Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011"

Transcriptie

1 Nieuwegein m Gemeenteraad v Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Datum 15 februari 2011 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder drs. 8.J. Lubblnge 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein Gevraagd besluit 1. vast te stellen de Verordening VROM Starterslening Nieuwegein 2011; 2. eenmalig een bijdrage van te onttrekken aan de Gemeentelijke Reserve ISV en gefaseerd te storten in het Beheerfonds van het SVn; 3. de 6 e program ma wijzig ing 2011 vast te stellen. 3 Aanleiding en probleembeschrijving Medio 2009 werd door de gemeenteraad besloten tot de invoering van een lening voor jonge starters op de koopwoning markt. Deze leningen voor een koopwoning in Nieuwegein zijn verstrekt in de periode september 2009 tot en met november 2010, waarna het budget was uitgeput. De uitputting van het budget heeft In twee stappen plaatsgevonden. In april 2010 was het geld voor de Nieuwegeinse starters op. In november 2010 gebeurde hetzelfde voorde provinciale starters (koopwoning in Nieuwegein voor starters elders uit de provincie). In het Collegeprogramma is het onder meer het volgende over starters opgenomen: 'We versterken de positie van starters op de woningmarkt. Daarom zetten we de startersleningen voort. De regeling voor startersleningen is een revolving fund waarin gemeente, provincie en Rijk een bijdrage storten. De leningen die worden verstrekt, worden op termijn weer terugbetaald." Doel van dit voorstel is om opnieuw leningen te verstrekken aan Nieuwegeinse starters. Hoe dit doel te bereiken staat centraal in dit voorstel. Het is vooral een financieringsvoorstel ter dekking van een nieuwe lening voor jonge starters in Nieuwegein 4 Gewenst maatschappelijk effect De kansen van jonge Nieuwegeinse starters op de Nieuwegeinse koopwoning markt vergroten.

2 Bladnummer 2/12 5 Bestaand beleidskader Naast het hiervoor aangehaald Collegeprogramma , is voor een beter begrip van dit voorstel kennisname van de volgende stukken van belang: raadsbesluit VROM Starterslening Nieuwegein STV ( ); verslag raadscommissie RIM van 1 juli 2009 ( ); brief college aan raad d.d inzake VROM Starterslening Nieuwegein ( ); brief art. 42 college aan raad antwoord fractie ONS d.d inzake startersleningen ( ). In de periode september 2009 tot en met november 2010 werden door de gemeente Nieuwegein 41 leningen aan starters voor een koopwoning in Nieuwegein verstrekt. In bijlage 1 is meer informatie opgenomen in een "Overzicht door gemeente Nieuwegein verstrekte startersleningen periode september 2009 tot en met november 2010". 6 Voorgestelde oplossing Wij willen de kansen van jonge Nieuwegeinse starters op de Nieuwegeinse koopwoning markt vergroten door circa 25 locale starters de mogelijkheid te bieden om met behulp van een starterslening een woning te kopen in Nieuwegein. Wij zien geen aanleiding om de voorwaarden voor de starterslening, zoals in 2009 verwoord in het raadsvoorstel, te wijzigen. Het succes van de regeling leidde er indertijd toe, dat veel eerder dan verwacht en onaangekondigd het budget was uitgeput. Hoe vervelend ook, dat is ons inziens geen reden om als gemeente strengere voorwaarden te stellen. Wij stellen voorop dat wij locale jonge starters een steuntje in de rug willen geven. Vele andere doelen zijn denkbaar, maar die streven wij in dit verband niet na. Wij willen daarmee aan jonge plaatselijke starters een 20 groot mogelijke keuzevrijheid laten en de lening een zo groot mogelijk bereik geven. Op basis van deze overwegingen bevestigen wij de volgende keuzes: 1. doelgroep: alle jonge locale koopstarters; dat wil zeggen geen beperkingen als het achterlaten van een zelfstandige of onzelfstandige (sociale huurwoning) met het oog op doorstroming; 2. binding: locale binding, nader te definiëren als minimaal 1 jaar ingezetene van Nieuwegein of van de afgelopen 10 jaar gedurende 6 jaar inwoner van Nieuwegein; 3. leeftijd: van 18 tot 30 jaar ten gunste van jonge starters; 4. woningcategorie: alle koopwoningen bestaand en nieuw die aan de voorwaarden voldoen. Ook hieraan stellen wij geen verdere beperkingen, zoals daar zijn de inzet voor verkoop van sociale huurwoningen, de stimulering van de verkoop van nieuwbouw of juist bestaande bouw en de inzet voor specifieke projecten zoals stedelijke vernieuwing of specifiek startersprojecten; 5. prijsgrens koopwoning: deze nemen wij ruim, d.w.z. de oude bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijnde inclusief kosten. Voor een bestaande woning is dit % k.k en voor een nieuwe woning is dit % v.o.n. Wij leven in een relatief dure regio en zodoende heeft de starter meer te kiezen. De Nieuwegeinse starters (zo blijkt uit

