van de koopstarter na drie jaar zodanig gestegen is, dat hij na deze drie jaar gewoon rente en aflossing kan gaan betalen. SVn kan net voor het einde van het derde jaar een draagkrachthertoetsing doen, waaruit moet blijken of de koopstarter financieel draagkrachtig is. Wanneer de koopstarter niet financieel draagkrachtig is, blijft de maandlast renteloos. Deze draagkrachthertoetsing kan plaatsvinden voor het einde van 3de, 6de, 10de en 15de jaar. Toe te passen (rand)voorwaarden De deelnemende gemeente kan een aantal (rand)voorwaarden bij de SVn Starterslening zelf bepalen. De volgende door de gemeente Woudrichem toe te passen (rand)voorwaarden stellen wij voor en zijn ook opgenomen in de Verordening Starterslening gemeente Woudrichem welke deel uitmaakt van het raadsbesluit dat u hierbij ter vaststelling aantreft: pagina 2/5

3 - De gemeente stort maximaal in een fonds bij SVn ten behoeve van de verstrekking van SVn Startersleningen. - De maximale hoogte per te verstrekken starterslening is De kosten voor het verkrijgen van de woning in eigendom (koopsom woning +bijkomende kosten) mogen niet hoger zijn dan Een Starterslening wordt in beginsel alleen toegekend aan een natuurlijk persoon die zich voor de eerste keer op de koopwoningmarkt begeeft en ouder is dan 18 jaar. - Een Starterslening wordt alleen toegekend ten behoeve van de verwerving van een bestaande of een nieuwe koopwoning gelegen in de gemeente Woudrichem. De volgende voorwaarden worden door SVn altijd toegepast bij Startersleningen: - De maximale looptijd van de Starterslening is 30 jaar. - De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. - Na de eerste drie jaar gaat de koopstarter marktconforme rente en aflossing betalen. De marktconforme 15 jaar vaste rente is bij de aanvraag bepaald en geldt (na drie jaar) nog 12 jaar. - Als het inkomen van de koopstarter niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen. - Draagkrachthertoetsing vindt plaats na het 3de, 6de, 10de en 15de jaar. - De Starterslening wordt aangeboden onder NHG. Rijksbijdrage Starterslening Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft besloten de starters in Nederland een steuntje in de rug te bieden. Daartoe is er onder andere vanaf 1 januari 2013 een rijksbijdrage van 50 miljoen euro van kracht. Dankzij deze rijksbijdrage legt het Rijk de ene helft voor de Starterslening in en betalen de gemeenten de andere helft. Sinds 1 juli 2013 neemt ook de provincie Noord-Brabant deel aan de Startersregeling. Hierdoor wordt de bijdrage van gemeenten die de Starterslening aanbieden nogmaals verdubbeld, waardoor er in Woudrichem dus in totaal beschikbaar is voor Startersleningen. Voor de gemeente Woudrichem betekent dit dat er vier keer zoveel Startersleningen kunnen worden verstrekt. Met het voorgestelde budget van kan de gemeente Woudrichem nu dus 25 startersleningen verstrekken met een maximale hoogte van per te verstrekken Starterslening. De Verordening Starterslening gemeente Woudrichem Om via SVn een Starterslening aan te kunnen bieden, dient de gemeenteraad een Verordening Starterslening vast te stellen. De VNG heeft hiervoor een modelverordening opgesteld. Deze heeft tevens als basis gediend voor de Verordening Starterslening gemeente Woudrichem zoals deze nu voorligt. In de Verordening Starterslening staan de voorwaarden die de gemeente Woudrichem hanteert bij het toekennen van Startersleningen. SVn zal de aanvragen eveneens gaan toetsen op basis van de voorwaarden die in de Verordening zijn vastgelegd. De Deelnemingsovereenkomst Naast het vaststellen van een Verordening Starterslening, moet er een deelnemingsovereenkomst worden gesloten met SVn. Deze overeenkomst is een juridisch document tussen de gemeente en SVn, waarin de samenwerking wordt geregeld. De deelnemingsovereenkomst is een standaard document welke SVn sluit met elke gemeente die een product via SVn aan wil gaan bieden. De Deelnemingsovereenkomst is terug te vinden als bijlage bij dit voorstel. pagina 3/5