3 Bladnummer 3/ onderzoek) zijn ook relatief vaker tweeverdieners. De NHG-grens is sindsdien verhoogd naar maar deze grens vinden wij voor een locale starterswoning te hoog; 6. maximale starterslening: te stellen op ,-. Hier is wel sprake van een beperking die tot uitdrukking brengt dat de lening vanuit de gemeente als een steuntje in de rug moet worden gezien, die een al te grote afhankelijkheid van de lening voorkomt en die er in resulteert dat met het beperkte budget een grotere groep starters wordt bereikt. Wat we! is veranderd, dat zijn de financiële eisen die door banken en in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie worden gesteld aan kopers, waaronder starters. Onderlaatst zijn de eisen voor het verkrijgen van de NHG verzwaard. Met ingang van januari 2011 zijn financieringslastpercentages verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat het aanschaffen van een woning met NHG garantie en dus ook met een starterslening moeilijker wordt. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot ) waren de mogelijkheden om een eigen huis te financieren altijd al beperkt; nu is een eigen woning voor hen vrijwel onbereikbaar geworden. Voor de inkomenscategorie van laag tot modaal (van tot ) biedt de starterslening wei soelaas. Daarin bevinden zich ook huishoudens die tot voor kort een woning kochten zonder starterslening en die nu met behulp van een starterslening hetzelfde doel kunnen bereiken. Er doet zich met andere woorden een verschuiving voor van de doelgroep van de starterslening van lagere inkomens naar een modaal inkomen. Meer informatie hieromtrent is opgenomen in bijlage 3. Het is moeilijk gebleken om een prognose te geven van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening Nieuwegein. Rekening houdend met de inmiddels opgedane ervaring verwachten wij dat het hier gepresenteerde budget voor starterslening gerekend vanaf de invoeringsdatum binnen een jaar zal zijn uitgeput door de honorering van circa 25 aanvragen. 7 Alternatieven Een alternatief wordt bij voorbeeld geboden door drie gemeenten binnen het BRU die geen starterslening beschikbaar stellen. Van de negen gemeenten in het BRU, kennen er buiten Nieuwegein vijf een starterslening. In bijlage 2 is het "Overzicht overige BRUgemeenten met Starterslening op hoofdkenmerken" opgenomen. Ook hier zijn alternatieven te vinden, want naast overeenkomsten zijn er ook verschillen in de hoofdkenmerken van de verschillende startersleningen in de regio. 8 Financiële aspecten Vorig jaar was er nog sprake van drie partijen die de starterslening financierden, te weten gemeente, provincie en rijksoverheid in de verhouding 25%, 25% en 50%. in 2010 is eerst het rijksbudget van VROM uitgeput en afgelopen december 2010 kwam er een einde aan het provinciaal budget. Wij staan er nu (voorlopig?) alleen voor. Dit brengt een financieringsvraagstuk met zich mee. Gaan wij uit van 25 leningen voor Nieuwegeinse starters, dan moet gerekend worden met een bedrag van (25 leningen x ).