4 Doorstroomlening Door de ontwikkelingen op de woningmarkt komt het in toenemende mate voor dat doorstromers op de woningmarkt bij verkoop van hun woning geconfronteerd worden met een restschuld. Die restschuld ontstaat doordat de opbrengst van de verkoop van de woning lager is dan de hypotheek die nog op de woning rust. Voor eigenaren van een koopwoning die onder water staat en die toch naar een andere koopwoning willen doorstromen kan het aanbieden van een doorstroomlening mogelijkerwijs uitkomst bieden. Die doorstroomlening voorziet daarbij dan in de financiering van de restschuld. In meerdere gemeenten (Veenendaal, Ede) is deze regeling recent afgeschaft omdat daar slechts een spaarzaam beroep op werd gedaan. Bovendien heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie die de Nationale Hypotheek Garantie verstrekt, onlangs besloten dat zij alleen nog borg wil staan voor Startersleningen. Als een gemeente toch een doorstroomregeling wil invoeren dan is de gemeente daar op dit moment volledig risicodragend voor. De doorstroomlening staat geheel los van de starterslening. Net als voor de starterslening moet daar ook (door de raad) een verordening voor worden vastgesteld. De doorstroomlening geldt overigens alleen voor bestaande bouw. Een koopstarter (=degene die voor het eerst zelf een eigen woning koopt) kan daar dus geen beroep op doen. SVn buigt zich op dit moment over het opzetten van een regeling voor de zogenaamde restschuldfinanciering. Zij zijn daarover in gesprek met het Rijk en de Stichting Nationale Hypotheek Garantie. Verwachting is dat daar eerst in de loop van oktober/november 2013 meer duidelijkheid over zal ontstaan. Wij zullen de ontwikkelingen op dit terrein nauwgezet volgen en daar mogelijk op een later moment nog bij u op terugkomen. Duurzaamheidslening en Stimuleringslening Naast de doorstroomlening zijn de duurzaamheidslening en de stimuleringslening twee andere stimuleringsmaatregelen om de kwaliteit en betaalbaarheid van bouwen en wonen te bevorderen. Ook deze maatregelen staan geheel los van de starterslening. Voor beide leningen geldt dat hiervoor een afzonderlijke verordening moet worden vastgesteld. De duurzaamheidslening is een lening met een aantrekkelijke rentekorting voor energiebesparende maatregelen om en aan de woning. Zij biedt woningeigenaren een effectieve financiële prikkel om te investeren in een energiezuinige woning. Met de stimuleringslening kan een particulier woningbezitter bij de gemeente geld lenen voor onderhoud, renovatie of restauratie. Hiermee worden aanvragers gestimuleerd om zelf te investeren in een beter woon- en leefklimaat. Wij zullen nog nagaan of deze twee regelingen voor de Woudrichemse situatie een duidelijke meerwaarde hebben en daar mogelijk op een later moment nog apart bij u op terugkomen. 4. Financiën Het voorstel is om voor maximaal aan Startersleningen te verstrekken. De gemeentelijke storting van ,- kan gefinancierd worden uit de volgende financieringsbronnen: 1. Vanuit het saldo van de Rekening Courant (RC) met de SVn een bedrag van ,- 2. Een storting in de Rekening Courant (RC) van de SVn vanuit gemeentelijke middelen van ,- De structurele exploitatielasten bestaan uit een beheervergoeding van 0,5% van de uitstaande leningen. Daarnaast vindt er intern rentetoerekening plaats van 4%. Voor de ambtelijke uitvoering zijn in het jaar uur begroot, en in 2015 en verder 25 uur. De exploitatielasten voor 2014 bedragen maximaal ,- incl. ambtelijke uren. Voor 2015 en verder 7.850,-. Deze bedragen zijn reeds in de meerjarenbegroting opgenomen. pagina 4/5