4 Bladnummer 4/12 De dekking hiervan vinden wij door onttrekking aan de Gemeentelijke Reserve ISVgelden. Deze gemeentelijke bestemmingsreserve is gevormd door middel van een jaarlijkse storting uit de algemene uitkering. De stand van de reserve ultimo 2010 is als volgt: - gemeentelijke reserve ISV-gelden per storting vanuit de algemene uitkering onttrekkingen 2010 ( de Baten en sal.lasten DO) Stand per Communicatie aspecten Indien de raad accoord gaat met dit voorstel, dan zal daar in het kader van de invoering ruime bekendheid aan worden gegeven.. 10 Juridische aspecten Onze huidige deelnemingsovereenkomst met het SVn kan ongewijzigd worden voortgezet. De bestaande Verordening VROM Starterslening Nieuwegein moet worden gewijzigd en een nieuwe verordening is onderwerp van dit voorstel. De werking van de nieuwe verordening richt zich nu uitsluitend op starters die ingezetene zijn van de gemeente Nieuwegein en bepalingen ten aanzien van de mede-financiering door de provincie Utrecht zijn komen te vervallen. Bij de begripsbepalingen van de verordening wordt nog wel rekening gehouden met mede-financiering door anderen. 11 Risico's De risico's van dit voorstel zijn klein. De verstrekte leningen worden op termijn afgelost en zijn geborgd door de NHG. Voorts is in de verordening opgenomen, dat bij uitputting van het budget het verlenen van startersleningen stopt. 12 Bijlagen 1. Overzicht door gemeente Nieuwegein verstrekte startersleningen periode september 2009 tot en met november 2010; 2. Overzicht overige BRU-gemeenten met Starterslening op hoofdkenmerken; 3. Informatie stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten inzake gevolgen aanpassing normen WEW burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris drs. C.M. de Vos Burgemeester

5 Bladnummer 5/12 Nieuwegein />pto De raad van de gemeente Nieuwegein; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit: 1. eenmalig een bijdrage van ,- te onttrekken aan de Gemeentelijke Reserve ISV en gefaseerd te storten in het Beheerfonds van het SVn; 2. de 6 e programmawijziging 2011 vastte stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 0!lMI)ï 2 De griffier de voorzitter

6 Bladnummer 6/12 Nieuwegein //w^% 2 Ö De raad van de gemeente Nieuwegein; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening VROM Starterslening Nieuwegein 2011; Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. SVn: (stichting) Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; 2. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente Nieuwegein bij het SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort; 3. VROM Starterslening: een lening verstrekt door het SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening van Nieuwegein. In het laatste geval wordt het resterende deel van de Starterslening verstrekt door het SVn; 4. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager; 5. NHG: Nationale Hypotheek Garantie; 6. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening; 7. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen Artikel ï 1. De gemeente Nieuwegein heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen; 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

7 Bladnummer 7/12 Artikel3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nieuwegein en de SVn van toepassing. Artikel 4 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen; 2. Het college stelt de hoogte van de VROM Starterstening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten 3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt ,-.; 4. De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend; 5. De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het totaalbedrag van de hypothecaire leningen is per aanvraag nooit hoger dan het door NHG vastgestelde maximale bedrag; 6. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG; 7. Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden, die strekken tot behartiging van de belangen waartoe deze verordening dient. Artikel 5 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening; 2. VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het gemeentelijke budget hiervoor toereikend is; 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik Artikel 6 i. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: 1. van ingezetenen in de gemeente Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal één jaar inwonend zijn of van personen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die gedurende de voorgaande tien jaren ten minste zes jaren ingezetenen zijn geweest van de gemeente Nieuwegein en een huurwoning hebben bewoond of inwonend zijn geweest. 2. voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Nieuwegein waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum van (inclusief kosten) volgens de voormalige (tot medio 2009 geldende) normen van de Nationale Hypotheek Garantie. 3. voor verbeterkosten aan een bestaande woning, mag voor de bepaling van de hoogte van de Starterslening, maximaal 5 % van de koopsom worden meegenomen tenzij een bouwkundig rapport aantoont dat extra aanpassingen noodzakelijk zijn. Voor de kosten van meerwerk (nieuwbouw) mag, voor de bepaling van de hoogte van de Starterslening, maximaal 5 % van de koop-/aannemingssom worden meegenomen. 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen. Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

8 Bladnummer 8/ De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien; 3. Met college deelt de beslissing door middel van een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening Artikel 8 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als: 1. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; 2. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; 3. als de koopovereenkomst wordt ontbonden; 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging; 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 9 Hardheidsclausule Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt; 2. Met de inwerkingtreding van deze "Verordening VROM Starterslening Nieuwegein 2011" wordt de oude "Verordening VROM Starterslening Nieuwegein" ingetrokken. Artikel 11 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Nieuwegein 2011". Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 H/i De griffier de voorzitter

9 Bladnummer 9/ Bijlage 1 Overzicht door gemeente Nieuwegeïn verstrekte startersleningen periode september 2009 tot en met november 2010 Nieuweqeinse startersleninqen (*1 22 Bestaande bouw Appartementen Totaal 41 Provinciale startersleninqen (**> 19 Nieuwbouw (***) 14 Eenqezinswoninqen 12 (*} Nleuwegelnse startersleningen: door gemeente Nieuwegein verstrekt aan Nleuwegelnse starters voor een koopwoning In Nieuwegein In de periode september 2009 tot en met mei (**) Provinciale starters leningen: door gemeente Nieuwegein verstrekt aan starters elders uit de provincie voor een koopwoning In Nieuwegein In de periode oktober 2009 tot en met november (***} Nieuwbouw: waarvan 8 The Edge en 6 Stadskwartier.