5 5. Aanpak Om startersleningen te kunnen aangaan, dient een gemeente een fonds in te richten bij het SVn. Dit kunnen wij doen door de deelnemingsovereenkomst te tekenen, een verordening vast te stellen en geld te storten in het fonds. Daarnaast betaalt de gemeente een beheersvergoeding voor het fonds. De deelnemingsovereenkomst regelt dat de gemeente de uitvoering over laat aan het SVn en in ruil daarvoor krijgen zij een beheersvergoeding. De deelnemingsovereenkomst is terug te vinden als bijlage bij dit voorstel. De Verordening Startersleningen gemeente Woudrichem is terug te vinden in het raadsbesluit dat u hierbij ter vaststelling aantreft. Zodra uw raad akkoord is gegaan met de Verordening Starterslening gemeente Woudrichem en de deelnemingsovereenkomst is getekend zal de gemeente een communicatietraject uitzetten om te zorgen dat de starterslening onder de aandacht wordt gebracht van de doelgroep. De startersleningen kunnen verstrekt worden zodra de verordening gepubliceerd en de deelnemingsovereenkomst getekend is, uiterlijk 1 januari Communicatie De Verordening Starterslening gemeente Woudrichem zal worden bekendgemaakt middels een publicatie in de locale weekbladen en op de gemeentelijke website. Daarnaast zal er een persbericht verspreid worden om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om in de gemeente Woudrichem een starterslening aan te vragen. 7. Regionale afstemming Niet van toepassing. 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager A. Noordergraaf pagina 5/5

6 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2013, aangaande Starterslening gemeente Woudrichem gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 15 oktober 2013 gelet op: de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet b e s l u i t : 1. In te stemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente Woudrichem en hiervoor een bedrag van maximaal beschikbaar te stellen binnen een op te richten gemeentelijk fonds bij SVn. 2. In te stemmen met het ondertekenen van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Woudrichem en SVn. 3. Vast te stellen de navolgende: Verordening Starterslening gemeente Woudrichem Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; b. Gemeenterekening Starterslening: het bij het SVn ondergebrachte fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met het SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort. c. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;. d. Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning waarbij de hoofdsom van de lening voor maximaal 25% raadsbesluit nr pagina 1/4

7 RAADSBESLUIT afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door de rijksoverheid of de provincie; e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd s-gravenhage, verstrekte borgtocht; f. Toekenningsbeschikking: beschikking van het college waarbij een Starterslening wordt toegekend. g. College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudrichem. 2. Bij door het college vast te stellen regels kan uitbreiding worden gegeven aan het begrip starter. 3. Onder zich voor de eerste keer op de koopwoningmarkt begeven wordt verstaan dat een starter geen woning in eigendom mag hebben of mag hebben gehad. 4. Met betrekking tot de leeftijd van de starter geldt als peildatum het moment waarop het officiële SVn-aanvraagformulier door SVn is ontvangen. Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen Artikel 2 1. Bij de uitvoering van deze verordening wordt het bepaalde in de deelnemingsovereenkomst, welke als bijlage bij deze verordening is opgenomen, tussen de gemeente Woudrichem en SVn in acht genomen. 2. Het college kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 3. De als bijlage opgenomen Productspecificaties Startersleningen maken deel uit van deze verordening. Artikel 3 1. De Raad stelt een Gemeenterekening Starterslening in, waaruit aan starters Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van een in artikel 4 bedoelde woning. 2. De Gemeenterekening Starterslening wordt ondergebracht bij SVn. 3. Uit de Gemeenterekening Startersleningen kunnen slechts Startersleningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de op deze rekening aanwezige middelen (toekenningsplafond). Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik Artikel 4 1. De verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van een starter voor het verwerven van een koopwoning die de aanvrager zelf gaat bewonen. 2. De verordening is uitsluitend van toepassing op het verwerven van een bestaande of een nieuwe koopwoning in de gemeente Woudrichem. 3. De kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning mogen niet hoger zijn dan ,- 4. De verordening is niet van toepassing op leningaanvragen van een starter voor het verwerven van een zogenaamde Koopgarantwoning. raadsbesluit nr pagina 2/4