10 Bladnummer 10/ Raadsvoorstel VROM Starterslening Nieuwegein ZOU Bijlage 2 Overzicht overige BRU-gemeenten met Starterslening op hoofdkenmerken (januari 2011) Gemeente Hoofdkenmerken Utrecht Ingezetene Utrecht Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd van 18 tot 30 jaar Maximale verwervingskosten ,- Aanvrager iaat (on)zelfstandige huurwoning achter In Utrecht Lenlnq maximaal Dsselstein Ingezetene IJsselstein Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd van 18 tot 35 jaar Maximale verwervingskosten ,- Geen eisen aanvrager achterlaten woonruimte Lening maximaal ,- Stichtse Vecht v.h. Ingezetene Breukelen Breukelen Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd van 18 tot 35 jaar Maximale verwervingskosten ,- Geen eisen aanvrager achterlaten woonruimte Leninq maximaal ,- Stichtse Vecht v.h. Ingezetene Loenen Loenen Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd vanaf 18 jaar Maximale verwervingskosten e ,- Geen eisen aanvrager achterlaten woonruimte Leninq maximaal ,- Vianen Ingezetene Vianen Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd vanaf 18 jaar Maximale verwervingskosten ,- Geen eisen aanvrager achterlaten woonruimte Leninq maximaal ,- Zeist Ingezetene Zeist Bestaande bouw en nieuwbouw Leeftijd van 18 tot 30 jaar Maximale verwervingskosten e Geen eisen aanvrager achterlaten woonruimte Leninq maximaal ,-

11 Bladnummer 11/12 Raadsvoorstel VROM Starterslening Nieuwegeln 2011 Bijlage 3 Informatie stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten inzake gevolgen aanpassing normen WEW Graag willen wij u Informeren over de belangrijkste wijziging in de nieuwe voorwaarden en normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie). Met ingang van 1 januari 2011 worden de door de WEW gehanteerde financleringslastpercentages, overeenkomstig het advies van het NIBUD, verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat het aanschaffen van een woning, met NHG garantie, moeilijker wordt. Dit geldt vooral voor huishoudens met een modaal inkomen. De aanpassingen van de financieringslastpercentages komen voort uit een verlaging van het besteedbaar Inkomen In 2011 als gevolg van een verhoging van met name de ziektekostenpremies en de pensioenpremies. Om een beeld te krijgen wat de gevolgen van de wijziging zijn, hebben wij vier voorbeelden cijfermatig uitgewerkt: Voorbeeld 1: Verwervingskosten woning: Inkomen 1: Inkomen 2: Woonlastpercentage 2010: 28,5% Woonlastpercentage 2011: 20,3% Rentepercentage: 4,9% (toetsrente GHF, Gedragscode Hypothecaire Financieringen) Maximale lening 2010: Maximale lening 2011: Benodigde Starterslening 2010: geen Benodigde Starterslening 2011: (volgens de regels is maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning mogelijk, in dit geval ) Bedrag dat minder geleend kan worden: C Voorbeeld 2: Verwervingskosten woning: Inkomen 1: Inkomen 2: - Woonlastpercentage 2010: 30,8% Woonlastperosntage 2011: 29,4% Rentepercentage: 4,9% (toetsrente GHF) Maximale lening 2010: Maximale lening 2011: Benodigde Starterslening 2010: Benodigde Starterslening 2011: Bedrag dat minder geleend kan worden: C Voorbeeld 3: Verwervingskosten woning: Inkomen 1:

12 Bladnummer 12/12 Raadsvoorstel VROM Starterslening Mleuwegeln 2011 Inkomen 2: Woonlastpercentage 2010: 29,7% Woonlastpercentage 2011: 24,0% Rentepercentage: 4,9% (toetsrente GHF) Maximale lening 2010: Maximale lening 2011: Benodigde Starterslening 2010: Benodigde Starterslening 2011: Bedrag dat minder geleend kan worden: C ,- Voorbeeld 4; Verwervingskosten woning: Inkomen 1: e Inkomen 2: Woonlastpercentage 2010: 30,8% Woonlastpercentage 2011: 29,4% Rentepercentage: 4,9% (toetsrente GHF) Maximale lening 2010: Maximale lening 2011: Benodigde Starterslening 2010: Benodigde Starterslening 2011: Bedrag dat minder geleend kan worden: C Conclusies Met ingang van 1 januari 2011: De lagere inkomens tot (per persoon) kunnen veel minder lenen, waardoor een eigen woning voor hen vrijwel onbereikbaar wordt; Bij inkomens vanaf (per persoon) zijn de verschillen minder groot; De markt zal nog meer stagneren dan nu al het geval is. De rekenvoorbeelden tonen aan dat de Starterslening meer dan ooit nodig is om, voor huishoudens met een modaal inkomen, een woning te kunnen kopen. Wij hopen dan ook dat het Rijk deze noodzaak inziet en aanvullende middelen beschikbaar stelt voor de Starterslening, zodat het voor u ook financieel mogelijk blijft om starters op de woningmarkt te ondersteunen. Met vriendelijke groet, stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Mevrouw E. van Sluis - Barto Directeur

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2012 Datum 10 april 2012

Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2012 Datum 10 april 2012 2012-166 Nieuwegein 0 ra~ Raadsvoorstel,_, \.\ '. ' \.. Gemeenteraad Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2012 Datum 10 april 2012 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder drs. B.J. Lubbinge

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening 2013

Verordening VROM Starterslening 2013 Raadsbesluit 2013 Nr. 69192/73141 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; B E S L U I T: Tot het vaststellen van de verordening VROM starterslening

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 LEGENDA ROOD : Verordening Starterslening 2010 Zwart: Verordening Starterslening 2017 GROEN: Tekst verplaatst. Lichtgroen: 2010 Donkergroen: 2017 Agendapuntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Losser Nr. 112462 4 juli 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

II gemeente Bl* IIISS IITI

II gemeente Bl* IIISS IITI II gemeente Bl* IIISS IITI Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gemeente Brunssum 2014/2 Registratiekenmerk 471776 Gemeenteblad nr. 2014, nr.6 Rol van de raad Met de vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Invoering van de VROM Starterslening en het vaststellen van de bijbehorende verordening "VROM Startersregeling Moerdijk" Verantwoordelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Aan de gemeenteraad Roden, 11 december 2013 î Agendapunt: 5.2/18122013 Documentor.: RV13.0980 Onderwerp Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; De raad van de gemeente Weesp; *Z02119795B7* gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; besluit vast te stellen: Verordening Starterslening Weesp 2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B12.002414 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; gezien het

Nadere informatie

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk.

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. 10 maart 2015. Aanleiding. De gemeente Waalwijk verstrekt startersleningen aan starters op de woningkoopmarkt. Hierop is de Verordening startersleningen gemeente

Nadere informatie

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF ~\ Aan het college van burgemeester en welhouders GEMEENTEBARNEVELD N. 53b490 gemeente Barneveld - 4 JULI 2012 s Z AFD. I ''7' lilo" --- Onderwerp: Raad Z 5 SEP. 7011 Nadere voorschriften verbinden aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen De raad van de gemeente Steenwijkerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

ïl gemeente BrilRSS JITI

ïl gemeente BrilRSS JITI ïl gemeente BrilRSS JITI 3 Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Gemeente Brunssum Registratiekenmerk 407419 Gemeenteblad nr. 2013/30 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Nummer B-1.14.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR52448_1 11 oktober 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening VROM Starterslening gemeente Geldermalsen 2012

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening VROM Starterslening gemeente Geldermalsen 2012 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2012 Voorstelnummer : 11.09 Registratienummer : 12.018253 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

beslispunten 9 oktober 2014

beslispunten 9 oktober 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp gevolgen wijziging huisvestingswet samenvatting Per 1 januari treedt de vernieuwde huisvestingswet in werking. Mede als gevolg hiervan is het niet langer

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

van de gemeente Vlaardingen,

van de gemeente Vlaardingen, Gemeente VIardingen RAADSMEMO Aan De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder J. Versluijs Onderwerp Wijziging Verordening Starterslening Vlaardingen 2017 Datum Registratienummer Aantal bijlagen

Nadere informatie