8 RAADSBESLUIT Artikel 5 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen. 2. De maximale hoogte van een Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie Startersleningen van het SVn maximaal 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van de NHG, met een maximum van ,- (inclusief 1,5% afsluitprovisie). 3. De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 4. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG. 5. De verordening sluit het meenemen van woning verbeterkosten (verbouwingskosten) bij de bepaling van de verwervingskosten uit. 6. Het college kan bij zijn beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend. 7. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. Artikel 6 1. Aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 2. Aanvragen die vanwege het bereiken van het toekenningsplafond niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. 3. De volgorde van binnenkomst wordt bepaald door het tijdstip waarop SVn een volledig aanvraagformulier heeft ontvangen. Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. De aanvrager, die in aanmerking komt voor een Starterslening, kan bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen. 2. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening Artikel 8 1. Het college kan de toekenningsbeschikking waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Het college trekt een toekenningsbeschikking in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden. 3. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. raadsbesluit nr pagina 3/4

9 RAADSBESLUIT 4. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofstuk 6 Aflossing van de Starterslening Artikel 9 1. Aflossingen worden verricht volgens het bepaalde in de afzonderlijke leningovereenkomst tussen het SVn en de persoon/personen die een Starterslening hebben verkregen. 2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 10 Hardheidsclausule Het college kan artikel 4 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt. Artikel 11 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening gemeente Woudrichem. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 5 november de voorzitter, de griffier, A. Noordergraaf P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 4/4

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

II gemeente Bl* IIISS IITI

II gemeente Bl* IIISS IITI II gemeente Bl* IIISS IITI Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gemeente Brunssum 2014/2 Registratiekenmerk 471776 Gemeenteblad nr. 2014, nr.6 Rol van de raad Met de vaststelling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Aan de gemeenteraad Roden, 11 december 2013 î Agendapunt: 5.2/18122013 Documentor.: RV13.0980 Onderwerp Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 LEGENDA ROOD : Verordening Starterslening 2010 Zwart: Verordening Starterslening 2017 GROEN: Tekst verplaatst. Lichtgroen: 2010 Donkergroen: 2017 Agendapuntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland . Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland Collegevergadering : 7 mei 2013 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257 Voorstel aan de raad Nummer: 131025257 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke Stad Programma onderdeel: 2.4.2 Kwaliteit aanbod versterken Steller: M.L.E. Werkman

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bijgevoegde Beleidsregel Haagse Starterslening.

I. Vast te stellen de bijgevoegde Beleidsregel Haagse Starterslening. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.1596 RIS 270275 BELEIDSREGEL HAAGSE STARTERSLENING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

van de gemeente Vlaardingen,

van de gemeente Vlaardingen, Gemeente VIardingen RAADSMEMO Aan De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder J. Versluijs Onderwerp Wijziging Verordening Starterslening Vlaardingen 2017 Datum Registratienummer Aantal bijlagen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

Z / ALG Besluiten januari 2015

Z / ALG Besluiten januari 2015 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 9 O EUD A V>) Raadsvoorstel 'l! îîî Aan de raad Agendajunt: 10 Oud-Bellerland, 20 januari 2015 Verordening Ik bouw betaalbaar (lbbl-staoerslening Ons kenmerk: Z-15.17327

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

ïl gemeente BrilRSS JITI

ïl gemeente BrilRSS JITI ïl gemeente BrilRSS JITI 3 Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Gemeente Brunssum Registratiekenmerk 407419 Gemeenteblad nr. 2013/30 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

beslispunten 9 oktober 2014

beslispunten 9 oktober 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp gevolgen wijziging huisvestingswet samenvatting Per 1 januari treedt de vernieuwde huisvestingswet in werking. Mede als gevolg hiervan is het niet langer

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 Raadsstuk Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 1. Inleiding In de gemeenteraad van 8 november jl. is de motie startersubsidie ook voor 35+ aangenomen. Het college

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03000/i.00922 9.7 Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Starterslening Het coalitieprogramma

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Van: Het college van B&W van 26 maart 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie